Решения от заседание №8 на ОбС на 28.01.2004 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 1:

Общински съвет гр.Добрич, на основание чл. 21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:
І. Изменя и допълва Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, както следва:
&1. Член 13 се изменя така:
чл. 13. В случаите на т.2,3 и 4 на горния член, Председателят свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичане на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.
........
&2. Член 16, ал.3 т.2 и т.5 се допълва и изменя така:
чл.16 ал.3. Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
2. при осъждане с влязла в сила присъда за лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от 3 месеца, с решение на Общински съвет, прието с мнозинство повече от 2/3 от общия брой на съветниците.

&3. Член.30, ал.4 се изменя така:
чл.30, ал.4 "Общинският съветник има право да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения".
ІІ. Изменя Решение № 4-1/25.11.2003г. на Общински съвет град Добрич, в частта:
чл.41 - "или най-малко 5 от общинските съветници";
чл.58, ал.2 - "или най-малко 5 от общинските съветници" и
& 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата - "или най-малко 1/3 от общинските съветници";
като съответно да се чете:
чл.41 - "или от общински съветник";
чл.58, ал.2 - "или общински съветник";
& 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата - "или общински съветник".

ГЛАСУВАЛИ: 39 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане структура на общинската администрация

Със 17 гласа "ЗА", 0 "ПРОТИВ", 22 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" Общински съвет гр.Добрич не приема предложената структура на общинската администрация.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Избор на нов Управителен съвет /УС/ и нов управител на Общински гаранционен фонд /ОГФ/ за малки и средни предприятия

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 8 - 3:


1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от Правилника за организацията и работата на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия избира:
а/ за членове на Управителния съвет
1.1. Герман Германов - общински съветник
1.2. Нигохос Хубесерян - общински съветник
1.3. Олга Задгорска - общински съветник
1.4. Пламен Добрев - общински съветник
1.5. Тошко Стоев - общински съветник
1.6. Галина Митева - представител на общинска администрация
1.7. Снежка Денева - представител на общинска администрация

б/ за Управител на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия:
 Христо Божков - представител на общинска администрация.

2. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.

3. След 6 /шест/ месеца новият Управителен съвет на Общински гаранционен фонд да направи отчет и анализ на извършената от него дейност.

ГЛАСУВАЛИ: 41 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Оспорване на решение № 62-6/16.09.2003 г. на Общински съвет град Добрич с вх. № 93-00-69/03.10.2003 г., разгледано на заседание на 16.12.2003 г. на Общински съвет град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 8 - 4:

Общински съвет град Добрич отменя решение № 62-6 от 16.09.2003 година и потвърждава решение № 23-8 от 19.12.2000 година на Общински съвет град Добрич за актуализация на базисни наемни цени за отдаване под наем на общински терени.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 29 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на ред и условия за провеждане на публично обсъждане за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 8 - 5:

На основание чл.11 ал. 6 и чл.30 ал.4 от ЗОБ, чл.17, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич приема реда и условията за провеждане на публично обсъждане на проекто -бюджета и отчета за неговото изпълнение, съгласно Приложение № 1.


ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
Приложение № 1


РЕД И УСЛОВИЯ

за провеждане на публично обсъждане на проекто -бюджета и отчета за неговото изпълнение

I. Общи положения

1. Настоящите ред и условия за провеждане на публичното обсъждане на проекто - бюджета и отчета за неговото изпълнение се приемат в изпълнение на чл.11, ал. 6 и чл.30, ал.4 от ЗОБ, чл.17, ал.2 от ЗМСМА.
2. С настоящите ред и условия се уреждат :
2.1. Общите положения относно организиране, провеждане и анализ на публичното обсъждане на проекто -бюджета и отчета за неговото изпълнение;
2.2. Етапите за неговото провеждане;
2.3. Участниците в публичното обсъждане;
2.4. Вътрешна организация и контрол на дейността по провеждане на публичното обсъждане на бюджета и отчета;
2.5. Анализ и мониторинг на резултатите от провеждане на публичното обсъждане на проекто - бюджета и отчета.
3. Публичното обсъждане на проекто-бюджета и отчета за неговото изпълнение по смисъла на реда и условията за неговото провеждане, състоящ се от съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, контрол и отчет на бюджета, има за цел да информира местната общност за механизмите на формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

II. Ред и условия за провеждане на публично обсъждане на проекто - бюджета и отчета за неговото изпълнение

1. Публичното обсъждане на проекто - бюджета и отчета се организира от Община град Добрич със съдействието на действащи НПО. Лицата пряко ангажирани с организацията, провеждането и мониторинга на публичното обсъждане се определят от Кмета на Общината.
2. Кметът на Общината предоставя проекто-бюджета и отчета за публично обсъждане пред местната общност, като оповестява датата на стартиране на етапите за неговото провеждане най - малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване.
3. Постъпилите предложения от всички етапи на публичното обсъждане се обобщават и се прилагат като неразделна част към бюджета и отчета при внасянето им за разглеждане от общинския съвет.

4. Етапи за провеждане на публичното обсъждане:
4.1 Обсъждане на проекто-бюджета и отчета в Постоянните Комисии към Общинския Съвет. Комисиите разглеждат и дават становище в съответствие с правилника за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация.
4.2. Обсъждане на проекто-бюджета и отчета с НПО и гражданите;
4.3. Обсъждане на проекто-бюджета и отчета с представители на бизнес-средите;
4.4. Пътуващи бюджетни представяния или обсъждане на проекто-бюджета и отчета по кварталите;
4.5. Обсъждане на проекто-бюджета и отчета с младежки организации;
4.6. Обсъждане на проекто-бюджета и отчета с представители на хора с увреждания и техни организации;
5. Участия на бюджетни специалисти от общината в телевизионни и радио - предавания за широко популяризиране на механизмите за формиране, съставяне и отчитане на бюджета.

6. Участниците в публичното обсъждане на проекто - бюджета и отчета са всички граждани на Добрич, които се интересуват как ще се изразходват общинските средства и по какъв начин могат да осъществяват контрол.

III. Вътрешна организация и контрол на реда и условията за провеждане на публичното обсъждане на проекто -бюджета и отчета

1. Откриване на телефонна линия в общината, на която гражданите могат да дават свои идеи, мнения, препоръки.
2. Изготвяне на график за провеждане на публичното обсъждане и оповестяване в средствата за масова информация.
3. Изготвяне на прес-съобщение до всички медии за стартиране на публичното обсъждане и уточняване на етапите за неговото провеждане по дати, дни и часове.
4. Сформиране на експертна група за анализ и мониторинг на публичното обсъждане на проекто-бюджета и отчета и представяне на резултатите и конкретните стъпки, предприети след неговото приключване.
5. Контролът по спазване на реда и условията за провеждане на публичното обсъждане на бюджета и отчета се упражнява от Кмета на Общината или от упълномощени от него със заповед служебни лица.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно състоянието на "Югоагент Добрич" ООД - в ликвидация

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 8 - 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация задължава Кмета на Община град Добрич и представителя на Община град Добрич в Общото събрание на "Югоагент - Добрич" ООД в ликвидация, да докладват на всяко заседание на Общински съвет за състоянието и извършените действия от назначения ликвидатор.

ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 38 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 36 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предприемане на законови действия от Община град Добрич с оглед защита на общински дружествен дял в "Югоагент-Добрич" ООД- в ликвидация

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 7:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 268, ал. 2 от Търговския закон, дава съгласие ликвидаторът на "Югоагент-Добрич" ООД - в ликвидация да прехвърли на Община град Добрич ликвидационен дял /съответно част от него/ административна сграда на ул. Йордан Йовков № 17 по реда и съобразно сроковете, указани с постъпилото от него уведомление с вх. № 94 - И - 003/05.01.2004 година до Кмета на град Добрич.


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за преразглеждане на решение № 60-8 от 24.06.2003 година на Общински съвет град Добрич за откриване на процедура за приватизация на "Чистота" ЕООД


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 8 - 8:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.4, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол:

 ОТМЕНЯ т.I на свое решение № 57-25/25.03.2003 г. за допълване на списъка за общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, с "Чистота" ЕООД.

