Решения от заседание №16 на ОбС на 27.07.2004 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

"Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2004 година"

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.73 от Правилника за организацията и дейността си, приема Отчета за изпълнение на решенията през първото шестмесечие на 2004 г.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 10 "въздържали се".

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Информация за текущо изпълнение бюджета на Община град Добрич за първото полугодие на 2004 година

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-2:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, приема Информация за текущо изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2004 година.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 10 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

"Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от двуетажно тяло (административна част) на Младежки дом град Добрич"

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-3:

1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 ЗМСМА и чл.12, ал.2 ЗОС,  Общински съвет град Добрич предоставя за безсрочно безвъзмездно ползване на териториална дирекция "Държавен архив" гр.Добрич част от двуетажно тяло /администр. част/ на Младежки дом град Добрич, цялото със застроена площ 609 кв.м., представляваща - приземен етаж от 12 стаи и 2 санитарни възела със застроена площ - 362,33 кв.м., първи етаж от една зала и един санитарен възел със застроена площ - 61,53 кв.м., втори етаж от 8 стаи и един санитарен възел със застроена площ - 346,72 кв.м. и самостоятелен вход от южната страна на сградата със застроена площ 91,80 кв.м., актувано с АОС № 1430/09.02.2001 г.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да потърси трайно решение на проблема със сградния фонд на Държавен архив град Добрич, съвместно с компетентните държавни органи.

3.Възлага на кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала.
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

"Предоставяне за безвъзмездно ползване на пустееща необработваема земя в землището на Община град Добрич"

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16 - 4:

1.На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 ЗМСМА и чл. 48, ал. 2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич предоставя за безвъзмездно ползване за срок до 3 години на сдружение с нестопанска цел "Сътворение", регистрирано с решение № 64/10.01.2002 г. по ф.дело № 35 по описа на ДОС, част от имот № 000160 с площ 20 дка, представляващ пустееща необработваема земеделска земя, собственост на Община град Добрич.

2.Възлага на кмета на Общината сключването на договора за предоставяне  ползването на имота само след одобряване финансирането на проекта.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

 

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Одобряване на разходите за командировки за II-то тримесечие на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-5:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява разходите за командировки /пътни, дневни и квартирни пари/ - Приложение № 1, в съответствие с представения писмен отчет от Кмета на Община град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 17 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)

Приложение №1

За командировъчните пари на Детелина Кирилова Николова - Кмет на Община гр. Добрич

За периода 01.04.2004г.- 30.06.2004 г.

 

Командировки в страната

дневни

Нощувки

транспорт

всичко

14-18.04.2004 г. Самоков

60.00

 

90.00

150.00

25-26.05.2004 г. София

24.00

80.00

97.00

201.00

07-08.06.2004 г. София

24.00

40.00

60.00

124.00

18-19.06.2004 г. София

12.00

35.00

63.00

110.00

Всичко:

120.00

155.00

310.00

585.00

Командировки в чужбина

 

 

 

 

20-22.05.2004 г.Турция

36.80

 

137.00

173.80

26-27.05.2004 г. Турция

81.52

81.52

 

163.04

19.06-03.07-САЩ, Дания

933.63

 

63.20

996.83

Всичко:

1051.95

81.52

200.20

1333.67

Второ тримесечие 2004г

1171.95

236.52

510.20

1918.67


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Oбщинска собственост - инвентаризиране, принципи  и насоки за придобиване и разпореждане. Актуализиране на Наредба № 1 за осигуряване на действени мерки за  опазване и стопанисване на общинската собственост

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16 - 6:

1. На основание чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, Общински съвет град Добрич приема следните изменения в чл. 5 на Наредба № 1 на Общински съвет град Добрич:

 • в т.3 числото "30" да се замени с "60";
 • в т.6 числото "20" се заменя с "50", а "150" с "300";
 • в т.7 текста "от 2,00 до 10,00 лв./брой" се заменя с "10 лв./брой".

2. Възлага на общинската администрация да предприеме действия за подобряване събираемостта на наемите от общинската собственост.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изменение и допълнение на НАРЕДБАТА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ: 16 - 7

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, вр. чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с параграф 3 от ПМС № 235/1996 г. Общински съвет град Добрич допълва НАРЕДБАТА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

1. чл. 71, ал. 2: "Продажбите се извършват след решение на Общински съвет от кмета на общината със заповед и договор".

стар текст: чл.71, ал.2: "Продажбите се извършват от кмета на общината със заповед и договор".

2.Задължава Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите законови действия.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане минимални наемни цени за отдаване на общински терени и общински нежилищни имоти от търговски дружества с общинско участие

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16 - 8:

1. На основание чл.21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич определя за минимални наемни цени при отдаване под наем на общинска собственост от едноличните търговски дружества с общинско имущество цените, съгласно приложения №№ 1, 2 и 3, приети с решения 13-3/26.11.1996 г. и 9-13/25.01.2000 г., актуализирани с решения 13-7/04.04.2000 г., 23-8/19.12.2000 г. и 37-13/27.11.2001 г. на Общински съвет град Добрич.

2. Задължава управителите на едноличните търговски дружества с общинско имущество да прилагат за начални тръжни цени, цените по т.1.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Продажба на общински жилищни имоти.

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16 - 9:

І. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1 т. 4, чл. 147, ал. 2 от ТЗ; чл. 13, ал. 1 т. 3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, намалява капитала на ЕООД "Жилфонд-инвест" гр. Добрич за сметка на резервите с балансовата стойност на следните имоти:

 • ап. 15, вх. А в бл. 57, ЖК "Балик";
 • ап. 17, вх. Б в бл. 66, ЖК "Балик";
 • ап. 15, вх. Б в бл. 53, ЖК "Балик";
 • ап. 19, вх. А в бл. 16, ЖК "Балик";
 • ап. 3, вх.В в бл. 50, ЖК "Балик";
 • ап. 19, вх.А в бл. 36, ЖК "Балик";
 • ап. 16, вх. А в бл. 4, ЖК "Балик";
 • ап. 24, вх. Г в бл. 22, ЖК "Балик";
 • ап. 5, вх. В в бл. 62, ЖК "Строител";
 • ап. 21, вх. В в бл. 22, ул "Дунав";
 • ап. 2, вх. А в бл. 4, ЖК "Хр.Ботев";
 • ап. 23, вх. В в бл. 5, ЖК "Хр.Ботев";
 • ап. 5, ет. 1 в бл. 51, бул. "Русия";
 • ап. 15, ет. 3 в бл. 51, бул. "Русия";
 • ап. 95, ет. 16 в бл. 53, бул. "Русия";
 • ап. 56, ет. 10 в бл. 53, бул. "Русия";
 • ап. 2, вх. Д в бл. 20, ЖК "Дружба-2";
 • ап. 17, ет. 5 в бл. 1, ЖК "Дружба-1".

ІІ. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 50 от ЗОС и чл. 50 от Наредбата за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба на следните общински жилищни имоти:

1. ап.15,вх. А, бл.57, ЖК "Балик" със застроена площ 66.65 кв.м. при цена 6 609.83 лева на  Иван Стефанов Иванов по молба с  вх. № 94И-00-247/19.05.2004 г.

2. ап.17,вх. Б, бл. 66, ЖК "Балик" със застроена площ 59.14 кв.м. при цена 5 668.91 лева на Катя Цонева Господинова по молба с вх. № 94К-00-213/20.05.2004 г.

3. ап.15, вх. Б, бл.53, ЖК "Балик" със застроена площ 73.04 кв.м. при цена 6 712.80 лева  на Надя Димитрова Донкова по молба с вх. № 94Н-00-195/03.06.2004 г.

4. ап.19, вх.А, бл.16,ЖК "Балик" със застроена площ 68.30 кв.м. при цена 6 551.64 лева на Катя Георгиева Стоянова по молба с вх. № 94К-00-207/13.05.2004 г.

5. ап.3, вх.В, бл.50, ЖК "Балик" със застроена площ 66.65 кв.м. при цена 6 067.49 лева на Еркин Недживет Али по молба с вх. № 94Е-00-88/09.06.2004 г.

6. ап.19, вх.А, бл.36, ЖК "Балик" със застроена площ 69.62 кв.м. при цена 6 042.78 лева на Гюлбин Юсуф Ахмед по молба с вх. № 94Г-00-261/14.06.2004 г.

7. ап.16, вх.А, бл. 4, ЖК "Балик" със застроена площ 68.68 кв.м. при цена 6 627.88 лева на Велико Йорданов Христов по молба с вх. № 94В-00-288/14.06.2004 г. 

8. ап.24, вх.Г, бл.22, ЖК "Балик" със застроена площ 46.58 кв.м. при цена 4 467.14 лева на Славка Атанасова Янакиева по молба с вх. № 94С-00-382/21.06.2004 г.

9. ап. 5, вх. В,  бл. 62, ЖК "Строител" със застроена площ 110.15 кв.м. при цена 10 877.46 лева на Айтен Хасан Селим по молба с вх. № 94А-00-164/19.05.2004 г.

10. ап. 21, вх. В, бл.22 по ул. "Дунав" със застрона площ 60.31 кв.м. при цена 6.127.22 лева на Татяна Георгиева Никова по молба с вх. № 94Т-00-88/27.04.2004 г.

11. ап.2, вх. А, бл.4, ЖК "Хр.Ботев" със застроена площ 45.28 кв.м. при цена 3 713.93 лева на Айтен Сали Шериф по молба вх. № 94А-00-169/27.05.2004 г.

12. ап.23, вх.В, бл. 5, ЖК "Хр.Ботев" със застроена площ 64.11 кв.м. при цена 5 412.80 лева на Иванка Стефанова Пейчева по молба вх. № 94И-00-302/17.06.2004 г.

13. ап.5, бл.51 по бул."Русия" със застроена площ 62.92 при цена 6 191.04 лева на Деяна Георгиева Маринова по молба с вх. № 94Д-00-237/08.04.2004 г.

14. ап.15, бл. 51 по бул. "Русия" със застроена площ 70.32 кв.м. при цена 7 241.93 лева на Милена Стефанова Димова по молба с вх. № 94М-00-295/26.05.2004 г.

15. ап.56, бл.53 по бул."Русия" със застроена площ 57.59 кв.м. при цена 5 923.63 лева на Янчо Димитров Левов по молба с  вх.№ 94Я-00-36/13.04.2004 г.

16. ап. 95, бл. 53 по бул. "Русия" със застроена площ 62.92 кв.м. при цена 6 224.27 лева на Станка Великова Димитрова по молба с вх.№ 94С-00-297/03.05.2004 г.

17. ап.2,вх. Д,бл.20, ЖК"Дружба" със застроена площ 64.11 кв.м. при цена 6 228.91 лева на Христина Красимирова Господинова по молба с вх. № 94Х-00-47/03.05.2004 г.

18. ап.17, бл.1, ЖК "Дружба" със застроена площ 68.46 кв.м. при цена 6 710.31 лева на Диян Стоянов Димов по молба вх. № 94Д-00-47/03.05.2004 г.

ІІІ.Увеличава капитала на "Жилфонд-инвест" ЕООД град Добрич за сметка на резервите с балансовата стойност на следните имоти:

 • ап. 3, ет.1,вх. Е, бл. 20, ЖК "Дружба";
 • ап. 38, ет.7, бл.53 по бул."Русия";
 • ап. 23, бл.22 по ул. "Дунав";
 • ап. 12, вх.Б по ул. "Захари Стоянов" № 6;
 • ап. 6, вх.Б по ул."Боряна" № 4;
 • ап. 5,ет.3,вх.Г, бул."Добричка епопея" № 14;
 • ап. 6,ет.2,вх.Б, бул."Добричка епопея" № 12;
 • къща с площ 45.30 кв.м. и дворно място по ул."Брацигово" № 29;
 • къща с площ 52.75 кв.м. и дворно място по ул."Брацигово" № 29-а.

ІV. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите действия.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала.
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

"Произнасяне по възражения и искания на граждани по списъка за настаняване под наем на нуждаещи се в общински жилища за 2004 година"

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-10:

На основание чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 5 от ППЗОС, допълва окончателния списък за настаняване на нуждаещи се граждани под наем в общински жилища с Гюлселим Исмет Ахмед, при условие, че й се предостави разбито жилище, за което е изразила съгласие.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Продажба на разбити, ограбени и необитаеми жилища по бул. "Русия",   бл. 49, ап. 7 и бл. 57, ап.7

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-11:

1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 9 ЗМСМА; чл. 137, ал. 1 т. 4; чл.147, ал. 2 от ТЗ; чл. 13, ал. 1 т. 3 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет град Добрич намалява капитала на "Жилфонд-инвест" ЕООД град Добрич за сметка на резервите с балансовата стойност на следните общински имоти:

- апартамент № 7, блок 57 по бул. "Русия".

2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 47, ал.1 т. 4, ал. 3 и ал. 4 ЗОС, чл. 50 и 51, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, определя за продажба на търг следните жилищни имоти при начални тръжни цени, както следва:

- апартамент № 7, блок 57 по бул.Русия - 2270 лева.

3. Възлага на управителя на "Жилфонд-инвест" ЕООД град Добрич организацията и провеждането на търга за продажба на общинските жилища.

4. Общински жилищен имот, представляващ апартамент № 7 в бл. 49 по бул. "Русия", да бъде предоставен за удовлетворяване жилищните нужди на Гюлселим Исмет Ахмед, съгласно Решение № 16-10/27.07.2004 година на Общински съвет.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПРОДАЖБА НА ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПО РЕДА НА ЗОС

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-12:

1. На  основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба на търг с тайно наддаване на следните общински имоти:

 • УПИ VІ, кв.3 в ЖК"Дружба 1" с площ 935.00 кв.м, отреден за изграждане на търговски комплекс;
 • УПИ V, кв.652 по бул."Русия" с площ 300.00 кв.м, отреден за изграждане на търговски обект;
 • УПИ ХІV, кв.572 по ул."Лозарска" с площ 320.00 кв.м, отреден за жилищно застрояване.

2. Общински съвет град Добрич одобрява предложените начални тръжни цени за имотите, а именно:

 • за УПИ VІ, кв.3 в ЖК"Дружба 1" - 32 398 /Тридесет и две хиляди триста деветдесет и осем/ лева;
 • за УПИ V, кв.652 по бул."Русия" - 11 385.00 /Единадесет хиляди триста осемдесет и пет/ лева.
 • за УПИ ХІV, кв.572 по ул."Лозарска" - 9 072.00 /Девет хиляди и седемдесет и два/ лева.

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

4. Възлага на Кмета на общината  последващите,  съгласно   закона, действия.                                

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК:
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

"Предложение за прекратяване на съсобственост на  имот по бул "25 ІХ" 66 - частна общинска собственост"

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-13:

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 35, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и НЕК - ЕАД   в УПИ ІІІ, кв. 10, по плана на ЖК "Север 1" гр. Добрич чрез продажба частта на Общината за сумата от  91 109.00 /Деветдесет и една хиляди сто и девет/лева.

ІІ. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на   общински  нежилищни имоти от Първо районно полицейско управление към РДВР град Добрич

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-14:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл.48, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 3/три/ години на Първо полицейско управление при РДВР град Добрич за приемни на районните и младши инспектори следните общински нежилищни имоти:                                                                                                                                              

 • стая в сградата по ул.Васил Левски №7
 • помещение №4 в подлеза на гара Юг
 • стая в клуба на пенсионера по ул.Любимец №4
 • стая в барака по ул.Ком
 • стая в клуба на пенсионера на ул.Отец Паисий
 • стая в Студентско общежитие №2 по ул.Калиакра
 • къща по ул.Теменуга №18

2. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

"Обявяване в ликвидация на "Добрич радио" ЕООД"

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-15:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, глава седемнадесета "Ликвидация" чл. 266 и сл. от ТЗ:

 1. Прекратява "Добрич радио" ЕООД и го обявява в ликвидация;
 2. Определя 6 /шест/ месечен срок за ликвидация;
 3. Възлага на кмета на общината да назначи ликвидатор на дружеството и последващите действия;
 4. Възлага на кмета на общината да информира ОбС за причините за натрупаните загуби на дружеството и за чия сметка ще бъде ликвидацията, т.е. кой ще поеме задълженията на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Промяна на Решение 15-3 от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 29.06 2004 година за предоставяне на концесия върху обекти публична общинска собственост - 3 обекта, находящи се в

Градски парк "Свети Георги"

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-16:

1.Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, променя Решение 15-3/29.06.2004год. в частта му на т. 1.12.3. и т. 2., като те придобиват следното съдържание:

т. 1.12.3. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат:

 • представен пред конкурсната комисия идеен архитектурен проект - 30%;
 • размер на годишното концесионно възнаграждение - 30 %;
 • комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията -размер и срок на инвестициите, включително програма, в която за всяка година по договор след третата се предвиждат средства за ремонт и ремонтни дейности - 30 %;
 • разкрити работни места - 10 %.

т.2.1. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници:

 • Председател: Герман Германов;

И членове:

 • Олга Задгорска;
 • Велислав Даскалов.

т.2.2. В състава на конкурсната комисия като Зам. Председател да участва Главния архитект на Община град Добрич.

Т.2.3. В състава на конкурсната комисия като член да бъде включен представител на Камарата на архитектите, определен от местната структура на камарата в град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-3419 и ХV-за ОО в кв.579  на жк "Русия 2" гр.Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16 - 17:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и чл. 11, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 и чл. 134, ал. 2 т. 4 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ  ХІV-3419 и ХV-за КОО в кв.579 на ЖК "Русия 2", като  УПИ ХІV-3419 се отреди за средноетажно жилищно застрояване и  се промени страничната регулация така, че да се осигури минимално нормативно отстояние от съществуващата сграда до тази граница.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на нова Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16 - 18:

На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич приема на първо четене, за сведение, нова Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, като обявява отворена процедура за нови предложения, допълнения и изменения.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 1"против", 3"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разходване на набраните средства по чл.16 ал.2 от Закона за туризма

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-19:

1. На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, до приемането на Програмата за развитие на туризма набраните по чл. 16, ал. 2 от Закона за туризма средства в размер до 4000 лева да се разходват за мероприятия, свързани с развитието на туризма на територията на община град Добрич: изработване на информационни табла и информационна брошура и рекламни материали за туристическия потенциал на Добрич, включващи само общински, държавни обекти и обекти - паметници на културата.

2. Възлага изработването на критерии за подбор на рекламираните обекти, както и за туристически обекти, които не са общинска собственост, да бъдат внесени за разглеждане в постоянната комисия "Търговия, туризъм и услуги" и одобрени от Общински съвет.

ГЛАСУВАЛИ: 27"за", 1"против", 1"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Постъпила молба № 70-91-1/13.07.2004 г. от управителя на "Иванов- Хранителни стоки" ООД за продажба на дълготрайни материални активи с решение на Общото събрание на дружеството

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-20:

На основание чл. 18 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества:

1.Дава съгласието си представителя на Община град Добрич да гласува със "За" за решението за продажба на недвижими имоти, собственост на "Иванов- Хранителни стоки" ООД, както следва:

 • Магазин за хранителни стоки, находящ се в партерния етаж на ЖК "Свобода" гр. Добрич, пл. "Възраждане";
 • Магазин за хранителни стоки, находящ се в партерния етаж на двуетажна сграда гр. Добрич, ул. "Васил Левски";
 • Магазин /бивш "Домашни потреби" /, находящ се в гр. Добрич, бул. "25 септември" № 52;
 • Магазин за промишлени стоки, находящ се в гр. Добрич, бул "трети март" № 18;
 • Административна сграда, находяща се в гр. Добрич, ул. "Йордан Йовков" № 17.

2. Дава съгласието си представителя на Община град Добрич да гласува със "За" за приемане на  решението: " След получаване на приходите от продажбата на горните недвижими имоти и издължяване на дължимите данъци, остатъка от приходите да бъде разпределен между съдружниците съобразно тяхното дялово участие"

ГЛАСУВАЛИ: 30"за", 1"против", 1"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Утвърждаване на групи и паралелки в ОУ " От. Паисий ", кв. Рилци за учебната 2004/2005 г. с очаквана пълняемост под определения акт. Минимум

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16 - 21:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 от Наредба № 7/29.12.2000 година за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, утвърждава четири сборни паралелки в ОУ "Отец Паисий", кв. "Рилци".

ГЛАСУВАЛИ: 19"за", 1"против", 9"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождаване на инж. Тошко Стоев като член на Управителния съвет на Общински гаранционен фонд от квотата на Общински съвет и избор на нов член на Управителния съвет 

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 16 - 22:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 и ал. 4 от  "Правилника за организацията и работата на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия", освобождава като член на УС на ОГФ инж. Тошко Стоев и избира за член на Управителния съвет инж. Стоян Стоянчев - общински съветник. 

ГЛАСУВАЛИ: 31"за", 0"против", 0"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Информация за дейността на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия за периода от 01.01.2004 г. до 30.06.2004 г.

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16 - 23:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич приема информацията за дейността на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия за периода от 01.01.2004 г. до 30.06.2004 г., за сведение.

ГЛАСУВАЛИ: 31"за", 0"против", 0"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Програма за подобряване състоянието на

"Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16 - 24:

Общински съвет град Добрич, след като изслуша Управителя на "Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич и предложените в Програмата мерки:

1. Възлага на Кмета на Община град Добрич да инициира среща с контролните органи ДАИ, КАТ и ТДД, за действени мерки по отстраняване на нелегалните таксита.

ГЛАСУВАЛИ: 29"за", 0"против", 0"въздържали се".

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да инициира договореност между всички превозвачи за издаване на общи абонаментни ученически карти за 2005 г.

ГЛАСУВАЛИ: 30"за", 0"против", 0"въздържали се".

3. На основание чл.21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба на обособени парцели, собственост на дружеството, с цел покриване на част от задълженията му.

ГЛАСУВАЛИ: 27"за", 0"против", 3"въздържали се".

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да преразгледа договорите по поддръжка на уличното осветление, монтирано на тролейбусните стълбове и да се предостави тази дейност на "Тролейбусен транспорт" ЕООД.

ГЛАСУВАЛИ: 26"за", 0"против", 3"въздържали се".

5. Възлага на Кмета на Община град Добрич да изясни възможностите за реализиране предоставянето на "Електроразпределение - Варна" ЕАД - клон Добрич на кабелна мрежа високо напрежение, собственост на дружеството, срещу част от задълженията за неплатена ел. енергия.

ГЛАСУВАЛИ: 25"за", 0"против", 4"въздържали се".

6. Възлага на Кмета на Община град Добрич, в рамките на деветмесечиеето, да проучи възможностите за целева субсидия на тролейбусния транспорт.

ГЛАСУВАЛИ: 17"за", 1"против", 11"въздържали се".

7. Кмета на Община град Добрич да възложи на работна група по смисъла на Закона за енергетиката и енергийната ефективност да обсъди и анализира транспортната мрежа с цел нейното най-ефективно използване.

ГЛАСУВАЛИ: 21"за", 0"против", 6"въздържали се".

8. Да се възложи в най-кратък срок конкурс за управител на "Тролейбусен транспорт" ЕООД гр. Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 22"за", 0"против", 5"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за промяна в Двустранните протоколи към договора за наем на общински имот от 12.04.2001 година, между Община град Добрич и ПВК "Добруджа - Сердика".

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16 - 25:

1. Точка 2 от Двустранния протокол от 07.06.2004 година към договора за наем на общински имот от 12.04.2001 година се променя, както следва:

Наемателят да заплаща месечно обезщетение от 50 лева за обект - тир-паркинг в ЖК "Балик" град Добрич, за времето до провеждане на предвиденото мероприятие по градоустройствения план, считано от 20.04.2004 година.

2. Точка 2 от Двустранния протокол от 15.04.2004 година към договор за наем на общински имот от 12.04.2001 година се променя, както следва:

Наемателят да заплаща месечно обезщетение от 50 лева за обект - паркинг по ул. "Суха река" град Добрич, за времето до провеждане на предвиденото мероприятие по градоустройствения план, считано от 20.04.2004 година.

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме действия за влизане във владение.

4. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 26"за", 0"против", 1"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА

"Други"

"Предприемане на действия за защита интересите на Община град Добрич във  връзка с участието й в капитала на "ПФК Доруджа" АД - гр.Добрич"

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-26.1:

Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.8, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19 от Наредбата на ОбС гр.Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества:

1. На основание чл.4, ал.1, т.6 и §1, т.14 от ДР на ЗДВФК възлага на Кмета на Община град Добрич да сезира Министъра на финансите и Директора на агенцията за държавен вътрешен финансов контрол с искане за извършване на извънпланов финансов одит на "ПФК Добруджа"АД - гр.Добрич за периода на участие на Община град Добрич в капитала на дружеството като акционер - от датата на вписването в търговския регистър при ДОС на първата апортна вноска на Община град Добрич в капитала на дружеството до настоящия момент.

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич като представител на общината в Общото събрание на акционерите на "ПФК Добруджа"АД да предложи назначаването на посочен от него нов лицензиран експерт счетоводител за 2004г.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да запознае Общото събрание на акционерите на "ПФК Добруджа"АД с решение №14-18/26.05.2004г. на Общински съвет за обявяването на:

 • Общински пазар - терен в парцел ІІ кв.510 по ЗРП и
 • Пракинг за автомобили, разположен в парцел І, кв.513 по ЗРП, за публична общинска собственост.

4.Възлага на Кмета на Община град Добрич, въз основа на решение №14-18/26.05.2004г. на Общински съвет град Добрич, да предложи на общото събрание на акционерите на "ПФК Добруджа" вземане на решение за ефективно намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилването на акциите- собственост на общината, съответстващи на участието й в капитала със стойността на апортираното право на ползване върху имотите, придобили качеството на публична общинска собственост, отписване на апортираното право на ползване върху тези имоти по баланса на дружеството и предоставяне правото на ползване върху тях на Община град Добрич.

5.Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме действия съгласно чл.223а от ТЗ за включване в предварително обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите на "ПФК Добруджа"АД, което ще се проведе на 08.09.2004г., на въпросите по т.3 и т.4 от настоящото решение на Общински съвет град Добрич, а именно:

 • Запознаване на членовете на Общото събрание на акционерите със решение №14-18 от 26.05.2004г. на Общински съвет град Добрич;
 • Разискване на проблемите, които поставя посоченото решение;
 • Вземане на решение за ефективно намаляване на капитала чрез обезсилване на акциите собственост на Община град Добрич, съответстващи на участието й в капитала на дружеството със стойността  на извършения от нея апорт на правото на ползване върху имотите, придобили качеството на публична общинска собственост и възстановяване правото на ползване на общината върху Общински пазар - терен в парцел ІІ кв.510 по ЗРП и Паркинг за автомобили, разположен в парцел І, кв.513 по ЗРП.

6.Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме необходимите действия за влизане във владение на Общински пазар.

ГЛАСУВАЛИ: 30"за", 0"против", 0"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА

"Други"

"Молба от ГИНКА ДИМИТРОВА КИРОВА до Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на държавно вземане"

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16-26.2:

Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Гинка Димитрова Кирова - ЕГН 5307108050, за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" и Териториална данъчна дирекция гр.Добрич, на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА Опрости дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 26"за", 6"против", 2"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 16/27 юли 2004 година

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 27 юли 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА

"Други"

"Молба от Никола Димитров Недков до Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на държавно вземане"

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 16 - 26.3:

Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Никола Димитров Недков - ЕГН - 6408168022,  за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" гр.Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България  ДА опрости  дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 26"за", 6"против", 2"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:  (Мариана
Чавдарова)

Последна промяна: 16:49:01, 20 Юни 2013
Свали в pdf