ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 02 ОКТОМВРИ 2022

A A A
Сряда, 3 Август 2022

 

Съобщение (публикувано на 17.10.2022г.)

Община град Добрич уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК), участвали в Изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., които са представили банкови сметки в изборния ден ще получат средствата по сметките си. Средствата ще бъдат преведени от общинска администрация Добрич на 18 октомври 2022 г. (вторник).

Възнагражденията на останалите членове на СИК (непредставили банкови сметки в общинска администрация)  ще се изплащат на касата в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич на ул. „България“ 12 в периода от 19.10.2022г. след 09,30 часа (сряда) до 21.10.2022 г. (петък).

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА Центъра за услуги и информация е от 08.00ч. до 17.00ч.Заповед №1575/26.09.2022 г. на Кмета на Община град Добрич за утвърждаване на образуваните избирателни секции в МБАЛ Добрич, Дом стари хора и Следствени арести град Добрич за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. (публикувана на 26.09.2022г.)


Съобщение (публикувано на 26.09.2022 г.)

 График за получаване на книжа и материали от Секционните избирателни комисии на 01 октомври 2022 г. (събота) от сградата на Община град Добрич 


Съобщение за гласоподаватели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето (Публикувано на 26.09.2022г.)

Съгласно решение №1460-НС/22.09.2022г. на ЦИК избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в Изборите за народни представители на 02.10.2022г., назначена със заповед на Кмета №1550/17.09.2022г. Тези от тях, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите за народни представители на 02.10.2022г., с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец

Заявлението се подава в периода от 26 септември 2022 г. включително и в изборния ден  на 02 октомври  2022 г.  на [email protected]  или по телефон на 058/601-203.

Заповед на Кмета 1593/29.09.2022г. за работа на ПСИК с избиратели, поставени под карантина, които желаят да упражнят правото си на глас в Изборите за народни представители на 02.10.2022г. (публикувана на 29.09.2022г.) 


Относно издаване на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от ИК


Съобщение (публикувано на 23.09.2022 г.)

Общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота на 24 септември 2022 г. (събота), от 8.30 до 17.30 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич за прием на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.

Със заповед на Кмета №1550/17.09.2022г. е сформирана подвижна избирателна комисия на територията на Община град Добрич. Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, може да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич в срок до 26.09.2022 г. (понеделник).


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (публикуван на 21.09.2022 г.)


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР (публикуван на 19.09.2022 г.)

за издадените удостоверения за гласуване на друго място

в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

(чл.35, ал.2 от ИК)

Номер на

удостоверението

Дата на издаване

Собствено, бащино и фамилно име

на избирателя

 

1.

 

0

8

2

8

0

0

0

3

4

 

№ 0016801

 

14.09.2022 г.

 

Росица ………… Желязкова

 

2.

 

0

8

2

8

0

0

0

3

4

 

№ 0016802

 

14.09.2022 г.

 

Руслан …………..Вълков

 

     

Подпис: ................./п/...........................Кмет на Община град Добрич


Съобщение за обучение на секционните избирателни комисии, вкл. подвижни (СИК/ПСИК)

(публикувано на 19.09.2022г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявамe Ви, че във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно свое Решение № 80-НС/16.09.2022г. Районна избирателна комисия град Добрич ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК).

Обучението на СИК/ПСИК за Община град Добрич е на 24.09.2022 г. (събота) и започва по график от 10.30 ч. в зала „Добротица“.

Техническият екип за изборите от общинска администрация и членове на Районна избирателна комисия ще бъдат във фоайето на зала „Добротица“ преди началото на обучението от 10,00 ч., където всеки председател на СИК/ПСИК ще трябва да се регистрира, полагайки подпис, като същевременно ще бъдат раздадени материали и указания за работа.


Заповед 1550/17.09.2022г., относно oбразуването на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. на територията на Община град Добрич. (Публикувана на 17.09.2022г.)


ГРАФИК ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННО ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ТУК! 


Съобщение (публикувано на 13.09.2022г.)

Общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота на 17 септември 2022 г., от 8.30 до 18.00 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич за прием на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място и за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес.

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 67-НС).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 17.09.2022 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 26.09.2022 г. (понеделник)

Заявленията се подават в:

Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 21-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 17.09.2022г. (събота), до кмета на общината по настоящия адрес на лицето.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.


ГРАФИК ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННО ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ТУК!


Събощение (публикувано на 01.09.2022 г.)

Във връзка с изискванията на чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс и на основание решение №1328-НС от 25.08.2022г. на ЦИК Ви уведомявам за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. Съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, но непосредствено след това посочвамe и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 • В ДГ №8 „Бодра смяна“ (бивша ДГ № 9 „Пчеличка“) в сградата на ул. „Христо Смирненски” 5 посочвам секция №24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 посочвам секция №27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 посочвам секция № 41
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 посочвам секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 посочвам секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 посочвам секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 посочвам секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията.

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, съобщавамe най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17 (секции № 41 и № 42)
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа
 • Детска градина №12 (бивша Детска градина № 24), ул. „Дунав“ 16 – временна рампа
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа
 • Детска градина №25 (бивша Детска градина № 7), жк „Добротица“ 16 – временна рампа
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91)
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

За всяка сграда с избирателни секции е осигурена и кабина с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 42. При тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/601-203, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]. В деня на изборите - 02 октомври 2022г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява специализиран автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 26.09.2022г. до петък 30.09.2022г.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден- 02 октомври 2022г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет за градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

Приложение: Списък на избирателните секции с адреси, телефони и обозначение на секциите, намиращи се на ІІ етаж, както и допълнителни бележки.


Разяснителна кампания чрез сайта на Централна избирателна комисия


Електронни услуги във връзка с провеждането на Избори на народни представители на 02 октомври 2022 г., разработени от държавната администрация чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, както следва:

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 2 октомври 2022 г.

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. 

Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 2 октомври 2022 г.

(публикувано на 24.08.2022 г.)


Заповед на Кмета №1418/24.08.2022 г., относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали свързани с Избори за народно събрание 2022 г. ( Публикувана на 24.08.2022 г.)


Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и на подвижна СИК (ПСИК) в Избори за народни представители на 02 октомври 2022г.  
(Публикувана на 22.08.2022г.)


Съобщение във връзка с проверка в избирателния списък по ЕГН на всеки избирател - български гражданин

(публикувано на 22.08.2022 г.)

Възможности за проверка на избирателна секция:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Сайт на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци: http://www.grao.bg/elections/


Предварителните избирателни списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 1343/12.08.2022 г. на Кмета на Община град Добрич.  Избирателни списъци в изборите на народни представители на 02.10.2022 г. 

(публикувани на 19.08.2022 г.)


Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение №17-НС). Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. Срокът е до 24.09.2022 г. (събота).


Избиратели, които имат право да гласуват, но които са пропуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение №18-НС). Срокът е до 30.09.2022 г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

(публикувани на 19.08.2022 г.)


Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 21-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 17.09.2022г. (събота), до кмета на общината по настоящия адрес на лицето.
Публикувано на: 15.08.2022 г.


Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение №25-НС). Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 ИК в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 17.09.2022г. (събота).

Публикувано на: 15.08.2022 г.


Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 67-НС).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 17.09.2022 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 26.09.2022 г. (понеделник)

Заявленията се подават в:

Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

Публикувано на: 15.08.2022 г.

Подаване на заявление по електронен път за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)  (публикувано на 24.08.2022 г.) 


Заповед № 1343/12.08.2022 г. на Кмета на Община град Добрич, с която определя местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за Изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.  (публикувана на 12.08.2022г.)


Заповед № 1338 от 11.08.2022 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси на територията на Община град Добрич в Изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 г. и Приложение към заповедта. (публикувана на 11.08.2022 г.)


Избирателни секции - места за гласуване, адреси  


Централна избирателна комисия - Въпроси и отговори 

Симулатор машинно гласуване 2 октомври 2022 г.

Публикувана на: 3 Август 2022 10:03:42
Свали в pdf