Решения от заседание №11 на ОбС на 16.03.2004 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 11/16 март 2004 година

ПРОТОКОЛ № 11

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 16 март 2004 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Актуализация на Общинския план за развитие за 2004 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 - 1:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т 12 от ЗМСМА, чл. 27 и чл. 28 от Закона за регионалното развитие и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за общинските бюджети, приема Общински план за развитие за 2004 година.
2. Възлага на Кмета контрола по реализирането на Общинския план за развитие.

ГЛАСУВАЛИ: 20 "за", 0 "против", 18 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (М. Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Актуализация 2004 г.

Законът за регионално развитие, в сила от 20.02.2004 г. формулира "Регионалното развитие" като процес на формиране и осъществяване на политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на административно-териториални единици, обединени в райони за планиране на територията на Република България. Общинският план за развитие е средносрочен документ, определящ целите и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация.
Общинският план за развитие е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие и предвижданията на Областния план за регионално развитие 2000 - 2006. При актуализацията на Общинския план за развитие за 2004 г. основните насоки и приоритети са съобразени с приетите от Общински съвет „Концепция за икономическо развитие на регион Добрич" /1998 г./ , дългосрочен план „Добрич 2020" и Стратегия за развитие на Община град Добрич 2000 - 2006 г / решение на ОбС № 43-1/ 29.04.2002 г./


І. Анализ на икономическото и социално развитие на Община град Добрич

Обща информация

Територията на Община град Добрич е 109 497 дка. Общината се намира в област с административен център град Добрич, разположен в Южна Добруджа и в географско отношение принадлежи към Дунавската хълмиста равнина.
Броят на живеещите в Община град Добрич към 30.06.2003 г. е 107 927 души, в т.ч. мъже - 52 119 души и жени - 55 808 души. В резултат на установилите се през последните години неблагоприятни тенденции в развитието на демографските процеси, броят на населението продължава да намалява, като в периода от 1998 до 2002 г. намалението е в размер на 3297 души.
Икономически активното население е 52 940 души.
Средната надморска височина на района е 220 м. Град Добрич е разположен върху равнинен терен, разсечен от долината на Суха река.
Климатът на региона е умереноконтинентален. Средногодишната температура е 10,2 С. Районът се характеризира със сравнително мека зима. Пролетта е сравнително хладна, есента е топла, поради затоплящото влияние на Черно море. През зимата е по-силно изразено въздействието на североизточните въздушни маси, което обуславя по-големите различия в термичното ниво през годината.
Районът се отличава с по-слаби валежи от средните за страната. Средногодишно падат 540 мм (за страната годишните валежи са 650 мм). Валежите са с добре проявен континентален режим. През лятото падат 80% от годишните валежи. Снежната покривка се задържа до 2,5 месеца.
Районът се характеризира като ветровит. Основният въздушен пренос е от северозапад с честота на проявление на северозападните ветрове 18,7%. Втори по значимост са северните ветрове - 18,0%. Най-слабо проявление имат ветровете с южна компонента 8,1%. Характерни са силните североизточни нахлувания. Скоростта на вятъра достига до 20 м/сек.
Средната относителна влажност на въздуха е 78%. През зимния период влажността достига 85-86%, а през лятото спада до 68-69%.
Почвената покривка се е формирала главно върху льосова основа при степни и лесостепни растителни отношения. Развити са главно черноземните почви.
По отношение на производствената им характеристика, тези почви са високо продуктивни.

Характеристики на общинската икономика

Структурата на промишлеността в Общината се определя от подотраслите: хранително - вкусова промишленост, лека промишленост и машиностроене. На територията на града са развити транспортът, търговията и услугите. Близостта на град Добрич до черноморското крайбрежие благоприятства развитието на туризма.
Основните продуктови производства от промишлеността на Община град Добрич по подотрасли са следните :
 хранително - вкусова промишленост: производство на млечни произведения; олио и маргарин; колбаси; макаронени изделия; вина и спиртни напитки; безалкохолни напитки; продукти от птиче месо; брашно; хляб и сладкарски изделия; фуражи;
 лека промишленост: производство на мъжка и дамска конфекция; облекла от кожи; мебели; платове; жакардови изделия;
 машиностроене: производство на акумулатори; полуремаркета и контейнери; селскостопански машини; радиатори и филтри за леки и тежкотоварни автомобили; пластмасови изделия.

На територията на Общината действащи към края на 2003 г. са около 5 500 фирми.
През деветмесечието на 2003 са реализирани продукция, стоки и услуги / нетни приходи / общо за 207 875 хил.лв. , като е отчетен спрямо предходната година темп 114,16 %, в т.ч. приходите от продажби за износ са 29 650 хил.лв., а приходите от продажби на дълготрайни активи са 6 558 хил. лв.
Средно-списъчният брой на заетите лица в обществения сектор към 30.09.2003 г. е 8 543, като средната работна заплата е в размер на 314 лв. В частния сектор средно-списъчният брой на заетите лица е 17 338, при средна работна заплата от 200 лв.
Обработваемата земеделска земя в землището на Община град Добрич е 72 115 дка. Основните селскостопански култури за общината са пшеница, царевица и слънчоглед.
Пазарът на труда се характеризира с безработица към 31.12.2003 г. в размер на 13,29 на сто от икономически активното население в Общината. Официално регистрираните безработни лица са 7095.
Структурата на безработните към 31.12.2003. е както следва: по пол: мъже - 4151; жени - 2 944; по образование: с висше - 840, със средно - 2 409, с основно и по-ниско - 3020. Продължително безработни са били 2 843 души. По възраст разпределението е: до 29 години - 1 995, от 30 до 49 години - 3 375, над 50 години 1 725.
Процесите на преструктуриране на икономиката, съпроводени с масови съкращения, затихват. Паралелно с това се забелязва овладяване или увеличаване на заетостта в отделни отрасли и дейности, което е свързано с икономическа активност и с успешно прилагане на програми, насърчаващи наемането на работна сила. Нивото на безработица в Добрич е трайно над средното за страната.
Заетостта е съсредоточена основно в сферата на туризма, селското стопанство, хранително-вкусовата и текстилна промишленост, в търговията. Увеличават се заетите в сферата на услугите в частния сектор, а заетите в индустрията и услугите от обществения сектор намаляват.

Транспорт и комуникации

През изградената на територията на град Добрич комуникационно-транспортна система в момента се осъществява само т.н. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло по околовръстния път, който е с подходящ габарит.
Зонирането на град Добрич, както сега, така и в перспектива очертава основните транспортни потоци в чертите на града, породени от трудови и културно-битови пътувания.Основните от тях са :
 жилищни зони - централна градска част /пешеходната зона/;
 жилищни зони - производствени зони.
На територията на общината предлагат транспортни услуги около 580 леки таксита и няколко транспортни фирми.
Железопътен възел свързва Добрич със столицата‚ крайбрежието и европейски страни. ЖП гара Добрич е с 12 основни коловоза и възможности за преработка на около 50 хил. тона товари годишно. ЖП гара Добрич - Север е с възможности за преработка на около 200 хил. тона годишно.
Близостта на града до град Варна и град Балчик прави удобно използването на въздушния и морски транспорт.
В град Добрич функционират 6 пощенски клона и Централна поща, извършваща пълния набор от пощенски услуги.
Община град Добрич е обхваната от две районирани телефонни мрежи с четири аналогови и една цифрова централа. Общият брой на монтирания капацитет на цифровите номера е 6 090 броя, от които 12 % са незаети, а на аналоговите е 42 000 броя, от които 15 % са незаети.
В града функционират три мобилни мрежи - цифрови на "МобилТел" и "ГлоБул " и аналогова на "Мобиком".
Апаратите за обществено ползване за селищни и междуселищни разговори с чип карта са над 130 бр. "Булфон" и "Мобика", а с жетони (само за селищни разговори) - 80 броя.
В Общината работи радио-телевизионна станция за пренасяне и разпространение на радио-телевизионни програми, кабелни телевизии и телефония.
В град Добрич е изграден оптичен комуникационен пръстен, обслужващ администрацията, която е съсредоточена в центъра на града - Общинска администрация, Областна администрация и всички други държавни учреждения. С изграждането на оптичния кабел за град Силистра и град Варна / през с. Суворово / ще се подобрят и резервират всички телефонни, мобилни и Интернет връзки на град Добрич със страната и чужбина.
На територията на Община град Добрич осъществяват дейност шест Интернет доставчика - www.dobrich.net, www.bergon.net, www.linkbg.com , www.netcombg.net , www.area51.net и www.dobrich-sat.net.

Здравеопазване и социални дейности

На територията на град Добрич функционират здравни и социални заведения, предлагащи лечебна и профилактична дейност, както и социални услуги за социално слаби и възрастни хора, хора с увреждания, малцинствени групи, деца. Здравеопазването в голяма степен работи на принципите на пазарната икономика, докато тенденция в сферата на социалните услуги е нарастването на държавната отговорност, както и активизиране на неправителствения сектор, привличане на средства по проекти и програми.

Образование и наука

Образователната мрежа на Общината включва 19 училища, разположени в различни райони в града, а професионалното образование се извършва в 8 професионални гимназии. Съществен проблем е разминаването между потребности на работодателите от работна сила и програмите за професионално обучение, тъй като между 68 % и 76 % от завършващите средно образование не намират реализация, свързана с придобитата професионална квалификация.
Към момента мрежата от детски градини е добре изградена и задоволява нуждите на града.
Висшето образование в град Добрич се придобива в шест учебни академични звена:
- Център за дистанционно обучение към Технически университет - Варна;
- Център за обучение в Добрич към ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
- Педагогически колеж към ШУ "Св. Константин Преславски";
- Добруджански технологичен колеж към Технически университет - Варна;
- Медицински колеж към Медицински университет - Варна;
- Международен колеж - Албена.
Студентите редовно обучение през учебната 03/ 04 са 1396, задочно - 974, и с дистанционно модулно обучение- 309. Специалностите са общо 33.
Авторитетен научен институт с международна известност е Института по пшеницата и слънчогледа край гр. Генерал Тошево.

Изкуство и култура

Добрич успя не само да съхрани, но и да развие своите културни институти и традиции. Ежегодно се повеждат фестивалите: Международен Младежки Музикален Фестивал "Надежди, таланти, майстори" Добрич-Албена; Международен Младежки Фестивал "Фолклор без граници" Добрич-Албена; Европейски младежки поп-рок конкурс "Сарандев" - Добрич; Фестивал на камерната музика - Добрич ("Музикален май");Международен пленер "Хартията".

ІІ SWOT-анализ
Актуализацията на направения в „Добрич 2020" SWOT-анализ очертава следните силни и слаби страни, шансовете и рисковете в развитието на града:

 

Силни страни

 • Ø Център на развита селскостопанска област (житница на България);
 • Ø Силна суровинна база за хранително-вкусовата промишленост;
 • Ø Екологично чист регион;
 • Ø Добре развита лека и хранително-вкусова промишленост;
 • Ø Географско положение - близост до Черно море (неговите курорти и пристанища), предмостие към източните пазари и т.н.
 • Ø Газификация;
 • Ø Дългосрочен план за развитие"Добрич 2020";

Слаби страни

 • Ø Отдалеченост от столицата (липса на крупни инвестиции по Национални програми);
 • Ø Силно износена инфраструктура (В и К проблеми, лошо състояние на пътната мрежа и др.;
 • Ø Все още висока безработица;
 • Ø Ограничен достъп до външни пазари;
 • Ø Липса на затворен цикъл в част от производствата (водещ до производст-во на краен продукт);
 • Ø Неотговарящи на потребностите на работодателите програми за професионално обучение.

Шансове

 • Ø Наличие на изградени мощности;
 • Ø Привличане на капитали и инвеститорски интерес;
 • Ø Създаване на зърнена и стокова борси;
 • Ø Модернизация на земеделието и селс-костопанското производство;
 • Ø Развитие на малкия и среден бизнес;
 • Ø Модернизация на леката и хранително-вкусовата промишленост;
 • Ø Утвърждаване на Добрич като търговско и панаирно средище и фестивален град;
 • Ø Развитие на производства, обслужващи туризма;
 • Ø Превръщане на Добрич в университет-ски град;
 • Ø Членство в Еврорегион „Дунав - Изток"

 

Рискове

 • Ø Застаряващо и намаляващо население;
 • Ø Трудова миграция, особено на млади хора;
 • Ø Висока цена на енергоносителите;
 • Ø Липса на достатъчно централни инвестиции за решително подобряване на инфраструктурата;
 • Ø Превръщане на региона в "суровинен придатък".

 

Визия

Добрич - преуспяващ икономически, търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее пълноценно.

Мисия

Стратегическата роля (мисия) на Община град Добрич за осъществяване на това виждане за бъдещето на града се свежда до:
 Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова заетост;
 Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура;
 Създаване на здравословна екологична среда за обитаване и подобряване на здравния и социален статус на населението;
 Осигуряване на условия за инвестиции в човешките ресурси чрез стимулиране на достъпно, модерно и качествено образование и здравеопазване чрез развитие на пълноценна и културна дейност, чрез разширяване на възможностите за отдих, възстановяване и развлечения;
 Създаване на предпоставки за утвърждаване на Добрич като туристически, панаирен и фестивален град;
 Разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоуправление и обществен живот.


ІІІ. Цели и приоритети в развитието на Община град Добрич за 2004 г.

Цели:
 Подобряване на градската инфраструктура
 Подкрепа на малкия и среден бизнес
 Прозрачно и достъпно управление
 Подготовка за присъединяване към Европейския съюз


Приоритети

 свързани с устройство на територията:

1. Създаване на градоустройствена основа за обслужване на собствеността и реализиране на инвестиционни инициативи.
1. Приемане на предварителен проект на ПУП-ПРЗ за ЦГЧ - І, ІІ, ІІІ, и ІV части, изработване и одобряване на окончателен проект.
2. Одобряване на ПУП-ПРЗ за кв. Рилци.
3. Изработване на предварителен и окончателен проект на ПУП-ПРЗ за ЖК "Добротица".
4. Довършване на процедурата по съгласуване на селищно образование "Лозята" с МЗГ.
5. Изработване на предварителен и окончателен проект на ПУП-ПРЗ за кв. "Изгрев".

2. Подобряване на инженерната инфраструктура, възстановяване на уличната настилка и благоустрояване на жилищните квартали.

 Изграждане на достъпна обществена среда по ул. "25-ти септември" /от пл. "Свобода" до пл. "Тракийски"/ - І-ви етап.
 Енергоефективна реконструкция на осветлението около училищата и детските градини.
 Подобряване на условията за пешеходен и транспортен достъп в Индустриалните зони.
 Създаване на звена към общинска фирма "Комуналефект" /бивша "Чистота"/.
 Възстановяване на уличната настилка по най-силно натоварените пътни отсечки.
 Благоустрояване на жилищни квартали.
 Подмяна на участъци със силно амортизирани водопроводи, изграждане на нови канализационни клонове.
 Газифициране на отоплителните инсталации на "Корпус" 3 и "Художествена галерия".

