Решения от заседание №25 на ОбС на 25.01.2005 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2004 година.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.73 от Правилника за организацията и дейността си, приема Отчета за изпълнение на решенията през второто шестмесечие на 2004 г.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 1 "против", 7 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Състоянието на престъпността на територията на Община град Добрич през 2004 година и необходими мерки за превенция.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 2:

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич приема:

 1. Да се актуализира Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, собствеността и околната среда на територията на Община град Добрич.
 2. Да се закупят и монтират записващи камери на основните места, където се извършват хулигански прояви в централната част на града, пред дискотеки и увеселителни заведения с голяма посещаемост на деца и кражби на МПС и някои училища, съгласувано с органите на Първо Районно полицейско управление.
 3. Да се възстанови и реконструира уличното осветление в крайните квартали на града включително и в кв. Рилци.
 4. Да се осигури допълнително гориво за автомобилите на патрулно-постовата дейност с цел ограничаване на престъпните посегателства над имуществото на гражданите.
 5. Да се предостави автомобил на инспекторите на Детска педагогическа стая и горива за подобряване превенцията сред малолетни и непълнолетни и ограничаване престъпната дейност в тези среди.
 6. Да се предоставят на Първо Районно полицейско управление специални въжета и опорни заградителни елементи за осигуряване на масовите мероприятия провеждани от Общината.
 7. Да се предоставят компютърни конфигурации за повишаване качеството на дейността на Първо Районно полицейско управление по подобряване обслужването на гражданите на гр. Добрич.
 8. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия по изпълнение на решенията.

ГЛАСУВАЛИ: 38 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за откриване на процедура за разработване на Общински

план за развитие за  планов период 2007-2013.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 3:

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1 и чл. 28, т.1 от ЗРР, Общински съвет град Добрич:

1. Дава съгласие за откриване на процедура за разработване на Общински план за развитие на Община Добрич за планов период 2007 г. - 2013 г.

2. Определя свои представители за членове в работните групи по изработване на Общинския план за развитие по области и сфери, както следва:

I. Област "Икономическо развитие":

1. 1  Работна група "Промишленост, земеделие и трудова заетост" - Лъчезар Росенов, Марин Джамбазов, Михаил Стоев, Нигохос Хубесерян, Тодор Димитров;

1. 2 Работна група "Развитие на туризма и услугите" -Валентин Николов, Веселин Сидеров, Владимир Банов, Оник Гюлиян, Пламен Добрев,  Светлана Жечева.

ІІ. Област "Човешки ресурси":

2.1   Работна група "Наука и образование" - Веселин Бончев, Горан Панов, Милена Иванова, Михаил Христов, Николай Николов;

2. 2  Работна група "Здравеопазване и социални дейности" - Георги Желев, Геновева Димитрова, Желязко Железов, Красимир Йорданов, Мирослав Попов;

2. 3  Работна група "Култура, спорт, младежка политика" - Зоя Иванова, Йордан Йорданов, Камелия Койчева, Донка Кюприбашиева.

ІІІ. Област "Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда":

3. 1  Работна група "Урбанизация, инфраструктура, транспорт" - Атанас Сърбов, Валентин Зеленченко, Емилия Добрева, Неджати Якубов, Ясен Пенчев;

3. 2  Работна група "Опазване на околната среда и енергийна ефективност"  - Антония Димчева, Велислав Даскалов, Галин Михайлов, Михаил Божилов, Стоян Стоянчев.

ІV. Област "Градска сигурност и превенция":

4. 1  Работна група "Квартална политика и превенция на престъпността" -   Владимир Калчев, Герман Германов, Ивелин Пейчев, Олга Задгорска, Пламен Припърженски, Свежен Петров.

3. Определя финансов ресурс за разработване на Общинския план за развитие в размер на 10 000 лева, с които целево да бъде завишена издръжката по бюджета за 2005 г. на Общинския съвет.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич със заповед да определи състава на работните групи и техните ръководители.

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за сключване на извънсъдебно споразумение с "Компания за инженеринг и развитие" АД гр. Добрич.

След разискванията докладната записка бе оттеглена от вносителя - Детелина Николова - Кмет на Община град Добрич.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за допълнение в Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 5:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал.1 от  ЗМСМА, приема следното допълнение в Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества (приета с Решение №19-1/ 26.10.2004. на Общински съвет град Добрич):

а)   в чл.14, ал.2 се създава нова т. 6: "Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град Добрич в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество";

б)   в чл.15, ал.2 се създава нова т. 5: "Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град Добрич в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество".

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет за работата през 2004 година, плана за работа за 2005 година, приватизационната програма и приходо-разходната сметка за 2005 година.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 и чл.10 от ЗПСПК

I.Приема:

 1. Отчет за изпълнението на приватизационната програма за 2004 г. /приложение 1/.
 2. Отчет на приходо-разходната сметка за 2004 г. по пълна бюджетна класификация /приложение 2 и 3/.
 3. Отчет за контролната дейност /приложение 4/.

II.Приема:

 1. Приватизационната програма за  2005 г. /приложение 5/.
 2. Приходо-разходната сметка за  2005 г. по пълна бюджетна класификация       /приложение 6 и 7/.

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящи се в ОУ "Йордан Йовков".

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 7:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем на част от имоти публична общинска собственост:
  - част от фоайе /южен вход/ на първи етаж в  ОУ "Й. Йовков" - 5,30 кв.м. с начална конкурсна цена  3.71 лв./ Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от ОбС за ІІІ зона  - търговия със закуски/;
  - част от фоайе /източен вход/ на първи етаж в  ОУ "Й. Йовков" -7,60 кв.м. с начална конкурсна цена  6,99 лв./ Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от ОбС за ІІІ зона  - търговия с книжарски стоки/.

  Срок за отдаване под наем на описаните имоти - 5 години.

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 1 "против", 7 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящи се в УПИ ІІІ, кв.44 на жк "Балик-Йовково-юг".

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 8:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС,  Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост:
  Павилион в УПИ ІІІ, кв.44 в жк "Балик-Йовково-юг" за търговия и услуги /за инвалиди/ с площ от 12,00 кв.м.  с начална тръжна цена 14,88 лв. /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от ОбС за ІІІ зона  -за търговия с промишлени стоки /;
  Павилион в улична регулация между кв.37 и 44 в жк "Балик-Йовково-юг" по ул."Ясна поляна" за търговия и услуги /за инвалиди/ с площ от 4,00 кв.м.  с начална тръжна цена 1.00 лв. /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от ОбС за ІІІ зона  - складове /;
  Павилион в УПИ ІІІ, кв.44 в жк "Балик-Йовково-юг" за търговия и услуги /за инвалиди/ с площ от 6,00 кв.м.  с начална тръжна цена 7,44 лв. /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от ОбС за ІІІ зона  -за търговия с промишлени стоки /.

  Срок за отдаване под наем на описаните имоти - 5 години.

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се по ул."България"/пред бистро"Сезони"/.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 9:

 1. собственост, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - общинско място за монтаж на универсален модулен павилион по ул. България /пред бистро Сезони/ - за продажба на цветя  - 3,50 кв.м. с начална тръжна цена 29,85 лв. /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от ОбС за І зона -общински терен за продажба на цветя / за срок от 5 години.
 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за продажба на имоти, общинска собственост по реда на ЗОС.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 10:

1. На  основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба на търг с тайно наддаване на следните общински имоти:

 • нежилищен имот,  състоящ  се от дворно място УПИ ХІІ, кв.23 по ул."Теменуга" в ЖК "Балик Йовково - север" с площ 440. 00 кв. м  и масивна едноетажна сграда с площ 38. 20 кв. м, отреден за изграждане на обект за обществено обслужване;
 • УПИ ХХ, кв.57 по ул."Теменуга" в ЖК "Балик Йовково - юг"  с площ 459.00 кв. м, отреден за жилищно застрояване. Да се проектира РУП за УПИ ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ и ХХІ,  кв. 57 на ЖК "Балик Йовково - юг" в град Добрич.
 • УПИ ІІІ, кв. 28 по бул. "Добричка епопея" в ЖК "Запад" с площ 355.00 кв. м, отреден за жилищно  застрояване. Да се проектира РУП за УПИ І, ІІ, ІІ, ХІІІ и ХІV, кв. 28 на ЖК "Запад" в град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич одобрява предложените начални тръжни цени за имотите, а именно:

 • за УПИ ХІІ, кв.23 по ул."Теменуга" - дворно място и сграда - 15 000.00 /Петнадесет хиляди/ лева;
 • за УПИ ХХ, кв.57 по ул. "Теменуга" - дворно място - 14 100.00 /Четиринадесет хиляди и сто/ лева;
 • за УПИ ІІІ, кв.28 по бул. "Добричка епопея"  - дворно място - 20 500.00 /Двадесет хиляди и петстотин/ лева;

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 40 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 11:

1. На основание   чл.21,  ал.1,  т.8   от   ЗМСМА,  чл.37,   ал.1   от  ЗОС и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж на търг с тайно наддаване за:

 • строително петно А с площ до 50.00 /Петдесет/кв.м за изграждане на търговски обект на един етаж в УПИ І, кв.10 в ЖК "Добротица" на град Добрич;
 • строително петно  Б с площ 315.00 кв.м за изграждане на  15 броя надземни гаражи на един етаж в УПИ І, кв.10 в ЖК "Добротица" на град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич одобрява предложените начални тръжни цени както следва:

 • за строително  петно А - 900.00  /Деветстотин/ лева;
 • за строително  петно Б - 5 250 /Пет хиляди  двеста и  петдесет/ лева.

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 39 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за приемане на условията за провеждане на конкурс за учредяване право на надстрояване на бинго зала по ул.К.Методий.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 12:

Предложението за приемане на условията за провеждане на конкурс за учредяване право на надстрояване на бинго зала по ул. К. Методий да бъде отложено за разглеждане на следващо заседание на Общински съвет град Добрич, след прецизиране.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 1 "против", 7 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Теменуга, 18-а - частна общинска собственост.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 13:

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Анка Господинова Филипова и г-н Светослав Желязков Мирчев в УПИ VІІІ-609027602, кв.36 по плана на гр.Добрич чрез продажба частта на Общината сумата от 1593.00 / Хиляда петстотин деветдесет и три /лева.

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Хайдут Пейо, 8-а - частна общинска собственост.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 14:

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА;чл.137, ал.1, т.4, чл.147, ал.2 от ТЗ; чл.13, ал.1, т.3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет град Добрич намалява капитала на ЕООД "Жилфонд-инвест" за сметка на резервите с балансовата стойност на следният имот, находящ се по ул.Хайдут Пейо, 8-а:

 • масивно жилище с площ 62.40 кв.м;
 • лятна кухня с площ 11.53 кв.м;
 • лятна кухня с площ 9.96 кв.м;
 • дворно място с площ 180.00 кв.м.

II. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Димитър Златев Василев в УПИ ІІІ-1695,1696, кв.25 по плана на ЖК "Север-1, чрез продажба частта на Общината за сумата от 10 800 /десет хиляди и осемстотин/ лева.

Гласували за  продажба частта на Общината за сумата от 10 800 /десет хиляди и осемстотин/ лева: 27 "за", 2 "против", 1 "въздържали се".

III. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ (цялото решение): 31"за",0"против",2"въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Отец Паисий, 14-а - частна общинска собственост.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 15:

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Донка Ненкова Петрова, г-н Стефан Ненков Ненков, г-жа Златка Бонева Иванова и г-жа Живка Бонева Миланова в УПИ ХІІ-2424, кв.523 по плана на ЖК "Русия-1" гр.Добрич чрез продажба частта на Общината за сумата от 1594.00 / Хиляда петстотин деветдесет и четири /лева.

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Определяне нa спечелилия търга за покупко-продажба на имот: магазин за хранителни стоки /бивша  с-ца "Тракия" - северна част/ по бул. 24 септември № 64.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 16:

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 16, ал.3 НТК и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, Решение № 17-12 от 21.09.2004 г. на ОбС за провеждане на публичен търг с явно наддаване и протокол на комисията от 20.12.2004 г., назначена със заповед № 1530 от 08.12.2004 г. на кмета на общината за организиране и провеждане на публичен търг, Общинският съвет - град Добрич, реши:

Определя за спечелил търга за приватизация на нежилищен имот, частна общинска собственост: Магазин за хранителни стоки /северна част на бивша сладкарница "Тракия"/ с площ 97,70 кв.м., избено помещение с площ 37,48 кв.м., находящ се в партерния етаж на жил. блок Комсомолец, гр. Добрич по бул. 25 Септември № 64, представляващ част от имот с пл. № 5635, УПИ I, кв.24 по плана на град Добрич, с 2.2 % ид. части от общите части и отстъпеното право на строеж; АОС 976 от 02.03.1999 г. участникът, предложил най-високата цена:

Участник 1 с предложение №1 с вх. рег. номер 15-00-215/17.12.2004 г. от 10,44 часа на Валерий Атанасов Атанасов, ЕГН 6311277982 с цена 38 500 лева - се класира  първо място .

1.1.Цена в размер на: 38 500 лева;

1.2. Начин и срок на плащане: еднократно;

 • 100 % от офертната цена да се изплати до деня  /или в деня/ на сключване на договора;

Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при Ейч Ви Би Банк Биохим АД, град Добрич.

1.3.  В 20-дневен срок от датата на провеждане на търга купувачът следва да представи декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.

1.4. Собствеността върху имота се прехвърля със заплащане на цената.

Класира по ред останалите участници съобразно предложените при наддаването цени, както следва:

Участник 4 с предложение №4 с вх. рег. номер 15-00-218/20.12.2004 г. от 13,02 часа на Галин Иванов Димков, ЕГН  7312061500 се  класира на второ място при цена - 38 000 лева.

Участник 3 с предложение №3 с вх. рег. номер 15-00-217/20.12.2004 г. от  10,52 часа на Недялко Демиров Колев, ЕГН 3709200588 се класира на  трето място при цена - 37 000 лева.

Участник 5 с предложение №5 с вх. рег. номер 15-00-219/20.12.2004 г. от 13,20 часа на Деян Колев Димитров, ЕГН 7306165146 се  класира на четвърто място при цена - 34 500 лева.

Участник 2 с предложение №2 с вх. рег. номер 15-00-216/17.12.2004 г. от 16,20 часа на "Елит авто Добрич" ООД, представлявано от Атанас Георгиев Новачев, ЕГН 8101227928 се класира на пето място при цена - 30 000 лева.

Участник 6 с предложение №6 с вх. рег. номер 15-00-220/20.12.2004 г.  от 13,22 часа на Салим Османов Сюлейманов, ЕГН 5111265365 се  класира на шесто място при цена - 29 000 лева.

3. В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на настоящото решение да се освободят депозитите на участниците, като депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената. В случай, че от участник в търга бъде подадена жалба срещу настоящото решение да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

4. Възлага на Кмета да подготви договор за приватизационна продажба на имота със спечелилия търга, който да бъде сключен в срок 30 дни от датата на настоящото решение.

5. Възлага на Кмета на Община град Добрич да подпише договора за покупко-продажба и последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за изменение и допълнение на учредителни актове на дружества със 100 % общинско участие.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 17:

 1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.2 от  ЗМСМА, чл. 137 ал.1 т.1 от Търговския закон и чл. 14 ал. 1 т. 2 от  Наредбата  за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества одобрява формата на учредителните актове съгласно приложение 1 и 2. След представяне на попълнените форми, същите ще бъдат одобрени от Общински съвет.
 2. Възлага на управителите на дружества последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 38 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

Приложение № 1

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н   А К Т
На еднолично дружество с ограничена отговорност

....................... ЕООД град Добрич

СТАТУТ

Чл.1.  /1/ .........................ЕООД - град Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено на основание чл.61 и чл.62 от ТЗ.

/2/ .......................ЕООД - град Добрич е самостоятелно юридическо лице, образувано с Решение №............................г. на Общински съвет град Добрич.

/3/ Дружеството е правоприемник на ............................................. с всички активи и пасиви към ..........................

/4/ Имуществото на ......................... ЕООД - град Добрич е отделно от това на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.

Чл.2.  /1/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.

ФИРМА

Чл.3. Дружеството се регистрира с фирма - ........................... ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Седалището и адреса на управление на Дружеството е: гр.Добрич, .................................

Чл.6. Предметът на дейност на Дружеството е: ...................................

СРОК

Чл.7. Дружеството се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ

Чл.8. Капиталът на Дружеството към .............2005г. е ............................. /............................................. лева/, разпределен в .............. дяла по ......... лв. всеки.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.9. Органи на Дружеството са:

 1. Едноличният собственик на капитала - Община град Добрич;
 2. Управителят;
 3. Контрольорът, ако е назначен такъв;

Чл.10.         /1/ Общинският съвет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала в Дружеството:

 1. Учредява, преобразува и прекратява дружеството;
 2. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
 3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването.
 4. Взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
 5. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество.
 6. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях.
 7. Взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица.
 8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
 9. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
 10. Дава съгласие за сключване на договори за задължително   застраховане на имущества;
 11. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
 12. Освобождава от отговорност управителя и контрольора.
 13. Приема годишния отчет и баланса.

/2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала, посочени в Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества:

 1. Назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл.24 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл;
 2. Извършва подбор, назначаване и освобождаване на  контрольор на дружеството;
 3. Избира проверители и експерт-счетоводители на дружеството;
 4. Взема решения за предявяване на иск срещу управителя и назначава представители за водене на процес;
 5. Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството.
 6. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град Добрич  в качеството й на едноличен собственик на капитала на търговското дружество.

Чл.11. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.

/2/Управител на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон.

         /3/ Управителят се определя чрез конкурс по ред, утвърден от Общински съвет град Добрич.

         /4/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и актовете - решения, заповеди и др., на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.

Чл.12. Управлението се възлага с договор за управление, сключен между Кмета на Община град Добрич и съответния управител.

Чл.13. Договорът за управление урежда:

 1. Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и начина на взаимодействието му с другите органи на дружеството;
 2.  Размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя;
 3. Основанията за прекратяване;
 4. Икономически показатели, които следва да постигне управителя;

Чл.14. Кметът на Община град Добрич назначава контрольор на дружеството, ако спецификата и финансовото му състояние налагат това.

Чл.15. Контрольорът следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящия учредителен акт е одобрен с решение №........................ на Общински съвет град Добрич.

За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, архива на дружеството и Добрички окръжен съд, Фирмено отделение.

Председател на                                                Кмет на

Общински съвет                                               Община град Добрич

Град Добрич

Приложение № 2
У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н   А К Т

На лечебно заведение - еднолично дружество с ограничена отговорност...........................................ЕООД град Добрич

СТАТУТ

Чл.1.  /1/ .........................ЕООД - град Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено на основание чл.61 и чл.62 от ТЗ.

/2/ .......................ЕООД - град Добрич е самостоятелно юридическо лице, образувано с Решение №............................г. на Общински съвет град Добрич.

/3/ Дружеството е лечебно заведение - .........................

/4/ Дружеството е правоприемник на .............................с всички

активи и пасиви към ..........................

/5/ Имуществото на ......................... ЕООД - град Добрич е отделно от това на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.

Чл.2.  /1/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.

ФИРМА

Чл.3. Дружеството се регистрира с фирма - ........................... ЕООД, която съкратено се изписва .................. ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.5. Седалището и адреса на управление на Дружеството е: гр.Добрич, .................................

Чл.6. Предметът на дейност на Дружеството е: ...................................

СРОК

Чл.7. Дружеството се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ

Чл.8. Капиталът на Дружеството към .............2005г. е ............................. /............................................. лева/, разпределен в .............. дяла по ......... лв. всеки, вписан в търговския регистър с решение № ....... на Добрички окръжен съд.

Дружеството е собственик на движимото и недвижимото имущество - общинска собственост, включено в баланса на здравното заведение.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.9. Органи на Дружеството са:

 1. Едноличният собственик на капитала - Община град Добрич;
 2. Управителят;
 3. Контрольорът, ако е назначен такъв;

Чл.10.         /1/ Правата на едноличния собственик на капитала в Дружеството се осъществяват от Общински съвет, а именно:

 1. Учредява, преобразува и прекратява дружеството;
 2. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
 3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването.
 4. Взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
 5. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество.
 6. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях.
 7. Взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица.
 8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
 9. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
 10. Дава съгласие за сключване на договори за задължително   застраховане на имущества;
 11. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
 12. Освобождава от отговорност управителя и контрольора.
 13. Приема годишния отчет и баланса.

/2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала, посочени в Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества:

 1. Назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл.24 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл;
 2. Извършва подбор, назначаване и освобождаване на  контрольор на дружеството;
 3. Избира проверители и експерт-счетоводители на дружеството;
 4. Взема решения за предявяване на иск срещу управителя и назначава представители за водене на процес;
 5. Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството.
 6. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град Добрич  в качеството й на едноличен собственик на капитала на търговското дружество.

Чл.11. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.

/2/ Управител на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон и отговаря на изискванията на Наредба № 9/26.06.2000г. на Министъра на здравеопазването.

/3/ Управителят се определя след конкурс за срок от 3 години по ред, определен с НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

/4/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и актовете - решения, заповеди и др., на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.

Чл.12. Управлението се възлага с договор за управление, сключен между Кмета на Община град Добрич и съответния управител.

Чл.13. Договорът за управление урежда:

 1. Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и начина на взаимодействието му с другите органи на дружеството;
 2. Размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя;
 3. Основанията за прекратяване;
 4. Икономически показатели, които следва да постигне управителя;

Чл.14. Кметът на Община град Добрич назначава контрольор на дружеството, ако спецификата и финансовото му състояние налагат това.

Чл.15. Контрольорът следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият учредителен акт е одобрен с решение №........................ на Общински съвет град Добрич.

За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, архива на дружеството и Добрички окръжен съд, Фирмено отделение.

Председател на                                                Кмет на

Общински съвет                                               Община град Добрич

Град Добрич

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за преобразуване на "ДКЦ-I-Добрич" гр.Добрич от ЕООД в ООД.

С 18 гласа "за"; 2 "против" и 15 "въздържали се", предложението за преобразуване на "ДКЦ-I-Добрич" гр. Добрич от ЕООД в ООД не бе прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за определяне състав на комисията за провеждане      конкурс за управител на ЕООД "Тролейбусен транспорт" град  Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 19:

1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА,  и във връзка с Приложение 1: Ред и условията за провеждане на конкурсите за възлагане управлението на еднолични дружества с общинско участие, неразделна част от  Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, одобрява комисия за провеждане конкурс за управител на ЕООД "Тролейбусен транспорт" град Добрич в състав:

Председател: Зам. кмет

и членове:    І.Общински съветници:

1. Михаил Божилов - Председател ПК "Транспорт,     инфраструктура и комуникации",

2. Марин Джамбазов - Председател ПК "Промишленост, земеделие и трудова заетост" ,

3. Тодор Димитров - Председател ПК "Бюджет, финанси и данъчна политика".

4. Нигохос Хубесерян - член на ПК "Приватизация, следприватизационен, следконцесионен контрол и управление на общинската собственост".

ІІ. Двама специалисти от общинска администрация, от които      единия  юрисконсулт.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за удължаване срока на ликвидация на ЕООД "Добруджа-автотранспорт" - в ликвидация град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 20:

1.  На основание чл. 27, ал. 2 от Наредбата за упражняване правата на общинската част от капитала на търговските дружества, удължава срока за ликвидация на ЕООД "Добруджа-автотранспорт" - в ликвидация с 6 /шест/ месеца, считано от 01. 02. 2005 година.

2.  Задължава Кмета да предприеме необходимите, съгласно Закона, действия за удължаване срока на договора на досегашният ликвидатор - Нели Колева Иванова и за вписване на новопостъпилите обстоятелства по партидата на дружеството в ДОС.

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разходваните средства по Общински облигационен заем.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 21:

Общински съвет град Добрич приема като информация докладната записка относно разходваните средства по общински облигационен заем.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение приемане на Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участието на местното население.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 22:

Общински съвет град Добрич:

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема по принцип краткосрочна Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участието на местното население (Приложение № 1);
 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич с индивидуален административен акт да сформира комисия, която да администрира дейностите по Програмата.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

Приложение № 1

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ПРОГРАМА

За реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участие на местното население

Същност:

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които ЗМСМА е предоставил в тяхна компетентност, в сферата на: благоустрояването и комуналните дейности, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници и др. В този смисъл първостепенен ангажимент на Общината е както поддръжката на елементите на техническата инфраструктура, така и ефективното управление на откритите пространства като важен елемент от градската архитектурна среда.

По правило това са дейности, които изискват акумулирането на значителен финансов ресурс и кадрово обезпечаване. Това налага преосмислянето на функциите на Общината, свързани с поддръжката на елементите на техническата инфраструктура и с опазването и развитието им и търсене на механизми за устойчивост на тези дейности.

Настоящата програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост с участието на местното население, е разработена в изпълнение на приетото от Общински съвет град Добрич решение № 20-1/02.11.2004 г.

По своята същност тя е отворен документ, който може да бъде променян, изменян и допълван с решения на Общински съвет.

Програмата е разработена в съответствие със съществуващата законова рамка, регламентираща мероприятията по благоустрояване на населените места, като предлаганите дейности за реализация са съобразени с приоритетите, заложени в някои програмни документи, а именно:

 • Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 • Закон за устройство на територията;
 • Закон за регионалното развитие;
 • Закон за общинските бюджети;
 • Харта на европейските градове;
 • Европейска социална харта;
 • Европейска декларация за правата на градските жители;
 • Общински план за развитие "Добрич 2020";
 • Областен план за развитие.

Като приоритет в своята работа, Община град Добрич е извела реализирането на публично-частни партньорства при осъществяване на дейности по ефективно управление и контрол на откритите пространства, които са общинска собственост.

Настоящата Програма има за свой предмет да бъде практическо ръководство, определящо:

 • Условията за включването на обекти - общинска собственост, конкретните допустими дейности по благоустрояването им и начинът, по който те да бъдат изпълнявани и финансирани;
 • Механизмите за осъществяване на контрол по управление на откритите пространства и разходването на отпуснатите средства за реализация на дейностите, и
 • Ресурсното осигуряване - възможни източници на финансиране.

Цели на Програмата:

 • Да наложи устойчив модел на обществено-частно партньорство между Община и физически и юридически лица при извършването на дейности по благоустрояването;
 • Да формира механизми за ефективно управление и стопанисване на откритите пространства в град Добрич, които са със статут на публична общинска собственост;
 • Да насърчи гражданското участие в процесите на изграждане и опазване на общинското имущество.

Срок на действие:

Съобразно утвърдените от Европейски съюз времеви програмни цикли на планиране, предвидените дейности в настоящата Програма са краткосрочни.

Времетраенето на Програмата е съобразено с мандата на настоящия общински съвет и обхваща периода 2005 - 2007 година.

Обхват:

Настоящата програма е насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства и подходи към отделни имоти в различни части на град Добрич.

Направления и дейности на Програмата:

В съответствие с приетия Общински план за развитие "Добрич 2020" и актуализацията му през 2004 година, както и приоритетите за работа на администрацията, са формулирани следните направления на Програмата:

Направление 1: Реализация на инфраструктурни мероприятия с участието на граждани, местни търговски дружества и неправителствени организации, с цел подобряване на средата за обитаване и осъществяване на контрол по нейното опазване.

Допустими дейности:

 • Поддръжка и ремонт на прилежащи тротоарни площи - подмяна на тротоарни плочи, настилки, монтаж на нови плочи, подравняване на площите и др.;
 • Поддръжка и възстановяване на пешеходни пътеки и алеи;
 • Изграждане на подходи към съществуващи имоти - гаражи, дворове и др.;
 • Монтиране на оградни елементи на места, разрешени от Общината;
 • Ремонт и поддържане на детски площадки.

Направление 2: Реализация на мероприятия по озеленяване и почистване на прилежащи терени, като част от благоустрояването на откритите пространства.

Допустими дейности:

 • Засаждане на дървесна и храстова растителност;
 • Обособяване на вътрешноблокови и вътрешноквартални градини и цветни петна - изравняване, затревяване, почистване, направа и монтаж на пейки и др.;
 • Почистване на зелени площи и прилежащи към имотите терени;
 • Почистване на стари замърсявания и микросметища.

Източници на финансиране (ресурсно осигуряване):

 • Общински бюджет, в това число Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за съответната календарна година;
 • Съучастие на физически и юридически лица.

Механизъм за реализация на дейностите по Програмата

Допустимите дейности по двете направления на Програмата имат за основна цел да насърчат участието на граждани и местни търговски дружества в изпълнението на малки благоустройствени мероприятия, в почистването и озеленяването на прилежащите около домовете им пространства, както и в опазване на изграденото с техен труд.

С оглед прецизен подбор на постъпилите предложения от желаещи кандидати за включването на обекти в настоящата Програма, се предвижда кандидатстването да става на конкурсен принцип, при наличието на следните

Условия за включване на обекти в Програмата

Условията за включване на обекти за реализиране в рамките на програмата са следните:

 • Обектът, който се предлага, да е общинска собственост;
 • Дейностите, предложени за изпълнение, да са сред допустимите по двете направления;
 • Да се осигури дялово участие в реализацията на дейностите - финансово или нефинансово (труд, транспорт и др.), в размер, не по-малък от 25 % от общата стойност;
 • Обектът да е изпълним съгласно указанията на комисията, назначена със Заповед на Кмета на Общината, която разглежда постъпилите предложения;
 • Не се допуска повече от едно предложение за един обект в рамките на една календарна година;
 • Размерът на финансиране на малките благоустройствени дейности да е в границите от 1000 до 10000 лева.

Кой може да кандидатства?

Право да кандидатстват за финансиране на обекти по Програмата имат:

 • Физически и юридически лица;
 • Местни общности;
 • Неправителствени организации.

По смисъла на настоящата Програма местните общности са формална група от физически лица, обединени от идеята и заинтересовани от решаването на конкретен проблем, свързан с подобряване на средата за обитаване в даден квартал, жилищен блок, комплекс и др.

Кандидатстване за включване на обекти в Програмата

Редът за кандидатстване за включване на обекти в Програмата е следният:

1. Подаване на заявление по образец в Център за услуги и информация.

Срок: текущ

2. Деклариране от кандидата на дяловото му участие в реализацията на дейностите - финансово или нефинансово, в размер, не по-малък от 25 % от общата стойност;

3. Разглеждане на предложението от комисията, назначена със Заповед на Кмета на Общината и уведомяване на кандидатите с мотивирано писмо.

Срок: 7 дни след подаване на заявлението

4. Сключване на споразумение за реализация на благоустройствени дейности до размера на одобрените средства;

Срок: 5 дни след уведомлението по т. 3

5. Предоставяне на материали от Общината с предавателно-приемателен протокол;

Срок: до 5 дни след подписване на Споразумението

6. Изпълнение на предвидените и одобрени дейности.

Срок: не по-дълъг от 60 (шестдесет) дни от датата на подписване на Споразумението

7. Отчет и приемане на обекта.

Срок: 3 дни след приключване на дейностите

Мерки (конкретни дейности) за популяризиране на Програмата

1. Изготвяне на прес-съобщение и подготовка на медийна кампания, целяща запознаване на гражданите на Добрич с действащата Програма за реализация на благоустройствени мероприятия - цели, направления, допустими дейности, ред за кандидатстване и др.

Срок: текущ

Отг.: Отдел "Канцелария";

Дирекция "ПИОС"

2 Подготовка и изготвяне на информационна брошура.

Срок: 04.02.2004

Отг.: Дирекция "ПИОС", Център за услуги и инфромация

3. Създаване на рубрика в Интернет-страницата на Община град Добрич с публикуване на формуляр за кандидатстване и указания.

Срок: 04.02.2004

Отг.: Дирекция "ПИОС"

Ползи от реализацията на дейностите по Програмата:

 • Подобряване качеството на живот в Общината;
 • Намаляване на здравния и екологичен риск за населението;
 • Провокиране на солидарност и гражданско чувство за отговорност, което предполага равностойно поемане на задължения;
 • Изграждане на околна среда, благоприятстваща психическото и физическо здраве на гражданите на Добрич;
 • Повишаване на гражданското съзнание и екологична култура на населението;
 • Опазване и подобряване на откритите пространства чрез качественото им преустройство;
 • Формиране на социално жизнено пространство;
 • Възпитание на подрастващите и формиране у тях на чувство за отговорност и съпричастност към живота на общността;
 • Създаване на предпоставки за формиране на гражданско общество.

Контрол по реализация на дейностите и изразходените средства

Контролът по изпълнение на дейностите в настоящата Програма ще се осъществява от Дирекция "Програми, инфраструктура и околна среда", чрез:

 • Съставяне на предавателно-приемателен протокол от комисия за установяване на действителното състояние и извършените дейности;
 • Периодични проверки за степента на завършеност на обекта, със съставянето на междинни констативни протоколи.

Настоящата Програма е приета на редовно заседание на Общински съвет град Добрич с Решение № 25-22/ 25.01.2005 година по Протокол № 25/ 25.01.2005 година.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ -VIII-555, 556, УПИ-XII-562, УПИ-XIII-562  и УПИ-XIV-563 в кв. 640 на ЖК "Русия-3, 4" град  Добрич.

С 19 гласа "за"; 4 "против" и 6 "въздържали се", предложението за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ -VIII-555, 556, УПИ-XII-562, УПИ-XIII-562  и УПИ-XIV-563 в кв. 640 на ЖК "Русия-3, 4" град  Добрич не бе прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прехвърляне собствеността на трафопостове - общинска собственост, на "Електроразпределение - Варна" ЕАД - клон Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 24:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Променя общинската собственост от публична в частна за следните недвижими имоти:

 • Трафопост "Здравец" със застроена площ 81.3 кв.м. и право на собственост - земя (застроена площ и тротоар) с площ 116 кв.м., актуван с АОС № 1583/02.08.2001 г.;
 • Трафопост "Простор" със застроена площ 100.0 кв.м. и право на собственост - земя (застроена площ и тротоар) с площ 126 кв.м., актуван с АОС № 1055/1999 г.;
 • Трафопост "Градско благоустрояване" със застроена площ 43,00 кв.м. и право на собственост - земя (застроена площ и тротоар) с площ 52 кв.м., актуван с АОС № 1055/1999 г.

2. Дава съгласие, след извършване на промяната по т. 1, да се извърши прехвърляне на собствеността на следните недвижими имоти - общинска собственост:

 • Трафопост "Здравец" със застроена площ 81.3 кв.м. и право на собственост - земя (застроена площ и тротоар) с площ 116 кв.м., актуван с АОС № 1583/02.08.2001 г., с обща стойност 24 273,32 лева;
 • Трафопост "Простор" със застроена площ 100.0 кв.м. и право на собственост - земя (застроена площ и тротоар) с площ 126 кв.м., актуван с АОС № 1055/1999 г., с обща стойност 37332,68 лева;
 • Трафопост "Градско благоустрояване" със застроена площ 43,00 кв.м. и право на собственост - земя (застроена площ и тротоар) с площ 52 кв.м., актуван с АОС № 1055/1999 г., с обща стойност 10914,96 лева;
 • Трафопост "Дуранкулак" със застроена площ 83 кв.м. и право на собственост - земя (застроена площ и тротоар) с площ 109 кв.м., актуван с АОС № 1161/05.01.2000 г., с обща стойност 24 563,15 лева, на "Електроразпределение - Варна" ЕАД - клон Добрич, срещу извършено финансиране на ремонтно-възстановителни дейности по Енергоефективна реконструкция на системата за улично осветление, собственост на Община град Добрич, на стойност, еквивалентна на общата стойност на недвижимите имоти - 97084.11 лева;

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за приемане на Годишен отчет за дейността на Общински обществен съвет по етнически и демографски въпроси за 2004 г.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 25:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Отчета за дейността на Общински съвет по етнически и демографски въпроси за 2004 година.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2004 година.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 26:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от ЗБППМН, Общински съвет град Добрич одобрява отчета за дейността за Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община град Добрич през 2004 година.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за приемане на Общинска Програма за закрила на детето.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 27:

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет град Добрич:

 1. Приема Отчета за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето през 2004 година.
 2. Приема Общинската програма за закрила на детето през 2005 г.
 3. Възлага на Комисията за закрила на детето да изготви отчет за изпълнението на Програмата за 2005 г.
 4. Отчетът да бъде внесен на заседание на Общинския съвет, заедно с проекта за Програма за закрила на детето през 2006 г.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за смяна на ликвидатора на "Югоагент-Добрич"ООД.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 28:

1.  Да бъде освободен ликвидатора Иван Манолов на "Югоагент-Добрич" ООД в ликвидация.

2.  Общински съвет избира за ликвидатор на "Югоагент-Добрич" ООД в ликвидация - Мая Иванова Кунева.

3.  Общински съвет предлага на ДОС Мая Иванова Кунева да бъде вписана за ликвидатор на "Югоагент-Добрич" ООД в ликвидация.

4.  Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Други.

 • 29.1. Молба от Жоро Вячеславов Зеленченков за опрощаване на държавно вземане

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 29.1:

Общинският съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Жоро Вячеславов     Зеленченко - ЕГН - 5910077948,  за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" гр.Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА НЕ ОПРОЩАВА   дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Други.

 • 29.2. Молба от Иво Вячеславов Зеленченков за опрощаване на държавно вземане

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 29.2:

Общинският съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Иво Вячеславов Зеленченков - ЕГН - 6210258069,  за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" гр.Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА НЕ ОПРОЩАВА   дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Други.

 • 29.3. Молба от Радослав Жоров  Зеленченков за опрощаване на държавно вземане.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 29.3:

Общинският съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Радослав Жоров  Зеленченков - ЕГН - 8308147945,  за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" гр.Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА НЕ ОПРОЩАВА   дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 25/25 януари 2005 година

ПРОТОКОЛ № 25

от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 януари 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Други.

 • 29.4. Молба от Велико Радушев Драганов за опрощаване на държавно вземане

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 25 - 29.4:

Общинският съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Велико Радушев Драганов - ЕГН - 3408288125, за опрощаване на дължима сума към Районно управление       "Социално осигуряване" гр. Добрич, на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България  ДА ОПРОСТИ   дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

Последна промяна: 17:13:02, 20 Юни 2013
Свали в pdf