Решения от заседание №14 на ОбС на 26.05.2004 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Връчване на удостоверение на общински съветник Донка Добрева Кюприбашиева и полагане на клетва

По първа точка от дневния ред бе връчено удостоверението на общинския съветник ДОНКА ДОБРЕВА КЮПРИБАШИЕВА и положена клетва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 а от Закона за общинските бюджети, приема Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)Н А Р Е Д Б А
за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община град Добрич

Раздел I
Основни положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.
(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
Чл. 2. (1) Общинският бюджет е:
1. самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година;
2. документ за политиката на общината;
3. ръководство за оперативната дейност;
4. средство за комуникация.
(2) Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетните сметки на определените със заповед на кмета на общината второстепенни разпоредители.
(3) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.
Чл. 3. (1) Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи, трансферите от централния бюджет и трансферите между разпоредителите с бюджетни кредити.
(2) Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужване на общинския дълг.
(3) Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, както и от местната общност, по реда определен в тази Наредба.
Чл. 4. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставянето, приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет.

2.

(2) Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и кмета на общината.
Чл. 5. (1) В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи, възникнали по време на текущата бюджетна година.
(2) Размерът и редът за разходване на резерва се определя от общинския съвет при приемането на общинския бюджет.
(3) Разходи от резерва могат да се извършват след разпределянето им по съответните дейности и параграфи.


Раздел II
Финансова политика на общината

Чл. 5. (1) Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета на общината, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения. Целите на общината се състоят от заложеното в стратегическия план, мандатния план на общинската администрация и оперативните годишни цели.
(2) Основна цел на финансовата политика на общината е поддържане на финансова основа, достатъчна за предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност.
(3) Финансовата политика на общината гарантира способността на общината да:
1. устоява на местни и регионални неблагоприятни икономически въздействия;
2. отговаря своевременно на промени в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги;
3. поддържа висок кредитен рейтинг и/или кредитна способност;
4. поддържа стабилно финансово състояние.
Чл. 6.(1) Общината финансира текущите си разходи с текущи приходи и с остатъци от минали периоди.
(2) Текущите разходи и приходи се преразглеждат и/или актуализират на всяко тримесечие.
(3) Общината не може да използва бюджетни и счетоводни практики, допускащи балансирането на текущия бюджет за сметка на бъдещи бюджети.
(4) Бюджетният излишък в края на годината може да се използва за капиталови нужди, само ако няма неразплатени текущи разходи и ако са попълнени резервите.

3.
(5) Текущите разходи не могат да се финансират с дълг или с еднократни приходи.
(6) Еднократни или инцидентни приходи се използват за финансиране на еднократни разходи или попълват резерва.
(7) Краткосрочен дълг може да се ползва единствено за финансиране на временен паричен недостиг в рамките на годината.
(8) Кметът на общината разработва и представя за одобрение от общинския съвет системата от показатели за изпълнението, която да се интегрира с бюджета, в тримесечен срок от приемането на тази наредба.
Чл. 7. (1) Общината поддържа тригодишни прогнози за приходите си, които актуализира ежегодно. Прогнозите за приходите трябва да бъдат консервативни, за да могат да устояват на външни неблагоприятни икономически въздействия.
(2) Общината прилага "анализ на тенденциите" като основен метод за прогнозиране на данъчните приходи.
(3) Общината създава условия и организация за упражняване на правомощията по администриране на данъчните приходи.
(4) Общината прилага такси и цени на услуги в случаите, когато ясно са определени потребителите на услугата и разходите за нейното предоставяне.
(5) Общината се стреми да възстановява изцяло разходите, извършени за предоставянето на услугата (текущи, капиталови и за обслужване на дълга) с постъпленията от таксите и цените на услуги.
(6) Общината най-малко веднъж годишно извършва анализ на разходите и на размера на таксите и цените на услуги, както и на дадените облекчения.
(7) Размерите на таксите и цените на услуги се актуализират ежегодно, като се отразява като минимум инфлационното влияние върху разходите.
(8) Общината води такава система на отчетност, позволяваща точното определяне на текущите разходи за всеки актив, както и приходите от неговата експлоатация.
(9) Неустойките и наказателните лихви се планират единствено, ако има достатъчни основания да се твърди, че тези приходи ще постъпят в общината - съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и други.
Чл. 8. (1) Общината поддържа такова равнище на разходите, което ще способства за предоставянето на основни публични услуги.
(2) Общината финансира текущите си разходи единствено с текущи приходи.
(3) Общината оптимизира ефективността и ефикасността на предлаганите услуги чрез въвеждане на система от показатели за

4.

измерване на изпълнението и чрез сравняване с други сходни по размер общини.
(4) Общината поддържа резерви, които да намаляват необходимостта от краткосрочно кредитиране и предпазват от свиване на разходите за услуги при неблагоприятни икономически явления.
(5) Общината разработва тригодишна прогноза за разходите, която се актуализира ежегодно.
Чл. 9. (1) Инвестиционна политика на общината се осъществява съгласно приета от общинския съвет инвестиционна програма.
(2) Инвестиционната политика на общината се разработва от общинския съвет с оглед достигането на стратегическите цели на общината и съдържа описание на всеки капиталов проект, неговата стойност, начини на финансиране, както и оценка на бъдещите текущи разходи след въвеждането на проекта или актива в експлоатация.
(3) Капиталов проект е общински проект, който отговаря на всяка от следните характеристики:
1. представлява ново строителство или основен ремонт на съществуващ актив с цел възстановяването му или заместване на съществуващ актив или обособена негова част или придобиване на земя;
2. се финансира изцяло или частично с общински финансови източници или общината е отговорна за използването му независимо от източника на финансиране.
(4) Всеки капиталов проект трябва задължително да съдържа оценка на допълнителните текущи разходи, необходими за управление на въведения в експлоатация обект.
(5) Общината използва финансово най-изгодните методи за финансиране на проектите в инвестиционната програма.
(6) Инвестиционната програма се актуализира заедно с приемането или актуализирането на текущия бюджет, с което се осигурява балансирането им.
Чл. 10. (1) Общината провежда консервативна финансова политика с оглед осигуряване на стабилно и добро финансово състояние в краткосрочен и дългосрочен аспект.
(2) Общината ползва дългови инструменти само и единствено за финансиране на обекти, включени в инвестиционната програма и които не могат да се финансират изцяло с текущи бюджетни приходи.
(3) Общината поема дългосрочен дълг в случаите, когато инвестиционната програма не може да се финансира с бюджетни приходи.
(4) Общината не може да поема дългосрочен дълг за текущи разходи.
(5) Общинският съвет и кметът са длъжни да предоставят и оповестяват на местната общност или на финансовите институции всякаква финансова и проектна информация, имаща отношение към дълга.
5.

(6) Общинският съвет с решение създава общински кредитен съвет, който подпомага кмета и общинския съвет в дейността на общината по поемане на дълг. В съвета участват кметът, председателят на общинския съвет, съветници и независими външни консултанти, нямащи интерес от кредитната дейност на общината.
(7) Общината ползва всички собствени приходи като източник за изплащане на дълга.
(8) Общината не може да учредява залог или ипотека като обезпечение на дълг на трети лица.
(9) Общината поема краткосрочен дълг единствено за финансиране на временен бюджетен недостиг като поетият дълг трябва да се възстанови в рамките на годината, в която е поет.
(10) Общината финансира временния бюджетен недостиг приоритетно с:
1. извънбюджетни средства;
2. безлихвени заеми от държавния бюджет;
3. банкови заеми.
(11) Кметът има право да тегли небанкови заеми (извънбюджетни и от държавния бюджет) с период на възстановяване до 3 месеца (за извънбюджетните) и до 6 месеца ( за заемите от държавния бюджет). Когато източник са извънбюджетните средства, заемането не трябва да влияе на нормалното финансиране на дейностите по извънбюджетните средства. Ако заемът от извънбюджетните средства възпрепятства дейността, финансирана чрез тях, то решението за поемане на дълга се взема от общинския съвет.
(12) Общинският съвет определя лимит на краткосрочния дълг с източник банкови заеми за една бюджетна година като включва лихвените разходи в бюджета и упълномощава кмета да поема дълг.
Чл.11. Общината поддържа резерв за неотложни и непредвидени разходи, който ще се използва за преодоляване на временен бюджетен недостиг, за покриване на необходими еднократни разходи (неустойки, по съдебни решения) и като източник на лихвени приходи.

Раздел III
Съставяне на проект на общинския бюджет

Чл. 12. (1) Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:
1. преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;

6.
2. преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на общинския съвет, свързани с общинските приходи;
3. проучване на потребностите на местната общност;
4. формулиране на годишните цели и задачи;
5. преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;
6. анализ на общинската собственост.
(2) Тенденциите в местната икономическа прогноза, съставена на база дейностите по ал.1 се ползват за съставяне на проекта на текущия бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза в частта за местните дейности.
(3) Сроковете и отговорностите за организацията на дейностите по ал.1 се вписват в бюджетния календар.
Чл. 13. Кметът на общината организира съставянето на проекта на общинския бюджет със съдействието на ръководителите на бюджетните звена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Чл. 14. (1) Кметът на общината утвърждава бюджетен календар (план-график).
(2) Бюджетният календар включва дейности, отговорни длъжностни лица и срокове за изпълнение на всяка фаза на бюджетния процес.
(3) Копие от бюджетния календар се предоставя на председателя на общинския съвет, председателите на постоянните комисии и ръководителите на бюджетните звена.
Чл. 15. (1) Кметът на общината дава указания до ръководителите на бюджетните звена, в които определя условията и сроковете за представяне на проектите.
(2) Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета, и за реда за представяне на мнения и предложения.
Чл. 16. (1) Кметът на общината представя в Министерство на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и в сроковете, определени от министъра на финансите.
(2) Кметът на общината внася за сведение в общински съвет информация по ал.1.
Чл. 17. Проектът на бюджета включва:
1. текущ бюджет на делегираните от държавата дейности;
2. текущ бюджет на местните дейности;
3. капиталов бюджет.
Чл. 18. (1) Кметът на общината съставя проекта на текущ бюджет на делегираните от държавата дейности по чл. 17, т.1 на основата на държавни стандарти, финансирани с държавни трансфери (ДОДФЛ и обща
7.
допълваща субсидия) за делегираните от държавата дейности и при спазване на бюджетната класификация.
(2) Към средствата по ал.1 може да се включи преходния остатък от предходната година за делегираните от държавата дейности.
(3) С решение, общинският съвет може да дофинансира всяка делегирана държавна дейност за допълнителна численост на персонала и текущи разходи за издръжка над стандартите за сметка на собствени приходи и изравнителна субсидия.
(4) Текущият бюджет на делегираните от държавата дейности се приема без дефицит.
(5) Общинският съвет може да определи резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер до 10 на сто от одобрените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(6) Средствата от дарения се отразяват текущо приходно и разходно със заповед на кмета според волята на дарителя.
Чл. 19. (1) Съставянето на проекта на текущ бюджет на местните дейности се извършва след месец септември на предходната година.
(2) Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия.
(3) Собствените приходи включват местни данъци и местни неданъчни приходи.
(4) Кметът на общината съставя проекта по ал.1 на основата на:
1. прогнозата за местните данъчни приходи, съгласувана с Главна данъчна дирекция;
2. приходите от такси и цени на услуги, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи;
3. общата изравнителна субсидия.
(5) Към средствата по ал.2 може да се включи преходния остатък от предходната година;
(6) Постъпленията от наказателни лихви и неустойки се планират само, ако има достатъчни основания за тяхното постъпване - съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.
(7) Текущите постъпления от дарения не се планират -всяка постъпила сума се отразява със заповед на кмета на общината по дейности и видове разходи според волята на дарителя.
(8) При балансиране на местните дейности може да се планира резерв в размер до 10 % от общия обем на бюджета за местните дейности.
(9) Текущият бюджет за местните дейности се приема без дефицит.
(10) Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя приоритети и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за преструктуриране и/или намаляване на разходите.

8.
Чл. 20. В капиталовите бюджет се включват средства за основен ремонт на материалната база и инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.
Чл. 21. (1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:
1.дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;
2.предложенията на местната общност;
3.прехвърлените задължения по общинския дълг в частта за капиталовите разходи.
4.задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни донорски програми и проекти.
(2) Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:
1. определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;
2. определените с решение на общинския съвет собствени общински приходи;
3. средства от програми и проекти.
Чл. 22. (1) Окончателният общ проект на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация за местните и делегираните дейности, се съставя след публикуване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) Общинският съвет определя конкретните условия за изпълнение и отчитане на общинския бюджет с решение за неговото приемане.

Раздел IV
Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет

Чл. 23. (1) Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.
(2) Кметът на общината утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин, не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането.
(3) Публичното обсъждане се провежда по населени места и бюджетни звена чрез срещи, пресконференции, кръгли маси и дискусионни форуми с участието на граждани, общински съветници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.
9.

(4) За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.
Чл. 24. Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на общината с доклад и се разпределя от председателя на общинския съвет за становище от всички постоянни комисии. Водеща е комисията по бюджет, финанси и данъчна политика.
Чл. 25. Общинският съвет приема общинския бюджет в определения от закона срок и в съответствие с Единната бюджетна класификация.
Чл. 26. При недостиг на средства за местните дейности Общинският съвет може да определи приоритети за финансиране, базирани на ясни и обосновани критерии и отчитане мненията и предложенията на гражданите на общината.
Чл. 27. Кметът на общината представя приетия общински бюджет в областното поделение на Сметната палата и в Министерството на финансите в определения от закона срок, както и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.
Чл. 28. Когато не е приет ЗДБРБ за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.
Чл.29. Когато е приет ЗДБРБ за съответната година, за времето до приемането на общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените държавни трансфери със ЗДБРБ за съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.
Чл. 30. Когато общинският съвет не е приел бюджета на общината в определения от закона срок, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности - при условията на предходния член.
Чл.31. След изтичането на законовия срок за приемане на общинския бюджет, до неговото приемане се спира възнаграждението на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.

