Решения от заседание №13 на ОбС на 27.04.2004 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху имоти, публична общинска собственост, находящи се в градски парк "Свети Георги"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 67 и чл. 70, т. 6 , чл.71 и чл.72 от ЗОС и глава VII от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество:
I. Приема предложението на Кмета на Общината за предоставяне на концесия върху обекти, публична общинска собственост - 3 ретро будки, находящи се в Градски парк "Свети Георги" в град Добрич при следните условия:

1. Предмет на концесията
Даване на разрешение за осъществяване на търговска дейност с обекти публична общинска собственост, които ще се изградят със средства на концесионерите, както следва:
- ретро будка за продажба на пакетирани хранителни стоки с площ до 6 кв.м. по указания начин в скица 218/03.02.2003 г. и виза на гл. архитект от 27.02.2003 г.;
- два броя ретро будки за продажба на вестници с площ до 6 кв.м. по указания начин в скица 218/03.02.2003 г. и виза на гл. архитект от 27.02.2003 г.
/скиците и визите са актуализирани/.

2. Срок на концесията - 30 (Тридесет) години

3. Начин на определяне на концесионера - присъствен конкурс по оферти, който да се проведе в четиримесечен срок от обнародването на решението за предоставяне на концесията.
4. Депозитът за участие в конкурса да се внесе по сметка на Община гр. Добрич в ТБ "Биохим" АД клон Добрич № 50 2000 0935, банков код 660 76 720, в размер на едно годишно концесионно възнаграждение за съответния обект на концесията.
В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, като депозита на спечелилия участник се задържа като гаранция за сключване на договора и се счита за задатък към гаранцията по т.6 от настоящото решение. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер, да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

5. Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА по концесията:
5.1. Да заплаща дължимите концесионни възнаграждения, лихви, неустойки и санкции (ако има такива) при условията и в сроковете предвидени с концесионния ДОГОВОР, съобразени с постигнатите договорености по време на конкурсите, но не по-ниски от изброените в т.9;
5.2. Да изготви и представи работни проекти за строежа на обектите в Община град Добрич за одобрение;
5.3. Да поддържа за своя сметка настилки и подземни комуникации около ретро - будката, съгласно приложена скица и одобрения проект на градски парк "Св. Георги".
5.4. Да изгради съответния обект със свои средства, но не по-късно от 1 год. от подписване на договора за концесия и запази предмета му на дейност непроменен за целия срок на концесията;
5.5. Да не променя външния архитектурен облик на съответния обект за целия период на концесията. Да поддържа за своя сметка пространството около обекта. Да извършва архитектурно - строителни и ремонтни работи, както и промени в инсталациите в обекта само с разрешение на Концедента и след разработване на проект, който се съгласува писмено по надлежния ред;
5.6. Концесионерът се задължава, при възникването на нови обстоятелства, относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми Концедента в срок от 1 месец от настъпването им, като представи в Общината актуално удостоверение за съдебна регистрация;
5.7. Да не преотстъпва ползването на съответните обекти от други лица;
5.8. Да поддържа обектите и прилежащите им части, чисти и подредени;
5.9. При прекратяване или изтичане срока на концесионния договор да предаде на Концедента съответния обект, в състояние годно за ползване;
5.10. Да поставя рекламни и информационни системи /табла, постери, стикери, фирмени надписи и др. / за обектите на концесия в границите на Градски парк "Свети Георги" само след съгласуване и писмено разрешение на Община град Добрич;
5.11. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на съответния обект;
5.12. Да съгласува действията си с концесионерите на други обекти в Градски парк "Свети Георги", относно охрана на съответния обект;
5.13. Зареждането на обектите да става по одобрен от Община град Добрич график. Не се допуска престоя на лични МПС до обектите;
5.14. Ежегодно да застрахова съответния обект за своя сметка, след като съгласува с Концедента всички застрахователни рискове, да заплаща всички данъци и такси по ЗМДТ за своя сметка;
5.15. До 30 /тридесет/ дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред Концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения;
5.16. Да изпълнява инвестиционната програма през целия срок на концесията;
5.17. Да представи програма за целия срок на концесията, като за всяка година по договор след третата се предвидят средства за ремонт и ремонтни дейности;

6. Гаранцията за изпълнение на задълженията на КОНЦЕСИОНЕРА по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в КОНЦЕДЕНТА за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение.

7. Гаранцията за изпълнение на задължението на КОНЦЕСИОНЕРА за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на минимум 30 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора. Останалите 70 % се внасят до 10 дни преди изтичане на датата за всяка година по договора.

8. При неизпълнение или неспазване на условията по:
8.1. т.т. 5.2.; 5.3.; 5.5.; 5.6.; 5.8.; 5.9.; 5.10.; 5.11.; 5.12.; 5.13.; 5.14.; 5.15. и 5.17. да се наложи санкция в размер до 50% от годишното концесионно възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер не повече от 100% от годишното концесионно възнаграждение. При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се развали договора за концесия.
8.2. т.т. 5.1, 5.4., 5.7. и 5.16 да се наложи санкция в размер на 100% от годишното концесионно възнаграждение и да се прекрати договора за концесия.
9. Годишното концесионно възнаграждение за отделните обекти на концесията да е не по-малко от:
9.1. Ретро будка за продажба на пакетирани хранителни стоки - 325 лв.;
9.2. Ретро будка (разположена до музея) за продажба на вестници - 170 лв.;
9.3. Ретро будка за продажба на вестници - 170 лв.;
Концесионното възнаграждение да се индексира всяка година с Индекса на инфлацията, посочен от НСИ с натрупване. Концесионерът се освобождава от задължението да плаща годишно концесионно възнаграждение до пускане на обектите в експлоатация, но не повече от 1 година от подписване на концесионния договор, т.е. гратисен период.

10. До края на първата година по договора за концесия в отделните обекти на концесията трябва да се вложат 100% еднократни средства за изграждане на обектите, със стойности не по-малки от:
10.1. Ретро будка за продажба на пакетирани хранителни стоки - 4000 лв.;
10.2. Ретро будка (разположена до музея) за продажба на вестници - 4000 лв.;
10.3. Ретро будка за продажба на вестници - 4000 лв.;


11. Други изисквания:

11.1. Изграждането на обектите на концесия и всички последващи подобрения в тях са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, за което КОНЦЕДЕНТА не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора;

11.2. Приращенията върху вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост;

11.3. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат: - размер на годишното концесионно възнаграждение - 30 %; - комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията - размер и срок на инвестициите, включително програма в която за всяка година по договор след третата се предвиждат средства за ремонт и ремонтни дейности - 70 %;
11.4. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия: а/ с изтичане на срока; б/ с погиване на обектите на концесия; в/ при обективна невъзможност за използване обектите на концесия или за осъществяване на дейността; г/ при смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, или при прекратяване на юридическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, освен ако общинският съвет реши договорът да бъде продължен с правоприемник; д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА; е/ по взаимно съгласие, постигнато между страните; ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение; з/ при неспазване на задълженията по т. 6,7 и 8 от настоящото решение; и/ при други, определени в настоящия договор и от закона основания; й/ по сила на съдебно решение.
При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" Общината има правата на привилегирован кредитор.

II. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници:
Председател: Владимир Калчев и членове:
1. Герман Германов
2. Пламен Добрев

III. Възлага на Кмета на Община гр. Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на предходните точки по решението.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение на договор № 15/20.12.2002 година за предоставяне на концесия върху обект публична общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 2:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 25 от договор за предоставяне на концесия № 15/20.12.2002 г. дава съгласие да бъде изменен договора, като за целта бъде сключен анекс, с който срокът по чл. 9, т.4 да бъде променен от една на две години и срокът, касаещ инвестициите за първата година по чл.9, т. 11 да се промени от "до края на първата година" на "до края на втората година."
II. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходното решение.

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Градският транспорт - анализ на състоянието и възможности за подобряването му с оглед оптимално обслужване на гражданите на Община град Добрич. Мястото на "Тролейбусен транспорт" ЕООД в системата на градския транспорт и перспективи за съществуването и развитието му

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 3:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 18, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 3 и 4 от Наредба № 2 на Министерството на транспорта и съобщенията от 15.03.2002 година:
1.1. Утвърждава имена, номерация и определя характера на спирките на обществения транспорт в град Добрич съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3, съобразно предложените промени.
1.2. Променя и допълва транспортната схема, приета с решения № 9-17 от 20.01.2000 година /Приложения № 4/ и № 20-13 от 31.10.2000 година /Приложение 5/, съгласно предложенията в Приложение № 6 и предложенията, направени от ПК "Териториално развитие, жилищна политика и строителство" и ПК "Транспорт, инфраструктура и екология" на съвместно заседание на 22.04.2004 година.
1.3. Задължава Кмета на Община град Добрич да проучи възможностите за въвеждане в град Добрич на система за централизирано диспечиране на градския транспорт.
ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".
1.4. Възлага на общинска администрация, съвместно с превозвачите и ПК "Транспорт, инфраструктура и екология" да осигури сигнални табели за разписанията с еднакъв дизайн в срок до края на 2004 година, както и защитни навеси на автобусните спирки - поетапно.
ГЛАСУВАЛИ: 38 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
1.5. От 2005 година в благоустройствената програма на Община град Добрич да бъдат предвидени дейности и средства за изграждане на местостоянки на таксита, съобразени с изискванията за безопасност на движението.
ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

С 14 гласа "за"; 12 "против"; 13 "въздържали се" /проведено поименно писмено гласуване/ т. 2.1. от проекта за решение относно намаляване капитала на "Тролейбусен транспорт" ЕООД не бе приета, а по т. 2.2. и т. 2.3. от проекта за решение не бе проведено гласуване.

2. Задължава Кмета на Община град Добрич да проучи възможностите за създаване на консорциум "Единна компания за градски транспорт" и докладва за това пред Общински съвет град Добрич в срок до 30 декември 2004 година.
ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".
3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 24, ал. 4 и чл. 47, ал. 1 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на Министерството на транспорта и съобщенията:
3.1. Изменя свое Решение 39-15/29.01.2002 г. /Приложение № 11/, като заменя израза "не повече от 850 броя" с израза "не повече от 700 броя".
ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 1 "против", 10 "въздържали се".
3.2. Изменя свое Решение 14-15/27.04.2000 г. /Приложение № 12/ като закрива таксиметрова местостоянка № 15 на бул. "Добруджа" след спирка "Отец Паисий".
ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 11 "въздържали се".
4. Да се възложи в срок до края на 2004 година на научно-изследователски колектив разработването на нова съвременна транспортна схема, като ПК "Транспорт, инфраструктура и екология" формулира заданието.
ГЛАСУВАЛИ: 38 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
5. Възлага на Кмета на Община град Добрич да създаде комисия, включваща представители на общинска администрация, общински съветници и представители на заинтересованите страни за изработване механизъм за разпределяне на субсидиите относно транспорта в град Добрич в срок един месец от вземане на решението.
ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".
6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА изключва "Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич от Приватизационната програма.
ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".
7. Задължава управителя на "Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич да представи в едномесечен срок пред Общински съвет град Добрич Програма за развитие на дружеството.
ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 5 "против", 5 "въздържали се".
8. Възлага на общинска администрация да организира вътрешен контрол по спазване разписанията на градския транспорт.
ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".
9. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)

Приложение № 2

Наименование и номериране на спирките
на градския транспорт по тролейбусните линии
1. Обръщало ЖК "Балик"
2. Пазар ЖК "Балик"
3. Орфей
4. Обръщало ЖК "Строител"
5. ЖК "Строител"
6. Поща "Балик"
7. Ул. "Д. Ковачев"
8. КАТ /плюс междуселищни превози/
9. Първомайска
10. Център
11. Тракийски
12. Млад техник
13. Завод "Добрич"
14. Метал
15. Маяк
16. Албена стил
17. Балкантурист
18. Депо
19. Гара Север
20. Деспред
21. Сердика /плюс междуселищни превози/
22. Обръщало "Калиакра"
23. ЖК "Дружба - 2"
24. РУМ
25. Подстанция
26. ЖК "Дружба -3"
27. ЖК "Добротица" /плюс междуселищни превози/
28. Обръщало ЖК "Добротица"
29. Автогара
30. Агромагазин
31. ЖК "Югоизток"
32. Вардар
33. Хан Аспарух
34. Музея
35. Летен театър
36. Бул. "3-ти март"
37. Болница 2
38. Г Иванов
39. Техникума
40. Хайдут Пейо /плюс междуселищни превози/
41. ЖК "Албена"
42. ЖП Гара Юг
43. ХЕИ
44. Калорима
45. Механизация
46. В и К
47. Подстанция
48. АПК /плюс междуселищни превози/
49. Обръщало - АПК
Наименование и номериране на спирките
на градския транспорт по автобусните линии


50. Стадиона
51. Детски дом
52. Зала "Добротица" /плюс междуселищни превози/
53. Автокомбинат
54. Хиподрум
55. Кулата
56. Гробищен парк
57. Дом паметник /плюс междуселищни превози/
58. Отец Паисий
59. Пазар
60. Стоматология
61. Никола Вапцаров
62. Иглика
63. Йордан Йовков
64. Надежда
65. Автостопанство
66. Каменица
67. Димитър Талев
68. Болница 1
69. Психодиспансер
70. Васил Левски
71. Цар Петър
72. Старт
73. Циментови изделия
74. Вторични суровини
75. Казармите
76. Надлеза
77. ШЕЛ
78. ж.к. "Запад"
79. "Рилци" І
80. Улица Втора
81. Център "Рилци"
82. Читалище
83. Бензиностанция "Рилци" /плюс междуселищни превози/
84. Праскова градина
85. Пинета
86. Медицинска академия
87. Калиакра
88. ПРК
89. ЗАВН
90. Авиограда
91. Булгарплод
92. Текстил
93. Птицекланица
94. пл. "Свобода"
95. ЦДГ - ЖК "Строител"
96. Строител бл. 70
Предложения за разкриване на нови спирки

97. Индупрес
98. Кооперативен съюз
99. Родопа
100. ДКЦ ІІ
101. ЖК "Дружба - 1"
102. ЖСК "Спартак" за междуселищни и специализирани превози
103. Дом за стари хора
104. Хотел "България" за международни превози и за София
105. Комплекс "Виста" за международни превози и за София
106. Нектар кооп
107. Бряст

Приложение № 6

1. Променя маршрута на линия № 221 от транспортната схема на Община град Добрич /Приложение № 4/, както следва:
Стар текст:
ЖК "Балик" - ул. "Хр. Ботев" - "Сердика" АД
Нов текст:
ЖК "Балик" - ул. "Хр. Ботев" - ЗАВН

2. Променя маршрута на линия № 201 от транспортната схема на Община град Добрич /Приложение № 4/, както следва:
Стар текст:
ЖК "Добротица" - Болница - Птицекланица
Нов текст:
ЖК "Добротица" - Болница - Птицекланица - "Албена стил"

3. Променя маршрута на линия № 304 от транспортната схема на Община град Добрич /Приложение № 4/, както следва:
Стар текст:
ЖК "Строител" - ул."Хр. Ботев" - бул. "Русия" - Болница
Нов текст:
ЖК "Строител" - ул."Хр. Ботев" - бул. "Русия" - Болница - "ОТМЕ" - и
обратно

4. Променя маршрута на линия № 204 от транспортната схема на Община град Добрич /Приложение № 4/, както следва:
Стар текст:
ЖК "Балик" /трол. обръщало/ - Болница - "Старт" ООД
Нов текст:
ЖК "Балик" /трол. обръщало/ - Болница - бул. "3-ти март" - "Старт" ООД

4а. Променя маршрута на линия № 211 от транспортната схема на Община град Добрич, както следва:
Стар текст:
Бърз - по маршрута на тролейбус № 1
Нов текст:
Тролейбусно обръщало на ЖК "Балик" - ул. Агликина поляна - ул. Димитър Ковачев - бул. "Добруджа" - бул. "25-ти септември" - ул. Антон Стоянов - ул. Калиакра - ул. Поп Богомил и обратно.

5. Разкрива към транспортната схема на Община град Добрич /Приложение № 4/ нова линия № 202 със следния маршрут:

"Сердика" - ЖК "Иглика" - ул. Генерал Попов /по възможност ул. Бойчо Огнянов/ - ул. Генерал Попов - бул. "Добруджа" - ЖК "Дружба 4" - ЖК "Дружба 3" - ЖК "Добротица" /спортна зала "Добротица"/ - и обратно, като в почивните дни линията се движи по маршрута: ЖК "Иглика" - ул. Генерал Попов - ЖК "Дружба 4" - ЖК "Дружба 3" - ЖК "Добротица" - Гробищен парк; целодневна - от 6:30 до 21:00 часа, с интервал на движение не по-голям от 30 мин., със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина - 9 /7/ км, общо време за движение - 23 /15/ мин., общо време за пътуване - 30 /24/ мин., средна техническа скорост - 23,48 км/ч, средна съобщителна скорост - 18,00 км/ч, контролни спирки: сп. Иглика - 8 мин., сп. КАТ - 18 /13/ мин., сп. Подстанция - 24 /19/ мин.

5. Разкрива към транспортната схема на Община град Добрич /Приложение № 4/ нова линия № 205 със следния маршрут:
ЖК "Балик" /старо обръщало/ - ул. "Хр. Ботев" - ул. "Димитър Ковачев" - ЖК "Строител" - ул. "Бойчо Огнянов" - ул. "Генерал Попов" - бул. "Добруджа" - ул. "Отец Паисий" - ул. "Поп Богомил" - ул. "Антон Стоянов" - "Родопа" - бул. "25-ти септември" - ул. "Отец Паисий" - ЖК "Строител" - ЖК "Балик"; целодневна - от 6.30 до 21.00 часа, с интервал на движение не по-голям от 30 минути, със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина - 8 км, общо време за движение - 20 минути, общо време за пътуване - 26 минути, средна техническа скорост - 23.48 км/ч, средна съобщителна скорост - 18.00 км/ч., контролни спирки: сп. "Първомайска" - 13 минути, сп. "Никола Вапцаров" - 16 мин., сп. "ПРК" - 26 минути.

7. Разкрива към транспортната схема на Община град Добрич /Приложение № 4/ нова линия № 214 със следния маршрут:
ЖК "Балик" /старо обръщало/ - ул. "Хр. Ботев" - бул. "Добруджа" - ул. "Цар Петър" /до старите хали/ - ул. "Васил Левски" - ул. "Сан Стефано" - бул. "3-ти март" - "Дъбовете"; от месец април до месец октомври, празнична, два курса преди обяд и два курса след обяд, със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина - 13 км, общо време за движение - 32 мин, общо време за пътуване - 42 мин., средна техническа скорост - 24 км/ч, средна съобщителна скорост - 18,00 км/ч., контролни спирки: сп. "Тракийски" - 14 мин., сп."Болница 2" - 20 мин.

8. Закрива незаетата в проведения конкурс линия № 305.


Приложение № 12.1


С П И С Ъ К

на местостоянките за таксиметрови услуги

1.ул. "Христо Ботев" - спирка "Мини-бензиностанция "Балик" - 5 пм пред знак № Е 20.
2.ул. "Агликина поляна" до бл. 12 - 5 пм пред знак Е 20.
3.ул. "Агликина поляна" до бл. 9 - 5 пм пред знак Е 20.
4.Старо обръщало в ЖК "Балик" - 15 пм.
5.ул. "Цар Освободител" - /до минимаркет/ - 5 пм.
6.ул. "Горски извор" - /зад Пощата/ - 5 пм.
7.ул. "Строител" - /зад Детската градина/ - 5 пм.
8.ул. "Христо Ботев" - срещу Супера - изчакване в уличката на кръстовището - 2 пм.
9.ул. "Христо Ботев" - в паркинга на бл. 6 - 15 пм.
10.ул. "Опълченска" до № 93 - 5 пм.
11.Ул. "Каменица" - до бл. 45 - 5 пм.
12.бул. "25-ти септември" - магазин "Млад техник" - на 12 м преди пешеходната пътека- 5 пм на тротоара.
13.пл. "Тракийски" - пред СБА на тротоара - 15 пм.
14.ул. "Н. Петков" - старо обръщало - 5 пм.
15.бул. "Добруджа" - след подлез "Пинета" - 7 пм
16.ул. "Хан Тервел" до № 192 - 5 пм.
17.Гара "Юг" - джоба на автоспирката - 10 пм.
18.Гара "Юг" - посока бул. "Добруджа" преди автоспирката - 7 пм.
19.ОРБ - изчакване по ул. "Абрит" - 3 пм по ул. "Панайот Хитов".
20.ул. "Вардар" - на тротоара - 5 пм.
21.ЖК "Югоизток" - посока Автогара на 10 м от пешеходната пътека - 10 пм.
22.ЖК "Югоизток" посока Градски парк на 10 м от пешеходната пътека - 10 пм на тротоара.
23."РУМ" ЖК "Дружба" на тротоара - 15 пм пред знак Е 20.
24.ЖК "Добротица" - срещу Спортни зали - на тротоара до охраняемия паркинг - 5 пм.
25.ЖК "Добротица" - старо обръщало - 30 пм + 10 в паркинга
26.Автогара на общински паркинг - 16 пм - съгласно приложената схема.
27.КАТ - на локално платно - 5 пм.
28.Паркинг Стоматология - 50 пм.
29.ул. "Полк. Дрангов" - 5 пм + 2 пм за инвалиди.
30.Ресторант "Стара къща" - в кръстовището - 2 пм.
31.ул. "Независимост" - до АПОН - 7 пм.
32.ул. "Максим Горки" - подземен паркинг - 10 пм.
33.ул. "Сан Стефано" - срещу бившата сграда на ОАПС - 5 пм.
34.ул. "Цар Петър" посока бул. "Добруджа" до джоба - 3 пм.
35.ул. "Ген. Гурко" - 10 пм в уличката за изчакване.
36.Пред бившия Окръжен съд - 5 пм.
37.Пред ІІ-ра Градска поликлиника на тротоара - 5 пм.
38.ЖК "Иглика" пред бл. 2 - 3 пм.
39.ЖК "Дружба" 3 пред бл. 14 - 5 пм.
40.ул. "Гоце Делчев" срещу пекарницата - 4 пм.
41.ул. "Екзарх Йосиф" на паркинга - 3 пм.
42.ул. "К. Стоилов" срещу съда - 3 пм.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на общински жилищни имоти


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 4:

І. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА: чл. 137, ал.1, т. 4, чл. 147,ал. 2 от ТЗ; чл.13, ал.1,т. 3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества, намалява капитала на ЕООД "Жилфонд-инвест" гр.Добрич за сметка на резервите с балансовата стойност на следните имоти :
• ап. 4, вх. А в бл. 1, ЖК "Балик"
• ап. 2, вх. Г в бл. 9, ЖК "Балик"
• ап. 11, вх.А в бл. 16, ЖК "Балик"
• ап. 7, вх. Б в бл. 21, ЖК "Балик"
• ап. 14, вх.В в бл. 21, ЖК "Балик"
• ап. 12, вх.А в бл. 24, ЖК "Балик"
• ап. 11, вх. Б в бл. 39, ЖК "Балик"
• ап. 11, вх. В в бл. 61, ЖК "Балик"
• ап. 4, вх.Б в бл. 46, ЖК "Балик"
• ап. 8, вх. А в бл. 6, ул "Д.Ковачев"
ІІ. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 50 от ЗОС и чл. 50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба на следните общински жилищни имоти:

• ап. 4, вх. А в бл. 1, ЖК "Балик" със застроена площ 68.68 кв.м. при цена 6 195.99 лв. на Гинка Петрова Коларова по молба с вх. № 94Г-00-106/01.03.2004 г.
• ап. 2, вх.Г в бл. 9, ЖК "Балик" със застроена площ 93.50 кв.м при цена 8 016.90 лв. на Красимир Стефанов Великов по молба с вх. № 94К-00-37/19.01.2004 г
• ап. 11, вх. А в бл. 16, ЖК "Балик" със застроена площ 68.30 кв.м при цена 6 587.10 лв. на Живка Стоянова Василева по молба вх. № 94Ж-00-22/16.02.2004 г.
• ап. 7, вх. Б в бл.21, ЖК "Балик" със застроена площ 46.29 кв.м. при цена 4 713.59 лв. на Николай Иванов Николов по молба с вх. № 94Н-00-100/01.03.2004 г.
• ап. 14, вх. В в бл.21, ЖК "Балик" със застроена площ 93.20 кв.м. при цена 8 672.02 лв. на Пенка Иванова Митева по молба с вх. № 94П-00-70/10.02.2004 г.
• ап. 12, вх. А в бл.24, ЖК "Балик" със застроена площ 69.82 кв.м. при цена 6 638.04 лв. на Георги Димов Петков по молба с вх. № 94Г-00-118/05.03.2004 г.
• ап. 11, вх. Б в бл.39, ЖК "Балик" със застроена площ 69.82 кв.м. при цена 6 476.93 лв. на Виждан Асан Юсеин по молба с вх. № 94В-00-121/26.02.2004 г.
• ап. 11, вх. В в бл.61, ЖК "Балик" със застроена площ 59.25 кв.м. при цена 5 716.11 лв. на Нели Костова Колева по молба с вх. № 94Н-00-60/16.02.2004 г.
• ап. 8, вх. А в бл.6, ул "Д.Ковачев" със застроена площ 66.69 кв.м. при цена 6 461.96 лв. на Велко Иванов Тончев по молба с вх. № 94В-00-147/11.03.2004 г.

ІІІ. Общински съвет град Добрич отказва продажбата по реда на чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински жилищни имоти както следва:

• ап. 5, вх. А в бл.39, ЖК "Балик" по молба с вх. № 94А-00-20/20.01.2004 г. от Ангел Михайлов Христов - не отговаря на условията на чл.17,ал.1,т.2 и чл.5,ал.1,т.3 от ППЗОЗ /молителят живее с дъщеря си в тристаен апартамент ; дъщерята е притежавала апартамент в град Добрич, който е продала/.
ІV. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия.

 


ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 5:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич одобрява предложените начални тръжни цени за продажба на общински имоти:
- 15 407 /Петнадесет хиляди четиристотин и седем/ лева за общински имот - УПИ ІV, кв.54 по ул."Теменуга" с площ 570.00 кв.м, отреден за жилищно застрояване /Г+3/;
- 18 168 /Осемнадесет хиляди сто шестдесет и осем/ лева за общински имот - УПИ VІІ, кв.54 по ул."Теменуга" с площ 727.00 кв.м, отреден за жилищно застрояване /Г+3/.
- 12 525 /Дванадесет хиляди петстотин двадесет и пет/ лева за общински имот - УПИ ХХІ, кв.57 по ул."Теменуга" с площ 599.00 кв.м, отреден за жилищно застрояване /Г+3/.
2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.
ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имот - частна общинска с9обственост, находящ се в град Добрич, ул. Драва № 3 а


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 13 - 6:


І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет град Добрич намалява капитала на ЕООД "Жилфонд-инвест" за сметка на резервите с балансовата стойност на следния имот, находящ се в град Добрич, ул. Драва № 3 а, а именно:
 масивно жилище на един етаж с площ от 74.66 кв.м.;
 изба с обща площ от 19.40 кв.м.;
 гараж с площ от 18.40 кв.м.;
 228/358 идеална част от дворно място, цялото с площ от 358.00 кв.м.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОС и чл. 52, т. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се продаде на Кольо Георгиев Генчев общински имот - частна общинска собственост, находящ се в град Добрич, ул. Драва № 3 а, състоящ се от:
 масивно жилище на един етаж с площ от 74.66 кв.м.;
 изба с обща площ от 19.40 кв.м.;
 гараж с площ от 18.40 кв.м.;
 228/358 идеална част от дворно място, цялото с площ от 358.00 кв.м.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия.

 

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 7:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж на търг с тайно наддаване за строително петно от 60.00 кв.м. за изграждане на гаражи и търговски обект в УПИ ХІV, кв. 15 по ул. Димитър Ковачев в ЖК "Балик Йовково" - север на град Добрич.
2. Общински съвет град Добрич одобрява предложената начална тръжна цена в размер на 1 050 /Хиляда и петдесет/ лева.
3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
4. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - "Покрит плувен басейн" /южна част/ по ул. "Сан Стефано", град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 8:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, във връзка с чл.4 ал.2; чл.31 ал.1; чл.32 ал.3 т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол реши: ОТКРИВА процедура за приватизация, чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот: покрит плувен басейн, по ул. "Сан Стефано", представляващ част от едноетажна масивна сграда /южна част/, състояща се от партер 1075,40 кв.м. и сутерен 1350,25 кв.м. с ид.части 0,59023 % от общите части на сградата и от дворното място с обща площ 3755,00 кв.м., УПИ /парцел/ I, кв.56, пл. № 4571 по плана на град Добрич, като се запази досегашното му предназначение за срок от пет години.
2. Възлага на Кмета на Общината изпълнението на последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 1 "против", 7 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - магазин за хранителни стоки /северна част на бивша сладкарница Тракия /на бул. 25-ти септември № 64, град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 9:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, във връзка с чл.4 ал.2; чл.31 ал.1; чл.32 ал.3 т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол реши: ОТКРИВА процедура за приватизация, чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот: общински нежилищен недвижим имот - Магазин за хранителни стоки /северна част на бивша сладкарница "Тракия"/ с площ 97,70 кв.м., избено помещение с площ 37,48 кв.м., находящ се в партерния етаж на жил. блок Комсомолец, гр. Добрич по бул. 25 Септември № 64, представляващ имот с пл. № 5635, парцел I, кв.24 по плана на град Добрич, ведно с 2.2 % ид. части от общите части и отстъпеното право на строеж.
2. Възлага на Кмета на Общината изпълнението на последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на актуализираните правен анализ, приватизационна оценка и условия за провеждане на търг с явно наддаване за общински нежилищен имот - "Хигиенно-бански комплекс" /северна част/ на ул. "Кирил и Методий" № 41, град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 10:

Общински съвет град Добрич:

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА изменя свое решение № 59-9/27.05.2003 г., за откриване на процедура за приватизация и определяне на начина за приватизация, в частта определяща начина за приватизация, от търг с тайно наддаване на търг с явно наддаване за общински нежилищен имот - "Хигиенно-бански комплекс", гр. Добрич.
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА; чл.5, ал.3 и чл. 12, ал.2 от НАПСПОУРЛО приема актуализираните правен анализ и приватизационната оценка за общински нежилищен имот - "Хигиенно-бански комплекс", гр. Добрич.
III. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА; чл.3,ал.3,т.2; чл.4,ал.2; чл.31,ал.1; чл.32,ал.3,т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл. 2, ал.1, т.3; чл.3, ал.1, т.1; чл.5; чл.6, ал. 1 и чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите РЕШИ:
А. Продажбата на имота да се извърши, чрез търг с явно наддаване.
Б. Търгът да се проведе при следните условия:
1.наименование на обекта на търга: общински нежилищен имот "Хигиенно-бански комплекс" - представляващ част от едноетажна масивна сграда /северна част/, състояща се от партер - 1008.57 кв.м. и сутерен - 675,60 кв.м., ид. части 0,40977 % от общите части на сградата и от дворното място, представляващо УПИ I/парцел/, пл. № 4571, кв.56 с обща площ 3755,00 кв.м., ул. Кирил и Методий № 41. АОС № 1213 от 16.03.2000 г.
2.начална тръжна цена: 291 214 лева., цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - еднократно да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора;
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на Община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при ТБ "Биохим" АД, град Добрич.
3.стъпка на наддаване - 2 912 лева.
4.размера на депозита и крайния срок за внасянето му - 29 121 лева, който да се внесе по банкова сметка на Община град Добрич - 502 0000 935, банков код 660 767 20, ТБ "Биохим" - АД, клон Добрич, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
5.мястото, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в Община град Добрич, ул. България 12, центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
6.срока за закупуване на тръжната документация, - до 29ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник";
7.срока за подаване на предложения за участие в търга - 14,00 часа на 30-ия ден, считано от датата на обнародването на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
8.срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 29-ия ден, считано от датата на обнародването на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация;
9.мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 31-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
10. Утвърждава тръжната документация и проекто договорът за продажба, като част от нея.
11. Назначава за свои представители в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. Велислав Даскалов - председател; 2. Пламен Припърженски - член /правоспособен юрист/.
IV. Възлага на Кмета на Общината назначаване на комисия за провеждане на търга и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.


ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за увеличаване капитала на "Жилфонд инвест" ЕООД

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 11:

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 и 9 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.4, чл.147, ал.2 от ТЗ, чл.13, ал.1, т.3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет град Добрич увеличава собствения капитал на "Жилфонд инвест" ЕООД град Добрич в частта му на допълнителните резерви с балансовата стойност на следните имоти (съгласно описи 5 /пет/ броя), както следва:
1. Студентско общежитие по ул.Калиакра 54, вх.А и Б - 88 845 лева;
2. Съсобствени дворни общински места - 18 067 лева;
3. Общински дворни места /за жилищно строителство/ - 353 416,55 лева;
4. Дворни места на къщите от общинския жилищен фонд - 240 326 лева;
5. Масивни гаражи - 4610 лева;
6. Места за временни гаражи - 29 438,40 лева.
II. За дворните места на къщите от общинския жилищен фонд събирането на наемите да се извършва въз основа на приетите с решение 41-9/26.02.2002 г. на Общински съвет град Добрич базисни наемни цени за отдаване под наем на дворни места, ползвани за нестопански цели.
ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот в ЖК "Балик-Йовково-юг" - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 12:

Да бъде възложено на оценител изготвяне на нова оценка на общинската част от имота в УПИ ІІ кв. 43 по плана на ЖК "Балик-Йовково-юг" и предложението за прекратяване на съсобственост да бъде внесено на следващото заседание на Общински съвет град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за увеличаване наемите на общинските жилища


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 13:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, определя базисна наемна цена за 1 /един/ кв.м. полезна площ 0.60 лева, съгласно справка № 1.
2. Ежегодно, считано от 01.01.2005 година базисната наемна цена на 1 /един/ кв.м. полезна площ да се актуализира с индекса на инфлация за предходната календарна година.
3. Когато член на семейството е инвалид І-ва или ІІ-ра група, основната наемна цена за 1 /един/ кв.м. полезна площ се намалява с 25 %, а когато двама или повече членове на семейството са инвалиди в същите групи, основната наемна цена се намалява с 50 %.

 

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за даване съгласие за начална спирка на международни автобусни линии


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 14:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35, т. 5 от Наредба 11 от 31.10.2002 година на Министъра на транспорта и съобщенията, дава съгласие "Динатурс" ЕООД град Русе да ползва за начална спирка Автогара - град Добрич за международната линия град Добрич - град Силистра - град Русе - град Плевен - град София - до Коядо Виалба /Испания/ с начален час на тръгване от Добрич 4.00 часа.

 

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Актуализация на Правилника за организацията и работата на Общински гаранционен фонд

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 15:


1. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и § 3 от "Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол" приема направените изменения съгласно Приложение № 1 в "Правилника за организацията и работата на Общински гаранционен фонд".
2. Възлага на Кмета последващите съгласно Закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Утвърждаване на предложение на УС на ОГФ за гарантиране на част от кредитния риск на фирма "Жетом" ООД град Добрич за получаване на кредит от "Евробанк" АД клон Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 16:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.3, ал.1, т.5 от "Правилника за организацията и работата на Общински гаранционен фонд" дава съгласие за гарантиране на част от кредитния риск на фирма "Жетом" ООД град Добрич в размер на 15 000/петнадесет хиляди/ лева при предоставяне на кредит от "Евробанк" АД клон Добрич.
2. Възлага на Кмета да предприеме всички необходими действия за реализиране на гаранцията със средства от Общинския гаранционен фонд съгласно нормативните изисквания.


ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на разходите за командировки за І-то тримесечие на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 17:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява разходите за командировки /пътни, дневни и квартирни пари/ - Приложения № 1 и № 2, в съответствие с представените писмени отчети от Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич.


ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Общинска програма за закрила на детето

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 18:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето:
1. Приема Общинската програма за закрила на детето през 2004 година.
2. Възлага на Комисията за закрила на детето да изготви отчет за изпълнението на Програмата за 2004 година.
3. Отчетът да бъде внесен на заседание на Общински съвет град Добрич от нейния председател Магдалена Миткова, заедно с проекта за Програма за закрила на детето през 2005 година.


ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Обявяване на конкурс за избиране на Обществен посредник за територията на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 19:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21 а, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник обявява КОНКУРС за избиране на обществен посредник за територията на Община град Добрич.
2. На основание чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник задължава ПК "Законност, обществен ред и контрол" да изготви и предложи за одобрение пред Общински съвет град Добрич критерии, по които ще се проведе избора на обществен посредник.


ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложения на граждани до Общински съвет град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 20:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2, дава съгласие:
1. Да се извърши проучване и се установят възможностите за поставяне на парапети на стълбища и подлези за преминаване в град Добрич.
2. След постъпване на заявки при Председателя на Общински съвет за временни приемни, Кмета да осигури такива в пенсионерските или партийни клубове на територията на Община град Добрич.
3. Срок за изпълнение на решението не по-късно от 15.06.2004 година.
4. Възлага на Кмета последващите законови действия.


ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.
21.1.Предложение за отдаване под наем на помещение "Ретро фото" в АЕМО "Стария Добрич" град Добрич

Предложението за отдаване под наем на помещение "Ретро фото" в АЕМО "Стария Добрич" град Добрич бе оттеглено от вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.
 21.2. Молба от Теодора Стоянова Тонева за отпускане на персонална пенсия

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 21.2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от КЗОО и изискванията на чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите, взе решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ТОНЕВ.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 13/27 април 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 април 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.
 21.3. Молба от Михаил Иванов Робев за опрощаване на държавно вземане

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 13 - 21.3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на МИХАИЛ ИВАНОВ РОБЕВ - ЕГН 3411217981 за опрощаване на дължима сума към Териториална Данъчна Дирекция град Добрич, на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България, предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Марияна Чавдарова)

Последна промяна: 16:50:51, 20 Юни 2013
Свали в pdf