 ОТМЕНЯ свое решение № 60 - 8 от 24.06.2003 г. за откриване на процедура за приватизация, чрез публичен търг с тайно наддаване на дялове, представляващи 100 % от капитала на "Чистота" ЕООД.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 137, ал.1, т. 4, чл. 147, ал. 2 от ТЗ; чл.13, ал.1,т. 2 и 3 и т.6 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, намалява капитала на ЕООД "Чистота" гр.Добрич в частта "Целеви резерви" със стойността в размер на 73 780 лв. със следните дълготрайни материални активи на "Чистота" ЕООД:

2.1. Парокотелно "Дружба", с площ 379,30 кв.м., мазутно с площ 335,30 кв.м. и дворно място, представляващо УПИ ІІ в кв.1 по плана на ЖК "Дружба" 1 с площ 2050,00 кв.м., с Акт за общинска собственост № 1239 от 13.04.2000г. Балансова стойност към 31.12.03г - 19 052,22лв.
2.2. Парокотелно "Блок 29" с площ 548,40кв.м., представляващо имот, включен в УПИ ІІ от кв.47 по плана на ЦГЧ, с Акт за общинска собственост №1246 от 10.05.2000г. Балансова стойност към 31.12.03г. - 5113,38 лв.
2.3. Парокотелно "Блок 32", с площ 870.00 кв.м. и дворно място с площ 600,00 кв.м., включено в в УПИ І от кв. 16 по плана на ЦГЧ, с Акт за общинска собственост № 1247 от 10.05.2000г. Балансова стойност към 31.12.03 г. - 21 098,28 лв.
2.4. Парокотелно "Кубинки" с площ 558,40 кв.м. и дворно място с площ 420,00 кв.м. , включено в УПИ І от кв. 67 по плана на ЦГЧ, с Акт за общинска собственост № 1248 от 11.05.2000 г. Балансова стойност към 31.12.03 г. - 8709,36 лв.
2.5. "Битова сграда" в имот с пл. № 7570, на околовръстен път за с. Козлодуйци, с площ 398,70 кв.м., с Акт за общинска собственост № 1236 от 13.04.2000г. Балансова стойност към 31.12.03 г. - 19 460,22 лв.
2.6. "Портиерна" в имот с пл. № 7570, на околовръстен път за с. Козлодуйци, с площ 41,60 кв.м., с Акт № 1236 от 13.04.2000 г. Балансова стойност към 31.12.03 г. - 347,65 лв.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА, чл. 11 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл.137 ал.1 т.1 от Търговския закон допълва предмета на дейност на дружеството: "изграждане и поддържане на благоустройствени фондове, улични настилки, поддържане на улично и парково осветление, направа и поддържане на хоризонтална и вертикална маркировка, изграждане и стопанисване на паркинги за МПС, извозване на строителни, производствени и битови отпадъци, стопанисване на депа за отпадъци, почистване на микросметища, канавки, канали и шахти, извършване на комунално - битови и транспортни услуги на населението и фирми, извършване на търговска дейност".

4. Общински съвет град Добрич, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.10, ал.1 от Търговския закон променя наименованието на фирмата от "Чистота" на "Комуналефект".

5. Задължава Кмета и Управителя на "Комуналефект"ЕООД град Добрич да предприемат последващите действия.

 


ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 38 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за работата през 2003 година, плана за работа за 2004 година, приватизационната програма и приходо-разходната сметка за 2004 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 9:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 и чл.10 от ЗПСПК
I. Приема:
1. Отчет за изпълнението на приватизационната програма за 2003 г. /приложение 1/.
2. Отчет на приходо-разходната сметка за 2003 г. по пълна бюджетна класификация /приложение 2 и 3/.
3. Отчет за контролната дейност /приложение 4/.
ІІ. Приема:
1. Приватизационната програма за 2004 г. /приложение 5/
2. Приходо-разходната сметка за 2004 г. по пълна бюджетна класификация /приложение 6 и 7/.

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 10:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж на търг с тайно наддаване за:
 три строителни петна за изграждане на обекти за търговия и услуги в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І, кв.57 по ул."Орфей" и ул."Теменуга" - ЖК"Балик-Йовково"- юг на град Добрич.
 две строителни петна за изграждане на търговски обекти в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІV, кв.30 по ул."Самарско знаме" и ул."Тополите" в ЖК"Балик-Йовково"- юг на град Добрич.
2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно Закона, действия.
ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 38 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 38 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 11:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба на търг с тайно наддаване:
- общински имот - УПИ ХХІІІ, кв.30 по ул."Самарско знаме" и ул."Тополите", отреден за изграждане на два търговски обекта;
- общински имот - УПИ ХХVІ, кв.1 по ул."Каменица", отреден за изграждане на комплекс за търговия и услуги.

