Заповед на Кмета 1434/30.10.2012 г. за организиране на коледен и новогодишен базар

A A A
Понеделник, 29 Юли 2013
 

 

З А П О В Е Д

1424

гр. Добрич, 30.10.2012 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, годишен график за провеждане на празнични базари, мероприятия и продажба на открито за 2012 година, чл. 11, ал. 5 от Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич, приета с решение № 9-18/26.06.2012 г. на Общински съвет град Добрич

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

         Да се организира Коледен и Новогодишен базар с потребителски стоки и храни на пл. „Свобода" за периода от 28.11.2012 г. до 31.12.2012 г., като:

1. Дейностите по време на базара се осъществяват върху 9 места по 6 кв. м и 4 места по 12 кв.м за търговска дейност и 10 места за търговия с картички и сурвакници, всяко по 2 кв. м.

 

2. Да се изготви схема на разполагане на местата по т. 1 и утвърди от гл. архитект на общината. Схемата да се изпрати до Областна дирекция по безопасност на храните - Добрич за информация, по отношение на местата за търговия с храни.

 

3. В срок до 06.11.2012 г. да се изготви регламент за участие в базара, който в тридневен срок след утвърждаването му от Кмета на общината да се обяви на информационното табло пред сградата на общината, в електронния сайт и Центъра за услуги и информация на общината.

 

         Настоящата заповед да се публикува на електронния сайт на общината и на информационното табло пред сградата на общината в тридневен срок от подписването й.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Д. Милкова - директор дирекция ИРЕФ и гл. арх. Б. Станчева.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Н. Петкова - Зам.- кмет ИРЕФ.

      Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 29 Юли 2013 00:00:00
Свали в pdf