Решения от заседание №7 на ОбС на 16.12.2003 г.

A A A
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Определяне представителите на общината в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Р България /НСОРБ/

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 1

1.На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6 от Устава на НСОРБ, Общински съвет определя за представители на Общината в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Детелина Кирилова Николова - Кмет на Община град Добрич - за делегат и д-р Мирослав Малчев Попов - Председател Общински съвет град Добрич - за зам.-делегат.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

2.Делегатът или зам.-делегатът да правят отчет пред Общински съвет за дейността си в НСОРБ на първото му заседание, следващо Общото събрание на НСОРБ.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 31; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 6.

Председател на ОбС: /д-р М. Попов/

Водил протокола: /К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:/М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Определяне представителите на общината в Общото събрание на Асоциацията на Българските Черноморски Общини /АБЧО/

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 2

1.На основание чл. 21 ал. 2 т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 2 от Устава на АБЧО, Общински съвет определя за представители на Общината в Общото събрание на Асоциацията на Българските Черноморски Общини /АБЧО/ г-жа Детелина Кирилова Николова - Кмет на Община град Добрич - за делегат, арх. Пламен Петров Ганчев - Зам.-кмет - за зам.-делегат, Галина Недялкова Митева - Зам.-кмет - за зам.-делегат.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

2.Делегатът или зам.-делегатът да правят отчет пред Общински съвет за дейността си в АБЧО на първото му заседание, следващо Общото събрание на АБЧО.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 32; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3.

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/

Водил протокола: /К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на представител на Общински съвет град Добрич в Областния съвет за регионално развитие

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 3

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл.9 ал.2 от Закона за регионално развитие, избира за свой представител в Областния съвет за регионално развитие инж.Михаил Стоев - общински съветник, председател на ПК"Регионално развитие, международно сътрудничество и евроинтеграция".

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/
Водил протокола:/К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:/М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Определяне на представители на Общината в Общото събрание и органите на управление на сдружение "Бизнес-център" град Добрич

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 4

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА определя за представител на Общината в Общото събрание на сдружение "Бизнес-център" град Добрич Детелина Николова - Кмет на Община град Добрич, а за член на Управителния съвет - Галина Митева, зам.-кмет по икономическо развитие.

2. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/

Водил протокола: /К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на нов Управителен съвет (УС) и нов управител на Общински гаранционен фонд (ОГФ) за малки и средни предприятия

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 5

1.Общински съвет град Добрич отлага обсъждането на докладната записка относно избор на нов Управителен съвет (УС) и нов управител на Общински гаранционен фонд (ОГФ) за малки и средни предприятия.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 21; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 13.

2. Общински съвет град Добрич възлага на УС на ОГФ да подготви отчет за работата на Фонда и го предостави за следващото заседание на Общинския съвет на 27.01.2004 г.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 31; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4.

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/

Водил протокола:/К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за включване на обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2004 година.

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 6

І.Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема списък предложение за включване на обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинска пътна мрежа през 2004 година /НГП - 2004г./ за обектите по Приложение 1 и Приложение А, както следва :
1. Обект "Местен път град Добрич - с.Богдан " - с източник за финансиране от НГП - 230 000 лева;
2. Обект "Местен път град Добрич - лесопарк Дъбовете " с източник за финансиране от НГП - 60 000 лева;
3. Обект бул. Добруджа - с източник за финансиране от НГП - 5 500 000 лева;
4. Обект бул. "25- септември " с източник за финансиране от НГП 4 332 000 лева;
5. Обект бул. "3- ти март " - с източник за финансиране от НГП - 3 298 000 лева;
6. Общински път от бул."25 септември" до Гробищен комплекс - с източник на финансиране от НГП - 20 000 лева;
7. Общински път от ІІ - 71 до ІІ - 97 / в посока "Феникс ресурс" ООД/ - с източник на финансиране от НГП - 20 000 лева.

ІІ. Да се предложи на компетентните органи да възложат техническа експертиза на мостовото съоръжение по бул."Добруджа" във връзка със състоянието му.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/
Водил протокола: /К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:/М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допълнение и изменение в Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич и Наредба № 1 на Общински съвет град Добрич.

