Решения от заседание №28 на ОбС на 29.03.2005 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда и Тарифа за обезщетение при отсичане на декоративна растителност върху терени общинска собственост по Наредба № 1 от 10.03.1993 година за опазване на озеленените площи и декоративна растителност


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 28 - 1:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, чл.22, ал. 1 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:
1. Отменя решение № 26-2 от 22.02.2005 година на Общински съвет град Добрич.
2. Приема Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.
3. Приема Тарифа за обезщетение при отсичане на декоративна растителност върху терени общинска собственост по Наредба № 1 от 10.03.1993 година за опазване на озеленените площи и декоративна растителност.
4. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите действия.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на текстове от Наредбата на Общински съвет град Добрич за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 28 - 2:


І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от ЗОС, прави следните изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 26-3/22.02.2005 година на Общински съвет град Добрич:
§ 1. В текста на чл. 6, ал. 3 се правят следните изменения:
• Думите "по ал. 3" се заменят с думите "по ал. 2";

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

§ 2. В текста на чл. 34 се правят следните изменения:
• В ал. 2 след думите "се извършва", се добавят думите "след решение на Общинския съвет", а след думите "Кмета на Общината" думата "след" се заменя с "чрез";
• Ал. 3 се изменя така: "Замяна на движими вещи - общинска собственост, се извършва след решение на Общинския съвет, въз основа на което Кметът на Общината издава заповед и сключва договор";
• Създава се нова ал.4: "Дарение на движими вещи - общинска собственост, се извършва след решение на Общинския съвет, въз основа на което Кметът на Общината издава заповед и сключва договор";
• Ал. 4 става ал. 5 и се изменя така: "Възмездно право на ползване върху движими вещи - общинска собственост, извън случаите по чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската собственост, се учредява след решение на Общинския съвет от Кмета на Общината чрез търг или конкурс по реда на Глава осма от Наредбата";
• Ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:"Бракуването/ликвидирането/ на движими вещи - дълготрайни активи или материални запаси, се извършва от комисия, назначена за целта със заповед на Кмета на Общината, която съставя протокол - Форма № 5 или Форма № 37 от Албума за първичните счетоводни документи. Протоколът задължително съдържа информация за вида и балансовата стойност на бракуваното имущество и начина на ликвидирането му. Използваемите резервни части или отпадъци, получени при ликвидирането на активите, задължително се заприходяват по справедливата им цена, определена от независим лицензиран оценител";
§ 3. В приложение № 1 към Наредбата, т. 1 "Помещения", наименованието на колона 5 "Лекарски и стоматологични кабинети" се изменя и допълва по следния начин: "Лекарски, стоматологични кабинети и офиси за административни нужди".

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ІІ. Настоящите изменения и допълнения в Наредбата на Общински съвет град Добрич за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество влизат в сила в десетдневен срок от датата на публикуването им в печата.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на изменения в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 28 - 3:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, изменя Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, както следва:
• В чл. 33, ал. 2 след думата "заместник-кметове" се заличават думите "или служители на ръководна длъжност от други държавни институции".

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение в структурата на общинска администрация, приета с Решение № 9-1/03.02.2004 година на Общински съвет град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 28 - 4:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация изменя и допълва Решение № 9-1/03.02.2004 г., като одобрява новата структура на общинска администрация, съгласно Приложения № 1 и № 2.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

Приложение № 1
Численост на общинската администрация
по структурни звена
№ Длъжност
Било

Става

1. Кмет 1 1
2. Зам.-кмет "Финанси и общинска собственост" 1 1
3. Зам.-кмет "Устройство на територията" 1 1
4. Зам.-кмет "Икономическо развитие и евроинтеграция" 1 1
5. Зам.-кмет "Хуманитарни дейности" 1 1
6. Секретар 1 1
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 67 79
1. Дирекция "Административно-правно, информационно и техническо обслужване" 52
52

Директор 1 1
Главен юрисконсулт 1 1
Юрисконсулти 4 4
1.1. Отдел "Център за услуги и информация" 7 7
1.2. Отдел "Административно-информационно и техническо обслужване" 29 29
1.3. Отдел "Канцелария" 6 6
1.3.1 Сектор "Отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност на информацията"
4
4

2. Дирекция "Бюджет, финанси, местни данъци и такси" 15 27
2.1. Отдел "Местни данъци и такси" 12

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 90 90
1. Дирекция "Архитектура, градоустройство и строителен контрол" 22 22
2. Дирекция "Програми, инфраструктура и околна среда" 18 18

3. Дирекция "Икономическо развитие и евроинтеграция" 12 12

4. Дирекция "Хуманитарни дейности" 12 12
Директор 1 1
4.1. Отдел "Образование и култура" 7 7
4.2. Отдел "Здравеопазване и социална политика" 4 4

5. Дирекция "ГРОН" 11 11

6. Дирекция "Общинска собственост" 15 15
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ 163 175
Приложение № 2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за извършената концесионна дейност за 2004 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 28 - 5:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 72 от НРУПКИПОС, приема отчета за извършената концесионна дейност за периода от 01.01.2004 година до 31.12.2004 година.

 

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2004 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 6:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, приема Отчета за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2004 година.

 

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Доклад на Временната комисия във връзка с изясняване обстоятелствата, изложени в молбите на наследниците на Ангел Господинов Лазаров - АЕМО "Стария Добрич"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 28 - 7:

1. Община град Добрич да прекрати съсобствеността на обекти - Хан /хотел/ и Гостилница, находящи се в град Добрич, АЕМО "Стария Добрич", чрез изкупуване на съсобствеността или чрез замяна на друг равностоен общински имот. По отношение на т. 1 и т. 2 от молбата на Юрий Митев с вх. рег. № 94Ю-00-55/ 29.12.2004 година за обезщетение, общо в размер на 3 100 лева за Хан и Гостилница, към настоящия момент Комисията не препоръчва на Община град Добрич да заплати обезщетение в такъв размер, тъй като то не почива на законово основание, а именно, не е установено по съдебен ред задължение на Общината да заплаща обезщетение в такъв размер.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

2. Въз основа на представените документи и след запознаване със становищата на служители в общинска администрация, комисията установи допуснати нарушения при действията, които са извършени. На 25.07.2000 година на Общински съвет е предложено да приеме решение за приемане оценката на непаричния апорт. Към този момент Общински съвет не е бил уведомен, че върху тези два имота, чиято оценка приемат като непаричен апорт, има наложена възбрана с дата 22.04.2000 година, за да съобрази Общински съвет своето решение със законовите изисквания и последиците, които биха възникнали.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

3. Във връзка с установените обстоятелства от проверката, Комисията препоръчва на Кмета на Община град Добрич да прекрати практиката за ползване на адвокати на свободна практика във връзка с дела, водени от Община град Добрич или срещу Община град Добрич, а да се ползват само юристите на Общината.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 2 "против", 6 "въздържали се".

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да уведоми ръководството на ПФК "Добруджа" за настъпилите нововъзникнали обстоятелства.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

5. След като се запозна с възникналите обстоятелства, Общински съвет град Добрич реши: Временната комисия, избрана с решение № 26-8 от 22.02.2005 година на Общински съвет град Добрич, да остане в същия състав и да продължи своята работа, като даде становище за възможността за прекратяване участието на Община град Добрич в търговското дружество ПФК "Добруджа" и последствията от него.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

6. Общински съвет град Добрич възлага на Кмета на Община град Добрич, въз основа на направените от Временната комисия констатации за допуснати нарушения, да сезира Окръжна прокуратура.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отговор относно "Шах клуб" Добрич и другите спортни имоти, предоставени на "Спортни имоти" ЕООД

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 28 - 8:

1. Във връзка с проблемите, обсъждани по т.8 от приетия Дневен ред на заседанието на Общински съвет град Добрич на 29.03.2005 година относно: "Шах клуб" Добрич и другите спортни имоти, предоставени на "Спортни имоти" ЕООД, създава Временна комисия от 7 /седем/ членове, която да докладва за резултатите от работата си на следващото заседание на Общински съвет.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

2. Избира за членове на Временната комисия следните общински съветници:
• Горан Панов
• Антония Димчева
• Владимир Калчев
• Йордан Йорданов
• Марин Джамбазов
• Валентин Николов
• Велислав Даскалов

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински нежилищни имоти: УПИ Х и УПИ V, кв. 955, зона четвърта, пл. № 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. "Добруджа", град Добрич

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 9:

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 ЗПСК, чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал. 1, чл.8, ал.1 и чл. 9 НТК, чл.5, ал.3 и чл. 12, ал. 2 НАПСПОУРЛО Общинският съвет - град Добрич, реши:
1. Приема изготвените правни анализи и приватизационни оценки за следните общински нежилищни имоти:
- УПИ X за "бензиностанция, търговия и услуги", кв.955, зона четвърта, пл. N 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, гр. Добрич, с площ 2681 кв.м.;
- УПИ V за "ПСД - /Производствено - складова дейност/", кв.955, зона четвърта, пл. N 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, гр. Добрич, с площ 4028 кв.м., вкл.:
1. Масивна едноетажна сграда с площ - 171 кв.м.
2. Масивна едноетажна сграда с площ - 117 кв.м.
3. Тоалетна с площ - 23,00 кв.м.
4. Масивна едноетажна сграда с площ - 102,00 кв.м.
5. Масивна едноетажна сграда с площ - 183,00 кв.м.
6. Масивна едноетажна сграда с площ - 63,00 кв.м.
7. Масивна едноетажна сграда с площ - 419,00 кв.м.

2. Продажбата на имотите по т.1 да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга:
- УПИ X за "бензиностанция, търговия и услуги", кв.955, зона четвърта, пл. N 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, гр. Добрич, с площ 2681 кв.м.
- УПИ V за "ПСД /Производствено - складова дейност/", кв.955, зона четвърта, пл. N 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, гр. Добрич, с площ 4028 кв.м., вкл.:
1. Масивна едноетажна сграда с площ - 171 кв.м.
2. Масивна едноетажна сграда с площ - 117 кв.м.
3. Тоалетна с площ - 23,00 кв.м.
4. Масивна едноетажна сграда с площ - 102,00 кв.м.
5. Масивна едноетажна сграда с площ - 183,00 кв.м.
6. Масивна едноетажна сграда с площ - 63,00 кв.м.
7. Масивна едноетажна сграда с площ - 419,00 кв.м.
3.2. Начална тръжна цена:
- за УПИ X, кв. 955, зона четвърта, пл. N 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, гр. Добрич - цена - 100 500 /сто хиляди и петстотин/ лева;
- за УПИ V, кв. 955, зона четвърта, пл. N 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, гр. Добрич, с площ 4028 кв.м., вкл.:
1. Масивна едноетажна сграда с площ - 171 кв.м.
2. Масивна едноетажна сграда с площ - 117 кв.м.
3. Тоалетна с площ - 23,00 кв.м.
4. Масивна едноетажна сграда с площ - 102,00 кв.м.
5. Масивна едноетажна сграда с площ - 183,00 кв.м.
6. Масивна едноетажна сграда с площ - 63,00 кв.м.
7. Масивна едноетажна сграда с площ - 419,00 кв.м.
цена - 152 250 /сто петдесет и две хиляди двеста и петдесет/ лева.
За двата имота цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - еднократно, като достигнатата на търга цена трябва да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора.
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444 50 000 0, с-ка № 3010000528, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон град Добрич.
3.3. Стъпка на наддаване -
- за УПИ X, кв. 955, зона четвърта, пл. N 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, гр. Добрич - 2 000 лева;
- за УПИ V, кв. 955, зона четвърта, пл. N 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, гр. Добрич, с площ 4028 кв.м., вкл.:
1. Масивна едноетажна сграда с площ - 171 кв.м.
2. Масивна едноетажна сграда с площ - 117 кв.м.
3. Тоалетна с площ - 23,00 кв.м.
4. Масивна едноетажна сграда с площ - 102,00 кв.м.
5. Масивна едноетажна сграда с площ - 183,00 кв.м.
6. Масивна едноетажна сграда с площ - 63,00 кв.м.
7. Масивна едноетажна сграда с площ - 419,00 кв.м.
- 3 000 лева.
3.4. Размер на депозита и крайния срок за внасянето му - 10 на сто от началната тръжна цена за съответния имот, който да се внесе по банкова сметка на Община град Добрич - 501 0000 537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон град Добрич; краен срок за внасяне - най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5. Място, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в Община град Добрич, ул. България 12, в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса", за всеки имот поотделно.
3.6. Срок за закупуване на тръжната документация -до 29 ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник".
3.7. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 30 ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
3.8. Срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 29-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация.
3.9. Място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 31-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация, информационния меморандум и проекто-договорът за продажба, като част от нея.
3.11. Назначава за членове в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. Пламен Припърженски /правоспособен юрист/;
2. Велислав Даскалов;
и резервен член: Герман Германов;
както и служител на общинска администрация.
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:
- срок за закупуване на тръжната документация -до 59 ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник"
- срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 60-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
- срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 59-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация.
- място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 61-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
4. Възлага на Кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга, като определи за председател на същата - общински съветник и последващите съгласно закона действия по изпълнението на решенията.

 

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане списък на общинските жилища за продажба


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 10:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд:
1. Приема списък за продажба на общински жилища, с който се определя броя, вида и местонахождението им съгласно Приложение № 1, като същия бъде актуализиран на шест месеца.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 2 "против", 4 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
Приложение №1
С П И С Ъ К

НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА

1. Хр. Ботев 9 вх.Д ап.11 - едностаен апартамент
2. Балик 50 вх.В ап.6 - двустаен апартамент
3. Балик 4 вх.Б ап.19 - едностаен апартамент
4. Дим.Ковачев 6 вх.Б ап.12 - двустаен апартамент
5. Русия 49/70 - едностаен апартамент
6. Дим.Ковачев 3 вх.А ап.22 - двустаен апартамент
7. Балик 21 вх.Ж ап.8 - тристаен апартамент
8. Балик 7 вх.А ап.24 - едностаен апартамент
9. Дружба 31 вх.Г ап.19 - едностаен апартамент
10. Русия 49/22 - тристаен апартамент
11. Балик 15 вх.А ап.23 - двустаен апартамент
12. Балик 9 вх.А ап.18 - двустаен апартамент
13. Дим.Ковачев 4 вх.А ап.7 - едностаен апартамент
14. Дим.Ковачев 8 вх.А ап.18 - едностаен апартамент
15. Дружба 15 вх.А ап.17 - двустаен апартамент
16. Дружба 29 вх.Ж ап.21 - тристаен апартамент
17. Балик 7 вх.Г ап.23 - двустаен апартамент
18. Дружба 20 вх.Д ап.1 - двустаен апартамент
19. Балик 20 вх.Е ап.15 - двустаен апартамент
20. Силистра 53 вх.Д ап.2 - тристаен апартамент
21. Балик 24вх.В ап.12 - едностаен апартамент
22. Балик 16 вх.А ап.32 - едностаен апартамент
23. Балик 20 вх.Д ап.1 - тристаен апартамент
24. Балик 13 вх.Б ап.21 - едностаен апартамент
25. Русия 49/52 - тристаен апартамент
26. Балик 9 вх.Г ап.17 - тристаен апартамент
27. Дим.Ковачев 6 вх.А ап.24 - двустаен апартамент
28. Дим.Ковачев 6 вх.А ап.20 - двустаен апартамент
29. бул."3-ти март" 41 вх.В ап.11 - едностаен апартамент
30. Балик 7 вх.В ап.10 - едностаен апартамент
31. Балик 13 вх.В ап.7 - двустаен апартамент
32. Русия 55/74 - двустаен апартамент
33. Балик 54 вх.А ап.11 - едностаен апартамент
34. Балик 7 вх.Г ап.25 - едностаен апартамент
35. Балик 9 вх.В ап.6 - двустаен апартамент
36. Балик 51 вх.А ап.25 - едностаен апартамент
37. Строител 71 вх.Г ап.2 - едностаен апартамент
38. Дружба 15 вх.Б ап.14 - едностаен апартамент
39. Балик 24 вх.А ап.3 - двустаен апартамент
40. Балик 13 вх.В ап.26 - едностаен апартамент
41. Емона 3 вх.В ап.16 - двустаен апартамент
42. Балик 32 вх.Г ап.17 - едностаен апартамент
43. Балик 36 вх.А ап.20 - тристаен апартамент
44. Балик 7 вх.Г ап.8 - едностаен апартамент
45. Балик 50 вх.А ап.8 - тристаен апартамент
46. Русия 51/102 - двустаен апартамент
47. Балик 31 вх.Г ап.6 - тристаен апартамент
48. Балик 59 вх.В ап.3 - двустаен апартамент
49. Балик 32 вх.Б ап.18 - тристаен апартамент
50. Балик 24 вх.Г ап.19 - двустаен апартамент
51. Дружба 20 вх.Д ап.23 - двустаен апартамент
52. Балик 7 вх.А ап.14 - едностаен апартамент
53. Балик 1 вх.Б ап.13 - едностаен апартамент
54. Балик 31 вх.В ап.13 - двустаен апартамент
55. Дружба 5 ап.44 - двустаен апартамент
56. Балик 36 вх.Б ап.3 - тристаен апартамент
57. Русия 55 ап.49 - тристаен апартамент
58. Балик 50 вх.Б ап.8 - двустаен апартамент
59. Дружба 31 вх.А ап.13 - двустаен апартамент
60. Балик 55 вх.А ап.18 - тристаен апартамент

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от общински нежилищен имот по бул. "Русия" № 88 - град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 11:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал.4 от Закона за общинска собственост и чл. 33, ал. 1, т.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, предоставя за безвъзмездно ползване общински нежилищен имот - клуб по бул. "Русия" за срок от 5 /пет/ години на ПЪРВИЧНА СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.


ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 12:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.33, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба на търг с тайно наддаване на следните общински имоти:

- магазин №2, кота 210.50 /-3.00/ в ЖБ"Добруджа", вх.Г - застроена площ общо 263.40 кв.м, актуван с АОС №2731 от 16.03.2005 година.
- магазин №3, кота 210.50 /-3.00/ в ЖБ"Добруджа", вх.Г - застроена площ общо 231.70 кв.м, актуван с АОС №2732 от 16.03.2005 година.
- магазин №5, кота 213.50 /0.00/ в ЖБ"Добруджа", вх.Г - застроена площ общо 173.90 кв.м, актуван с АОС №2733 от 16.03.2005 година.
- магазин №6, кота 213.50 /0.00/ в ЖБ"Добруджа", вх.Г - застроена площ общо 232.80 кв.м, актуван с АОС №2734 от 16.03.2005 година.

2. Общински съвет град Добрич одобрява предложените начални тръжни цени за имотите, а именно:

- за магазин №2 - 92 940 /Деветдесет и две хиляди деветстотин и четиридесет/ лева без ДДС;
- за магазин №3 - 79 500 /Седемдесет и девет хиляди и петстотин/ лева без ДДС;
- за магазин №5 - 61 390 /Шестдесет и една хиляди триста и деветдесет/ лева без ДДС и
- за магазин № 6 - 91 300 /Деветдесет и една хиляди и триста/ лева без ДДС.

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
4. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно Закона, действия.


ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за удължаване на срока за отдаване под наем на части от недвижими имоти, общинска собственост, на "Феникс-ресурс" ООД - град Добрич и предоставяне на нов терен за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 13


Общински съвет град Добрич:
1. Не приема предложението за удължаване на срока на договор № 304/2002 година за отдаване под наем на части от недвижими имоти, общинска собственост, на "Феникс-ресурс" ООД - град Добрич.
2. Предлага на Кмета на Община град Добрич да прекрати договора с "Феникс ресурс" и да се обяви процедура за търг за отдаване под наем на терени общинска собственост, одобрени от Главния архитект на Общината за разполагане на обекти за изкупуване на вторични суровини и негодни акумулатори.


ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.


ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за замяна на апартамент по ул. Независимост 11 - частна собственост - с апартамент по бул. "Добричка епопея" 12 - общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 14

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 ЗОС и чл.33, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, дава съгласие за замяна на апартамент по ул. Независимост 11, ет.3, собственост на Стоян Костадинов Русев, с пазарна оценка 18 110 /осемнадесет хиляди сто и десет/ лева, с апартамент по бул. "Добричка епопея" 12, вх.Б, ет.1, ап.6, ЖБ "Албена" 2, частна общинска собственост, актуван с АОС № 2510/01.07.2004 година, с пазарна оценка 18 700 /осемнадесет хиляди и седемстотин/ лева. Стоян Костадинов Русев от град Добрич, с ЕГН 4605228100, следва да заплати на Община град Добрич сумата от 590 /петстотин и деветдесет/ лева, представляваща разликата в цената на двата имота, ведно с дължимите данъци и такси по сделката.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.


ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на имот частна общинска собственост - ЦДГ № 30 - град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 15

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години на Сдружение с общественополезна дейност "ВИТАНИЯ-ЕМЦ" част от имот частна общинска собственост, представляващ - южен корпус на "ЦДГ № 30", находящ се в кв. 572, УПИ ХХІІІ по плана на ЖК "Русия ІІ" град Добрич, с площ 1070.80 кв.м., за разкриване на "Център за дневна грижа за деца на възраст от 12 до 18 години, намиращи се в неравностойно социално положение". Определя месечна наемна цена 535.40 лева. /Цената е определена съгласно Приложение №1 от НРПУРОИ на Общински съвет град Добрич - ІІІ-та зона /
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 1 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.


ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от УПИ VІІ, кв.1 - градски парк "Свети Георги" - западно от стадион "Дружба" - за автопазар

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 16

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 от Закона за общинска собственост и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от УПИ VІІ, кв.1 по плана на градски парк "Свети Георги" - за организиране на автопазар с площ 4 000 кв.м. за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна цена 1 000 /Хиляда/ лева.
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се по ул. Независимост /пред кино "Родина"/ и в ЖК "Балик" между бившия клон на ДСК и Супермаркет /УПИ ІІІ, кв. 44/

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 28 - 17

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, общински места за монтаж на преместваеми обекти за продажба на пуканки, предназначени за инвалиди:
• общинско място по ул."Независимост" /пред кино "Родина"/ - 1.50 /Един и 0.50/ кв.м в улична регулация с начална тръжна цена за I-ва зона 12.00 /Дванадесет/ лева на месец и срок на отдаване 5 /Пет/ години;
• общинско място в ЖК"Балик", 1.50 /Един и 0.50/ кв.м в УПИ III, кв.44, с начална тръжна цена за III-та зона 3.60 /Три и 0.60/ лева на месец и срок на отдаване 5 /Пет/ години.
2. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.


ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. Васил Левски № 7 - ІІ етаж, за реализиране на дейността на читалище "Романо дром"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 18

 

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Определение № 10770/21.12.2004 година на Върховен административен съд, дава съгласие да се отдаде под наем част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. Васил Левски №7 - втори етаж с площ от 387 кв.м. и месечен наем от 20.00 /двадесет/ лева на читалище "Романо дром" за срок от 5 /Пет/ години.
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Изгрев, 8 а - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 19

 

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Сание Юсеин Адил, Гюлшан Яшар Али, Анифе Яшар Сюлман, Гюлтен Яшар Адил и Гюлден Яшар Адил в имот пл. № 2861, кв.542, по плана на ЖК "Русия-1" град Добрич, чрез продажба частта на Общината за сумата от 4 304,00/Четири хиляди триста и четири /лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. П.Р.Славейков, 20 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 20

 

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Метин Сали Сали в УПИ ІІ-2276, кв.514 по плана на ЖК "Русия-1" град Добрич чрез продажба частта на Общината за сумата от 10 320 /Десет хиляди триста и двадесет/лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 2 "против", 5 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Бяла река, 14 - частна общинска собственост

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 21

 

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Даниел Бонев Генев, в УПИ ХІІІ-235, кв.51, по плана на град Добрич чрез продажба частта на Общината за сумата от 5 317/Пет хиляди триста и седемнадесет/лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Кочо Честименски, 8 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 22

 

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Костадинка Славова Коева в УПИ ІV-6255, кв.32 по плана на град Добрич чрез продажба частта на Общината за сумата от 14 000.00/Четиринадесет хиляди/лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне на спечелилия търга за покупко-продажба на имот: северна част от едноетажна масивна сграда по ул. Кирил и Методий № 41, град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 28 - 23


На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 16, ал.3 НТК и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, Решение № 21-14 от 30.11.2004 г. на Общински съвет град Добрич за провеждане на публичен търг с явно наддаване и протокол на комисията от 21.02.2005 г., назначена със заповед № 122 от 28.01.2005 г. на Кмета на общината за организиране и провеждане на публичен търг, Общински съвет - град Добрич, реши:
1. Определя за спечелил търга за приватизация на нежилищен имот, частна общинска собственост: северна част от едноетажна масивна сграда по ул. Кирил и Методий № 41, гр. Добрич, състояща се от партер - 1008.57 кв.м. и сутерен - 675,60 кв.м., ид. части 0,40977 % от общите части на сградата и от дворното място, представляващо УПИ I/парцел/, пл. № 4571, кв.56 с обща площ 3755,00 кв.м. АОС №1213/16.03.2000 г., участника, предложил най-високата цена: Участник номер 2 с Предложение № 2 с вх. рег. номер 15-00-8/18.02.2005 г. от 13,40 часа на Донка Николова Лазарова, представител на ЕТ "Валиданс - Донка Лазарова", град Добрич с достигната на търга цена - 586 789 лева - класира се на първо място .
1.1.Цена в размер на: 586 789 лева;
1.2. Начин и срок на плащане: еднократно;
- 100 % от офертната цена да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора;
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444 50 000 0, с-ка № 3010000528, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон град Добрич.
1.3. В 20-дневен срок от датата на провеждане на търга купувачът следва да представи декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.
1.4. Собствеността върху имота се прехвърля със заплащане на цената.

