Решения от заседание №6 на ОбС на 04.12.2003 г.

A A A
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 6
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 4 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет от ПК "Законност, обществен ред и контрол" и ПК "Приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол и управление на общинската собственост" за извършената проверка на документите по откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Машинно и ръчно метене, миене и зимна поддръжка на уличната мрежа на Община град Добрич"

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 6 - 1

1. Преди подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Кмета на Община град Добрич да вземе становището на Държавен финансов контрол и Сметна палата, в защита интересите на Общината.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 25; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3.

2. Общински съвет град Добрич да сезира Окръжна прокуратура за проверка на процедурата за възлагане на обществена поръчка "Машинно и ръчно метене, миене и зимно поддържане на уличната мрежа на територията на град Добрич" за допуснати нарушения.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 29; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1.

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/
Водил протокола:/М. Димова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /К.Колева/

Последна промяна: 16:37:12, 20 Юни 2013
Свали в pdf