Решения от заседание №23 на ОбС на 21.12.2004 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за изменение и допълнение на Правилника за

организацията и дейността на Общински съвет

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА  и §2 от Заключителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността си, прави следните изменения и допълнения в Правилника:

Създават се нови алинеи 5, 6 и 7 към чл.30 със следното съдържание:

Чл.30 ................

Ал.5   След гласуване и приемане на дневния ред, Председателят съобщава точките от него, които могат да се разглеждат като рутинни и непротиворечиви - приети единодушно от обсъдилите ги Постоянни комисии по компетентност без забележки. Тези точки съставят консенсусната част от дневния ред, която се приема с мнозинство, повече от половината от общия брой на съветниците.

Ал.6   Преди гласуването на консенсусната част, всеки общински съветник има право да извади точка от нея и да я постави сред точките от дискусионната част от дневния ред.

Ал.7   Предложенията за решение в точките от консенсусната част се гласуват последователно, без да се представят в резюме и без да се подлагат на обсъждане.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :                (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

С 13 гласа "за" 1 "против" и 19 "въздържали се" предложението за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич не бе прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :       (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общинската политика по спорта - състояние на базите и дейностите, насоки за управление и развитие

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 3:

1.На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА в срок до  края на м. март 2005 г. ПК   "Спорт и младежки дейности", ОСК "ДФС Добруджа" и Отдел "Образование и култура" да изготвят Общински Спортен календар за 2005 г. с финансово обезпечение  в рамките на предвидените в бюджета средства.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

2.На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА ПК "Спорт и младежки дейности" в  срок до края на м. март 2005 г. да приеме критерии за Общински Спортен календар за 2005 г. с финансово обезпечение в рамките на предвидените в бюджета средства и да приеме критерии за подпомагане на спортните клубове за 2005 г., по които да се разпределят предвидените в бюджета средства.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

3.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА при  разработката и обсъждането    на Общинския бюджет за 2005 година средствата по дейност " Детски" и специализирани школи" да бъдат увеличени от 30 000 лв. / 0,14%/ за 204 година на 0,30% от бюджета за 2005 година.

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".

4.На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА препоръчва на  Кмета да предвиди според възможностите за финансиране в строителната програма на Общината средства за проектиране и поетапно изграждане газификацията  на СК "Добротица" и СК "Русалка".

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

5.На основание чл. 21, ал. 1 т. 2 от ЗМСМА възлага на Кмета на              Общината  в срок до  30.03.2005 година да разработи предложение за промяна в структурата на Общинска администрация за утвърждаване от Общински съвет, която да включва щатна бройка за експерт по въпросите за спорта към Дирекция "Икономическо развитие и евроинтеграция

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

6.На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и § 7 от Допълнителните          разпоредби на ЗОС  при актуализирането на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да се предвидят базисни наемни цени за почасово използване на общинската спортна база.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

7.Да се създаде Обществен съвет по спорта с консултативни    функции, който да изработи цялостна Програма за развитието на спорта и да подпомага Кмета и ПК" Спорт и младежки дейности" в работата им по подобряване условията за спорт в град Добрич

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :       (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Продажба на общински жилищни имоти.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 4:

І. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА : чл. 137, ал.1, т. 4, чл. 147,ал. 2 от ТЗ; чл.13, ал.1,т. 3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската

част от капитала на търговските дружества, намалява капитала на ЕООД "Жилфонд-инвест" гр.Добрич за сметка на резервите с балансовата стойност на следните имоти :

 • ап. 4, вх. А в бл. 61, ЖК "Строител"
 • ап. 15, вх. Б в бл. 66, ЖК "Строител"
 • ап. 20, вх. В в бл. 24, ЖК "Балик"
 • ап. 10, вх. В в бл. 15, ЖК "Балик"
 • ап. 19, вх. Б в бл. 61, ЖК "Балик"
 • ап. 21, вх. Б в бл. 17, ЖК "Балик"
 • ап. 16, вх. Г в бл. 51, ЖК "Балик"
 • ап. 25, вх. Б в бл. 7, ЖК "Балик"
 • ап. 22, вх. Г в бл. 15, ЖК "Балик"
 • ап. 15, вх. Г в бл. 51, ЖК "Балик"
 • ап. 17, вх. Ж в бл. 21, ЖК "Балик"
 • ап. 3, вх. В в бл. 7, ЖК "Балик"
 • ап. 16, вх. Б в бл. 13, ЖК "Балик"
 • ап. 21, вх. В в бл. 17, ЖК "Балик"
 • ап. 11, вх. А в бл. 15, ЖК "Балик"
 • ап. 9, вх. А в бл. 4, ЖК "Балик"
 • ап. 20, вх. Б в бл. 42, ЖК "Балик"
 • ап. 20, вх. А в бл. 54, ЖК "Балик"
 • ап. 20, вх. Д в бл. 20, ЖК "Балик"
 • ап. 14, вх. А в бл. 6, ЖК "Хр.Ботев"
 • ап. 68, ет. 10 в бл. 49, бул. "Русия"
 • ап. 2, ет. 1 в бл. 59, бул. "Русия"
 • ап. 71, ет. 11 в бл. 51, бул. "Русия"
 • ап. 23, вх.Ж в бл. 29, ЖК "Дружба"
 • ап. 16, вх. Г в бл. 14, ЖК "Дружба"
 • ап. 9, вх. Б в бл. 31, ЖК "Дружба"
 • ап. 42, в бл. 8, ЖК "Дружба"
 • ап. 21, вх. А в № 25, ул "Дим.Ковачев"
 • ап. 11, вх. Г в бл. 24, ул "Дунав"
 • ап. 11, вх. В в бл. 24, ул "Дунав"
 • ап. 10, вх. Д в бл. 22, ул "Дунав"
 • ап. 2, вх. Ж в бл. 22, ул "Дунав"

ІІ. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 47, ал.1 от ЗОС и чл. 50  от Наредбата за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба на следните общински жилищни имоти:

 1. ап.4, вх. А, бл.61, ЖК "Строител" със застроена площ 73.04 кв.м. при цена 8 376.90 лева на  Лиляна Цонева Димитрова по молба с  вх. № 94Л-00-65/11.08.2004 г.
 2. ап.15,вх. Б, бл. 66, ЖК "Строител" със застроена площ  42.86 кв.м. при цена 5 006.00  лева на Павлинка Тодорова Марева по молба с вх. № 94П-00-352/27.09.2004 г.
 3. ап.20, вх. В, бл.24, ЖК "Балик" със застроена площ  46.30 кв.м. при цена 4 763.50 лева  на Юлияна Иванова Тодорова  по молба с вх. № 94Ю-00-30/12.08.2004 г.
 4. ап.10, вх.В, бл.15, ЖК "Балик" със застроена площ  49.70 кв.м. при цена 5 073.00 лева на Венцислав Динев Петков по молба с вх. № 94В-00-384/23.08.2004 г.
 5. ап.19, вх.Б, бл.61, ЖК "Балик" със застроена площ  65.02 кв.м. при цена 7 056.50 лева на Ейбетин Ибрям Назиф по молба с вх. № 94Е-00-145/23.08.2004 г.
 6. ап.21, вх.Б, бл.17, ЖК "Балик" със застроена площ  46.19 кв.м. при цена 4 578.80 лева на Въла Митева Петрова по молба с вх. № 94В-00-385/23.08.2004 г.
 7. ап.16, вх.Г, бл.51, ЖК "Балик" със застроена площ  46.29 кв.м. при цена 4 673.80 лева на Николай Русев Русев  по молба с вх. № 94Р-00-183/25.08.2004 г
 8. ап.25, вх.Б, бл.7, ЖК "Балик" със застроена площ  46.18 кв.м. при цена 4 541.00 лева на Виолета Владимирова Сотирова по молба с вх. № 94В-00-389/25.08.2004 г.
 9. ап.22, вх.Г, бл.15, ЖК "Балик" със застроена площ  49.31 кв.м. при цена 4 711.80 лева на Георги Василев Димитров по молба с вх. № 94Г-00-385/02.09.2004 г.
 10. ап.15, вх.Г, бл.51, ЖК "Балик" със застроена площ  71.45 кв.м. при цена 7 138.60 лева на Милена Славова Петрова по молба с вх. № 94М-00-483/02.09.2004 г.
 11. ап.17, вх.Ж, бл.21, ЖК "Балик" със застроена площ  93.20 кв.м. при цена 9 207.60 лева на Сайме Мустафова Еминова по молба с вх. № 94Е-00-575/08.09.2004 г.
 12. 12. ап.3, вх.В, бл.7, ЖК "Балик" със застроена площ  68.29 кв.м. при цена 6 328.30 лева на Димчо Тодоров Бонев по молба с вх. № 94Д-00-374/17.06.2004 г.
 13. ап.16, вх.Б, бл.13, ЖК "Балик" със застроена площ  46.58 кв.м. при цена 4 651.80 лева на Илиян Иванов Димитров по молба с вх. № 94И-00-504/17.09.2004 г.
 14. ап.21, вх.В, бл.17, ЖК "Балик" със застроена площ  46.58 кв.м. при цена 4 614.20 лева на Николинка Тодорова Великова по молба с вх. № 94Н-00-343/17.09.2004 г.
 15. ап.11, вх.А, бл.15, ЖК "Балик" със застроена площ  68.30 кв.м. при цена 6 968.10 лева на Енеида Ненова Иванова по молба с вх. № 94Е-00-163/23.09.2004 г.
 16. ап.9, вх.А, бл.4, ЖК "Балик" със застроена площ  46.57 кв.м. при цена 4 692.70 лева на Ванко Марков Цанев по молба с вх. № 94В-00-436/29.09.2004 г.
 17. ап.20, вх.Б, бл.42, ЖК "Балик" със застроена площ  69.82 кв.м. при цена 7 037.00 лева на Марийка Тенева Стефанова по молба с вх. № 94М-00-528/01.10.2004 г.
 18. ап.20, вх.А, бл.54, ЖК "Балик" със застроена площ  40.90 кв.м. при цена 4 415.70 лева на Иван Колев Белчев по молба с вх. № 94И-00-532/11.10.2004 г.
 19. ап.20, вх.Д, бл.20, ЖК "Балик" със застроена площ  71.49 кв.м. при цена 7 102.30 лева на Фаредин Исмаил Сали по молба с вх. № 94Ф-00-15/03.08.2004 г.
 20. ап.14, вх.А, бл.6, ЖК "Хр.Ботев" със застроена площ  45.28 кв.м. при цена 4 309.60 лева на Радостина Иванова Колева по молба с вх. № 94Р-00-219/20.09.2004 г.
 21. ап. 68, бл. 49 по бул. "Русия" със застроена площ 62.92 кв.м. при цена 10 778.70 лева на Малчо Славов Георгиев по молба с вх.№ 94М-00-446/16.08.2004 г.
 22. ап. 2, бл. 59 по бул. "Русия" със застроена площ 57.59 кв.м. при цена 9 240.60 лева на Ивелина Иванова Янкова по молба с вх.№ 94И-00-531/08.10.2004 г.
 23. ап. 71, бл. 51 по бул. "Русия" със застроена площ 70.32 кв.м. при цена 12 007.10 лева на Юлияна Михайлова Димова по молба с вх.№ 94Ю-00-36/21.09.2004 г.
 24. ап.23, вх.Ж, бл.29, ЖК "Дружба" със застроена площ 71.60 кв.м. при цена 9 405.60 лева на Радостина Петрова Димова по молба с вх. № 94Р-00-181/18.08.2004 г.
 25. ап.16, вх.Г, бл.14, ЖК "Дружба" със застроена площ 82.95 кв.м. при цена 11 283.10 лева на Васил Петров Василев по молба с вх. № 94В-00-416/16.09.2004 г.
 26. ап.9, вх.Б, бл.31, ЖК "Дружба" със застроена площ 71.24 кв.м. при цена 10 210.10 лева на Станислав христов Станев по молба с вх. № 94С-00-607/21.09.2004 г.
 27. 27. ап.42, бл.8, ЖК "Дружба" със застроена площ 70.36 кв.м. при цена 8 398.60 лева на Мария Великова Николова по молба с вх. № 94М-00-543/11.10.2004 г.
 28. ап.21, вх. А, бл. 25, ул. "Дим.Ковачев" със застроена площ 66.65 кв.м. при цена 6 877.00 лева на Славка Георгиева Цацева по молба вх. № 94С-00-641/08.10.2004 г.
 29. ап.11, вх. Г, бл.24, ул. "Дунав" със застроена площ 45.29 кв.м. при цена 6 205.50 лева на Иван Георгиев Иванов по молба вх. № 94И-00-485/30.08.2004 г.
 30. ап.11, вх. В, бл.24, ул. "Дунав" със застроена площ 64.11 кв.м. при цена 8 738.50 лева на Ергин Салимов Аптулов по молба вх. № 94Е-00-162/21.09.2004 г.
 31. ап.10, вх. Д, бл.22, ул. "Дунав" със застроена площ 84.68 кв.м. при цена 11 799.90 лева на Лъчезар Енчев Иванов по молба вх. № 94Л-00-79/28.09.2004 г.
 32. ап.2, вх. Ж, бл.22, ул. "Дунав" със застроена площ 45.29 кв.м. при цена 5 774.30 лева на Красимира Николова Костадинова по молба вх. № 94К-00-382/04.10.2004 г.

ІІІ.Увеличава капитала на "Жилфонд-инвест" ЕООД град Добрич за сметка на резервите с балансовата стойност на следните имоти:

 1. Дворно място и жилище по бул."Добричка епопея", кв.29, УПИ ІІІ, представляващо:
  жилище с площ 80.88 кв.м.
  изба с площ 15.17 кв.м.
  пристройка /лятна кухня/ с площ 14.85 кв.м.
  гараж с площ 15.17 кв.м.
  дворно място с площ 417 кв.м.
 2. Дворно място и жилищна сграда по ул. "Петрохан" № 1, кв.911, УПИ ХV- 478 в кв. Рилци, представляващо :
  жилище с площ 47.20 кв.м.
  дворно място с площ 1003 кв.м.

ІV.  Общински съвет град Добрич отказва продажбата по реда на чл. 51, ал. 1  от Наредбата за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество на общински жилищни имоти както следва:

Къща по  ул. "Волга" № 6, по молба с вх. № 94М-00-395/21.07.2004 г. от Метин Тефик Вейсел -имотът е от отчуждително мероприятие. На съществуващото жилищно застрояване не се създава траен устройствен статут /съгласно действащият ПУП-ПРЗ на ЖК "Русия-1" гр.Добрич, одобрен с заповед № 986/30.09.1996 г. за имота е отреден УПИ -І заедно с още два имота.Планът за регулация отнема част от тези три имота за улична регулация/. На основание Решение 13-6/04.04.2000 г. на ОбС, молбата не може да се удовлетвори.

 • Къща по ул. "Хаджи Димитър" № 63, по молба с вх. № 94Д-00-393/25.06.2004 г. от Димитър Стефанов Ефтимов -имотът е от отчуждително мероприятие. На съществуващото жилищно застрояване не се създава траен устройствен статут съгласно действащият ПУП-ПРЗ на ЖК "Север-3" гр.Добрич, одобрен с заповед № 187/22.03.1999 г. На основание Решение 13-6/04.04.2000 г. на ОбС, молбата не може да се удовлетвори.

V. Възлага на кмета последващите действия.

ГЛАСУВАЛИ: 33  "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :       (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост,          находящ се във фоайето в сградата на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 5:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост -част от фоайе на І етаж в сградата на Община град Добрич, ул.България №12 - за монтиране на   апарат за топли напитки -  3,00 кв.м. . с начална тръжна цена  12,55 лв.   /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от ОбС за І зона  - заведения за хранене/ за срок от 5 /пет/ години.

2.Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 33  "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :       (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в      жк"Добротица"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 6:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - общинско място в кв.1 по ул.Любен Станчев /зад Дом майка и дете/ в жк"Добротица" - за охраняем паркинг - 912,00 кв.м. с начална тръжна цена 246,20 лв. /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от ОбС за ІІ зона -общински терени за изграждане на паркинги / за срок от 5 /пет/ години.

2.Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 33  "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :       (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост,  находящи се в сградата на Младежки дом град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 7:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост

- част от главно фоайе на  Младежки дом - за монтиране на   апарат за топли напитки -  2,50 кв.м.с начална тръжна цена  10,45 лв. /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от ОбС за І зона  - заведения за хранене/.

- част от фоайе на  Центъра за работа с деца - за монтиране на   апарат за топли напитки -  2,50 кв.м.с начална тръжна цена  10,45 лв. /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от ОбС за І зона  - заведения за хранене/.

- част от главно фоайе на  Младежки дом - за монтиране на апарат за безалкохолни напитки -  2,50 кв.м.с начална тръжна цена  10,45 лв. /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от ОбС за І зона  - заведения за хранене/.

- част от главно фоайе на  Младежки дом - за монтиране на   апарат за закуски -  3,00 кв.м.с начална тръжна цена  12,54 лв. /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от ОбС за І зона  - заведения за хранене/

Срок за отдаване под наем на описаните имоти - 5 години.

2.Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 33  "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :       (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Допускане  на  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-I "къща - музей" в кв. 537 на  ЖК "Русия-1" град  Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 8:

Общински  съвет  град  Добрич  на  основание  чл. 21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, във  връзка  с чл. 131, ал.1    от  ЗУТ,  не дава  съгласие, за обособяване на самостоятелен УПИ за сградата на бившия археологически музей - държавна собственост от УПИ-I "къща - музей" в кв. 537 на ЖК "Русия-1".

ГЛАСУВАЛИ: 32  "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :       (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Допускане  на  изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 661 и 662 и ПУР за улица между ОК-Р 669 до Р 667 на ЖК "Русия-3-4" град  Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 9:

Общински  съвет  град  Добрич  на  основание  чл. 21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, във  връзка  с чл. 131, ал.1    от  ЗУТ, дава  съгласие, за  допускане изменение  на ПУП-ПРЗ с обхват кв. 661 и 662 и ПУР  за урегулиране на новата улица по съществуващата,  между ОК-Р 669 до Р 667 на ЖК "Русия-3-4".

ГЛАСУВАЛИ: 32  "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :       (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Договор за възлагане на управление на ЕООД  с общинско имущество - Образец № 6 към Приложение № 1 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 10:

1. На основание чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества приема Договор за възлагане на управление на ЕООД с общинско имущество - Образец № 6 към Приложение № 1, неразделна част от същата Наредба.

2.Договорът за възлагане на управление на ЕООД с общинско имущество - Образец № 6 към Приложение № 1 на Наредбата  влиза в сила след провеждането на нови конкурси за управители или назначаване на временни  такива.

ГЛАСУВАЛИ: 21  "за", 0 "против", 12 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :       (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

Образец № 6 към Приложение № 1
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Д О Г О В О Р

за възлагане на управление на ЕООД с общинско имущество

Днес, ..................... година в град Добрич между Община град Добрич, представлявана от Кмет-Детелина Кирилова Николова, наричана в договора ДОВЕРИТЕЛ от една страна и от друга ................................................................................. живущ ................................................................., ЕГН ...................................

Управител на ........................................................................ ЕООД съгласно Протокол № ........./.............................. от проведен конкурс, наричан по-нататък УПРАВИТЕЛ, се сключи настоящия договор със следния:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

В съответствие с Търговския закон, ЗМСМА, Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и общото гражданско законодателство, ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и представлява Дружеството за постигане на определените в бизнес-програмата и бизнес-задачата икономически показатели, при условия, отразени в нормативната база и клаузите на настоящия договор.

ІІ. СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

1. Този договор се сключва между ДОВЕРИТЕЛЯ и УПРАВИТЕЛЯ за срок от .................. години и влиза в сила от датата на вписването на Управителя в търговския регистър на Добричкия окръжен съд.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

1. ПРАВА НА ДОВЕРИТЕЛЯ

1.1. Образува, преобразува и прекратява Дружеството.

1.2. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, заверен от експерт-счетоводител.

1.3. Увеличава и намалява капитала на Дружеството.

1.4. По установения в закона ред взема решение за откриване на процедура за приватизация на Дружеството.

1.5. Взема решение за откриване или закриване на клонове на Дружеството и за участие на Дружеството в други търговски или граждански дружества.

1.6. Взема решение за отчуждаване на недвижими имоти-собственост на Дружеството и за учредяване на вещни права върху тях, както и за придобиване на недвижими имоти.

1.7. Взема решения за разпореждане с акции или дялове, собственост на Дружеството.

1.8. Взема решения за даване на обезпечения в полза на трети лица.

1.9. Взема решения за учредяване на ипотеки или залог върху дълготрайни активи на Дружеството.

1.10. Избира проверители и дава съгласие за определяне на експерт-счетоводител на Дружеството.

1.11. Определя бизнес-задача /съгласно Приложение № 1/ за изпълнение от Управителя за всяка година, както и за целия срок на действие на настоящия договор.

1.12. Има право да изисква от Управителя текущ и годишен отчет за икономическото състояние на Дружеството, както и за предприетите действия по управлението на Дружеството.

1.13. Контролира цялостната дейност на Дружеството, действията по осъществяване на управлението и стопанисването на общинското имущество, като има право да определя срокове, в рамките на които Управителят да предприеме мерки за отстраняване на допуснатите нарушения или слабости, както и за постигане на определени задачи.

1.14. Определя възнаграждението на Управителя, като съобразно постигнатите икономически показатели и ефективност на управлението и стопанисването на имуществото може да го променя.

1.15. Има право по своя преценка да назначи втори Управител или Контрольор, при невъзможност на Управителя да изпълнява функциите си по този договор, извън случаите, които са основание за прекратяването му.

1.16. Командирова Управителя в страната и чужбина съгласно действащата Наредба, приета от Министерски съвет.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

2.1. Да предостави управлението върху основния и оборотния капитал на Дружеството на Управителя, в съответствие с клаузите на настоящия договор.

2.2. Приема отчета на Дружеството за отчетните периоди, както и в случаите на оперативно искане на отчет.

2.3. Осигурява на Управителя платен годишен отпуск, който се разрешава от Кмета на общината или от ресорния зам.кмет в размер на:

 • до 10 навършени години трудов стаж        - 20 работни дни;
 • до 15 навършени години трудов стаж        - 25 работни дни;
 • до 20  навършени години трудов стаж       - 30 работни дни;
 • над 20 навършени години трудов стаж - 35 работни дни;

като изисква от Управителя да определи длъжностно лице от Дружеството, което да го замества докато отсъствува.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

1.                             ПРАВА НА УПРАВИТЕЛЯ

1.1. Извършва действия и сключва сделки по управление на имуществото на Дружеството.

1.2. Да разходва средства на Дружеството за представителни нужди.

1.3. Извършва маркетингови проучвания и сключва договори с физически и юридически лица в страната.

1.4. Представлява Дружеството пред всички съдебни, държавни, финансови институции и трети лица, както и пред легитимните синдикални организации.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

2.1. Управлява и стопанисва повереното от Доверителя имущество добросъвестно, с грижата на добър стопанин, в интерес и защита на Доверителя.

2.2. Организира и внася в съответния Окръжен съд необходимите документи за вписване в търговския регистър на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

2.3. Представя отчет за икономическото състояние на Дружеството, както и информация за изпълнение на бизнес-програмата и поставената от Доверителя бизнес-задача в края на всяко шестмесечие, както и при поискване от Доверителя.

2.4. Уведомява писмено Доверителя за всички обстоятелства от съществено значение за имуществото и управлението на Дружеството, както и за заведените от и срещу Дружеството съдебни производства.

2.5. Определя и утвърждава в съответствие с нормативната уредба организационната и управленческа структура на ............................................ ЕООД, както и цялостната вътрешна организация по управлението.

2.6. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в Дружеството, като представлява Дружеството пред синдикалните организации, вкл. с право да подписва КТД, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова служители и работници в страната.

2.7. Организира в законоустановените срокове изготвяне на отчетите за финансовата дейност на Дружеството и ги представя за заверяване от експерт-счетоводител.

2.8. Предоставя незабавно на Доверителя пълен комплект от документи при извършена проверка или ревизия от съответните държавни органи.

3. ЗАБРАНИ ЗА УПРАВИТЕЛЯ

3.1. Да взема решения за откриване или закриване на клонове и офиси на Дружеството, без изрично писмено съгласие на Доверителя.

3.2. Да взема решения за придобиване или продажба на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях, без изрично писмено съгласие на Доверителя.

3.3. Да взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи /ДМА/, собственост на Дружеството, чиято обща  балансова стойност за текущата година надхвърля 5 % от общата балансова стойност на ДМА към 31.12. на предходната година, без писмено съгласие на Доверителя.

3.4. Да взема решения за придобиване на ДМА, чиято стойност надхвърля 5 % от общата балансова стойност на ДМА на Дружеството към 31.12. на предходната година, без писмено съгласие на Доверителя.

3.5. Да дава обезпечения в полза на трети лица.

3.6. Да сключва договори за кредитиране на трети лица.

3.7. Да учредява ипотека или залог върху дълготрайни активи на Дружеството.

3.8. Да предоставя на физически или юридически лица информация за финансово-икономическото състояние на Дружеството.

3.9. Да огласява служебна информация и сведения за Дружеството, докато е в сила настоящия договор, както и за срок от 5 /пет/ години след прекратяването му.

3.10. Да извършва конкурентна дейност спрямо Дружеството до три години след прекратяване на този договор.

3.11. Да сключва договори за гражданско дружество и договори за съвместна дейност, както и такива за теглене на кредити в размер по-голям от 5 000 /пет хиляди/ лв. без писменото съгласие на Доверителя.

3.12. Да се разпорежда с правата на интелектуална собственост на Дружеството.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

1. Доверителят определя възнаграждение на Управителя в размер на ......... на сто от средната брутна работна заплата за предприятието за съответния месец /съгласно Приложение № 2/.

2. На Управителя се изплаща ежемесечно авансова сума в размер на 82 на сто от начисленото по предходната точка възнаграждение по графика за изплащане на заплатите в Дружеството. Остатъкът  в размер на 18 на сто от определената сума се резервира и се превежда в Търговска банка по отделна депозитна сметка на името на дружеството с месечно олихвяване.

3. Пълният размер  на резервираната сума по т.2 се изплаща с писмено съгласие на Доверителя с лихвите, след приемането на Годишния финансов отчет при условие, че:

3.1. Са достигнати определените с годишната бизнес-задача стойности на показателите "рентабилност /възвръщаемост/ на нетния /балансовия/ финансов резултат", "изменение на нетните приходи от продажби" и "относителен дял на разходите за човешки ресурси /ФРЗ+осигуровки/ към общо приходите".

3.2. През годината в Дружеството не е начисляван преразход на фонд работна заплата /ФРЗ/, съгласно методиката за регулация на ФРЗ.

4. При неизпълнение на някой от показателите "рентабилност /възвръщаемост/ на нетния /балансовия/ финансов резултат", "изменение на нетните приходи от продажби" и "относителен дял на разходите за човешки ресурси /ФРЗ+осигуровки/ към общо приходите" на Управителя се изплаща част от резервираната сума. За всеки неизпълнен критерии се приспада по една трета от резервираната по т.2 сума заедно с начислената лихва по приспаднатата част.

5. Извън случаите по т.3 и т.4 Управителят няма право на допълнително възнаграждение, освен при изпълнение на други критерии по бизнес-задачата или бизнес-програмата, с която е спечелил конкурса за възлагане на управление на търговското дружество. Резервираните и неизплатени суми не са дължими в бъдещи периоди и се прехвърлят в разчетната сметка на Дружеството.

6. Изчисляването на размера на авансовите месечни възнаграждения на Управителя, както и формирането на окончателното му годишно възнаграждение се извършва в Дружеството на основата на нормативно определената отчетност.

7. Възнаграждението на Управителя, данъчното облагане и осигуряването за всички осигурителни случаи са за сметка на дружеството и се извършват в съответствие с действуващата нормативна уредба и при условията на настоящия договор. Отговорност за деклариране на сумите, получени като възнаграждения и за изплащане на полагащите се данъци и вноски, носи Управителят.

8. Доверителят не гарантира размера на месечното възнаграждение на Управителя при липса на средства в Дружеството и не го компенсира занапред.

9. Управителят се осигурява за всички осигурителни случаи върху начисленото му възнаграждение по този договор за сметка на Дружеството, като времето, за което се осигурява се зачита за трудов стаж.

10. Възнаграждения, получени от Управителя в завишен размер, вследствие грешки в отчетността, неспазване на разпоредбите на нормативните документи и др., не се считат за "добросъвестно получени" и завишението се възстановява.

11. В случаите на временна неработоспособност поради болест, на Управителя се изплаща парично обезщетение, съгласно Нормативната уредба.

12. За времето на ползуване на платен годишен отпуск по този договор, на Управителя се заплаща възнаграждение в размера на изплатеното му среднодневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който Управителят е изпълнявал задълженията си най-малко 10 работни дни.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор може да бъде прекратен, считано от датата на заличаване името на Управителя в търговския регистър /в случаите по Раздел VІ, т. 1.1., буква "в" на този договор от датата на възникване на основанието/:

1.1. Без виновност на страните:

а/ с изтичане срока на договора;

б/ при преобразуване, прекратяване и след приватизиране на Дружеството;

в/ в случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя, съответно при откриване на производство по несъстоятелност на Дружеството;

г/ по взаимно съгласие на страните;

д/ с решение на Доверителя в интерес на Дружеството;

е/ при фактическа невъзможност на Управителя да упражнява функциите си по този договор, продължила повече от 60 дни;

1.2. По вина на Управителя в следните случаи:

а/ при неизпълнение на критериите по бизнес-задачата, съгласно договора и представената бизнес-програма;

б/ при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по настоящия договор;

в/ при извършване на действия или бездействия на Управителя, довели до влошаване на финансовия резултат на Дружеството или от които са произтекли щети за Дружеството;

г/ при предоставяне от Управителя на Доверителя на невярна информация за състоянието на Дружеството или съставяне и утвърждаване от Управителя на документи с невярно съдържание;

д/  при извършено от Управителя престъпление, установено с влязла в сила присъда;

е/ при неизпълнение на решения на Доверителя, в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството;

1.3. По вина на Доверителя, когато той не изпълнява задълженията си по този договор:

а/ Доверителят не предостави Дружеството за управление на Управителя след вписването му в търговския регистър;

б/ Доверителят се намесва в управлението на Дружеството в нарушение на клаузите на този договор;

2. В случаите при прекратяване на договора по реда на:

2.1. Букви "б", "д" и "е" на Раздел VІ, т. 1.1. на Управителя се изплаща обезщетение в размер на едномесечното му възнаграждение по този договор.

2.2. Раздел VІ, т. 1.2. Управителят възстановява три месечни възнаграждения по този договор.

2.3. Раздел VІ, т. 1.3. на Управителя се изплаща обезщетение в размер на три месечни възнаграждения по този договор.

3. Когато през време на действието на настоящия договор Управителят придобие право на пенсия за изслужено време и старост, той има право на обезщетение в размер на две месечни възнаграждения при прекратяване на настоящия договор, а ако е работил в същото Дружество през последните 10 години - в размер на 6 месечни възнаграждения.

4. Размерът на обезщетенията по точки 2 и 3 от настоящия Раздел се изчислява на база начисленото на Управителя възнаграждение за последния пълен месец преди прекратяването, през който той е изпълнявал задълженията си по този договор.

5. При прекратяване на договора, на Управителя се изплаща обезщетение, съответствуващо на неползвания от него платен годишен отпуск и дължимото възнаграждение по този договор за месеца на прекратяването, съобразно броя отработени дни.

6. Размерът на обезщетението по Раздел VІ, т. 5 се изчислява на база начисленото на Управителя среднодневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ прекратяването на договора, през който Управителят е изпълнявал задълженията си най-малко 10 работни дни.

VІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Измененията на този договор се извършват с писмено споразумение между страните.

2. При промяна в законодателството и икономическите условия, рефлектиращи върху изпълнението на настоящия договор, задълженията на страните ще бъдат конкретизирани с допълнителни споразумения към настоящия договор.

3. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действуващото гражданско законодателство.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Настоящият договор влиза в сила от датата на вписване на Управителя в търговския регистър на Добричкия окръжен съд и важи за срока на договора.

УПРАВИТЕЛ: ........................                             ДОВЕРИТЕЛ:.........................
                 /......................... /                                     /......................./

Приложение № 1

БИЗНЕС ЗАДАЧА ЗА ............ ГОДИНА

НА "....................................................................." ЕООД

Нетен (балансов) финансов резултат

\"\"     Рентабилност (възвръщаемост)                             в хил. лв.

1.  на нетния (балансовия)                    =                                             * 100 = .........
финансов резултат                                      Нетни приходи от продажби
                                                                             в хил. лв.

                                                      Нетен размер на прих. от продажби
\"\"Изменение                                                 в хил. лв. - текуща година

2.  на нетни приходи                            =                                               * 100 = .........
от продажби                                           Нетен размер на прих. от продажби
                                                                   в хил. лв. - предходна година

                                                             Разходи за човешки ресурси
Относителен дял на разходите                   /ФРЗ+осигуровки/ в хил. лв.

3.  за човешки ресурси                          =                                               * 100 = ........

/ФРЗ+осигуровки/                                              Общо приходи
към общо приходите                                                                в хил. лв.

УПРАВИТЕЛ: .....................                          ДОВЕРИТЕЛ: .....................
                 /...................../                                         /...................../

Приложение № 2

Определяне възнаграждението на Управителите

на Общински търговски дружества

(без здравните дружества)

\"\"Среден списъчен

брой на

персонала

Дълготрайни

материални активи

до 10 души

от 11 души до 20 души

от 21 души до 35 души

от 36 души до 50 души

от 51 души до 100 души

над 101 души

до 75 хил. лв.

200 %

215 %

230 %

245 %

260 %

275 %

от 76 хил. лв. до 500 хил. лв.

220 %

235 %

250 %

265 %

280 %

295 %

от 501 хил. лв. до 1500 хил. лв.

240 %

255 %

270 %

285 %

300 %

315 %

над 1501 хил. лв.

260 %

275 %

290 %

305 %

320 %

335 %

 

Определяне възнаграждението на Управителите

на Общински здравни търговски дружества

Забележка: Възнаграждението на Управителите е в размер на 280 % /Съгласно Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения/.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на съдебни заседатели към Районен съд град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 11:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4 от Наредба № 27/13.12.1994 година на Министерство на правосъдието:

І. Утвърждава брой на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд град Добрич - 53 (петдесет и трима) съдебни заседатели.

ІІ.Утвърждава поименно кандидатите за съдебни заседатели, както следва:

 1. Иван Костов Енев - 3811057960 - икономист
 2. Стелияна Димитрова Лазарова - 6403277930 - брокер
 3. Марина Тодорова Петрова - 5810095613 - брокер - Недвижими имоти
 4. Руска Николова Димитрова - 4211287999 - машинен техник
 5. Живка Василева Павлова – 4505287970 – строителен техник
 6. Лиляна Стоянова Илиева - 5001258051 - педагог
 7. Недка Събева Илчева - 4204068019 - педагог
 8. Росица Никова Мишева - 4403218019 - педагог
 9. Бистра Найденова Тодорова - 5410278116 - педагог
 10. Мария Иванова Люцканова - 4209127937 - машинен техник
 11. Николай Николов Славов - 7211297945 - юрист
 12. Галина Янкова Димитрова - 6002097992 - организатор
 13. Донка Иванова Стоева - 4610072218 - адм. секретар на Окръжен съд град Добрич
 14. Янаки Иванов Андонов - 3509077964 - педагог
 15. Гинка Атанасова Жечева - 6111277938 - безработна
 16. Юлияна Иванова Петрова - 6609165658 - педагог
 17. Дора Йорданова Чеверганова - 3511128018 - пенсионер
 18. Елена Маринова Панчева - 5012237997 - мед.сестра
 19. Нели Тодорова Станева - 5607248010 - мед. сестра, соц. педагог
 20. Николинка Гочева Димитрова - 4804018051 - педагог
 21. Трифон Парушев Кожухаров - 4803317926 - педагог
 22. Татяна Михайлова Попова - 3803177972 - пенсионер
 23. Иванка Вълчева Стефанова - 3810097994 - педагог
 24. Петранка Златева Иванова - 5311177955 - педагог
 25. Илия Енев Благинов - 3106287900 - икономист
 26. Ангелина Георгиева Кирчева - 5201257999 - машинен техник
 27. Душка Георгиева Константинова - 3506258110 - икономист
 28. Атанаска Енева Божилова - 4311277931 - бивш учител
 29. Зорница Иванова Георгиева - 7511207990 - юрист
 30. Янка Пенева Желязкова - 4503158058 - стр. техник
 31. Иван Димитров Райчев - 3904227921 - счетоводител
 32. Михаил Лазаров Герасимов - 5712118000 - нач. отдел
 33. Стоян Стоянов Петков - 5806197322 - военен пенсионер
 34. Димо Йорданов Славов - 4402147965 - пенсионер
 35. Мария Паскалева Илиева - 3803287917 - пенсионер
 36. Господинка Василева Драгнева - 3701018094 - пенсионер
 37. Иван Илчев Илчев - 3710137901 - пенсионер
 38. Калинка Великова Илиева - 5908197937 - пицария "Гардения"
 39. Сребра Славова Калчева - 5809187930 - безработна
 40. Гочо Константинов Драгоев - 2703138029 - пенсионер
 41. Ганчо Бенков Стойков - 4103248007 - пенсионер
 42. Христо Стоянов Христов - 3708027966 - пенсионер
 43. Димитър Ганчев Новаков - 3812058003 - "Екострой"
 44. Кънчо Христов Кънчев - 3009087964 - пенсионер
 45. Йорданка Иванова Гунчева - 3712257932 - пенсионер
 46. Марияна Мирчева Иванова - 6804228010 - педагог
 47. Васил Стоянов Вичев - 5212047905 - инженер
 48. Данко Борисов Гавраилов - 5605138101 - ЕТ "АВСД"
 49. Марияна Желязкова Георгиева - 6107237977 - психолог
 50. Иван Илиев Стоянов - 4006168004 - пенсионер
 51. Ганка Христова Екзарова - 4612097977 - пенсионер
 52. Иван Михайлов Недев - 3612127920 - пенсионер
 53. Димитър Василев Тодоров - 3402107960 - пенсионер

ГЛАСУВАЛИ: 33  "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :       (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Състоянието и извършените действия на ликвидатора на "Югоагент Добрич"-ООД

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 12:

Общински съвет град Добрич прие за сведение информацията за  Състоянието и извършените действия на ликвидатора на "Югоагент Добрич"-ООД

ГЛАСУВАЛИ: 34  "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :       (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на календарен график за провеждане на заседания на Общински съвет град Добрич през 2005 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 13:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич приема  календарен график за провеждане на своите заседания през 2005 година, съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ: 34  "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :                (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

Приложение № 1

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за провеждане на редовните заседания

на Общински съвет град Добрич

през 2005 година

 

МЕСЕЦ

ДАТА

ЯНУАРИ

25

ФЕВРУАРИ

22

МАРТ

29

АПРИЛ

26

МАЙ

31

ЮНИ

28

ЮЛИ

26

АВГУСТ

отпуск

СЕПТЕМВРИ

20, 25

ОКТОМВРИ

25

НОЕМВРИ

29

ДЕКЕМВРИ

20

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Други.

 • Молба за опрощаване на държавно вземане от Параскева Костадинова Георгиева

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 14.1:

Общинският съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на ПАРАСКЕВА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН - 4501297938 от гр.Добрич, ЖК"Строител" бл.64, вх.Б, ап.8  за          опрощаване на дължима сума към Териториална данъчна дирекция гр.Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България,          предлага на Администрацията на Президента на Република България  ДА НЕ  СЕ ОПРОЩАВА  дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 30  "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :       (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Други.

 • Молба за опрощаване на държавно вземане от Петранка Иванова Драгнева

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 14.   2 :

Общинският съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Петранка ИвановаДрагнева-Михова - ЕГН - 4304018011,  за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" гр.Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България  ДА  ОПРОСТИ   дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 24  "за", 1 "против", 8 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :       (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 23/21 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 23

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 21 декември 2004 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Други.

 • Молба на Милена Филипова Христова от гр.Добрич

Ул."Ружа" № 16 за отпускане на персонална пенсия на децата й Хюсеин и Ресмие Шендуран Ахмед.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното:

РЕШЕНИЕ 23 - 14. 3 :

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.92 от КЗОО  и изискванията на чл.7,ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите, Общинският съвет взе решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на Хюсеин и Ресмие Шендуран Ахмед.

ГЛАСУВАЛИ: 34  "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :       (Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

Последна промяна: 16:44:34, 20 Юни 2013
Свали в pdf