3. Ефективно управление на отпадъците.
 Въвеждане в експлоатация на първа клетка от депото за ТБО при с. Богдан.
 Въвеждане на разделно сметосъбиране /съвместно с фирма "Шеле"/.

4. Екология
 Почистване на микросметища.
 Почистване на част от дерето на р. Суха река.

5. Други задачи:
 Завършване и въвеждане в експлоатация на жилищен блок "Добруджа", вход Г, включително и търговските обекти.
 Възлагане и изработване на проект за жилищен блок "Добруджа", вход Д.
 Изработване, приемане и прилагане на "Схема за паркиране в ЦГЧ".

Свързани с управление на финанси и общинска собственост

1. Ускоряване на сделките по приватизационната програма с цел постъпления от финансови средства за изпълнение на приоритети на общината.
2. Продажба на терени за нуждите на малкия и среден бизнес с цел увеличаване на бюджетните приходи.
3. Приключване на процедурите по отдаване на концесия на обекти - публична общинска собственост.
4. Контрол по събираемостта на дължимите неданъчни приходи.
5. Прозрачност и публично обсъждане от местната общност на проекта за бюджет и отчета за неговото изпълнение.
6. Взаимодействие с данъчна администрация и съдия-изпълнители за подобряване на събираемостта на публичните и частните общински вземавия.
7. Актуализиране на системите за финансово управление и контрол за подобряване на отговорността при финансово управление на Общината.
8. Превантивен и текущ контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.

Свързани с икономическо развитие и евроинтеграция

1. Подготовка на местната икономика за присъединяване към Европейски съюз.
2. Изграждане на административен капацитет за усвояване на предприсъединителните фондове.
3. Подпомагане развитието на малкия и среден бизнес.
4. Защита интересите на потребителите и регулиране на търговската дейност.
5. Създаване на условия за развитие на общинските търговски дружества и привличане на инвеститори.
6. Подобряване транспортното обслужване на населението.
7. Развитие на публично-частните партньорства.

Свързани с образованието

1. Разработване и прилагане на ясни критерии за разпределяне на финансовите средства.

 Въвеждане на системата за делегиран бюджет в училищата.
 Упражняване на постоянен контрол върху начина на изразходване на предоставените средства на общинските детски градини, училища, обслужващи звена.
2. Подобряване реда и сигурността в училищата.
 Преглед на прилежащите на училищата територии и изготвяне на програма за намаляване риска за сигурността на децата.
 Превантивна дейност на МКБППМН и УКБППМН, съвместно с учителите и училищните настоятелства.
 Актуализиране на програмата за превантивна дейност срещу употребата на наркотици, съвместно с Общински обществен съвет по наркотичните вещества и МЧК.
 Издаване и контрол по спазването на ясни правила за достъп до училищните сгради и тяхната охрана.
3. Разработване на програма за развитие на деца с изявени дарби.
4. Подобряване на здравното обслужване и здравословната и безопасна среда за обучение, възпитание и труд.

Свързани със социалните дейности

1. Запазване броя на мобилните социални услуги, предоставени от Домашен социален патронаж.
2. Подготовка за разкриване на специализирана институция за социални услуги - Приют за сираци.
3. Разкриване на център за здравни услуги за увеличаване на достъпа на роми до здравни услуги.
3. Оптимизиране на дейността на Дневния център за деца с увреждания.

Свързани с културата

1. Запазване и развитие на културните традиции, сградния фонд на културните институти.

Културен календар

 14 януари           

           Банго Васили - ромската нова година

27 януари

126 години от Освобождението на Добрич от турско    робство          

19 февруари

Възпоминателни прояви по повод 131 години от гибелта на Апостола

3 март

126 години от Освобождението на България

Национален празник на Република България

Орг.: Община град Добрич

април

 

 

 

8 април

Детски цветни празници

Орг.: Община град Добрич- Дирекция ,,Хуманитарни дейности"

Международен ден на ромите, жертви на холокоста 
Орг.:Ромски организации със съдействието на Община град Добрич

11, 12, 13

  април

Великденски празници

Орг.: Община град Добрич

3- 11 май 

Празници на НЧ ,,Й.Йовков"

6- 11май

Международен хоров фестивал ,,Захари Медникаров"

12, 13, 14

    май

Европейски младежки поп-рок конкурс   ,,Сарандев" - Добрич 2004

Орг.: Община град Добрич

Младежки дом - Добрич

15, 16, 17 май

Международен музикален фестивал ,,Светът в

музика" Добрич - Албена - сцена Фивициано - Италия

24 май

Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура - комплексна програма

Орг.: Община град Добрич

25-31 май

Седмица на камерната музика - Добрич 2004

Орг.: Община град Добрич

Музикална къща ,,Катлин"

1 юни

 

Международен ден на детето

Орг.: Община град Добрич

2 юни

Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

Орг.: Община град Добрич

 

 

 

 

 

8 юни 

 

Национална среща на младите балетни  изпълнители ,,Анастас Петров" - галаконцерт - Добрич 2004