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 7

На основание чл. 22 ал. 1 от ЗМСМА Общински съвет град Добрич:
І. Допълва чл. 20 от глава Трета "Организация и работа на търговските обекти" в Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич със следния текст:
Чл. 20 Забранява се:
..........
т. 5 Допускането в увеселителни и питейни заведения и барове на лица, носещи огнестрелно оръжие за времето от 22.00 до 6.00 часа, с изключение на лица, изпълняващи служебни задължения по охрана на мероприятия и обекти.
ІІ. Изменя и Допълва чл.4 т.2 от Глава Втора "Опазване на обществения ред" в Наредба №1 на Общински съвет град Добрич със следния текст:
Чл.4 За предотвратяването на инциденти, застрашаващи здравето на населението, се забранява:
...........
т.2 Хвърлянето на ракети, бомбички и други експлозиви, както и носенето на газово, огнестрелно оръжие и въздушни пушки на политически, синдикални и културни мероприятия; на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие; при или след употреба на алкохол или наркотични вещества. Забраната не се отнася за лица изпълняващи служебни задължения по охрана на мероприятия и обекти. Глобата е от 50.00 до 200.00 лева;

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 23; "ПРОТИВ" - 4; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 7.

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/
Водил протокола: /К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л№ 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Оспорване на Кмета на Община град Добрич срещу решение № 62-6 от 16.09.2003 г. на Общински съвет град Добрич.

С 16 гласа "ЗА"; 1-"ПРОТИВ"; 19 - "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" -оспорването на Кмета на Община град Добрич срещу решение № 62-6 от 16.09.2003 г. на Общински съвет град Добрич не бе прието.

Председател на ОбС: /д-р М. Попов/

Водил протокола: /К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2003 г.

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 9

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 от Закона за общинските бюджети и направените предложения от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:

1.Дава съгласие да се извършат промени по бюджета на Община град Добрич за 2003 година, както следва:

Функция "Общи държавни служби"

§

Параграф

Общински дейности

Увеличение

намаление

122 Дейност "Общинска администрация"

10-15

Материали

2000

 

     10-16

Вода, горива и ел. енергия

 

2000

10-20

Разходи за външни услуги

10000

 

123 Дейност "Общински съвети"

02-01

За нещатен п-л, нает по труд. правоотношения

1000

 

02-02

За персонала, по извънтр. правоотношения

8000

 

10-30

Текущ ремонт

 

9000

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

21000

11000

Функция "Образование"

§

Параграф

Общински дейности

увеличение

намаление

311 Дейност "Целодневни детски градини"

10-13

Пост. инвентар и облекло

 

1500

10-14

Учебни и науч. изс. разх. и книги за библиотеки

8000

 

10-15

Материали

7000

 

10-16

Вода, горива и енергия

70000

 

10-20

Разходи за външни услуги

20000

 

10-30

Текущ ремонт

50000

 

359 Дейност "Други дейности за децата - УСШ"

10-13

Пост. инвентар и облекло

20

 

10-14

Учебни и науч. изс. разх. и книги за библиотеки

200

 

10-20

Разходи за външни услуги

500

 

10-30

Текущ ремонт

2100

 

359 Дейност "Други дейности за децата - ЦРД"

10-13

Пост. инвентар и облекло

800

 

10-14

Учебни и науч. изс. разх. и книги за библиотеки

 

12

10-15

Материали

66

 

10-16

Вода, горива и енергия

 

1600

10-20

Разходи за външни услуги

800

 

10-51

Командировки

 

30

10-91

СБКО

 

24

359 Дейност "Други дейности за децата - ЦУТНТ"

10-13

Пост. инвентар и облекло

1000

 

10-14

Учебни и науч. изс. разх. и книги за библиотеки

 

100

10-16

Вода, горива и енергия

 

2000

10-30

Текущ ремонт

 

38

10-51

Командировки

 

238

10-98

Др. некл. в др. парагр. и подпараграфи

1376

 

389 Дейност "Други дейности по образованието"

10-15

Материали

2000

 

10-16

Вода, горива и енергия

 

2000

10-20

Разходи за външни услуги

700

 

10-30

Текущ ремонт

2000

 

10-51

Командировки

1500

 

10-98

Др. некл. в др. парагр. и подпараграфи

10000

 

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

178062

7542

                                                                    Функция "Здравеопазване"

§

Параграф

Общински дейности

увеличение

намаление

431 Дейност "Детски ясли"

02-05

СБКО

1300

 

02-08

Обезщ. на персоналас х-р на възнаграждение

 

