Решения от заседание №22 на ОбС на 02.12.2004 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис извлечение!
ОСЗ 22/02 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 22

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 02 декември 2004 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за създаване на Общинско бюджетно предприятие "Устойчиви дейности и проекти"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 22 - 1:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 1 от Закона за общинската собственост, дава съгласие за създаване на общинско бюджетно предприятие "Устойчиви дейности и проекти".

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 54, ал. 2, във връзка с чл. 52, ал. 2 от ЗОС приема Правилник за дейността на Общинското бюджетно предприятие "Устойчиви дейности и проекти", съгласно Приложение №1.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК : (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

Приложение № 1

ПРАВИЛНИК

за дейността на

Общинско бюджетно предприятие "Устойчиви дейности и проекти"

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.  1.  (1)  Този правилник се приема на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост и урежда осъществяването дейносттта на Общинско бюджетно  предприятие "Устойчиви дейности и проекти".

(2)  Общинското бюджетно предприятие "Устойчиви дейности и проекти" се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет на основание чл. 54, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

(3)  Общинското бюджетно предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община град Добрич в рамките на предоставените му правомощия.

(4)  Общинското бюджетно предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и решенията на Общински съвет град Добрич.

ПРЕДМЕТ  НА  ДЕЙНОСТ

Чл. 2.  Предметът на дейност на Общинското  бюджетно предприятие   е: поддържане на зелената система, ново озеленяване; благоустройство и комунални дейности, поддържане на общинската инфраструктура; социално обслужване; организация,  изпълнение и текущ контрол на дейности по проекти.

Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се изменя с решение на Общински съвет град Добрич.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4.  Общинското бюджетно предприятие  "Устойчиви дейности и проекти" има седалище град Добрич с адрес на управление:  ул. "България" № 12.

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 5.  При осъществяване на дейността си общинското бюджетно предприятие:

 1. Сключва договори с трети лица като представител на Общината;
 2. Управлява предоставеното му общинско имущество;
 3. Разработва и дава предложение за подходяща адмистративно - управленска структура и разписание на длъжностите;
 4. Разходва средствата в рамките на утвърдения с Решение на Общински съвет град Добрич бюджет  за дейността;

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6. Общинското бюджетно предприятие се ръководи и представлява от директор.

Чл. 7. Кметът на общината назначава директора на общинското бюджетно предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения, съгласно Кодекса на труда.

Чл. 8. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината.

Чл. 9. За осъществяването на своите правомощия директорът на общинското бюджетно предприятие издава заповеди.

Чл. 10. Директорът назначава, преназначава и уволнява работниците и служителите на общинското бюджетно предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях, съгласно Кодекса на труда.

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 11. Организационно - управленската структура /Приложение А/ и численият състав /Приложениие Б/ на предприятието се утвърждават от Общинския съвет, а длъжностното разписание - от Кмета на Общината.

Чл. 12. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на Кмета на Общината.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ

Чл. 13. Общинското бюджетно предприятие осъществява счетоводната си дейност  съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Чл. 14. Община град Добрич регистрира предприятието пред статистическите органи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от деня на приемането му от Общинския съвет.

Правилникът е приет с решение № 22-1 от 02 декември 2004 година на Общински съвет град Добрич.

ПРИЛОЖЕНИЕ № А

СТРУКТУРА

НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ "УСТОЙЧИВИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ"

\"Organization

ПРИЛОЖЕНИЕ № Б

ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

"УСТОЙЧИВИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ"

 

Длъжностно наименование

 

Численост

 

1.

Директор

1 брой

 

2.

Гл.експерт

1 брой

 

3.

Гл.счетоводител

1 брой

 

4.

Гл.специалист "Озеленяване"

4 брой

 

5.

Гл.специалист "Личен състав"

1 брой

 

6.

Технически ръководители по проекти

7 броя

 

7.

Технически сътрудник - домакин

1 брой

 

8.

Технически сътрудник - касиер

1 брой

 

9.

Изпълнител-озеленител

4 броя

 

10.

Изпълнител-шофьор

3 броя

 

11.

Изпълнител-тракторист

1 брой

 

ВСИЧКО:

25 бройки

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 22/02 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 22

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 02 декември 2004 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за учредяване на ученическа стипендия на името на "Йордан Парушев"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 22 - 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА:

 1. Учредява една целогодишна ученическа стипендия на ученик от последния клас на ЕГ "Гео Милев" за изключителни постижения в учебната и творческа дейност, за принос в издигане на името на училището и града.
 2. Стипендията е в размер на удвоения размер на полагащата се по нормативи стипендия за отличен успех на учениците и се осигурява от бюджета на Общински съвет.
 3. Редът за придобиване на право на стипендията се определя от Педагогическия съвет на училището.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК : (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 22/02 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 22

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 02 декември 2004 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Състояние и проблеми на културните институти в град Добрич. Насоки за управление на базата и дейността им

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 22 - 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

I.  Утвърждава Насоки за управление базата и дейността на културните институти в град Добрич.

1. Приоритети:

1.1.По-добро качество на културната и информационната среда; активен маркетинг на културния и информационния  продукт.

1.2.Евроинтеграция и международна културна политика;

1.3.Подобряване и поддържане на материално - техническата база за развитие на културата;

1.4.Ресурсно обезпечаване, финансиране на културните дейности. Развитие на човешките  ресурси.

2. Цели:

 • Запазване и утвърждаване на Добрич като български град с европейски измерения на художествената култура, като активен и престижен културен център на региона и страната;
 • Високо равнище и качество на художествено-творческия процес в дейността на професионалните и любителски колективи, творчески съюзи и групи и частни културни сдружения;
 • Съхраняване и развитие на добричката културна идентичност чрез традициите и нови културни дейности;
 • Утвърждаване ролята на Добричката култура като фактор за социално развитие чрез взаимодействие с другите обществени сфери и структури;
 • Многообразие на културния живот и разширяване на общинския културен календар на базата на широко партньорство между Общината и различните културни обекти на територията на Добрич, региона и страната;
 • Развитие на общинските културни институти като съвременни образователни и общокултурни центрове;
 • Повишаване потенциала на институтите с информационни функции, съгласно политиките за информационното общество и електронно правителство и ел. община.
 • Социализация на културно-историческите сгради, обекти и паметници на културата;
 • Участие на неправителствения и частния сектор като пълноправен партньор на Общината и активен участник в културния процес. Стимулиране на културното предприемачество и свободната гражданска инициатива;
 • Насърчаване на културното многообразие на етносите. Участие на малцинствените общности в културния процес на града.
 • Изграждане на съвременна информационна база данни за добричката култура и интегрирането ù в системата на национална реклама;
 • Развитие на публиката, отваряне на сектора към потребностите на младите хора;
 • Създаване на работеща система за разпространение на културния продукт в рамките на региона и страната;
 • Развитие на културния и фестивален туризъм, съвместно със заинтересованите неправителствени и бизнес-организации от туристическия сектор.

3. Действия

 • Да се изгради Общински консултативен съвет по култура;
 • Запазване на мрежата от културни институти и дейности и поетапната и адаптация към новите пазарни условия и обществени реалности;
 • Да се преобразуват общинските културни формации и дейности в общински културни институти по смисъла на ЗЗРК (БКО, Духов оркестър, ПФА "Добруджа");
 • Да се създадат условия за възстановяване домакинството на Националната среща на младите балетни изпълнители "Атанас Петров";
 • Да се създадат условия за възстановяване на детската школа за духови и ударни инструменти;
 • Разработване на програма за развитие на музикалното изкуство, с цел обогатяване на репертоара и ритмично разполагане на музикалните прояви във времето; Гостуване на оперно-филхармоничните дружества град Варна и град Русе;
 • Иницииране на програми за подкрепа на любителското изкуство;
 • Да се актуализира действащия Правилник на ежегодните награди на Общината в областта на духовната култура;
 • Да се засили националната и международна значимост на традиционните литературни празници и награди "Йордан Йовков" и "Дора Габе" и се учреди национална награда за литература на името на Йордан Кръчмаров;
 • Създаване на условия за провеждане на Фолклорен фестивал на етническите култури в Добруджа;
 • Актуализация и развитие на програмата за интерграционни връзки с КК "Албена", разработването на програма за утвърждаването на Добрич като туристически център;
 • Възстановяване на институцията "Клуб на дейците на културата";
 • Да се увековечи паметта на заслужили дейци на културата и образованието с паметни плочи на Райко Цончев, Атанас Попов, Анастас Петров и паметник на "Св. св. Кирил и Методий";
 • Поддържане на постоянен диалог с медиите по общи и текущи въпроси на добричката култура. Разработване на програма.
 • Поддържане базата данни за Добрич в националния културен календар на интернет-страниците на Министерството на културата и Министерството на икономиката;
 • Поддържане актуален мултимедиен продукт и интернет страница, представящи културния профил на Добрич; Да се разработи проект за изработване на специализирани рекламни витрини и пана, подходящо ситуирани в различни части на града;
 • Да се разреши трайно проблема с изграждане на културно-информационен център.
 • Разработване на конкретна програма за мултиплициране на добричката културна продукция в региона и страната;
 • Реализиране на разработените "културни маршрути" и цялостна културна оферта като част от туристическото предлагане на туристическите комплекси в региона;
 • Осигуряване на съвместно участие на културните организации итуроператорските фирми на туристически борси в България и чужбина;
 • Да се извършват периодични проучвания на нагласите на публиката;
 • Разработване на специализирана програма за развитие на младежката аудитория и на достъпни социални програми за широката публика и за групи в неравностойно социално положение;
 • Разработване програми за интегриране на деца от ромски произход чрез проявите на културните институти;
 • Активно участие на добрички, професионални и любителски състави и творци в международни културни прояви чрез проекти, меценатство, спомоществователи
 • Културен обмен, осигуряващ културно сътрудничество с различни региони, държави и народности с акцент - побратимените на Добрич градове от Балканския регион и Европа, региона на бесарабските българи, крайдунавската общност и др.
 • Участие в програмите по линия на ЕС, Съвета на Европа, Юнеско и др. Партньорство с международни правителствени и неправителствени организации;
 • Да се извършат необходимите организационни дейности за членство на Международните фестивали - конкурси: "Фолклор без граници", "Надежди, таланти, майстори" и Евпорейски поп-рок конкурс "Сарандев" в Европейската асоциация на фестивалите;
 • Да се реализира участие в Европейската програма "Калимера" за библиотеки, музеи и архиви;
 • Добрич - съорганизатор при реализиране на Международния фестивал на куклените театри - Варна "Златен делфин" - сцена Добрич;
 • Да се изгради конкретно партньорство в рамките на инициативата "Обединени музеи и галерии" по Долен Дунав - Силистра, Калафат, Браила, Галац, Букурещ;
 • Да се установи партньорство с Международния балетен фестивал "Варненско лято", като Добрич се утвърди като втора сцена;
 • Провеждане на адекватна за нуждите на сектора инвестиционна политика за реализиране и доизграждане на материално-техническата база на културата;
 • Разработване на програма за реставрационно-консервационни дейности по сградите - паметници на културата;
 • Разработване на програма за ремонт на базата на културните институти;
 • Разработване на програма за техническо оборудване, за компютърно и софтуерно осигуряване на културните институти;
 • Приключване на процедурата по възвръщане на земеделските земи на читалище "Пробуда" - кв. Рилци;
 • Осигуряване на нова база за основно книгохранилище на Библиотека "Дора Габе";
 • Предоставяне на сграда за нуждите на Исторически музей - Добрич за изграждане на постоянна експозиция.;
 • Газификация на всички сгради с културно предназначение;
 • Довършване на концертната зала на НЧ "Йордан Йовков";
 • Изграждане нова естрада на пл. "Свобода", съобразена със съвременните изисквания;
 • Обновяване и комплектоване инструментариума и сценичното облекло на ПФА "Добруджа", Духов оркестър и БКО.
 • Разширяване възможностите за финансиране на художествени проекти на културните институти и творчески колективи, в т.ч. от общинския бюджет, след съгласуване с ПК „Култура, вероизповедания и проблеми на малцинствата";
 • Предвиждане на бюджет за реклама на културни дейности и обекти в рамките на рекламния бюджет за туризъм на Община град Добрич;
 • Изготвяне на програма за развитие на стопански дейности, съпътстващи и подпомагащи основната дейност на културните институти ;
 • Активиране дейността на изградените фондации за подкрепа чрез проекти в сферата на културата;
 • Оптимизиране на съществуващата система за финансиране на културните институти, дейности и проекти чрез баланс между различни форми на финансиране, източници и подходи;
 • Привличане на външни инвестиции за развитието на културната мрежа;
 • Усъвършенстване и развитие на човешкия ресурс в културната сфера чрез продължаваща квалификация в културния мениджмънт, маркетинг и администрация, чуждоезиковото обучение и обучение за работа с новите информационни и комуникационни технологии;
 • Привличане на млади специалисти в сферата на културата за реализацията им в Добрич чрез осигуряване на необходимите условия;
 • Оптимизиране на структурата и създаване на устойчиви модели за автономно управление на културните дейности;
 • Осигуряване на стипендии за специализации на даровити деца и младежи;
 • Адекватно материално възнаграждение и стимулиране на кадрите в сферата на културата.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК : (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 22/02 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 22

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 02 декември 2004 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общинската политика за образованието в град Добрич в периода 2004 - 2007 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 22 - 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Утвърждава стратегически цели за образователна политика в Община гр. Добрич за периода 2004 -2007 година:

 • Стабилизиране на мрежата от общински детски градини и утвърждаването им като възпитателни и социални учреждения;
 • Утвърждаване на общинските училища и обслужващи звена като система от образователни институти, даващи възможност за модерно, достъпно, качествено и непрекъснато образование;
 • Създаване на необходими условия за реализация на задължителното училищно обучение и за специални грижи към децата в неравностойно положение;
 • Разширяване на подкрепата и партньорството в дейности, целящи развитието на професионалното образование и обучение и на висшето образование в гр. Добрич, съобразно потребностите на общинската и регионална икономика от квалифицирани кадри, конкурентно способни на пазара на труда;
 • Стабилизиране и подобряване на финансовото, материално - техническото, здравно-хигиенното и социално-битовото осигуряване на общинските детски градини, училища и обслужващи звена.

2. Утвърждава задачи за постигане на стратегическите цели:

 • Осигуряване на необходимия бюджет за рационално изхранване на децата в детските градини. Създаване на нова организация за снабдяване и ежеседмично доставяне на хранителни продукти;
 • Модернизация на сега съществуващата материално-техническа база на целодневните детски градини в съответствие с новите изисквания в нормативните документи на службите за Пожарна и аварийна безопасност; ХЕИ, Гражданска защита, Министерство на здравеопазването;
 • Проучване и прилагане на възпитателни практики и модели от страната, Европа и света. Участие на детски градини в Проекти и Програми от национален и международен характер;
 • Обогатяване на формите и дейностите в детските градини, в т.ч. чрез оборудване на компютърни кътове. Задълбочаване на сътрудничеството с Департаментите за повишаване на квалификацията в София, Стара Загора и Варна, Националния институт по образованието и въвеждане в практиката на нови програми и програмни продукти;
 • Обогатяване на базата за провеждане на приоритетно обучение на даровити деца в една детска градина;
 • Разработване на програма за обучение по изкуства; Разработване и участие в Програми за работа по интеркултурно възпитание чрез прилагане на стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства;
 • Създаване на условия за разкриване на частни детски градини , училища и обучаващи центрове;
 • Ежегодно съгласуване на броя и вида на паралелките, в които ще се предлага обучение по държавен план-прием с комисията по Наука и Образование към Общински съвет г. Добрич;
 • Представяне и обсъждане на заседание на Общински съвет гр. Добрич през м. юли готовността за започване на учебната година;
 • Разработване на програма за осмисляне на свободното време на децата и противодействие на насилието. Оптимизиране на извънкласните и извънучилищни дейности в общинските училища и обслужващи звена , както и на работата с други общински и държавни институции с цел предпазване на децата от насилие, употреба на наркотици и други негативни явления;
 • На базата на натрупания опит, съществуващата учебно-материална база, квалификацията на учителите, броя на децата в района на училището и възможността за преминаване на едносменно обучение, Община гр. Добрич да поеме регулиращата функция за определяне на броя на паралелките в първи клас за всяко общинско училище, след съгласуване с Общински съвет;
 • С решение на Общински съвет да се определи статута на ОУ „Отец Паисий" - кв. Рилци;
 • Разработване и изпълнение на програми за прибиране и задържане на децата в училище и за пълноценно интегриране на ученици от етнически малцинства.
 • Оказване на съдействие на професионалните гимназии от гр. Добрич за актуализиране на професиите и специалностите, по които ще се извършва прием и обучение на ученици в съответствие с развитието на общинската и регионалната икономика;
 • Осъществяване на партньорство с фирми, относно предоставяне на база за учебна и производствена практика на учениците. Оказване на организационно-техническа помощ на професионалните гимназии при откриване на Центрове за професионално обучение и за квалификация и преквалификация;
 • Разширяване на сътрудничеството с професионалните гимназии при организиране и провеждане на общински мероприятия;
 • Подобряване на материално-техническата база за спорт и младежки дейности, столово хранене и създаване на предпоставки за пълноценното й използване;
 • Поощряване и провокиране на младите хора, създаване на предпоставки за сформиране на нови организации и неформални групи, укрепване на капацитета на съществуващите;
 • Формиране на комплексна информационна политика за младите хора и създаване на младежки портал за информация - Програми „Младеж", Евродеск, Леонардо да Винчи, Сократ, EURO 26;
 • Ефективна координация и оперативно взаимодействие между институциите, организациите и фондациите, работещи по проблемите на младите хора, с цел поощряване на младежката креативност и творчески потенциал;
 • При наличие на необходимите предпоставки, Община гр. Добрич да подкрепи обособяване на самостоятелно висше училище с бакалавърски и магистърски програми в гр. Добрич;
 • Разработване и реализация на програми осигуряващи кариерно развитие, непрекъснато образование на ученици, учители и граждани чрез развитието на гъвкави форми за обучение, квалификация и преквалификация;
 • Взаимодействие с Дирекция „Бюро по труда" за предоставяне на информация за възможностите за упражняване на временна или почасова работа за учители като лектори, инструктори и др.;
 • Създаване на условия за изпълнение на Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в образованието чрез дооборудване на всички училища със съвременни компютърни кабинети, осигуряване на качествена Интернет връзка, организиране и провеждане на квалификация на учителите за работа с компютърна техника и прилагането й в учебната работа;
 • Разширяване на практиката на делегираните бюджети и увеличаване на средната пълняемост на паралелките;
 • Задълбочаване на сътрудничеството с учебните академични звена в гр. Добрич, относно подготовката на учителски кадри, съобразена с образователната система;
 • Развитие на гражданското образование и възпитание на децата и учениците за изграждане на знания и умения за диалог и хармонични отношения с връстниците и другите. Задълбочаване на екологичното, здравното и правното образование и в сферата на спорта;
 • Засилване ролята на родителската общественост и училищните настоятелства в процеса на обучение и възпитание на учениците чрез включването им в образователни програми и проекти;
 • Оказване на съдействие за организиране на столово хранене или доставяне на разнообразни и топли напитки и храни за учениците в училищата, в зависимост от конкретните нужди и условия;
 • Изграждане на обективна, актуална управленска информационна система.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК : (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

Последна промяна: 16:45:10, 20 Юни 2013
Свали в pdf