Решения от заседание №27 на ОбС на 01.03.2005 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 27/01 март 2005 година

ПРОТОКОЛ № 27

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 01 март  2005 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Актуализация на Общинския план за развитие за 2005 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 27 - 1:

На основание чл. 21, ал.1т. 12 от ЗМСМА  и във връзка с чл.28 ал.1 на Закона за        регионално развитие приема Общински план за развитие на Община град Добрич - Актуализация 2005 година и програма за реализацията му.

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:        (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

АКТУАЛИЗАЦИЯ 2005 Г.

Законът за регионално развитие, в сила от 20.02.2004 г. формулира "Регионалното развитие" като процес на формиране и осъществяване на политика за постигане на балансирано и устойчиво  развитие на административно-териториални единици, обединени в райони за планиране на територията на Република България.

Общинският план за развитие е средносрочен документ, определящ целите и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация.

Общинският план за развитие е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие и предвижданията на Областния план за регионално развитие 2000 г. - 2006 г. и Регионалната оперативна програма 2004 г. - 2006 г. При актуализацията на Общинския план за развитие за  2005 г. основните насоки и приоритети са съобразени с приетите от Общински съвет:  „Концепция за икономическо развитие на регион Добрич" /1998 г./; дългосрочен план „Добрич 2020"  и Стратегия за развитие на Община град Добрич 2000 г. - 2006 г. /решение на Общински съвет № 43-1/ 29.04.2002 г./

1. Оценка на природните потенциали и фактори за развитие.

Град Добрич е разположен в Дунавската хълмиста равнина върху Добруджанското плато. Градът е самостоятелна община и административен център на едноименната област. Територията  на  Община град Добрич  е  109 497  дка.

Към 15.12.2004 г. населението по постоянен адрес на Община град Добрич е 116 308 души, а с настоящ адрес - 106 267 души /по данни на ГД "ГРАО" към МРРБ/. Икономически активното население е 53 407 души /по данни на Дирекция "Бюро по труда" - Добрич/.

Средната надморска височина на района е 220 м. Град Добрич е разположен върху равнинен терен с благоприятен наклон - от 1,5% до 6%. По склоновете на долината на Суха река наклоните на места в южната част на града достигат до 12 % - 15 %. Северозападно от града е разположен хълмът Чорчолийките с наклон на източния и северния склон 10 % - 12 % и много полегати склонове. По-стръмни са склоновете на долината, разположена източно от Северната промишлена зона - на места достигат до 10 % - 15 %.

Градът попада в умереноконтиненталната климатична подобласт на европейската континентална климатична област. Средната годишна температура на въздуха е 10.2°С. Абсолютният температурен минимум е отбелязан през януари - минус 22.7°С, а максимумът - през август и септември - плюс 39.1°С. Пролетта е сравнително хладна, есента е топла поради затоплящото влияние на Черно море. През зимата е по-силно изразено въздействието на североизточните въздушни маси.

Районът се характеризира с висока влажност на въздуха и слаби валежи - 540 мм средногодишно (за страната годишните валежи са 650 мм), с добре проявен континентален режим. Летният максимум е през юни, зимният минимум - през февруари. През лятото падат 80 % от годишните валежи. Средната относителна влажност на въздуха е 78 %. През зимния период влажността достига 85% - 86 %, а през лятото спада до 68 % - 69 %. Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2,5 месеца. Проявата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква отвяването и преотлагането на снежната покривка и натрупването й във вид на дебели преспи. Широкият териториален обсег на Източната Дунавска равнина, значителната й отдалеченост от планинските бариери на Карпатите и Стара планина от север и юг, както и отвореността й към изток и запад определят и ветровият режим. Районът се характеризира като ветровит. Основният въздушен пренос е от северозапад с честота на проявление на северозападните ветрове 18,7%. Втори по значимост са северните ветрове - 18,0%. Най-слабо проявление имат ветровете с южна компонента 8,1%. Характерни са силните североизточни нахлувания. Скоростта на вятъра достига до 20 м/сек.

Почвената покривка е формирана основно върху льосова основа при степни и лесостепни растителни отношения. Развити са главно черноземните почви - излужени и оподзолени. В долинните дъна се развиват алувиалните почви. Тези почви са високопродуктивни. Преобладават земи от І и ІІ категория. Само северозападно от града и източно от Чорчолийките, са разположени нископродуктивни заблатени почви от V категория. Почвите в района са изложени на водна и ветрова ерозия. За това е допринесло намаляването на горските площи и екстензивното полевъдство. На много места почвата е отнесена в леглата на суходолията. В равнината се проявява ветровата ерозия. Изграждането на защитни горски пояси и ограничаването на пашата намаляват развитието на ветровата ерозия.

Естествената растителност заема съвсем ограничени пространства. Тя е изтласкана и се е съхранила само в онези места, които са по-малко годни за развитие на земеделието. Запазилите се тук-там единични дървета и групи от дървета говорят за предишно разпространение на обширни горски масиви. Унищожени са гори от вековни дъбове, габъри, брястове, лески и др. Сега преобладава културна и селскостопанска растителност. Горската растителност в района е представена от различни видове дъб, липа, ясен, габър и др. в лесопарк Кобаклъка и изкуствено създадените горски пояси, които са характерен елемент на ландшафта.

2.  Анализ на тенденциите и процесите в икономиката на общината.

2.1. Ръст на икономическото развитие.

Основните показатели на стопанските единици /нефинансов сектор/ за 2002 г. и 2003 г. е както следва:

Наименование

2002 г.,

в хил. лв.

2003 г.,

в хил. лв.

2003 г./2002 г.

1

Бруто продукция

323 745

356 905

+ 10,24 %

2

Приходи от дейността

541 207

617 596

+ 14,11 %

3

Нетни приходи от продажби

525 955

600 889

+ 14,25 %

4

Разходи за дейността

532 463

616 933

+ 15,86 %

Брой на предприятията по категории:

Категория

през

2002 г.

Отн. дял

през

2003 г.

Отн. дял

1

Микро - до 10 заети

1 378

85,75 %

1 401

83,54 %

2

Малки - от 11 до 50 заети

175

10,89 %

218

13,00 %

3

Средни - от 51 до 100 заети

27

1,68 %

26

1,55 %

4

Межд. групи - от 101 до 250

15

0,93 %

21

1,25 %

5

Големи - над 250 заети

12

0,75 %

11

0,66 %

 

ОБЩО

1 607

100 %

1 677

100 %

Разпределение на приходите от дейността по категории предприятия:
* - по данни на Териториално статистическо бюро - Добрич

2.2. Качествени характеристики на общинската икономика.

Структурата на  промишлеността  в  Общината  се  определя  от  подотраслите: хранително - вкусова промишленост, лека промишленост и  машиностроене. На  територията  на  града  са  развити транспортът, търговията  и  услугите. Близостта  на  град  Добрич  до  черноморското  крайбрежие  благоприятства  развитието  на  туризма.

Основните  продуктови  производства  от  промишлеността  на Община град Добрич  по  подотрасли  са  следните:

 • хранително - вкусова промишленост: производство на млечни произведения; олио и маргарин; колбаси; макаронени изделия; вина и спиртни напитки; безалкохолни напитки; продукти от птиче месо; брашно; хляб и сладкарски изделия; фуражи;
 • лека промишленост: производство на мъжка и дамска конфекция; облекла от кожи; мебели; платове; жакардови изделия;
 • машиностроене: производство на акумулатори; полуремаркета и контейнери; селскостопански машини; радиатори и филтри за леки и тежкотоварни автомобили; пластмасови изделия.

Средно-списъчен брой на заетите лица е както следва:

Сектор

2002 г.

2003 г.

2004

/ІІІ-то тримесечие/

1

Обществен

7 815

7 910

8 339

2

Частен

13 989

15 782

19 598

 

Общо

21 804

23 692

27 937

* - по данни на ТСБ - Добрич

Обработваемата земеделска земя в землището на Община град Добрич е 72 115 дка. Основните селскостопански култури за общината са пшеница, царевица и слънчоглед.

Процесите на преструктуриране на икономиката, съпроводени с масови съкращения, затихват. Паралелно с това се забелязва овладяване или увеличаване на заетостта в отделни отрасли и дейности, което е свързано с икономическа активност и с успешно прилагане на програми, насърчаващи наемането на работна сила. Нивото на безработица в Добрич е трайно над средното за страната.

Заетостта е съсредоточена основно в сферата на туризма, селското стопанство, хранително-вкусовата и текстилна промишленост, в търговията. Увеличават се заетите в сферата на услугите в частния сектор, а заетите в индустрията и услугите от обществения сектор намаляват.

2.3. Общински бюджет.

С П Р А В К А

за структурата на приходи на Община град Добрич по видове

Приходи

2003 год.

2004 год.

2005 г.

Отчет

Отн. дял

Отчет

Отн. дял

План

Отн. дял

1

Имуществени данъци

2 426 500

9,55%

2 631 742

10,97%

2 131 000

7,13%

2

Неданъчни приходи

4 421 986

17,40%

5 162 249

21,51%

5 100 800

17,07%

3

Взаимоотношения с ЦБ, в т.ч.:

18 497 083

72,76%

15 827 463

65,96%

15 774 400

52,80%

 

 - преодстъпени д-ци по ЗОДФЛ

10 220 017

 

10 428 038

 

10 777 000

 

 

 - обща допълваща субсидия

5 163 142

 

4 922 494

 

3 181 400

 

 

 - обща изравнителна субсидия

62 893

 

186 654

 

329 200

 

 

 - субсидия за капит. разходи

3 055 277

 

290 277

 

1 486 800

 

 

 - възстан. трансфери от ЦБ

-4 246

 

0

 

0

 

4

Трансфери

670 252

2,64%

1 571 508

5,62%

581 200

1,95%

5

Възстановени заеми

0

0,00%

44 499

0,19%

0

0,00%

6

Финансиране на дефицита /излишъка/

-595 085

-2,34%

-1 240 496

-5,17%

6 286 154

21,04%

 

Сума на бюджета

25 420 736

100%

23 996 965

100%

29 873 554

100%

 

С П Р А В К А

за структурата на разходите на Община град Добрич по функции

Функции

2003 год.

2004 год.*

2005 год.

Отчет

Отн. дял

Отчет

Отн. дял

План

Отн. дял

1

Общи държавни служби

1 051 557

4,14%

1 729 776

7,21%

1 877 286

6,28%

 в т.ч.: - текущи разходи

1 021 914

 

1 641 187

 

1 795 286

 

            - капиталови разходи

29 643

 

88 589

 

82 000

 

2

Отбрана и сигурност

115 865

0,46%

127 323

0,53%

84 523

0,28%

 в т.ч.: - текущи разходи

115 865

 

127 323

 

84 523

 

            - капиталови разходи

0

 

0

 

0

 

3

Образование

11 981 883

47,13%

12 268 497

51,13%

11 927 644

39,93%

 в т.ч.: - текущи разходи

11 978 948

 

12 139 914

 

11 713 644

 

            - капиталови разходи

2 935

 

128 583

 

214 000

 

4

Здравеопазване

1 515 319

5,96%

1 642 511

6,84%

1 663 936

5,57%

 в т.ч.: - текущи разходи

1 512 525

 

1 596 834

 

1 598 936

 

            - капиталови разходи

2 794

 

45 677

 

65 000

 

5

Соц. осиг., подпомагане и грижи

1 313 631

5,17%

1 703 078

7,10%

989 681

3,31%

 в т.ч.: - текущи разходи

1 313 631

 

1 703 078

 

989 681

 

            - капиталови разходи

0

 

0

 

0

 

6

Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда

5 563 450

21,89%

3 155 402

13,15%

5 532 199

18,52%

 в т.ч.: - текущи разходи

2 408 341

 

2 530 499

 

3 568 239

 

            - капиталови разходи

3 155 109

 

624 903

 

1 963 960

 

7

Почивно дело, култура, религиозни дейности

1 023 588

4,03%

1 311 143

5,46%

1 695 563

5,68%

 в т.ч.: - текущи разходи

1 020 599

 

1 297 160

 

1 579 763

 

            - капиталови разходи

2 989

 

13 983

 

115 800

 

8

Икономически дейности и услуги

2 855 443

11,23%

1 887 421

7,87%

5 407 702

18,10%

 в т.ч.: - текущи разходи

2 850 442

 

1 136 278

 

969 688

 

            - капиталови разходи

5 001

 

751 143

 

4 438 014

 

9

Разходи, некласифицирани  в други функции

0

 

171 814

0,72%

695 020

2,33%

 в т.ч.: - текущи разходи

0

 

171 814

 

695 020

 

            - капиталови разходи

0

 

0

 

0

 

 

Сума на бюджета

25 420 736

100%

23 996 965

100%

29 873 554

100%

2.4. Анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера.

2.4.1. Население.

Естествено прираст на населението през 2003 г.:

№ по ред

Наименование

Общо

Мъжки пол

Женски пол

1

Живородени

859

458

401

2

Умрели .

1 089

606

483

3

Умрели деца под 1 година

6

4

2

4

Естествен прираст

- 230

-148

-82


Население на 7 и повече години по степен на образование:

Население под, в и над трудоспособна възраст:

Население по юридическо семейно положение:

Население по етническа група:

Население по майчин език:

Население по вероизповедание:

* - по данни на ТСБ - Добрич

2.4.2.  Благосъстояние на населението.

Доходи и разходи средно на лице от домакинство:

Години

Общ доход

Паричен доход

от който:

Разход общо

Паричен разход - общо

от който:

Работна заплата

Пенсии

От дом. стоп.

Хранит. стоки

Нехранит стоки

2001

1 284

1 044

430

327

24

1 092

984

533

451

2002

1 681

1 199

532

310

24

1 355

1 249

520

729

2003

1 822

1 418

836

282

24

1 510

1 403

567

836

Потребление на основни хранителни продукти от домакинствата /средно на лице/:

Продукти

м.е.

Години

2001

2002

2003

Хляб и тестени изделия

кг.

136,8

128,9

117,8

Месо

кг.

19,2

22,5

22,6

Мляко прясно

л.

19,2

14,8

12,0

Мляко кисело

кг.

12,0

20,7

17,2

Сирене

кг.

9,6

10,8

11,3

Яйца

бр.

122,4

135,0

149,6

Плодове

кг.

13,2

25,2

21,6

Зеленчуци

кг.

38,4

44,7

43,0

Фасул

кг.

2,4

3,2

3,0

Картофи

кг.

22,8

25,0

25,5

Захар

кг.

7,2

7,5

8,6

Олио

л.

13,2

14,4

14,5

Средна работна заплата /в лева/:

Сектор

Работна заплата през 2002 г.

Работна заплата през 2003 г.

Средно годишна

Средно месечна

Средно годишна

Средно месечна

1

Обществен

3 508

292

3 813

318

2

Частен

2 117

176

2 532

211

* - по данни на ТСБ - Добрич

2.4.3. Безработица.


ИНФОРМАЦИЯ

за текущото състояние на безработицата                                                              на територията на Община град Добрич

(към 31.12.2004 год.)

Показател

Стойност

Относителен дял

Равнище на безработица

10,36%

-

Регистрирани безработни лица

5 533

-

         Разпределение по пол:

 

 

                 - жени

3 432

62,03%

                 - мъже

2 101

37,97%

         Разпределение по възраст:

 

 

                 -            до 19 години

214

3,87%

                 - от 20 до 24 години

565

10,21%

                 - от 24 до 29 години

729

13,18%

                 - от 30 до 34 години

674

12,18%

                 - от 34 до 39 години

606

10,95%

                 - от 40 до 44 години

638

11,53%

                 - от 45 до 49 години

648

11,71%

                 - от 50 до 54 години

764

13,81%

                 - над 55 години

695

12,56%

          Разпределение по квалификация:

 

 

                 - с работническа квалификация

1 418

25,63%

                 - специалисти

1 412

25,52%

                 - без специалност и професия

2 703

48,85%

           Разпределение по образование:

 

 

                 - с висше образование

692

12,51%

                 - със средно образование

2 522

45,58%

                 в т.ч. със средно професионално образование

1 826

 

                 - с основно

1 554

28,09%

                 - с по ниско образование

765

13,83%

Продължително безработни лица

1 993

 

                 - от 12 мес. до 24 мес.

801

14,48%

                 - над 24 мес.

1192

21,54%

 • - по данни на Дирекция "Бюро на труда" - Добрич

2.4.4. Здравеопазване и социални дейности.

Здравното обслужване на населението на територията на Община град Добрич е организирано от добре изградена и структурирана мрежа от здравни заведения, както следва:

 • " Многопрофилна болница за активно лечение" АД
 • "Диагностично-консултативен център І - Добрич" ЕООД
 • "Диагностично-консултативен център ІІ - Добрич" ЕООД
 • "Стоматологичен център І "ЕООД
 • "Областен диспансер за психични заболявания със стационар д-р П.Станчев" ЕООД
 • "Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3-годишна възраст"
 • Медицински център "ВИВА ФЕНИКС" ООД
 • ХЕИ

В началото на 2005 година беше разкрит Първичен здравен център за медицинско обслужване на ромско население. Центърът е изграден по пилотен проект на МЗ, в който община град Добрич е включена. Чрез него се осигуряват две лекарски практики в район с компактно ромско население. Чрез проект "Ръка за помощ" на НП "От социални помощи към осигуряване на заетост" са осигурени три работни места за медиатори, чиято задача е да подпомагат ромското население да направят своя избор за личен лекар.

Все повече нараства тенденцията лица от различни рискови групи да се нуждаят от предоставянето на социални услуги в общността. Това с особена сила се отнася за лицата с увреждания.

Предоставянето на социални услуги в общността ще позволи нуждаещите се лица да получат необходимата социална услуга без да се откъсват от обичайната домашна среда. Това от една страна осигурява сигурност на нуждаещите се чрез предоставянето на качествени социални услуги от квалифицирани кадри и от друга освобождаване на близки и роднини от ангажимента да полагат непрекъснати грижи на лицата с увреждания, получавайки възможността да се включат активно в икономическия и социален живот на общината.

Целите, които си поставяме чрез развитието на мрежа от заведения за социални услуги предоставяни в общността е да бъде дадена възможност лицата с увреждания да бъдат ресоциализирани и адаптирани в нормалната жизнена среда.

От 2005 година в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на инвалиди ще започне създаването на библиотечен фонд, предназначен за лица със зрителни затруднения, написан на брайл, както и с увеличен размер на формат А-3 за лицата с остатъчно зрение.

През 2005 година ще бъдат разширени предоставените услуги в Дневен център за деца с увреждания, като бъде включено изнесено обучение на децата от преподаватели в училище "Петър Берон"

Във връзка с големият брой желаещи да ползват услугите на Домашен социален патронаж през 2005 г. ще бъде увеличен капацитетът на тази форма на социална услуга от 270 на 350 лица. По този начин ще се откликне на нуждите на възрастни хора от общината да ползват услугите на ДСП.

Освен развитието на социални услуги, предоставяни в общността предстои и разкриването на ново заведение за предоставяне на социални услуги в специализирани институции - Приют за сираци и безнадзорни деца. Това е съвместна дейност с Църквата "Света Троица". Завършването на приюта ще се финансира от МТСП, фонд "Социално подпомагане" по проект на Община град Добрич.

През 2005 година предстои увеличаване на капацитета на Дом за стари хора от 103 на 115 лица. Увеличението на капацитета се налага поради големия брой чакащи възрастни лица за настаняване в дома.

2.4.5. Образование.

Мрежата на детските заведения в Общината  към м. септември 2004 година обхваща 16 целодневни детски градини с 5 групи извън основните сгради, с общ брой деца 2014, 11 полудневни групи към училищата с 202 деца. Осемдесет и девет процента /89,0%/ от живородените деца с постоянен адрес в град Добрич и на предучилищна възраст са обхванати в общинските детски градини.

Структурата на общинските училища се състои от  10 основни училища, 5 средни общообразователни училища /СОУ/, 3 профилирани гимназии, Спортно училище, Ученическо общежитие, Център за работа с деца /ЦРД/, Център за ученическо, техническо и научно творчество /ЦУТНТ/ и Ученическа спортна школа /УСШ/.

В Основно училище "Стефан Караджа" са разкрити болнични паралелки, а в училище "Отец Паисий", квартал "Рилци" организацията на учебно-възпитателния процес е в слети класове.

В училищата на град Добрич са застъпени всички профили - хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. Профилираното обучение и разширеното изучаване на някои общообразователни предмети дава възможност да се постави индивидуалността на ученика в центъра на образователния процес, да се осигури готовност за бързо ориентиране към определен профил, определена професия или специалност.

В общинските училища през учебната 2004/2005 г. се обучават 11773 ученика. в 531 паралелки от I до XII клас. Броят на полуинтернатните групи е 32.

Числеността на персонала в сферата "Образование" за учебната 2004/2005 учебна година е 1670.

В училищата са изградени 25 компютърни кабинети с 249 компютъра, като 14 от обектите имат интернет-връзка.

На територията на град Добрич функционират 8 държавни професионални гимназии, Помощно училище, Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи /ДОВДЛРГ/ "Дъга" и 6 академични учебни звена.

През учебната 2004/2005 година в професионалните гимназии на град Добрич се обучават 3374 ученика в 148 паралелки, а в академичните учебни звена - 2738 студенти по 35 специалности.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

1. Броят на учениците през учебната 1995/1996 г. в общинските училища е бил 15 477, а през учебната 2004/2005 г. - 11 773. Намалението е с 3 704 ученика,  /23.93 %/ или 142,5 паралелки. Броят на децата, родени през 1998 г. са 826, през 1999 г. - 888, през 2000 г. - 873, а през 2003 г. - 859. Очертава се тенденция на стабилизиране на раждаемостта в град Добрич и стабилизиране на приема на ученици в първи клас.

2. Тенденция е намаляване броят на персонала, зает в целодневните детски градини и общинските  училища. В сравнение с учебната 1995/1996 година, когато работещите в сферата на образованието са били 2626, през 2004 г. учителите и обслужващият персонал е с 956 бройки по-малко. Променено е и съотношението педагогически  и непедагогически персонал. Ако през учебната 1995/1996 година то е било 66,6% към 33,4 %, то през 2004/2005 г. е 75,4% към 24,6 %.Тази тенденция на увеличаване дела на педагогическия персонал за сметка на непедагогическия води до нарастване на средната месечна брутна работна заплата в сферата на образованието, която е по-висока от средната за страната.

3. Ежегодно се увеличава професионално-квалификационното равнище на педагогическите кадри. Седемдесет и четири процента /74,0%/ от учителите по предучилищна педагогика в Общината са с висока квалификационна степен. През 2003 г. с професионално-квалификационна степен / ПКС / са били  67 %. Педагозите в общинските училища през учебната 2004/2005 година с ПКС са 49,7%,  съответно през 2003/2004 г са били 44,4 %.

4. Все по-успешни се оказват условията и дейностите за реализация на задължителното училищно обучение. В действие са механизми за обвързване изплащането на социални помощи и детски надбавки с редовното посещение на децата в училище и недопускането на дублиране на ученици в общинските училища.

5. Налице е повишаване  качеството на образователните услуги в Община град Добрич, изразяващо се  в организирането на обучение на педагогически кадри за работа с компютри, провеждането на кандидатстудентска борса и изложение "Панорама на средното образование", усъвършенстване на новия бюджетен подход чрез делегиране на права и отговорности в общинските училища, издаване на информационни материали за ученици и родители, увеличаване броя на компютрите в общинските училища, обновяване фасадите на училищните сгради, повишаване степента на отопленост чрез газифициране  на парните  инсталации, въвеждане на съвременна техника в пропускателния режим на училищата и др.

2.5. Техническа инфраструктура и околна среда.

Наличието на надеждна и отговаряща на реалните потребности инфраструктура е съществена предпоставка за развитието както на икономическата, така и на социалната и останалите сфери от обществения живот. Град Добрич се отличава с относително чиста околна среда - незамърсени води, въздух и почви, сравнително добре развита и поддържана зелена система.

Елементи на техническата инфраструктура са: водопроводи, канализации, улично осветление, телекомуникации, газопреносна и газоразпределителна мрежа, улична мрежа. Може да се каже, че в значителна степен в град Добрич тя е изградена, но и в голямата си част е износена и се нуждае от поддръжка и реновация.

2.5.1. Водоснабдителни мрежи - водоизточници, пречиствателни станции, водоснабдителни мрежи.

Водоснабдяването на град Добрич се осъществява от сондажни кладенци, разположени около града и в областта. Водопроводната мрежа на град Добрич  има  обща дължина 230 км. От нея 162 км. са азбестоциментови водопроводи, 35 км. - стоманени,  3 км. - чугунени, 16 км. -полиетилен висока плътност /ПЕВП/ и 14 км. - поцинковани. Тя е изградена през 1956 - 1976 година от азбестоциментови тръби.

Изключително амортизираните стоманени водопроводи в ЦГЧ, силно износените уплътнители на връзките на азбестоциментовите водопроводи създават предпоставки за непрекъснати аварии. Средногодишно авариите в разпределителната мрежа са от 1200 до 1500, или 4.6 нерегламентирани изтичания на питейна вода на километър.

Канализационната система на град Добрич е смесена, отвеждаща едновременно битовите и атмосферни води, с обща дължина 195  километра.  Изградена е от бетонови тръби с диаметър от ф-200 до ф-800 за кръгли профили и ф-60/90 и ф-70/105 за яйцевидни профили. Основната канализационна мрежа има 14 канализационни клона, които отвеждат водите към главен  колектор, минаващ през най-ниските точки на града. Отвеждащият колектор до пречиствателната станция за отпадни води в с. "Врачанци" има диаметри ф-1200 - ф-2000  и дължина 10 км.

Жилищните квартали "Рилци" и "Изгрев" нямат изградена канализация. Около 96 % от населението на град Добрич е свързано с канализационната система.

2.5.2. Газификация.

Изградените газопроводи до месец септември 2004 г в град  Добрич са общо около 43,8 км.

Още през 2000 година Община град Добрич изработи План за газификацията на град Добрич, който определи насоките за развитие на газификацията като процес от изключителна важност за развитие на промишлеността, обществено-комуналният и битов сектор.

Към месец септември 2004 година потребителите на «Черноморска технологична  компания»АД  са 27 промишлени, 91 обществено-административни и 265 битови обекта, а в периода 09-12 месеца на 2004 г. с изпълнението на 7,3 км от клон 12 се увеличи и броят на потребителите с още  5 промишлени, 24 обществено-административни и 286 битови обекти.

2.5.3.  Улично осветление.

Уличното осветление на територията на града се захранва от 170 касети с отворена магистрална схема. Част от съществуващото улично осветление на града е с живачни лампи с високо налягане с мощност 250 W, а друга с натриеви лампи с вградено запалително устройство - с мощности 110 W и 220 W. Същите са монтирани в улични и паркови осветители.

Съгласно разработената Програма за енергийна ефективност, през 2004 година приключи вторият етап за енергоефективна реконструкция на системата за улично осветление и към момента има постигнати нива на осветеност в границите 65 - 70 %.

2.5.4. Електроснабдяване.

Трите подстанции - "Добрич", "Фаворит" и "Нона", които електроснабдяват Община град Добрич, са свързани с енергиен пръстен чрез електропровод 110 кV. Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с енергийния пръстен на Добричка област посредством електропроводни връзки 110 кV чрез подстанции в Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Балчик и Шабла.

В строеж е подстанция "Център" 110/20 кV. В ролята си на дълбок въвод в центъра на товарите тя ще ликвидира недостатъците на електроснабдителната схема, налагащи прехвърляне на енергия чрез мрежата 20 кV. Новата подстанция ще започне функционирането си с един трансформатор 10 кVА. Предстои въвеждането й в експлоатация.

Комунално-битовите потребители се осигуряват от четири възлови подстанции 20 кV - ВС "Болницата", ВС "Добрич-1", ВС "Балик" и ВС "Йовково". Потребителите от промишлеността се осигуряват от 15 броя възлови (заводски) подстанции 20 кV.

На територията на община град Добрич функционират 343 броя трансформаторни постове 20/0.4 кV с обща инсталирана мощност 326.55 МVА. Дългогодишен и задълбочаващ се проблем е осигуряването на битовите товари - съществуващи и перспективни, поради недостатъчни преносни възможности на линиите и схемата на разпределителната мрежа 20 кV. Общата трансформаторна мощност в трафопостовете е достатъчна за съществуващите товари, но е много неравномерно натоварена.

2.5.5. Депа за твърди битови отпадъци.

Сметосъбирането се извършва организирано ежедневно по райони, определени със заповед на кмета. От март 2000-та година дейностите сметосъбиране и сметоизвозване са отдадени на концесия на фирма "Шеле България" ЕООД. Отпадъците се депонират от 1977 г. на депо в землището на с. Богдан, разположено на ~5 км. от града. Технологичната схема е пробутване без запръстяване и достатъчно уплътняване, което намалява капацитета на депото и създава екологични проблеми. Поради това след 1995 г. са разработени проекти за рекултивация на старото депо и за неговото разширение с цел удължаване на експлоатационния му срок, който е трябвало да изтече през 1991 г. Разширението на практика не засяга нови земи, тъй като поради липса на точни граници старото сметище е заело около 100 дка, вместо отредените му 70 дка. 71,564 дка от площта на депото е собственост на Община Добричка, а 28,463 дка са собственост на Община град Добрич.

Проектът за реконструкция на депото предвижда обособяване на площ от 46 дка за депониране на битови отпадъци. Площта, подлежаща на рекултивация е 44 дка.

Тъй като депото край с. Богдан не решава дълготрайно проблемът с депонирането на отпадъците, се провеждат предпроектни проучвания със съдействието на МОСВ и чужди консултанти по програма ИСПА за направа на регионално депо край с. Крупен съвместно с общините Добричка, Крушари, Балчик, Никола Козлево, Генерал Тошево, Каварна и Шабла.

2.5.6.  Транспортни мрежи - пътища и др. видове транспорт, обществен транспорт.

През изградената на територията на град Добрич комуникационно-транспортна система в момента се осъществява само т.н. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло по околовръстния път, който е с подходящ габарит.

Зонирането на град Добрич, както сега, така и в перспектива очертава основните транспортни потоци в чертите на града, породени от трудови и културно-битови пътувания.Основните от тях са :

 • жилищни зони - централна градска част /пешеходната зона/;
 • жилищни зони - производствени зони.

На територията на общината предлагат транспортни услуги около 600 леки таксита и няколко транспортни фирми.

Транспортното обслужване в общината основно се извършва от три фирми: "Пътнически превози" ЕООД, "Тролейбусен транспорт" ЕООД и "ПГ Комерс" ООД и отделни частни превозвачи или техни сдружения ("Албена Автоекспрес 98" ООД, "Минибус експрес" ООД, ЕТ "Спринт", ЕТ "Стоянов агро", СД "Радилов и синове", "Темпо травъл" ООД).

Пътища:

 • първокласен път Е-87: Бургас - Варна - Балчик - Шабла;
 • второкласен път Е-21: Силистра - Добрич - Оброчище - Албена;
 • второкласен път Е-27: Добрич - Балчик - Каварна;
 • второкласен път Е-29: Варна - Добрич - Ген. Тошево.

Железопътен възел свързва Добрич със столицата‚ крайбрежието и европейски страни. ЖП гара Добрич е с 12 основни коловоза и възможности за преработка на около 50 хил. тона товари годишно. ЖП гара Добрич - Север е с възможности за преработка на около 200 хил. тона годишно.

Близостта на града до град Варна /летище, пристанище - 45 км./ и град Балчик /пристанище - 36 км./ прави удобно използването на въздушния и морски транспорт.

2.5.7.  Комуникационни мрежи - пощи, далекосъобщения, радио и телевизия.

В град Добрич функционират 6 обекта за пощенски услуги. Териториално обектите покриват цялата градска зона и напълно задоволяват нуждите.

Община град Добрич е обхваната от две районирани телефонни мрежи с четири аналогови и цифрова централи. Общият брой на монтирания капацитет е 6 090 броя цифрови номера и 42 000 броя аналогови номера, от които 30 % са незаети. В града функционират три мобилни мрежи - цифрови на "М-тел" и "ГлоБул" и аналогова на "Мобиком". През 2005 г. в Добрич ще започне и предлагането на услугата Triple Play на телекомуникационната компания Кейбъл Тел, която включва кабелна телевизия, интернет и телефон.

В Общината работи радио-телевизионна станция за пренасяне и разпространение на радио телевизионни програми, кабелни телевизии и телефония. В станцията са монтирани четири телевизионни предавателя, осем радиопредавателя и съоръжения за четири радиорелейни линии.

Град Добрич е свързан с оптичен кабел с Варна-Албена-Балчик-Каварна-Генерал Тошево-Добрич, отклонение Варна-Тервел-Силистра, с което се осигуряват надеждни и качествени междуселищни  телефонни връзки, мобилни и интернет връзки със страната и чужбина.

2.5.8. Улична мрежа.

Уличната мрежа на град Добрич е развита съобразно характерните теренни дадености и наличието на железопътна линия, като схемата на града е радиално кръгова с елементи на свободна или правоъгълна в отделни райони. Общата дължина на уличната мрежа е 165 км., като 60 км. от тях са  главна улична мрежа.

Може да се каже, че като цяло състоянието на уличната мрежа в град Добрич е силно влошено. Всички градски магистрали, районни артерии и главни улици са изградени преди повече от 20 години и експлоатационният срок на горния пласт асфалтобетон е отдавна изтекъл. Това наложи през 2004 г. да се емитира облигационен заем и изпълни първия етап - преасфалтиране на улиците «Вардар», «Васил Левски», «Страцин» и «Отец Паисий». Това даде възможност отделените в бюджет 2004 средства в размер на 700 000 лева  за изкърпване да бъдат насочени към второстепенната улична мрежа.

Наличният финансов ресурс позволява да се извършват само дейности по изкърпване на компрометираните участъци по тази част от уличната мрежа, която е носител на масовия градски транспорт. През 2004 г. са изкърпени 24 813 м², което е едва 5 % от общата квадратура на главната улична мрежа, на стойност 700 000 лв.

2.5.9. Благоустрояване.

Управлението на откритите пространства - тротоари, обслужващи улици, булеварди, паркове, детски площадки, паркове и градини, е ключов фактор за развитието на висококачествена градска среда. Добре проектираните и планирани открити пространства придават по-голяма привлекателност на града и допринасят за неговото икономическо развитие. Действащата нормативна уредба задължава местните власти да изграждат среда за обитаване, достъпна за всички хора, независимо от степента на тяхната дееспособност.

В периода от 1980 - 1990 г. в град Добрич масово се реализира кооперативно жилищно строителство, като междублоковите пространства на новоизградените ЖСК останаха неблагоустроени поради липса на финансови средства.

През 2004 г. бяха реализирани мащабни благоустройствени мероприятия със собствени и привлечени от Социално инвестиционния фонд  и от програма "Красива България" средства в размер на общо 564 000 лева. С тях се изгражда инфраструктурата в "Модерна махала", подлеза към градски парк "Свети Георги" и детски площадки.

2.6. Урбанизация.

По действащите Подробни устройствени планове за жилищните територии повечето от терените са предвидени за комплексно жилищно строителство, а тези за обществено строителство са преоразмерени. Съвременните обществено-икономически условия налагат изработването на нови планове, с преосмисляне на предназначението и застрояването на терените.

Жилищните сгради към края на 2003 година на територията на Община град Добрич са 9 521 бр. с 39 554 броя жилища разположени на 1 615 690 кв. м. жилищна площ.

Липсата на ПУП за части от територията на града, населени от наши съграждани от ромски произход, не дава възможност за извършване както на ново строителство, така и за ремонтни работи на вече изпълненото.

Подробните устройствени планове за промишлените зони са стари, неточни, с невярна вече кадастрална и друга информация. Същите са изготвени на хартиен носител.

Кадастралната карта, изработена в цифров вид, не предоставя нужната информация, тъй като в нея са отразени само имотните граници и сградите. Там липсват специализирани елементи, като релеф, улици, тротоари, електрически и други стълбове, ВиК, телефонни, Ел. шахти и други, т.е липсват инфраструктурните елементи. Тя не може да бъде опорен план за изработването на ПУП и поради това се налага съвместяването на кадастралните планове в цифров вид (съдържащи голяма част от елементите на специализираната карта), където ги има и кадастралната карта на района. За разлика от ПЗ "Запад", за ПЗ "Север" е необходимо допълване на кадастралната карта със специализираната информация, което е възможно единствено, чрез геодезическо заснемане на място, извършвано от оторизирани лица по ЗКИР.

С цел конкретизиране устройството и застрояването на тези територии и предотвратяване на по-нататъшното строителство, без да се спазват каквито и да било правила и норми, е необходимо да се изработят Подробни устройствени планове с отклонения, по-големи от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. (обн.ДВ бр. 3/2004 г.) за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

3. SWOT анализ.

 

Силни страни

 • 1. Благоприятно географско положение - близост до Черно море (неговите курорти и пристанища), предмостие към източните пазари и т.н.;
 • 2. Център на развита селскостопанска област (житница на България);
 • 3. Силна суровинна база за хранително-вкусовата промишленост;
 • 4. Добре развита лека и хранително-вкусова промишленост;
 • 5. Изградена институционална структура и основа на сътрудничество с бизнеса и НПО;
 • 6. Екологично чист регион;
 • 7. Газификация;
 • 8. Дългосрочен план за развитие"Добрич 2020";

Слаби страни

 • 1. Отдалеченост от столицата (липса на крупни инвестиции по Национални програми);
 • 2. Силно износена и недоизградена градска техническа инфраструктура (В и К проблеми, лошо състояние на пътната мрежа и др.);
 • 3. Липса на свободни терени за развитие на бизнеса и качествено административно обслужване;
 • 4. Лошо състояние на съществуващия сграден фонд.
 • 5. Неактуални Общи общински устройствен и Подробни устройствени планове;
 • 6. Липса на система за привличане и обслужване на инвеститори на регионално и местно ниво.
 • 7. Наличие на производства с ниска добавена стойност;
 • 8. Неотговарящи на потребностите на работодателите програми за професионално обучение;

Шансове

 • Модернизация на леката и хранително-вкусовата промишленост;
 • Приоритетно развитие на малкия и среден бизнес;
 • Модернизация на земеделието и селско-стопанското производство;
 • Развитие на публично-частното партньорство и концесиите като форма за привличане на външен капитал;
 • Повишаване конкурентноспособността на човешкия ресурс;
 • Усвояване на средства от предприсъединителни инструменти и структурни фондове на ЕС;
 • Развитие на информационното общество;
 • Изграждане на технологичен парк;
 • Привличане на капитали и инвеститорски интерес;
 • Развитие на производства, обслужващи туризма и приложен интегриран туристически продукт;
 • Утвърждаване на Добрич като търговско и панаирно средище и фестивален град;
 • Добрич - университетски град;
 • Членство в Еврорегион „Дунав - Изток";
 • Развитие на трансгранично сътрудничество.

Рискове

 • Намален кадрови потенциал за внедряване на иновации;
 • Задълбочаване на демографския проблем и трудова емиграция, особено на млади хора;
 • Привличане на неекологични производства;
 • Превръщане на региона в "суровинен придатък";
 • Липса на достатъчно централни инвестиции за решително подобряване на инфраструктурата;
 • Висока цена на енергоносителите;
 • Висока цена на водата;
 • Успешно покриване на изискванията на Европейския съюз от местния бизнес.

 

 

4. Стратегическа част.

Визия за развитие

Добрич - преуспяващ икономически, търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее пълноценно.

Мисия

Стратегическата роля (мисия) на Община град Добрич за осъществяване на тази визия за бъдещето на града се свежда до:

 • Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова заетост;
 • Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура;
 • Създаване на здравословна екологична среда за обитаване и подобряване на здравния и социален статус на населението;
 • Осигуряване на условия за инвестиции в човешките ресурси чрез стимулиране на достъпно, модерно и качествено образование и здравеопазване чрез развитие на пълноценна и културна дейност, чрез разширяване на възможностите за отдих, възстановяване и развлечения;
 • Създаване на предпоставки за утвърждаване на Добрич като туристически, панаирен и фестивален град;
 • Разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоуправление и в обществения живот.

Приоритети

 1. Подобряване на инфраструктурата.
 2. Подобряване на инвестиционния климат и подкрепа на малкия и среден бизнес.
 3. Повишаване заетостта и  качеството на работната сила.
 4. Прозрачно и ефективно управление и стабилизиране на социалните процеси в общината.
 5. Подготовка за присъединяване към Европейския съюз.

Приоритет 1: Подобряване на инфраструктурата

Цел 1: Постигане на ефективно развитие на елементите на инфраструктурата на общинско ниво.

Мярка 1: Създаване на градоустройствена основа за обслужване на собствеността и реализиране на инвестиционни инициативи.

Дейности:

 1. Приемане на ПУП-ПРЗ за ЦГЧ - І, ІІ, ІІІ, и ІV части.
 2. Изработване на предварителен проект на ПУП-ПРЗ за ЖК "Добротица".
 3. Изработване на предварителен проект на ПУП-ПРЗ за кв. "Изгрев".
 4. Допълване на кадастралната карта със специализирана информация, чрез геодезическо заснемане на място от оторизирани лица.

Цел 2: Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали.

Мярка 1: Изграждане на достъпна обществена среда и благоустрояване на откритите пространства

Дейности:

 1. Изграждане на достъпна обществена среда по ул. "25-ти септември" /от пл. "Свобода" до пл. "Тракийски"/ - І-ви етап;
 2. Подобряване на условията за пешеходен и транспортен достъп в Индустриалните зони;
 3. Възстановяване на уличната настилка;
 4. Благоустрояване на жилищни квартали.

Мярка 2: Рехабилитация  на водопроводната и доизграждане на канализационната мрежа

Дейности:

 1. Подмяна на участъци със силно амортизирани водопроводи;
 2. Изграждане на нови канализационни клонове.

Мярка 3: Въвеждане на енергоефективни системи

Дейности:

 1. Енергоефективна реконструкция на осветлението в жилищните квартали.
 2. Газифициране на общински сграден фонд: "Корпус 3", "Художествена галерия", Център за защита природата и животните, Спортни зали.

Цел 3: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда.

Мярка 1: Ефективно управление на отпадъците

Дейности:

 1. Въвеждане в експлоатация на първа клетка от депото за ТБО при с. Богдан.
 2. Въвеждане на разделно сметосъбиране.
 3. Почистване на микросметища.
 4. Работа по проблема с бездомните кучета.
 5. Компостиране на отпадъци.

* Други задачи:

 1. Завършване и въвеждане в експлоатация на търговските обекти в жилищен блок "Добруджа".
 2. Възлагане и изработване на проект за жилищен блок "Добруджа", вход Д.
 3. Изработване на "Схема за паркиране в централна градска част ".
 4. Ремонт на общински спортни зали.

Приоритет 2: Подобряване на инвестиционния климат

и подкрепа на малкия и среден бизнес

Мярка 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика

Дейности:

 1. Трансформиране на бивши военни бази и поделение в технологичен парк.
 2. Създаване на условия за развитие на общинските търговски дружества.
 3. Маркетингови дейности за привличане на инвеститори в Община град Добрич.
 4. Участие в инициативи и проекти съвместно в местния бизнес.
 5. Изпълнение на Програма за развитие на туризма 2005.
 6. Трансформиране на терен на бивша топлоцентрала в търговски комплекс

Мярка 2: Прилагане на местни инструменти, стимулиращи развитието на малките и средни предприятия

Дейности:

 1. Изграждане на административен капацитет за усвояване на предприсъединителните фондове.
 2. Защита интересите на потребителите и регулиране на търговската дейност.
 3. Увеличаване броя на подкрепените от общинския гаранционен фонд малки и средни предприятия.

Мярка3: Подобряване на бизнес инфраструктурата и услугите

Дейности:

 1. Разработване на инвестиционен проект - фаза "идеен" за подобряване съществуващата инфраструктура в промишлени зони - "Север" и "Запад".
 2. Развитие на публично-частните партньорства и на бизнес асоциациите, работещи в подкрепа на месния бизнес.
 3. Маркетингови дейности в услуга на местния бизнес.
 4. Подобряване транспортното обслужване на населението.

Мярка 4: Популяризиране европейските стандарти за качество и програмите по    предприсъединителните европейски фондове

Дейности:

 1. Издаване на бюлетин "Партньори"
 2. Провеждане на информационни кампании и инфо дни.

Приоритет 3: Повишаване заетостта и качеството на работната сила

Цел 1: Повишаване качеството на образованието и придобитата професионална квалификация

Мярка 1: Постигане на ефективното управление на наличните общински ресурси в образованието  и оптималното им използване;

Дейности:

1. Разработване и прилагане на ясни критерии за разпределяне на финансовите средства.

 • Утвърждаване на системата за делегиран бюджет в училищата.
 • Упражняване на постоянен контрол върху начина на изразходване на предоставените средства на общинските детски градини, училища, обслужващи звена.

Мярка 2: Повишаване качеството на предлаганите образователни услуги

Дейности:

 1. Намаляване броя на децата в задължителната училищна възраст, които не посещават общински училища;
 2. Подобряване на материално-техническата база в общинските училища чрез реализиране на строителна програма /капиталови разходи/, участие в проекти и др., оборудване с нова училищна мебел и компютърна техника;
 3. Модернизиране на спортната база в училищата и реализиране на Програма съвместно с БЧК и др. за пълноценното й използване през ваканциите и почивните дни;
 4. Разширяване на дейностите по проектите за борба срещу разпространението на ХИВ/СПИН и наркоманиите и работата на консултативните кабинети по наркомании и към МКБППМН.
 5. Подобряване на здравното обслужване и здравословната и безопасна среда за обучение, възпитание и труд.

Мярка 3: Развиване на таланти, интегриране на малцинствени групи и на деца със специфични образователни потребности в училище.

Дейности: Участие в проекти

Мярка 4: Прилагане на Националните Програми за учене през целия живот в партньорство с местни работодатели с цел адекватно предлагане на професионални образователни услуги

Дейности: Участие в проекти

Приоритет 4: Прозрачно и  ефективно управление

и стабилизирани социални процеси

Цел 1: Усъвършенствуване управлението на финансите и общинската собственост на територията на Община град Добрич - подготовка за финансова децентрализация (Финансово управление на общината)

Мярка 1: Прилагане на съвременни системи за финансово управление и контрол за целесъобразното разходване на бюджетните средства

Дейности:

 1. Прозрачност и публично обсъждане от местната общност на проекта за бюджет и отчета за неговото изпълнение.
 2. Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол за подобряване на отговорността при финансово управление на Общината.
 3. Превантивен и текущ контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.

Мярка 2: Финализиране на общинската приватизация, увеличаване ролята на концесионния процес и постигане на ефективно действуващ следприватизационен и след концесионен контрол

Дейности:

 1. Създаване на условия за прозрачна, бърза и икономически ефективна приватизация, при равнопоставеност на инвеститорите.
 2. Подпомагане на малкия и среден бизнес при равнопоставеност на частната инициатива на територията на Общината.
 3. Подобряване на условията за инвестиции, засилващи конкурентноспособността на местния бизнес, чрез предлагане на нови обекти за приватизация.
 4. Засилване на ролята и ефективността на следприватизационния контрол върху изпълнението на задълженията на купувачите, поети с приватизационните договори, чрез съвместни проверки с общински съветници.

