Карта за Месечен/Годишен абонамент в зони с режим на платено паркиране

A A A

Заявление за издаване на Карта за платено паркиране на МПС „Месечен/Годишен абонамент“

Извадка от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ – „СИНЯ ЗОНА”

Чл.13. (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.)На улици, площади, райони и паркинги - общинска собственост, може да се въведе режим за платено паркиране „синя зона” на леки и товарни автомобили с максимално допустима маса до 2,5 тона и на микробуси.

Чл.14.(1) (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Обхватът и местоположението на местата за платено паркиране /зоните и районите/ се определят със Заповед на Кмета на Община  град Добрич, съгласно схема, след решение на Общински съвет град Добрич, като същите са сигнализирани с вертикална и хоризонтална маркировка, чрез  която на водача се указват условията за паркиране.

 (2) (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Изменения и допълнения в обхвата и местоположението на местата за платено паркиране се извършва по реда на ал. 1.  

Чл. 15. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Режимът на паркиране по чл. 13 е валиден в работни дни от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Чл.16.(1) Заплащането, установяването и контролът на действителното времетраене на паркирането на автомобили в „синя зона” се осъществява чрез:

  1. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS) чрез автоматизираната система за SMS разплащане и контрол;
  2. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Предварително закупен от водача електронен талон. Електронни талони могат да бъдат закупени от обекти, определени със Заповед на  Кмета на Община  град Добрич.
  3. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Използване на мобилно приложение.

            (2) При заплащане чрез кратко съобщение водачът е длъжен да изпрати кратко съобщение от мобилен телефон, следвайки точно указанията, изписани на указателните табели в зоната.

            (3) (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) При заплащане с талон, водачът на автомобила е длъжен да се увери, че регистрационния номер на автомобила е точно този, за който желае да заплати.

Чл. 16а (нов с решение № 31-2/22.02.2022 г.)  (1) Заплащане за паркиране в „синя зона“, може да се извърши за  МПС в режим  „Месечен абонамент“, което дава право да се паркира неограничен брой пъти и за неограничено време в зоните за платено паркиране.

(2) Заплащане за паркиране в „синя зона“, може да се извърши за МПС в режим „Месечен абонамент за район от „синя зона“, определен по реда на чл. 14, което дава право да се паркира неограничен брой пъти и за неограничено време в избрания район за платено паркиране.

(3) За издаване на Абонаментна Карта за платено паркиране в „синя зона“   (Приложение №15),  се подава заявление по образец до Кмета на Община град Добрич.

Файлове: