Решения от заседание №20 на ОбС на 02.11.2004 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 20/02 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 20

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 02 ноември 2004 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Състояние и проблеми на техническата инфраструктура и благоустрояването. Насоки за подобряване и развитието им.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 20 - 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Възлага на Общинска администрация да разработи Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участието на населението на град Добрич, за периода 2005-2007 година, обвързана с Програмата за капиталовите разходи за съответната календарна година, която да бъде представена до 31.12.2004 година за одобряване и приемане от Общински съвет;

2. С оглед реализиране на мероприятията, заложени  за решаване на проблемите с поддръжката и изграждането на елементите от техническата инфраструктура, както и осигуряване на адекватен финансов ресурс, да се предприемат мерки за включването на значими за Община град Добрич инфраструктурни проекти в Областния план за регионално развитие.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК : (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

Последна промяна: 16:47:14, 20 Юни 2013
Свали в pdf