Базар \"ВЕЛИКДЕН\"

A A A
Понеделник, 29 Юли 2013

 

З А П О В Е Д

323

гр. Добрич, 13.03.2012 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, Годишен график за провеждане на празнични мероприятия и продажба на сезонни стоки на открито за 2012 година, Наредба за търговска дейност на територията на Община град Добрич, приета с решение № 25-16/16.09.2009 г. на Общински съвет град Добрич и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с решение 55-4/25.02.2003 г., посл. изм. и доп. с решение № 48-6 от 26.07.2011 г. на Общински съвет град Добрич

Н А Р Е Ж Д А М

Да се организира базар „Великден" на площад „Свобода" за периода от 06.04.2012 г. до 16.04.2012 г. включително, като в тази връзка:

 • 1. Търговската дейност по време на базара да се осъществява върху 9 места по 6 кв. м. и 4 места по 12 кв. м. Да се изготви схема на разполагане на местата и утвърди от гл. архитект на Общината.
 • 2. Да се изготви регламент за провеждане на базара, който в 3-дневен срок след утвърждаването му от Кмета да се обяви на информационното табло пред сградата на общината, в електронния сайт и Центъра за услуги и информация (ЦУИ) на Община град Добрич.
 • 3. Разрешенията за ползване на местата да се издават в ЦУИ, съгласно регламента, като таксата, в размер, определен в НОАМТЦУ , чл. 20, ал. 1, т. 1а - по 1 лв./кв.м. на ден да се заплаща при издаването на разрешението.

Настоящата заповед да се публикува на е-сайт на общината в 3-дневен срок от подписването й.

         Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Д. Милкова - директор дирекция ИРЕФ и гл. арх. Б. Станчева.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Н. Петкова - зам.- кмет ИРЕФ.

         Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

за провеждане на базар „ВЕЛИКДЕН"

•I.      ВРЕМЕТРАЕНЕ

от 06.04.2012 г. до 16.04.2012 г.

 

•II.    МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ВИЗИЯ

Базар „ВЕЛИКДЕН" се организира на пл. „Свобода". Дейностите по време на базара се осъществяват върху 9 места по 6 кв. м. и 4 места по 12 кв. м. по схема на разполагане, утвърдена от главния архитект.

 

•III.  ДОПУСТИМ СТОКОВ АСОРТИМЕНТ 

 • заведения за бързо хранене;
 • ситничарски и хлебни изделия, шоколадови и захарни изделия;
 • произведения на художествените и приложни занаяти и изкуствата, великденска украса и сувенири;
 • цветя, посадъчен материал и семена за цветя.

 

•IV.     РЕД ЗА УЧАСТИЕ И ЗАЕМАНЕ НА МЕСТАТА

 • 1. Реализирането на дейностите в рамките на базара се осъществява в партньорство и сътрудничество на общината с :
 • 1.1 Българска асоциация на хотелиери и ресторантьори - регион Добрич, по отношение на заведенията за хранене - 2 места по 12 кв. м. - № 1 и № 3 от схемата;
 • 1.2 Регионален съюз на хлебари и сладкари - Добрич, по отношение на следния стоков асортимент - ситничарски и хлебни изделия, сладкарска продукция и шоколадови изделия - върху 1 място по 6 кв. м. - № 4 от схемата;
 • 1.3 Бизнес център - Добрич и Регионалните занаятчийски камари от страната за организиране на изложение на художествените, приложни занаяти и изкуствата - 2 места по 12 кв. м. - № 2 и № 6 от схемата и 5 места по 6 кв. м.- № 5, № 7, № 8, № 9 и № 10 от схемата.
 • 2. Две места по 6 кв. м. - от № 11 и № 12 по схемата се предоставят за търговия с цветя, посадъчен материал и семена за цветя и едно място от 6 кв. м. - № 13 от схемата се предоставя за търговия със ситничарски и хлебни изделия на производител от град Добрич, по реда на регистриране на заявлението за участие в деловодната система на общината. Всеки участник може да кандидатства само за едно място.
 • 3. Организациите по т. 1 или определени от тях техни членове и желаещите по т. 2 да участват в базара подават заявление по образец за издаване на разрешително на работно място „Икономическо развитие" в ЦУИ от 26.03.2012 г. до 03.04.2012 г. вкл. по ред, определен в Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич. Към заявлението се предоставят необходимите документи и данни, както следва:
 • Едноличните търговци и юридическите лица: данни за ЕИК по БУЛСТАТ, занаятчиите: регистрация по закона за занаятите или майсторско свидетелство - копие;
 • Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич - изготвя се служебно от общинска администрация;
 • Декларация (по образец) за съгласие с условията на регламента за провеждане на базар „ВЕЛИКДЕН".
 • 4. Не се допускат до участие лица, представените документи на които не отговарят на изискванията или стоковият асортимент не съответства на посочения в раздел III. В тези случаи се прилага чл. 16 от Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич.
 • 5. Разрешенията за участие се издават в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич след 04.04.2012 г. Таксата за ползване на съответното място, както и за ползване на допълнителна площ (до 2 кв. м. за местата по 6 кв. м. и до 4 кв. м. за местата по 12 кв. м.) - по 1 лв./кв. м. на ден, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги се заплаща при издаването на разрешението.
 • 6. Неявяването и незаемането на местата до 12.00 часа на 06.04.2012 г. от подалите заявление за участие се счита за отказ, съответно местата се предоставят на нови желаещи за търговия със стоки от асортимента посочен в раздел III по реда на настоящия регламент.

 

•V.       ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

За нормалното протичане на мероприятието общинска администрация осигурява:

 • Кошчета за отпадъци;
 • Пропуск на всеки участник за един автомобил за обслужване на мястото;
 • Нощна охрана само на местата (общинска администрация не носи отговорност за стоката на участниците в базара).

 

•VI.     ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

 • 1. Ако извършват търговия с храни да се регистрират по Закона за храните в Областна дирекция по безопасност на храните - Добрич;
 • 2. Да стопанисват грижовно предоставеният им инвентар, да спазват противопожарните изисквания, да поддържат необходимата хигиена, като за целта използват специално предоставените в близост контейнери за смет.

Всички техни идеи за провеждане на демонстрации, рекламни или културни изяви да се съгласуват задължително с организатора на базара - Община град Добрич.

Публикувана на: 29 Юли 2013 00:00:00
Свали в pdf