2000

02-09

Др. плащания и възнаграждения

 

1000

10-11

Храна

 

4000

10-12

Медикаменти

 

500

10-13

Пост. инвентар и облекло

1200

 

10-16

Вода, горива и енергия

5300

 

10-20

Разходи за външни услуги

1500

 

10-30

Текущ ремонт

25400

 

10-51

Командировки

250

 

10-98

Др. некл. в др. парагр. и подпараграфи

300

 

52-00

Придобиване на ДМА

700

 

53-00

Придобиване на НМА

 

700

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

35950

8200

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

§

Параграф

Общински дейности

увеличение

намаление

524 Дейност "Домашен социален патронаж"

01-09

ДМС и др. допълнит. възнаграждения

4950

 

03-00

Осигурителни вноски от работодателя за  ДОО

1300

 

05-00

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

200

 

10-11

Храна

3550

 

10-13

Пост. инвентар и облекло

 

50

10-15

Материали

 

100

10-16

Вода, горива и енергия

 

3600

10-20

Разходи за външни услуги

200

 

532 Дейност "Програми за временна заетост"

10-15

Материали

 

80000

10-20

Разходи за външни услуги

10000

 

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

20200

83750

Функция "Жилищно строителство и БКС"

§

Параграф

Общински дейности

Увеличение

намаление

604 Дейност "Осветление на улици и площади"

10-16

Вода, горива и енергия

 

50000

619 Дейност "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие"

01-09

ДМС и др. допълнит. възнаграждения

2000

 

03-00

Осигурителни вноски от работодателя за  ДОО

540

 

05-00

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

100

 

02-02

За персонала, по извънтр. правоотн.

3000

 

 

10-15

Материали

 

45000

10-20

Разходи за външни услуги

 

210000

622 Дейност "Озеленяване"

01-01

Заплати на персонал зает по труд. правоотн.

1500

 

01-09

ДМС и др. допълнит. възнаграждения

1800

 

02-01

За нещатен п-л, нает по труд. правоотн.

1000

 

02-02

За персонала, по извънтр. правоотн.

1000

 

02-09

Др. плащания и възнаграждения

100

 

03-00

Осигурителни вноски от работодателя за  ДОО

2000

 

05-00

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

590

 

07-00

Вноски за допълнително задължит. осигуряване

10

 

10-16

Вода, горива и енергия

 

7000

10-20

Разходи за външни услуги

 

5600

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

13640

317600

Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

§

Параграф

Общински дейности

увеличение

намаление

746 Дейност "Зоопаркове"

01-09

ДМС и др. допълнит. възнаграждения

1200

 

03-00

Осигурителни вноски от работодателя за  ДОО

400

 

05-00

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

60

 

10-11

Храна

 

2660

10-15

Материали           

 

2030

10-20

Разходи за външни услуги

 

1000

53-00

Придобиване на НМА

 

2000

759 Дейност "Други дейности по културата"

01-09

ДМС и др. допълнит. възнаграждения

1800

 

03-00

Осигурителни вноски от работодателя за  ДОО

500

 

05-00

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

90

 

02-02

За персонала по извънтр. правоотношения

350

 

02-05

СБКО

400

 

02-08

Обезщ.на персонала с х-р на възнаграждение

350

 

10-15

Материали           

1300

 

10-16

Вода, горива и енергия

800

 

10-20

Разходи за външни услуги

800

 

10-51

Командировки

 

100

10-98

Др. некл. в др. парагр. и подпараграфи

 

4000

45-00

Субсидии за орг. с нестопанска. цел

 

2900

52-00

Придобиване на ДМА

 

1000

737 Дейност "Оркестри и ансамбли"

01-09

ДМС и др. допълнит. възнаграждения

9600

 

03-00

Осигурителни вноски от работодателя за  ДОО

2770

 

05-00

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

400

 

 

02-02

За персонала, по извън. правоотношения

600

 

02-05

СБКО

1400

 

10-15

Материали

100

 

10-16

Вода, горива и енергия

1000

 

10-20

Разходи за външни услуги

900

 

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

24820

15690

Функция "Икономически дейности и услуги"

§

Параграф

Общински дейности

увеличение

намаление

898 Дейност "Други дейности по икономиката - Младежки дом"

01-09

ДМС и др. допълнит. възнаграждения

1800

 

 

 

03-00

Осигурителни вноски отработодателя за  ДОО

500

 

05-00

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

90

 

02-01

За нещатен п-л, нает по труд. правоотношения.

