Решения от заседание №15 на ОбС на 29.06.2004 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост /ПМГ "Иван Вазов"/

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 1:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл.67 и чл. 70, т. 6 ЗОС и глава VII Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общинският съвет - град Добрич, реши:
1. Открива процедура за предоставяне на концесия за срок от 25 години за разрешаване на търговска дейност с имот публична общинска собственост, представляващ обект за обществено хранене със застроена площ до 100 кв.м. на един етаж, който ще се изгради със средства на концесионера върху част от УПИ /парцел IV/, пл. № 4576, кв. 85, в ЦГЧ по плана на гр. Добрич, ПМГ "Иван Вазов" по бул. 3-ти март № 1, акт за публична общинска собственост № 1040/02.07.1999 г. Да се изгради обект в североизточната част на имота, съгласно скица 534/14.03.2002 г./актуализирана-01.06.2004г./ и виза от 01.06.2004 г. на главния архитект на общината.
2. Възлага на Кмета на общината последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху дворно място с кадастрален № 463007, кв. 463 по ул. Батовска, град Добрич за изграждане на "Изложбен комплекс"


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 2:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл.67, чл. 70, т. 6, чл. 71 и 72 ЗОС и глава VII Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общинският съвет - град Добрич, реши:
1. Приема предложението, като определя следните условия за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост:
1.1.Предмет на концесията - даване на разрешение за извършване на търговска дейност с нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващ "Изложбен комплекс", който ще се изгради със средствата на концесионера върху дворно място по ул. Батовска с кадастрален № 463007, кв. 463, с площ 40 468 кв.м., отредено за изграждане на обект "Изложбен комплекс" в землището на град Добрич. За имота е съставен акт за публична общинска собственост №2231/2003г.
1.2.Срок на концесията - 35 години.
1.3.Начин за определяне на концесионера - присъствен конкурс по оферти. Конкурсът да се проведе в четиримесечен срок след обнародването на решението за предоставяне на концесията.
1.4. Депозитът за участие в конкурса да се внесе по сметка на Община гр. Добрич в ТБ "Биохим" АД клон Добрич № 5020000935, банков код 66076720, в размер на едно годишно концесионно възнаграждение, т.е. 5 750 лева.
В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, като депозита на спечелилия участник се задържа като гаранция за сключване на договора и се счита за задатък към гаранцията по т. 1.6.2 от настоящото решение. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер, да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
1.5. Права и задължения на концесионера по концесията:
1.5.1. Да заплаща дължимите концесионни възнаграждения, лихви, неустойки и санкции (ако има такива) при условията и в сроковете предвидени в договора за предоставяне на концесия;
1.5.2. Да изгради обекта на концесията до края на третата година от сключване на договора, като вложи следните инвестиции:
- през първата година - 344 000 лева;
- през втората година - 1 290 000 лева;
- през третата година по договора не по-малко от 90 000 лева;
1.5.3 При проектиране и изграждане на обекта да се запази съществуващата едроразмерна растителност. Да се спазват изискванията на Наредба № 1/1993 г. на МТРС за опазване на озеленените площи и декоративната растителност;
1.5.4. Да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията;
1.5.5. Да осигурява надеждно и безопасно състояние на съоръженията, включително като съблюдава и осигурява спазване на изискванията за противопожарна и аварийна безопасност на територията на целия имот. Да изготви и съгласува с органите на МВР и ППО съответните инструкции за ползването на различните съоръжения в изложбения комплекс, включително и за аварийно излизане на посетителите от комплекса. Тези инструкции трябва да са лесно видими при влизане през всеки един от входовете на комплекса;
1.5.6. Да поддържа в добро състояние външния архитектурен облик на обекта за целия период на концесията. Да поддържа за своя сметка територията около обекта (съгласно приложена схема), вкл. прилежащата част от ул. Батовска и прилежащата част от алеята, свързваща ул. Батовска и Разсадника. След цялостното изграждане на обекта при извършване на архитектурно-строителни (ново строителство) и ремонтни работи, както и промени в инсталациите в обектите, разположени на територията на комплекса само с писмено разрешение на КОНЦЕДЕНТА и след разработване на проект, който се съгласува по надлежния ред;
1.5.7. Концесионерът се задължава, при възникването на нови обстоятелства относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми КОНЦЕДЕНТА в срок от 1 месец от настъпването им, като представи в Общината актуално удостоверение за съдебна регистрация;
1.5.8. Да не преотстъпва ползването на обекта от други лица, с изключение на спомагателните обекти, дейности и услуги;
1.5.9. Да поддържа обекта и прилежащите му части (съгласно приложена схема) чисти и подредени, в добро състояние;
1.5.10. При прекратяване или изтичане срока на концесионния договор да предаде на КОНЦЕДЕНТА обекта, в състояние годно за ползване;
1.5.11. Да поставя рекламни и информационни табла за обекта на концесия и провежданите в него мероприятия (фирмени надписи, указателни табели и др. п.) в границите на град Добрич само след съгласуване и писмено разрешение на Община град Добрич;
1.5.12. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта;
1.5.13. Да осигурява със собствени средства охрана на обекта;
1.5.14. Ежегодно да застрахова обекта за своя сметка, след като съгласува с КОНЦЕДЕНТА всички застрахователни рискове;
1.5.15. До 30 (тридесет) дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред КОНЦЕДЕНТА за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения;
1.5.16. Да изпълнява програмата за трудова заетост през целия срок на концесията, като минималния средно-списъчен брой работни места, които трябва да се разкрият са, както следва:
- до края на 1-вата година - общо 6 работни места;
- до края на 2-рата година - общо 6 работни места;
- до края на 3-тата година - общо 12 работни места;
- до края на 4-тата година - общо 12 работни места;
- до края на 5-тата година - общо 13 работни места;
- до края на 6-тата година - общо 14 работни места;
- 7-мата година и всички следващи до края на договора за предоставяне на концесия - общо 15 работни места за година, които да се запазят до края на срока по договора за предоставяне на концесия;
1.5.17. Да представи програма за целия срок на концесията, като се предвидят средства за ремонт и ремонтни дейности по обекта на концесия след петата година до края на срока по договора.
1.6. Гаранции:
1.6.1. Гаранцията за изпълнение на задължението на концесионера за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора.
1.6.2. Гаранцията за изпълнение на другите задължения на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на годишното концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в Концедента за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася в откритата за целта сметка за депозити и гаранции на Община гр. Добрич в ТБ "Биохим" АД клон Добрич № 5020000935, банков код 66076720.
1.7. Годишното концесионното възнаграждение да е не по - малко от 5 750 лв. Концесионното възнаграждение да се индексира всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ с натрупване. Концесионерът се освобождава от задължението да плаща годишно концесионно възнаграждение до пускане на обекта в експлоатация, но не повече от 2 години от подписване на концесионния договор, т.е. гратисен период.
1.8. Санкции при неизпълнение на задълженията:
1.8.1 При неизпълнение на условията по т. 1.5.2. / мин. инвестиции 1 724 000 лева/ се налага санкция в размер на 50% от невложените инвестиции за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се наложи санкция в размер на 100% от невложените инвестиции за съответния период. При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се развали договора за концесия.
1.8.2. При неизпълнение на условията заедно или поотделно по: т.т. 1.5.3., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.7., 1.5.8., 1.5.9., 1.5.10., 1.5.11., 1.5.12., 1.5.13., 1.5.14. и 1.5.15. от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионното възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер на 100% от годишното концесионното възнаграждение. При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договора за концесия.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се прекрати договора за концесия.
1.8.3. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 1.5.4. от настоящото решение освен санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение, да се развали договора за концесия.
1.8.4. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 1.5.16. за всяко неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 150% от минималната работна заплата за страната.
1.8.5. При неспазване или неизпълнение на условията по т.1.7. /заплащане на годишното концесионно възнаграждение/ се налагат следните санкции:
1.8.5.1. При забавено изпълнение на задължения за плащане в срок до 30 дни, неизправната страна дължи законната лихва;
1.8.5.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 (тридесет) дни, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, за всеки ден след тридесетият, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период
1.8.5.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
1.9. Други изисквания:
1.9.1.Всички извършени подобрения в имота предмет на концесия са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, за което КОНЦЕДЕНТА не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане срока на договора;
1.9.2.Приращенията върху вещи общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост.
1.9.3.Приоритетите при оценяване на предложенията по условията ще бъдат:
 размер и срок на инвестициите - 60 %;
 размер на годишното концесионно възнаграждение - 30 %;
 брой разкрити работни места - 10%;
1.10. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия: а/ с изтичане на срока; б/ с погиване на обектите на концесия; в/ при обективна невъзможност за използване обектите на концесия или за осъществяване на дейността; г/ при смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, или при прекратяване на юридическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, освен ако общинският съвет реши договорът да бъде продължен с правоприемник; д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА; е/ по взаимно съгласие, постигнато между страните; ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение; з/ при неспазване на задълженията по т. 1.5, 1.6, 1.7 и 1.8 от настоящото решение; и/ при други, определени в настоящия договор и от закона основания; й/ по сила на съдебно решение.
При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" Общината има правата на привилегирован кредитор.
2. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници:
Нигохос Хубесерян - председател;
И членове:
 Владимир Калчев - правоспособен юрист;
 Пламен Добрев;

3.Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧПрепис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху обекти - публична общинска собственост - три обекта за обществено хранене и тоалетна, находящи се в градски парк "Свети Георги"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 3:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 67, чл. 70, т. 6, чл.71 и чл.72 ЗОС и глава VII от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общинският съвет - град Добрич, реши:
1. Приема предложението на Кмета на Общината за предоставяне на концесия върху обекти, публична общинска собственост - 3 обекта, находящи се в Градски парк "Свети Георги" в град Добрич при следните условия:
Предмет на концесията
Даване на разрешение за извършване на търговска дейност с обекти публична общинска собственост, които ще се изградят със средства на концесионерите, както следва:
1.1.1. Обект за обществено хранене /ООХ/ и обществена тоалетна с обща площ 640 кв.м., включваща:
- застроена площ 120 кв. м., от които 30 кв.м. тоалетна;
- алейно - транспортна площ - 160 кв.м.;
- площ за паркинги и зареждане - 90 кв.м.;
- терасна открита площ за посетители - 120 кв.м.;
- озеленена изолационна площ - 150 кв.м.

1.1.2. Обект за обществено хранене /ООХ/ с обща площ 500 кв. м., включваща:
- застроена площ 100 кв. м.;
- алейно - транспортна площ - 100 кв.м.;
- площ за паркинги и зареждане - 50 кв.м.;
- терасна открита площ за посетители - 130 кв.м.;
- озеленена изолационна площ - 120 кв.м.

1.1.3. Обект за обществено хранене /ООХ/ с обща площ 330 кв. м., включваща:
- застроена площ 50 кв.м.;
- алейно - транспортна площ - 100 кв.м.;
- площ за паркинги и зареждане - 20 кв.м.;
- терасна открита площ за посетители - 90 кв.м.;
- озеленена изолационна площ - 70 кв.м.

1.2. Срок на концесията - 30 (Тридесет) години.
1.3. Начин на определяне на концесионера - присъствен конкурс по оферти, който да се проведе в петмесечен срок от обнародването на решението за предоставяне на концесията.
1.4. Депозитът за участие в конкурса да се внесе по сметка на Община гр. Добрич в ТБ "Биохим" АД клон Добрич № 50 2000 0935, банков код 660 76 720, в размер на едно годишно концесионно възнаграждение за съответния обект на концесията.
В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, като депозита на спечелилия участник се задържа като гаранция за сключване на договора и се счита за задатък към гаранцията по т.1.7 от настоящото решение. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер, да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
1.5. Права и задължения на КОНЦЕСИОНЕРА по концесията:
1.5.1. Да заплаща дължимите концесионни възнаграждения, лихви, неустойки и санкции (ако има такива) при условията и в сроковете предвидени с концесионния ДОГОВОР, съобразени с постигнатите договорености по време на конкурсите, но не по-ниски от изброените в т.1.9;
1.5.2. Да изготви и представи проекти съгласно чл.144 от ЗУТ в Община град Добрич за одобрение;
1.5.3. Да изгради за своя сметка плочници, алеи /бетон или асфалт/, зелени площи и подземни комуникации, съгласно приложена скица и одобрения проект на градски парк "Св. Георги";
1.5.4. Да изгради съответния обект със свои средства, но не по-късно от 1 год. от подписване на договора за концесия и запази предмета му на дейност непроменен за целия срок на концесията;
1.5.5. Да изгради и поддържа за своя сметка прилежащата територия около обекта / съгл. схема/. Да извършва архитектурно - строителни и ремонтни работи, както и промени в инсталациите в обекта само с разрешение на Концедента и след разработване на проект, който се съгласува писмено по надлежния ред;
1.5.6. Концесионерът се задължава, при възникването на нови обстоятелства, относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми Концедента в срок от 1 /един/ месец от настъпването им, като представи в Общината актуално удостоверение за съдебна регистрация;
1.5.7. Да не преотстъпва ползването на съответните обекти от други лица;
1.5.8. При прекратяване или изтичане срока на концесионния договор да предаде на Концедента съответния обект, в състояние годно за ползване;
1.5.9. Да поставя рекламни и информационни системи /табла, постери, стикери, фирмени надписи и др. / за обектите на концесия в границите на Градски парк "Свети Георги"/ само след съгласуване и писмено разрешение на Община град Добрич;
1.5.10. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на съответния обект;
1.5.11. Да съгласува действията си с Общината и концесионерите на други обекти в Градски парк "Свети Георги", относно охрана на съответния обект;
1.5.12. Зареждането на обектите да става по одобрен от Община град Добрич график;
1.5.13. Ежегодно да застрахова съответния обект за своя сметка, след като съгласува с Концедента всички застрахователни рискове, да заплаща всички данъци и такси по ЗМДТ за своя сметка;
1.5.14. До 30 /тридесет/ дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред Концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения;
1.5.15. Да изпълнява инвестиционната програма през целия срок на концесията, като се предвидят минимално изискуемите по т.1.10 средства от настоящото решение;
1.5.16. Да представи програма за целия срок на концесията, като за всяка година по договор след третата се предвидят средства за ремонт и ремонтни дейности;
1.5.17 При проектиране и изграждане на обекта да се запази съществуващата едроразмерна растителност. Да се спазват изискванията на Наредба № 1/1993 г. на МТРС за опазване на озеленените площи и декоративната растителност;

1.6. Гаранцията за изпълнение на задължението на КОНЦЕСИОНЕРА за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора.

1.7. Гаранцията за изпълнение на другите задължения на КОНЦЕСИОНЕРА по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в КОНЦЕДЕНТА за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение.

1.8. Санкции при неизпълнение на задълженията:
1.8.1 При неизпьлнение на условията по т. 1.5.15. и т. 1.10 /инвестиции/ се налага санкция в размер на 50% от невложените инвестиции за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се наложи санкция в размер на 100% от невложените инвестиции за съответния период.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договора за концесия.
1.8.2. При неизпьлнение на условията заедно или поотделно по: т.т. 1.5.2., 1.5.3., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.8., 1.5.9., 1.5.10., 1.5.11., 1.5.12., 1.5.13., 1.5.14., 1.5.16 и 1.5.17 от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионното възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер на 100% от годишното концесионното възнаграждение .
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договора за концесия.
1.8.3. При неспазване или неизпълнение на условията заедно или поотделно по т.1.5.1., т.1.5.4., т.1.5.7., от настоящото решение освен санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение, да се прекрати договора за концесия.
1.8.4. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 1.11 за всяко неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 150% от минималната работна заплата за страната.
1.8.5. При неспазване или неизпълнение на условията по т.1.9 /заплащане на годишното концесионно възнаграждение/ се налагат следните санкции:
1.8.5.1. При забавено изпълнение на задължения за плащане в срок до 30 дни, неизправната страна дължи законната лихва;
1.8.5.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 (тридесет) дни, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, за всеки ден след тридесетият, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период;
1.8.5.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

1.9. Годишното концесионно възнаграждение за отделните обекти на концесията да е не по-малко от:
1.9.1. Обект за обществено хранене и обществена тоалетна със застроена площ 120 кв.м. - 6 830 лв.
1.9.2. Обект за обществено хранене със застроена площ 100 кв. м. - 6 950 лв;
1.9.3. Обект за обществено хранене със застроена площ 50 кв. м. - 3 800 лв.
Концесионното възнаграждение да се индексира всяка година с Индекса на инфлацията, посочен от НСИ с натрупване. Концесионерът се освобождава от задължението да плаща годишно концесионно възнаграждение до пускане на обектите в експлоатация, но не повече от 1 година от подписване на концесионния договор, т.е. гратисен период.

1.10. До края на първата година по договора за концесия в отделните обекти на концесията трябва да се вложат 75 % еднократни средства за изграждане на обектите, а до края на втората година по договора за концесия останалите 25 % от средствата със стойности общо не по-малки от:
1.10.1. ООХ със застроена площ 120 кв. м. и обществена тоалетна - 47 000 лв.;
1.10.2. ООХ със застроена площ 100 кв. м. - 41 400 лв;
1.10.3. ООХ със застроена площ 50 кв. м. - 24 000 лв.

1.11. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да разкрие работни места в обектите предмет на концесията, от началото на втората година по концесионния договор и ги запази средногодишно за целия срок на концесията както следва:
1.11.1. ООХ със застроена площ 120 кв. м. и обществена тоалетна - 4 работни места;
1.11.2. ООХ със застроена площ 100 кв. м. - 2.5 работни места;
1.11.3. ООХ със застроена площ 50 кв. м. - 2 работни места.

1.12. Други изисквания:
1.12.1. Изграждането на обектите на концесия и всички последващи подобрения в тях са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, за което КОНЦЕДЕНТА не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора;
1.12.2. Приращенията върху вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост;
1.12.3. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат: - размер на годишното концесионно възнаграждение - 60 %; - комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията - размер и срок на инвестициите, включително програма в която за всяка година по договор след третата се предвиждат средства за ремонт и ремонтни дейности - 30 %; - разкрити работни места - 10 %
1.12.4. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия: а/ с изтичане на срока; б/ с погиване на обектите на концесия; в/ при обективна невъзможност за използване обектите на концесия или за осъществяване на дейността; г/ при смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, или при прекратяване на юридическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, освен ако общинският съвет не реши договорът да бъде продължен с правоприемник; д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА; е/ по взаимно съгласие, постигнато между страните; ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение; з/ при неспазване на задълженията по т. 1.5,1.6,1.7 и 1.8 заедно или поотделно от настоящото решение; и/ при други, определени в настоящия договор и от закона основания; й/ по сила на съдебно решение или др.
При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" Общината има правата на привилегирован кредитор.

2. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници:
Председател: Герман Германов
И членове:
 Олга Задгорска/правоспособен юрист/
 Велислав Даскалов

3. Възлага на Кмета на Община гр. Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на предходните точки по решението.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 8 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение на договор № 18 от 08.05.2003 година за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 4:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, глава VII от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и чл. 28 от договора за предоставяне на концесия № 18/08.05.2003 г. Общинският съвет - град Добрич, реши:
1. Дава съгласие за промяна на чл. 9, т.1 и т.7 от договор № 18/08.05.2003 г. за предоставяне на концесия върху обект публична общинска собственост, който ще се изгради със средства на концесионера в югоизточната част на УПИ /парцел/ II, пл. № 4572, кв. 56, в първа зона по плана на гр. Добрич - ЦГЧ, СОУ "П.Р.Славейков" сключен с концесионера ЕТ"Триумф - Мирослав Петров", като за целта бъде сключен анекс, с който срокът се промени от "една година от сключване на настоящият договор" на "до 10.09.2004 година".
2. Възлага на Кмета последващите съгласно Закона действия по изпълнението на решението.
ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-ІІІ, УПИ-ХІІІ и УПИ-ХVІ в кв. 13 на ПЗ "Север" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 5:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 11, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-III, УПИ-XIII и УПИ-XVI в кв. 13 на ПЗ "Север", за образуване от УПИ-III и част от УПИ-XVI на два нови УПИ и от УПИ-XIII и част от УПИ-XVI на нов УПИ, съгласно приложената в докладната записка скица-предложение.


ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за частично заличаване на ипотека върху недвижими имоти от капитала на "Жакард" АД

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 6:


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА да се извърши частично заличаване на ипотека върху недвижими имоти, както следва:
- апартамент, находящ се в гр. Добрич, ул. Димитър Ковачев № 40, вх. Б, ет. 2, ап. 4, състоящ се от една стая, кухня, сервизни помещения и балкон с обща застроена площ 46,29 кв.м., избено помещение № 17 със застроена площ 4,27 кв.м. ведно с 2,015% от общите части на сградата и 2,015% от отстъпеното право на стоеж;
- Цех "Тъкачна подготовка" ½ част със застроена площ 1 584 кв.м.;
- Административно битова сграда със застроена площ от 1 200 кв.м.;
- Стол с обща застроена площ от 815 кв.м.;
- Ремонтна работилница със застроена площ от 486 кв.м.;
- Навес със застроена площ от 420 кв.м.;
- Магазин със застроена площ 52 кв.м. ;
- Дворно място част от УПИ III-7148,кв.13 по плана на града от 4 850 кв.м.
Всички на обща стойност 524 032 лева по оценка на лицензиран оценител, изготвена по време на ипотекирането.

2. Възлага на Кмета на Общината изпълнението на последващите съгласно закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за провеждане на конкурс за обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени линии от градската транспортна схема


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 7:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, възлага на кмета на Община град Добрич провеждането на конкурс за превоз на пътници с автобуси по основни линии от градската транспортна схема /Приложение №1/.
2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 5 от Наредба № 2 на МТС от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, възлага на кмета да назначи комисия за провеждане на конкурса, която да включва в своя състав :

Председател : Зам. кмет
и членове :
1. Представител на РОДАИ.
2. Представител на данъчна администрация.
3. Юрист.
4. Представители на браншови организации.
5. Общинските съветници:
 инж. Михаил Божилов
 инж. Валентин Зеленченко
 инж. Марин Джамбазов
 Ивелин Пейчев
6.Представител на КАТ - пътна полиция.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 на МТС от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава критерии /Приложение № 2/ и начин за оценка и класиране на кандидатите, участващи в конкурса.
4. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, определя цена на тръжната документация - 10 лв.


ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

Приложение 1


1. Линия № 202

"Сердика" - ЖК "Иглика" - ул. Генерал Попов /по възможност ул. Бойчо Огнянов/ - ул. Генерал Попов - бул. "Добруджа" - ЖК "Дружба 4" - ЖК "Дружба 3" - ЖК "Добротица" /спортна зала "Добротица"/ - и обратно, като в почивните дни линията се движи по маршрута: ЖК "Иглика" - ул. Генерал Попов - ЖК "Дружба 4" - ЖК "Дружба 3" - ЖК "Добротица" - Гробищен парк; целодневна - от 6:30 до 21:00 часа, с интервал на движение не по-голям от 30 мин., със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина - 9 /7/ км, общо време за движение - 23 /15/ мин., общо време за пътуване - 30 /24/ мин., средна техническа скорост - 23,48 км/ч, средна съобщителна скорост - 18,00 км/ч, контролни спирки: сп. Иглика - 8 мин., сп. КАТ - 18 /13/ мин., сп. Подстанция - 24 /19/ мин.

2. Линия № 205

ЖК "Балик" /старо обръщало/ - ул. "Хр. Ботев" - ул. "Димитър Ковачев" - ЖК "Строител" - ул. "Бойчо Огнянов" - ул. "Генерал Попов" - бул. "Добруджа" - ул. "Отец Паисий" - ул. "Поп Богомил" - ул. "Антон Стоянов" - "Родопа" - бул. "25-ти септември" - ул. "Отец Паисий" - ЖК "Строител" - ЖК "Балик"; целодневна - от 6.30 до 21.00 часа, с интервал на движение не по-голям от 30 минути, със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина - 8 км, общо време за движение - 20 минути, общо време за пътуване - 26 минути, средна техническа скорост - 23.48 км/ч, средна съобщителна скорост - 18.00 км/ч., контролни спирки: сп. "Първомайска" - 13 минути, сп. "Никола Вапцаров" - 16 мин., сп. "ПРК" - 26 минути.

3. Линия № 214

ЖК "Балик" /старо обръщало/ - ул. "Хр. Ботев" - бул. "Добруджа" - ул. "Цар Петър" /до старите хали/ - ул. "Васил Левски" - ул. "Сан Стефано" - бул. "3-ти март" - "Дъбовете"; от месец април до месец октомври, празнична, два курса преди обяд и два курса след обяд, със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина - 13 км, общо време за движение - 32 мин, общо време за пътуване - 42 мин., средна техническа скорост - 24 км/ч, средна съобщителна скорост - 18,00 км/ч., контролни спирки: сп. "Тракийски" - 14 мин., сп."Болница 2" - 20 мин.

Приложение 2

 

ТОЧКОВИ ИЗМЕРИТЕЛИ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

 

1. Средна възраст на превозните средства:

Възраст в години до 5 г. от 5 вкл. до 10 г. над 10 г.

10 т. 5 т. 0 т.


2. Собственост върху превозните средства по офертата за кандидатстване:

процент
собствени МПС
спрямо общ 100% 80% вкл. - 100% 60% вкл. - 80% 40% вкл. - 60 % до 40 %
бр.лицензирани
10т. 8 т. 6 т. 4 т. 2 т.

Забележка: Към собствените превозни средства се приравняват и тези, закупени на финансов лизинг, които са счетоводно отразени, съгласно закона за счетоводството.

3. Резервни възможности по офертата за кандидатстване, при нейното евентуално пълно удовлетворяване:

процент 50% вкл.-100% 30% вкл.-50%
на свободни
автобуси
спрямо заети
в най натоварен
момент
5 т. 4 т.


4. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица:

над 60 % 60% вкл. -50% 50% вкл. - 30%


15 т. 10 т. 5 т.

 

Забележка: Определя се процентното съотношение на оборудваните спрямо общия брой превозни средства, с които се кандидатства.


5. Данъчна регистрация на превозвача:
 Регистриран в Община град Добрич - 5 т.
 Регистрация в други селища - 0 т.


6. Цена на превозите:
- минимална цена в лева за билет от линия от градския транспорт - 10 т.

Забележка: Точките на кандидатите, предложили следващите по-високи цени се определят като предложените от тях цени се отнесат спрямо най-ниските и така получените коефициенти се умножат по 10.

7. Екологичност на превозните средства:
- използващи газово гориво - 4 т.
- притежаващи сертификат "Евро 2" - 6 т.
- притежаващи сертификат "Евро 3 - 8 т.
- притежаващи сертификат по-висок от "Евро 3 - 10 т.

8. Интервал на движение на превозните средства:
- ако кандидата предложи интервал на движение по-малък от 30 мин. той получава допълнително точки, получени от съотношението на 30-минутния интервал към неговия.
Забележка : Не се отнася за линия № 214.

Кандидатите могат да кандидатстват за всяка линия от транспортната схема, като се оценяват по всеки от така приетите критерии. Получените точки по всеки критерий се сумират и се получава окончателната оценка на всеки кандидат, кандидатствал за съответната линия. За класиран на първо място се счита кандидата събрал най-много точки. При равен брой точки се класира кандидатът, притежаващ повече точки по критерий № 1. С класираните кандидати се сключва договор за срок от пет години.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Еднолични общински търговски дружества в сферата на търговията и услугите - анализ на състоянието и решения за съществуването и развитието им

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 8:

1. Приема за сведение информацията за финансово-икономическото състояние на общинските дружества "Общински пазари"ЕООД, "Столове"ЕООД и "Обреден дом" ЕООД.

ГЛАСУВАЛИ: 20 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, променя Решение № 15-11 / 30.05.2000 г. на Общински съвет гр. Добрич , като отменя т. 10 и 15 - микропазар пред кино "Добрич" и микропазар по улица "Гоце Делчев" предоставени за безвъзмездно ползване и управление на "Общински пазари".

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА възлага на Управителя на "Обреден дом" ЕООД да направи кадастрално заснемане на терена в имот № 000436-Гробище /"Паркинг" и "Автоспирка"/. Да възложи разработването на проект за заслон и търговски обекти - павилионен тип, който да съгласува с Главен архитект на Общината, в срок до 31.10.2004 г. Да представи в срок до 30.09.2004 г. в Общинска администрация финансов план за необходимите инвестиции за изграждане на ограда на Гробищен парк, както и разчети и срокове за реализация на тази дейност.

ГЛАСУВАЛИ: 20 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

4. В програмата за развитие на образованието да бъдат предвидени дейности, свързани с развитието на столовото хранене на учениците.

ГЛАСУВАЛИ: 20 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг с явно наддаване на общински нежилищен имот - ателие по ул. Методи Кусевич № 4, ет. 2, град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 9:


Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.3,ал.3,т.2, чл.4,ал.2, чл.31,ал.1 и чл.32,ал.3,т.1 ЗПСК, чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал. 1 и чл.9 НТК, чл.5, ал.3 и чл. 12, ал.2 НАПСПОУРЛО:
1. Приема правен анализ и приватизационната оценка на общински нежилищен имот - Ателие, намиращо се на ІІ-ри етаж от осеметажна жилищна сграда по ул. Методи Кусевич № 4, УПИ I, кв. 7 по плана на град Добрич - ЦГЧ. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 1818/23.04.2002 г. и представлява: ателие със застроена площ 53,60 кв.м., ведно с общи части - 0.0125 от 410,04 кв.м. и отстъпено право на строеж - 0,0125 от 442,25 кв.м.
2. Продажбата на имота по т.1 да се извърши, чрез търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1.Наименование на обекта на търга - общински нежилищен имот - частна общинска собственост - Ателие, намиращо се на ІІ-ри етаж от осеметажна жилищна сграда по ул. Методи Кусевич № 4, УПИ I, кв. 7 по плана на град Добрич - ЦГЧ. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 1818/23.04.2002 г. и представлява: ателие със застроена площ 53,60 кв.м., ведно с общи части - 0.0125 от 410,04 кв.м. и отстъпено право на строеж - 0,0125 от 442,25 кв.м.
3.2.Начална тръжна цена - 14 000 лева, цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - разсрочено;
- 50 % от офертната цена да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора;
Остатъкът - 50 % от офертната цена да се заплати в срок до шест месеца от сключване на договора за покупко-продажба.
За срока на разсроченото плащане се дължи лихва в размер на ОЛП+10 пункта.
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при ТБ "Биохим" АД, град Добрич. Собствеността върху имота се прехвърля след окончателно заплащане на цената и евентуално начислените лихви и неустойки за забава.
3.3.Стъпка на наддаване - 500 лева.
3.4.Размера на депозита и крайния срок за внасянето му -1 400 лева, който да се внесе по банкова сметка на община град Добрич - 502 0000 935, банков код 660 767 20, ТБ "Биохим" - АД, клон Добрич, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5.Мястото, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в община град Добрич, ул. България 12, центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
3.6.Срока за закупуване на тръжната документация-до 16.09.2004 г.
3.7.Срока за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 17.09.2004 г. в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
3.8.Срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 16.09.2004 г., след закупуване на тръжната документация.
3.9.Мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 17.09.2004 г. в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация и проекто договорът за продажба, като част от нея.
3.11. Назначава за свои представители в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. Пламен Припърженски - председател; 2. Герман Германов - член
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:
-срока за закупуване на тръжната документация - до 15.10.2004 г.;
-срока за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 18.10.2004 г. в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
-срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 15.10.2004 г., след закупуване на тръжната документация;
-мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 18.10.2004 г. в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
4. Възлага на Кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг с явно наддаване на общински нежилищен имот - дворно място по ул. Хан Тервел, град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 15 - 10:


Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.3,ал.3,т.2, чл.4,ал.2, чл.31,ал.1 и чл.32,ал.3,т.1 ЗПСК, чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал. 1 и чл.9 НТК и чл.5, ал.3 и чл. 12, ал.2 НАПСПОУРЛО:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка за общински нежилищен имот - дворно място по ул. Хан Тервел, актуван с акт за частна общинска собственост № 1472/25.04.2001 г. и представлява УПИ /парцел/ II в кв.2 по плана на ЖК "Запад" с площ 905 кв. м.
2. Продажбата на имота по т.1 да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1.Наименование на обекта на търга - общински нежилищен имот - частна общинска собственост - дворно място по ул. Хан Тервел, актуван с акт за частна общинска собственост № 1472/25.04.2001 г. и представлява УПИ /парцел/ II в кв.2 по плана на ЖК "Запад" с площ 905 кв. м.
3.2.Начална тръжна цена - 5 200 лева, цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - еднократно да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора.
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при ТБ "Биохим" АД, град Добрич.
3.3.Стъпка на наддаване - 100 лева.
3.4.Размера на депозита и крайния срок за внасянето му - 520 лева, който да се внесе по банкова сметка на Община град Добрич - 502 0000 935, банков код 660 767 20, ТБ "Биохим" - АД, клон Добрич, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5.Мястото, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в Община град Добрич, ул. България 12, центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
3.6.Срока за закупуване на тръжната документация-до 16.09.2004г.;
3.7.Срока за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 20.09.2004 г. в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
3.8.Срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 16.09.2004 г., след закупуване на тръжната документация.
3.9.Мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 20.09.2004 г. в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация и проекто договорът за продажба, като част от нея.
3.11. Назначава за свои представители в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. Камелия Койчева - председател; 2. Владимир Калчев - член/правоспособен юрист/.
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:
-срока за закупуване на тръжната документация - до 25.10.2004 г.;
-срока за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 28.10.2004 г. в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
-срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 25.10.2004 г., след закупуване на тръжната документация;
-мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 28.10.2004 г. в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
4. Възлага на Кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.


ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг с явно наддаване на имот - склад № 2, кв. Изгрев, град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 11:


Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.3,ал.3,т.2, чл.4,ал.2, чл.31,ал.1 и чл.32,ал.3,т.1 ЗПСК, чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал. 1 и чл.9 НТК и чл.5, ал.3 и чл. 12, ал.2 НАПСПОУРЛО:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка за имот - застроено и незастроено дворно място - представляващо УПИ/парцел/XX, кв.18, пл.№ 262 по плана на града, кв.Изгрев за производство и складови дейности с площ 2330 кв.м., ведно с масивна едноетажна сграда - склад № 2 с площ от 932 кв.м. АОС № 1120 от 17.11.1999 г.
2. Продажбата на имота по т.1 да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1.Наименование на обекта на търга - застроено и незастроено дворно място - представляващо УПИ/парцел/XX, кв.18, пл.№ 262 по плана на града, кв.Изгрев за производство и складови дейности с площ 2330 кв.м., ведно с масивна едноетажна сграда - склад № 2 с площ от 932 кв.м. АОС № 1120 от 17.11.1999 г.
3.2.Начална тръжна цена: 10 750 лева, цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - разсрочено;
- 50 % от офертната цена да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора;
Остатъкът - 50 % от офертната цена да се заплати в срок до шест месеца от сключване на договора за покупко-продажба.
За срока на разсроченото плащане се дължи лихва в размер на ОЛП+10 пункта.
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при ТБ "Биохим" АД, град Добрич. Собствеността върху имота се прехвърля след окончателно заплащане на цената и евентуално начислените лихви и неустойки за забава.
3.3.Стъпка на наддаване - 500 лева.
3.4.Размера на депозита и крайния срок за внасянето му - 1 075 лева, който да се внесе по банкова сметка на община град Добрич - 502 0000 935, банков код 660 767 20, ТБ "Биохим" - АД, клон Добрич, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5.Мястото, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в община град Добрич, ул. България 12, центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
3.6.Срока за закупуване на тръжната документация-до 16.09.2004г.;
3.7. Срока за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 20.09.2004 г. в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
3.8. Срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 16.09.2004 г., след закупуване на тръжната документация.
3.9. Мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 20.09.2004 г. в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация и проекто договорът за продажба, като част от нея.
3.11. Назначава за свои представители в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. Камелия Койчева - председател; 2. Владимир Калчев - член/правоспособен юрист/.
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:
-срока за закупуване на тръжната документация - до 25.10.2004 г.;
-срока за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 28.10.2004 г. в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
-срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 25.10.2004 г., след закупуване на тръжната документация;
-мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 28.10.2004 г. в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
4. Възлага на Кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга и последващите съгласно Закона действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг с явно наддаване на общински нежилищен имот - бивша ЦДГ № 14, в местност Реджията, кв. Индустриален, град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 12:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.3,ал.3,т.2, чл.4,ал.2, чл.31,ал.1 и чл.32,ал.3,т.1 ЗПСК, чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал. 1 и чл.9 НТК, чл.5, ал.3 и чл. 12, ал.2 НАПСПОУРЛО:
1.Приема правния анализ и приватизационната оценка за общински нежилищен имот: Бивша ЦДГ № 14, състоящ се от първи етаж от пет етажна масивна сграда със застроена площ от 945 кв.м., с масивна пристройка към първи етаж със застроена площ 230 кв.м., отстъпено право на строеж на дворното място представляващо част от УПИ /парцел/ III в кв.5 в промишлена зона "Север" с площ 1 175 кв.м. по плана на града; АОС 1392/19.12.2000 г.
2.Продажбата на имота по т.1 да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1.Наименование на обекта на търга - Бивша ЦДГ № 14, състоящ се от първи етаж от пет етажна масивна сграда със застроена площ от 945 кв.м., с масивна пристройка към първи етаж със застроена площ 230 кв.м., отстъпено право на строеж на дворното място представляващо част от УПИ /парцел/ III в кв.5 в промишлена зона "Север" с площ 1 175 кв.м. по плана на града; АОС 1392/19.12.2000 г.
3.2.Начална тръжна цена - 160 000 лева, цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - еднократно да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора.
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при ТБ "Биохим" АД, град Добрич.
3.3.Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
3.4.Размера на депозита и крайния срок за внасянето му - 16 000 лева, който да се внесе по банкова сметка на община град Добрич - 502 0000 935, банков код 660 767 20, ТБ "Биохим" - АД, клон Добрич, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5.Мястото, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в община град Добрич, ул. България 12, центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
3.6.Срока за закупуване на тръжната документация -до 16.09.2004 г.
3.7.Срока за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 17.09.2004 г. в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
3.8.Срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 16.09.2004 г., след закупуване на тръжната документация.
3.9.Мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 17.09.2004 г. в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация и проекто договорът за продажба, като част от нея.
3.11. Назначава за свои представители в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. Олга Задгорска - председател; 2. Пламен Добрев - член
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:
-срока за закупуване на тръжната документация - до 15.10.2004 г.;
-срока за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 18.10.2004 г. в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
-срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 15.10.2004 г., след закупуване на тръжната документация.
-мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 18.10.2004 г. в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
4. Възлага на Кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга и последващите съгласно Закона действия по изпълнението на предходните решения.


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на условия за провеждане на нов търг за търговски обект № 3 по бул. Добричка епопея № 10, град Добрич

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 15 - 13:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал.1 и чл.9 НТК, чл.4,ал.2, чл.31,ал.1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, Решение № 10-11 от 24.02.2004 г. на ОбС за провеждане на публичен търг с явно наддаване /обн., ДВ, бр. 33 от 23.04.2004 г./ и протокол на комисията от 26.05.2004 г., назначена със заповед №536 от 25.05.2004 г. на кмета на общината за организиране и провеждане на търга, Общински съвет - град Добрич реши:

1. Да се проведе нов търг за продажба на търговски обект № 3 /незавършен/ по бул. Добричка епопея № 10 със застроена площ 94.40 кв.м., Кич 0,01554 от общите части на сградата и ПС, Кич 0,30896 за право на строеж от обслужващата площадка северно от навеса - 9 кв.м., Кич 0,19427 за право на строеж от обслужващата рампа и навес - ПС за рампа - 7.83 кв.м. и ПС за навес - 3,43 кв.м. АОС 2187/22.05.2003 г., при следните условия:
1.1.Наименование на обекта на търга - търговски обект № 3 със застроена площ 94.40 кв.м., Кич 0,01554 от общите части на сградата и ПС; Кич 0,30896 за право на строеж от обслужващата площадка северно от навеса - 9 кв.м.; Кич 0,19427 за право на строеж от обслужващата рампа и навес: ПС за рампа - 7.83 кв.м. и ПС за навес - 3,43 кв.м. АОС 2187/22.05.2003 г.
1.2.Начална тръжна цена - 27 700 лева, цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - еднократно: 100 % от офертната цена да се изплати до деня на сключване на договора, с който се прехвърля собствеността. Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при ТБ "Биохим" АД, град Добрич.
1.3.Стъпка на наддаване за - 277 лева.
1.4.Размера на депозита и крайния срок за внасянето му - 10 % от началната тръжна цена, който да се внесе по банкова сметка на Община град Добрич - 502 0000 935, банков код 660 767 20, ТБ "Биохим" - АД, клон Добрич, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
1.5.Мястото, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в Община град Добрич, ул. България 12, центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
1.6.Срока за закупуване на тръжната документация - до 29ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник".
1.7.Срока за подаване на предложения за участие в търга - 14,00 часа на 30-ия ден, считано от датата на обнародването на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12, ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
1.8.Срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 29-ия ден, считано от датата на обнародването на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация.
1.9.Мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 31-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в Държавен вестник, в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
1.10.Утвърждава тръжната документация и проекто-договорът за продажба, като част от нея.
1.11. Назначава за свои представители в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:

1. Велислав Даскалов - председател; 2. Владимир Калчев - правоспособен юрист член.

2. Възлага на Кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

 

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. "Крайовски договор" 53 - частна общинска собственост

 

 

 

С 0 гласа "ЗА", 18 "ПРОТИВ", 12 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" предложението за прекратяване на съсобственост на имот по ул. "Крайовски договор" 53 - частна общинска собственост не бе прието.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. "Арда" 74 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 15 - 15:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 35, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Златка Христова Енева за прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІV-934, кв. 656, по плана на гр. Добрич чрез продажба частта на Общината за сумата от 5 950.00 /Пет хиляди деветстотин и петдесет/лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 10 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за обявяване в ликвидация на "Добрич радио" ЕООД


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 15 - 16:


Предложението за обявяване в ликвидация на "Добрич радио" ЕООД да бъде отложено за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне на спечелилия търга за покупко-продажба на имот - търговски обект № 1 по бул. Добричка епопея № 10 участник


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 15 - 17:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 16, ал.3 и чл.14,ал.3 НТК, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, Решение № 10-11 от 24.02.2004 г. на Общински съвет град Добрич за провеждане на публичен търг с явно наддаване /обн., ДВ, бр. 33 от 23.04.2004 г./ и протокол на комисията от 26.05.2004 г., назначена със заповед №536 от 25.05.2004 г. на Кмета на общината за организиране и провеждане на публичния търг:
1.Определя за спечелил търга за приватизация на нежилищен имот, частна общинска собственост - търговски обект № 1 /незавършен/ със застроена площ 133.90 кв.м., Кич 0,02194 от общите части на сградата и ПС; АОС 2184/20.05.2003 г., единствения допуснат кандидат, ЕТ "Свет-Светлана Андреева" представляван от Светлана Иванова Андреева при начална тръжна цена, както следва:
1.1. Цена в размер на: 38 600 лв.;
1.2. Начин на плащане: еднократно;
1.3. Срокове за плащане на цената: 100 % от офертната цена да се изплати до деня на сключване на договора;
1.4. В 20-дневен срок от датата на провеждане на търга купувачът следва да представи декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК;
1.5. Собствеността върху имота се прехвърля с подписване на договора за покупко-продажба.
2. Да се задържи депозитът на участника, спечелил търга и да се прихване от цената по приватизационния договор.
3. Възлага да се подготви договор за приватизационна продажба на имота със спечелилия търга, който да бъде сключен в срок 30 дни от датата на настоящето решение.
4. Възлага на Кмета на общината да подпише договора за покупко-продажба и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне на спечелилия търга за покупко-продажба на имот - почивна база село Кранево участник


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 15 - 18:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 16, ал.3 и чл.14,ал.3 НТК, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, Решение № 10-10 от 24.02.2004 г. на Общински съвет град Добрич за провеждане на публичен търг с явно наддаване и протокол на комисията от 26.05.2004 г., назначена със заповед №537 от 25.05.2004 г. на Кмета на общината за организиране и провеждане на публичен търг:
1. Определя за спечелил търга за приватизация на нежилищен имот, частна общинска собственост - Почивна база в с. Кранево, масивна четириетажна сграда и част от сутерена представляваща:
-хотелски блок "В" с РЗП - 1040,60 кв.м.
-част от сутерена /стълбище/ с площ - 19,80 кв.м.
-71,43 % ид.ч. от п-л VII-380 в кв.4, целият от 1605 кв.м.
-79,60 % ид.ч. от общите части на сградата
-24,5 % ид.ч. от обслужващите помещения в сутерена на блок "Д" с обща площ 139, 46 кв.м. , с. Кранево, ул. Черно море, кв. 4, УПИ /парцел/ VII, пл. № 380 по плана на селото, единствения допуснат кандидат, "Комплекс Добруджа" ООД с управител Петър Малджиев при начална тръжна цена, както следва:
1.1. Цена в размер на: 264 530 лв.;
1.2. Начин на плащане:разсрочено;
1.3. Срокове за плащане на цената:
-50 % от цената да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора;
Остатъкът - 50 % от офертната цена да се заплати в срок до три месеца от сключване на договора за покупко-продажба.
За срока на разсроченото плащане се дължи лихва в размер на ОЛП+10 пункта.
1.4. В 20-дневен срок от датата на провеждане на търга купувачът следва да представи декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.
1.5. Собствеността върху имота се прехвърля след окончателно заплащане на цената и евентуално начислените лихви и неустойки за забава.
2. Да се задържи депозитът на участника, спечелил търга и да се прихване от цената по приватизационния договор.
3. Възлага да се подготви предварителен договор за покупко-продажба на имота със спечелилия търга, който да бъде сключен в срок 30 дни от датата на настоящето решение.
4. Възлага на Кмета на общината да подпише предварителния договор за покупко-продажба и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за урегулиране и прекратяване на съсобственост на имот по ул. Велико Търново, 4 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 19:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 35, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3 от НРПУРОИ, дава съгласие за урегулиране на имот пл. № 6642 и прекратяване на съсобственост в УПИ ХХХVІІ, кв. 46, по ул. В.Търново № 4, като г-н Златко Андреев Димов и г-жа Нели Христова Димова заплатят на Общината сумата от 1 482.00 /Хиляда четиристотин осемдесет и два/лева за разликата от 60.00 кв.м. дворно място.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-І-3734, 3735, 3736 в кв. 29 на ЖК "Запад" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 15 - 20:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 11, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-I-3734, 3735, 3736 в кв. 29 на ЖК "Запад" град Добрич, за образуване от този УПИ на два нови УПИ, без да се променя начина и характера на застрояване (свързано и средно), според приложената в докладната записка скица-предложение.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-ІХ в кв. 89 на ЖК "Север-2" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 15 - 21:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 11, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-IX в кв. 89 на ЖК "Север-2", за образуване от УПИ-IX за "фитнес и трафопост" на два нови УПИ - УПИ-IX за КОО (нов) и УПИ-X за "трафопост", като уличнорегулационната линия към бул. "Добруджа" се измести така, че да съвпадне със съществуващата подпорна стена, според приложената в докладната записка скица-предложение.


ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане изменение на ПУП-ПРЗ на ЖК "Изгрев", ПУП-ПРЗ на част от ЖК "Строител", включваща кв. 9, 10, 11 и 12 /"Иглика"/ град Добрич и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за територии, тангиращи към ЖК "Изгрев", разположени извън регулационните, но в строителните граници /в урбанизираната територия/ на град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 15 - 22:

Общински съвет град Добрич:

I. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8, чл. 44, ал. 1 т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 131, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 124, ал. 2, чл.134, ал. 2 т. 6 и чл. 136, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за:
1. Допускане изменение на действащия ПУП-ПРЗ за ЖК "Изгрев", ПУП- ПРЗ на част от ЖК "Строител" кв.9, 10, 11, 12 ("Иглика") град Добрич;
2. Изработване на ПУП-ПРЗ за териториите, тангиращи източно, северно и западно на ЖК "Изгрев"гр. Добрич, разположени извън регулационните, но в границите на урбанизираната територия на град Добрич.
II. На основание § 10 от Преходните и заключителните разпоредби от Наредба №7/22.12.2003 г. (обн.ДВ бр.3/2004 г.) за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, приема мотивираното предложение изменението на действащия ПУП по т. І. 1 и изработването на нов ПУП по т. І. 2 да се извършат с отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредбата, като към плановете се създадат специфични правила и норми за устройство и застрояване.
ІІІ. Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да издаде заповед, с която да разреши изменението на действащия ПУП по т. І. 1 и изработването на нов ПУП по т. І. 2 да се извършат с отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредбата.
IV. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия, след получаване на съответното разрешение от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване приемането на молби за настаняване на крайно нуждаещи се по реда на чл. 43, ал. 1 от ЗОС


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 23:

Общински съвет град Добрич:
1. Възлага на общинска администрация в срок до 3 /три/ месеца да актуализира имотното състояние на настанените под наем граждани в общински жилища съгласно нормативните документи. /чрез образец - декларация/
2. Общинска администрация да представи становището на Общината по отношение общежитията на "Реджията".


ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне размера на режийните вноски по § 17 от ЗР на ППЗУЖВГМЖСВ

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 24:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с § 17, ал. 1 и 2 от ППЗУЖВГМЖСВ:

1. Определя 2 % (две на сто) режийни вноски от полагащите се компенсации на правоимащите по ЗУЖВГМЖСВ, включени в окончателните списъци по чл. 7 от Закона, платими при изплащане на сумите;
2. Набраните средства да се изразходват целево за закупуване на компютърна техника, консумативи и софтуерни продукти, канцеларски материали и услуги по граждански договори и възнаграждения.


ГЛАСУВАЛИ: 18 "за", 0 "против", 8 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне при условията на възмездно ползване на имот публична общинска собственост за осъществяване на съвместна дейност

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 25:
(отменено с решение № 142 от 18.10.2005 година на ДОС)
1. За осъществяване на дейност в провеждането на активни мерки на пазара на труда и професионалното обучение на кадри в сферата на газификацията, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.12, ал. 4 от ЗОС при условия, определени от Общинския съвет с решение № 13-7 / 04.04.2000 г. и Заповед 176 от 26.02.04 (относно базисните наемни цени и актуализацията им с индекса на инфлация - раздел ІV т.4 - дейности с идеална цел), предоставя за възмездно ползване без търг или конкурс от Национален център за професионално обучение в системата на БТПП - клон Добрич, на обект - публична общинска собственост - помещения, находящи се в приземния етаж на Младежки дом град Добрич, /бивша печатница с площ от 60 м2 и мазе с площ от 80 м2 / за срок от три години.
2. Възлага на Кмета последващите съгласно Закона действия.
ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 15 - 26:Предложението за промяна на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества да бъде отложено за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет град Добрич.


ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допълнение на решения №№ 4-2.1 и 4-2.2 от 25.11.2003 година на Общински съвет град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 27:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ПМС № 48/01.03.2004 година за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич:
1.Допълва Решение № 4-2.1/25.11.2003 г. с текста: "Промяната на основното месечно възнаграждение на Кмета на общината се извършва в съответствие с приетите от Министерски съвет нормативни актове за заплатите в бюджетните организации и дейности".
2.Допълва Решение № 4-2.2 /25.11.2003 г. с текста: "Промяната на основното месечно възнаграждение на Председателя на Общинския съвет се извършва съобразно актуализираното основно месечно възнаграждение на Кмета на общината."

ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

 


ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Мерки за намаляване загубите в "Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич/доклад на Управителя на "Тролейбусен транспорт" - решение № 13-3 от 27.04.2004 година на Общински съвет град Добрич/

 

Т. 28 отпадна от дневния ред на заседанието на Общински съвет град Добрич.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за състоянието на "Център за бизнес и култура" АД и стратегията по неговото развитие./решение № 14-17 от 26.05.2004 година на Общински съвет град Добрич/


Т. 29 отпадна от дневния ред на заседанието на Общински съвет град Добрич.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за състоянието и извършените действия на ликвидатора на "Югоагент Добрич" - ООД


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 30:

1. Общински съвет град Добрич, в качеството си на собственик на 10 % - ен дял в "Югоагент Добрич" - ООД, да поиска смяна на ликвидатора и отвод на съдията по делото.
2. Задължава Кмета на Община град Добрич да предприеме всички останали законови действия с цел запазване интересите на Общината.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне пред Общински съвет град Добрич на концепция за развитието на спорта в Община Добрич за периода 2004 - 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 31:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, приема концепция за развитието на спорта за периода 2004 - 2007 година за сведение.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за смяна на представителя на Община град Добрич в Надзорния съвет на ПФК "Добруджа"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 32:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА взе решение за смяна на г-н Димитър Димитров като представител на Община Добрич в Надзорния съвет на ПФК "Добруджа".

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

2. Общински съвет град Добрич определя Николай Дяков за представител на Община Добрич в Надзорния съвет на ПФК "Добруджа".

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 1 "против", 7 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализиране състава на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 15 - 33:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА:

І. Избира състава на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич. Същата се състои от 13 души, в т.ч. 8 общински съветници и 5 - гражданска квота /известни общественици/. Председател на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич е Председателя на Общински съвет.
ІІ. Определя срок за работа на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич - до края на мандата на Общински съвет.
ІІІ. Избира за членове на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич следните общински съветници:
1. Д-р Мирослав Попов
2. Веселин Бончев
3. Камелия Койчева
4. Арх. Емилия Добрева
5. Михаил Христов
6. Ясен Пенчев
7. Герман Германов
8. Инж. Неджати Якубов

и следните общественици:
1. Петранка Божкова
2. Инж. Стефан Щърбанов
3. Петър Крумов
4. Доц. д-р Ташо Ташев
5. Тони Тонев


ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 2 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допълнение с нова разпоредба - ал.5 към чл. 17 от НУПОЧКТД

С 11 гласа "ЗА", 17 "ПРОТИВ", 7 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" предложението за допълнение с нова разпоредба - ал.5 към чл. 17 от НУПОЧКТД не бе прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Назначаване на проверка по целесъобразното изразходване на средствата по утвърдения бюджет на дейност "Целодневни детски градини" за 2004 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 15 - 35:


ПК "Бюджет, финанси и данъчна политика" съгласно посочените й правомощия в чл. 52, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, да провери целесъобразното изразходване и залагане на средствата по утвърдения бюджет на дейност "Целодневни детски градини" и изготви доклад.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 2 "против", 5 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
 36.1. Молба от Сание Ахмедова Исеинова за отпускане на персонална пенсия

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 15 - 36.1:


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.92 от КЗОО и изискванията на чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите, Общинският съвет взе решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на ФАИК , ВИЖДАЙ И БЕЛГИН БОЯНОВИ.


ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
 36.2. Молба от Бойка Георгиева Георгиева за опрощаване на държавно вземане

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 15 - 36.2:


Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Бойка Георгиева - ЕГН - 6111278071, за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" гр.Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА СЕ ОПРОСТИ дължимата сума.


ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 15/29 юни 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 15

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 29 юни 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
 36.3. Молба от Неделчо Петков Иванов за опрощаване на държавно вземане

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 15 - 36.3:


Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Неделчо Петков Иванов - ЕГН - 3203138001, от гр.Добрич, ул."Г.Кирков" 15, за опрощаване на дължима сума към Териториална данъчна дирекция гр.Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА НЕ СЕ ОПРОЩАВА дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

Последна промяна: 16:49:35, 20 Юни 2013
Свали в pdf