2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно Закона, действия.

ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 38 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 38 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за възстановяване правото на ползване на част от административната сграда в АЕМО "Стария Добрич" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 12:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА прекратява ползването на част от административната сграда в АЕМО "Стария Добрич" с полезна площ 77 кв.м. от Съюза на учените клон град Добрич и я връща на Исторически музей град Добрич.
2. Възлага на Кмета на общината последващите съгласно Закона действия.
ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 37 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 36 "за", 2 "против", 0 "въздържали се".

3. Възлага на общинската администрация да проучи възможността за предоставяне на друга база, общинска собственост, на Съюза на учените. Предложението да бъде внесено за разглеждане в Общински съвет.
ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 38 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на помещение "Ретро фото" в АЕМО "Стария Добрич" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 13:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.12, ал.4 ЗОС Общинският съвет град Добрич дава съгласието си Община град Добрич да отдаде под наем помещение "Ретро фото" с полезна площ 32,80 кв.м.,находящо се в АЕМО "Стария Добрич", включено в списъка на публичната общинска собственост, актувано с АОС № 2163/24.04.2003 г. на Регионалната занаятчийска камара гр.Добрич до приемане на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия, но не за повече от една година /с фиксирана крайна дата за ползване и определен размер на наема, който да не е по-малък от определените базисни цени/.
2. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно Закона действия.

ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 22 "за", 1 "против", 12 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 19 "за", 2 "против", 18 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Гоце Делчев 5-б - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 14:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 35, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Росен Илиев Колев в УПИ VІ 7508, кв.509 по плана на ЖК "Русия-1", по ул. Гоце Делчев, 5-б, чрез продажба частта на Общината по пазарни цени.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно Закона действия.

ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 29 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Хаджи Димитър 61 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 15:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 35, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Теодора Боянова Митева-Панайотова и г-н Митко Боянов Митев за УПИ ІІІ 5278, кв.112, чрез продажба частта на Общината по пазарни цени.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно Закона действия.


ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Цар Симеон 1 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 16:

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 35, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Иван Ненчев Друмев, г-н Мирослав Иванов Друмев, г-жа Руска Йорданова Господинова, г-жа Йорданка Любенова Виденова, г-жа Елена Любенова Кертикова и г-н Костадин Костадинов Калчев в УПИ ІV-233, кв.5 по ул. " Цар Симеон " 1, чрез продажба на частта на Общината по пазарни цени.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно Закона действия.

ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 26 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І - за озеленяване, УПИ V - за озеленяване, УПИ ІІ - за тролейбусно депо и УПИ VІ - площадка за автогаз в кв. 2 на ПЗ "Север" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 17:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21 ал.1 т.8 и чл.11 т.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.131 ал.1 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-за озеленяване, УПИ V-за озеленяване, УПИ ІІ-за тролейбусно депо и УПИ VІ-площадка за автогаз в кв.2 на ПЗ "Север" гр.Добрич за обособяване на нови самостоятелни УПИ от УПИ ІІ с отреждане "за ПСД",като регулационните линии да минат възможно максимално по имотните граници /същото се отнася и за УПИ VІ / с осигуряване на достъп до тях за сметка на част от УПИ І-за озеленяване и УПИ V-за озеленяване,съгласно приложената скица-предложение /без да се засяга УПИ VІІІ/.


ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 31 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 25 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 6 на ЖК "Строител" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 18:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21 ал.1 т.8 и чл.11 т.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.131 ал.1 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за кв.6 на жк "Строител" гр.Добрич,като в кв.6 се обособят нови УПИ: І,ІІ,ІІІ,ІV и V - всички с отреждане "за ОО" с предвидено ново,ниско застрояване - за УПИ ІІІ свободно; за УПИ І и ІІ-свързано; за УПИ ІV и V - свързано,указано с ограничителни линии съгласно приложената скица-предложение.


ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 36 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ - за детски дом и детски площадки в кв. 15 на ЖК "Изгрев" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 19:

Общински съвет град Добрич на основание чл.21 ал.1 т.8 и чл.11 т.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.131 ал.1 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-за детски дом и детски площадки в кв.15 на жк "Изгрев" гр.Добрич,като за ПИ № 126,127 и 128 се обособяват самостоятелни УПИ : VІ-128,VІІ-127 и VІІІ-126 с даване на траен устройствен статут на същ.сгради и надстрояване с 1 етаж и пристрояване на 2 етажа ; обособяват се УПИ І-за детски площадки; УПИ ІІ-за детски дом и детски площадки с ново,ниско,свободно застрояване,дадено с ограничителни линии в кв.15 на жк "Изгрев",съгласно приложената скица-предложение.


ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV - за ЖС в кв. 30 на ЖК "Балик - Йовково - юг" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 20:

Общински съвет град Добрич на основание чл.21 ал.1 т.8 и чл.11 т.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.131 ал.1 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ,дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-за ЖС в кв.30 на жк "Балик-Йовково-юг",за обособяване на три нови УПИ за нискоетажно свободно застрояване за жилищни нужди според скицата-предложение.


ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ - за озеленяване в кв. 652 на ЖК "Русия 3-4" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 21:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21 ал.1 т.8 и чл.11 т.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.131 ал.1 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-за озеленяване в кв.652 на жк "Русия 3-4", за обособяване на два нови УПИ с отреждане : V - "за ОО" с предвидено нискоетажно свободно застрояване с Н до 10.0м. и ІІІ - "за озеленяване".


ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 20 "за", 5 "против", 5 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 22 "за", 3 "против", 8 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич, Наредба № 1 и Наредба № 2 на Общински съвет град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 22:
(отменено с решение № 102 от 27.05.2004 година на ДОС в частта относно създадената глава втора "Информационен регистър на търговците" - чл. 4 до чл.9;измененията в чл. 19, т.3; чл.22;чл.23;чл.24;чл.25, ал.1 и 3;чл.26;чл.32, т.5 и 6 и чл.33, досежно-думата "разрешения" се заменя със "служебни бележки")
Общински съвет град Добрич, на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, ЗЗППТ и Наредба № 5 на МТТ приема следните изменения и допълнения в:
I. Наредба за търговска дейност на територията на Община град Добрич
Отменя глава втора "Ред за регистрация на стационарните търговски обекти"
Създава нова глава втора " Информационен регистър на търговците" със следния текст:
Чл. 4. В Община град Добрич се води информационен регистър на всички търговци по чл. 1 от Търговския закон без тези по чл. 1 ал. 1 т. 3, 6, 7, 8 и 12 от ТЗ.
Чл. 5. Информационният регистър съдържа:
а/идентификационни данни за търговеца:
 правно-организационна форма
 фирма
 код на Булстат
 седалище и адрес на управление по съдебна регистрация
 предмет на дейност
 управителни органи и управляващи лица
б/ издадени лицензии за търговска дейност със стоки и услуги определени с нормативен акт
в/ информация за търговски обекти
г/ членство в съсловните организации на търговците
д/ информация за констатирани нарушения и влезли в сила наказателни постановления /вписва се служебно/
е/ информация за разгледани спорове и резултатите от решаването им /вписва се служебно/
Чл. 6. В четиринадесет дневен срок от започване на дейността, търговците депозират заявление до кмета на общината /Приложение №1/ и попълнена регистрационна карта /Приложение № 2/, за вписване на данните. При настъпване на промяна в обстоятелствата по чл.5, същите се удостоверяват с ново заявление и регистрационна карта в указания срок. На търговците вписани в регистъра се издават удостоверения.
Чл. 7. При прекратяване на дейността си, търговците уведомяват писмено общинската администрация в четиринадесетдневен срок, като обстоятелството се вписва в регистъра.
Чл. 8. Информацията за прекратили дейността си търговци се съхранява 5 години.
Чл. 9. Информационният регистър се води от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на общината. Регистърът е във вид на електронна база-данни като информацията за вписаните търговци е за служебно ползване.
В чл. 19 текста на т. 3 се заменя със следния: "Удостоверение за вписване в информационния регистър".
В чл. 22 изразът "разрешително за търговия на открито, издадено от отдел "Търговия, туризъм и услуги" се заменя със "служебната бележка за търговия на открито, издадена от кмета на общината, която включва данни за търговеца или производителя, мястото, срока за ползване и документа за платената такса.
В чл. 23 изразът "разрешително за търговия на открито" се заменя със "служебна бележка" ; думата "молба" със "заявление".
В чл. 24 изразът "разрешение за търговия на открито" се заменя със "служебна бележка".
В чл. 25 ал. 1 изразът "разрешението за търговия на открито" се заменя със "служебната бележка". В ал. 2 изразът "издаване на разрешението" се заменя с "удовлетворяване на искането", а думата "молбата" със "заявление". В ал. 3 текста "за издаване на разрешението" се отменя.
В чл. 26 изразът "разрешителното за търговска дейност" се заменя със "служебната бележка"
В чл. 32 т. 5 изразът "без издадено разрешение" се заменя с "без издадена служебна бележка"
Т. 6 на чл. 32 се отменя.
В чл. 33 думата "разрешения" се заменя със "служебни бележки"
В чл. 33 да отпадне текста " и за продажба на стоки със сезонен характер- слънчеви очила".
Непосредствено след чл. 35 се създава:
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
"търговска дейност на открито" е търговията на дребно на публични места (улици, площади, панаири, пазари и други подобни), определени от общината, и извършвана във и от превозни средства, на сергии, палатки и други подобни.
ІІ. Наредба No1на ОбС:
В чл. 5, т. 10 думите "предварително разрешение за такава дейност" се заменят с "платена такса".
В чл. 13, т. 11 отпада израза "събирането на охлюви", а думите "без предварително разрешение" се заменят с "без издадено позволително за ползване".
В чл.13, т. 13 текста "Използването без разрешение от съответните органи на почва и хумус от депата за складиране" се изменя, като следва да се чете: "Използването на почва и хумус от общинските депа за складиране става след получаване на писмено съгласие от Община град Добрич".
ІІІ. Наредба No2 на ОбС
В заглавието на раздел VІІ отпада думата "разрешаване".
Досегашният текст на чл. 26 се отменя.
Съдава се нов чл. 26 със следните алинеи:
ал. 1. Главният архитект на Община град Добрич, при издаване на разрешения за строеж за обекти на територията на Община град Добрич, вписва като фактическо основание мястото за депониране на строителните отпадъци и земните маси.
ал. 2. Депонирането на земните маси при извършване на изкопни работи става по реда на издадените предписания.
чл. 28, чл. 29 и чл. 30 се отменят.
ІV. Възлага на Кмета на Общината да предприеме последващи съгласно Закона действия.
ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна на решение на Общински съвет № 13-13/04.04.2000 година за определяне представители на Общината в търговски дружества, в които има дялово участие

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 23:


1. На основание чл. 21, ал. 1 т.9 от ЗМСМА във връзка с чл. 34 ал.5 от ЗМСМА избира представители на Общината в дружества с дялово участие, както следва:


I. Акционерни дружества
1) "Център за бизнес и култура" АД
Общо събрание - Детелина Николова
Съвет на директорите - Иво Митев
Румен Чамурлийски
2) "Добрички панаир" АД
Общо събрание - Детелина Николова
Съвет на директорите - Тошко Стоев
3) ПФК "Добруджа" АД
Общо събрание - Детелина Николова
Управителен съвет - Стойчо Стойчев
Управителен съвет - Светлозар Василев
Надзорен съвет - Димитър Димитров
4) "Многопрофилна болница за активно лечение" АД
Общо събрание - Пламен Припърженски
5) "Жакард" АД
Общо събрание - Стоян Стоянчев
Съвет на директорите - Галина Колева
6) "Добруджански хляб" АД
Общо събрание - Герман Германов

II. Дружества с ограничена отговорност
1) "Газинженеринг" ООД
Общо събрание - Валентин Зеленченко
2) "Регионално дружество по трудова заетост и структурно развитие" ООД
Общо събрание - д-р Желязко Железов
3) "Добруджа спорт" ООД
Общо събрание - Владимир Банов
4) "Иванов - хранителни стоки" ООД
Общо събрание - Ивелин Пейчев
5) "Югоагент Добрич" ООД
Общо събрание - Неджати Якубов
6) "Тих кът - нов" ООД
Общо събрание - Олга Задгорска
2. Членовете на управителни органи са длъжни да защитават интересите на Общината и да отчитат дейността си пред Общински съвет. Те са длъжни да информират Председателят на Общински съвет и Кмета за предстоящи и приключили заседания на управителните органи, като предоставят дневния ред и копие от протоколите на заседанията.
3. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ЯВНО ГЛАСУВАНЕ: 33 "за", 3 "против", 2 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за търговските дружества със 100 % участие на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 24:

1. Да се изяснят законовите възможности за контрольори към търговските дружества със 100 % общинско участие.
ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 0 "против",9 "въздържали се".
2. Да се направи анализ на състоянието на всички дружества и техните перспективи за развитие.
ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 0 "против",15 "въздържали се".
3. Възлага на Кмета и общинската администрация да се направи анализ на дейността на губещите фирми със 100 % общинско участие и да предложи на Общинския съвет проект за решение в зависимост от резултатите на анализа /програма за оздравяване или други мероприятия/
ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против",0 "въздържали се".
4. След два месеца проблемите за транспорта /транспортна схема/ да бъдат внесени за обсъждане на заседание на Общински съвет.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против",0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за преобразуване на Средно общообразователно училище "Дора Габе" - град Добрич в основно училище, считано от 2004/2005 учебна година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 25:

Общински съвет град Добрич задължава ВАНЯ БАЛЧЕВА - зам. кмет на Община град Добрич на Председателски съвет да представи анализ на общинската образователна система, очаквани проблеми през следващата учебна година и предложения за решаването им.


ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните в град Добрич през 2003 година.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 26:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, одобрява отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община град Добрич през 2003 година.


ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за създаване и определяне състава на Общинска комисия за обществен ред и сигурност /ОбКОРС/

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 27:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич:
І. Създава Общинска комисия за обществен ред и сигурност.
ІІ. Определя състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, както следва:
Председател - Общински съветник - Николай Николов
и
членове:
1. Председател /член/ на Постоянната комисия "Законност, обществен ред и контрол"
2. Председател /член/ на Постоянната комисия "Здравеопазване и социални услуги"
3. Директор "Административно и информационно обслужване" Община град Добрич
4. Секретар на Общински съвет по сигурността
5. Главен специалист "Гражданска защита"
6. Началник на Първо Районно полицейско управление
7. Началник сектор "Пътна полиция"
8. Началник на Районна служба противопожарна и аварийна безопасност
9. Началник на отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" град Добрич
10. Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
11. Секретар на Общински обществен съвет за превенция на наркоманиите и контрол върху наркотичните вещества

ІІІ. Възлага на Председателя на Общинската комисия за обществен ред и сигурност да организира дейността й и да представи за утвърждаване от Общински съвет на Обществен договор за сигурност и Правилник за работа на комисията.

 

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.
 Молба от Красимир Илиев Парушев за отпускане на персонална пенсия


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 28.1:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.92 от КЗОО и изискванията на чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите, Общинският съвет взе решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на Ралица Красимирова Парушева.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.
 Молба от Галина Костова Йорданова за отпускане на персонална пенсия

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 28.2:


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.92 от КЗОО и изискванията на чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите, Общинският съвет взе решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на Елена Даниелова Ганчева.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.
 Молба от Керан Йорданов Керанов за опрощаване на държавно вземане


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 28.3:


Общинският съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Керан Йорданов Керанов - ЕГН - 4102197944 от гр.Добрич, ул."Славянска" № 9 за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" гр.Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА НЕ СЕ ОПРОЩАВА дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 8/28 януари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 28 януари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.
 Молба от Живка Железова Петрова за опрощаване на държавно вземане


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 - 28.4:


Общинският съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Живка Железова Петрова - ЕГН - 6210057953, с настоящ адрес гр.Варна, ЖК"Трошево" 37, ап.65 за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" гр.Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА СЕ ОПРОСТИ дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

Последна промяна: 16:58:52, 20 Юни 2013
Свали в pdf