 

200

02-02

За персонала, по извън. правоотношения

1850

 

02-09

Други плащания и възнаграждения

 

1050

03-00

Осигурителни вноски от работодателя за  ДОО

293

 

05-00

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

89

 

07-00

Вноски за допълнит.. задължит. осигуряване

 

70

10-13

Пост. инвентар и облекло

 

50

10-15

Материали

1200

 

10-16

Вода, горива и енергия

1133

 

10-20

Разходи за външни услуги

900

 

10-30

Текущ ремонт

 

300

10-51

Командировки

 

850

10-92

Глоби, неуст., нак. Лихви и съд. обезщет.

 

500

10-98

Др. некл. в др. парагр. и подпараграфи

350

 

52-00

Придобиване на ДМА

 

1140

53-00

Придобиване на НМА

 

1655

898 Дейност "Други дейности по икономиката"

01-09

ДМС и др. допълнит. възнаграждения

5400

 

02-08

Обезщ.на персонала с х-р на възнаграждение

 

2500

03-00

Осигурителни вноски от работодателя за  ДОО

1500

 

05-00

Здравно-осигурителни вноски от работодателя

200

 

10-20

Разходи за външни услуги

 

10000

10-40

Платени данъци, мита и такси

178000

 

10-98

Др. некласиф.. в др. парагр. и подпараграфи

 

9249

46-00

Разходи за чл. внос и участие в нетърг. орг-ии

1200

 

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

194505

27564

 

 

 

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

Резерв

 

16831

ВСИЧКО

488177

488177

2. Задължава кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 39; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/

Водил протокола:/К.Колева/


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:/М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 10

1.Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема актуализацията на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2003 година и коригира стойностите на обектите, съгласно Приложения № 1, 2 и 3 .

2.Във връзка с писмо 08-00-874 от 09.12.2003 г. на Министерство на финансите, в Приложение №1 средствата в т.ІІ. Целева субсидия, т.1 Реконструкция и рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци при с.Богдан се увеличават със 795 хил.лв., като актуализираната годишна задача става 2685 хил.лв.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3.


Председател на ОбС:/д-р М. Попов/

Водил протокола: /К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /М.Димова/

Приложение №1                                                                      

 Наименование  на  обектите по  източници  за финансиране

Утвърдена  годишна задача в лева

Актуализирана годишна задача в лева

І.Средства  от  приватизацията

  252 200

    194 787

1.Благоустрояване, подходи на ЖК Модерна  махала

    50 000

           -

2.Център за защита на природата  и животните

  150 000

    150 000

3.Разширение Гробищен  комплекс - християнска  част

    42 200

      44 787 

4.Канализация по ул. Хан Тервел и ул. Калиакра

      6 000

           -

5.Канализация ул. Огоста и изместване  водопровод

      4 000

           -

ІІ. Целева  субсидия

2 266 000

 2 266 000

1.Реконструкция и рекултивация на депо за ТБО при с. Богдан

1 890 000 

 1 890 000

2.Канализация  по  ул.  Хан  Кубрат 

     12 000

          -

3.Канализация по ул. Горчиви  чешми

     18  600

       23 409   

4.Изместване  водопровод и Канализация ул. Ив.Пенаков

     27  800 

       37 000 

5. Кабелно захранване на ЖБ Добруджа блок Г

     22 000 

       14 200 

6 Проучване и проектиране  ПУП - ЦГЧ   І

     10 000

       10 000  

7.Проучване и проектиране   ПУП - ЦГЧ  ІІ

     10 000        

       10 000    

8.Проучване и проектиране   ПУП - Ц ГЧ ІІІ

     10 000

         9 500

9.Проучване и проектиране   ПУП - ЦГЧ  ІV

     10 000

         9 600

10. Проектиране  ПУП - ПРЗ  кв. Рилци 

     10 000 

         8 040 

11.Благоустрояване пешеходна зона от пл. Свобода  до

     пл. Тракийски

     10 000      

            -  

12.Благоустрояване пешеходна зона  от пл. Свобода  до

     пл. Тракийски - проучване и проектиране

         -      

       10 000

13.Дъждовна  канализация по ул. Копривщица

       8 000             

       14 650  

14.Проучване и проектиране  В и К  обекти

       1 000

            840

15 Канализация по ул. Хан Тервел и Калиакра

          -

         2 161

16.Резерв  10 % съгласно  ЗДБРБ  

   226 600      

     226 600 

     в това число по обекти :

 

 

  1.Реконстр.и рекултивация депо за ТБО - с.Богдан

   210 000      

     210 000

  2.Канализация  по бул. Русия     

     16 600      

           -

  3.Канализация  по ул. Хан Кубрат

         -     

         9 500

  4.Канализация по ул. Хан Тервел и  Калиакра

 

         3 500

  5. Компютри , хардуер и аксесоари

         -      

         3  600

ІІІ. Собствени  бюджетни  средства

     78 000               

      100 000

  1. Жилищен  блок  Добруджа  бл.Г - жил. част

     78 000                 

      100 000

 

                                                                                                Приложение №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спесификация на разходите за компютърни

 

конфигурации, принтери и други компоненти

 

§ 52-01

 

 

 

 

( в лева )

 

 


по
ред

Компютърни конфигурации

брой

утвърдена годишна
задача

актуализ.
годишна
задача

 

 

Функция 01 - Общинска администрация

 

14 200

14 200

 

1

Компютърни конфигурации

6

11 000

11 000

 

 

в т.ч.

 

 

 

 

 

Кметски екип

1

1 800

1 800

 

 

Отдел "Търговия, туризъм и услуги"

2

3 600

3 600

 

 

Отдел "Икономическо развитие и анализи"

1

1 800

1 800

 

 

Сектор "Стопанисване и управление на общинско имущество

2

3 800

3 800

 

2

Хард - дискове

2

2 000

2 000

 

3

Процесор - GNZ

1

600

600

 

4

Скенери

2

600

600

 

 

Функция 03 - "Образование"

 

41 500

2 500

 

1

Компютърни конфигурации, принтери и др.

25

41 500

2 500

 

 

Функция 06 - "БКС"

 

2 000

2 000

 

1

Компютърна конфигурация и принтер

1

2 000

2 000

 

 

Функция 07 - "Култура"

 

4 000

3 000

 

1

Компютърни конфигураци и принтери

2

4 000

3 000

 

 

Функция 08 - Икономически дейности

 

8 000

2 660

 

1

Компютърни конфигурации и принтери

5

8 000

2 660

 

 

ОБЩО

 

69 700

24 360

 

 

 

 

 

 

 

Спесификация на разходите за придобиване

 

на стопански инвентар

 

§ 52 - 05

 

 

 

 

( в лева )

 

 


по
ред

Видове инвентар

брой

утвърдена годишна
задача

актуализ.
годишна
задача

 

 

Функция 01 - Общинска администрация

 

800

800

 

1

Машини и съоръжения /охранителни/

2

800

800

 

 

Функция 04 - Здравеопазване

 

2 000

2 700

 

1

Прахосмукачки

4

800

1 500

 

2

Хладилници

2

1 200

1 200

 

 

ОБЩО :

 

2 800

3 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спесификация на разходите за програмни

 

продукти за 2003 година

 

§  53 - 01

 

 

 

 

( в лева )

 

 


по
ред

Програмни продукти

брой

утвърдена годишна
задача

актуализ.
годишна
задача

 

 

Функция 01 - Общинска администрация

 

15 000

15 000

 

1

Автоматизирана информационна система за документооборота

1

12 000

12 000

 

2

Програмни продукти

3

3 000

3 000

 

 

Функция 04 - Здравеопазване

 

700

0

 

1

Програмен продукт

1

700

0

 

 

Функция 06 - БКС

 

2 000

2 000

 

1

Програмни продукти

2

2 000

2 000

 

 

Функция 07 - Култура

 

2 000

2 000

 

1

Програмни продукти

2

2 000

2 000

 

 

Функция 08 - Икономически дейности

 

2 000

2 345

 

1

Програмни продукти

2

2 000

2 345

 

 

ОБЩО :

 

21 700

21 345

 

 

 

 

 

 

 

Спесификация на разходите за друго оборудване,

 

машини и съоръжения

 

§ 52 - 03

 

 

 

 

( в лева )

 

 


по
ред

Видове машини и съоръжения

брой

утвърдена годишна
задача

актуализ.
годишна
задача

 

 

Функция 06 - БКС

 

7 460

7 460

 

1

Тревокосачки

2

2 400

2 400

 

2

Моторни триони

2

2 060

2 060

 

3

Тримери

2

3 000

3 000

 

 

ОБЩО :

 

7 460

7 460

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА EДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ и ПУР за УПИ ІV 504 и УПИ-ІІІ 505,506,507,508,509 "за ОО и трафопост" в кв.632 и УПИ-І "за озеленяване", УПИ-ХХ 542, УПИ-ХХІ512 и УПИ-ІІ 513, 514 в кв.639 на ЖК"Русия 3-4" град Добрич.

