Решения от заседание №9 на ОбС на 03.02.2004 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 9/03 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ № 9

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 03 февруари 2004 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване структура на общинската администрация

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 9 - 1:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация одобрява структурата на общинската администрация, съгласно Приложение № 1 и № 2.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 13 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК:(Мариана Димова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Кера Колева)

 

Приложение № 1
Численост на общинската администрация по структурни звена

Длъжност

 

Брой

 

1.

Кмет

1

2.

Зам.-кмет "Финанси и общинска собственост"

1

3.

Зам.-кмет "Устройство на територията"

1

4.

Зам.-кмет "Икономическо развитие и евроинтеграция"

1

5.

Зам.-кмет "Хуманитарни дейности"

1

6.

Секретар

1

 

           ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                         67

1.

Дирекция "Административно-правно, информационно и техническо обслужване"

52

 

 

Директор

1

 

Главен юрисконсулт

1

 

Юрисконсулти

4

1.1.

Отдел "Център за услуги и информация"

7

1.2.

Отдел "Административно-информационно и техническо обслужване"

29

1.3.

Отдел "Канцелария"

6

1.3.1

Сектор "Отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност на информацията"

 

4

 

2.

Дирекция "Бюджет, финанси, анализ и контрол"

15

 

         СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ                                                90

1.

Дирекция "Архитектура, градоустройство и строителен контрол"

22

2.

Дирекция "Програми, инфраструктура и околна среда"

18

 

3.

Дирекция "Икономическо развитие и евроинтеграция"

12

 

4.

Дирекция "Хуманитарни дейности"

12

 

Директор

1

4.1.

Отдел "Образование и култура"

7

4.2.

Отдел "Здравеопазване и социална политика"

4

 

4.

Дирекция "ГРОН"

11

 

5.

Дирекция "Общинска собственост"

15

 

 

 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ

 

163

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 9/03 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ № 9

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 03 февруари 2004 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 9 - 2:

1. Общински съвет град Добрич приема направените предложения за изменения и допълнения на проекта на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Добрич и задължава вносителя, заедно с ПК "Законност, обществен ред и контрол" да обсъдят всички направени писмени предложения и да внесе проекта за Правилник за обсъждане в Общински съвет. Вносителите на предложения да бъдат поканени на заседанието на ПК "Законност, обществен ред и контрол" за защита на становищата си.
ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".
2. Всички направени и предстоящи предложения да се внесат в срок до провеждането на Председателски съвет, след което да бъдат разгледани от съответните комисии и на редовното заседание на 24.02.2004 година да се гласува Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Добрич.
ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Димова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 9/03 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ № 9

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 03 февруари 2004 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
Предложение - писмо за подкрепа от Общински съвет град Добрич относно проект на Община град Добрич "Подобряване на социалния климат и средата на обитаване в ЖК "Модерна махала" град Добрич"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 9 - 3:

Общински съвет град Добрич подкрепя разработения от Община град Добрич проект "Подобряване на социалния климат и средата на обитаване в ЖК "Модерна махала" град Добрич". /Приложение - Писмо за подкрепа от Общински съвет град Добрич до Социално-инвестиционен фонд към Министерство на труда и социалната политика/

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Димова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)До
Социално-инвестиционен фонд към Министерство на труда и социалната политика
София

ПИСМО ЗА ПОДКРЕПА

От Общински съвет град Добрич

Относно: Проект на Община град Добрич "Подобряване на социалния климат и средата на обитаване в ЖК "Модерна махала" град Добрич".

Уважаеми господа,

С настоящото писмо Общински съвет град Добрич изразява принципната си подкрепа на разработения от Община град Добрич проект "Подобряване на социалния климат и средата на обитаване в ЖК "Модерна махала".
Съгласно представената разработка, съфинансирането на Община град Добрич е в размер на 20 на сто от общата стойност на проекта. При одобряване на Проекта от Социално-инвестиционния фонд, средствата в размер на 70 000.00 лева ще бъдат включени в бюджета на Община град Добрич за 2004 година.

Председател на
Общински съвет:
(д-р Мирослав Попов)

 

Последна промяна: 16:57:00, 20 Юни 2013
Свали в pdf