2.Класира по ред останалите участници съобразно предложените при наддаването цени, както следва:
2.1. На второ място се класира участник № 1 с Предложение № 1 с вх. рег. номер 15-00-4/16.02.2005 г. от 10,48 часа на Кирил Беков Пантелеев, управител на "ЕКСПИРИАН" ЕООД, град Варна с цена 584 289 лева.
2.2. На трето място се класира Участник № 3 с Предложение № 3 с вх. рег. номер 15-00-9/18.02.2005 г. от 13,49 часа на Витомир Георгиев Енчев с цена 204 289 лева
3. В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на настоящото решение да се освободят депозитите на участниците, като депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената. В случай, че от участник в търга бъде подадена жалба срещу настоящото решение да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
4. Възлага на кмета да подготви договор за приватизационна продажба на имота със спечелилия търга, който да бъде сключен в срок 30 дни от датата на настоящото решение.
5. Възлага на Кмета на общината да подпише договора за покупко-продажба и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне на спечелилия търга за покупко-продажба на имот: южна част от едноетажна масивна сграда по ул. Сан Стефано

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 28 - 24


На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 16, ал.3 НТК и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, Решение № 21-13/30.11.2004 г. на Общински съвет град Добрич за провеждане на публичен търг с явно наддаване и заповед № 121 от 28.01.2005 г. на Кмета на Общината за назначаване на тръжна комисия и протокол на комисията от 18.02.2005 година, Общински съвет - град Добрич, реши:

1. Определя за спечелил търга за приватизация на нежилищен имот, частна общинска собственост: южна част от едноетажна масивна сграда по ул. Сан Стефано, състояща се от партер 1075,40 кв.м. и сутерен 1350,25 кв.м. с ид.части 0,59023 % от общите части на сградата и от дворното място с обща площ 3755,00 кв.м., УПИ /парцел/ I, кв.56, пл. № 4571 по плана на град Добрич; АОС 1207 от 15.03.2000 г., участникът, предложил най-високата цена: Участник № 1 с Предложение № 1 с вх. рег. номер 15-00-4/16.02.2005 г. от 10,48 часа на Кирил Беков Пантелеев, управител на "ЕКСПИРИАН" ЕООД, град Варна се класира на 1 място с цена 172 100 лева.
1.1.Цена в размер на: 172 100 лева;
1.2. Начин и срок на плащане: еднократно;
- 100 % от офертната цена да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора;
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444 50 000 0, с-ка № 3010000528, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон град Добрич.
1.3. В 20-дневен срок от датата на провеждане на търга купувачът следва да представи декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.
1.4. Собствеността върху имота се прехвърля със заплащане на цената.
2. Не класира на второ място никои от участниците, тъй като останалите двама потвърдиха единствено началната тръжна цена.
3. В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на настоящото решение да се освободят депозитите на участниците, като депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената. В случай, че от участник в търга бъде подадена жалба срещу настоящото решение да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
4. Възлага на кмета да подготви договор за приватизационна продажба на имота със спечелилия търга, който да бъде сключен в срок 30 дни от датата на настоящото решение.
5. Възлага на Кмета на общината да подпише договора за покупко-продажба и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.


ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 25

 


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява разходите за командировки /пътни, дневни и квартирни пари/, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

 

ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Отчет за получените командировъчни пари от Детелина Кирилова Николова-
Кмет на Община гр. Добрич
за периода 01.07.2004 г. - 31.12.2004 г.

