Разпределение на общински пасища за стопанската 2022-2023 година

A A A
Петък, 29 Април 2022

Протокол за разпределение на общински пасища за стопанската 2022-2023 година

дата на публикуване: 29 април 2022 г.

 

ОДОБРЯВАМ: ……/п/.………..

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич    

 

 

П Р О Т О К О Л

ЗА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА

 

 

 Днес, 27.04.2022г., на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, комисия, назначена със Заповед №521/28.03.2022г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Иванова Георгиева – Директор на дирекция „Общинска собственост“ – правоспособен юрист

ЧЛЕНОВЕ: 1. Светла Жекова Георгиева – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“

                        2. Ивайло Миленов Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“

се събра и разгледа постъпилите заявления по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и определи необходимите площи, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища и мери.

Преди да започнат своята работа, членовете на Комисията, както и Председателя и, подписаха декларация за свързаност по смисъла на Търговския закон, съгласно чл. 100 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 В срок до 10 март 2022г. в Община град Добрич е депозирано 1 (един) брой заявление с вх. рег. №94А-00-114/10.03.2022г. от Атанас Симеонов Атанасов.

След разглеждането му комисията констатира следното:

Заявление с вх. рег. №94А-00-114/10.03.2022г. съдържа необходимите документи, съгласно ЗСПЗЗ.

Съгласно чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

Комисията извърши служебна проверка за наличие на задължения, след която се установи, че Атанас Симеонов Атанасов ЕГН 6702288042 няма такива.

С оглед горното Комисията РЕШИ:

1. Допуска до разпределение на пасища Атанас Симеонов Атанасов подал заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх. рег. №94А-00-114/10.03.2022г.

Комисията премина към определяне на необходимата за кандидата площ пасища съобразно регистрираните пасищни селскостопански животни:

Правоимащо лице

брой животни

ЖЕ

Макс. площ

/дка

наети площи/дка

Площ за разпределение

/дка

 

 

Атанас Симеонов Атанасов

4

4

60

0,000

60,00

ОБЩО:

60,00

 

След определяне на необходимата площ на правоимащият кандидат, комисията направи следното разпределение:

Землище

№ имот

НТП

Площ/дка

Правоимащо

лице

Разпределена площ/дка

Град Добрич

72624.328.21

Пасище

89,291

Атанас Симеонов Атанасов

60,000

 

 

 

 

 

60,000

ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕНА ПЛОЩ:

60,000

 

На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ и въз основа на извършеното окончателно разпределение на имоти с начин на трайно ползване пасища, общинска собственост, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи договор за наем с определеното в решението лице след заплащане на наемната цена за първата стопанска година, определена с Решение №30/11 по Протокол №30/25.01.2022г. на Общински съвет град Добрич.

Срок на договора – 5 (пет) стопански години.

Настоящият протокол да се публикува на информационното табло и на интернет страницата на Община град Добрич след неговото утвърждаване

На основание чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол подлежи на обжалване по отношение на площта на разпределените имоти пред Районен съд - гр. Добрич в 14-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община град Добрич     , като обжалването не спира изпълнението му, освен ако съда не разпореди друго.

Неразделна част от протокола са всички заявления и приложенията към тях.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………/п/……………..

           /Зорница Георгиева/

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ………/п/……………….

                /Светла Георгиева/

 

           2. ……/п/………………

                /Ивайло Йорданов/

Файлове:

Публикувана на: 29 Април 2022 00:00:00
Свали в pdf