Орг.: Община град Добрич

Фондация ,,Международен

балетен конкурс" - Варна

24 юни -

1 юли 

 

Четвърти международен младежки фестивал ,,Фолклор без граници" - Добрич -Албена 2004

Орг.: Община град Добрич

Министерство на културата

СБК, СБМТД

август

Литературни празници ,,Дора Габе"

Орг.: Община град Добрич

Библиотека ,,Дора Габе"

5 август

Международен фестивал ,,Варненско лято" - сцена   Добрич

Орг.: Дирекция ,,Хуманитарни дейности"

4-15 септември

 

 

6 септември

ІХ Международен младежки музикален фестивал ,,Надежди, таланти, майстори" - Добрич - Албена 2004

Орг.: Община град Добрич

Министерство на културата

СБК, СБМТД

Ден на Съединението на Република България    /официален празник/

22 септември

Ден на Независимостта на България /официален  празник/

25 септември

Ден на град Добрич - комплексна програма

Орг.: Община град Добрич

септември

Международен пленер ,,Хартията"

Орг.: Община град Добрич

Художествена галерия

септември

Национални културни празници ,,Албена 2004"

Орг.: ИК ,,З.Стоянов"

Община град Добрич

КК ,,Албена"

1 ноември

Ден на народните будители - комплексна програма

Орг.: Община град Добрич

Дирекция ,, Хуманитарни дейности "

ноември

Литературни празници ,,Й.Йовков"

Орг.: Община град Добрич

Дирекция ,,Хуманитарни дейности"

декември

Коледно - новогодишни тържества

Орг.: Община град Добрич

Свързани с международно сътрудничество и връзки с обществеността

1. Поддържане високо ниво на информираност на обществеността за дейността на местната власт.
2. Усъвършенстване механизмите за участието на гражданите в процесите на местното самоуправление.
3. Разработване на концепция за единна рекламна стратегия на Добрич.
4. Поддържане на създадените международни контакти и акцентиране върху икономическите аспекти на сътрудничеството.

Свързани с подобряване обслужването на гражданите

1. Поетапно реализиране на проекта за електронно правителство.
 Въвеждане на електронен подпис.
 Извършване на услуги по електронен път посредством интернет-страницата на Общината.
2. Въвеждане на ISO -стандартите в работата на общинската администрация


ІV. Проекти за реализиране на стратегическите цели и възможни ресурси за осъщестяване на проектите

 

Възможен източник на финансиране

Проект

Стойност

в лв.

Облигационен заем

Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич

5 461 290

Републикански бюджет

 

«Реконструкция и рекултивация на депо за ТБО при с. Богдан»

2 800 000

Местен път град Добрич-с. Богдан

230 000

Местен път Добрич-лесопарк «Дъбовете»

60 000

Обекти от общинската пътна мрежа:

Бул. «Добруджа»

Бул. «25 септември»

Бул «Трети март»

 

5 500 000

4 332 000

3 298 000

Общински път - бул. 25 септември - до гробищен комплекс

20 000

Общински път - ІІ-71 до ІІ-97

20 000

Приют за безнадзорни деца и сираци

31548

Ремонтни дейности в спортна зала «Добротица»

174 920

Ремонтни дейности в спортна зала «Русалка»

118 220

Програма

«Красива България»

Реконструкция подлез към гр. парк "Св. Георги"

176345

Ул."25 септември"- изграждане на достъпна обществена среда /част "Запад"/

175983

Ул."25 септември"- изграждане на достъпна обществена среда /част "Изток"/

176241

Реконструкция на детски и спортни площадки в ЦГЧ и ЖК"Добротица"

102608

Център за подпомагане на младежки дейности в свободното време - ремонт фасади и покрив

58823

Програма

«От социални помощи към осигуряване на заетост»

"Зелен Добрич"

1 961 073

"Синя зона"

146 416

"Сигурност и охрана на общинската собственост"

198 364

"Тролейбусни стълбове"

91 026

"Ръка за помощ"

19 723

"Опазване на общинската собственост и привеждане на санитарно-хигиенните условия в общинските училища и ЦДГ към европейските стандарти"

288 650

Социално-инвестиционен фонд

"Подобряване на социалния климат и средата на обитаване в ЖК "Модерна махала" град Добрич

341 811.00

"Противодействие на престъпността чрез енергоефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление пред учебните заведения в град Добрич»

342 100.00

«Изграждане на общински пазар за живи животни»

277 250.00

ПРООН и Национален съвет по етнически и демографски въпроси

"Изграждане на канализационна система в квартал "Изгрев" град Добрич

820 000.00 лв.