Мярка 3: Повишаване събираемостта на дължимите неданъчни приходи

Дейности:

 1. Контрол по събираемостта на дължимите неданъчни приходи.
 2. Взаимодействие с данъчна администрация и съдия-изпълнители за подобряване на събираемостта на публичните и частните общински вземания.

Цел 2: Осигуряване на достъпни и качествени здравна помощ и здравословна жизнена среда за населението на Община град Добрич( здравеопазване)

Мярка 1: Постигане на по-добра здравна профилактика сред подрастващото поколение

Дейности:

Преразпределение на медицинските лица в училищата и детските градини, с цел по-добро медицинско наблюдение и обслужване.

Оптимизиране на дейността на Първичен здравен център за медицинско обслужване на ромското население.

Мярка 2: Разширяване видовете социални услуги за проблемни слоеве от населението

Дейности:

 1. Увеличаване броя на лицата, ползващи социални услуги, предоставени от Домашен социален патронаж.
 2. Разкриване на специализирана институция за социални услуги - Приют за сираци.
 3. Оптимизиране на дейността на общинските социални звена
 4. Разширяване на социалните услуги предоставени от Центъра за социална рехабилитация на инвалиди.
 5. Увеличаване капацитета на Дом за стари хора.

Цел 3: 0богатяването  на местната културна идентичост  и развитието на наличния културен потенциал- градивна форма на международно сътрудничество и промоция на Общината (култура)

Мярка 1: Иницииране и осъществяване на културни прояви, конкурси, изложения и други промоционални прояви

Дейности по Приложение 1: Културен календар 2005 година

Мярка 2: Осъществяване на проекти за културно сътрудничество с акцент - насърчаване на млади таланти

Дейности по Приложение 1 : Културен календар 2005 година (раздел - международни прояви)

Мярка 3: Реставрация и съхраняване на сградния фонд на културните институти на територията на Община град Добрич

Цел 4: Постигане на по-добро и по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса

Мярка 1: Усъвършенствуване организацията на управление и работа в общинската администрация

Дейности:

 1. Поетапно реализиране на проекта за електронно правителство.
  ¨ Осъществяване на текущ документооборот с институции и ведомства с електронни документи, подписани с универсален електронен подпис;
  - Извършване на услуги по електронен път посредством интернет-страницата на Общината, в т.ч. въвеждане на електронни банкови плащания за общински услуги.
 2. Въвеждане на ISO - стандартите в работата на общинската администрация.
 3. Обезпечаване надеждна физическа и електронна защита на информация и документи.
 4. Извършването на електронна услуга по гражданско състояние "Промяна на настоящ адрес" чрез определения за целта e-mail: [email protected]

Мярка 2: Повишаване информираността на гражданите и прозрачността на работа на Общинската администрация и Общинския Съвет

Дейности:

 1. Повишаване публичността и прозрачността на работа на Общински съвет и информационната обезпеченост
 2. Повишаване публичността и прозрачността на работа на Общинска администрация в т.нар. рискови области.

Цел 5: Разширяване на международно сътрудничество и ефективността на  връзките с обществеността

Дейности:

 1. Поддържане високо ниво на информираност на обществеността за дейността на местната власт.
 2. Усъвършенстване механизмите за участието на гражданите в процесите на местното самоуправление.
 3. Усъвършенстване на рекламна стратегия на Добрич.
 4. Поддържане на създадените международни контакти и акцентиране върху икономическите аспекти на сътрудничеството.

•5.               Дейности и проекти за реализация на Плана за развитие на Община град Добрич за 2005 година.

 

Програма за реализация наПлан за развитие на Община град Добрич за 2005 г.

Приоритет

Цел

Мярка

Име на проекта

Дейности

Необх. финансови ресурси

Национално съ-финансиране

Програми ЕС

Привлечени средства от заеми

Други безвъзм. финанс.

Общо

РБ

ОБ

Търг. друж.

Приоритет 1 - Подобряване на инфраструктурата

Цел 1: Постигане на ефективно развитие на елементите на инфраструктурата на общинско ниво

Мярка 1 - Създаване на градоустройствена основа за обслужване на собствеността и реализиране на инвестиционни инициативи

1. Изработване на подробни устройствени планове за:

- ЦГЧ - І, ІІ, ІІІ и ІV - окончателен проект

- ЖК "Добротица

- Застроени територии от роми в ЖК "Изгрев"

Проучвателни и проектни дейности - 2005 г.

101 100

101 100

 

101 100

 

 

 

 

2. Изработване на опорен план за промишлени зони "Север" и "Запад".

Проучвателни и проектни дейности - 2005 г.

200 000

 

 

 

 

 

 

200 000

3. Съвместяване на специализираното съдържание на кадастралния план с изработваната кадастрална карта за ПЗ "Запад".

Проучвателни и проектни дейности - 2005 г.

40 000

 

 

 

 

 

 

40 000

4. Попълване на кадастрална карта за ПЗ "Север" с липсващата специализирана информация в цифров вид.

Проучвателни и проектни дейности - 2005 г.

60 000

 

 

 

 

 

 

60 000

Цел 2: Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали

Мярка 1: Изграждане на достъпна обществена среда и благоустрояване на откритите пространства

5. Проект "Изграждане на достъпна обществена среда за хора с различна степен на дееспособност в град Добрич".

Изграждане на рампи за хора с физически увреждания; ремонт на настилки; изграждане на водоотвеждащи системи; парково и алейно осветление - 2005 г.

352 000

70 400

 

70 400

 

 

 

281 600

/СИФ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Проект "Възстановяване и социално адаптиране на средата за обитаване в квартал 62 на град Добрич".

Цялостно благоустрояване на междублокови пространства в кв. 62 чрез ангажиране на трайно безработни; проектиране, съобразено с изграждането на социално достъпна среда - 2005 г.

364 000

72 800

 

72 800

 

 

 

291 200

/СИФ/

7. Проект "Благоустрояване на средата за обитаване в ЖК "Модерна махала".

Изграждане на достъпна среда и цялостно благоустрояване на ЖК "Модерна махала"; Осветление; Изграждане на детска площадка. 2004-2005 г.

378 000

75 600

 

75 600

 

 

 

302 400

/СИФ/

8. Програма за реализация на благоустройствени мероприятия с участие на местното население.

Поддържане и ремонт на прилежащи тротоарни площи; поддръжка и възстановяване на пешеходни пътеки и алеи; изграждане на подходи; засаждане на растителност; Обособяване на вътрешноблокови и вътрешноквартални градини и цветни петна. - 2005-2007 г.

80 000

64 000

 

64 000

 

 

 

16 000

/дялово участие/

9. Програма за капиталови разходи на Община град Добрич за 2005 г.

Ремонт на училища, детски градини и спортни площадки в учебни заведения

150 000

150 000

150 000

 

 

 

 

 

Ремонт на Художествена галерия

50 000

50 000

50 000

 

 

 

 

 

Изграждане на водопроводи и канализации

256 000

256 000

256 000

 

 

 

 

 

Проучване и проектиране

14 000

14 000

14 000

 

 

 

 

 

Благоустройствени мероприятия

325 000

325 000

 

325 000

 

 

 

 

Рехабилитация на улици и преасфалтиране

4 385 000

 

 

 

 

 

4 385 000

/облигационен заем/

 

10. Проект "Красива България".

АЕМО "Стария Добрич"

132 940

69 129

 

69 129

 

 

 

63 811

Градски парк "Свети Георги" - 3

149 971

77 985

 

77 985

 

 

 

71 986

Градски парк "Свети Георги" - 4

149 927

77 962

 

77 962

 

 

 

71 965

Зона за отдих и търговия "Изток"

149 894

77 944

 

77 944

 

 

 

71 950

Зона за отдих и търговия "Запад"

149 791

77 891

 

77 891

 

 

 

71 900

Ремонт на детска ясла № 5

136 995

71 237

 

71 237

 

 

 

65 758

Ремонт на ЦДГ № 17

130 949

68 093

 

68 093

 

 

 

62 856

 

Мярка 2: Рехабилитация  на водопроводната и доизграждане на канализационната мрежа

11.Проект "Изграждане на канализация в квартал "Изгрев" град Добрич"

Изграждане на смесена канализационна система в квартал "Изгрев"

347 960

73 700

 

73 700

 

 

 

274 260

/СИФ/

Мярка 3 - Въвеждане на енергоефективни системи

12. Проект "Енергоефективна реконструкция на системата за улично осветление"

Подмяна на паркови осветители по квартали и междублокови пространства; Рехабилитация и монтаж на нови касети за улично осветление. - 2005 г.

382 000

382 000

 

382 000

 

 

 

 

13. Енергоефективна реконструкция на общинския сграден фонд на функции "Образование", "Здравеопазване" и "Административни дейности"

Подмяна на дограми, топлоизолация по фасади, ремонт на покривни конструкции, подмяна на съществуващи котли, ремонт на отоплителни инсталации

2 923 567

 

 

 

 

 

 

2 923 567

/АЕЕ/

14.Газификация на общински спортни зали.

Изготвяне на инвестиционен проект, монтаж на инфрачервено газово отопление на СЗ "Добротица", "Младост" и СК "Русалка"

392 000

 

 

 

 

 

 

392 000

15. Изграждане на източник за производство на електроенергия с природен газ.

Изработване на инвестиционен проект във фаза "ТП + РП"; изграждане на когенератор; дейности по осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол

334 000

 

 

 

 

250 500

 

83 500

16. Изграждане на ново улично осветление в ПЗ "Север" и подмяна на осветителни тела  в кв. "Рилци"

Монтаж на елементи на системата за улично осветление; изграждане на нови осветителни тела - 2005 г.

55 000

55 000

 

55 000

 

 

 

 

* Други задачи:

17. "Извършване на ремонтни дейности в Спортна зала "Добротица""

Ремонт на лекоатлетическа писта

174 920

 

 

 

 

 

 

174 920

18. "Извършване на ремонтни дейности в Спортна зала "Русалка"

Ремонт на комбинирана зала по хандбал, волейбол и баскетбол

118 220

 

 

 

 

 

 

118 220

 

Цел 3: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда

Мярка 1 - Ефективно управление на отпадъците

19. Проект "Реконструкция и рекултивация на депо за ТБО"

Реконструкция на 46 хил. кв. м. от площта на депото - 2002-2005 г.

2 300 000

1 600 000

1 600 000

 

 

 

 

700 000

/ПУДООС/

20. Проект "Минимизиране на биоразградимите битови отпадъци в квартал "Рилци" на Община град Добрич чрез въвеждане на фамилно компостиране"

Обучение на консултанти за технологията по компостиране; провеждане на информационна кампания; анализ на морфологичния състав на отпадъците от района; компостиране.

112 596

 

 

 

 

 

 

112 596

/ПУДООС/

21. Проект "Разделно събиране на отпадъците, в т.ч. отпадъци от опаковки"

Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци - 2005 г.

1 076 000

 

 

 

 

 

 

1 076 000

/ПУДООС/

Приоритет 2 - Подобряване на инвестиционния климат и подкрепа на малкия и среден бизнес

Мярка 1 -  Повишаване конкурентоспособността на местната икономика

22. Програма за развитие на туризма

Изграждане на центрове, обслужващи туристическата дейност на територията на Добрич; Реклама в страната и чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на Общината

30 000

30 000

 

30 000

 

 

 

 

Мярка 2 - Прилагане на местни инструменти, стимулиращи развитието на малките и средни предприятия

23. Действащ Общински гаранционен фонд

Гарантиране на част от кредитния риск при отпускането на кредити на МСП.

240 000

240 000

 

240 000

 

 

 

 

Мярка 3 - Подобряване на бизнес инфраструктурата и услугите

24. Подпомагане на бизнеса чрез подобряване на довеждащата инфраструктура в индустриалните зони на град Добрич

Изграждане на система за улично осветление съобразно европейските стандарти за енергоефективност; подмяна на съществуваща и изграждане на нови водоснабдителни и канализационни участъци; рехабилитация на уличната мрежа.

4 600 000

 

 

 

 

4 600 000

/ФАР/

 

 

25.Развитие на транспортно-комуникационната инфраструктура в индустриалните зони на град Добрич

Проучвателни дейности за състоянието на транспортната инфраструктура и пътникопотока; изграждане на заслони на спирки за МГТ.

350 000

 

 

 

 

262 500

 

87 500

26. Поставяне на указателни табели на улици и спирки на градския транспорт и електронно табло с  разписания на пл. "Тракийски"

Одобряване на идеен проект, изработване и монтаж на указателни табели.

39 240

31 392

 

31 392

 

 

 

7 848

 

Приоритет 3 - Повишаване заетостта и  качеството на работната сила

Цел 1: Повишаване качеството на образованието и придобитата професионална квалификация

Мярка 3: Развиване на таланти, интегриране на малцинствени групи и на деца със специфични образователни потребности в училище

27. Превенция и контрол на HIV/СПИН - Компонент 7 "Ограничаване на рисковото поведение сред младите хора в и извън училище"

 

 

 

 

 

 

Глобален фонд за борба срещу СПИН

27.1. Проект "Да пазим себе си и запазим този когото обичаш" - Младежки дом

Ограничаване на рисковото поведение чрез придобиване на знания и умения за предотвратяване на рисковете сред целевата група - 2003-2008 г.

7 500

 

 

 

 

 

 

7 500

27.2. Проект "Ти си ключът към решението" - ОУ "Стефан Караджа"

1 500

 

 

 

 

 

 

1 500

27.3. Проект "Щастливи и сигурни в любовта" - СОУ "Климент Охридски"

1 500

 

 

 

 

 

 

1 500

28. Проект "Изграждане на младежка територия за спорт и достъпна среда в ОУ"Хр. Смирненски"

Изграждане на територия за спортни игри и достъпна социална среда - 2004-2005 г.

218 000

 

 

 

 

 

 

218 000 /СИФ/

29. Проект "Интеграция на ромското население"

Интеграция чрез образование на децата от етническите малцинства

-

 

 

 

 

 

 

 

30. Проект "Интегриране на уязвими малцинствени групи със специална насоченост в образование и здравеопазване"

Пълноценна интеграция чрез образование на децата от етническите малцинства  2004-2005 г.

-

 

 

 

 

 

 

 

31. Проект "Провеждане на професионално обучение на деца в неравностойно положение" - СОУ "Д. Габе", Дом "Дъга"

Провеждане на професионално обучение на деца в неравностойно положение

67 000

 

 

 

 

 

 

67 000 /СИФ/

Приоритет 4 - Прозрачно и ефективно управление и стабилизирани социални процеси

Цел 1: Усъвършенствуване управлението на финансите и общинската собственост на територията на Община град Добрич - подготовка за финансова децентрализация (Финансово управление на общината)

Мярка 2: Финализиране на общинската приватизация, увеличаване ролята на концесионния процес и постигане на ефективно действуващ следприватизационен и след концесионен контрол

32. Програма за приватизация на Общинската собственост, концесия, следприватизационен контрол и следконцесионен контрол

Реализация на съответните програми

123 000

123 000

 

123 000

 

 

 

 

 

Цел 2: Осигуряване на достъпни и качествени здравна помощ и здравословна жизнена среда

за населението на Община град Добрич( здравеопазване)

Мярка 2: Разширяване видовете социални услуги за проблемни слоеве от населението

33. Проект "Трудова заетост" по програма ОСПОЗ

- "Зелен Добрич"

- "Ръка за помощ"

- "За здравословна и приветлива среда на децата на град Добрич

- "Сигурност и охрана на общинската собственост"

/337 души/

896 886

896 886

631 264

265 622

 

 

 

 

34. Проект "Социален асистент"

Обслужване на хора в неравностойно положение

/22 души/

57 313

57 313

55 450

1 863

 

 

 

 

35. Проект "Изграждане на приют за сираци и безпризорни деца"

Съвместна дейност с Църква "Св. Троица" за изграждане на приют

-

 

 

 

 

 

 

МТСП,

ДБ

36. Дом за временно настаняване на възрастни

Заведение за социални услуги - настаняване на бездомни лица до 3 месеца

-

 

 

 

 

 

 

ДБ

Цел 3: 0богатяването  на местната културна идентичост  и развитието на наличния културен потенциал- градивна форма на международно сътрудничество и промоция на Общината (култура)

37. Прояви от Културния календар - Добрич 2005  /Приложение № 1/

Реализиране на проявите от Културния календар

164 400

164 400

 

84 400

80 000

/спонсори/

 

 

 

Цел 4: Постигане на по-добро и по-ефективно обслужване на гражданите

Мярка 1: Усъвършенствуване организацията на управление и работа в общинската администрация

38. Развитие в предоставянето на електронни услуги /от Индикативния списък за присъединяване към ЕС, както и други/ за гражданите и бизнеса

Въвеждане на електронни банкови плащания за общински услуги.

40 000

 

 

 

 

 

40 000

 

 

39. Обезпечаване на дейностите по събиране на местните данъци и такси от Общината

Изграждане на надеждна информационна система

15 000

15 000

7 000

8 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Внедряване на система за управление на качеството в Общината

По отношение на административното обслужване и документооборота

15 000

3 000

 

3 000

 

 

 

12 000

41. Обезпечаване надеждна физическа и електронна защита на информация и документи

Осигуряване на основен сървър с лицензия и лицензи за SQL сървър, за антивирусна програма и за работни места на програмен продукт "Архимед" и "Акстър"

30 000

30 000

 

30 000

 

 

 

 

Определяне на Общината като организационна единица пред Държавната комисия за сигурност на информацията

5 000

5 000

 

5 000

 

 

 

 

42. Оптимизиране условията за административно обслужване на гражданите и бизнеса, на Общински съвет и кризисните ситуации

- Компютърна техника и климатици за обслужване на ОбС

- Обновяване на компютърната техника в ЦУИ

- Оборудване на дейността "Сили и средства за бедствия и аварии"

26 000

26 000

 

26 000

 

 

 

 

43. Обновяване компютърната техника в Дирекция "ГРОН"

Инсталиране на сървър и прилежащите към него периферни устройства

1 000

1 000

 

1 000

 

 

 

 

44.Обновяване на автомобилния парк на администрацията

Закупуване на три автомобила

73 000

73 000

 

73 000

 

 

 

 

Мярка 2: Повишаване информираността на гражданите и прозрачността на работа на Общинската администрация и Общинския Съвет

45.Повишаване публичността и прозрачността на работа на Общински съвет и информационната обезпеченост

Издаване на Сборник с действащите наредби на Общински съвет

2 000

2 000

 

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Повишаване публичността и прозрачността на работа на Общинскта администрация, в т. нар. Рискови области

Разработване на атрактивна информация за инвеститори за предлагани общински имоти; актуализиране информацията на електронното табло и в ПП "Гише на предприемача"; публичност на регистъра по приватизация през Интернет

5 000

5 000

 

5 000

 

 

 

 

Цел 5: Разширяване на международно сътрудничество и ефективността на  връзките с обществеността

47. Разработване и усъвършенстване на рекламна и медийна стратегия на Общината

Подготовка на рекламен каталог и представителни материали

10 000

10 000

 

10 000

 

 

 

 

48. Създаване на Алея на побратимените градове и страни от ЕС.

Изложба със символи и промоционни материали

5 000

5 000

 

5 000

 

 

 

 

6. Индикативна финансова таблица.

Финансова таблица на План за развитие на Община град Добрич за 2005 година

Приоритет/

Мярка

Общо финансиране

Национално съфинансиране

Програми ЕС

Привл. Средства от заеми

Др. безвъзм. финан.

Общо

РБ

ОБ

Търг. друж.

Приоритет 1

Цел 1

401 100

101 100

-

101 100

-

-

-

300 000

Приоритет 1

Цел 2

12 082 134

2 108 741

470 000

1 638 741

-

250 500

4 385 000

5 337 893

Приоритет 1

Цел 3

3 488 596

1 600 000

1 600 000

-

-

-

-

1 888 596

Приоритет 2

5 259 240

301 392

-

301 392

-

4 862 500

-

95 348

Приоритет 3

Цел 1

295 500

-

-

-

-

-

-

295 500

Приоритет 4

Цел 1

123 000

123 000

-

123 000

-

-

-

-

Приоритет 4

Цел 2

954 199

954 199

686 714

267 485

-

-

-

-

Приоритет 4

Цел 3

164 400

164 400

-

84 400

80 000

-

-

-

Приоритет 4

Цел 4

212000

160 000

7 000

153 000

-

40000

-

12000

Приоритет 4

Цел 5

15 000

15 000

-

15 000

-

-

-

-

ОБЩО

22 995 169

5 527 832

2 763 714

2 684 118

80 000

5 153 000

4 385 000

7 929 337

7. Ред и начин за осигуряване на информация и публичност на плана.

 • Информиране на гражданите чрез медиите за приетия Общински план за развитие
 • Информиране чрез местни и регионални форуми

Приложение № 1

Акценти в Културен календар - Добрич 2005 година

Проява

Период

на провеждане

Организатор

Отбелязване на 157 години от рождението на Христо Ботев - поет, публицист, революционер

6 януари

Община град Добрич; Радио "Добруджа"; в-к "Нова добруджанска трибуна"

Ромска Нова година - Василица

14 януари

Читалище "Романо дром"

127 години от Освобождението на Добрич от турско робство          

27 януари

Община град Добрич;

Исторически музей

Отбелязване на 14 февруари - Ден на лозаря

14 февруари

Община град Добрич;

Исторически музей

Възпоминателни прояви по повод 132 години от гибелта на Апостола

19 февруари

Община град Добрич; ОК "В. Левски"; ОС "Добруджа"; Сдружение на писателите; Културни институции

Отбелязване на 1 март- Ден на любителското художествено творчество

1 март

Младежки дом; ЦРД; НЧ "Й. Йовков"; Читалище "Пробуда"

Комплексна програма, посветена на 3 март - 127 години от Освобождението на България - Национален празник на Република България

20 февруари -

10 март

Община град Добрич

Благовещение

25 март

Архиерейско наместничество

Международен ден на театъра

27 март

ДТ "Й. Йовков"; ДКТ "Дора Габе"

Международен ден на ромите

08 април

Ромски организации с подкрепата на Община град Добрич

Световен ден на книгата и авторското право

23 април

Библиотека "Дора Габе"; НЧ "Йордан Йовков"; Читалище "Пробуда"

Културна програма, посветена на Цветница

24 април

Община град Добрич; Исторически музей; ПФА "Добруджа"; Архиерейско наместничество

Международен ден на балета

29 април

Община град Добрич

Детски литературни празници

Април

Община град Добрич; Библиотека "Дора Габе"; Младежки дом; ЦРД

Комплексна културна програма, посветена на Великден

01-03 май

Община град Добрич; Културни институции; НПО

ІV-то Международно ученическо изложение-конкурс "Даровете на земята, водата и въздуха"

02-05 май

Община град Добрич; РИ на МОН

Празници на НЧ ,,Йордан Йовков" - честване на 135 години читалищно дело в Добрич

Май

Народно читалище "Йордан Йовков"

Честване на 6 май - Ден на храбростта и българската армия - Гергьовден

6 май

Община град Добрич; Исторически музей

Честване на 9 май - Ден на победата над хитлерофашизма - Ден на Европа

9 май-

Община град Добрич; НПО; Културни институти

Отбелязване на 11 май - Национален ден на библиотекаря

11 май

Библиотека "Дора Габе"; НЦ "Й. Йовков"

Читалище "Пробуда"

Отбелязване на 18 май - Международен ден на музеите

18 май

Община град Добрич; Исторически музей; Художествена галерия

ХVІІ-ти Европейски младежки поп-рок конкурс   ,,Сарандев" - Добрич 2005

18-20 май

Община град Добрич; Младежки дом

Седмица на камерната музика

25-31 май

Община град Добрич; Музикална къща "Катлин"

Комплексна културна програма, посветена на 24 май - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура

Май

Община град Добрич

ІІ-ри Селекционен фестивал "Светът в музика" за VІІІ МФ "Светът в музика" Фивициано, Италия - Добрич - Албена

Май

Община град Добрич; СОУ "Климент Охридски"; МФ "Светът в музика" Фивициано, Италия

Честване на 1 юни - Международен ден за защита на децата

1 юни

Община град Добрич; ЦРД

Летен културен отдих за младежи

01 юни -

01 октомври

Община град Добрич; ЦРД; Младежки дом

Честване на 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

2 юни

Община град Добрич; Исторически музей

ІІ-ри Международен фестивал на детски хорове "Маестро Захари Медникаров"

Юни

Община град Добрич; МФП "Приятели на България"

ХІІ-та Национална среща на млади балетни изпълнители "Анастас Петров"

Юни

Фондация "Международен балетен конкурс - Варна";

Община град Добрич

V-ти Международен младежки фестивал ,,Фолклор без граници"

22 - 27 юни

Община град Добрич; КК "Албена"

Мис "Добрич" - Регионален Мис "Добруджа" с международно участие

10 юли

20 септември

 

Честване на 168 години от рождението на Васил Левски

18 юли

Община град Добрич; Исторически музей; ОК "Васил Левски"

ІХ-ти национален събор на народно творчество - Копривщица 2005

04-06 август

Община град Добрич - участие на колективи за изворен фолклор от Добрич

Международен фолклорен фестивал "Варненско лято" - сцена Добрич

Август

Община град Добрич

Община Варна

Честване на Успение Богородично

15 август

Архиерейско наместничество

Отбелязване на 117 години от рождението на Дора Габе

24 август

Община град Добрич; Библиотека "Дора Габе"; ДКТ "Дора Габе"; Сдружение на писателите

Х-ти Международен младежки музикален фестивал - конкурс "Надежди, таланти, майстори" -Добрич. Албена 2005

04-15 септември

Община град Добрич;

120 години от Съединението на България

06 септември

Община град Добрич

Честване на 7 септември - 65 години от подписването на Крайовския договор

07 септември

Община град Добрич; Исторически музей

Международна изложба "Хартията"

Септември

Община град Добрич; Художествена галерия

Честване на 22 септември - Ден на Независимостта на България /официален  празник/

22 септември

НПО

Комплексна културна програма "25 септември - Ден на Добрич и 65 години от възвръщането на Южна Добруджа към България"

25 септември

Община град Добрич; Културни институции; НПО

ІІІ-ти Международен фестивал за мажоретен танц "Златен помпон"

23-25 септември

Община град Добрич; ЦРД

Национални културни празници "Албена"

Септември

Община град Добрич

Честване на 135 години библиотечно дело в град Добрич и 90 години на Петър Увалиев

Септември - Октомври

Община град Добрич; Библиотека "Дора Габе"

Учредяване на Национална литературна награда на името на Петър Славински /проект/

Септември - Октомври

Община град Добрич; Исторически музей; Сдружение на писателите

ХІІІ-ти Международен куклен фестивал "Златния делфин" - Варна - сцена Добрич

Октомври

Община град Добрич;

Община Варна

Общоградски тържества, посветени на 1 ноември - ден на народните будители. Обявяване и връчване на Годишни награди на Община град Добрич в сферата на духовната култура

01 ноември

Община град Добрич

Национални литературни празници "Йордан Йовков" - 125 години от рождението на Йордан Йовков. Връчване на Национална литературна награда "Йордан Йовков". Издаване на литературен алманах

21 ноември

Община град Добрич; Исторически музей; Сдружение на писателите

Отбелязване на 21 ноември - Ден на християнското семейство

21 ноември

НПО

Отбелязване на 127 години от рождението на Адриана Будевска

13 декември

Исторически музей

Традиционни Коледни детски тържества "Дарованията на Добрич"

Декември

Община град Добрич

Комплексна културна програма "Коледни и Новогодишни празници в Добрич" - 2005

Декември

Община град Добрич

Панаирен календар за 2005 г. на "Добрички панаир" АД

Проява

Период

на провеждане

1. Борса за семена и посадъчен материал

01 - 05 февруари

2. Пчеломания

01 - 03 април

3. Пролетен търговски панаир

18-23 април

4. Селското стопанство и всичко за него

30 август - 03 септември

5. Добруджа днес и утре

23 - 26 септември

6. Национален аграрен семинар

29 ноември - 01 декември

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Препис извлечение!
ОСЗ 27/01 март 2005 година

ПРОТОКОЛ № 27

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 01 март  2005 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Актуализация на общинската програма за опазване на околната среда

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 27 - 2

Общински съвет град Добрич на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, приема Актуализация на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:        (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова )

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА

ОКОЛНАТА СРЕДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО Т.5 - ЦЕЛИ

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО Т.6 - ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

5. Цели

5.1. Генерална стратегическа цел

Въз основа на резултатите от извършените анализи и проучвания за характерните дадености и проблеми на Община град Добрич в областта на околната среда, са определини и идентифицирани силните и слабите страни на общината, възможностите и заплахите, стоящи пред нея.

След избора на визия на общината, са формулирани целите, които гражданите и общинското ръководство смятат за определящи и с чието изпълнение ще се реализират очакванията за едно по-добро бъдеще на Община град Добрич.

Генералната стратегическа цел може да бъде формулирана по следния начин:

Да се подобри качеството на околната среда в общината като гаранция за живот без рискове за човешкото здраве и с възможности за пълноценен труд и отдих.

5.2. Специфични стратегически цели

За постигане на генералната стратегическа цел на Общинската програма за опазване на околната среда са формулирани следните специфични стратегически цели:

1. До 2009 година да се подобри ефективността по всички параметри при управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.

Дейностите за постигане  за постигане на целта са насочени към:

 • Подобряване организацията на дейностите, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община град Добрич
 • Въвеждане на система за разделно събиране на битовите отпадъци, включително отпадъци от опаковки
 • Въвеждане в експлоатация на площадките за временно съхранение на излезли от употреба батерии и луминесцентни лампи
 • Реализация на проект за компостиране в границите на Декоративен разсадник
 • Приключване на проекта за реконструкция на депото за ТБО при с. Богдан
 • Продължаване на работата съвместно със съседните общини за изграждане на регионално депо за ТБО по програма ИСПА
 • Цялостно почистване на нерегламентираните замърсявания на територията на общината
 • Привличане на обществеността при почистване на площи за обществено ползване
 • Администриране на таксата за битови отпадъци
 • Актуализация на Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община град Добрич

•2.      До 2008 година да се намалят нивата на замърсителите в атмосферния въздух с цел достигане на установените норми за вредни вещества.

Община град Добрич е сред общините, които трябваше да разработят Програми за подобряване качеството на атмосферния въздух. Поетапното изпълнение на заложените в плана за действие към програмата дейности е предпоставка за постигане на поставената цел.

3. До 2007 година да се подобри състоянието на дерето на Суха река, преминаващо през територията на град Добрич.

За постигане на тази цел е необходимо да се изпълнят следните дейности:

 • Почистване дерето на Суха река
 • Обследване на нерегламентираното заустване на непречистени производствени отпадъчни води в дерето на Суха река

4. До 2010 година да се работи за доизграждане и обогатяване на Зелената система.

За осъществяване на тази цел е необходимо да се предприемат необходимите стъпки за обезпечаване на нормативите за зелени площи в градска среда, създаване на  функционални връзки между вътрешноградския и крайселищен ландшафт, подобряване параметрите на околната среда и чрез елементите на Зелената система.

Дейностите са насочени към:

 • Изготвяне на работни проекти за кварталните паркове
 • Попълване на озеленяването в жилищни квартали и междублокови пространства, доизграждане на санитарно защитните пояси
 • Актуализиране паспортите на елементите на Зелената система и изготвяне на Зелен кадастър
 • Изготвяне на Наредба за поддържане и опазване на Зелената система
 • Извършване на компенсаторно озеленяване

5. До 2010 година да се подобрят параметрите на водопроводната и канализационна система на територията на Община град Добрич.

Дейностите, свързани с постигане на тази цел са:

 • Реализация на проект за изграждане на канализационна мрежа в кв. "Изгрев"
 • Изготвяне на работен проект за изграждане на канализационна система в кв. "Рилци"
 • Изготвяне на работен проект за изграждане на нов дублиращ главен колектор
 • Поетапна подмяна на водопроводната мрежа
 • Подобряване третирането на утайките в ГПСОВ и решаване на проблема с утилизирането им за селскостопански или рекултивационни цели

6. До 2007 година да се разработи комплекс от мерки за предотвратяване на риска от замърсяване на почвите.

Почвеният мониторинг е слабо застъпен в цялостната система за контрол на околната среда на територията на Община град Добрич. Особено критично е състоянието с почвите в района на завод "Старт".

Дейностите за постигане на целта са свързани с:

 • Мониторинг на почвите в близост до завод "Старт"
 • Рекултивация на замърсени терени
 • Периодичен почвен мониторинг

7. До края на 2006  година да се разработи и започне реализацията на Програма, гарантираща шумово натоварване в рамките на допустимите хигиенни норми.

За постигане на целта е необходимо:

 • Разработване на Програма за намаляване на шумовите натоварвания в рамките на допустимите хигиенни норми

5.3. Приоритети

 1. Повишаване ефективността на дейностите, свързани с управление на отпадъците;
 2. Подобряване качеството на атмосферния въздух;
 3. Подобряване състоянието на дерето на Суха река;
 4. Доизграждане и обогатяване на Зелената система;
 5. Подобряване параметрите на водопроводната и канализационна мрежа;
 6. Предотвратяване на почвеното замърсяване;
 7. Подобряване на акустичната обстановка.

6. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

1. До 2009 година да се подобри ефективността по всички параметри при управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ

възможни източници/

необходими средства

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Подобряване организацията на дейностите, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община град Добрич

Да се сключи анекс към Концесионния договор от 17.03.2000 г. с „Шеле България" ЕООД

Община

2005

 

Сключен анекс

По-добра ефективност на изпълнението и контрола по качеството на предоставяната услуга

 

Въвеждане на система за разделно събиране на  битовите отпадъци, включително отпадъци от опаковки

 

Да се проведе процедура по ЗОП за доставка на контейнери и автомобили за разделно събиране на отпадъците

Община

2005

Общински бюджет

Проведена процедура по ЗОП, избрани фирми, които да извършат доставките

Доставени контейнери и автомобили

 

Да се проведе процедура по ЗОП за избор на оператор на дейността

Община

2005

Общински бюджет

Проведена процедура по ЗОП, избран оператор на дейността

Избран оператор, който да извършва разделното събиране на отпадъците на територията на общината

 

Да се направи анализ на морфологичния състав и количествата генерирани отпадъци

Община

2005-2006

ПУДООС

Провеждане на сезонни замервания на качествения и количествен състав на генерираните отпадъци

Наличие на актуална информация

 

Да се разработи проект и се търсят възможности за допълнително финансиране на дейностите, свързани с разделното събиране на отпадъците.

Община

2005

ПУДООС, Организации по оползотворяване

Разработен проект за финансиране

Осигурени средства за допълнително финансиране на дейността

 

 

Да се разшири обхвата на системата за разделно събиране на отпадъците

Община

2005-2006

ПУДООС, Организации по оползотворяване

Включване на допълнителни райони на общината в системата за разделно събиране на отпадъците

По-големи количества раазделно събрани отпадъци

 

Въвеждане в експлоатация на площадките за временно съхранение

На излезли от употреба батерии и луминесцентни лампи

Да се въведе в експлоатация пункта за временно съхранение на излезли от употреба батерии

Община

2005-2006

Общински бюджет

Работещ пункт

Отделяне на този вид опасен отпадък от общия отпадъчен поток

 

Да се въведе в експлоатация пункта за временно съхранение на излезли от употреба луминесцентни лампи

Община

2005-2006

Общински бюджет

Работещ пункт

Отделяне на този вид опасен отпадък от общия отпадъчен поток

 

Реализация на проект за компостиране в границите на Декоративен разсадник

 

Да се изградят „повдигнати лехи" за компостиране

Община

2005

Общински бюджет

Изграждане на „лехи" за компостиране

Осигуряване на условия за компостиране на растителните отпадъци

 

Да се осигури калифорнийски червей за преработка на субстрата с цел получаване на компост

Община

2005

Безвъзмездно предоставяне от „Разум" ООД

Налични калифорнийски червеи

Осигуряване на условия за компостиране на растителните отпадъци

 

Приключване на проекта за реконструкция на депото за ТБО при с. Богдан

Да се завършат СМР по реконструкция на депото за ТБО при с. Богдан

Община, фирма - изпълнител

2005-2006

Държавен бюджет, ПУДООС

Завършени СМР

Реконструирано депо, отговарящо на нормативните изисквания

 

Да се въведе в експлоатация реконструираното депо

Община

2006

 

Въведено в експлоатация сметище

Осигурена възможност за депониране на отпадъците при спазване на нормативните изисквания

 

Избор на оператор на депото за ТБО при с. Богдан

Да се проведе процедура по ЗОП за избор на оператор

Община

2005

Общински бюджет

Проведена процедура по ЗОП, избран оператор на депото

Контрол и отчетност на депонираните количества отпадъци; подобряване обезвреждането на отпадъците

 

Изграждане на елементите по ИСПА проект "Регионално управление на отпадъците - Добрич" -  претоварна станция, център за рециклиране и съоръжение за извличане на рециклируемите фракции от битовите отпадъци

Изграждане на претоварна станция

Община

2007-2007

Програма ИСПА

Изградена претоварна станция

Осигуряване на площ за депониране на отпадъците преди извозването им до регионалното депо

 

Изграждане на център за рециклиране и съоръжение за извличане на рециклируемите фракции

Община

2006-2009

Програма ИСПА

Изграден център за рециклиране и съоръжение за извличане на рециклируемите фракции

Осигуряване на условия за извличане и преработка на рециклируемите фракции отпадъци

 

Продължаване на работата съвместно със съседните общини за изграждане на регионално депо за ТБО по програма ИСПА

Да се работи за изграждане на ново регионално депо

Заинтересовани общини

2006-2008

Програма ИСПА

Строителство на ново регионално депо

Наличие на ново депо, построено в съответствие с нормативните изисквания

 

Цялостно почистване на нерегламентираните замърсявания на територията на общината

Да се почистят всички микросметища, образувани на територията на град Добрич

Община

2005-2009

Общински бюджет, донорски програми

Брой почистени микросметища

Отстраняване на замърсяванията

 

Привличане на обществеността при почистване на площи за обществено ползване

Организиране и провеждане на кампании за почистване

Община

2005-2009

Общински бюджет, спонсорства от фирми

Брой проведени кампании

Ангажиране на обществеността

 

Администриране на таксата за битови отпадъци

Стартиране събирането на таксата за битови отпадъци от Община град Добрич

Община

2005

 

Брой събрани такси

Повишаване събираемостта на таксата за битови отпадъци

 

Актуализиране на таксата за битови отпадъци

Община

По необходимост

 

Решение на Общински съвет

Осигурени средства за обезпечаване на нейностите по събиране и обезвреждане на отпадъците и поддържане на чистотата

 

Актуализация на Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община град Добрич

Да се подготви актуализация на общинската наредба като бъдат отразени новите моменти в управление на отпадъците на територията на общината и новостите в националното законодателство

Община

2005

Общински бюджет

Приемане от Общинския съвет на новата наредба

Наличие на актуален местен нормативен документ

 

7. До 2008 година да се намалят нивата на замърсителите в атмосферния въздух с цел достигане на установените норми за вредни вещества.

No

Дейност

Стойност

Срок за изпълнение

Изпълнител

Ефект

СРЕДНОСРОЧНИ - ДО 2006 ГОДИНА

I.

Газификация и енергийна ефективност

 

 

 

 

1.

Изготвяне на проекти и газификация на обекти за обществено ползване, които не са общинска собственост - 5 бр.

23 000 лв./обект

2005

Собственици

По-ниски емисии СО, NOx, SO2 и сажди.

2.

Изготвяне на проекти и газификация на частни домове - 200бр.

4 000 лв./обект

2005

Граждани

3.

Изготвяне на проекти и газификация на обекти за обществено ползване, които не са общинска собственост - 5 бр.

23 000 лв./обект

2006

Собственици

4.

Изготвяне на проекти и газификация на частни домове - 200бр.

4 000 лв./обект

2006

Граждани

5.

Доставка и монтаж на енергоефективни осветителни тела

280 000 лв.

2005

Община, "ЕОН" АД, клон Добрич

Снижаване енергоемкостта на осветлението

6.

Доставка и монтаж на енергоефективни осветителни тела

190 000 лв.

2006

Община, "ЕОН" АД, клон Добрич

II.

Инфраструктура

 

 

 

 

1.

Ремонт на 5 000 м2  от пътната настилка

25 лв./ м2

2005

Община

По-ниски емисии прах.

 

Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа - бул. „Добруджа", бул. „25-ти септември", бул. „3-ти март", бул. „Русия", ул. „Ген. Г. Попов", ул. „Калиакра"

4 300 000 лв.

2005

Община

2.

Ремонт на 20 000 м2  от пътната настилка

25 лв./ м2

2006

Община

3.

Закупуване на техника за мокро почистване на пътищата

200 000 лв.

2005

"Шеле" ЕООД

По-ниски емисии прах.

4.

Разработване на график, утвърден от Община град Добрич за въвеждане на система за оросяване на основните пътни артерии

-

2005/6

"Шеле" ЕООД

По-ниски емисии прах.

5.

Актуализиране на програмното осигуряване за светофарно регулиране

10 000 лв.

2005

Община, КАТ

По-ниски емисии СО, NOx, SO2 и сажди.

6.

Обособяване на паркинга по ул. "Княз Дондуков" като място за МПС на клиенти

 

2006

Концесионер на пазара

 

7.

Обособяване на паркинга по ул. "Гоце Делчев" като място за МПС на служители

5 000 лв.

2006

Община, КАТ

 

8.

Разработване на програма и участие в националната кампания "22 септември - ден без автомобили"

200

ежегодно

Община със съдействието на КАТ, ХЕИ, РИОСВ

По-ниски емисии СО, NOx, SO2 и сажди.

III.

Промишленост

 

 

 

 

1.

Провеждане на мониторингови измервания на емисиите от промишлените обекти

350 лв./точка

На всеки 2 години

Фирми

По-ниски емисии СО, NOx, SO2 и сажди

2.

Разработване на проекти и предприемане на мерки за недопускане на отделяне в атмосферата на замърсители в концентрации над пределно допустимите

По проект

При необходимост

Фирми

IV.

Озеленяване

 

 

 

 

1.

Провеждане на озеленителни мероприятия за подновяване и попълване на растителността в жилищни квартали и междублокови пространства - пролет и есен

-

Два пъти в годината

Община

По-ниски емисии прах.

2.

Попълване на растителността в санитарно-защитните пояси - 20 дка.

7 лв./м2

2006

Община

3.

Поетапно изграждане на Квартален парк "Добротица"

40-50 000 лв./дка.

2005

Община

4.

Изготвяне на работен проект за Квартален парк "Хаджи Балар"

10 000

2005

Община

 

5.

Поетапно изграждане на Квартален парк "Хаджи балар"

40-50 000 лв./дка.

2006

Община

По-ниски емисии прах.

 

Поддържане на зелените площи

5 лв./м2

2005/6

Община

V.

Контрол

 

 

 

 

1.

Актуализация на пунктовете за имисионен контрол

-

При необходимост

Община съвместно с РИОСВ и ХЕИ

Контрол и управление на КАВ.

2.

Изготвяне на проект и закупуване на контролни автоматични апарати за емисионен контрол на автомобилите

50 000

2005

КАТ

ДЪЛГОСРОЧНИ - ДО 2008 ГОДИНА

I.

Газификация

 

 

 

 

1.

Изготвяне на проекти и газификация на обекти за обществено ползване, които не са общинска собственост - 5 бр.

23 000 лв./обект

2007

Собственици

По-ниски емисии СО, NOx, SO2 и сажди.

2.

Изготвяне на проекти и газификация на частни домове - 200бр.

4 000 лв./обект

2007

Граждани

3.

Изготвяне на проекти и газификация на обекти за обществено ползване, които не са общинска собственост - 5 бр.

23 000 лв./обект

2008

Собственици

4.

Изготвяне на проекти и газификация на частни домове - 200бр.

4 000 лв./обект

2008

Граждани

II.

Инфраструктура

 

 

 

 

1.

Ремонт на 20 000 м2  от пътната настилка

25  лв./ м2

2007

Община

По-ниски емисии прах.

2.

Ремонт на 20 000 м2  от пътната настилка

25  лв./ м2

2008

Община

3.

Изготвяне на проект за изграждане на тролейбусна контактна мрежа до центъра на с. Победа с дължина 4 км.

15 000  лв.

2007

"Тролейбусен транспорт" ЕООД, Община

 

4.

Оросяване на ЦГЧ и основните пътни артерии

70 000 лв.

2007/8

"Шеле" ЕООД

По-ниски емисии прах.

5.

Разработване на програма и участие в националната кампания "22 септември - ден без автомобили"

200

ежегодно

Община със съдействието на КАТ, ХЕИ, РИОСВ

По-ниски емисии СО, NOx, SO2 и сажди.

III.

Промишленост

 

 

 

 

1.

Провеждане на мониторингови измервания на емисиите от промишлените обекти

350 лв./точка

На всеки 2 години

Фирми

По-ниски емисии СО, NOx, SO2 и сажди.

2.

Разработване на проекти и предприемане на мерки за недопускане на отделяне в атмосферата на замърсители в концентрации над пределно допустимите

По проект

При необходимост

Фирми

IV.

Озеленяване

 

 

 

 

1.

Провеждане на озеленителни мероприятия за подновяване и попълване на растителността в жилищни квартали и междублокови пространства - пролет и есен

-

Два пъти в годината

Община

По-ниски емисии прах.

2.

Попълване на растителността в санитарно-защитните пояси - 20 дка.

7 лв./м2

2006

Община

3.

Изготвяне на работен проект за Квартален парк "Рилци"

15 000

2007

Община

 

4.

Поетапно изграждане на Квартален парк "Рилци"

40-50 000 лв./дка.

2008

Община

По-ниски емисии прах.

5.

Поддържане на зелените площи

5 лв./м2

2007/8

Община

V.

Контрол

 

 

 

 

1.

Актуализация на пунктовете за имисионен контрол

-

При необходимост

Община съвместно с РИОСВ и ХЕИ

Контрол и управление на КАВ.

2.

Засилване на контролните дейности по отношение на емисиите от автомобилния транспорт

-

2007/8

КАТ

Контрол на замърсяването от автомобилния транспорт.

3. До 2007 година да се подобри състоянието на дерето на Суха река, преминаващо през територията на град Добрич.

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ

възможни източници/

необходими средства

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

Почистване дерето на Суха река

Машинно и ръчно почистване на непочистените до края на 2004 година участъци от дерето дерето

Община

2005-2006

Общински бюджет, ПУДООС, донорски програми

Дължина на почистените участъци

Подобрен отток на водното течение, почистено дере от наноси, прорасла растителност и битови отпадъци

Обследване на нерегламентираното заустване на непречистени производствени  отпадъчни води в дерето на Суха река

Да се извърши картотекиране на фирмите, заустващи производствени отпадъчни води в дерето на Суха река

Община

2005

Общински бюджет

Изготвен списък на всички фирми, заустващи производствени отпадъчни води в дерето на Суха река

Наличие на достоверна и актуална база данни

Да се актуализира местната нормативна уредба с цел въвеждане на санкции за нерегламентираното заустване на непречистени производствени  отпадъчни води в дерето на Суха река

Община

2005

Общински бюджет

Актуализирана местна наредба

Осигуряване на възможност за изпълнение на строг контрол по отношение на нерегламентираното заустване

Да се изготвят предписания с поставени конкретни срокове за прекратяване на нерегламентираното заустване от фирмите-нарушители

Община

2005-2006

Общински бюджет

Брой съставени предписания

Даване възможност на нарушителите в посочения срок да предотвратят нерегламентираното заустване на непречистени производствени  отпадъчни води

Налагане на санкции на нарушителите

Община

2005-2006

Общински бюджет

Брой съставени актове

Санкциониране на нарушителите

Извършване на строг последващ контрол с цел недопускане появата на нови нерегламентирани зауствания

Община

2006

Общински бюджет

Брой съставени констативни протоколи

Недопускане появата на нови нерегламентирани зауствания

4. До 2010 година да се работи за доизграждане и обогатяване на Зелената система.

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ

възможни източници/

необходими средства

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

Изготвяне на работни проекти за кварталните паркове

Изготвяне на работен проект за квартален парк "Добротица"

Община

2005

Общински бюджет

Сключен договор за изготвяне на проекта

Готов работен проект

Изготвяне на работен проект за квартален парк "Хаджи Балар"

Община

2006

Общински бюджет

Сключен договор за изготвяне на проекта

Готов работен проект

Изготвяне на работен проект за квартален парк "Иглика"

Община

2007

Общински бюджет

Сключен договор за изготвяне на проекта

Готов работен проект

Изготвяне на работен проект за квартален парк "Изворите"

Община

2008

Общински бюджет

Сключен договор за изготвяне на проекта

Готов работен проект

Попълване на озеленяването в жилищни квартали и междублокови пространства, доизграждане на санитарно защитните пояси.

Да се попълни поетапно растителността в жилищните квартали и междублоковите пространства.

Община

2005-2010

Общински бюджет, ПУДООС

Брой засети растения, площ на озеленените територии

Обогатяване и доизграждане на Зелената система

Актуализиране паспортите на елементите на Зелената система и изготвяне на Зелен кадастър

Да се проведе конкурс за сключване на договор с фирма за актуализация на паспортите на елементите на Зелената система

Община

2007-2008

Общински бюджет

Брой актуализирани паспорти

Актуализирана паспортизация

Да се проведе конкурс с цел сключване на договор с фирма за изработване на Зелен кадастър

Община

2009-2010

Общински бюджет, външни донори

Сключен договор за изготвяне на Зелен кадастър

Изработен Зелен кадастър

Изготвяне на Наредба за поддържане и опазване на Зелената система

Да се разработи и приеме Общинска наредба за поддържане и опазване на Зелената система

Община

2005-2006

Общински бюджет

Разработена наредба

Регламентиране на дейностите по поддържане и опазване на Зелената система

Извършване на компенсаторно озеленяване

Да се поставя като условие в издаваните заповеди за отсичане на дървета извършването на компенсаторно озеленяване на основание чл. 19 от Наредба 1 на МТРС

Община

постоянен

 

Брой издадени заповеди

Постигане на устойчивост на зелената система

5. До 2010 година да се подобрят параметрите на водопроводната и канализационна система на територията на Община град Добрич.

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ

възможни източници/

необходими средства

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

Реализация на проект за изграждане на канализационна мрежа в кв. "Изгрев"

Да се проучат възможностите за финансиране на проекта и да се кандидатства за средства пред различни донори

Община

2005-2006

Общински бюджет, ПУДООС, финансиращи програми

Брой предложения за финансиране

Осигуряване на средства за реализация на проекта

Да се проведе  конкурс и сключи договор за поетапно изграждане на канализация в кв. "Изгрев" - 2`248м.

Община

2005-2006

Обща стойност на обекта ~821`000 лв.

I етап ~300`000 лв.

II етап ~300`000 лв.

III етап ~221`000 лв.

Дължина на изградената канализационна мрежа

Осигуряване на канализация за жителите на кв. "Изгрев"

Изготвяне на работен проект за изграждане на канализационна система в кв. "Рилци"

Да се проведе конкурс и се възложи изготвяне на работен проект за изграждане на канализационна система в кв. "Рилци"

Община

2005-2006

Общински бюджет

Наличие на сключен договор

Готов работен проект

Реализация на проект за изграждане на канализационна мрежа в кв. "Рилци"

Да се проучат възможностите за финансиране на проекта и да се кандидатства за средства пред различни донори

Община

2007-2008

Общински бюджет, ПУДООС, финансиращи програми

Брой предложения за финансиране

Осигуряване на средства за реализация на проекта

Да се проведе  конкурс и сключи договор за поетапно изграждане на канализация в кв. "Рилци"

Община

2008-2010

Общински бюджет, ПУДООС, финансиращи програми

Дължина на изградената канализационна мрежа

Осигуряване на канализация за жителите на кв."Рилци"

Изготвяне на работен проект за изграждане на нов дублиращ главен колектор

Да се проведе конкурс и възложи изготвяне на работен проект за нов дублиращ колектор

Община

2005-2006

Общински бюджет

Наличие на сключен договор

Готов работен проект

Поетапна подмяна на водопроводната мрежа

Да се изпълняват дейностите за подмяна на водопроводните тръби в съответствие със заложените годишни задачи

В и К, Община

2005-2010

Държавен бюджет, програма ИСПА

Дължина на подменените водопроводи

По-малко аварии, по-добро качество на консумираната питейна вода

Подобряване третирането на утайките в ГПСОВ и решаване на проблема с утилизирането им за селскостопански или рекултивационни цели

Да се извърши химичен анализ за наличието на тежки метали в утайките от ГПСОВ

В и К

2005

Държавен бюджет

Брой анализирани проби

Установени концентрации на тежки метали

Въз основа на получените анализи да се стартира използване на утайките в селското стопанство, за рекултивация или запръстяване на отпадъците, депонирани на сметището

В и К, Община

2005-2006

Държавен бюджет

Количество извозени утайки

Намаляване количеството на утайките

6. До 2007 година да се разработи комплекс от мерки за предотвратяване на риска от замърсяване на почвите.

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ

възможни източници/

необходими средства

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

Мониторинг на почвите в близост до завод "Старт"

Да се вземат почвени проби в точките, анализирани през 1991г., да се извърши анализ на тежки метали и pH

Община

 

2005-2006

Общински бюджет

със съфинансиране от Завод "Старт"

Брой анализирани проби

Мониторинг на почви

Рекултивация на замърсени терени

Да се изготви график и се резлизира поетапно отнемане на хумусния слой от замърсените почви в близост до завод "Старт"

Община

 

2006-2007

Общински бюджет

 

мрекултивирани площи

Рекултивация на замърсените терени

Периодичен почвен мониторинг

Да се разработи план за периодичен почвен мониторинг на територията на Община град Добрич като се включат пунктове от различни зони на града

Община

2006

Общински бюджет

Брой анализирани проби

Мониторинг на почви

7. До края на 2006  година да се разработи и започне реализацията на Програма, гарантираща шумово натоварване в рамките на допустимите хигиенни норми.

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ

възможни източници/

необходими средства

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

Разработване на Програма за намаляване на шумовите натоварвания в рамките на допустимите хигиенни норми

Да се направи задълбочен анализ на акустичната обстановка на базата на който да се изготви програмата

Община

2005-2006

Общински бюджет

Разработена програма

Наличие на работещ документ

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Препис извлечение!
ОСЗ 27/01 март 2005 година

ПРОТОКОЛ № 27

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 01 март  2005 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане отчета на Програмата за капиталовите разходи и средствата по §10-30 за   2004 година

Приемане на  Програмата за  капиталовите  разходи и средствата  по      §  10 - 30 за  2005  година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 27 - 3

1. Общински  съвет град Добрич,  на  основание чл.21 ал.1 т.6  от Закона за местното  самоуправление и местната  администрация и във връзка с чл.30 /1/ от Закона за Общинските бюджети,приема  отчета  за изпълнението на капиталовите  разходи и средствата по § 10 - 30 за 2004 година, съгласно Приложение № 1

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

2. Общински съвет град  Добрич,  на основание чл.21 ал.1 т.6 от  Закона за местното  самоуправление и местната  администрация и във връзка с чл. 12 от Закона за общинските бюджети, приема Програмата за  капиталовите разходи и средствата по § 10 - 30  за  2005 година  съгласно Приложения № 1 и № 2

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

3.  Създава  анкетна комисия  за проверка  и анализ за изпълнението на обект - Депо за твърди битови отпадъци село Богдан, за усвояването на планираните средства с оглед ефективното  въвеждане в експлоатация до края на 2006 година.

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

4. Определя състава на комисията  по т.3

инж. Стоян Стоянчев

инж. Михаил Божилов

инж. Нигохос Хубесерян

инж. Неджати Якубов

Тодор Димитров

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

Гласували общо за отчета на Програмата за капиталовите разходи и средствата по §10-30 за   2004 година и за приемане на  Програмата за  капиталовите  разходи и средствата  по §  10 - 30 за  2005  година

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 8 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова )

Приложение  № 1

към т.1 на Решение 27-3/01.03.2005 г.

О  Т  Ч  Е  Т

На  Програмата  за  капиталовите  разходи  и средствата по  §  10 - 30  на  Община - град Добрич  за 2004 година

 

 №  по ред

  Наименование  на  обектите   по  източници  за  финансиране

Утвърдена годишна    задача

Отчет за годината

 

І. Отчисления от приватизацията

409 000

353 675

 1.

Център за защита на природата и животните

80 000

69 888

 2.

Укрепителни   и ремонтни работи "Музикална школа "

18 000

9 666

 3.

Експертна оценка и Работен проект-мостово съоръжение-ул".Хр.Ботев "

 12 000

11 994

 4.

 "Осигуряване на професионална квалификация за завърщване средно образование от дом за отглеждане и възпитание на деца,лишени от родителски грижи "Дъга " - гр.Добрич и деца в неравностойно положение обучавани в СОУ "Дора Габе" - дялово  участие

       21 000

21 000

 5.

Жил. блок "Добруджа " бл.Г - магазинна част

      185800

156 517

 6.

Благоустр.мероприятия - ЖБ "Добруджа " - блГ

40 000

38 572

 7.

Разширение Грбищен комплекс - христ. част

       30 000

30 000

 8.

Подробен устройствен план - кв.Добротица

         3 000

-

 9.

Подробен устройствен план-   ЦГЧ   І

         2 400

2376

 10.

Подробен устройствен план - ЦГЧ  ІІ

         2 400

2368

 11.

Подробен устройствен план - ЦГЧ  ІІІ

2 400

2319

 12.

Подробен устройствен план - ЦГЧ  ІV

2 400

2375

 13.

Подробен устройствен план  кв "Изгрев "

3 000

-

 14.

Съвместяване в CAD формат на специализираното съдържание на кадастралните планове на ЦГЧ  и кв.Добротица с изработенате  кадастрални  карти

6 600

6 600

 

ІІ. Целева субсидия - чл.10,ал.1 от ЗДБРБ

290 330

290 277

 

А. Държавни дейности

 230 730

230 579

 1.

ЕГ "Гео Милев " - Асфалтиране спортна площадка

14 500

14 500

 2.

ОУ "Хр.Смирненски" - Изграждане на младежка територия за спорт и социално достъпна среда - Дялово участие

26 000

26 000

 3.

ОУ"Ст.Караджа " - Осн. Ремонт котелно помещение - подмяна 2 бр. котли Плам 550 с един котел на газ.

20 089

21 000

 4.

ХГ "Св.Св.Кирил и Методий" - ремонт санитарни помещения

14 705

14 707

 5.

Проучване  и проектиране

1 138

1 138

 6.

Реконструкция и рекултивация на Депо за ТБО при с.Богдан

100 000

99 999

 7.

СОУ "Кл.Охридски " - Направа противопожарна рампа

4 738

4 738

 8.

ОУ " "Й.Йовков "- Ремонт ограда с метални  пана и 2 бр. портали

7 230

7 230

 9.

ОУ "Хан Аспарух " - Доставка и монтаж на пожароизвестителна  инсталация и други СРР

 19 000

18 974

 10.

СОУ "Дора Габе " - Строително - бояджийски работи физкулт. салон и други СРР

20 330

20 299

 11.

Читалище "Й.Йовков " -  скенер, четящо устройство, монитор

1 000

1 000

 12.

Читалище "Романо дром "- компютърна конфигурация с монитор

1 000

996

 

Б. Местни  дейности

59 600

59 698

 1.

Канализация по бул. Русия

12 684

12 684

 2.

Канализация по ул. Волга

9 333

9 333

 3.

Канализация по ул. Цар Самуил

11 591

  11 591 

 4.

Изместване водопровод и канализация по улица Люлин

12 295

12 295

 5.

Канализация по ул. Русалка

9 878

9 877

 6.

Канализация по ул. Огоста

3 819

3 918

 

ІІІ. Собствени бюджетни средства

   412 740

    359 180  

 1.

ЖБ "Добруджа " - бл. Г

98 000

79 488

 2.

Проучване и проектиране   - подобекти на стопански  двор на обект " Реконструкция и рекултивация Депо ТБО - с.Богдан

12 000

11 662

 3.

 Проект "Благоустрояване на средата за обитаване    в ЖК Модерна  махала " Дялово участие .Проучване и проектиране

9 200

9 200

 4.

Проект "Благоустрояване на средата  за  обитаване в  ЖК Модерна  махала "- Дялово участие,стротелен и авторски надзор, инвеститорски контрол

66 800

59216

 5.

Проект :" Изграждане на младежка територия за спорт и социално достъпна среда ОУ "Хр.Смирненски " проучване и проектиране - Дялово участие

8 150

8 150

 6.

Проект" Изграждане на младежка  територия за спорт и социално достъпна  среда ОУ Хр.Смирненски" - Дялово участие, строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол

10 350

7514

 7.

Разширение Гробищен комплекс - христ. част

7 000

6 655

 8.

Преустройство на част от съществуваща сграда ул. "Теменуга " в здравен център

4 100

4 050

 9.

Изработка, доставка и монтаж на чучури на Бароков питеен фонтан в Градски парк "Св. Георги " 

4 200

4 200

 10.

Детска ясла № 2 - Подмяна дървена с РVС дограмаи стоманобет. плоча - парокотелно- Дялово участие

   7 500

7 500

 11.

 Кабелизация в сградата на Община - гр. Добрич

   4 000

3922

 12.

Доставка и монтаж комуникационно съоръжение за компютърна и телефонна мрежа в Община - Добрич

   8 000

7626

 13.

Компютърни конфигурации и аксесоари -

§ 52  - 01

18 500  

17797

 14.

Стопански  инвентар  -   § 52 - 05

1 520  

498

 15.

Програмни  продукти  -  § 53 - 00

7 000

6362

 16.

Транспортни средства - лекотоварен автомобил                    -  § 52 - 04

30 800

30 774

 17.

Друго оборудване, М и С  § 52-03

 

3 480

-

 18.

Проучване и проектиране на външни комуникации - водопровод и ел. захранване за обект "Реконстр. и рекултивация Депо за ТБО" - с. Богдан

4 440

4 440

 19.

 Битова  сграда  от сглобяеми  елементи

12 000

12 000

 20.

Доставка животни за ЦЗПЖ

2 000

2 000

 21.

Преустройство на 2 бр. помещения за сървърно помещение и телефонен репартитор - сградата на Община Добрич

7 000

6997

 22.

Покриване разлики в цени на апартаменти на собственици в ЖСК / за общи части /

3 000

2 918

 23.

Проучване и проектиране ЖБ"Добруджа " - бл. Г магазинна част, благоустрояване и блок Д

15 000

1 522

 24.

Водопровод по ул. "Славянска и Вихър "

25 700

24587

 25.

Направа на ограда на Депото за ТБО -с.Богдан

36 000

33482 

 26.

ОУ "Ст.Караджа " -Осн.ремонт котелно помещение - подмяна 2 бр. котли Плам 550 с един котел на  газ

7 000

6 620

 

ІV. Средства по § 10 - 30

1396 500

1322 680

 1.

Енергоефективна реконструкция на системата за улично осветление в град Добрич

250 000

253844

 2.

Изкърпване уличната мрежа на град Добрич

700 000           

663779

 3.

Локални  ремонти

300 000

258693

 4.

Дялово участие 50 % в проект "Красив Добрич"

143 500

143 500

 

 В това число по обекти :

 

 

 

- Подлез към градски парк "Св.Георги "

68 500

68 500

 

- Реконструкция на детски и спортни площадки в ЦГЧ и кв. "Добротица "

50 000

50 000 

 

- Център за подпомагане на младежки дейности в свободното време-ремонт на фасади и покрив

25 000

25 000

 5.

Ремонтни  работи - ГРОН -Община Добрич

3 000         

2 864    

 

V. Облигационен  заем

780 000         

651 144    

 1.

Преасфалтиране  на ул. В.Левски,Страцин и Баба Минка

242 000         

196 729             

 2.

Преасфалтиране  на   ул. Отец Паисий, Славянска и Вихър

325 000         

252 435            

 3.

Преасфалтиране  на   ул. Вардар

204 000         

193 687             

 4.

Строителен  надзор

9 000         

8 293               

 

 

 

 

 

VІ. Други  източници / ПУДООС към МОСВ /

 

305 602             

 1.

Реконстр. и рекултивация  Депо за ТБО - с.Богдан

         -         

305 602             

 

Всичко І + ІІ + ІІІ + ІV +V +VІ :  

3288 570

3282 558

Приложение   № 1

към т.2 на Решение 27-3/01.03.2005 г.

ПРОГРАМА

за  капиталовите  разходи и  средствата  по § 10 - 30

на   Община град  Добрич  за  2005  година

 

№ по ред

Наименование на обектите и капиталовите  разходи по източници  за  финансиране

Предложение

за годишна задача

 

 І. Очисления  от  приватизацията - чл. 10 ,ал.1,т.3 ЗПСК

475 500

   1.

Разширение  Гробищен комплекс - 2 алеи християнска  част и 2 алеи мюсюлманска  част

54 000

    2.

Център за  защита на природата и животните - Административна сграда - газификация

25 000          

    3.

Кабелна  линия и изграждане на  ново  осветление в Промишлена  зона  "Север "

40 000

    4.

Магазинна  част ЖБ "Добруджа " -  блок  Г

66 000

    5.

Благоустройствени  мероприятия  - ЖБ "Добруджа " бл.Г

            26 000

    6.

ПУП - ЦГЧ -  окончателен  проект  І

              5 600

    7.

ПУП -  ЦГЧ - окончателен  проект  ІІ

              5 400

    8.

ПУП -  ЦГЧ - окончателен  проект  ІІІ

              5 500

    9.

ПУП -  ЦГЧ - окончателен  проект  ІV

              5 600

 10.

Благоустройствени  мероприятия в междублокови пространства

237 400                  

 

в това число по  обекти :

 

 

-  Подход ЖСК "Еверест " от ул.  Места

34 824            

 

-  Подход ЖСК "Струма " № 7 и 9 от ул. "Струма "

26 089            

 

-  Подход ЖСК "Методи Кусевич" от ул. "Г.Кирков "

69 481            

 

-  Подход ЖСК "В.Коларов " 1 и 2

40 463            

 

-  Подход за бл. 70 в ЖК "Дружба " ІІ

18 675            

 

-  Подход за ЖСК "Родопа " и тротоар по ул. "В.Левски " и ул. "Хан Аспарух "

20 910            

 

-  Тротоар по ул. "Стефан Стамболов "-ЖК"Дружба "4

26 958            

   11

ППР  - Газификация  ЦУТНТ

5 000            

 

ІІ. Целева  субсидия  по чл. 10 ал.1 от ЗДБРБ

1486 800            

 

А. Местни  дейности

1396 000        

   1.

Рехабилитация  на водопровод  по бул. "Добруджа "

            85 000            

   2.

Водопровод  и канализация  по  ул.  Акация

            16 000            

   3.

Канализация  по  ул.  " Хаджи  Димитър"

            20 000             

   4.

Канализация  по ул. "Г.Кирков "

              8 000            

   5.

 Канализация  по ул. "Ц.Церковски "

        9 000         

   6. 

Водопровод  и канализация  по ул. "Ген. Цимерман "- тупик

10 000            

   7.

Канализация  по ул. "Оборище "

9 000            

   8.

Проучвателни и проектни работи на В и К обекти

10 000                          

   9.

Проучвателни и проектни  работи -- кабелни линии  и изграждане  ел. осветление  в ПЗ "Север "

 10 000           

 10.

Канализация по ул.  " Огоста"

1 000                 

  11.

Канализация  по  ул.  "Боряна  "

18 000            

12. 

Реконструкция и рекултивация на Депо за ТБО - при с. Богдан съгл. Приложение № 6 от ЗДБРБ за 2005 год.

1 200 000            

 

 В т. число : Строителен  надзор

20 000                        

 

                     Инвеститорски  контрол

            20 000           

 

Б. Държавни  дейности

90 800            

    1

Газификация  Художествена  галерия - оборудване котелно и ОВ  инсталация

60 800                         

    2.

Газификация  Корпус ІІІ  - Библиотека "Дора Габе "

30 000             

 

ІІІ.  Собствени  бюджетни средства

1046 000            

   1.   

Съвместяване на кадастрален план с изработената  карта за ЖК "Изгрев "

2 000            

   2.

Защитен софтуерен  модел " SMATREY  "  - 3  бр.

1 500               

   3.

ПУП  на ЖК "Добротица "  -   предварителен  проект

42 000                    

   4.

ПУП  на  ЖК "Изгрев "        -   предварителен  проект

35 000                        

   5.

ППР - ЖБ "Добруджа "  блок Д  - преработка на  проекта в  монолитно  строителство

            50 000

   6.

Проект " Благоустрояване на средата за обитаване в ЖК Модерна  махала " Дялово участие - строителен и авторски надрор и инвеститорски контрол

             7 600            

    7.

Проект " Изграждане на младежка територия за спорт и социално  достъпна среда  ОУ Хр. Смирненски "- Дялово участие - строителен и авторски надзор и  инвеститорски контрол

2 900            

    8.

Сглобяема  битова сграда  - дейност "Озеленяване "

12 000                       

    9.

Изработване на специализиран кадастрален план на Градски  парк "Св.Георги " по  указани граници.

10 000            

  10. 

§ 52  - 01 Компютърни конфигурации и аксесоари

99 000            

  11. 

§ 52  - 05 Стопански   инвентар

9 000               

  12.  

§ 52 -  04  Транспортни  средства

73 000                

  13. 

§ 52 - 03  Друго оборудване , машини и съоръжения

25 000            

  14. 

§ 53 - 00  Програмни продукти

10 000            

  15. 

Покриване разлики в  цени на апартаменти на  отчуждени собственици  обезщетени в ЖСК / за  общи  части /

3 000            

  16.   

Жилищен  блок "Добруджа "  -  секция   Д

100 000            

  17.

Изработване  и монтаж - Градски  часовник

15 000            

  18.

Изграждане  паметник Св.св."Кирил и Методий "

11 000                     

  19. 

Рехабилит. водопровод - домови отклонения ул.Славянска       

1 000              

   20

Изграждане на приют за бездомни  кучета

            50 000

   21

Газификация  Корпус ІІІ  -  Зала "Добрич "

            50 000

   22

Основен  ремонт на  училища

110 000

 

в това число :

 

 

-  ОУ " Й.Йовков " - физк. салон - подмяна  дюшеме  и бояджийски  работи

10 000

 

- ОУ "Хр.Смирненски - основен ремонт фасада физк.салон

8 000

 

- ОУ "П.Волов " - осн. ремонт  фасади

30 000

 

- СОУ "Дора  Габе " - частичен ремонт основна  канализация

3 000

 

-  ОУ "Ст.Караджа " - физк. салон - подмяна  дюшеме и стр. бояджийски  работи

10 000

 

- ОУ  "Хр. Ботев " -пожароизвестителна  инсталация

13 000

 

- ОУ "Хан  Аспарух " - асфалтиране спортна площадка

12 000

 

- СОУ "Л.Каравелов " -асфалтиране спортна площадка

14 000

 

- СОУ " П.Р. Славейков " - ремонтни  работи

10 000

  23.

Подмяна оборудването на фонтан в ЦГЧ

8 000

  24

Съфинансиране на проекти одобрени от Социално - инвестиционния фонд към М-вото на труда и социалната политика  - 20 %

150 000

  25

Съфинансиране на основен  ремонт на обекти по Проект  "Красива  България " -  52 %

100 000

  26

Основен  ремонт външна канализация - Младежки  дом

    4 000

  27

Дялово участие на Общината в търговско дружество

4 000

  28

ППР - Газификация "Спортни  зали "

21 000

  29

ППР  -  Стадион "Дружба "

40 000

 

ІV.  Средства  по  §  10 - 30

1310 000            

    1.

Изкърпване на  уличната  мрежа - гр.Добрич

500 000             

    2.

Локални  ремонти

350 000                      

 

- Ремонт и асфалтиране тротоари по ул. Отец Паисий

 

 

от бул. Добруджа до ул. Ген. Гурко

54 000           

 

- Ремонт и асфалтиране   тротоари ул. Славявска  и Вихър

54 000            

 

- Обезопасяване и оформяне на екстериора  на пешеходен подлез по бул.     Трети  март

            54 000          

 

-   Повдигане   на РШ по уличната мрежа на  града

36 000            

 

-   Доставка на строителни  материали за благоустройствени и ремонтни  работи

98 000                       

 

-Аварийно  подържане на уличната мрежа през годината

54 000                         

 

 

 

   3.

Енергоефективна реконструкция на системата от улично  осветление - ІІІ етап

250 000            

   4. 

Аварийно подържане  на уличното осветление

50 000            

   5.

Съфинансиране на Проект "Красива България" -  52 % 

160 000            

 

 

 

 

V. Облигационен  заем

     4 434 014         

    1.

Преасфалтиране   ул. Славянска и Вихър

42 321            

    2.

Преасфалтиране   бул. Добруджа

1 434 840            

    3.

Преасфалтиране   бул. 25-ти септември

   1 143 265         

    4.

Преасфалтиране   бул. Русия

438 446                       

    5.

Преасфалтиране   бул. Трети  март                   

401 352              

    6.

Преасфалтиране     ул  Ген. Георги Попов

515 211                       

    7.

Преасфалтиране     ул. Калиакра

364 445            

    8.

Строителен  надзор

 94 134           

 

 

 

 

  VІ. Други  източници                                           

194 396            

    1.

Реконструкция и рекултивация на Депо за ТБО -с.Богдан

194 396            

 

 

 

 

                                                        Общо : І+ІІ+ ІІІ+ ІV+ V+ VІ :

8 946 710           

 

 

 

Приложение № 2

към т.2 на Решение 27-3/01.03.2005 г.

Спесификация на разходите за Компютърни конфигурации

принтери и други компоненти   -    §  52 - 01

№ по ред

Компютърни конфигурации, хардуер и други компоненти - по  функции

Стойност  в         лева

    1.

Функция  01  - Общинска  администрация

20 000

    2.

Функция  03 -  Образование

54 000            

    3.

Функция  07 -  Култура

25 000

 

                                                                           Общо :

99 000            

Спесификация на разходите за  придобиване на транспортни

средства  §   § 52  -  04

№ по ред

Транспортни  средства  по  функции

Стойност в лева

    1.

Функция  04  -  Здравеопазване

15 000

    2.

Функция  05  -  Социални дейности

15 000            

    3.

Функция  01  -  Общинска администрация

43 000            

 

                                                                             Общо  :

73 000           

Спесификация на разходите  за придобиване на стопански

Инвентар  § 52 - 05

№ по ред

Стопански  инвентар по функции

Стойност  в лева

   1.

Функция  01  - Общинска  администрация

9 000

 

                                                                               Общо :

9 000              

Спесификация на разходите за придобиване на друго

оборудване , машини и съоръжения  -  §  52 - 03

№ по ред

Друго  оборудване,  М и С  по  функции

Стойност  в лева

   1.

Функция  06  -  БКС  дейност  "Озеленяване "

25 000

 

                                                                                Общо :

25 000

Програмни  продукти  § 53 - 00

 № по ред

Програмни продукти по функции

Стойност в лева

   1.

Функция  01 - Общинска  администрация

10 000           

 

                                                                                 Общо :

10 000            

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Препис извлечение!
ОСЗ 27/01 март 2005 година

ПРОТОКОЛ № 27

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 01 март  2005 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на отчета на бюджет 2004 година и бюджета за 2005 година на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 27 - 4:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община град Добрич за 2004 г., както следва:

1.1. По прихода - 23 996 965 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;

1.2. По разхода - 23 996 965 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения № 2-63.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 11 "въздържали се".

2. Приема бюджета на Община град Добрич за 2005 г., както следва:

2.1. По  приходите  в размер на 29 873 554 лв., съгласно приложение № 1;

2.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 14 634 430 лв. /чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2005 г./, в т.ч.:

2.1.1.1. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности в размер на 10 777 000 лв.;

2.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на 3 181 400 лв.;

2.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на 90 800 лв.;

2.1.1.4. Преходен остатък от 2004 година в размер на 585 230 лв., в т.ч.:

2.1.1.4.1. Остатък в лв. по сметки в размер на 270 000 лв.;

2.1.1.4.2. Остатък в лв. равностойност по валутни сметки в размер на 315 230 лв.

2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 15 239 124 лв., в т.ч.:

2.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 131 000 лв.;

2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 5 100 800 лв.;

2.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 329 200 лв.;

2.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 396 000 лв., в т.ч.:

2.1.2.4.1. По чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2005 г. - 196 000 лв.;

2.1.2.4.2. За екологични обекти - 1 200 000 лв.

2.1.2.5. Трансфер за компенсиране на пътен данък в размер на 603 200 лв.;

2.1.2.6. Преотстъпен трансфер, театри, в размер на -22 000 лв.;

2.1.2.7. Погашения на общински ЦК в размер на -640 000 лв.;

2.1.2.8. Преходен остатък от 2004 година в размер на 6 340 924 лв., в т.ч.:

2.1.2.8.1. Остатък в лв. по сметки в размер на 2 011 304 лв.;

2.1.2.8.2. Остатък в лв. равностойност по валутни сметки в размер на 26 794 лв.

2.1.2.8.3. Остатък в лв. равностойност по срочни депозити във валута в размер на 4 302 826 лв.

2.2. По разходите в размер на 29 873 554 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложения № 2 - 62;

2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 14 634 430 лв.;

2.2.2. За местни дейности в размер на 15 239 124 лв., в т.ч.:

Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 330 520 лв.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 10 "въздържали се".

3. Приема разчета на целевите разходи за 2005 г., съгласно приложение № 63.

4. Приема числеността на персонала и средните брутни работни заплати, съгласно приложение № 64.

5. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 65.

6. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет за 2005 г. по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

7. Задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в едномесечен срок от приемане на бюджета конкретни мерки за изпълнение му.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:        (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова )

Последна промяна: 17:11:07, 20 Юни 2013
Свали в pdf