Карта за безплатно паркиране на МПС, превозващо хора с увреждания в зоните за платено паркиране

A A A

Заявление по образец за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, превозващо хора с увреждания 

Унифицирано заявление за услуга 2012 "Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, която обслужва хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране"

Извадка от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

ПАРКИРАНЕ НА МПС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Чл.30. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, включително където е въведен режим за платено паркиране „синя зона”, се осигуряват определен брой места за паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания.

Чл.31. (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Местата за паркиране се обозначават с пътен знак Д21 „Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания“ и с пътна маркировка с изобразен международен символ за достъпност.

Чл.32. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) МПС, обслужващи хора с трайни увреждания, могат да паркират в „синя зона” без заплащане - на обозначените места за хора с трайни увреждания, с поставена отвътре, на предното стъкло, Карта за паркиране, издадена от Кмета на Община град Добрич при условията на чл. 99а от ЗДвП.

Чл. 32а (нов с решение № 31-2/22.02.2022 г.) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, на които не е въведен режим за платено паркиране „синя зона“, МПС, обслужващи хора с трайни увреждания могат да ползват обозначените места за хора с трайни увреждания при спазване на условията на чл. 32.

Чл.33. (1) За издаване на Карта за паркиране по чл. 32 (Приложение 9) се подава заявление по образец до Кмета на Община град Добрич.

 (2) Към заявлението се прилага:

  1. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Информация за номер на решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност (сверява се с оригинала при подаване на документи);

 2. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Актуална цветна снимка;

 3. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания;

 4. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.).

 (3) В случай на неправомерно използване на картата по чл. 32 на водача на МПС се налага административно наказание.

Файлове: