Карта за платено паркиране „Служебен абонамент” в зоните за платено паркиране

A A A

Заявление по образец за издаване на Карта за платено паркиране "Служебен абонамент" в "Синя зона"

СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ

Чл.19. (доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране „синя зона”, на специално обозначени за това места се допуска платено паркиране  „служебен абонамент”, след издадена от Кмета на Община град Добрич или оправомощено от него длъжностно лице карта за платено паркиране „служебен абонамент” по образец (Приложение 4).

 (2) Броят на местата за платено паркиране „служебен абонамент” не може да надвишава 20 % от броя на паркоместата в „синя зона”.

(3) (нова с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Услугата се предоставя за не повече от 3 паркоместа пред обекта.

Чл.20. (1) С карта за платено паркиране „служебен абонамент” могат да се ползват физически и/или юридически лица, осъществяващи стопанска дейност в недвижим имот, намиращ се в „синя зона” или в непосредствена близост до нея.

 (2) За получаване на карта за платено паркиране „служебен абонамент” се подава заявление до Кмета на Община град Добрич с посочване на искания брой паркоместа, както и точно местоположение на местата за паркиране.

 (3) Към заявлението за издаване на карта за платено паркиране „служебен абонамент” се прилага копие от документ за собственост или друг документ, обуславящ необходимостта от ползване на паркомясто по реда на настоящия раздел.

(4) Определени от Кмета на Общината служители извършват оглед и преценка на възможността да се издаде исканата карта за платено паркиране „служебен абонамент“.

(5) Паркоместата „служебен абонамент” се сигнализират от заявителя с подвижни преносими табели по образец (Приложение 5).

Чл.21. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Режим „служебен абонамент” е валиден през работни дни от 8.00 часа до 17.00 часа.

Чл.22. (1) Не се допуска преотстъпването срещу заплащане на паркоместата в режим „служебен абонамент”.

(2) При констатиране на нарушения по предходната алинея се съставя протокол и на притежателя на картата се налага административно наказание.

 (3) Забранено е паркирането на места, означени за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

Файлове: