Решения от заседание №10 на ОбС на 24.02.2004 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за присъединяване на Община град Добрич към сдружение Общинска мрежа за енергийна ефективност "ЕкоЕнергия"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 1:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, дава съгласие за присъединяване на Община град Добрич към регистрираното сдружение ЕкоЕнергия.
ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
2. Определя се членски внос за календарна година в размер на 1 500 лева, който се осигурява от бюджета за календарната година.
ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия.
ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за даване съгласие за предоставяне на целева субсидия на "МБАЛ - Добрич" АД

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 2:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА одобрява предложението на Кмета за предоставяне на целева субсидия в размер на 22 000 лева от собствените приходи на "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД за преустройство и ремонт на ОАРИЛ, като същата бъде отразена в разходната част на бюджет 2004 година.
ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
2. Задължава Кмета на Община град Добрич, при приемане на извършените строително-ремонтни дейности в ОАРИЛ, в приемателната комисия да бъде включен и представител от общинска администрация.
ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост - обекти в Център за защита на природата и животните

 

С 3 гласа "ЗА", 3 "ПРОТИВ", 26 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" Общински съвет гр.Добрич не приема предложението за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост - обекти в Център за защита на природата и животните.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху имоти, публична общинска собственост, находящи се в градски парк "Свети Георги"

С 2 гласа "ЗА", 2 "ПРОТИВ", 27 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" Общински съвет гр.Добрич не приема предложението за предоставяне на концесия върху имоти, публична общинска собственост, находящи се в градски парк "Свети Георги".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост - подлез под бул. Добруджа и ул. Отец Паисий

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 70, т. 6, чл. 71 и 72 от ЗОС и глава VII от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество:
I. Приема предложението на Кмета на Общината за предоставяне на концесия върху нежилищен имот, публична общинска собственост при следните условия:
1. Предмет на концесията - даване на разрешение за извършване на търговска дейност, при запазване на предназначението му като подлез, върху нежилищен имот, публична общинска собственост - Подлез под бул. Добруджа и ул. Отец Паисий в първа зона, централна градска част по плана на гр. Добрич, акт за публична общинска собственост № 1959/10.01.2003 г., съгласно скица 1884/21.10.2002 г. и виза от 11.11.2002 г. на главен архитект на общината.
Предмет на концесията представлява единствено и само терена, без изградените постройки върху него.
2. Срок на концесията - 30 /тридесет години/
3. Начин на определяне на концесионера - присъствен конкурс по оферти, който да се проведе в петмесечен срок от обнародването на решението за предоставяне на концесията.
4. Вид, размер и начин на плащане на депозита - Депозитът за участие в конкурса да се внесе по сметка на Община гр. Добрич в ТБ "Биохим" АД клон Добрич № 50 2000 0935, банков код 660 76 720, в размер на 950 лв.
В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, като депозита на спечелилия участник се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от годишното концесионно възнаграждение за първата година след сключване на договора за концесия. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
5. Основни права и задължения на КОНЦЕСИОНЕРА по концесията:
5.1. да извърши реконструкция в част от покритата площ на пешеходния подлез, като създаде търговски обект с площ до 120 кв. м. по надлежния ред, чрез проект, който се съгласува от гл. архитект и т.н. Обекта да започне експлоатация не по-късно от 2 година от подписване на договора за концесия. Да извършва архитектурно-строителни работи в обекта само след разработването на проект, който се съгласува от гл. архитект.
5.2. да заплаща дължимите концесионни възнаграждения при условията и в срока описан в концесионния ДОГОВОР, съобразени с постигнатите договорености по време на конкурса, но не по-ниски от изброените в т.9.
5.3. да заплаща всички разходи по поддържането и експлоатацията на обекта.
5.4. ежегодно да сключва задължителните застраховки в полза на Община гр. Добрич, като ежегодно в срок до 31 януари извършва плащането по тях в пълния им размер; Застрахователните вноски са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА. Всички данъци и такси по Закона за местните данъци и такси се поемат от КОНЦЕСИОНЕРА.
5.5. търговската дейност в обекта да не възпрепятства и затруднява преминаването на пешеходците през подлеза 24 часа в денонощие.
5.6. да не преотстъпва ползването на обекта от други лица.
5.7. Концесионерът се задължава да запази предмета на дейност на имота за целия период на концесията - подлез.
5.8. да осигури целогодишно функциониране на обекта.
5.9. при прекратяване на договора за концесия да предаде в тридневен срок обекта в състояние годно за ползване.
5.10 да извършва през целия период на концесията:
 строително - ремонтни работи с цел модернизация и повишаване на атрактивността на обекта;
 благоустрояване на площите в и около подлеза;
 ремонт на настилките и стълбищата и на оградните стени;
 опазване на подлеза от погроми, замърсяване, наводняване и др., както и за недопускане да стане убежище на наркомани, пияни граждани и др.;
5.11. Концесионерът е необходимо да осъществи реконструкция на канализацията, осветлението и настилката на подлеза в срок до края на първата година от придобиването на концесията, като същите ги поддържа до края на срока на концесията.
5.12. До 30 /тридесет/ дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред КОНЦЕДЕНТА за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения.
5.13. Да представи програма за целия срок на концесията, като за всяка година по договор се предвидят средства за ремонт и ремонтни дейности, съобразени със минимално изискуемите за първите две години, конкретизирани в т.10.
6. Гаранцията за изпълнение на задълженията на КОНЦЕСИОНЕРА по договора за концесия се внася в депозитната сметка на Общината, при подписване на договора и е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение. Средствата по тази сметка да бъдат усвоявани само в случаите на неизпълнение от страна на концесионера на изброените по-горе задължения.
Гаранцията остава в КОНЦЕДЕНТА за срока на концесията и се приспада от последното годишно концесионно възнаграждение.
7. Гаранцията за изпълнение на задължението на КОНЦЕСИОНЕРА за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на минимум 30 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора. Останалите 70 % се внасят до 10 дни преди изтичане на края на всяка година по договора.
8. При неизпълнение или неспазване на условията по чл. 5:
При първо неизпълнение или неспазване на условията се налага санкция в размер до 50 % от годишното концесионно възнаграждение.
При повторно неизпълнение или неспазване на условията се налага санкция в размер на 100% от годишното концесионно възнаграждение. При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се развали договора за концесия. 9. Годишното концесионно възнаграждение за обекта на концесията да е не по-малко от 950 лева.
Концесионното възнаграждение се индексира всяка година с Индекса на инфлацията.
10. Инвестиции - Договорираните инвестиции в размер на не по-малко от 7 000 лв., които да се вложат до края на втората година, като през първата година се вложат в обекта поне 50 % от тях.
11. Работни места - Договорираните работни места не трябва да бъдат по-малко от две, да се открият при въвеждане на обекта в експлоатация, но не по-късно от две години от подписване на договора за концесия и да се запазят през целия срок на концесията.
12. Други изисквания:
12.1. Всички извършени подобрения в обекта на концесия са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА за което КОНЦЕДЕНТА не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора;
12.2. Приращенията върху вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост;
12.3. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия са: - размер на годишното концесионно възнаграждение - 40 %; - комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията: размер и срок на инвестициите за целия период на концесията - 40%;
- разкрити работни места - 20%;
12.4. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия: а/ с изтичане на срока; б/ с погиване на обекта на концесия; в/ при обективна невъзможност за използване обекта на концесия или за осъществяване на дейността; г/ при смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, или при прекратяване на юридическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, освен ако Общинският съвет не реши договорът да бъде продължен с правоприемник; д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА; е/ по взаимно съгласие, постигнато между страните; ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение; з/ при неспазване на задълженията по т. 6,7 и 8 от настоящото решение; и/ при други, определени в настоящия договор и от закона основания; й/ по сила на съдебно решение или др. решение за реституция.
При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" Общината има правата на привилегирован кредитор.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".

II. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници: 1. Председател - Пламен Припърженски
2.Велислав Даскалов 3. Нигохос Хубесерян

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".


III. Възлага на Кмета на Община гр. Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на предходните точки по решението.
ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ: 26 "за", 0 "против",6 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост - обекти от АЕМО "Стария Добрич"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 6:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА; чл. 70, т. 6, чл. 71 и 72 ЗОС и глава VII Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество:
I. Приема предложението на Кмета на Общината за предоставяне на концесия върху обекти, публична общинска собственост - 9 обекта, находящи се в АЕМО "Стария Добрич" в град Добрич (част от УПИ /парцел/ IV, квартал 11 и част от УПИ /парцел/ XIV, квартал 11А, по плана на града, утвърден със заповед 340/97г.) при следните условия:
1. Предмет на концесията - даване на разрешение за ползване на обекти, публична общинска собственост и извършване на дейности според предназначението им както следва:
1.1.Тъкачница;
1.2.Зографска работилница;
1.3.Металическа работилница;
1.4.Тоалетна;
1.5.Работилница "Народни и художествени тъкани" ;
1.6.Щампаджийница ;
1.7.Сиропчийница (без тераса);
1.8.Млекарница ;
1.9.Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали.
2. Срок на концесията - 20 (двадесет) години

3. Начин на определяне на концесионера - присъствен конкурс по оферти, който да се проведе в тримесечен срок от обнародването на решението за предоставяне на концесията.
4. Депозитът за участие в конкурса да се внесе по сметка на Община гр. Добрич в ТБ "Биохим" АД клон Добрич № 50 2000 0935, банков код 660 76 720, в размер на едно годишно концесионно възнаграждение за съответния обект на концесията.
В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, като депозита на спечелилия участник се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от годишното концесионно възнаграждение за първата година след сключване на договора за концесия. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
5. Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА по концесията:
5.1. Да заплаща дължимите концесионни възнаграждения при условията и в срока описан в концесионния ДОГОВОР, съобразени с постигнатите договорености по време на конкурсите, но не по-ниски от изброените в т.9;
5.2. Да запази предмета на дейност на съответния обект за целия срок на концесията. Обектът да се използва само по предназначение според експонираният в нея занаят. Да не променя архитектурно-етнографския облик (външен и вътрешен) и експозиционния интериор на обекта за целия период на концесията. Да опазва предоставените му от Исторически музей - Добрич /ИМ/ експонати в обектите съгласно изискванията на ЗМПК и Наредбата за опазване на движимите паметници на културата. Да извършва архитектурно-строителните и ремонтните работи , както и промените в инсталациите в обектите само с разрешение на Концедента и след разработване на проект , който се съгласува писмено и с директора на ИМ гр. Добрич;
5.3. Да произвежда в обектите само изделия от традиционния регистър на занаята с традиционни инструменти и като спазва народната /ръчна/ технология. Концесионерът отправя писмено предложение до директора на ИМ гр. Добрич с опис на изделията, които желае да произвежда и продава. Смята се, че разрешението е дадено когато предложението е съгласувано със съвета на музейните специалисти и писмено одобрено от директора на музея.Производството и продажбата на всеки нов вид изделия, се съгласува по същия ред. Да представя и продава в обектите само собствени изделия.
5.4. Да демонстрира пред музейната публика традиционния занаят и технология на работа, практикувана в добруджанския регион в края на XIX и началото на XX век, като дава на музейните посетители интересуващата ги информация, относно произведените изделия и начина на производство. Да поставя на лицевата страна на обекта и до половин метър пред нея само собствени изделия. Същото пространство да не се използва като тераса или с друга търговска цел, а да има за цел демонстриране пред музейната публика само на собствено произведени изделия;
5.5. Да осигурява приемственост в занаята, като обучава и предава своя опит на други лица по програма съгласувана със съвета на музейните специалисти и писмено одобрена от директора на музея;
5.6. С предимство ще се ползва кандидатът за концесионер за съответния обект, който е вписан в регистъра на занаятчиите като майстор - занаятчия, с изключение на следните обекти:
-Тоалетна
-Щампаджийница
-Млекарница
5.7. Концесионерът се задължава при възникването на нови обстоятелства, относно съдебната му регистрация като търговец да уведоми Концедента и директора на "ИМ" гр. Добрич в срок от 1 месец от настъпването им, като представи в Общината актуално удостоверение за съдебна регистрация.
5.8. Да не преотстъпва ползването на обекта от други лица;
5.9. Да поддържа обекта и прилежащата му част, чисти и подредени;
5.10. Да осигури целогодишно функциониране на обекта, като ежегодно за времето от 01 март до 31 октомври обектът може да бъде затворен само един ден седмично, а през останалото време на годината до два дни седмично. Почивните дни се определят от директора на ИМ. Ежегодно от 01.05 до 30.09 обектът трябва да бъде отворен за посещение до минимум 18,00 часа;
5.11. Да спазва дадените му методически указания от ръководството на АЕМО;
5.12. Да не уронва с държанието и поведението си престижът на музея на открито. Облеклото да бъде подходящо за съответния занаят, забранява се използването на спортно облекло;
5.13. При прекратяване или изтичане срока на концесионния договор да предаде на концедента обекта, в състояние годно за ползване и върне предоставените му от музея инструменти, експонати и др.п. , като се отчита естественото им изхабяване;
5.14. Да поставя рекламни и информационни системи /табла, постери, стикери, фирмени надписи и др. / за обекта на концесия в границите на АЕМО "Стария Добрич" само след съгласуване със съвета на музейните специалисти и писмено разрешение на директора на ИМ гр. Добрич и община град Добрич;
5.15. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта;
5.16. Концесионерът да съгласува действията си с концесионерите на съседните обекти относно охрана на обекта;
5.17. Ежегодно да застрахова обекта за своя сметка, след като съгласува с концедента всички застрахователни рискове;
5.18. До 30 /тридесет/ дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред КОНЦЕДЕНТА за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения;
5.19 Да популяризира занаята, чрез:
организиране и провеждане на традиционни празници и инициативи свързани със занаята по годишна програма приета от съвета на музейните специалисти и одобрена от директора на ИМ гр. Добрич;
участие в културно-образователната дейност на ИМ по годишен план;
5.20. При заявен интерес от деца, ученици и млади хора, концесионерите да ги приемат за обучение, при допълнително уговорени условия с Община град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ за новата точка към условията/5.20/: 29 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

5.21. Да представи програма за целия срок на концесията. Като за всяка година по договор се предвидят средства за ремонт и ремонтни дейности, съобразени със минимално изискуемите за първите две години, конкретизирани в т.10.

6. Гаранцията за изпълнение на задълженията на КОНЦЕСИОНЕРА по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение. Концедента открива специална банкова сметка - безусловна неотменяема банкова гаранция в обслужващата го банка. Средствата по тази сметка да бъдат усвоявани само в случаите на неизпълнение от страна на концесионера на изброените по-горе задължения.
Гаранцията остава в КОНЦЕДЕНТА за срока на концесията и се приспада от последното годишно концесионно възнаграждение.

7. Гаранцията за изпълнение на задължението на КОНЦЕСИОНЕРА за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на минимум 30 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора. Останалите 70 % се внасят до 10 дни преди изтичане на датата за всяка година по договора.

8. При неизпълнение или неспазване на условията по:
8.1. т.т. 5.3; 5.4; 5.6; 5.7; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14; 5.15; 5.16; 5.17; 5.18; 5.20 и 5.21 да се наложи санкция в размер до 50% от годишното концесионно възнаграждение; при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер не повече от 100% от годишното концесионно възнаграждение. При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се развали договора за концесия 8.2. т.т. 5.1, 5.2 и 5.8 да се наложи санкция в размер на 100% от годишното концесионно възнаграждение и да се прекрати договора за концесия.
9. Годишното концесионно възнаграждение за отделните обекти на концесията да е не по-малко от:
9.1.Тъкачница - 630 лева;
9.2.Зографска работилница - 800 лева;
9.3.Металическа работилница - 550 лева;
9.4.Тоалетна - 110 лева;
9.5.Работилница "Народни и художествени тъкани" - 460 лева;
9.6.Щампаджийница - 432 лева;
9.7.Сиропчийница (без тераса) - 470 лева;
9.8.Млекарница - 1 120 лева ;
9.9.Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали - 730 лева.

Концесионното възнаграждение да се индексира всяка година с Индекса на инфлацията.
10. До края на първата година по договора за концесия в отделните обекти на концесията трябва да се вложат 50 % еднократни средства за ремонтни дейности на обекта, а до края на втората година по договора за концесия останалите 50 % от средствата със стойности общо не по-малки от:
10.1.Тъкачница - 500 лева;
10.2.Зографска работилница - 1 000 лева;
10.3.Металическа работилница - 1 000 лева;
10.4.Тоалетна - 800 лева;
10.5.Работилница "Народни и художествени тъкани" - 900 лева;
10.6.Щампаджийница - 500 лева;
10.7.Сиропчийница (без тераса) - 1 300 лева;
10.8.Млекарница - 1 600 лева ;
10.9.Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали - 1000 лева.

11. Други изисквания:
11.1.Всички извършени подобрения в обекта на концесия са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА за което КОНЦЕДЕНТА не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора; 11.2. Приращенията върху вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост; 11.3. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат: - размер на годишното концесионно възнаграждение - 60 %; - комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията; размер и срок на инвестициите за целия период на концесията, съобразени с предвидения минимален размер на инвестициите, включително определяне на средства за подобряване и поддържане на експозиционния интериор; подобряване и ремонтни работи в обекта и съхраняване и развитие на традиционния занаят - 35 %; - концепция за развитие на обекта за целия период на концесията и АЕМО "Стария Добрич",която да включва следните акценти:организиране и провеждане на традиционни празници и инициативи свързани със занаята; обучение на млади майстори и участие в образователните програми на музея и популяризиране на АЕМО "Стария Добрич" като научен и културно - просветен институт - 5 %.
11.4. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия: а/ с изтичане на срока; б/ с погиване на обекта на концесия; в/ при обективна невъзможност за използване обекта на концесия или за осъществяване на дейността; г/ при смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, или при прекратяване на юридическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, освен ако общинският съвет не реши договорът да бъде продължен с правоприемник; д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА; е/ по взаимно съгласие постигнато между страните; ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение; з/ при неспазване на задълженията по т. 6,7 и 8 от настоящото решение; и/ при други, определени в настоящия договор и от закона основания; й/ по сила на съдебно решение или др. решение за реституция.
При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" общината има правата на привилегирован кредитор.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

II. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници: 1. Председател - Велислав Даскалов /25 - 0 - 1/
2. Олга Задгорска /26 - 0 - 1/ 3. Пламен Добрев /28 - 0 - 1/
В конкурсната комисия да бъде включен и представител на Регионалната камара на занаятчиите.


III. Възлага на Кмета на Община гр. Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на предходните точки по решението.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 29 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Анализ на общинската образователна система, очаквани проблеми през 2004/2005 учебна година и предложения за решаването им

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 7:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т.3 от ЗМСМА, одобрява принципите и приоритетите в дейността на общинската администрация в направление "Средно образование", посочени в докладната записка.
ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".
На основание чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет: ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 33 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10, ал. 3 от ЗНП възлага на Кмета на Община град Добрич да подготви искания до Министерство на образованието и науката и Областен управител на област с административен център - град Добрич за отписване от актовите книги за държавна собственост на част от имот - публична държавна собственост, ползван от СОУ "Димитър Талев".
ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 5 "против", 2 "въздържали се".
На основание чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет: ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 31 "за", 4 "против", 2 "въздържали се".

С 8 гласа "за", 10 "против" и 17 "въздържали се" Общински съвет град Добрич не прие предложението по т.3 от проекта за решение.
На основание чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет:ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 8 "за", 10 "против", 19 "въздържали се".

Със 7 гласа "за", 9 "против" и 20 "въздържали се" Общински съвет град Добрич не прие предложението по т.4 от проекта за решение.
На основание чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет:ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 7 "за", 9 "против", 20 "въздържали се".

5.Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с § 1 (1) от ДР на Наредба № 7/29.12.2000 година на МОН предлага на Кмета на Община град Добрич обучение по учебен план за разширено изучаване на изобразително изкуство в основна образователна степен да се организира приоритетно в училище "Дора Габе".
ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против",11 "въздържали се".
На основание чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет:ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 25 "за", 0 "против", 11 "въздържали се".

6.Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите съгласно Закона действия.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против",2 "въздържали се".
На основание чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет:ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за приемане Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 8:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21 а, ал. 3 от ЗМСМА приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на общински жилищни имоти

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 9:

Общински съвет град Добрич:
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА : чл. 137, ал.1, т. 4, чл. 147,ал. 2 от ТЗ; чл.13, ал.1,т. 3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, намалява капитала на ЕООД "Жилфонд-инвест" гр.Добрич за сметка на резервите с балансовата стойност на следните имоти :
1. ап. 7, вх. А в бл. 8, ЖК "Балик"
2. ап. 3, вх. Б в бл. 15, ЖК "Балик"
3. ап. 3, вх.Г в бл. 5, ЖК "Хр.Ботев"
4. ап. 37, в бл. 49, бул. "Русия"
5. ап. 1, вх. Б в бл. 23, ул "Д.Ковачев"
6.Жилище и дворно място, представляващо част от имот пл.№ 5788, възлизащо на 266 кв.м., урегулирано в УПИ V, кв.112 по плана на ЦГЧ-СЗЧ гр.Добрич по ул.Цар Калоян 6.
ІІ. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 47 от ЗОС и чл. 50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба на следните общински жилищни имоти:
1. ап. 7, вх. А в бл. 8, ЖК "Балик" със застроена площ 71.25 кв.м. при цена 6 418,55 лв. на Мийрем Ахмедова Мехмедова по молба с вх. № 94М-00-32/24.07.2003 г.
2. ап. 3, вх.Б в бл. 15, ЖК "Балик" със застроена площ 68.68 кв.м при цена 6 016,48 лв. на Атанас Денчев Василев по молба с вх. № 94А-00-1/05.01.2004 г
3. ап. 3, вх. Г в бл. 5, ЖК "Хр.Ботев" със застроена площ 61.67 кв.м при цена 5 141,52 лв. на Димитър Атанасов Димитров по молба вх. № 94Д-00-46/31.07.2003 г.
4. ап. 37, в бл.49, бул. "Русия" със застроена площ 57,59 кв.м. при цена 5 795,29 лв. на Анатоли Димитров Димитров по молба с вх. № 94А-00-125/04.11.2003 г.
5. ап. 1, вх. Б в бл.23, ул "Д.Ковачев" със застроена площ 107,35 кв.м. при цена 9 986,06 лв. на Николинка Христова Стоянова по молба с вх. № 94Н-00-3/06.01.2004 г.
ІІІ. Отказва продажбата по реда на чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински жилищни имоти, както следва:
1. Жилищна сграда- къща по бул."Русия" №6 по молба вх. № 94И-00-177/17.11.2003 г. от Исмет Юсню Селим /жилищната сграда няма траен устройствен статут/.
2. Жилищна сграда- къща по бул."Русия" №8 по молба вх. № 94Е-00-611/17.11.2003 г. от Ерол Исмет Юсню /жилищната сграда няма траен устройствен статут/.
ІV. Увеличава капитала на ЕООД "Жилфонд-инвест" град Добрич за сметка на резервите с балансовата стойност на следните имоти :
1. Къща с дворно място по ул. "Александър Стамболийски" № 26.
2. Дворно място-УПИ ХVІ,кв.511,ул. П.Р.Тошев
3. Дворно място-УПИVІІ,кв.627, ул.Гривица.
4. Част от двуетажна жилищна сграда и дворно място в ид.ч. от УПИ XV-3678 по ул.Цар Симеон 10.
V. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение на решение на Общински съвет за приватизацията на общински нежилищен имот - почивна база в село Кранево

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 10:

Общински съвет град Добрич:
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА изменя свое решение № 60-10/24.06.2003 г., за намаляване на първоначалната цена и условията за провеждане на търга с тайно наддаване за приватизацията на общински нежилищен имот - Почивна база в с. Кранево, както следва:
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА; чл.4,ал.2; чл.31,ал.1; чл.32,ал.3,т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл. 2, ал.1, т.3; чл.3, ал.1, т.1; чл.5; чл.6, ал. 1 и чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите РЕШИ:
А. Продажбата на имота да се извърши, чрез търг с явно наддаване.
Б. Търгът да се проведе при следните условия:
1.наименование на обекта на търга: общински нежилищен имот: Почивна база в с. Кранево, масивна четириетажна сграда и част от сутерена представляваща:
- хотелски блок "В" с РЗП - 1040,60 кв.м.
- част от сутерена /стълбище/ с площ - 19,80 кв.м.
- 71,43 % ид.ч. от п-л VII-380 в кв.4, целият от 1605 кв.м.
- 79,60 % ид.ч. от общите части на сградата
- 24,5 % ид.ч. от обслужващите помещения в сутерена на блок "Д" с обща площ 139, 46 кв.м. , с. Кранево, ул. Черно море, кв. 4, УПИ /парцел/ VII, пл. № 380 по плана на селото
2.начална тръжна цена: 264 530 лева.
цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - разсрочено
- 50 % от офертната цена да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора;
Остатъкът - 50 % от офертната цена да се заплати в срок до три месеца от сключване на договора за покупко-продажба.
За срока на разсроченото плащане се дължи лихва в размер на ОЛП+10 пункта.
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на Община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при ТБ "Биохим" АД, град Добрич. Собствеността върху имота се прехвърля след окончателно заплащане на цената и евентуално начислените лихви и неустойки за забава.
3.стъпка на наддаване - 2 645 лева.
4.размера на депозита и крайния срок за внасянето му - 26 453 лева, който да се внесе по банкова сметка на Община град Добрич - 502 0000 935, банков код 660 767 20, ТБ "Биохим" - АД, клон Добрич, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
5.мястото, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в Община град Добрич, ул. България 12, центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
6.срока за закупуване на тръжната документация, - до 29ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник";
7.срока за подаване на предложения за участие в търга - 14,00 часа на 30-ия ден, считано от датата на обнародването на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
8.срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 29-ия ден, считано от датата на обнародването на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация;
9.мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 31-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
10. Утвърждава тръжната документация и проекто договорът за продажба, като част от нея.
11. Назначава за свои представители в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. арх. Емилия Добрева - Председател; /22 - 0 - 9/ 2. Герман Германов - член /20 - 0 - 11/
12. Възлага на Кмета на Общината назначаване на комисия за провеждане на търга и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 34 "за", 0 "против",1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение на решение на Общински съвет за приватизацията на два незавършени магазина по бул. Добричка епопея 10

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 11:

Общински съвет град Добрич:
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА изменя своя решение № 60-7. т.II в частта относно условията за търга, т.III и т.IV от 24.06.2003 г., за откриване на процедура за приватизация и за приемане на правен анализ, оценка и условия за провеждане на търг с тайно наддаване за приватизацията на осем броя незавършени магазина, в частта относно магазини №№ 1 и 3, както следва:
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА; чл.4,ал.2; чл.31,ал.1; чл.32,ал.3,т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл. 2, ал.1, т.3; чл.3, ал.1, т.1; чл.5; чл.6, ал.1 и чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите РЕШИ:
А. Продажбата на търговски обекти 1 и 3 да се извърши, чрез търг с явно наддаване.
Б. Търгът да се проведе при следните условия:
1.наименование на обекта на търга:
- търговски обект № 1 със застроена площ 133.90 кв.м., Кич 0,02194 от общите части на сградата и ПС; АОС 2184/20.05.2003 г. и
- търговски обект № 3 със застроена площ 94.40 кв.м., Кич 0,01554 от общите части на сградата и ПС; Кич 0,30896 за право на строеж от обслужващата площадка северно от навеса - 9 кв.м.; Кич 0,19427 за право на строеж от обслужващата рампа и навес: ПС за рампа - 7.83 кв.м. и ПС за навес - 3,43 кв.м. АОС 2187/22.05.2003 г.
2.начална тръжна цена за:
- търговски обект № 1 - 38 600 лева и
- търговски обект № 3 - 27 700 лева,
цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - еднократно: 100 % от офертната цена да се изплати до деня на сключване на договора, с който се прехвърля собствеността. Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на Община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при ТБ "Биохим" АД, град Добрич.
3.стъпка на наддаване за:
- търговски обект № 1 - 386 лева и
- търговски обект № 3 - 277 лева.
4.размера на депозита и крайния срок за внасянето му - 10 % от началната тръжна цена за съответния обект, който да се внесе по банкова сметка на Община град Добрич - 502 0000 935, банков код 660 767 20, ТБ "Биохим" - АД, клон Добрич, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
5.мястото, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в Община град Добрич, ул. България 12, центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
6.срока за закупуване на тръжната документация, - до 29ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник";
7.срока за подаване на предложения за участие в търга - 14,00 часа на 30-ия ден, считано от датата на обнародването на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12, ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
8.срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 29-ия ден, считано от датата на обнародването на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация;
9.мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 31-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в Държавен вестник, в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
10.Утвърждава тръжната документация и проекто- договорът за продажба, като част от нея.
11. Назначава за свои представители в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. Велислав Даскалов - председател; 2. Владимир Калчев - правоспособен юрист член.
12. Възлага на Кмета на Общината назначаване на комисия за провеждане на търга и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.


ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение на решение на Общински съвет за приватизация на дялове, представляващи 100 % от капитала на "Добрич радио" ЕООД

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 12:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА изменя свое решение № 61-17/29.07.2003 г. т.I в частта му относно определяне на начина за приватизация, т.II, т.III и т.IV, за приемане на правен анализ, оценка и условия за провеждане на търг с тайно наддаване за приватизацията на дялове, представляващи 100 % от капитала на "Добрич радио" ЕООД, както следва:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА; чл.4,ал.2; чл.31,ал.1; чл.32,ал.2,т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл. 2,ал.1,т.1; чл.3,ал.1т.1; чл.5; чл. 6,ал. 1; чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите РЕШИ:

I. Продажбата на дялове, представляващи 100 % от капитала на "Добрич радио" ЕООД да се извърши, чрез търг с явно наддаване.

II. Търгът да се проведе при следните условия:

1.наименование на обекта на търга - дялове, представляващи 100 % от капитала на "Добрич радио" ЕООД.
2.начална тръжна цена - 1 383 лева; цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - еднократно, до деня на сключване на договора за покупко-продажба по банковата сметка на Община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при ТБ "Биохим" АД, град Добрич. Правото на собственост върху дяловете, представляващи 100 % от капитала на "Добрич радио" ЕООД, се прехвърлят на купувача в едно с плащането на офертната цена по силата на приватизационния договор.
3.стъпка на наддаване - 138 лева.
4.размер на депозита и крайния срок за внасянето му - парична вноска в размер на 300 лева, която да се внесе по банкова сметка на Община град Добрич - 502 0000 935, банков код 660 767 20,ТБ"Биохим"-АД, клон Добрич, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
5.мястото, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в Община град Добрич, ул. България 12, Центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 100,00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
6.срока за закупуване на тръжната документация - до 29-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник".
7.срока за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 30-ия ден, считано от датата на обнародването на настоящото решение в "Държавен вестник", в сградата на общината, ул. България, 12, ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
8.срока за извършване на огледи на обекта на търга, съответно на активите на търговското дружество - всеки работен ден до 29-ия ден, считано от датата на обнародването на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация;
9.мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 31-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", в 14.00 часа, в сградата на Общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
10. Утвърждава тръжната документация и проекто договорът за продажба, като част от нея.
11. Назначава за свои представители в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. Нигохос Хубесерян - председател; 2. Олга Задгорска - правоспособен юрист член.

 

 

12. Възлага на Кмета на Общината назначаване на комисия за провеждане на търга и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 34 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.


ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - бивша ЦДГ № 14, в местност Реджията, кв. Индустриален, град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 13:

Общински съвет град Добрич:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл.6, ал.1 ЗОС изменя свое решение № 29-8/24.04.2001 г. като ОБЯВЯВА имот - бивша ЦДГ № 14, състоящ се от първи етаж от пет етажна масивна сграда със застроена площ от 945 кв.м., с масивна постройка към първи етаж със застроена площ 230 кв.м., отстъпено право на строеж на дворното място представляващо част от УПИ /парцел/ III в кв.5 в промишлена зона "Север" с площ 1 175 кв.м. за частна общинска собственост.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА отменя свои решения № № 44-2/28.05.2002 г. и 48-2/17.09.2002 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия и условията за провеждането й за общински имот - бивша ЦДГ № 14.
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, във връзка с чл.4 ал.2; чл.31 ал.1; чл.32 ал.3 т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол реши: ОТКРИВА процедура за приватизация, чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот - бивша ЦДГ № 14, състоящ се от първи етаж от пет етажна масивна сграда със застроена площ от 945 кв.м., с масивна постройка към първи етаж със застроена площ 230 кв.м., отстъпено право на строеж на дворното място представляващо част от УПИ /парцел/ III в кв.5 в промишлена зона "Север" с площ 1 175 кв.м.

4. Възлага на кмета на Общината изпълнението на последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.


ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на Общинска администрация град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 14:

I. Oбщински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.8 ЗМСМА отменя свое решение № 42-6/23.02.1999 г. за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на Общинска администрация град Добрич.
II. Oбщински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА; чл.16 и § 4 от ПЗР на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приема "Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на Общинска администрация град Добрич".

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 36 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)
Утвърдил:
Директор АФР:
/ /

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за контрол и предотвратяване изпирането на пари
в дейността на Общинска администрация град Добрич

I. Общи положения

Чл. 1. /1/ Настоящите Вътрешни правила се издават в изпълнение на чл. 16 /1/ от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ - ДВ бр.85/98г. и §4 от ПЗР на същия закон.
/2/ С настоящите правила се установяват :
1. Общите положения относно мерките за предотвратяване и разкриване на действията по изпирането на пари в Общинска администрация град Добрич;
2. Условията и реда за:
 идентифициране на клиенти;
 събиране и съхраняване на информация;
 разкриване на информация в Общинска администрация град Добрич.
3. Вътрешна организация и контрол на дейността по предотвратяване и разкриване на действията по изпирането на пари в Общинска администрация град Добрич.
Чл. 2. Вътрешните правила се прилагат в случаите, когато:
1. Общински съвет град Добрич е в качеството си на орган по приватизация.
2. Община град Добрич организира възлагането на общински поръчки.
3. Община град Добрич е концесионер.
4. Община град Добрич има взаимоспомагателна каса.
Чл. 3. /1/ Изпиране на пари е подготовката, осъществяването и приемането на резултата от действия, чрез които парични средства или друго имущество, както и добитото от тях, станали притежание на дадено лице чрез или по повод на престъпление, се въвеждат в стопанския оборот.
/2/ Изпиране на пари е налице и в случаите на:
1. преобразуване или прехвърляне на имущества, придобити чрез или по повод на престъпление;
2. укриване или прикриване на естеството, източника, местоположението, разпореждането, движението или правата по отношение на имуществата, придобити чрез или по повод на престъпление;
3. придобиване, притежаване или използване на имущества със знанието в момента на получаването, че са придобити чрез или по повод на престъпление.
/3/ Изпиране на пари е налице и когато първоначалното престъпление е извършено в чужбина и не попада под наказателната юрисдикция на Република България.
Чл. 4. Мерките за предотвратяване и разкриване на действията по изпирането на пари се отнасят до идентифициране на лица, събиране, съхраняване и разкриване на информация, относно операции и сделки с общинско имущество в случаите посочени в чл.2 на настоящите правила.

II. Идентифициране на клиенти

Раздел I

Чл. 5. Идентифицирането на клиенти се извършва чрез установяване на необходимите и допустими от закона данни за пълно индивидуализиране на лицата при извършване на операции и сделки.
Чл. 6 /1/ Идентифицирането на юридическите лица се извършва чрез представяне на официално извлечение за актуалното им състояние от съответния регистър, а ако лицето не подлежи на регистрация - на заверен препис от учредителния акт и регистриране на наименованието, седалището, адреса и представителя;
/2/ При идентифицирането на юридическите лица се установяват данни за наименованието, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, лицата, които ги представляват и управляват.
/3/ Когато в официалното извлечение от съответния регистър не се съдържат данните по ал. 2, идентифицирането може да се извърши и чрез представяне на други официални удостоверителни документи за тези данни.
/4/Лицата, които притежават единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ), представят копие от регистрационното удостоверение за кода по БУЛСТАТ или от картата за идентификация по чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредбата за поддържане и функциониране на регистър БУЛСТАТ и за взаимоотношенията му с други регистри и информационни системи, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 83 от 2000 г.).
/5/ Лицата, които по закон са задължени да се регистрират данъчно, представят копие от данъчната регистрация.
/6/ От документите по чл.6, ал. 1 и чл.7, ал.1 се снема копие, освен ако данните, съдържащи се в тях, се отразяват точно в други документи, съставяни и съхранени при условията на Закона.
/7/ В случаите, когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, лицата, извършващи сделки и операции във връзка с тази дейност, представят копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.
/8/ Лицата по чл. 2, ал.1, ал.2 и ал.3 изпълняват лично задълженията си, когато не е възможно да се създаде специализирана служба.
/9/ Всички лица по чл. 2 изпълняват задълженията си по този закон независимо дали създават специализирана служба.

Раздел II

Чл. 7. /1/ Идентифицирането на физическите лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и регистриране на вида, номера и издателя на документа, както и на името, адреса на лицето и единния му граждански номер, ако има такъв.
/2/ Физическите лица - еднолични търговци, представят и документите по чл. 6 от настоящите правила.
Чл. 8. /1/ При промяна на обстоятелствата по време на осъществяване на операцията или сделката юридическите лица или физическите лица - еднолични търговци, представят официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната в регистъра.
/2/ При промяна на обстоятелствата по време на осъществяване на операцията или сделката другите физически лица уведомяват и представят съответните удостоверителни документи в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
Чл. 9. /1/ Обстоятелствата по събиране на доказателства, относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер, се удостоверяват с официален документ за собственост, а при необходимост и с други доказателства.
/2/ Обстоятелствата, относно произхода на паричните средства или ценности - предмет на операциите или сделките, се удостоверяват с декларация от клиента, а при необходимост - и с други документи.
/3/ В случаите по ал. 1 и 2 могат да изискат от клиента да представи удостоверение от данъчната служба по мястото на данъчната регистрация, че няма данъчни и други задължения към държавата към датата на подаване на заявлението.
/4/ Идентификация не се извършва и декларация не се подава, когато клиентът е българска банка, чужда банка, получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон, банка от страна - членка на Европейския съюз, както и банка от държава, включена в списък, утвърден със съвместна заповед на министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.
Чл. 10. Идентифициране на клиентите се извършва в следните случай:
1. При извършване на операции и при сключване на сделки на стойност над 30 хиляди лева, или тяхната равностойност в чужда валута;
2. При извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 30 хиляди лева, или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че същите са свързани;
3. Когато възникне съмнение за изпиране на пари.
Чл. 11. Ако операцията или сделката се извършва чрез представител или в полза на трето лице без упълномощаване, се изискват задължително доказателства за представителната власт, да се идентифицира представлявания, представителя и третото лице.
Чл.11, а. При съмнение, че лицето, извършващо операция или сделка, не действа от свое име и за своя сметка, лицата по чл. 2 са длъжни да извършат уведомяването по чл. 11 от Закона и да предприемат подходящи мерки за събиране на информация за идентифициране на лицето, в чиято полза реално се извършва операцията или сделката. Мерките се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл.11, б. При установяване на трайни търговски отношения или осъществяване на операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или друга форма без присъствието на клиента лицата по чл. 2 са длъжни да предприемат подходящи мерки за удостоверяване истинността на идентификационните данни на клиента. Такива мерки могат да бъдат проверка на представените документи, изискване на допълнителни документи, потвърждаване на идентификацията от друго лице по чл. 2 или от лице, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в страна - членка на Европейския съюз, или установяване на изискване първото плащане по операцията или сделката да се осъществи чрез сметка, открита на името на клиента, в българска банка, клон на чужда банка, получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон, или в банка от страна - членка на Европейския съюз .

III. Събиране и съхраняване на информация

Чл. 12 /1/ При възникване на съмнение за изпиране на пари се събира задължително информация, относно съществените елементи и размери на операцията или сделката, съответните документи и други идентифициращи данни.
/2/ Всички случаи, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари, се завеждат в специален дневник. Дневникът е прошнурован, прономерован и заверен с подпис на Кмета и печат на общината.
/3/ При наличие на указания дадени от министъра на финансите, относно условията и реда за събиране на информация, същите се прилагат задължително.
/4/ Събраните данни могат да се използват само за целите на ЗМИП.
Чл. 13. /1/ По искане на Агенция за финансово разузнаване /АФР/ при Министерството на финансите /МФ/, се събира допълнителна информация относно операцията или сделката съобразно неговите указания.
/2/ Искането за събиране на допълнителна информация се прави в писмена форма. В неотложни случаи искането може да бъде направено и в устна форма с последващо писмено потвърждение.
/3/ Събирането на поисканата допълнителна информация е задължително.
Чл. 14./1/ В случаите без съмнение за изпиране на пари събраната информация се съхранява в срок от 5 години. За клиентите срокът тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията, а за сделките и операциите - от началото на календарната година, следваща годината на тяхното извършване.
/2/ Данните и документите по ал.1 се предоставят на Агенцията за финансово разузнаване при поискване в оригинал или служебно заверен препис. Редът, сроковете и периодичността се определят в правилника за прилагане на закона.
Чл. 15. /1/ При възникване на съмнение за изпиране на пари събраната информация се завежда в дневника по чл.12, ал.2 от настоящите правила, като се открива дело за всеки отделен случай или клиент, в което по реда на постъпването се класират всички документи.
/2/ При наличие на допълнителни изисквания дадени от министъра на финансите за съхраняване на информацията по ал.1 същите се прилагат задължително.
Чл. 16. Задължително се осигурят условия за съхраняване на информацията по предходния член по начин, недопускащ използването и за цели, различни от тези на ЗМИП.

IV. Разкриване на информация

Чл. 17. /1/ При установяване или съмнение за изпиране на пари, писмено се уведомява Кмета на Общината, който преценява необходимостта от съобщаване на наличната информация за операцията или сделката и идентифицирането на клиента на АФР.
/2/ Когато Кметът прецени необходимостта от съобщаване на наличната информация за операцията или сделката, той уведомява АФР при МФ и съобщава наличната информация преди извършването на операцията или сделката, като съобразява последващите си действия с ЗМИП.
/3/ Когато кметът прецени, че забавянето на операцията или сделката е невъзможно или е от естество да попречи на разкриване изпирането на пари, той уведомява АФР при МФ незабавно след извършването на операцията или сделката.
/4/ Уведомяването се извършва в писмена форма по образец, утвърден от министъра на финансите или от определено от него длъжностно лице от АФР.
/5/ Към образеца по ал.4 се прилагат и служебно заверени копия на всички събрани документи за операцията или сделката и за идентифицирането на клиентите.
/6/ В неотложни случаи уведомяването може да се извърши в устна форма с последващо писмено потвърждение в срок от 24 часа.
/7/ Длъжностните лица, които разполагат с информацията, относно идентифицирането на клиентите не могат да уведомяват клиента си или трети лица относно предприетите мерки за разкриването на тази информация на специализираните служби по установения ред.
/8/ Уведомяването на агенцията може да се извърши и от служители на лицата по чл. 2 , които не отговарят за прилагането на мерките срещу изпирането на пари. Агенцията запазва анонимността на тези служители.
Чл. 17а. Лицата по чл. 2 уведомяват Агенцията за финансово разузнаване за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент. Информацията се предоставя на месечна база до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, на хартиен или магнитен носител или по електронен път по образец. съгласно приложение № 2 от ППЗМИП.

V. Вътрешна организация

Чл. 18. Идентифицирането на клиенти, събирането и съхраняването на информация се извършва от определените от Кмета на Общината със Заповед длъжностни лица.
Чл. 19. Контролът по спазване на разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и настоящите правила в дейността на общинската администрация се упражнява от Кмета на Общината или от упълномощени от него със заповед служебни лица.
Чл. 20. Обучението на персонала във връзка с приложението на ЗМИП се организира от Кмета на Общината.
Чл. 21. При неспазване на разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари лицата, допуснали извършването на нарушения се наказват от съответните органи за контрол по реда на предвидените административно-наказателни разпоредби на ЗМИП.

Тези правила са приети с решение № 10-14/24 февруари 2004 г. на Общински съвет град Добрич.
Настоящите вътрешни правила се изпращат на директора на Агенцията за финансово разузнаване за утвърждаване в 14-дневен срок от тяхното приемане.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.


ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост /ул.Стара планина"/

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 15:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал.4 от ЗОС дава съгласие да се отдадат под наем две клетки в гаража по ул.Стара планина с площ 50.00 кв.м. на "Обреден дом" ЕООД и месечен наем в размер на 22,50 лева общо за двете клетки.
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 36 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 10


от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост /Корпус ІІІ/
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 16:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, както следва:
- част от фоайе в сградата на Корпус ІІІ по ул.Независимост /южен вход/ - за монтаж на апарат за топли напитки с площ 2,50 кв.м. с начална тръжна цена 9,75 лв. /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от Общински съвет за І зона -заведения за обществено хранене./
- част от фоайе в сградата на Корпус ІІІ по ул.Независимост /северен вход/ - за монтаж на апарат за топли напитки с площ 2,50 кв.м с начална тръжна цена 9,75 лв. /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от Общински съвет за І зона -заведения за обществено хранене./
2.Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 36 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.


ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост /Подлез гара-юг/

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 17:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, както следва:
-Помещение №5 в подлеза на гара юг- за търговия и услуги - 65,50 кв.м. с начална тръжна цена 38,65 лв./Цената е определена въз основа на базисни наемни цени, приети от Общински съвет за ІІІ зона - битови услуги./
2.Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.


ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост. /ЖК"Добротица"/

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 18:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - общинско място в пар.І, кв.6 в ЖК "Добротица" за изграждане на охраняем паркинг с площ от 1950 кв.м. с начална тръжна цена 507.00 /петстотин и седем/ лева. /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени, приети от Общински съвет за ІІ зона - общински терени за паркинги./
2.Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 36 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.


ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от общински нежилищен имот /бивша ЦДГ 21/

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 10 - 19:

1. На основание чл. 21, ал. 1 , т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.2 от ЗОС, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се предостави за ползване срещу стопанисване помещение от 78,50 кв.м. - І-ви етаж със самостоятелен вход на бивша целодневна детска градина № 21 на Детска млечна кухня за раздаване на храна на деца от 4 месеца на възраст до 3 години.
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне за възмездно ползване на терен за изграждане на базова станция на втори GSM оператор в землището на град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 20:

1. На основание чл.21,ал.1,т.8 ЗМСМА, чл.39 ЗОС, чл.48, ал.1 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласието си върху част от недвижим имот частна общинска собственост - пустееща необработваема земеделска земя, представляваща имот № 000177, актуван с АОС № 2280/03.10.2003 г., находящ се в землището на град Добрич да се учреди възмездно право на ползване върху част от имота с площ 400 кв.м. след провеждане на търг за срок до 10 години при пазарна месечна цена, определена от лицензиран оценител.
3. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 0 "против", 14 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 25 "за", 0 "против", 12 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Батовска, 7 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 21:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Калинка Петрова Георгиева за прекратяване на съсобственост в УПИ І 3495, кв.579 по плана на ЖК "Русия - 2", по ул.Батовска, 7 чрез продажба частта на Общината по пазарни цени.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 33 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в УПИ ХХХVІ чрез замяна на частен имот с общински по ул. Баба Тонка, 49-а

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 22:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 2 и ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие за замяна на общинската част от парцел УПИ ХХХVІ със частната собственост от имот пл.№ 6352, участващ в УПИ ХІV и в улична регулация, като разликата от 10 кв.м. дворно място се заплати от СД "Руни-Златева и с-ие", представлявано от г-жа Николинка Жекова Златева по пазарни цени.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 26 "за", 0 "против", 11 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. П.Р.Славейков, 20 - частна общинска собственост

С 20 гласа "ЗА", 2 "ПРОТИВ", 12 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" Общински съвет гр.Добрич не приема предложението за прекратяване на съсобственост на имот по ул. П.Р.Славейков, 20 - частна общинска собственост.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 16 "за", 4 "против", 9 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Йордан Йовков, 19 и 19-а - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 24:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Васил Димитров Гецов, г-жа Донка Господинова Гецова, г-н Димитър Василев Гецов, г-жа Ангелинка Атанасова Калчева и г-жа Атанаска Георгиева Великова в УПИ V, чрез продажба на частта на Общината по пазарни цени.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

 

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 3 "против", 7 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 25 "за", 3 "против", 9 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Христо Ботев, 20 - частна общинска собственост.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 25:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Станимира Алексиева Нусер в УПИ VІ 644, кв.630, по плана на ЖК" Русия 3-4" по ул.Христо Ботев, 20, чрез продажба на частта на Общината по пазарни цени.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

 

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 26 "за", 0 "против", 11 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Арда, 44 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 26:

 

Общински съвет град Добрич не приема предложението за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Арда, 44 - частна общинска собственост.

 

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане изработване на изменение на ПУП-ПР за УПИ-ХІІ "за търговия и услуги" и УПИ-ХІІІ "за озеленяване" в кв. 1 на ЖК "Балик-Йовково-север" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 27:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 11, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 150, ал. 1; чл. 131, ал. 1 и чл. 9, ал. 3 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПР за УПИ-ХІІ "за търговия и услуги" и УПИ-ХІІІ "за озеленяване" в кв. 1 на ЖК "Балик-Йовково-север" град Добрич /за осигуряване на съответствие между площта на УПИ-ХІІ "за търговия и услуги" и съответния договор за продажба на общински недвижим имот/. Допуснатото изменение ще послужи като неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, който ще съдържа освен изменението и ТП "Автодиагностичен пункт - сервиз, магазин за авточасти, автосалон и автомивка".

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за ползване на общинска земеделска земя в землището на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 28:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал. 1 от ЗОС, отдава на търг под наем общинска земеделска земя - имот № 045047 с площ 16,5 дка , III категория, и имот № 325051 с площ 9,001 дка , IV категория в землището на Община град Добрич за стопанската 2004 година на безимотни и малоимотни граждани при базисни цени 8,50 лева на декар за III категория и 8,00 лв. на декар за IV категория.

2. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия по изпълнението на това решение.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отписване на 3 броя откраднати музейни експонати от основен фонд на отдел "Литература и други изкуства" при Исторически музей - Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 29:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.чл. 69, 89 и 90 от Наредбата за отчитане и опазване на движимите паметници на културата на Министерство на културата, дава разрешение за отписване на откраднатите музейни ценности от постоянната експозиция на къща - музей "Йордан Йовков". Отписването да се извърши по реда, указан в чл. 69 от посочената наредба.


ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, в Дом за стари хора

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 30:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост - Част от фоайе в Дом стари хора с отделение за лежащи - за разкриване на павилион за пакетирани хранителни стоки с площ 23,70 кв.м. с начална тръжна цена 15,88 лева и зала за гости с кафене с площ 44,51 кв.м. с начална тръжна цена 52,52 лева./Цените са определени въз основа на базисните наемни цени, приети от Общински съвет за ІІІ зона - търговия с хранителни стоки и заведения за обществено хранене./
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за разкриване на Приют за безнадзорни деца и сираци


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 10 - 31:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал.5 от Закона за социално подпомагане; чл. 36, ал.3, т.5 от Правилника за прилагане Закона за социално подпомагане; чл.30 от Закона за вероизповеданията; чл.4, ал.1, т.2 и чл.5, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на приютите за безнадзорни деца:

1. Да се разкрие Приют за безнадзорни деца и сираци, като съвместна дейност, въз основа на договор между Община град Добрич и Църковно настоятелство на Храм "Света Троица" в сградата на новооткрития Духовен център-град Добрич.
2. Капацитетът на Приюта да е 20 деца на възраст от 7 до 18 години.
3. Социалното заведение да се разкрие с численост на персонала - 10 щатни бройки.
4. Средствата, необходими за осигуряване дейността на Приюта за 2004 г. да бъдат осигурени след защита на Проект, от Фонд "Социално подпомагане", в размер както следва:
 Работна заплата и осигурителни плащания - 22 828 лв.
 Веществена издръжка - по държавен стандарт за издръжка на настанено дете в приюта - 436 лв. годишно - 8720 лв.
4. Разкриване дейността на Приюта да стане през месец юни - юли 2004 година.
5. Възлага на Кмета да организира дейността на Приюта, съгласно договор за съвместна дейност между Община гр. Добрич и Църковно настоятелство на Храм "Света Троица" и действащата нормативна уредба.ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на тематичен график за работата на Общинския съвет през 2004 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 10 - 32:

Общински съвет, на основание чл. 21, ал. 1 приема по принцип тематичния график за заседанията на Общински съвет град Добрич за 2004 година. /Приложение 1/


ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

 

Приложение 1

Т Е М А Т И Ч Е Н Г Р А Ф И К

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
град Д О Б Р И Ч

1. Еднолични общински търговски дружества в здравеопазването - състояние, място в системата на общинското здравеопазване, перспективи за съществуването и развитието им. - през м.МАРТ
2. Градският транспорт - анализ на състоянието му и възможности за подобряването му с оглед оптимално обслужване на гражданите на Общината. Мястото на "Тролейбусен транспорт" ЕООД в системата на градския транспорт и перспективи за съществуването и развитието му. - през м.АПРИЛ
3. Стратегия за участието на Общината в търговски дружества. Участието на Община град Добрич в ПФК "Добруджа". - през м. МАЙ
4. Еднолични общински търговски дружества в сферата на търговията и услугите - анализ на състоянието и решения за съществуването и развитието им. - през м. ЮНИ
5. Общинска собственост - инвентаризиране, принципи и насоки за придобиване и разпореждане. Актуализиране на Наредба 1 за осигуряване на действени мерки за опазване и стопанисване на общинската собственост. - през м.ЮЛИ
6. Международно сътрудничество - състояние и перспективи. - през м.СЕПТЕМВРИ
7. Състояние и проблеми на техническата инфраструктура и благоустрояването. Насоки за подобряване и развитието им. - през м. ОКТОМВРИ
8. Състояние и проблеми на културните институти в Общината. Насоки за управление на базата и дейността им. Общинската политика за образованието в Добрич в периода 2004 - 2007 година. - през м. НОЕМВРИ
9. Общинска политика по спорта и младежките дейности - състояние на базите и дейностите, насоки за управление и развитие. - през м. ДЕКЕМВРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 10/24 февруари 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 24 февруари 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 10 - 33:

Общински съвет град Добрич насрочва свое извънредно заседание на 16 март 2004 година от 9.00 часа с право за продължение на 17 март 2004 година, при необходимост.


ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

 

Последна промяна: 16:54:47, 20 Юни 2013
Свали в pdf