Решения от заседание №26 на ОбС на 22.02.2005 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Сключване на договори за безвъзмездно прехвърляне право на собственост от страна на Областния управител на област Добрич на Община град Добрич

В изпълнение на Решение № 764/24.09.2004 година на Министерски съвет, Разпореждане № 9/24.11.2004 година на Министерски съвет и чл. 54 от Закона за държавната собственост, по първа точка от дневния ред бяха положени подписи от Иван Иванов - Областен управител на Област Добрич и Детелина Николова - Кмет на Община град Добрич върху договорите за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имоти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 26 - 2:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:
1. Приема Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.
2. Възлага на Кмета на Общината прилагането и контрола по изпълнение на Наредбата.

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да бъдат подготвени справка за приходите от санкции и глоби в периода 2000 - 2004 година и разчети за създаване на звено към Община град Добрич за осъществяване на контрол по изпълнение на Наредбите.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 26 - 3:


I.Общински съвет град Добрич, на основание чл.22, ал.1 ЗМСМА, чл.8, ал.2 ЗОС и §78 на ЗИД на ЗОС:
- отменя досега действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет град Добрич с решение № 21-12 от 28.11.2000 г. , изм. и доп. с решение № 39-5 от 29.01.2002 г., изм. и доп. с решения № 41-10 и № 41-11 от 26.02.2002 г., изм. и доп. с решение № 44-12 от 28.05.2002 г., изм. и доп. с решение 50-18 от 29.10.2002 г., изм. и доп. с решение 51-19 от 26.11.2002 г., изм. и доп. с решение 53-12 от 28.01.2003 г., изм. и доп. с решение № 14-19 от 26.05.2004 година, изм. и доп. с решение № 16-7 от 27.07.2004 година.
- приема нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
II.Възлага на Кмета на Общината прилагането и контрола по изпълнението на наредбата.


ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти, публична общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 26 - 4:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8; чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 1, т. 2 от Закона за Общинската собственост, приема Наредба за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти, публична общинска собственост.

2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 26 - 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА и чл. 45 а от Закона за общинската собственост:

1. Приема Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

2. Списъкът на общински жилища за продажба - Приложение № 1, да бъде актуализиран съгласно приетите правила и внесен за разглеждане на следващото редовно заседание на Общински съвет град Добрич на 30 март 2005 година.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за одобряване на мерки за намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 26 - 6:

1. В бюджета на Община град Добрич за 2005 година да бъдат заделени средства за намаляване популацията на безстопанствените кучета в размер на 70 000 лева, които, след направените и приети предложения от комисията, да бъдат разпределени по пера с решение на Общински съвет.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

2. Създава комисия, която да прецизира предложените мерки и ги докладва на следващото редовно заседание на Общински съвет, в състав:
• д-р Георги Желев - общински съветник, Председател на ПК "Здравеопазване и социални услуги"
• Николай Николов - общински съветник
• Свежен Петров - общински съветник
• д-р Красимир Йорданов - общински съветник
• Олга Задгорска - общински съветник
• специалисти от Общинска администрация

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно условия за предоставяне на концесия върху общински нежилищен имот, публична общинска собственост - Стадион "Дружба" и тренировъчно игрище в Градски парк "Св.Георги", град Добрич, УПИ VІІ, кв. 1, втора зона, на бул. "25 септември" № 1

 


С 18 гласа "за", 9 "против" и 7 "въздържали се", докладната записка относно условия за предоставяне на концесия върху общински нежилищен имот, публична общинска собственост - Стадион "Дружба" и тренировъчно игрище в Градски парк "Св.Георги", град Добрич, УПИ VІІ, кв. 1, втора зона, на бул. "25 септември" № 1 не бе приета.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Молби с вх. №№ 94Ю-00-55/29.12.2004 г. и 94Ю-00-55/1/03.02.2005 г. на граждани, обезщетени чрез съсобственост в обекти Хан /хотел/ и Гостилница, находящи се в град Добрич, АЕМО "Стария Добрич", парцел ІV в кв. 11 по ЗРП на ЦГЧ от 1997 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 26 - 8:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Определя Комисия в състав:
Председател: Пламен Припърженски - Председател на ПК "Законност, обществен ред и контрол";
и членове: 1.Владимир Калчев - общински съветник
2.Олга Задгорска - общински съветник
3.Пламен Добрев - общински съветник
4.Светлана Жечева - общински съветник
5.Марин Джамбазов - Председател на ПК "Промишленост, земеделие и трудова заетост";
6.Нигохос Хубесерян - общински съветник
7.Иван Иванов - Директор на Дирекция "Общинска собственост;
8. Владислава Петрова - Главен юрисконсулт.

2. Възлага на Комисията следната задача: да се запознае подробно с обстоятелствата, изложени в молбите на наследниците на Ангел Господинов Лазаров, административно дело № 137/2002г. по описа на ДОС и преписката, относно включване в капитала на ПФК"Добруджа"АД град Добрич на правото на ползване върху недвижими имоти Хан /хотел/ и Гостилница, находящи се в град Добрич, АЕМО"Стария Добрич", парцел ІV, в кв.11 по плана на ЦГЧ от 1997 година.
В едномесечен срок Председателят на Комисията да докладва и предложи на Председателя на Общински съвет град Добрич и Кмета на Община град Добрич проекто-решение по молбата на гражданите.

 

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на условията за провеждане на конкурс за учредяване право на надстрояване на бинго зала по ул. Кирил и Методий

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 26 - 9:

 


Общински съвет град Добрич отлага вземането на решение по докладната записка за следващото редовно заседание.


ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 4 "против", 4 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ 860 и УПИ VІІ 863 в кв. 651 по плана на ЖК "Русия 3, 4" град Добрич

 


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 26 - 10:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет град Добрич НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ 860 и УПИ VІІ 863 в кв. 651 по плана на ЖК "Русия 3, 4" град Добрич.


ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година


ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на изменени и допълнени Учредителни актове на търговските дружества със 100 % общинско участие

 


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 26 - 11:

 

І. На основание Чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 119 ал. 4 във връзка с чл. 3 от Търговския закон и чл. 14, ал.1 т. 2 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, одобрява изменен и допълнен учредителен акт на:

1. " Комуналефект" ЕООД - съгласно Приложение № 1
2. "Столове" ЕООД - съгласно Приложение № 2
3. "Тролейбусен транспорт" ЕООД - съгласно Приложение № 3
4. "Общински пазари" ЕООД - съгласно Приложение № 4
5. "Обреден дом" ЕООД - съгласно Приложение № 5
6. "Спортни имоти" ЕООД - съгласно Приложение № 6
7. "Диагностично-консултативен център - I- Добрич" ЕООД-съгласно Приложение № 7
8."Диагностично-консултативен център - II- Добрич" ЕООД -съгласно Приложение № 8
9. "Стоматологичен център-I- Добрич" ЕООД - съгласно Приложение № 9
10. Областен диспансер за психични заболявания със
стационар "Д-р Петър Станчев"ЕООД - съгласно Приложение № 10
11. "Жилфонд - инвест" ЕООД - съгласно Приложение № 11

ІІ. Възлага на Председателя на Общински съвет град Добрич и Кмета на Община град Добрич да подпишат изменения и допълнен учредителен акт съгласно посочените в т. 1 Приложения.

ІІІ.Задължава управителите на дружествата да извършат всички необходими действия по вписване на изменения и допълнен учредителен акт по партидата на дружеството в търговския регистър на Добрички окръжен съд.


ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

Приложение № 1

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

На еднолично дружество с ограничена отговорност
"Комуналефект" ЕООД град Добрич


СТАТУТ
Чл.1. /1/ "Комуналефект" ЕООД - град Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено на основание чл.61 и чл.62 от ТЗ.
/2/ "Комуналефект" ЕООД - град Добрич е самостоятелно юридическо лице, образувано с Решение № 5-1-11/29.12.1991г. на Общински съвет град Добрич.
/3/ Дружеството е правоприемник на отдел "Чистота" към общинска фирма "Екострой" - град Добрич, с всички активи и пасиви към 29.12.1991г.
/4/ Имуществото на "Комуналефект" ЕООД - град Добрич е отделно от това на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.2. /1/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.
/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.

ФИРМА
Чл.3. Дружеството се регистрира с фирма - "Комуналефект" ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.4. Седалището и адреса на управление на Дружеството е: гр.Добрич, ул."Ген.Киселов" №1.
Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: Извозване на твърди битови отпадъци, извозване на строителни отпадъци, метене и почистване ръчно на улици, тротоари и зелени площи, измитане машинно на улици и булеварди, включително и по външни заявки, почистване на отводни канавки и шахти, извършване на услуги - ширпотреба чрез свободните мощности /оборудване, автотранспорт/, изграждане и поддържане на благоустройствени фондове, улични настилки, поддържане на улично и парково осветление, направа и поддържане на хоризонтална и вертикална маркировка, извозване на строителни, производствени и битови отпадъци, изграждане и стопанисване на паркинги за МПС, стопанисване на ДЕПА за отпадъци, почистване на микросметища, канавки, канали и шахти, извършване на всякакъв вид комунално-битови услуги, транспортни услуги на населението и фирмите, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и извършване на всякакъв вид търговски сделки, незабранени от закона.

СРОК
Чл.6. Дружеството се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ
Чл.7. Капиталът на Дружеството към 07.02.2005г. е 79300 /словом:седемдесет и девет хиляди и триста лева/, разпределен в 7930 дяла по 10 лв. всеки.

УПРАВЛЕНИЕ
Чл.8. Органи на Дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала - Община град Добрич;
2. Управителят;
3. Контрольорът, ако е назначен такъв;
Чл.9. /1/ Общинският съвет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала в Дружеството:
1. Учредява, преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването.
4. Взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество.
6. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях.
7. Взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица.
8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
9. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
10. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
11. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
12. Освобождава от отговорност управителя и контрольора.
13. Приема годишния отчет и баланса.
/2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала, посочени в Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества:
1. Назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл.24 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл;
2. Извършва подбор, назначаване и освобождаване на контрольор на дружеството;
3. Избира проверители и експерт-счетоводители на дружеството;
4. Взема решения за предявяване на иск срещу управителя и назначава представители за водене на процес;
5. Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството.
6. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град Добрич в качеството й на едноличен собственик на капитала на търговското дружество.
Чл.10. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.
/2/Управител на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон.
/3/ Управителят се определя чрез конкурс по ред, утвърден от Общински съвет град Добрич.
/4/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и актовете - решения, заповеди и др., на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.11. Управлението се възлага с договор за управление, сключен между Кмета на Община град Добрич и съответния управител.
Чл.12. Договорът за управление урежда:
1.Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и начина на взаимодействието му с другите органи на дружеството;
2. Размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя;
3.Основанията за прекратяване;
4.Икономически показатели, които следва да постигне управителя;
Чл.13. Кметът на Община град Добрич назначава контрольор на дружеството, ако спецификата и финансовото му състояние налагат това.
Чл.14. Контрольорът следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият учредителен акт е одобрен с решение № 26-11(т.І.1.) от 22 февруари 2005 година на Общински съвет град Добрич.

За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, архива на дружеството и Добрички окръжен съд, Фирмено отделение.

Председател на Кмет на
Общински съвет Община град Добрич
град Добрич
Приложение № 2


У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

На еднолично дружество с ограничена отговорност
"Столове" ЕООД град Добрич


СТАТУТ
Чл.1. /1/ "Столове" ЕООД - град Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено на основание чл.61 и чл.62 от ТЗ.
/2/ "Столове" ЕООД - град Добрич е самостоятелно юридическо лице, образувано с Решение № 4-3-3 по протокол № 4 от 19.12.1991г. на Общински съвет град Добрич.
/3/ Дружеството е правоприемник на СП "Столове" с всички активи и пасиви към 31.12.1991г.
/4/ Имуществото на "Столове" ЕООД - град Добрич е отделно от това на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.2. /1/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.
/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.

ФИРМА
Чл.3. Дружеството се регистрира с фирма - "Столове" ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.4. Седалището и адреса на управление на Дружеството е: гр.Добрич, ул.Бачо Киро № 14.
Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: столово хранене на учащите се в град Добрич, летни лагери и други столове на предприятия и учреждения, търговия на дребно с хранителни стоки.

СРОК
Чл.6. Дружеството се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ
Чл.7. Капиталът на Дружеството към 09.02.2005г. е 5000 лв. /пет хиляди лева/, разпределен в 1 дял от 5000 лв.
УПРАВЛЕНИЕ
Чл.8. Органи на Дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала - Община град Добрич;
2. Управителят;
3. Контрольорът, ако е назначен такъв;
Чл.9. /1/ Общинският съвет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала в Дружеството:
1. Учредява, преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването.
4. Взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество.
6. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях.
7. Взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица.
8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
9. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
10. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
11. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
12. Освобождава от отговорност управителя и контрольора.
13. Приема годишния отчет и баланса.
/2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала, посочени в Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества:
1. Назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл.24 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл;
2. Извършва подбор, назначаване и освобождаване на контрольор на дружеството;
3. Избира проверители и експерт-счетоводители на дружеството;
4. Взема решения за предявяване на иск срещу управителя и назначава представители за водене на процес;
5. Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството.
6. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град Добрич в качеството й на едноличен собственик на капитала на търговското дружество.
Чл.10. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.
/2/Управител на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон.
/3/ Управителят се определя чрез конкурс по ред, утвърден от Общински съвет град Добрич.
/4/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и актовете - решения, заповеди и др., на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.11. Управлението се възлага с договор за управление, сключен между Кмета на Община град Добрич и съответния управител.
Чл.12. Договорът за управление урежда:
1.Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и начина на взаимодействието му с другите органи на дружеството;
2. Размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя;
3.Основанията за прекратяване;
4.Икономически показатели, които следва да постигне управителя;
Чл.13. Кметът на Община град Добрич назначава контрольор на дружеството, ако спецификата и финансовото му състояние налагат това.
Чл.14. Контрольорът следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящия учредителен акт е одобрен с решение № 26-11(т.І.2.) от 22 февруари 2005 година на Общински съвет град Добрич.

За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, архива на дружеството и Добрички окръжен съд, Фирмено отделение.

Председател на Кмет на
Общински съвет Община град Добрич
град Добрич

Приложение № 3

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На еднолично дружество с ограничена отговорност
"Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич

СТАТУТ

Чл.1. /1/ "Тролейбусен транспорт" ЕООД - град Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено на основание чл.61 и чл.62 от ТЗ.
/2/ "Тролейбусен транспорт" ЕООД - град Добрич е самостоятелно юридическо лице, образувано с Решение № 36-ІІ-9/ 06.10.1998г. на Общински съвет град Добрич.
/3/ Дружеството е правоприемник на "Пътнически превози" с всички активи и пасиви към 1998г.
/4/ Имуществото на "Тролейбусен транспорт" ЕООД - град Добрич е отделно от това на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.2. /1/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.
/2/ Едноличният собственик на капитала отговаля за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.

ФИРМА

Чл.3. Дружеството се регистрира с фирма - "Тролейбусен транспорт" ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Седалището и адреса на управление на Дружеството е :
Гр.Добрич, ул."Войвода Димитър Калъкчията" №1.
Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: тролейбусен транспорт и ремонт на транспортните средства, подготовка и квалификация на кадри , обучение на водачи на МПС.

СРОК
Чл.6. Дружеството се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ
Чл.7. Капиталът на Дрежеството към 01.01.2005г. е 1 246 940 / Един милион двеста четиридесет и шест хиляди деветстотин и четиридесет / лева, разпределен в 124 694 дяла по 10.00 лв. всеки.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.8. Органи на Дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала - Община град Добрич;
2. Управителят;
3. Контрольорът, ако е назначен такъв.
Чл.9./1/ Общинският съвет упражнява следните правомощия на
едноличния собственик на капитала на Дружеството:
1. Учредява, преобразува и прекратява Дружеството;
2. Изменя и допълва учредителния акт на Дружеството;
3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването;
4. Взема решения за откриване или закриване на клонове на Дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за участие на Дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество;
6. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на Дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях;
7. Взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждаве с дълготрайни финансови активи на Дружеството по сделки с чуждестранни физически или юредически лица;
8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
9. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
10. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
11. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на Дружеството;
12. Освобождава от отговорност Управителя и Контрольора;
13. Приема годишния отчет и баланса.
/2/ Кметът на Общината упражнява следните правомощия на
едноличния собственик на капитала, посочени в Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.
1. Назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл.24 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл;
2. Извършва подбор, назначаване и освобождаване на контрольор на Дружеството;
3. Избира проверители и експерт-счетоводители на Дружеството;
4. Взема решения за предявяване на иск срещу Управителя и назначава представители за водене на процес;
5. Назначава ликвидатор при прекратяване на Дружеството;
6. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град Добрич в качеството и на едноличен собственик на капитала на тьрговското дружество.
Чл.10./1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.
/2/ Управител на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон.
/3/ Управителят се определя чрез конкурс по ред, утвърден от
Общински съвет град Добрич.
/4/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството
съобразно закона, Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и актовете - решения, заповеди и др., на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.11. Управлението се възлага с договор на управление, сключен между Кмета на Община град Добрич и съответния управител.
Чл.12. Договорът за управление урежда:
1. Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и начина на взаимдействието му с другите органи на дружеството:
2. Размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя;
3. Основания за прекратяване;
4. Икономически показатели, които следва да постигне управителя.
Чл.13. Кметът на Община град Добрич назначава контрольор на дружеството, ако спецификата и финансовото му състояние налагат това.
Чл.14. Контрольорът следи спазването на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият учредителен акт е одобрен с решение № 26-11(т.І.3.) от 26 февруари 2005 година на Общински съвет град Добрич.

За неуредените в настоящият учредителен акт въпроси се прилагат
разпоредбите на Търговския закон и действуващото законодателство.
Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, архива на Дружеството и Добрички окръжен съд, фирмено отделение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КМЕТ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
ГРАД ДОБРИЧ

Приложение № 4
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На еднолично дружество с ограничена отговорност
"ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД град Добрич


СТАТУТ
Чл.1 /1/ "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД - град Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено на основание чл.61 и чл. 62 от ТЗ.
/2/ "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД - град Добрич е самостоятелно юридическо лице, образувано с Решение № 8-4/27.12.1999 г. на Общински съвет град Добрич.
/3/ Имуществото на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД - гр. Добрич е отделно от това на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.2 /1/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.
/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.

ФИРМА
Чл.3. Дружеството се регистрира с фирма "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 4. Седалището и адресът на управление на Дружеството е:
Гр. Добрич, ул. "Генерал Киселов" № 1.
Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е: Изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на пазари, търговски обекти и съоръжения, търговия със всякакъв вид селскостопанска, животинска и промишлена продукция, вътрешна, външна и комисионна търговия и производство на селскостопанска продукция, отдаване под наем на търговски обекти, площи, съоръжения и инвентар.

СРОК
Чл. 6. Дружеството се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ
Чл.7. Капиталът на дружеството към 22.02.2005 г. е 5000,00 /Пет хиляди/ лв., разпределен в 100 /Сто/ дяла по 50 лв. всеки.

УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 8. Органи на Дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала - Община град Добрич;
2. Управителят;
3. Контрольорът, ако е назначен такъв.
Чл. 9 /1/ Общинският съвет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала в Дружеството:
1. Учредява,преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по който следва да се извърши увеличаването или намаляването;
4. Взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество;
6. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях;
7. Взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица;
8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
9. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
10. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
11. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
12. Освобождава от отговорност управителя и контрольора;
13. Приема годишните Отчет и Баланс.
/2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала, посочени в Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества:
1. Назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл. 24 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл;
2. Извършва подбор, назначаване и освобождаване на контрольор на дружеството;
3. Избира проверители експерт-счетоводители на дружеството;
4. Взема решения за предявяване на иск срещу управителя и назначава представители за водене на процес;
5. Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството;
6. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град Добрич в качеството и на едноличен собственик на капитала на търговското дружество.
Чл. 10 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.
/2/ Управител на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон.
/3/ Управителят се определя чрез конкурс по ред, утвърден от Общинския съвет град Добрич.
/4/Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата на Общинския съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и актовете - решения, заповеди и др. На едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл. 11. Управлението се възлага с договор за управление, сключен между Кмета на Община град Добрич и съответния управител.
Чл. 12. Договорът за управление урежда:
1. Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и начина на взаимодействието му с другите органи на дружеството;
2. Размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда на предоставянето на платен годишен отпуск на управителя;
3. Основанията за прекратяване;
4. Икономически показатели, които следва да постигне управителя.
Чл. 13. Кметът на Общината назначава контрольор на дружеството,
ако спецификата и финансовото му състояние налагат това.
Чл. 14. Контрольорът следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият учредителен акт е одобрен с решение № 26-11(т.І.4.) от 22 февруари 2005 година на Общинския съвет град Добрич.
За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Учредителният акт се състави в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, архива на дружеството и Добрички окръжен съд, фирмено отделение.

 


Председател на Кмет на
Общински съвет Община град Добрич
град Добрич

 

 

 


Приложение № 5
У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

На еднолично дружество с ограничена отговорност
"Обреден дом" ЕООД град Добрич

СТАТУТ
Чл.1. "Обреден дом" ЕООД - град Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено на основание чл.61 и чл.62 от ТЗ.
Чл.2. /1/ "Обреден дом" ЕООД - град Добрич е самостоятелно юридическо лице, образувано с Решение № 8-2/27.12.1999 г. на Общински съвет град Добрич.
/2/ Имуществото на "Обреден дом" ЕООД - град Добрич е отделно от това на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.3. /1/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.
/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.

ФИРМА
Чл.4. Дружеството се регистрира с фирма - "Обреден дом" ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.5. Седалището и адреса на управление на Дружеството е: гр.Добрич, ул. Адриана Будевска, № 1.
Чл.6. Предметът на дейност на Дружеството е: Организация и извършване на услуги, свързани с радостните и траурните обреди, производство на ковчези, кръстове, оградни елементи , паметници, поддържане и стопанисване на гробищни терени, търговска дейност, производство на аудио и видео-записи, фотографска дейност и други дейности, незабранени от Закона.

СРОК
Чл.7. Дружеството се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ
Чл.8. Капиталът на Дружеството към 31.01.2005 г. е 15000 /Петнадесет хиляди лева/, разпределен в 300 дяла по 50 лв. всеки.

 


УПРАВЛЕНИЕ
Чл.9. Органи на Дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала - Община град Добрич;
2. Управителят;
3. Контрольорът, ако е назначен такъв;
Чл.10. /1/ Общинският съвет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала в Дружеството:
1. Учредява, преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването.
4. Взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество.
6. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях.
7. Взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица.
8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
9. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
10. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
11. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
12. Освобождава от отговорност управителя и контрольора.
13. Приема годишния отчет и баланса.
/2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала, посочени в Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества:
1. Назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл.24 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл;
2. Извършва подбор, назначаване и освобождаване на контрольор на дружеството;
3. Избира проверители и експерт-счетоводители на дружеството;
4. Взема решения за предявяване на иск срещу управителя и назначава представители за водене на процес;
5. Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството.
6. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град Добрич в качеството й на едноличен собственик на капитала на търговското дружество.
Чл.11. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.
/2/Управител на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон.
/3/ Управителят се определя чрез конкурс по ред, утвърден от Общински съвет град Добрич.
/4/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и актовете - решения, заповеди и др., на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.12. Управлението се възлага с договор за управление, сключен между Кмета на Община град Добрич и съответния управител.
Чл.13. Договорът за управление урежда:
1.Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и начина на взаимодействието му с другите органи на дружеството;
2. Размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя;
3.Основанията за прекратяване;
4.Икономически показатели, които следва да постигне управителя;
Чл.14. Кметът на Община град Добрич назначава контрольор на дружеството, ако спецификата и финансовото му състояние налагат това.
Чл.15. Контрольорът следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият учредителен акт е одобрен с решение № 26-11(т.І.5.) от 22 февруари 2005 година на Общински съвет град Добрич.
За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, архива на дружеството и Добрички окръжен съд, Фирмено отделение.

Председател на Кмет на
Общински съвет Община град Добрич
Град Добрич
Приложение № 6

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
На еднолично дружество с ограничена отговорност
"СПОРТНИ ИМОТИ" ЕООД град Добрич

СТАТУТ
Чл.1 /1/ "Спортни имоти" ЕООД - град Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено на основание чл.61 и чл.62 от ТЗ.
/2/ "Спортни имоти" ЕООД - град Добрич е самостоятелно юридическо лице, образувано с Решение № 8-3 от 27 декември 1999 г.на Общински съвет град Добрич.
/3/ Имуществото на "Спортни имоти" ЕООД - гр. Добрич е отделно от това на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.2 /1/ Дружеството не отговаря на задълженията на едноличния собственик на капитала.
/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само по размера на своето дялово участие в капитала на същото.