ФАР 2004-2006

«Изграждане на технологичен парк»

1 960 000.00

 

«Създаване на учебен и производствен център за хора в неравностойно положение»

784 000.00

 

«Насърчаване на малки и средни предприятия за производството на екологично чисти продукти, съгласно изискванията на ЕС»

196 000.00

ФАР-ТГС

«Подпомагане на бизнеса чрез изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриалните зони в Добрич»

2 180 000.00

 

Общо:

26 125 141

Общински съвет град Добрич

Препис-извлечение!
ОСЗ 11/16 март 2004 година

ПРОТОКОЛ № 11

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 16 март 2004 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане отчет за изпълнението на програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2003 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 - 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема отчета за изпълнението на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2003 година по Приложения 1, 2 и 3.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (М. Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


Приложение № 1
О Т Ч Е Т

на Програмата за капиталовите разходи за 2003 година /в лева /

№поред

 Наименование на обектите по източници за  финансиране

Утвърдена годишна задача

Отчет за годината  
 

 

І.Отчисления  от приватизацията

194 787

190 266

1.

Център за защита на природата и животните

150 000

145 479

2.

Разширение Гробищен  комплекс – християнска част

 44 787

 44 787

 

ІІ.Целева  субсидия

3061 000

3055 277

1.

Разширение и рекултивация  на Депо за ТБО-с.Богдан

2685 000

2685 000

2.

Изместване водопровод и канализация ул. Ив.Пенаков

    37 000

    34 471

3.

Канализация по ул. Горчиви  чешми

23 409

    21 895

4.

Кабелно захранване  на ЖБ Добруджа – бл. Г

14 200

14 200

5.

Проучване и проектиране ПУП – ЦГЧ – І предвар.проект

10 000

  9 989

6.

Проучване и проектиране ПУП – ЦГЧ –ІІ предвар.проект

10 000

  9 747

7.

Проучване и проектиране ПУП – ЦГЧ ІІІ предвар.проект

9 500

  9 499

8.

Проучване и проектиране ПУП – ЦГЧ ІV предвар.проект

9 600

  9 533

9.

Проектиране  ПУП – кв. Рилци

8 040

  8 036

10.

Благоустрояване пешеходна  зона от пл.Свобода до пл. Тракийски – проучване и проектиране

     10 000

10 000

11.

Дъждовна  канализация по ул. Копривщица

14 650

 13 844

12.

Проучване и проектиране В и К обекти

     840

      840

13.

Канализация по ул. Хан Тервел и Калиакра

   2 161

   2 129

14.

Резерв 10 % съгласно ЗДБРБ

226 600

226 094

 

В това число по обекти :

 

 

 

1.Разширение и реконструкция на Депо за ТБО-с Богдан 

210 000

210 000

 

2. Канализация  по ул. Хан Кубрат

   9 500

    8 864

 

3. Канализация по ул. Хан Тервел и Калиакра

   3 500

   3 500

 

4.Компютри,хардуер и аксесоари

   3 600

       3 730

 

ІІІ. Собствени  бюджетни средства

156 665

143 194

1.

Компютърни конфигурации,принтери и  др. § 52-01

 24 360

  21 270

2.

Стопански  инвентар  § 52- 05

   3 500

   3 106

3.

Програмни  продукти § 53- 01

 21 345

  14 153

4.

Друго оборудване, машини и съоръжения  § 52 – 03

   7 460

   9 456

5.

Ж Б  Добруджа – блок Г – жилищна  част

100 000

  95 209

 

ІV. Средства  по §  10 – 30

930 000

901 327

1.

Рехабилитация и възстановяване асф. настилки

500 000

477 425

2.

Дялово участие в проект “Красив Добрич “

220 000

220 000

3.

Енергоефективна реконстр.на системата за улично осветление

210 000

203 902

 

ВСИЧКО : І + ІІ + ІІІ + ІV                   

4 342 452

4 290 064

Приложение №2


Спесификация на разходите за компютърни конфигурации,принтери и други компоненти § 52 - 01 / в лева / 
 

№ по ред

Компютърни  конфигурации , хардуер и други аксесоари - по функции

Утвърдена годишна задача

Отчет    за годината

1.

Функция  01 - Общинска  администрация

14 200

14 105

   2.

Функция  03 -  Образование                            

2 500

2 935 

3.

Функция  06 -  Б  К   С

2 000

897

4.

Функция  07 -  Култура

3 000

989

5.

Функция  08 -  Икономически дейности

2 660

2 344

 

ОБЩО :

24 360

21 270

Спесификация на разходите за придобиване на стопански инвентар § 52 - 05 / в лева / 

№ по ред

Стопански  инвентар по функции

Утвърдена годишна задача

Отчет  за годината

1.

Функция  01 -Общинска  администрация

800

-

2.

Функция  04 - Здравеопазване

2 700

2 794

3.

Функция  08 -  Икономически дейности

-

312

 

ОБЩО :

3 500

3 106

Приложение № 3

Спесификация на разходите за програмни продукти за 2003 година § 53 - 01 / в лева / 

 

№ по ред

 Програмни  продукти - по функции

Утвърдена годишна програма

Отчет  за  годината

1.

Функция  01 - Общинска  администрация

15 000

11 808

2.

Функция  06 -  Б  К  С

2 000

-

3.

Функция  07 -  Култура

2 000

-

4.

Функция  08 -  Икономически  дейности

2 345

2 345

 

 

 

 

 

ОБЩО :

21 345

14 153

Спесификация на разходите за друго оборудване, машини и съоръжения § 52 - 03 / в лева / 
 

№ по ред

Друго оборудване ,машини и съоръжения - по  функции 

Утвърдена годишна  задача

Отчет  за  годината

1.

