Решения от заседание №24 на ОбС на 27.12.2004 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 24/27 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 24

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 27 декември 2004 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 24 - 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 7 и във връзка с чл. 22 ал. 1 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ приема направените изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги:

  1. чл. 24, ал. 3 - отпада
  2. чл. 25 става чл. 24, ал. 3
  3. чл. 25 /нов/ - "Лицата с намалена трудоспособност над 71 % заплащат 70 % от таксите, определени в раздел ІІ".
  4. чл. 27, ал. 5 /нов/ - "Родителите или настойниците на децата посещаващи подготвителните групи в ЦДГ заплащат такса за отглеждане и възпитание на децата в размер на 20 лева и ползват преференциите по ал. 3 от същия член.
  5. чл. 42 става:
    Чл. 42 (1) За издаване на разрешения и за упражняване на търговска дейност - продажба на тютюневи изделия и продукти от грозде, спирт дестилати и спиртни напитки се заплащат такси, при спазване на следните принципи:

1. размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от общината, за обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията за извършване на дейността;

2. при прекратяването на дейността на даден търговски обект общината възстановява частта от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява, считано от месеца следващ месеца на прекратяване;

3. при сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, пропорционален на периода на извършването й.

(2) Таксите по ал. 1 са:

1. Първоначална - за издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и годишна за контрол по спазване изискванията за извършване на дейността, в следните размери:

/ букви: а) и б) не се променят/

2. Годишна - за контрол по спазване на изискванията за извършване на

следните дейности:

а/ складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки

 

 

Такса за 2005

Годишна такса

2.00 лв. на кв.м., но не по-малко от 300.00 лв.

 

б/ търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки:

 

 

Такса за 2005

Годишна такса

1.00 лв. на кв.м., но не по-малко от 150.00 лв.

 

в/ търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения - 200.00 лева.

3.                 Дневна - за временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни:

 

Такса за 2005

1/365 от таксите по т. 2 "б", но не по-малко от 20.00 лева на ден

 

 

(3) Първоначалната такса по ал. 2, т. 1 се заплаща преди издаване на разрешението, а годишните такси - в срок до 31 януари.

(4) За годината на издаване на разрешението, или на започване на дейността по ал. 2, т. 1 и т. 2, годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.

(5) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

6.  чл.53 -  Дирекция "Икономическо развитие и евроинтеграция"

/ изм. и доп./- /от т.1 до т.5 не се променят/

 

Дирекция "Икономическо развитие и евроинтеграция"

Услуга

Мярка

Такса за 2005

..

 

 

 

6.

Удостоверение на обекти, които не подлежат на категоризиране

лв./бр.

20.00

7.

Разрешение за извършване на търговска дейност на открито от съоръжение, разположено в частен имот.

лв./бр.

20.00

8.

Издаване на свидетелство за собственост при продажба на пчелни семейства

лв./бр.

5.00

9.

Разрешително за таксиметров превоз на пътници с лек автомобил

 

лв./бр.

.

 

20.00

10.

Дубликат на разрешително за таксиметров превоз

лв./бр.

5.00

11.

Стикер за таксиметрова дейност

 

лв./бр.

10.00

12.

Такса за регистрация на горска и земеделска техника

лв./бр.

 

20.00

13.

Номер на регистрация на горска и земеделска техника

 

лв./бр.

 

20.00

14.

Свидетелство за регистрация на горска и земеделска техника

лв./бр.

 

2.00

15.

Талон за регистрация на горска и земеделска техника

лв./бр.

 

2.00

16.

Разглеждане на заявка за гарантиране на кредит от общински гаранционен фонд

лв.

 

10.00

 

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 24/27 декември 2004 година

ПРОТОКОЛ № 24

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 27 декември 2004 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за резервен брой кандидати за съдебни заседатели при Районен съд град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 24 - 2:

Общински съвет град Добрич, на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с изискванията на Закона за съдебната власт, допълва свое решение № 23-11/ 21.12.2004 година, като утвърждава резервен брой кандидати за резервни съдебни заседатели при Районен съд град Добрич, а именно:

1. Божидар Ангелов Статев - 4210297945 - машинен инженер

2. Мария Никова Кирова - 3812047950 - журналист

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

Последна промяна: 16:43:50, 20 Юни 2013
Свали в pdf