Раздел V
Изпълнение на общинския бюджет

10.

Чл. 32. (1) Изпълнението на общинският бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.
(2) Изпълнението на общинският бюджет се организира от кмета на общината чрез ръководителите на бюджетните звена - второстепенните разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.
Чл. 33. Кметът на общината разпределя одобрените от общинския съвет бюджетни кредити по тримесечия и по месеци.
Чл. 34. Кметът на общината със заповед утвърждава бюджетните сметки на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и определя техните права и задължения в срок от 20 дни след приемане на общинския бюджет от общинския съвет.
Чл. 35. Събирането на приходите от местните такси и цените на услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на общината.
Чл. 36. Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.
Чл. 37. Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.
Чл. 38. Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.
Чл. 39. Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена, финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на местната общност.
Чл. 40. (1) При текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, кметът на общината може да:
1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
2. прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
11.

3. се разпорежда с определения резервен бюджетен кредит.
(2) Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни или при възникване на нови неотложни нужди, кмета на общината ги осигурява без да променя общия обем на бюджетните кредити по дейности и параграфи чрез:
1. прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установен недостиг;
2. прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии.
Чл. 41. При текущото изпълнение на бюджета, кмета на общината спазва лимитите за:
1. представителни разходи;
2. разходи за помощи за лечение и за погребение, определени от общинския съвет;
3. режийни разноски за ученическо столово хранене;
4. за поевтиняване на храната за ученическо столово хранене, за спортни паралелки, за детска млечна кухня.
Чл. 42. Кметът на общината внася в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.
Чл. 43. Кметът на общината два пъти годишно информира местната общност за изпълнението на бюджета.
Чл. 44. (1) При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, общинския съвет актуализира бюджета.
(2) Общинският бюджет се изменя през текущата бюджетна година по реда, по който е бил приет.
(3) Кметът на общината при изпълнението на бюджета отразява със заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:
1. съгласно писма от Министерство на финансите за корекции по реда на ЗУДБ и ЗДБРБ за съответната година;
2. целеви трансфери от министерства и агенции;
3. получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя;
4. преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;
5. разпределение на резервирания кредит.

Раздел VI
Извънбюджетни средства на общината

12.
Чл. 45. Извънбюджетните средства са тези, които се събират и разходват по силата на закон.
Чл. 46. Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от общинския съвет заедно с общинския бюджет.
Чл. 47. В случаите, когато общинския бюджет не е приет, извънбюджетните сметки и фондове се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.
Чл. 48. Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се приема заедно с отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет.
Чл. 49. Кметът на общината представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите план -сметки и фондове на извънбюджетните средства и отчетите за изпълнението им.

Раздел VII
Отчитане и контрол на общинския бюджет

Чл. 50. (1) Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.
(2) Задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в бюджета за текущата година, задължително се изплащат със следващия бюджет.
Чл. 51. (1) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени от кмета на общината.
(2) Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет в съответствие с единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейности, финансирани пряко от общината.
Чл. 52. (1) Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.
(2) Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на бюджет по реда, определен в чл.23.
Чл. 53. Водещата комисия по бюджет и финанси и другите постоянни комисии разглеждат годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет при условията и по реда, определени в Правилника за организацията и

13.
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Чл. 54. (1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в общинския съвет по показателите, по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове.
(2) Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета, дълга и извънбюджетните сметки и фондове, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.
(3) Кметът на общината представя информацията по ал. 2 и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.
Чл. 55. (1) Кметът на общината изгражда и прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината при текущото изпълнение на бюджета.
(2) Вътрешният финансов контрол по ал.1 се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи.

Раздел VIII
Общински дълг

Чл. 56. (1) Общинският дълг включва всички финансови задължения, поети с решение на общинския съвет от името и за сметка на общината.
(2) Поемането на общински дълг се извършва чрез емисия на общински ценни книжа и договори за заем с банки и други финансови институции.
Чл. 57. (1) По решение на общинския съвет възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигуряват със заеми от:
1. извънбюджетни средства и фондове на общината;
2. банки и други финансови институции;
3. други източници.
(2) Заемите по ал.1 са краткосрочни, ползват се за текущо балансиране на бюджета и се възстановяват до края на бюджетната година.
Чл. 58. Дългосрочен общински дълг може да се поеме с решение на общинския съвет само за финансиране на инвестиционни програми и проекти, които не могат да се финансират с бюджетни приходи и за рефинансиране на непогасен дълг.
Чл. 59. (1) Дължимите суми за лихви, такси, комисионни и погашения на главниците по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и
14.

общата изравнителна субсидия, както и за сметка на извънбюджетните средства с инвестиционно предназначение, в случаите, когато е приет за финансиране на инвестиционни програми и проекти и/или за рефинансиране на непогасен дълг с инвестиционно предназначение.
(2) Средствата по предходната алинея се предвиждат при съставяне на проекта на общинския бюджет и план-сметките за извънбюджетните средства, без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности.
(3) Когато общинският дълг е поет за финансиране на инвестиционни програми и проекти в делегираните от държавата дейности, дължимите суми за лихви и погашения на главниците могат да бъдат за сметка и на целевата субсидия за капиталови разходи, но в размер до 50 на сто от нея.
Чл. 60. Годишният размер на разходите по обслужване на дълга не може да надвишава 25 на сто от общата сума на размерите на собствените приходи и на общата изравнителна субсидия на общината за съответната година.
Чл. 61. Общинският дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имоти - публична общинска собственост.
Чл. 62. (1) Общинският съвет може да приеме решение за сключване на договор/и и с друга/и община/и за отпускане и ползване на заеми за капиталови разходи от взаимен интерес.
(2) Източник на средствата по ал.1 не могат да бъдат целевите субсидии от централния бюджет.
Чл. 63 Кметът на общината предоставя на финансовите институции финансова и проектна информация, имаща отношение към дълга и информира местната общност.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Наредбата е приета от Общински съвет град Добрич с решение № 14-2 от 26 май 2004 година на основание чл. 22, ал.1, във връзка с чл. 9а от ЗИД на Закона за общинските бюджети.
§2. Наредбата влиза в сила три дни след приемането й от Общински съвет.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение и допълнение на решение № 11-4 от 16 март 2004 година на Общински съвет град Добрич в частта на т. 3 и т. 9

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 2 от ПМС № 30/06.02.2004 г., чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети:
1. Изменя и допълва т. 3 от Решение № 11-4/16.03.2004 г., както следва: "Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно Приложение № 1"
2. Изменя т. 9 от Решение 11-4/16.03.2004 г., както следва: "Кмета на Община град Добрич, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити разпределя средствата за дейност "Физкултура и спорт", по предложение на ПК "Спорт и младежки дейности".

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


СПИСЪК
на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разноски

1. Николай Василев Николов - длъжност "охрана" Обект 203
2. Кольо Петров Йовев - длъжност "охрана" Обект 203
3. Тодор Костадинов Тодоров - длъжност "охрана" Обект 203
4. Едуард Петров Николов - длъжност "охрана" Обект 203
5. Николай Николов Трифонов - длъжност "охрана" Обект 203
6. Иван Цонев Иванов - длъжност "куриер" Военен отдел
7. Пламен Михайлов Минчев - длъжност "куриер" Военен отдел
8. Живка Илиева Гелеменска - длъжност "ЗАС" ЦДГ 11
9. Янка Донева Жечева - длъжност "ЗАС" ЦДГ 20
10. Виолета Димитрова Петрова - длъжност "ЗАС" ЦДГ 26
11. Стоянка Атанасова Урсува - длъжност "ЗАС" ЦДГ 29
12. Тонка Костова Гочева - длъжност "ЗАС" ЦДГ 32
13. Ивелина Георгиева Вълкова - длъжност "ЗАС" ЦДГ 33
14. Стоянка Василева Георгиева - длъжност "директор" ЦДГ 33
15. Руска Христова Новачева - длъжност "домакин" ОУ "П. Волов"
16. Мирослава Костадинова Димитрова - длъжност "домакин"
СОУ "Л. Каравелов"
17. Василка Славова Обрешкова -- длъжност "икономист"
СОУ "Дора Габе"
18. Николинка Димитрова Славова - длъжност "домакин"
ОУ "Хан Аспарух"
19. Митко Николаев Димитров - длъжност "ел. техник"
Отдел "Образование и култура"
20. Пею Маринов Пеев - длъжност "каналджия"
Отдел "Образование и култура"


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Питане до правния отдел на Министерски съвет

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА:

1.Задължава Кмета на Община град Добрич да отправи питане до Министерски съвет на Република България относно разпоредбите на чл. 40, ал. 11 от Закона за виното и спиртните напитки "Законосъобразно ли е издаването от Община Добрич на нови лицензи и събиране на такси по вече издадени годишни лицензи за търговия с алкохол, осъществявани по Наредбата, издадена на основание чл. 40, ал. 8 от изменения ЗВСН."
ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

2. Задължава Кмета на Община град Добрич да разпореди на съответния отдел към общинска администрация временно да преустанови издаването на лицензи и събиране на такси по вече издадени годишни лицензи за търговия с алкохол, до получаване отговора от Министерски съвет.
ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 8 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ приема направените изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ПУП-ПРЗ на кв. "РИЛЦИ" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, приема Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на кв. Рилци град Добрич, съгласно приложения план.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно повишаване ефективността от съучастието на Община град Добрич в "Жакард" АД

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 7:

1. Докладната записка относно повишаване ефективността от съучастието на Община град Добрич в "ЖАКАРД" АД да бъде отложена за заседанието на Общински съвет град Добрич на 29 юни 2004 година.
2. Задължава общинска администрация да предостави на ПК "Законност, обществен ред и контрол" цялата документация по приватизационната сделка на "ЖАКАРД" АД и на заседанията на Постоянните комисии да бъде поканен представителя на Общината в дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 2 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допълване и изменение списъка на общинските имоти -публична общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 8:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, параграф 5, ал.2 ПЗР на ЗОС Общински съвет град Добрич допълва решение 29-8/24.04.2001 г., доп. с решения 44-4/28.05.2002 г. и 59-6/27.05.2003 г. с имотите - публична общинска собственост съгласно приложение № 1 към докладната.
ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.64 ЗОС Общински съвет град Добрич изменя решение 44-4/28.05.2002 г. като изважда от списъка на имотите публична общинска собственост имот, здравно заведение - Многопрофилна болница за активно лечение, актуван с АОС № 1721/01.03.2002 г., представляващ ид.част от УПИ I, кв.61 по ул.Панайот Хитов, пореден № 35 и го отписва от актовите книги на Община град Добрич.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".
3. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно Закона действия.
ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


  Приложение № 1

 

 

 

 

 

 

 

                      Списък на нежилищни имоти -

 

 

                     публична общинска собственост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование на обекта

Адрес

               Площ в кв.м.

Акт за общ.

 

 

 

 

общо

застр

собственост

 

 

2

3

4

5

6

 

 

Дв.място УПИ I,кв.639 /озеленяване/

ул.Родопи

435

0

2204/12.06.2003 г.

 

 

Дв. място УПИ ХХIV, кв.572/за църква/

ЖК "Дружба" 2

879

0

2210/23.06.2003 г.

 

 

Пешех.подлез "Гара-юг"

бул.Добр.епопея

803,4

324

2234/23.07.2003 г.

 

 

Дв.място УПИ I,кв.58 /озеленяване/

ЖК "Балик"

5369

0

2238/31.07.2003 г.

 

 

Дв.място УПИ I,кв.64 /озеленяване/

ЖК "Балик"

8723

0

2261/09.09.2003 г.

 

 

Дв.място УПИ I,кв.65 /озеленяване/

ЖК "Балик"

6060

0

2262/09.09.2003 г.

 

 

Дв.място УПИ IV,кв.69 /озеленяване/

ЖК "Балик"

808

0

2274/29.09.2003 г.

 

 

Дв.място УПИ V, кв.30/спорт и озел./

ул.Ген.Попов

4759

0

2281/06.10.2003 г.

 

 

Дв.място,кв,65 спортен комплекс

кв.Рилци

44280

0

2344/30.01.2004 г.

 

 

Дв.място,кв,59 /спорт.площ. и озелен./

ЖК "Балик"

2828

0

2371/16.02.2004 г.

 

 

Дв.място УПИ IX,кв.60 /сп.пл. и озел./

 ЖК "Балик"

1706

0

2393/23.02.2004 г.

 

 

Дв.място УПИ V, кв.53/сп.пл. и озел./

ЖК "Балик"

1042

0

2398/11.03.2004 г.

 

 

Дв.място УПИ III,кв.44 сп.площадка/

ул.Ясна поляна

3898

0

2408/17.03.2004 г.

 

 

Дв.място УПИ II,кв.55 /за озеленяване/

ул.Л.Каравелов

2899

0

2453/20.04.2004 г.

 

 

Дв.място УПИ XII,кв.656 /за озелен./

ул.Кокиче

325,54

0

2466/27.04.2004 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 9:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба на търг с тайно наддаване:

- общински имот - УПИ VІІІ, кв.1 по ул."Бойчо Огнянов" с площ 1 587.00 кв.м, отреден за търговия и услуги;
- общински имот - УПИ Х, кв.1 по ул."Бойчо Огнянов" с площ 1 979.00 кв.м, отреден за бензиностанция.

2. В тръжната документация да се включи изрично условието: "Спечелилият търга следва да уреди отношенията си със собственика на сградите, без да ангажира при това Община град Добрич".

3. Общински съвет град Добрич одобрява предложените начални тръжни цени за имотите, а именно:
- за УПИ VІІІ, кв.1 - 48 999.00 /Четиридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и девет/ лева;
- за УПИ Х, кв.1 - 58 376.00 /Петдесет и осем хиляди триста седемдесет и шест/ лева.

4. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
5. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.


ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот в ЖК "Балик-Йовково-юг" - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 10:

Общински съвет град Добрич не дава съгласие за продажба частта на Общината в УПИ ІІ кв. 43, ЖК "Балик-Йовково-юг" град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 1 "против", 9 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Ропотамо, 5 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 11:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Галин Георгиев Георгиев в УПИ VІІІ-3473, кв.565 по плана на гр.Добрич , по ул. Ропотамо, 5, чрез продажба частта на Общината за сумата от 2 294.00 /Две хиляди двеста деветдесет и четири/лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-VІІІ - за "ОО и трафопост" в кв. 17 на ЖК "Балик-Йовково-север"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 12:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 11, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-VIII-за "ОО и трафопост" в кв. 17 на ЖК "Балик-Йовково-север", за образуване от този УПИ и част от неприложена улична регулация (паркинг) на два нови УПИ -УПИ за "OО и трафопост" и УПИ-за "Oбществено обслужване", съгласно приложена в докладната записка скица-предложение.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-І - за "Търговия, услуги и озеленяване", УПИ-ІІ - ЗА "Търговия и услуги" и УПИ-ХІV - за "търговия, услуги и трафопост" в кв. 10 на ЖК "Балик-Йовково-север"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 13:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 11, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-I-за "Търговия, услуги и озеленяване", УПИ-II-за "Търговия и услуги" и УПИ-XIV-за "търговия, услуги и трафопост" в кв. 10 на ЖК "Балик-Йовково-север", за изработване на ПУР, в участъка между о.т.48; 51; 52; и 8 (за да се избегне неоправданото придаване от уличната регулация към УПИ-I и УПИ-II) и образуване от тези три УПИ на три нови УПИ с нови площи и очертания, съгласно приложената в докладната записка скица-предложение, с условие да не се засяга предвидения по действащия ПУП паркинг.

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-V - за "Спортна площадка, паркиране и озеленяване", УПИ-VІІ - за "ЖС, гаражи и озеленяване", УПИ-ХІІІ - за "Търговия и услуги" и УПИ-ХІV "жилищен" в кв. 53 на ЖК "Балик-Йовково-юг" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 14:
Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 11, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ и чл. 9, ал. 3 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-V-за "Спортна площадка, паркиране и озеленяване", УПИ-VII-за "ЖС, гаражи и озеленяване", УПИ-ХIII-за "Търговия и услуги" и УПИ-XIV "жилищен" в кв. 53 за увеличаване на площта на УПИ-ХIII-за "Търговия и услуги" от 360 кв.м. на 628 кв. м. (съгласно реституцията) и площта на УПИ-XIV "жилищен" в кв. 53 на ЖК "Балик-Йовково-юг", според приложената в докладната записка скица-предложение.

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Утвърждаване на Програма за работа на Общински обществен съвет по етнически и демографски въпроси за интеграция на етническите малцинства - 2004 - 2007 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 15:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация утвърждава Програма за работа на Общински обществен съвет по етнически и демографски въпроси.
2. Възлага на Ваня Балчева - зам. кмет "Хуманитарни дейности" да организира дейността на Общински обществен съвет по етнически и демографски въпроси за изготвяне на едногодишен план за реализация на Програмата.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отбелязване на 100-годишнината от дарителския акт на Райко Цончев


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 16:

1. Да се отбележи 100-годишнината от дарителския акт на Райко Цончев с поставяне на барелеф или паметна плоча на дарителя на входа на МК Албена - програма Добрич.
2. Да се препоръча на учебните заведения един от часовете на класа да бъде посветен на делото на Райко Цончев.
3. Възлага на Ваня Балчева - зам.кмет "Хуманитарни дейности" създаването на инициативен комитет по честване на годишнината.
4. Честването да се включи в Културния календар на Община град Добрич за 2005 година.
5. В бюджета на Общината за 2005 година да бъдат предвидени средства за изработване на барелеф или паметна плоча и за провеждане на честването.
6. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Стратегия за участие на Община град Добрич в търговските дружества. Участието на Община град Добрич в ПФК "Добруджа" АД.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 17:

1. Приема за сведение информацията за финансово-икономическите резултати на дружествата с общинско участие за 2003 г.
ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и ал. 2 при вземането на решение за участие на Общината в търговски дружества, Общинският съвет се ръководи от следните основни принципи :
 защита на публичния интерес;
 осъществяване на общински политики в сферата на социалните дейности, културата, науката, здравеопазването;
 изпълнение на приоритетите за икономическо развитие на Общината;
 привличане на инвеститори;
 икономическа изгода;
ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

3. На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 и ал. 2 задължава представителя на Община град Добрич в Общото събрание на МБАЛ АД да предприеме необходимите действия за свикване на Общо събрание с дневен ред - увеличаване броя на представителите на акционерите в Съвета на директорите и включване на представител на Общините в него.
ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
4. На заседанието на Общински съвет на 29 юни 2004 година да бъде разгледано състоянието на "Център за бизнес и култура" АД и стратегията по неговото развитие.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

5. Да се изиска чрез представителите на Общината във всички търговски дружества с дялово участие на Общината в срок до 20 октомври 2004 година предоставянето на информация за състоянието им за деветмесечието на 2004 година, становище за перспективите за тяхното развитие, както и за участието на Общината в тях.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отмяна решения на Общински съвет град Добрич за участие в увеличаване на капитала на ПФК "Добруджа" АД с непаричен апорт на вещно право на ползване за недвижими имоти. Искане за обявяване дружеството за недействително.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 18:

1. Общински съвет град Добрич обявява, на основание чл. 6, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС:
 Общински пазар, съставляващ терен в парцел ІІ кв. 510 по ЗРП - за имот публична общинска собственост;
 Паркинг за автомобили, разположен в парцел І, кв. 513 по ЗРП на град Добрич - за имот публична общинска собственост;
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9, Общински съвет град Добрич дава съгласие Община град Добрич да намали капитала си в ПФК "Добруджа" АД, като извърши предвидените в закона действия.
3. Общински съвет град Добрич отменя свое решение № 14-10/27.04.2000 година в частта т. 1.1. и т. 2, предложение първо, с което е учреден непаричен апорт на вещно право на ползване за срок от 10 години на недвижим имот - Общински пазар град Добрич, съставляващ терен в парцел ІІ, кв. 510 по ЗРП на град Добрич.
4. Общински съвет град Добрич отменя свое решение № 46-12/30.07.2002 година в частта т.2, предложение първо, с което е учреден непаричен апорт на вещно право на ползване за срок от 8 години на недвижим имот паркинг за автомобили, разположен в парцел І, кв. 513 по ЗРП на град Добрич.
5. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме действия за прекратяване участието на Община град Добрич в търговско дружество ПФК "Добруджа" АД във връзка с претърпените финансови загуби и невъзможността за издръжка на футболния клуб.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за",1 "против", 8 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 14/26 май 2004 година

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26 май 2004 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 14 - 19:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, изменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
§ 1. Създава нов чл. 127 със следното съдържание:
(1) Не може да участва в процедура по предоставяне на концесия кандидат, който:
1. е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. се намира в ликвидация;
3. е лишен от право да упражнява търговска дейност;
4. има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран.
(2) Изискванията по ал. 1,т. 3 и 5 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членовете на юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.
(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а по ал. 1, т. 3 и 5 - с декларация.
§ 2. Досегашният чл. 127 става чл. 127 а.
Ал. 2 се изменя по следния начин:
(2) Към заявлението се прилагат задължително:
1. документ за регистрация на кандидата;
2. доказателства за търговска репутация на кандидата;
3. удостоверение за закупени конкурсни или тръжни книжа и за внесен депозит;
4. договор за опазване поверителността на информацията, който се съдържа в конкурсната или тръжната документация;
5. доказателства за техническа възможност на реализиране на концесионните задължения;
6. копие от годишния баланс и отчета на приходи и разходи на кандидата за последните три години;
7. удостоверение от съответните компетентни органи относно отсъствието на обстоятелствата по чл. 127, ал. 1, т. 1, 2 и 4;
8. удостоверение от Община град Добрич, че кандидата няма данъчни задължения към нея;
9. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 127, ал. 1, т. 3 и 5.

Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:

(3) Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Ал. 3 става ал. 4, ал. 4 става ал. 5.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

Последна промяна: 16:50:14, 20 Юни 2013
Свали в pdf