Функция  06  -  Б К С

7 460

7 456

2.

Функция  07  - Култура

-

2 000

 

ОБЩО :

7 460

9 456

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 11/16 март 2004 година

ПРОТОКОЛ № 11

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 16 март 2004 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2004 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 - 3:

1. Приема т.І "Отчисления от приватизацията" - чл.10, ал.1, т.3 ЗПСК в размер на 409 000 лева, като в т.3 "Благоустройствени мероприятия - ЖБ "Добруджа - блок Г" бъдат заложени 40 000 /четиридесет хиляди/ лева, а сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева бъде пренасочена към ПУП ЖК "Изгрев" в допълнителна т.10.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 8 "въздържали се".

2. Приема т.ІІ "Целева субсидия - чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ - А. "Държавни дейности", като задължава общинска администрация, съвместно с ПК "Наука, образование" да прецизират обектите за финансиране и докладват на следващото заседание на Общински съвет за разпределението на средствата в размер на 89 400 лева.

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

3. Приема т.ІІ "Целева субсидия" - чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ - Б. "Местни дейности" - § 52-00 в размер на 59 600 лева.

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

4. Приема т.ІІІ "Собствени бюджетни средства" в размер на 191 240 лева.

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

5. Приема т.ІV. Средства по § 10-30 в размер на 1 450 000 лева, като за средствата за изкърпване уличната мрежа на град Добрич и локалните ремонти в размер на 900 000 /деветстотин хиляди/ лева се упражнява контрол и се представя ежемесечен отчет в т. Други за извършените дейности в съответните обекти и изразходените средства.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 10 "въздържали се".

6. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2004 година съгласно Приложение № 1. Средствата, изразходвани за строителство на обект "Магазинна част" към ЖБ"Добруджа" бл. "Г", да бъдат възстановени в източника за финансиране след продажбата на магазините и другите самостоятелно оформени помещения.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 10 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (М. Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

Приложение № 1

П Р О Г Р А М А

за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2004 година / в лева /

 

№ по ред

Наименование    на обектите по източници  за  финансиране

Годишна задача

 

І. Отчисления от приватизацията - чл.10  ал.1 т.3  ЗПСК

409 000

1.

Център за защита на природата и животните

             110 000

2.

Жил. блок Добруджа бл.Г - Магазинна част

             160 000

3.

Благоустройствени мероприятия - ЖБ Добруджа - блок  Г

               40 000

4.

Подробен устройствен план - кв.Добротица

               10 000

5.

Подробен устройствен план - ЦГЧ  - І  окончателен

10 000

6.     

Подробен устройствен план -  ЦГЧ - ІІ  окончателен

10 000

7.    

Подробен устройствен план - ЦГЧ -  ІІІ окончателен

10 000   

8.

Подробен устройствен план -  ЦГЧ  - ІV окончателен       

10 000                                 

9.

Дялово участие в "Център за бизнес и култура "-АД

39 000

10.

Подробен устройствен план  - ЖК "Изгрев"

10 000

 

ІІ. Целева субсидия - чл.10  ал.1 от ЗДБРБ

249 000

 

А.Държавни дейности -

 189 400

 

§ 51 - 00

              89 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 52 - 00

100 000

1.

Реконструкция и рекултивация на Депо за ТБО-с.Богдан

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Б.Местни дейности -  § 52 - 00

59 600

1.

Канализация по бул. Русия

15 000

2.

Канализация по ул. Волга

7 000

3.

Канализация по ул. Цар Самуил

10 000

4.

Изместване водопровод и канализация по ул. Люлин

12 640

5.

Канализация по ул. Русалка

9 000

6.

Изместване водопровод и канализация по ул. Огоста

5 960

 

 

 

 

ІІІ. Собствени бюджетни средства

   191 240

1

Жил. блок  Добруджа - блок  Г

100 000

2.

Покриване разлики в цени на апартаменти на собственици в Жилищно-строителни кооперации / за общи части /

5 000  

3.

Проучване и проектиране  ЖБ "Добруджа" бл.Г- магазинна   част,благоустрояване и блок Д

15 000

4.

Проучване и проектиране -подобекти на стопански двор   на обект"Реконструкция и рекултивация Депо за ТБО"

                              10 000

5.

Компютърни конфигурации и аксесоари                      § 52-01                

16 000

6.

Стопански инвентар                                                   § 52-05

6 520

7.

Програмни  продукти                                                 § 53-00

5 800

8.

Лекотоварен  автомобил                                            § 52-04

15 000

9.

Друго оборудване,машини и съоръжения                    § 52-03                         

3 480

10.

Проучване и проектиране на външни комуникации - водопровод  и Ел. захранване за обект"Реконструкция и рекултивация на Депо за ТБО"

4 440                 

11.

Битова сграда от сглобяеми елементи

10 000

 

 

 

 

 ІV. Средства  по  § 10 - 30

1 450 000

1.

Енергоефективна реконструкция на системата за улично осветление в град Добрич

250 000                  

2.

Изкърпване уличната мрежа на град Добрич

600 000

3.

Локални ремонти 

       300 000

4.

Дялово участие 50% в проект "Красив Добрич"

300 000

 

в това число по обекти :

 

 

Подлез към градски парк "Св.Георги" 

75 000

 

Улица 25-ти септември-изграждане на достъпна общ.среда- част  изток и запад  

150 000

 

Реконструкция на детски и спортни площадки в ЦГЧ и в кв. "Добротица"  

50 000

 

-Център за подпомагане на младежки дейности в свободното време - ремонт фасади и покрив  

25 000

 

Всичко І + ІІ + ІІІ + ІV :  

2 299 240

 

  

 

 

  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 11/16 март 2004 година

ПРОТОКОЛ № 11

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 16 март 2004 г..

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на отчета на бюджет 2003 година и бюджета за 2004 година на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 - 4:

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 7, чл. 12 и 30 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБ за 2004 година:
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община град Добрич за 2003 г. по прихода и разхода в размер на 25 420 736 лева съгласно Приложения № 1-54.
ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

2. Приема бюджета на община град Добрич за 2004 г., както следва:
2.1. По приходите в размер на 21 270 192 лева, съгласно приложение №1;
2.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 13 860 529 лв. /чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2004 г./;
2.1.1.1. Държавен трансфер на преотстъпени данъци по ЗОДФЛ в размер на 9 645 000 лв.;
2.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на 3 832 471 лв.;
2.1.1.3. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за държавни дейности в размер на 189 400 лв. /чл. 10, ал. 2 от ЗДБРБ за 2004 г./;
2.1.1.4. Преходен остатък в размер на 193 658 лв.;
2.1.2. Приходи с местен характер в размер на 7 409 663 лв.
2.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 204 760 лв.;
2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4 606 090 лв.;
2.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности в размер на 59 600 лв. /чл. 10, ал. 2 от ЗДБРБ за 2004 г./;
2.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 145 000 лв.;
2.1.2.5. Преходен остатък в размер на 394 213 лв.
2.2. По разходите в размер на 21 270 192 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложения № 2 - 54;
2.2.1. Държавни дейности в размер на 13 860 529 лв.:
2.2.1.1. От тях от държавни приходи 13 860 529 лв.;
2.2.2. Местни дейности в размер на 7 409 663 лв.
2.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 107 105 лв.
2.3. Приема разчета на някои целеви разходи за 2004 г., съгласно приложение № 54.
2.4. Приема числеността на персонала и средните брутни работни заплати, съгласно приложение № 55.
ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

3. Утвърждава следните длъжности, които имат право на транспортни разходи:
 общински съветници - пенсионери;
 охрана на обекти извън очертанията на града;
 материално - отговорни лица в училища и детски заведения.
3.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 3.
ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

4. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет за 2004 г. по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

5. Дава съгласие по принцип да се поеме общински дълг в размер на 5 000 000 лв. /чл. 40, ал. 1 и 2 от ЗОБ/.
ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

6. При спазване общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на Кмета /чл. 27, ал. 1 от ЗОБ/:
6.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
6.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
6.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т. 2.2.3.
6.4. Да актуализира общинския бюджет, във връзка с постъпили средства от дарения.
6.5. Да кандидатства за средства от Централния бюджет за съфинансиране по проекти.
ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 1 "против", 4 "въздържали се".

7. Възлага на Кмета да /чл. 28, ал. 1 и 2 от ЗОБ/:
7.1. Определи конкретните правомощия на разпоредителите с бюджетни кредити от втора степен.
7.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушение на бюджетната и финансова дисциплина.
ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

8. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15.04.2004 г. Конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.
ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

9. Общински съвет град Добрич делегира права за разпореждане със средствата за дейност "Физкултура и спорт" в размер на 30 000 лева /Прил. 41/ на ПК "Спорт и младежки дейности".

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

10. Общински съвет задължава ПК "Култура, вероизповедания и проблеми на малцинствата" да следи за дейността и изразходването на средствата в размер на 22 000 лева за ДТ "Йордан Йовков" и Куклен театър.

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (М. Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 11/16 март 2004 година

ПРОТОКОЛ № 11

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 16 март 2004 г..

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване съгласие за безвъзмездно придобиване на недвижими имоти - терени и сграден фонд, на бивши поделения №№ 24500 и 36250 на територията на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 - 5:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, дава съгласие за придобиване в собственост на Община град Добрич на недвижими имоти, частна държавна собственост, както следва:
1. Недвижим имот, представляващ част от територията на бивше поделение № 24500 в района на ЖП Гара "Север", в квартал 4 по плана на ПЗ "Север";
2. Недвижим имот, представляващ бивше поделение № 36250 по ул. "Армейска", с планоснимачен № 357 по плана на ЖК "Запад", с площ 424 дка;
3. Недвижим имот, представляващ военно-животновъден комплекс до АРЗ "Хан Аспарух", с № ВР 1295.
Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия.
ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (М. Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

 

Последна промяна: 16:54:11, 20 Юни 2013
Свали в pdf