Съобщения

A A A

ВАЖНО! 

На вниманието на сдруженията на собствениците, кандидатстващи  по процедура BG-RRP – 4.023  Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I:

Сертификатите за енергийна ефективност, в това число и докладът за обследване за енергийна ефективност, с които се кандидатства по процедура BG-RRP – 4.023, задължително  следва да са издадени или актуализирани в съответствие с Наредба № Е-РД-04-2 от 16 Декември 2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

Сертификатите за ЕЕ трябва да са в съответствие с Наредба №РД-02-20-3 от 09.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Важно! Докладът за обследване на енергийна ефективност задължително трябва да е в съответствие с изискванията по чл. 14, ал. 2 от Наредба № Е-РД-04-2 от 16 Декември 2022 г.

 


Презентация от проведена среща с Представителите на Сдруженията на етажната собственост в град Добрич на 19.01.2023г. от 17,30 ч.

Община град Добрич организира информационна среща по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I" на 19.01.2023г. от 17,30ч.


Съобщение до гражданите - 04.01.2023 г.


Новина за публично обсъждане на Прогрмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - 07.10.2022г.