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 11

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 11, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.2, чл.134, ал. 2 т. 6 и чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие, за допускане изменение на ПУП-ПРЗ и ПУР за УПИ ІV 504 и УПИ-III 505,506,507,508, 509 "за ОО и трафопост" в кв. 632 и УПИ-I "за озеленяване",УПИ-XX 542, УПИ-XXI 512 и УПИ-II 513,514 в кв 639 на ЖК "Русия 3-4" град Добрич, за проектиране на улица между осови точки 24 и 37 по съществуващата, за сметка на УПИ-I "за озеленяване" според цитираната в докладната записка скица - предложение .

ЯВНО ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 31; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3

ПИСМЕНО ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 36; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4

Председател на ОбС: /д-р М. Попов/

Водил протокола: /К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:/М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за определяне на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 12

Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ и чл.16 от ППЗУЖВГМЖСВ:
Определя нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове в състав от 7 /седем/ члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Пламен Ганчев Петров - Зам. кмет на Община град Добрич
ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Михаил Андонов Божилов - член на ПК "ТРЖПС"
2. Олга Габриел Задгорска - зам. председател на ПК "Законност, обществен ред и контрол";
3. Светлана Жечева - член на ПК "Бюджет, финанси и данъчна политика"
4. Елена Георгиева Георгиева - гл. експерт в сектор "Жилищно настаняване" в Община град Добрич;
5. Яна Проданова Георгиева - гл. специалист в дирекция "Общинска собственост и приватизация" към Община град Добрич;
6.Тодор Кирилов Тодоров - гл. експерт в сектор "Инвестиционна политика и контрол" в Община град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 36; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1.

Председател на ОбС: /д-р М. Попов/
Водил протокола:/К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна на представителите на Общински съвет в
Общински обществен съвет по етнически и демографски въпроси.

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 13

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет град Добрич избира за свои представители в Обществения съвет по етнически и демографски въпроси следните общински съветници:
• Галин Михайлов
• Владимир Калчев
• Геновева Димитрова
• Николай Николов
• Оник Гюлиян
• Ясен Пенчев
• Антония Димчева
• Веселин Сидеров
• Йордан Йорданов
2.Възлага на г-жа Ваня Балчева - зам.-кмет "Образование, култура, социални дейности и здравеопазване" да организира дейността на Общинския обществен съвет по етнически и демографски въпроси.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2

Председател на ОбС: /д-р М. Попов/

Водил протокола:/К.Колева/


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:/М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна на представителите на Общински съвет в Общински Обществен съвет за превенция на наркоманиите и контрол върху наркотичните вещества.

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 14

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет град Добрич избира за свои представители в Общинския обществен съвет за превенция на наркоманиите и контрол върху наркотичните вещества следните общински съветници:
• Зоя Иванова
• Милена Иванова
• Д-р Георги Желев
• Д-р Красимир Йорданов
• Веселин Бончев
• Йордан Йорданов
• Олга Задгорска
• Пламен Припърженски
• Камелия Койчева
• Д-р Желязко Железов

2. Възлага на г-жа Ваня Балчева - зам.-кмет "Образование, култура, социални дейности и здравеопазване" на Община град Добрич, да организира дейността на Общинския обществен съвет за превенция на наркоманиите и контрол върху наркотичните вещества.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4

Председател на ОбС: /д-р М. Попов/
Водил протокола:/К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:/М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване дейността на общински фонд "Култура"

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 15

І. Общински съвет град Добрич реши:
1.Прекратява дейността на Общински фонд "Култура".
2.Наличните средства по разплащателната сметка на Общински фонд "Култура" да бъдат прехвърлени по бюджетната сметка на Община град Добрич.
3.Средствата да бъдат изразходвани целево както следва:
• за издаване "История на Добруджа" ІІ и ІV том - 5 933. 86 лева
• за програма "Капитан Списаревски" 150. 00 лева

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 36; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" -0

ІІ.Общински съвет град Добрич възлага на ПК "Култура, вероизповедания и проблеми на малцинствата" на следващо заседание да предложи формата за продължаване дейността на фонд "Култура".