ФИРМА
Чл.3 Дружеството се регистрира с фирма "Спортни имоти" ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.4 Седалище и адрес на управление на Дружеството е: гр.Добрич, бул. "25-ти септември" 10
Чл.5 Предметът на дейност на дружеството е: Поддръжка, експлоатация и отдаване под наем на предоставените му за ползване имоти. Организиране и провеждане на спортни мероприятия и събиране на такси за ползване на спортни имоти и съоръжения. Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен и преработен вид.

СРОК
Чл.6 Дружеството се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ
Чл.7 Капиталът на Дружеството към 01.01.2005 г. 5000 лв. /Пет хил.лева/, разпределен в 100 /Сто/ дяла от по 50 лв. /Петдесет лева/ всеки, внесен изцяло към регистрацията.

УПРАВЛЕНИЕ
Чл.8 Органи на Дружеството са:
1. Едноличния собственик на капитала - Община град Добрич;
2. Управителят;
3. Контрольорът, ако е назначен такъв;
Чл.9 /1/ Общински свет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала в Дружеството:
1. Учредява, преобразява и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването;
4. Взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество;.
6. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях;
7. Взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица;
8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
9. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
10. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
11. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
12. Освобождава от отговорност управителя и контрольора;
13. Приема годишния отчет и баланса.
/2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала, посочени в Наредбата на Общински съвет гр. Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества:
1.Назначава временен управител до провеждане на конкурс по чл. 24 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл;
2.Извършва подбор, назначаване и освобождаване на контрольор на дружеството;
3.Избира проверители и експерт-счетоводители на дружеството;
4.Взема решения за предявяване на иск срещу управителя и назначава представители за водене на процес;
5.Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството.
6.Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община гр. Добрич в качеството й на едноличен собственик на капитала на търговското дружество.
Чл.10 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.
/2/ Управителя на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон.
/3/ Управителят се определя чрез конкурс по ред, утвърден от Общински съвет гр. Добрич.
/4/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата на Общински свет гр.Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и актовете - решения, заповеди и др., на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.11. Управлението се възлага с договор за управление, сключен между Кмета на Община гр. Добрич и съответния управител.
Чл.12. Договорът за управление урежда:
1.Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и начина на взаимодействието му с другите органи на дружеството;
2. Размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя;
3.Основанията за прекратяване;
4.Икономически показатели, които следва да постигне управителя;
Чл.13. Кметът на община град Добрич назначава контрольор на дружеството, ако спецификата и финансовото му състояние налагат това.
Чл.14. Контрольорът следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият учредителен акт е одобрен с решение № 26-11(т.І.6.) от 22 февруари 2005 година на Общински съвет гр. Добрич.
За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.
Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, архива на дружеството и Добрички окръжен съд. Фирмено отделение.

 

Председател на Кмет на
Общински съвет Община град Добрич
град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На лечебно заведение - еднолично дружество с ограничена
отговорност "ДКЦ - І Добрич" ЕООД - град Добрич

СТАТУТ
Чл. 1 /1/ "ДКЦ - І Добрич" ЕООД - град Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено на основание чл. 61 и чл. 62 от Търговския закон.
/2/ "ДКЦ - І Добрич" ЕООД - град Добрич е самостоятелно юридическо лице, образувано с решение № 9-2/25.01.2000г. на Общински съвет град Добрич.
/3/ Дружеството е лечебно заведение - "ДКЦ - І Добрич" ЕООД.
/4/ Дружеството е правоприемник на " Първа градска поликлиника" с всички активи и пасиви към 01.08.1999год.
/5/ Имуществото на "ДКЦ - І Добрич" ЕООД - град Добрич е отделно от това на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл. 2. /1/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.
/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.

ФИРМА
Чл. 3. Дружеството се регистрира с фирма - "Диагностично - консултативен център - І Добрич ", която съкратено се изписва "ДКЦ - І Добрич" ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 4. Седалището и адреса на управление на Дружеството е:
град Добрич, ул. " Димитър Петков " № 3.
Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е здравни услуги.

СРОК
Чл. 6. Дружеството се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ
Чл. 7. Капиталът на Дружеството към 01.01.2005г. е 156 010,00/ сто петдесет шест хиляди десет лева/, разпределен в 15 601 дяла по 10,00/ десет лева/ всеки, вписан в търговския регистър с решение № 384 на Добрички окръжен съд.
Дружеството е собственик на движимото и недвижимото имущество - общинска собственост, включено в баланса на здравното заведение.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 8. Органи на дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала - Община гр. Добрич;
2. Управителят;
3. Контрольорът, ако е назначен такъв;
Чл. 9. /1/ Правата на едноличният собственик на капитала в Дружеството се осъществяват от общински съвет, а именно:
1. Учредява , преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва учредителния акт;
3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по- който следва да се извърши намаляването или увеличаването;
4. Взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество;
6. Взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях;
7. Взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица;
8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
9. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
10. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
11. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
12. Освобождава от отговорност управителя и контрольора;
13. Приема годишния отчет и баланса.
/2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала, посочени в Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества
1. Назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл.24 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл;
2. Извършва подбор, назначаване и освобождаване на контрольор на дружеството ;
3. Избира проверители и експерт- счетоводители на дружеството;
4. Взема решения за предявяване на иск срещу управителя и назначава представители за водене на процес;
5. Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството;
6. Предприема пред органи на властта действия в защита интересите на Община град Добрич в качеството й на едноличен собственик на капитала на търговското дружество.
Чл. 10. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.
/2/ Управител на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон и отговаря на изискванията на Наредба №9/26.06.2000г. на министъра на здравеопазването.
/3/ Управителят се определя след конкурс за срок от 3 години, по ред определен с наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
/4/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и актовете - решения, заповеди и др., на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл. 11. Управлението се възлага с договор за управление, сключен между Кмета на Община град Добрич и съответния управител.
Чл. 12. Договорът за управление урежда:
1. Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и начина на взаимодействието му с другите органи на дружеството;
2. Размера и начина на плащане на възнагражденията , социалното осигуряване и реда за представянето на платен годишен отпуск на управителя;
3. Основания за прекратяване;
4. Икономически показатели които следва да постигне управителя;
Чл. 13. Кметът на Община град Добрич назначава контрольор на дружеството, ако спецификата и финансовото му състояние налага това.
Чл. 14. Контрольорът следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият учредителен акт е одобрен с решение № 26-11(т.І.7.) от 22 февруари 2005 година на Общински съвет град Добрич.

За неуредените в настоящият учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, архива на дружеството и Добрички окръжен съд, Фирмено отделение.

Председател на Кмет на
Общински съвет Община град Добрич
град Добрич
Приложение № 8

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

На лечебно заведение - еднолично дружество с ограничена отговорност "Диагностично-консултативен център ІІ -Добрич"ЕООД, град Добрич

СТАТУТ
Чл.1. /1/ "Диагностично-консултативен център ІІ -Добрич"ЕООД - град Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено на основание чл.61 и чл.62 от ТЗ и чл.36 ал.1 от ЗЛЗ.
/2/ "Диагностично-консултативен център ІІ -Добрич"ЕООД - град Добрич е самостоятелно юридическо лице, образувано с Решение № 9-3 от 25 януари 2000г. на Общински съвет град Добрич.
/3/ Дружеството е лечебно заведение за специализирана, доболнична помощ, съгласно чл.8, ал.1, т.2, г от ЗЛЗ.
/4/ Дружеството е правоприемник на "АПЗЗ 2" с всички активи и пасиви към 01 август 1999г.
/5/ Имуществото на "Диагностично-консултативен център ІІ -Добрич"ЕООД - град Добрич е отделно от това на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.2. /1/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.
/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.
ФИРМА
Чл.3. Дружеството се регистрира с фирма - "Диагностично-консултативен център-ІІ-Добрич"ЕООД, която съкратено се изписва "ДКЦ-ІІ-Добрич"ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.
Чл.4. Седалището и адреса на управление на Дружеството е: гр.Добрич, Бул."25 септември"№68.
Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: "осъществяване на извън болнична специализирана медицинска помощ, търговски сделки за нуждите на осъществяваните от лечебното заведение медицински дейности и за обслужване на пациентите, съгласно чл.3, ал.4 от ЗЛЗ, след получаване на разрешение за дейностите по закон и комплексно медицинско обслужване, съгласно ЗЗБУТ и Наредба №14 от 7 август 1998 г. за службите по трудова медицина на Министерство на здравеопазването."
СРОК
Чл.6. Дружеството се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ
Чл.7. Капиталът на Дружеството към 01 януари 2005г. е 1 614 090 /.един милион шестстотин и четиринадесет хиляди и деветдесет лева/, разпределен в 161 409 дяла по 10лв. всеки, вписан в търговския регистър с решение № 1232 от 10.07.2002г. на Добрички окръжен съд.
Дружеството е собственик на движимото и недвижимото имущество - общинска собственост, включено в баланса на здравното заведение.

УПРАВЛЕНИЕ
Чл.8. Органи на Дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала - Община град Добрич;
2. Управителят;
3. Контрольорът, ако е назначен такъв;
Чл.9. /1/ Правата на едноличния собственик на капитала в Дружеството се осъществяват от Общински съвет, а именно:
1. Учредява, преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването.
4. Взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество.
6. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях.
7. Взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица.
8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
9. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
10. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
11. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
12. Освобождава от отговорност управителя и контрольора.
13. Приема годишния отчет и баланса.
/2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала, посочени в Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества:
1. Назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл.24 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл;
2. Извършва подбор, назначаване и освобождаване на контрольор на дружеството;
3. Избира проверители и експерт-счетоводители на дружеството;
4. Взема решения за предявяване на иск срещу управителя и назначава представители за водене на процес;
5. Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството.
6. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град Добрич в качеството й на едноличен собственик на капитала на търговското дружество.
Чл.10. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.
/2/ Управител на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон и отговаря на изискванията на Наредба № 9/26.06.2000г. на Министъра на здравеопазването.
/3/ Управителят се определя след конкурс за срок от 3 години по ред, определен с НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
/4/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и актовете - решения, заповеди и др., на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.11. Управлението се възлага с договор за управление, сключен между Кмета на Община град Добрич и съответния управител.
Чл.12. Договорът за управление урежда:
1.Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и начина на взаимодействието му с другите органи на дружеството;
2. Размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя;
3.Основанията за прекратяване;
4.Икономически показатели, които следва да постигне управителя;
Чл.13. Кметът на Община град Добрич назначава контрольор на дружеството, ако спецификата и финансовото му състояние налагат това.
Чл.14. Контрольорът следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият учредителен акт е одобрен с решение № 26-11(т.І.8.) от 22 февруари 2005 година на Общински съвет град Добрич.
За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.
Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, архива на дружеството и Добрички окръжен съд, Фирмено отделение.

Председател на Кмет на
Общински съвет Община град Добрич
град Добрич
Приложение № 9


"СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - I - ДОБРИЧ" ЕООД, ГР. ДОБРИЧ


УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ - ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - I - ДОБРИЧ"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1/1/ "СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - I - ДОБРИЧ" ЕООД - град Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено на основание чл.61 и чл.62 от ТЗ
/2/ СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - I - ДОБРИЧ" ЕООД - град Добрич е самостоятелно юридическо лице, образувано с Решение №9-1/25.01.2000 г. на Общински съвет град Добрич
/3/ Дружеството е лечебно заведение - СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - I - ДОБРИЧ" ЕООД - град Добрич.
/4/ Дружеството е правоприемник на РСП гр.Добрич с всички активи и пасиви по баланса към 01.08.1999 г.
/5/ имуществото на "СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - I - ДОБРИЧ" ЕООД - град Добрич е отделно от това на еднолич
ния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.2/1/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.
/2/Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на дружеството.
ФИРМА
Чл.3 Дружеството се ригистрира с фирма - "СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - I - ДОБРИЧ" ЕООД - град Добрич, която съкратено се изписва "СЦ- I- ДОБРИЧ" ЕООД.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.
Чл.4 Седалището и адреса на управление на Дружеството е: в Република България, гр. Добрич, ул. "Димитър Петков" №3.
Чл.5 Предметът на дейност на Дружеството е:Осъществяване на специализирана извънболнична помощ и търговски сделки за нуждите на осъществяванети от лечебното заведение медицински дейности и за обслужване на пациентите, съгласно чл.3, ал.4 от ЗЛЗ; осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства и търговски сделки за нуждите на осъществяваните от лечебното заведение медицински дейности и за обслужване на пациентите, съгласно чл.4, ал.3 от ЗЛЗ.
СРОК
Чл.6 Дружеството се създава за неопределен срок.
КАПИТАЛ
Чл.7 Капиталът на Дружеството към 28.01.2005 г. е 238 220 лв. /двеста тридесет и осем хиляди двеста и двадесет лева/, разпределен в 23 822 /двадесет и три хиляди осемстотин двадесет и два/ дяла по 10 /десет/ лева всеки, вписан в търговския регистър с решение №127/296.01.2004 г. на Добрички окръжен съд.
Дружеството е собственик на движимо и недвижимо имущество - общинска собственост, включено в баланса на зравното заведение.
УПРАВЛЕНИЕ
Чл.8 Органи на дружеството са:
1. Едноличния собственик на капитала - Община град Добрич;
2. Управителят;
3. Контрольорът, ако е назначен такъв;
Чл.9/1/ Правата на едноличиня собственик на капитала в Дружеството се осъществяват от Общинския съвет, а именно:
1. Учредява, преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването.
4. Взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружиства;
5. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието ме в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество.
6. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях;
7. Взема решение за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица;
8. Взема решение за допълнителни парични вноски;
9. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
10. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
11. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
12. Освобождава от отговорност управителя и контрольора.
13. Приема годишиня отчет и баланса.
/2/ Кметът на общинат упражнява слединте правомощия на едноличния собственик на капитала, посочени в Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правта върху общинската част от капитала на търговските дружества:
1. Назначава времен управител до провеждането на конкурс по чл.24 от тази НАредба в случаите, когато договорът за възлагане на управелнието с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл;
2. Извършва подбор, назначаване и освобождаване на контрольор на дружеството;
3. Избира проверители и експерт-счетоводители на дружеството;
4. Взема решения за предявяване на иск срещу управителя и назначава представители за водене на процес;
5. Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството;
6. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град Добрич в качеството й на едноличен собственик на капитала на търговското дружество.
Чл.10/1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.
/2/Управител на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон и отговаря на изискванията на Наредба №9/26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването.
/3/ Управителят се опрделя след конкурс за срок от 3 години по ред, определен с НАРЕДБА №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управелинето на лечебни заведения по ЗАкона за лечебните заведения.
/4/ Управителят органицира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата на Общинския съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от каритала на търговските дружества и актовете - решения, заповеди и др., на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.11 Управлението се възлага с договор за управление, сключен между Кмета на община град Добрич и съответния управител.
Чл.12 Договорът за пруваление урежда:
1. Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и начина на взаимодействието му с другите органи на дружеството;
2. Размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето та платен годишен отпуск на управителя;
3. Основания за прекратяване;
4. Икономически показатели, които следва да постигне управителя.
Чл.13 Кметът на Община град Добрич назначава контрольор на дружеството, ако спецификата и финансовото му състояние налагат това.
Чл.14 Контрольорът следи за спазване на учредителиня акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият учредителен акт е одобрен с решение № 26-11(т.І.9.) от 22 февруари 2005 година на Общински съвет град Добрич.
За неуредените в настоящият учредителе акт въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.
Учредителния акт се състави в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, архива на дружеството и ДОбрички окръжен съд, Фирмено отделение.

Председател на Кмет на
Общински съвет Община град Добрич
град Добрич

Приложение № 10

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

На лечебно заведение - еднолично дружество с ограничена отговорност Областен диспансер за психични заболявания със стационар "Д-р П. Станчев"ЕООД град Добрич
СТАТУТ
Чл.1. /1/ ОДПЗС "Д-р П. Станчев"ЕООД - град Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено на основание чл.61 и чл.62 от ТЗ.
/2/ ОДПЗС"Д-р П.Станчев"ЕООД - град Добрич е самостоятелно юридическо лице, образувано с Решение № 24-2/30.01.2001 г. на Общински съвет град Добрич.
/3/ Дружеството е лечебно заведение - психиатричен диспансер
/4/ Дружеството е правоприемник на "Център за психично здраве" град Добрич с всички активи и пасиви към 31.12.2000 г.
/5 / Имуществото на ОДПЗС"Д-р "П.Станчев" ЕООД - град Добрич е отделно от това на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.2. /1/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.
/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.
ФИРМА
Чл.3. Дружеството се регистрира с фирма - "Областен диспансер за психични заболявания със стационар "Д-р П. Станчев" ЕООД", която съкратено се изписва ОДПЗС"Д-р П.Станчев" ЕООД.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.
Чл.4. Седалището и адреса на управление на Дружеството е: гр.Добрич, ул."Панайот Хитов" 24- пк 208
Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: издирване, диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на лица с психични заболявания.
СРОК
Чл.6. Дружеството се създава за неопределен срок.
КАПИТАЛ
Чл.7. Капиталът на Дружеството към 10.02.2005г. е 66000 /шестдесет и шест хиляди лева/, разпределен в 6600 дяла по 10 лв. всеки, вписан в търговския регистър с решение №252 на Добрички окръжен съд.
Дружеството е собственик на движимото и недвижимото имущество - общинска собственост, включено в баланса на здравното заведение.
УПРАВЛЕНИЕ
Чл.8. Органи на Дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала - Община град Добрич;
2. Управителят;
3. Контрольорът, ако е назначен такъв;
Чл.9. /1/ Правата на едноличния собственик на капитала в Дружеството се осъществяват от Общински съвет, а именно:
1. Учредява, преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването.
4. Взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество.
6. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях.
7. Взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица.
8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
9. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
10. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
11. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
12. Освобождава от отговорност управителя и контрольора.
13. Приема годишния отчет и баланса.
/2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала, посочени в Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества:
1. Назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл.24 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл;
2. Извършва подбор, назначаване и освобождаване на контрольор на дружеството;
3. Избира проверители и експерт-счетоводители на дружеството;
4. Взема решения за предявяване на иск срещу управителя и назначава представители за водене на процес;
5. Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството.
6. Предприема пред органи на властта действия в защита интересите на Община град Добрич в качеството й на едноличен собственик на капитала на търговското дружество.
Чл.10. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.
/2/ Управител на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон и отговаря на изискванията на Наредба № 9/26.06.2000г. на Министъра на здравеопазването.
/3/ Управителят се определя след конкурс за срок от 3 години по ред, определен с НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
/4/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и актовете - решения, заповеди и др., на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.11. Управлението се възлага с договор за управление, сключен между Кмета на Община град Добрич и съответния управител.
Чл.12. Договорът за управление урежда:
1.Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и начина на взаимодействието му с другите органи на дружеството;
2. Размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя;
3.Основанията за прекратяване;
4.Икономически показатели, които следва да постигне управителят.
Чл.13. Кметът на Община град Добрич назначава контрольор на дружеството, ако спецификата и финансовото му състояние налагат това.
Чл.14. Контрольорът следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият учредителен акт е одобрен с решение № 26-11(т.І.10.) от 22 февруари 2005 година на Общински съвет град Добрич.
За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.
Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, архива на дружеството и Добрички окръжен съд, Фирмено отделение.
Председател на Кмет на
Общински съвет Община град Добрич
град ДобричПриложение № 11

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"ЖИЛФОНД - ИНВЕСТ" ЕООД ГРАД ДОБРИЧ


СТАТУТ
Чл.1. /1/"Жилфонд-инвест"ЕООД град Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено на основание чл.61 и чл.62 от ТЗ
/2/"Жилфонд-инвест"ЕООД град Добрич е самостоятелно юридическо лице, образувано с Решение №14-3-1/16.08.1990г. на Общински съвет град Добрич.
/3/Дружеството е правоприемник на ОФ"Жилфонд - Добрич"с всички активи и пасиви към 12.02.1992 година.
/4/Имуществото на "Жилфонд-инвест"ЕООД град Добрич е отделно от това на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.2. /1/Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.
/2/Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.

ФИРМА
Чл.3.Дружеството се регистрира с фирма "Жилфонд-инвест"ЕООД

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.4.Седалището и адреса на управление на Дружеството е: град Добрич, ул."Ген.Киселов" №1.
Чл.5.Предметът на дейност на Дружеството е:Управление в т.ч. отдаване под наем и поддържане на общинския жилищен фонд и инвеститорски контрол, изготвяне на пазарни и базисни оценки, провеждане на мероприятия по отчуждаване, административно правни услуги, посредническа дейност, организиране и провеждане на търгове, отдаване под наем на офиси и други помещения, включени в капитала на дружеството; упражняване на независим строителен надзор в строителството.

СРОК
Чл.6.Дружеството се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ
Чл.7.Капиталът на Дружеството към 01.01..2005г. е 43 800лв./Четиридесет и три хиляди и осемстотин лева/, разпределен в 4380 дяла по 10.00.лв. всеки.

УПРАВЛЕНИЕ
Чл.8.Органи на Дружеството са:
1.Едноличният собственик на капитала - Община град Добрич;
2.Управителят;
3.Контрольорът, ако е назначен такъв;
Чл.9. /1/ Общинският съвет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала в Дружеството:
1.Учредява, преобразува и прекратява дружеството;
2.Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
3.Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването.
4.Взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
5.Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество.
6.Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях.
7.Взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица.
8.Взема решения за допълнителни парични вноски;
9.Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
10.Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
11.Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
12.Освобождава от отговорност управителя и контрольора.
13.Приема годишния отчет и баланс.
/2/Кметът на общината упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала, посочени в Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества:
1.Назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл.24 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл;
2.Извършва подбор, назначаване и освобождаване на контрольор на дружеството;
3.Избира проверители и експерт-счетоводители на дружеството;
4.Взема решения за предявяване на иск срещу управителя и назначава представители за водене на процес;
5.Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството.
6.Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град Добрич в качеството й на едноличен собственик на капитала на търговското дружество.
Чл.10. /1/Дружеството се управлява и представлява от Управител.
/2/Управител на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон.
/3/Управителят се определя чрез конкурс по ред, утвърден от Общински съвет град Добрич.
/4/Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и актове - решения, заповеди и др., на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.11.Управлението се възлага с договор за управление, сключен между Кмета на Община град Добрич и съответния управител.
Чл.12.Договорът за управление урежда:
1.Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и начина на взаимодействието му с другите органи на дружеството;
2.Размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя;
3.Основанията за прекратяване;
4.Икономически показатели, които следва да постигне управителя;
Чл.13.Кметът на Община град Добрич назначава контрольор на дружеството, ако спецификата и финансовото му състояние налагат това.
Чл.14.Контрольорът следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият учредителен акт е одобрен с Решение № 26-11(т.І.11.) от 22 февруари 2005 година на Общински съвет град Добрич.
За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.
Учредителният акт се състави в три еднообразни екземпляра по един за едноличния собственик, архива на дружеството и Добрички окръжен съд, Фирмено отделение.


Председател на
Общински съвет Кмет на
град Добрич Община град

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна срока на валидност на разрешителните за таксиметров превоз на пътници

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 26 - 12:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.24, ал.3 от Наредба № 34 от 06.12.1999 година за таксиметров превоз на пътници:
1. Променя свое решение № 14-15 от 27.04.2000 година, като определя срок за валидност на разрешителните за таксиметров превоз на пътници една година от датата на издаването.
2. Въвежда едновременно издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници и холограмен стикер.
3. Променя чл. 53 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в частта "Дирекция Икономическо развитие и интеграция" т.9 - разрешително за таксиметров превоз на пътници с автомобили - от 20.00 лева на 10.00 лева.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна характера на градски автобусни линии № 205 и № 214

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 26 - 13:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 3 от Наредба №2 от 15.03.2004 година за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, променя утвърдените с решение № 13/ 27.04.2004 година градски линии № 205 и № 214 от основни в допълнителни.
2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 година за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, възлага на Кмета на Община град Добрич провеждането на конкурс за превоз на пътници с автобуси по допълнителни линии № 205 и № 214 от градската транспортна схема, по реда и условията, определени в т. 2, т. 3 и т. 4 на свое решение 15-7/ 29.06.2004 година.


ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване съгласие за ползване на краткосрочен банков овърдрафт до 20 000 лева на "Диагностично-консултативен център - ІІ - Добрич" ЕООД

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 26 - 14:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 т. 9 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие за ползване на краткосрочен банков овърдрафт до 20 000 лева на "Диагностично- консултативен център - II-Добрич" ЕООД за срок от 6 /шест/ месеца.


ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна на решение № 21-32/30.11.2004 година на Общински съвет за гарантиране на част от кредитния риск на фирма "А Ве М" ЕООД град Добрич за получаване на кредит от търговска банка

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 26 - 15:


Общински съвет град Добрич променя свое решение № 21-32 от 30.11.2004 година, както следва:
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и работата на Общински гаранционен фонд дава съгласие за гарантиране на част от кредитния риск на фирма "А Ве М" ЕООД град Добрич в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева при предоставяне на кредит от търговска банка.
2. Възлага на Кмета да предприеме всички необходими действия за реализиране на гаранцията със средства от Общинския гаранционен фонд съгласно нормативните изисквания.ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно приемане на Статут на Международно биенале "Хартията" - Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 26 - 16:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2, т. 4 и чл. 21 от Закона за закрила и развитие на културата, реши:
1. Международният проект «Хартията» от 2005 година да прерастне в Международно биенале «Хартията» - Добрич.
2. Приема Статут на Международно биенале «Хартията» - Добрич.


ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

С Т А Т У Т

НА МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ " ХАРТИЯТА "- ДОБРИЧ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Международното биенале "Хартията" се провежда в Добрич на всеки две години през месец септември.
2. В него могат да участват художници, работещи с хартия и приемащи условията на този статут.

ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Организатори на Международното биенале "Хартията" - Добрич са Община град Добрич, Художествена галерия - Добрич, Национален център за музеи, галерии и изобразителни изкуства при Министерството на културата и Съюз на българските художници.
2. Международното биенале "Хартията" - Добрич се провежда под патронажа на кмета на Община град Добрич.
3. За подготовка и организацията на Биеналето се създава Организационен комитет, чиито състав се съгласува с МК, СБХ, ХГ Добрич и се утвърждава от Кмета на Община град Добрич и Общински съвет град Добрич. Оперативната работа се извършва от екипа на Художествена галерия - Добрич и сътрудници.
4. Дейността по подготовката и реализацията на Биеналето се финансира от утвърден бюджет, както и от средства от спонсори, рекламодатели и дарения.
5. Наградите се определят от жури, съставено от представители от организаторите.
6. Експозицията на Международното биенале се подрежда в залите на Художествена галерия - Добрич.
7. Изложбата се съпътства от пълен каталог на участващите творби.

НАГРАДИ
1. Голяма награда - диплом, самостоятелна изложба през следващата година и 500 евро.
2. Награда на град Добрич - диплом и 400 евро.
3. Четири награди на спонсорите с общ награден фонд 1200 евро.

Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия - Добрич.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:
1. Право на участие имат художници от всички страни, които приемат условията на този статут.
2. Работните езици са български и английски.
3. Краен срок за получаване на творбите е /определя се конкретно за всяко издание/.
Адрес: Художествена галерия - Добрич, ул. България № 14 , 9300 град Добрич
Тел. +359 58 602 091 и +359 58 602 215, E-mail: [email protected]
www.dobrichgallery.org
Условията за участие и информация по организацията, селекцията, наградени творби могат да бъдат получени на адрес: www.dobrichgallery.org.
Авторите няма да бъдат персонално уведомявани за резултатите от журирането.
4. Всеки автор може да участва с не повече от три творби.
5. Представените произведения трябва да са собственост на автора.
6. Приемат се произведения, в които основния изразен материал е хартията - дву и три измерни, инсталации от хартия, ръчно лята хартия, както и други техники на използване на хартията. Инсталациите трябва да се съпровождат с чертеж или скица, обяснителен текст, улесняващ максимално аранжирането й. Приемат се творби - видеоарт по темата Хартия.
7. На гърба на творбата авторът трябва да посочи на български или английски език името си, наименованието на произведението, година на създаване.
8. Всеки автор изпраща попълнен формуляр за участие, който съдържа:
- фамилия, презиме, име;
- дата на раждане
- пълен и точен адрес - ул., град, държава, тел., мобилен тел.факс, ел.поща, сайт;
изрично деклариране, че дарява творбата или иска нейното връщане.
9. Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на Биеналето.
10. Творбите се изпращат по пощата или лично се представят за сметка на автора
11. Получаването на творбите става само франко град Добрич. Организаторите няма да транспортират творби, които са изпратени до друг краен пункт.
12. Организаторите гарантират сигурността на получените творби и не поемат отговорност за изгубените или повредени по време на транспортиране.
13. За чуждестранните участници организаторите се задължават да върнат необявените като дарение творби в срок от шест месеца след закриване на експозицията. Българските автори прибират своите произведения до 45 дни след закриване на изложбата.
14. Всеки участник в Биеналето получава безплатен каталог.
15. Пълният списък на участниците и репродукции на техните творби се представят в сайта на проекта.
16. Организационният комитет на Биеналето си запазва правото да репродуцира журираните творби и да ги публикува в свои издания.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на План за действие в изпълнение на Програмата на Общински съвет за превенция на наркоманиите и контрол върху наркотичните вещества през 2004 - 2007 година и годишен отчет за дейността на Съвета за 2004 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 26 - 17:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА:
1. Приема План за действие на Общински съвет по наркотични вещества през 2004 - 2007 година и Отчет за дейността на Съвета през 2004 година.
2. Преименува Общински съвет за превенция на наркоманиите и контрол върху наркотичните вещества в Общински съвет по наркотични вещества.

 

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ПЛАН
ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНСКИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ И КОНТРОЛ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА 2004 - 2007Г.

І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ
Дейности Отговорно лице
1. Създаване на информационна банка - набиране, селектиране и каталогизиране Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните вещества /ПИЦПНВ/
Изпълнители
ПИЦПНВ; ОбОСНВ
Дейности Отговорно лице
2. Годишно проучване по ключовите показатели на Европейския мониторинг център по наркотици и наркомании (EMCDDA)
3. Годишен доклад по тенденциите на употреба на наркотици и свързани проблеми, съгласно методиката на "Мулти сити" - Група Помпиду, Съвет на Европа. Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните вещества /ПИЦПНВ/
Изпълнители
ПИЦПНВ;Експертна група от ОбОСНВ
Дейности Отговорно лице
4. Годишно представително анкетно проучвание в училищата за оценяване степента на разпространение и моделите на консумация сред младите хора, характеристики и поведение на употребяващите и нагласите на различните групи към употреба на наркотици.
5. Ежегодно анкетно проучване сред населението за оценяване степента на разпространение и моделите на консумация сред общата популация, характеристики и поведение на употребяващите и нагласите на различните групи към употреба на наркотици Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/;
Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните вещества /ПИЦПНВ/;
Национален център по наркомании /НЦН/ - отдел "Информация и научни изследвания"
Изпълнители
ПИЦПНВ;НЦН; ХЕИ;НПО
Дейности Отговорно лице
6. Разпространение на годишния доклад по тенденциите за употреба на наркотици и проблеми свързани с тях
7.Разпространение на проучванията по показателите на EMCDDAР
8. Разпространение на анкетни проучвания по училищата и на общата популация Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните вещества /ПИЦПНВ/
Изпълнители
ОбОСНВ; ПИЦПНВ; ХЕИ;НПО
Дейности Отговорно лице
9. Разработване, отпечатване и разпространение на информационен бюлетин
10. Публикации в медиите Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/;
Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните вещества /ПИЦПНВ/
Изпълнители
ПИЦПНВ; Експертна група на информационно осигуряване; НПО

ІІ. ПРЕВАНТИВНА РАБОТА
Дейности Отговорно лице
1. Разработване на модел за програма по превенция на наркомании във добрички училища, предназначена за ученици от 5-8 клас. Пилотно въвеждане през учебната 2004/2005г. Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/;
Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните вещества /ПИЦПНВ/; НПО
Изпълнители
ПИЦПНВ; Експертна група; ХЕИ;
Дейности Отговорно лице
2. Разработване, издаване и разпространение на превантивни материали за различни прицелни групи Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/;
Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните вещества /ПИЦПНВ/; ХЕИ;
Изпълнители
Община град Добрич; ПИЦПНВ; ХЕИ; НПО
Дейности Отговорно лице
3. Изграждане на мрежа от обучени лица.Обучение на лица, заети в превантивни програми, събития и кампании - учители, директори, социални работници, журналисти, доброволци.
4.Партньорство при реализиране и изпълнение на програми за спорт и туризъм за децата и младите хора.
• Реализиране на програма "Спортът в свободното време-средство за борба с негативните явления". Община град Добрич;Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/; Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните вещества /ПИЦПНВ/ ; НПО; Инспекторат по образование- МОН
Изпълнители
Община гр.Добрич; Директор на Дирекция 'Образование"; Директор на Дирекция "Здравеопазване"; ИО на МОН; ПИЦПНВ; Експерти обучители -ХЕИ
Дейности Отговорно лице
5. Изследване на обществените нагласи и ангажираност чрез анализ на публикации в местния печат.
6. Медийна кампания за превенция на употребата на алкохол, тютюн и наркотици, насочена към цялото население. Дни на издания без реклама на алкохол. Община град Добрич;
Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/; ПИЦПНВ;
Изпълнители
Община град Добрич;Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/; ПИЦПНВ;

ІІІ. НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ И АУТРИЧ ДЕЙНОСТИ
Дейности Отговорно лице
1. Участие в реализирането на Национална програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"
Компонент 7 Ограничаване на рисково сексуално поведение сред подрастващите и младежите във и извън училищна среда:"Здравно образование извън училище"
• Популяризиране на програмата и и участие в изготвянето на общинския профил.
2. Подпомагане изграждането на дневен център за консултиране на лица, употребяващи наркотици и техните семейства.
• участие в подготвителния процес на кадри за работа с интравенозни наркомани.
• участие в междурегионална мрежа за работа с лица, употребяващи наркотици-организационно и експертно подпомагане на здравно-образователни програми сред общността и на дейности по снабдяване с информационни материали, презервативи, лубриканти, обмен на използвани игли и спринцовки-
• информационно и експертно подпомагане на дейности, по намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни практики в ромската общност (12-25г.)
• информационно и експертно подпомагане на дейности, по намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни практики сред проституиращи мъже и жени-участие в изграждането на Национална система за постоянен епидемиологичен и поведенчески надзор на ХИВ/СПИН Община град Добрич;Общински съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/; Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните вещества /ПИЦПНВ/; Неправителствени организации /НПО/
Изпълнители
Национални координатори
Община град Добрич
НПО
Здравни институции
Дейности Отговорно лице
3. Разработване на Програма за бюджетно финансиране на тестова диагностика за хепатит С и хепатит В, през 2005, предназначена за 150 здравно неосигурени, нетестувани през годината, инжектиращи наркомани, включени в болнични/амбулаторни програми Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/; ПИЦПНВ; ХЕИ;
Специализирани здравни заведения и лаборатории
Изпълнители
Експертна група


ІV. ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ
Дейности Отговорно лице
1.Стартиране на програмата за поддържащо
и субституиращо лечение с метадон. Включване в програмата на нуждаещи се лица. Национален център по наркомании /НЦН/
Община град Добрич
Областен Диспансер за психични заболявания и стационар /ОДПЗС/ - Добрич
Изпълнители
Национални координатори;Община Добрич;
Здравни институции
Дейности Отговорно лице
2. Устойчиво развитие на програма за интензивна извънболнична рехабилитация на зависими лица. Община град Добрич;Областен Диспансер за психични заболявания и стационар /ОДПЗС/ - Добрич;НПО
Изпълнители
ОДПЗС - Добрич; ДПБ - Карвуна
Дейности Отговорно лице
3.Разширяване на дейността на програмата за терапевтичен подход към зависимостите при амбулаторни условия в "ОДПЗС" Д-р П.Станчев"ЕООД гр.Добрич. Община град Добрич; Областен Диспансер за психични заболявания и стационар /ОДПЗС/ - Добрич;

Изпълнители
ОДПЗС
Дейности Отговорно лице
4. Институционално и експертно подпомагане на резидентни програми Община град Добрич; Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/; НПО
Изпълнители
ОбОСНВ; ПИЦПНВ;Експертни лица;

V. УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ, ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
Дейности Отговорно лице
1. Въвеждане на Програма за бюджетно финансиране, експертно подпомагане и координиране на проекти по превенция на наркомании, осъществявани от НПО. Община град Добрич; Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/;
Изпълнители
ОбОСНВ; Началник отдел "Здравеопазване и социална политика"
Дейности Отговорно лице
2. Провеждане на мероприятия по случай
Международния ден за борба с наркоманиите
• Провеждане на рок концерт с мото " Не на дрогата"
• Европейски младежки поп-рок конкурс "Сарандев" -2004г.
• Откриване на изложби от конкурс за рисунка "Децата и изкуството срещу дрогата" Община град Добрич; Общински Обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/; Младежки дом; МКППМН;
Изпълнители
Община град Добрич; ОбОСНВ; Младежки дом; МКППМН; ХЕИ;
Дейности Отговорно лице
3. Организиране на летен семинар за обучение по метода "връстници обучават връстници" за Общински младежки съвет по наркотични вещества Община град Добрич; Дирекция "Хуманитарни дейности"; ДПС; Младежки дом
Изпълнители
Община град Добрич; Дирекция "Хуманитарни дейности"; ДПС; Младежки дом
Дейности Отговорно лице
4. Ваканционни училища "Децата също имат права" - Програма Уницеф Община град Добрич; Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/
Изпълнители
Община град Добрич; Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/; Младежки дом; БНК "Заедно за децата"
Дейности Отговорно лице
5. Актуализиране и представяне на програма на Общински обществен съвет за ограничаване злоупотребата с наркотици, психоактивни вещества и алкохол на територията на Община град Добрич 2005 - 2008г. Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/
Изпълнители
Работни групи по направленията
Дейности Отговорно лице
6.Участие в осъществяването на дейности произтичащи от изпълнението на Националната стратегия и плана за действие на местно/
регионално равнище Община град Добрич; Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/;ПИЦПНВ;
Изпълнители
Община град Добрич; Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/;ПИЦПНВ;
Дейности Отговорно лице
7.Експертно и информационно подпомагане на проекти по превенция на наркомании осъществявани от НПО Община град Добрич; Общински обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/;ПИЦПНВ; НПО
Изпълнители
Неправителствени организации
VІ. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ, РЕСУРСИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА

Дейности Отговорно лице
1. . Ежегоден анализ на очакванията и потребностите на прицелните групи - градско население, етнически групи, младежи и техните семейства, млади хора с рисково поведение, злоупотребяващи и зависими лица, субгрупи със специални нужди и др.Планиране и въвеждане на инструменти за оценка.
Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/
Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните вещества /ПИЦПНВ/ НПО

Изпълнители
Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/
Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните вещества /ПИЦПНВ/ НПО
"
Дейности Отговорно лице
2. Ежегоден анализ на наличните ресурси.
Планиране на искани ресурси.
Община град Добрич; Общински Обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/; Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните вещества /ПИЦПНВ/
Изпълнители
Община град Добрич; ОбОСНВ;
Дейности Отговорно лице
3. Контрол и оценка на резултатите и ефективността на превантивни, здравни и социални дейности, финансирани бюджетно или чрез национални програми.
Планиране и въвеждане на инструменти за оценка. Община град Добрич; Общински Обществен съвет по наркотични вещества /ОбОСНВ/; Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните вещества /ПИЦПНВ/
Изпълнители
Община град Добрич; Дирекция "Хуманитарни дейности";

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно подкрепа на предложение за награждаване на Любен Бешков - Почетен гражданин на град Добрич с орден "Стара планина" или друга държавна награда


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 26 - 18:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.11 от Закона за ордените и медалите на Република България, подкрепя предложението за награждаване от Президента на Република България, с орден "Стара планина" или друга държавна награда, на Любен Стефанов Бешков - за изключителния му принос в развитието на Добруджанското краезнание, на българската историческа наука и историография и във връзка с неговата 80-годишнина.

 

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
19.1. Отговор на питане от Ясен Пенчев - общински съветник относно статута на Шах клуба по бул. "25-ти септември"

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 26 - 19.1:


Задължава общинска администрация, на следващото редовно заседание на Общински съвет, да внесе докладна записка относно изясняване въпросите, свързани с "Шах клуб" по бул. "25-ти септември".

 


ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
19.2. Молба от Енчо Атанасов Енчев за опрощаване на държавно вземане

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 26 - 19.2:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Енчо Атанасов Енчев - ЕГН - 4603248026, от град Добрич, ул. Зорница № 4, за опрощаване на дължима сума към Териториална данъчна дирекция град Добрич, на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България да НЕ СЕ опрощава дължимата сума.

 

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 26/22 февруари 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 26

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 22 февруари 2005 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
19.3. Молба от Таня Йорданова Тодорова за отпускане на персонална пенсия

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 26 - 19.3:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от КЗОО и изискванията на чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите, Общински съвет взе решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Калин и Галин Кулеви.

 

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

Последна промяна: 17:11:55, 20 Юни 2013
Свали в pdf