Карта за платено паркиране за МПС, собственост на лице с постоянен и/или настоящ адрес в зоните за платено паркиране

A A A

Заявление по образец за издаване на карта за платено паркиране за МПС, собственост на лице с постоянен и/или настоящ адрес в „Синя зона"

Извадка от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

Чл.23.(1) (доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране „синя зона”, се допуска режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес на собствениците им и ползващите МПС по силата на право, различно от правото на собственост, с издадена от Кмета на Община град Добрич или оправомощено от него длъжностно лице карта за паркиране по образец (Приложение 6).

(2) (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден в работни дни от 08.00 ч. до 17.00 ч.

(3) Картата за платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес предоставя правото на платено паркиране на автомобилите, собственост на живущите в жилище, което е в „синя зона” или в непосредствена близост.

(4) На картата за паркиране се изписват допустимите за паркиране улици/ площади/ булеварди в непосредствена близост до постоянния и/или настоящия адрес. Картата дава право за паркиране само в указания обхват.

Чл.24.(1) (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.)За издаване на карта за платено паркиране в ,,синя зона” се подава заявление до Кмета на Община град Добрич с данни за постоянен или настоящ адрес на лицето, който следва да попада в обхвата на „синя зона“,  към което се прилага Копие от регистрационен талон на МПС (сверява се с оригинала при подаване на документите).

 (2) Цената за издаване на карта за паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес се заплаща за месец и е в размер на 20% от стойността на определената цена за платено паркиране „Служебен абонамент”.

(3) При промяна на постоянния и/или настоящия адрес лицето се задължава да върне издадената карта в Община град Добрич.

Чл.25. Не се допуска преотстъпване на картата на друго лице и/или МПС.

Чл.26. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.).

Файлове: