Карта за платен абонамент извън „синя зона“ - зони за платено паркиране

A A A

Заявление за издаване на карта за Платен абонамент извън "Синя зона"

Извадка от Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич 

ПЛАТЕН АБОНАМЕНТ ИЗВЪН „СИНЯ ЗОНА“

Чл.27 (1) На общински терени извън „синя зона“, с неизградени и неорганизирани паркинги се предлага ползването срещу заплащане на паркомясто „платен абонамент извън „синя зона“.

(2) Карта за платен абонамент извън „синя зона“, образец (Приложение 7), се предоставя на юридически лица и еднолични търговци, стопанисващи обекти за обществено обслужване, разположени на територията на града.

(3) Услугата се предоставя за не повече от 3 паркоместа.

(4) Местата се обозначават с подвижна табела с надпис „Платен абонамент“, която заявителите изработват за своя сметка (Приложение 8).

(5) Забранява се поставянето на табела с надпис „Платен абонамент“ без издадена карта от Община град Добрич.

(6) Забранява се паркирането на МПС на местата, сигнализирани с табела „Платен абонамент“, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

Чл.28. (1) (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Карта за платен абонамент извън „синя зона“ се издава от Кмета на Община град Добрич или оправомощено от него длъжностно лице, след подаване на заявление  , което задължително съдържа данни за местонахождението на искания брой паркоместа и срока за исканото ползване.

(2) Към заявлението за издаване на Карта за платен абонамент извън „синя зона“ се прилага:

1. Копие на документ за собственост или договор за наем на обекта, пред или до който се искат паркоместа;

2. Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.

(3) Определени от Кмета на Общината служители извършват оглед и преценка на възможността да се издаде исканата Карта за платен абонамент извън „синя зона“. При положително становище и издадена Карта за платен абонамент извън „синя зона“ заявителят заплаща цената за разрешения му брой паркоместа и квитанцията се прилага към преписката.

(4) При желание на ползвателя за удължаване срока на разрешението се подава заявление до Кмета на Община град Добрич най-малко 14 дни преди изтичане срока на издадената карта.

(5) Ползвател, който след изтичане срока на издадената му карта не премахне табелата „Платен абонамент“, подлежи на административно наказание.

Чл.29. (1) Не се допуска преотстъпването срещу заплащане на паркоместа в режим „платен абонамент извън „синя зона”.

(2) При констатиране на нарушения по предходната алинея се съставя протокол и на притежателя на картата се налага административно наказание.

Файлове: