Решения от заседание №17 на ОбС на 21.09.2004 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Оспорване на Решение № 16-26.1 от 27.07.2004г. на Общински съвет град Добрич в частта му по т.6 на основание чл.45, ал.2 от ЗМСМА


След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 17-1:

Видоизменя точка 6 от решение 16-26.1 от 27.07.2004 г. на Общински съвет град Добрич:
т.6. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме необходимите законосъобразни действия за влизане във владение на имотите, публична общинска собственост , посочени в точка 1 до точка 5 от решение 16-26.1 от 27.07.2004 г.(Общински пазар- терен в парцел II, кв. 510 по ЗРП и Паркинг за автомобили, разположен в парцел I, кв. 513 по ЗРП)

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Поемане администрирането на такса "Битови отпадъци" заедно с администрирането на местните данъци

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 17-2:


1.Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема Община град Добрич да поеме администрирането на такса "Битови отпадъци" заедно с администрирането на данъчните задължения по Закона за местните данъци и такси с териториална компетентност, произтичаща от този закон.
ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

2.Общински съвет град Добрич упълномощава кмета на Община град Добрич след предварително обсъждане и одобрение от ОбС да сключи споразумение с Главния данъчен директор за възлагане на функции и правомощия по чл.237,ал.3 и ал. 4 от Данъчно процесуалния кодекс.

ГЛАСУВАЛИ: 16 "за", 0 "против", 10"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху спирка "Първомайска" и спирка "Тракийски" до бивша сграда на СМК

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

Р Е Ш Е Н И Е 17-3:

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 70, т.3 и т. 6, чл. 71 и чл. 72 ЗОС и глава VII Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, определя условията за предоставяне на концесия върху обекти, публична общинска собственост - 2 броя спирки, находящи се в град Добрич, съгласно транспортната схема на града, при следните условия:

1. Предмет на концесията - даване на разрешенията за извършване на следните дейности:
- използване на съоръжения на транспортната инфраструктура и транспортното обслужване на населението; както и търговска дейност, съобразена с българското законодателство, при запазване на предназначението им като спирки, осъществявани върху следните обекти, публична общинска собственост:
1.1. спирка "Тракийски", находяща се по бул. Добруджа до бивша сграда на СМК в УПИ I, кв. 24 на жк "Север-1" - павилион 3 м., 2 /два/ подслона по 3 м.;
1.2. спирка "Първомайска", находяща се по ул. Тополите - павилион 2 м., подслон - 3 м.Обект на концесията представлява единствено и само терена, без изградените постройки върху него. Общинските постройки ще се демонтират за сметка на концесионера, като материалите от демонтажа се предадат на общината.
Обектите не подлежат на актуване на основание чл. 30, ал.5 от ППЗОС.

2. Срок на концесията - 30 години.
3. Начин за определяне на концесионера - присъствен конкурс по оферти, който да се проведе в шестмесечен срок след обнародването на решението за предоставяне на концесията.
4. Годишното концесионното възнаграждение за отделните обекти на концесията да е не по - малко от:
4.1.спирка "Тракийски" по бул. Добруджа до бивша сграда на СМК-570,00 лв.;
4.2. спирка "Първомайска" по ул. Тополите - 220,00 лв.
Концесионното възнаграждение да се индексира /с натрупване/ всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ.
5. Депозитът за участие в конкурса да се внесе по сметка на Община гр. Добрич в Ейч Ви Би Банк Биохим АД клон Добрич № 50 2000 0935, банков код 660 76 720, в размер на едно годишно концесионно възнаграждение за съответния обект на концесията.
В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, като депозита на спечелилия участник се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от годишното концесионно възнаграждение за последната година след сключване на договора за концесия. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
6. Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА по концесията:
6.1. да заплаща дължимите концесионни възнаграждения при условията и в срока описан в концесионния ДОГОВОР, съобразени с постигнатите договорености по време на конкурса, но не по-ниски от изброените в т.4;
6.2. Да запази предмета на дейност за целия срок на концесията, при запазване на предназначението на обекта като спирка;6.3. Да се поставят преместваеми павилион с подслон за спирка по одобрен модел с протокол № 38/99 г. на АГК. Да се спазят изискванията на наредба № 6/26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии /съгласно Приложение 1/;
6.4. Да поддържа обекта на концесия в образцов вид /павилиона с подслон за спирка/, за целия срок на концесията. Да поддържа в образцов вид района и зелените площи около обекта на концесия. Да поддържа разстоянието от спирката /павилиона и подслон за спирка/ до уличното платно и странично 2 метра от спирката/павилиона и подслона за спирка/, през целия период на концесията, както и да го благоустроява.
6.5. Да поддържа обекта на концесия - павилиона с подслон за спирка, осветени вечер, за целия период на концесия. Да осигури място за поставяне на маршрутни разписания; да се осигури най - малко едно място за сядане и едно място за инвалидна количка; да подмени настилката пред спирката до една година от подписване на договора за концесия и я поддържа за целия период на концесия и др. съобразени с Наредба №6/26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии /в сила от 16.01.2004 г./;
6.6. До края на първата година по договора за концесия в отделните обекти на концесията трябва да се вложат еднократни средства за закупуване и монтиране на одобрен модел, изграждане на инфраструктура към нея, като минималната инвестиция е на стойност не по - малка от:
1. спирка "Тракийски" по бул. Добруджа до бивша сграда на СМК - 8 000 лева;
2. спирка "Първомайска" по ул. Тополите - 4 500 лева;
6.7. Да представи комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, като се предвидят средства за ремонт и ремонтни дейности по обекта на концесия след третата година до края на срока по договора.
6.8. Концесионерът се задължава, при възникването на нови обстоятелства относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми КОНЦЕДЕНТА в срок от 1 месец от настъпването им, като представи в Общината актуално удостоверение за съдебна регистрация;
6.9. Да предаде на общината обекта /павилиона и подслона за спирки/ годен за експлоатация при прекратяване или изтичане на срока на концесията.
6.10. Да рекламира на указаното място за реклама, единствено и само своята дейност. Другите реклами да са възмездни след сключване на договор с Общината.
6.11. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта;
6.12. Да осигурява със собствени средства охрана на обекта;
6.13. Ежегодно да застрахова обекта за своя сметка, след като съгласува с КОНЦЕДЕНТА всички застрахователни рискове;6.14. До 30 (тридесет) дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред КОНЦЕДЕНТА за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения;
6.15. Да изпълнява програмата за трудова заетост през целия срок на концесията, като минималния средно-списъчен брой работни места, които трябва да се разкрият до края на 1-вата година са, както следва:
1. спирка "Тракийски" по бул. Добруджа до бивша сграда на СМК - 1 работно място;
2. спирка "Първомайска" по ул. Тополите - 1 работно място,
и всички следващи до края на договора за предоставяне на концесия - общо по 1 работно място за всеки обект, които да се запазят до края на срока по договора за предоставяне на концесия;
6.16. Да се спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписване на договора за предоставяне на концесия.
7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на КОНЦЕСИОНЕРА по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на годишното концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в КОНЦЕДЕНТА за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася в откритата за целта сметка за депозити и гаранции на Община гр. Добрич в Ейч Ви Би Банк Биохим АД клон Добрич № 50 20000 935, банков код 66 076 720.
8. Гаранцията за изпълнение на задължението на КОНЦЕСИОНЕРА за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора.
9. Санкции за неизпълнение:
9.1 При неизпълнение на условията по т. 6.6. /мин. инвестиции/ се налага санкция в размер на 50% от невложените инвестиции за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се наложи санкция в размер на 100% от невложените инвестиции за съответния период.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договора за концесия.
9.2. При неизпълнение на условията заедно или поотделно по: т.т. 6.4., 6.5., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14. и 6.16.от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионното възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер на 100% от годишното концесионното възнаграждение.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договора за концесия.
9.3. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.2. и 6.3. от настоящото решение освен санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение, да се развали договора за концесия.
9.4. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.15. за всяко неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 150% от минималната работна заплата за страната.
9.5. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 4. /заплащане на годишното концесионно възнаграждение/ се налагат следните санкции:
9.5.1. При забавено изпълнение на задължения за плащане в срок до 30 дни, неизправната страна дължи законната лихва;
9.5.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 (тридесет) дни, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, за всеки ден след тридесетият, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период.
9.5.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
10. Други изисквания:
10.1. Всички извършени подобрения в обекта на концесия са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, за което КОНЦЕДЕНТА не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване, или изтичане срока на договора;
10.2. Приращенията върху вещи общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост.
10.3. Приоритетите при оценяване на предложенията по конкурсните условия ще бъдат:
- предложеният размер на годишното концесионно възнаграждение - 70 %;
- размер и срок на инвестициите - 30 %;
10.4. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия:
а/ с изтичане на срока;
б/ с погиване на обекта на концесия;
в/ при обективна невъзможност за използване обекта на концесия или за осъществяване на дейността;
г/ при смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, или при прекратяване на юридическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, освен ако Общинският съвет реши договорът да бъде продължен с правоприемник;
д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА;
е/ по взаимно съгласие, постигнато между страните;
ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение;
з/ при неспазване на задълженията по т. 6,7 и 8 от настоящото решение;
и/ при други, определени в настоящия договор и от закона основания;
й/ по сила на съдебно решение или др. решение за реституция.
При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" Общината има правата на привилегирован кредитор.

II. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници:
1.Пламен Припърженски - председател;
2.Пламен Добрев - член;
3. Герман Германов - член;
III. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 0"въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху общински нежилищни обекти, публична общинска собственост - спирки /5 бр./


След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

Р Е Ш Е Н И Е 17-4:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 70, т. 3 и 6 и гл. VII Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общинският съвет - град Добрич, реши:

I. Открива процедура за предоставяне на концесия за срок от 30 години, с предмет на концесията - даване на разрешенията за извършване на следните дейности:
- използване на съоръжения на транспортната инфраструктура и транспортното обслужване на населението и
- търговска дейност /без продажба на хранителни стоки/ при запазване на предназначението им като спирки, осъществявана върху следните обекти, публична общинска собственост:
1. спирка по ул. Христо Ботев, находяща се до бл. 12, жк. "Балик - Йовково" - Север в УПИ - V, кв. 23 по плана на град Добрич;
2. спирка по ул. Христо Ботев, находяща се в жк. "Балик - Йовково" - юг /източно от супермаркет/в УПИ III, кв. 30 по плана на град Добрич;
3. спирка по ул. Христо Ботев, находяща се в жк. "Балик - Йовково" - Север /до пазара/ в УПИ VIII, кв. 3 по плана на град Добрич;
4. спирка по бул. Добруджа, находяща се в жк. "Русия -1" /над подлеза/ до кв. 501 по плана на град Добрич;
5. спирка до бл. 2, находяща се по ул. Г. Попов, в жк. Строител - 2 /жк. Иглика/ в УПИ - I, кв. 321 по плана на град Добрич.

II. Възлага на кмета последващите съгласно Закона действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 0"въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Обявяване нови срокове за провеждане на конкурс за определяне на концесионер за обект "Тъкачница", находящ се в АЕМО "Стария Добрич"

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното
Р Е Ш Е Н И Е 17-5:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и глава VII, чл. 130, ал. 1 и чл. 141, ал. 2 т.1 от НРПУРОИ Общинския съвет - град Добрич, реши:
1. Обявява нови срокове за провеждането на конкурс относно предоставянето на концесия върху обект "Тъкачница" от АЕМО "Старият Добрич", гр. Добрич поради това, че няма спечелил конкурса участник. Конкурсът да се проведе в тримесечен срок от обнародване на настоящото решение.
2. Възлага на кмета на общината последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение на договор № 43 от 09.10.2003 г. за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост - "Грънчарска работилница" от АЕМО "Стария Добрич"

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното
Р Е Ш Е Н И Е 17-6:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 26, ал. 1, т. 3 ППЗОС, глава VII Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и чл. 20, ал. 1, т. Г от договора за предоставяне на концесия № 43/09.10.2003 г. Общинският съвет - град Добрич, реши:
1. Дава съгласие за промяна на договор № 43/09.10.2003 г. за предостяване на концесия върху обект публична общинска собственост - "Грънчарска работилница" от АЕМО "Стария Добрич", находящ се в град Добрич, сключен с концесионера ЕТ "ЧУПИ-КУПИ-ЖЕНДО ПЕТРОВ", като за целта бъде сключен анекс, с който договорът за предоставяне на концесия ще се продължи с правоприемника ЕТ "ЧУПИ-КУПИ-ЖЕЛКА ПЕТРОВА" и се промени КОНЦЕСИОНЕРЪТ от ЕТ "ЧУПИ-КУПИ-ЖЕНДО ПЕТРОВ" на ЕТ "ЧУПИ-КУПИ-ЖЕЛКА ПЕТРОВА".
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на решението.
ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Състояние и перспективи на международното сътрудничество на Община град Добрич

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

Р Е Ш Е Н И Е 17-7:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет реши:
1. Да се търсят нови партньори между градовете от страните-членки на ЕС, с цел ефективно използване на предприсъединителните, структурните и кохезионните фондове.
2. Да се актуализират съществуващите споразумения за сътрудничество с приоритетна област икономическо и социално партньорство.
3. Да се разработят и съгласуват със съответните страни планове за действие за периода до 2007 г.
4. Възлага на ПК "Регионално развитие, международно сътрудничество и евроинтеграция" да инициира възможностите за бъдещи побратимявания и партньорства между Община град Добрич и градове от други държави.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на по-висока численост във функция "Образование" от утвърдената от Министерство на образованието и науката

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното

Р Е Ш Е Н И Е 17-8:

1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, §9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г. определя по-висока численост във функция "Образование" за периода 01.07.2004 г. до 30.09.2004 година с 30 бройки, като средствата за работна заплата и осигурителни плащания да бъдат осигурени от собствените приходи при намалена веществена издръжка на: 122 Дейност "Общинска администрация" - 7 000 лв.; 123 Дейност "Общински съвет" - 7 000 лв.; 532 Дейност "Програми за временна заетост" - 8 200 лв.; 898 Дейност "Други дейности на икономиката" - 13 000 лв.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разширяване партньорството и сътрудничеството между град Голмуд и Провинция Цинхай, Китай и Община град Добрич

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното
Р Е Ш Е Н И Е 17-9:

1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема предложението на Г-н Чун Чен Лиян - Кмет на град Голмуд и на Областното ръководство на Провинция Цинхай за разширяване на партньорството и сътрудничеството с Община град Добрич чрез подписване на споразумение за побратимяване с град Синин, Провинция Цинхай, Китай.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.


ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС


След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното


Р Е Ш Е Н И Е 17-10:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба на търг с тайно наддаване на следните общински имоти:

- нежилищен имот, състоящ се от дворно място УПИ Х, кв.23 по ул."Теменуга" в ЖК"Балик Йовково - север" с площ 1405.00 кв.м и дървена барака с площ 386.00 кв.м, отреден за обществено обслужване;
- УПИ ІІІ, кв.52 по ул."Димитър Ковачев" в ЖК"Балик Йовково - юг" с площ 315.00 кв.м, отреден за жилищно застрояване с гаражи и магазини;
- УПИ ХХІХ, кв.30 по ул."Тополите" в ЖК"Балик Йовково - юг" с площ 350.00 кв.м, отреден за жилищно застрояване;
- УПИ ХХХ, кв.30 по ул."Тополите" в ЖК"Балик Йовково - юг" с площ 350.00 кв.м, отреден за жилищно застрояване;
- УПИ ХХХІ, кв.30 по ул."Тополите" в ЖК"Балик Йовково - юг" с площ 548.00 кв.м, отреден за жилищно застрояване;


2. Общински съвет град Добрич одобрява предложените начални тръжни цени за имотите, а именно:

- за УПИ Х, кв.23 /дворно място и барака/ по ул."Теменуга" - 37500.00 /Тридесет и седем хиляди и петстотин/ лева;
- за УПИ ІІІ, кв.52 /дворно място/ по ул."Димитър Ковачев" - 11592.00 /Единадесет хиляди петстотин деветдесет и два/ лева;
- за УПИ ХХІХ, кв.30 по плана на ЖК" Балик Йовково - юг" - 7700.00 /Седем хиляди и седемстотин/ лева;
- за УПИ ХХХ, кв.30 по плана на ЖК" Балик Йовково - юг" " - 7700.00 /Седем хиляди и седемстотин/ лева;
-за УПИ ХХХІ, кв.30 по плана на ЖК"Балик Йовково - юг" - 12056.00 /Дванадесет хиляди и петдесет и шест/ лева;

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

4. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.


ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0"въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.


ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното
Р Е Ш Е Н И Е 17-11:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж на търг с тайно наддаване за строително петно от 50.00 /Петдесет/кв.м за изграждане на търговски обект на един етаж в УПИ ІІ, кв.563 по ул."Дунав" в ЖК"Русия 1" на град Добрич.
2. Общински съвет град Добрич одобрява предложената начална тръжна цена в размер на 1 440 /Хиляда четиристотин и четиридесет/ лева.
3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
4. Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински нежилищен имот - Магазин за хр. стоки /северна част на бивша сладкарница "Тракия"/гр. Добрич

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното
Р Е Ш Е Н И Е 17-12:

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.3,ал.3,т.2, чл.4,ал.2, чл.31,ал.1 и чл.32,ал.3,т.1 ЗПСК, чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал. 1 и чл.9 НТК, чл.5, ал.3 и чл. 12, ал.2 НАПСПОУРЛО Общинският съвет - град Добрич, реши:
1.Приема правния анализ и приватизационната оценка за общински нежилищен имот: Магазин за хр. стоки /северна част на бивша сладкарница "Тракия"/ с площ 97,70 кв.м., избено помещение с площ 37,48 кв.м., находящ се в партерния етаж на жил. блок Комсомолец, гр. Добрич по бул. 25 Септември № 64, представляващ имот с пл. № 5635, парцел I, кв.24 по плана на град Добрич, ведно с 2.2 % ид. части от общите части и отстъпеното право на строеж.
2.Продажбата на имота по т.1 да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1.Наименование на обекта на търга - общински нежилищен имот: Магазин за хр. стоки /северна част на бивша сладкарница "Тракия"/ с площ 97,70 кв.м., избено помещение с площ 37,48 кв.м., находящ се в партерния етаж на жил. блок Комсомолец, гр. Добрич по бул. 25 Септември № 64, представляващ имот с пл. № 5635, парцел I, кв.24 по плана на град Добрич, ведно с 2.2 % ид. части от общите части и отстъпеното право на строеж; АОС 976 от 02.03.1999 г.
3.2.Начална тръжна цена - 26 000 лева, цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - еднократно да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора.
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при ЕйчВиБи Банк Биохим АД, град Добрич.
3.3.Стъпка на наддаване - 500 лева.
3.4.Размера на депозита и крайния срок за внасянето му - 2 600 лева, който да се внесе по банкова сметка на община град Добрич - 502 0000 935, банков код 660 767 20, ЕйчВиБи Банк Биохим АД, клон Добрич, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5.Място, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в община град Добрич, ул. България 12, центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
3.6.Срок за закупуване на тръжната документация -до 29 ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник"
3.7.Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 30 ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
3.8.Срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 29-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация.
3.9.Място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 31-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация и информационния меморандум и проекто договорът за продажба, като част от нея.
3.11. Назначава за свои представители в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. Олга Задгорска -/правоспособен юрист/-председател;
2. Велислав Даскалов - член.
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:
-срок за закупуване на тръжната документация -до 59 ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник"
-срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 60-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
-срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 59-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация.
-място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 61-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
4. Възлага на кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.


ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 0"въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински нежилищен имот - южна част от едноетажна масивна сграда по ул. "Сан Стефано", гр. Добрич

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното
Р Е Ш Е Н И Е 17-13:

На основание чл.21, ал.1,т.8, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.2,ал.1,т.3,чл.3,ал.1,т.1,т.3, чл.3 и чл.6,ал.1 от НТК, Общински съвет град Добрич:
1.Отменя свое решение № 13-8/17.04.2004г. за откриване на процедура на приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на едноетажна масивна сграда по ул."Сан Стефано" УПИ (парцел) І, кв.56 пл.№4571 по плана на гр. Добрич)
2.Отменя свое решение № 13-10/17.04.2004г. за откриване на процедура на приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на едноетажна масивна сграда по ул."Кирил и Методий" №41 УПИ (парцел) І в кв.56 пл.№4571 по плана на гр. Добрич)
3.Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот УПИ (парцел) І кв.56 пл.№ 4571 по плана на гр. Добрич, находящ се по ул."Сан Стефано" и по ул."Кирил и Методий", представляващ едноетажна масивна сграда или "Хигиенно- бански" комплекс.
ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 2"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Обявяване на нов търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот - северна част от едноетажна масивна сграда по ул. "Кирил и Методий" № 41, гр. Добрич и намаляване на началната тръжна цена


Предвид решение № 17-13 от 21.09.2004 год. на Общински съвет град Добрич, по точка 14 от дневния ред не бе проведено гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е 17-15:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за срок до три години:
- помещение в сградата на СОУ "Св.Климент Охридски" с площ 60.00 кв.м
- помещение в Младежки дом с площ от 23.20 кв.м
- павилион за закуски в ОУ "Христо Смирненски" с площ от 28.00 кв.м
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 1"въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул "Захари Стоянов" 14 - частна общинска собственост

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е 17-16:

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 35, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Снежа Нейчева Георгиева в УПИ ІХ, кв. 56, по плана на гр. Добрич-ЦГЧ чрез продажба частта на Общината за сумата от 5 878.00 /Пет хиляди осемстотин седемдесет и осем/лева.
ІІ. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0"въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Хайдут Пейо, 8-а - частна общинска собственост

 


С 16 гласа "за" 2 "против" и 14 "въздържали се" предложението за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Хайдут Пейо, 8-а - частна общинска собственост не бе прието.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2004 година

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е 17-18:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 от Закона за Общинските бюджети, приема актуализацията на Програмата за капиталовите разходи и § 10-30, съгласно Приложение №1.


ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

Приложение №1

№ по ред Наименование на обектите по източници за финансиране Утвърдена годишна задача Предложение за актуализ. годишна задача
І. Отчисления от приватизацията 409 000 409 000
1. Център за защита на природата и животните 110 000 80 000
2. Дялово участие в "Център за бизнес и култура АД 39 000 -
3. Укрепителни и ремонтни работи "Музикална школа" - 10 000
4. "Осигуряване на професионална квалификация за завършване средно образование от дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи "Дъга" - град Добрич и деца в неравностойно положение, обучавани в СОУ "Дора Габе"- Дялово участие - 21 000
5. Жил.блок "Добруджа " бл. Г - Магазинна част 160 000 160 000
6. Благоустройствени мероприятия-ЖБ"Добруджа"-бл.Г 40 000 40 000
7. Разширение Гробищен комплекс - християнска част - 3 алеи - 38 000
8. Подробен устройствен план - кв. Добротица 10 000 10 000
9. Подробен устройствен план -ЦГЧ - І окончателен 10 000 10 000
10. Подробен устройствен план - ЦГЧ - ІІ окончателен 10 000 10 000
11 Подробен устройствен план - ЦГЧ - ІІІ окончателен 10 000 10 000
12 Подробен устройствет план - ЦГЧ -ІV оокончателен 10 000 10 000
13. Подробен устройствен план кв. " Изгрев " 10 000 10 000

ІІ. Целева субсидия - чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ 249 000 249 000
А. Държавни дейности 189 400 189 400
1. ЕГ "Гео Милев "- Асфалтиране спортна площадка 14 500 14 500
2. ОУ "Хр.Смирненски"- Асфалтиране спортна площадка,ремонт стъпала с предназначение на подпорна стена. 26 000 -
3. ОУ "Хр.Смирненски " - Изграждане на младежка територия за спорт и социално достъпна среда - Дялово участие - 26 000
4. ОУ "Ст.Караджа "- Осн. Ремонт котелно помещение - подмяна 2бр. котли Плам 550 с един котел на газ 20 000 20 000
5. ХГ "Св.Св.Кирил и Методий"- ремонт санитарни помещения 13 500 13 500
6. Проучване и проектиране 1 400 1 400
7. Реконстр. и рекултивация на Депо за ТБО-с.Богдан 100 000 100 000
8. СОУ "Св.Св.Кл.Охридски "-Направа противоп.рампа 7 500 7 500
9. ОУ "Й.Йовков " - Направа ограда с бетонови пана 6 500 6 500
Б.Местни дейности 59 600 59 600
1. Канализация по бул. Русия 15 000 15 000
2. Канализация по ул. Волга 7 000 7 000
3. Канализация по ул. Цар Самуил 10 000 10 000
4. Изместване водопровод и канализация - ул. Люлин 12 640 12 640
5. Канализация по ул. Русалка 9 000 9 000
6. Изместване водопровод и канализация по ул. Огоста 5 960 5 960

ІІІ. Собствени бюджетни средства 191 240 347 740
1. ЖБ "Добруджа " - бл. Г 100 000 98 000
2. Проучване и проектиране - подобекти на стопански двор на обект "Реконструкция и рекултивация Депо ТБО - с. Богдан" 10 000 12 000
3. Проект: "Благоустрояване на средата за обитаване в ЖК "Модерна махала" - Дялово участие. Проучване и проектиране - 9 200
4. Проект: "Благоустрояване на средата за обитаване в ЖК "Модерна махала " - Дялово участие,Строителин и авторски надзор, инвеститорски контрол - 66 800
. -
5. Проект "Изграждане на младежка територия за спорт и социално достъпна среда ОУ "Хр. Смирненски" проучване и проектиране - Дялово участие - 8 150
6. Проект: "Изграждане на младежка територия за спорт и социално достъпна среда - ОУ "Христо Смирненски" - Дялово участие,Строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол - 10 350
7. Разширение Гробищен комплекс - Християнска част - 7 000
8. Преустройство на част от съществуваща сграда ул. "Теменуга" в здравен център - 4 100
9. Изработка,доставка и монтаж на чучури на Бароков питеен фонтан в Градски парк "Св.Георги " - 4 200
10. Детска ясла № 2 Подмяна дървена с РVС дограма и стоманобет. плоча - парокотелно - Дялово участие - 7 500
11 Кабелизация в сградата на Община -Добрич - 4 000
12. Доставка и монтаж комуникационно съоръжение за компютърна и телефонна мрежа в Община Добрич - 8 000
13 Компютърни конфигурации и аксесоари §52-01 16 000 18 500
14 Стопански инвентар §52-05 6 520 1 520
15. Програмни продукти §53-00 5 800 5 800
16. Лекотоварен автомобил §52-04 15 000 15 000
17. Друго оборудване, машини и съоръжения §52-03 3 480 3 480
18. Проучв.и проектиране на външни комуникации- водопровод и ел. захранване за обект "Реконструкция и рекултивация на Депо за ТБО-с.Богдан 4 440 4 440
19. Битова сграда от сглобяеми елементи 10 000 10 000
20. Доставка животни за ЦЗПЖ - 2 000
21. Преустройство на 2 бр. помещения за сървърно помещение и телефонен репартитор-сградата на Община Добрич - 4 000
22. Покриване разлики в цени на апартаменти на собственици в ЖСК /за общи части/ 5 000 3 000
23. Проучване и проектиране ЖБ"Добруджа "- бл.Г-магазинна част,благоустрояване и Блок Д 15 000 15 000
24. Водопровод по улици "Славянска и Вихър " - 25 700
ІV. Средства по § 10 - 30 1 450 000 1293 500
1. Енергоефективна реконструкция на системата за улично осветление в град Добрич 250 000 250 000
2. Изкърпване уличната мрежа на град Добрич 600 000 600 000
3. Локални ремонти 300 000 300 000
4. Дялово участие 50 % в проект "Красив Добрич" 300 000 143 500
В това число по обекти :
- Подлез към градски парк "Св.Георги " 75 000 68500
- Улица 25-ти септември - изграждане достъпна общ. среда - част изток и запад 150 000 -
- Реконструкция на детски и спортни площадки в ЦГЧ и в кв.Добротица 50 000 50 000
- Център за подпомагане на младежки дейности в свободното време- ремонт фасади и покрив 25 000 25 000
-
Всичко І + ІІ + ІІІ + ІV : 2 299 240 2 299 240

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-II-за "Хлебозавод" , УПИ-VII- за "Озеленяване" и УПИ-VIII- "Промтур" ЕАД в кв. 6 на ПЗ "Север" град Добрич

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е 17-19:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 3 (засяга УПИ за озеленяване) и чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие, за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-II-за "Хлебозавод" и УПИ-VII- за "Озеленяване" и УПИ-VIII- "Промтур" ЕАД в кв. 6 на ПЗ "Север", за осигуряване на втори вход (изход) за УПИ_II, за сметка на част от УПИ-VII- за "Озеленяване" и УПИ-VIII- "Промтур" ЕАД , чрез удължаване на съществуващ тупик (задънена улица).

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 1"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Искане No 62-18-2(1)/08.07.2004 г.от председателя на ОС на СООЗ град Добрич за поставяне на макет на боен самолет МиГ - 21 в общинска собственост

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е 17-20:

Общински съвет град Добрич дава принципно съгласие по целесъобразност, за поставяне на макет на боен самолет МиГ - 21 в общинска собственост, по предложени от председателя на ОС на СООЗ и одобрени от ОбСУТ при Община град Добрич макет и ситуационно решение.


ГЛАСУВАЛИ: 15 "за", 0 "против", 7"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на нова Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества


След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е 17-21:


Проектът на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, да бъде разгледан като първа точка от дневния ред на следващото заседание на Общински съвет град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 4 "против", 3"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества


По точка 22 от дневния ред не бе проведено гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността в Националното сдружение на общините в Република България - като представител на Община град Добрич в Общото събрание

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е 17-23:

Общински съвет град Добрич приема Отчета за дейността в Националното сдружение на общините в Република България, за сведение.


ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността в Асоциацията на Българските Черноморски Общини - като представител на Община град Добрич в Общото събрание

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е 17-24:


Общински съвет град Добрич приема Отчета за дейността в Асоциацията на Българските Черноморски Общини, за сведение.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Добрич"


След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 17 - 25:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1 т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, удостоява със званието "Почетен гражданин на град Добрич"

Верка Сидерова Иванова - народна певица, за нейния изключителен принос и всеотдайност в популяризиране на добруджанската народна песен в страната и по света.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за"

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне на спечелилия търга участник за покупко-продажба на имот - търговски обект № 3 по бул. Добричка епопея №10

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 17 - 26:

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 16, ал.3 и чл.14,ал.3 НТК, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, Решение № 15-13/29.06.2004 г. на ОбС за провеждане на публичен търг с явно наддаване /обн., ДВ, бр. 71/13.08.2004 г./ и протокол на комисията от 13.09.2004 г., назначена със заповед № 1069 от 09.09.2004 г. на кмета на общината за организиране и провеждане на публичния търг, Общински съвет - град Добрич реши:
1.Определя за спечелил търга за приватизация на нежилищен имот, частна общинска собственост, търговски обект № 3 /незавършен/ със застроена площ 94.40 кв.м., Кич 0,01554 от общите части на сградата и ПС; Кич 0,30896 за право на строеж от обслужващата площадка северно от навеса - 9 кв.м.; Кич 0,19427 за право на строеж от обслужващата рампа и навес: ПС за рампа - 7.83 кв.м. и ПС за навес - 3,43 кв.м. АОС 2187/22.05.2003 г. по бул. Добричка епопея № 10 град Добрич, единствения допуснат кандидат, "Варненска петролна компания" ЕООД - собственик, управител и представител на дружеството Минко Нейков Христов, при начална тръжна цена, както следва:
1.1. Цена в размер на: 27 700 лв.;
1.2. Начин на плащане: еднократно;
1.3. Срокове за плащане на цената: 100 % от офертната цена да се изплати до деня /или в деня / на сключване на договора;
1.4. В 20-дневен срок от датата на провеждане на търга купувачът следва да представи декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК;
1.5. Собствеността върху имота се прехвърля с подписване на договора за покупко-продажба.
2. Да се задържи депозита на участника, спечелил търга и да се прихване от цената по приватизационния договор.
3. Възлага да се подготви договор за приватизационна продажба на имота със спечелилия търга, който да бъде сключен в срок 30 дни от датата на настоящето решение.
4. Възлага на кмета на общината да подпише договора за покупко-продажба и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.


ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 17/21 септември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 21 септември 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други
Молба за отпускане на персонална пенсия от Анета Алексиева Димитрова от град Добрич

След разискванията, Общински съвет град Добрич прие следното:


РЕШЕНИЕ 17 - 27:


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.92 от КЗОО и изискванията на чл.7, ал.4 т.3 от Наредбата за пенсиите, Общинският съвет взе решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на Цветослав Димитров и Алекса Димитрова.


ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(Д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!

 

Изпълнение на Решение № 62-30/16.09.2003 година на Общински съвет град Добрич за замяна на имоти

 

Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 17 - 28 от 30.09.2004 г.:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, задължава Кмета и общинска администрация да не извършват действия на управление и разпореждане с апартаменти № 17 и № 19 в ЖК "Добруджа", вх. Г, до решаването на съдебния спор пред ВАС по АД № 386/2004 година на Добрички окръжен съд.

ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО ПИСМЕНО ПО ОПЕРАТИВЕН ПОРЯДЪК:

"ЗА" - 25 ;, "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

Последна промяна: 16:48:39, 20 Юни 2013
Свали в pdf