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 29; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" -1

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/

Водил протокола:/К.Колева/


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:/М.Димова/


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд град Добрич

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 16

Общински съвет град Добрич на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.4 от Наредба № 27/13.12.1994 г. на Министерство на правосъдието избира 30 /тридесет/ съдебни заседатели за Добрички Окръжен съд и трима /трима/ резервни съдебни заседатели, както следва :

1.Ана Бонева Фудулова
2.Аракси Гарабед Хубесерян
3.Васил Стоянов Вичев
4.Василка Колева Михайлова
5.Величка Иванова Маркова
6.Веска Рашкова Никова
7.Вилислав Михайлов Обрешков
8.Даниела Георгиева Славова
9.Десислава Христова Първанова
10.Димитричка Манова Димова
11.Иван Костов Дончев
12.Иван Пенев Иванов
13.Иван Петров Добрев
14.Иванка Костадинова Шулева
15.Ивелин Мирчев Иванов
16.Марияна Илиева Чавдарова - Денчева
17.Марияна Симеонова Колева
18.Марияна Стоянова Атанасова
19.Милена Стоянова Русева
20.Минка Петрова Добрева
21.Митко Кирилов Димов
22.Павлина Пантелеева Дукова
23.Радослав Стоянов Михайлов
24.Райна Христова Митева
25.Руска Йоакимова Ташева
26.Светлана Димитрова Митева
27.Сирма Павлова Иванова
28.Стефан Петров Стефанов
29.Стоян Господинов Иванов
30.Стоян Димитров Иванов
Резерви:
1.Иван Илчев Илчев
2.Недка Събева Илчева
3.Павлина Генчева Момчева

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 29; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/

Водил протокола:/К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:/М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за приемане на Правилник за дейността на обществен посредник на територията на Община град Добрич

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 17

1. Общински съвет град Добрич на основание чл.21а от ЗМСМА приема, че ще има обществен посредник на територията на Община град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 38; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" -2

2. Проектът за Правилник за организацията и дейността на обществения посредник да бъде обсъден в постоянните комисии и да се внесе на следващото заседание на Общински съвет.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 40; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" -0

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/

Водил протокола:/К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /М.Димова/


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение на Решение 61 - 33/29.07.2003 г. на Общински съвет град Добрич.

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 18

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.9 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Добрич
изменя свое решение 61 - 33/29.07.2003 г., като в т. 4 заменя цифрата "224 790" с цифрата "189 401"; заменя цифрата "273 609" с цифрата "224 790" и допълва "разпределен в 22 479 дяла, всеки дял по 10 лева".

2. Упълномощава Управителя на "Стоматологичен център I - Добрич" ЕООД да извърши необходимите действия по съдебната регистрация на преобразуването, допълването на предмета на дейност и увеличаването на капитала, както и вписване на преобразуването в РЦЗ - гр.Добрич .

ЯВНО ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПИСМЕНО ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 39; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1.

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/

Водил протокола:/К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:/М.Димова/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на календарен график за провеждане на заседания на Общински съвет град Добрич през 2004 г.

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 19

Общински съвет град Добрич на основание чл.22 ал.2 от Правилника за организацията и дейността си, приема предложения календарен график за провеждане на своите заседания през 2004 г. с направената промяна, съгласно Приложение 1.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 39; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" -0


Председател на ОбС:/д-р М. Попов/

Водил протокола:/К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА:/М.Димова/

 

Приложение № 1

 

 

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ ПРЕЗ 2004 ГОДИНА

 

МЕСЕЦ

 

ДАТА

 

 

 

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

 

                            

                             27

                             24

                             30

                             27

                             25

                             29

                             27

ваканция

21 ,  25 - тържествена

                             26

                             30

                             21

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ

СЛЕД ОБСЪЖДАНИЯТА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е 7 - 20

Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за заместник-председател на ПК "Търговия, услуги и туризъм" Пламен Иванов Добрев.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 29; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 8

Председател на ОбС:/д-р М. Попов/

Водил протокола: /К.Колева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /М.Димова/

Последна промяна: 16:35:32, 20 Юни 2013
Свали в pdf