/ в лева /
Командировки в страната Дневни Нощув-
ки Транспорт Всичко По покана на: Поети разходи
08-10.07 София 36.00 90.00 126.00 Заседание на УС на ОМЕЕ
Заседание на УС на НСОРБ
14-15.07 София 24.00 40.00 164.97 228.97 Разработка на програма за повишаване енергийната ефективност на "В и К" ЕООД гр. Добрич към МЕЕР, ПРООН и МРРБ
23.07 Силистра 6.00 32.59 38.59 Среща Община гр.Силистра
26-27.07 София 42.00 12.00 171.56 225.56
31.07 София 6.00 166.32 172.32
03-04.08 Търговище 24.00 45.00 60.96 129.96 Заседание на УС на НСОРБ
02-03.09 Габрово 24.00 113.10 137.10 Заседание на УС на НСОРБ Квартирни пари
10-11.09 София 24.00 35.00 190.46 249.46
28-29.09 София 12.00 42.00 54.00
03-04.10 София 12.00 35.00 125.16 172.16
13-14.10 София Разходи в размер на 279.22 лв са възстановени от НСОРБ
21-22.10 Рибарица 12.00 163.42 175.42 Програма "Инициатива за местно самоуправление" към ААМР Квартирни пари
23-24.10 София 12.00 35.00 179.57 226.57
31.10 София 182.58 182.58
10-13.11 София 48.00 211.02 259.02 Заседание на УС на НСОРБ и срещи в министерства
18-19.11 София 24.00 41.00 173.35 238.35 Общо събрание на ОМЕЕ и
участие в международна конференция
"Е-Правителство, Е-Област, Е-Община
02-04.12 София 36.00 77.00 162.06 275.06 Срещи в МОН,МФ,АЕЕ,СИФ-МТСП
09-10.12 София 24.00 42.00 153.73 219.73 Заседение на УС на НСОРБ
13-15.12 София 36.00 102.40 172.09 310.49 Покана ФРМС - Среща на демонстрационния екип за прозрачност в общините
18-19.12 София 24.00 35.00 167.46 226.46
Всичко: 426.00 631.40 2590.40 3647.80

Командировки в чужбина Дневни Нощув-ки Транспорт Всичко По покана на: Поети разходи
27-30.07 Индия 192.56 48.13 240.69 МВнР - Участие в делегация придружаваща министър Соломон Паси Квартирни пари
29.09-03.10 Русия 161.80 161.80 Участие в заседание на Комитета по социално сближаване на Конгреса на местните и регионални власти в Европа
24-31.10 Франция 166.47 166.47 Участие във форум "Интелигентна енергия в общини от новите страни членки, страните кандидатки и Западните Балкани" Пътни,дневни и квартирни
Всичко: 520.83 48.13 568.96
Второ шестмесечие: 946.83 631.40 2638.53 4216.76

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

Отчет за получените командировъчни пари от Мирослав Малчев Попов -
Председател на Общински съвет при Община гр. Добрич


За периода 01.07.2004 г. - 31.12.2004 г.

 


/ в лева /
Командировки в страната Дневни Нощувки Транспорт Всичко По покана на: Поети разходи
21-24.10 Рибарица, София 42.00 143.10 185.10 Програма "Инициатива за местно самоуправление" към ААМР Квартирни пари

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна наименованието на подобект, предвиден за финансиране със средства по § 10-30 през 2005 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 28 - 26

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА прави следната промяна в наименованието на обект № 2 - позиция 5 в Раздел ІV - Средства по § 10-30:
• Подобект "Доставка на строителни материали за благоустройствени и ремонтни работи" се записва като Подобект "Извършване на СМР и/ или доставка на строителни материали за благоустройствени и ремонтни работи по програма за реализация на благоустройствени мероприятия на обекти - Общинска собственост с участие на местното население, като размерът на финансиране на всяка една от благоустройствените дейности е в границите от 1 000 до 10 000 лева".


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година


ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на решение за увеличаване капитала на "Добрички панаир" АД

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 28 - 27

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, дава съгласие за увеличаване размера на общинската част от капитала в "Добрички панаир" АД, чрез закупуване на нови акции с право на глас на стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева от общото увеличение в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.
2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 19, т. 2 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие инж. Тошко Стоев - представител на Общината в Съвета на директорите на дружеството да гласува за увеличението на капитала чрез закупуване на нови акции в размер, посочен в т. 1.
3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 197, ал. 1 от Търговския закон и чл. 19, т. 2 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на дружествата, задължава представителя на Община град Добрич в Общото събрание на "Добрички панаир" АД да гласува на Общо събрание на дружеството за увеличаване на капитала чрез превръщане на неразпределената печалба в капитал.
4. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия.
ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение на решение № 8-23/28.01.2004 година на Общински съвет град Добрич за определяне на представители на Община град Добрич в търговски дружества, в които има дялово участие


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 28 - 28


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА, изменя свое решение № 8-23 / 28.01.2004 г. в частта по т. 1 - I - 3 по следния начин :

1. Определя Николай Минчев Мирчев като представител на Община град Добрич в Управителния съвет на ПФК "Добруджа" АД на мястото на Стойчо Пенков Стойчев.
2. Задължава Кмета и представителя на Общината в Надзорния съвет на дружеството да предприемат последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за преобразуване на търговско дружество "Газинженеринг" ООД град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 28 - 29


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, чл. 129, ал. 1, чл. 261 , чл. 147 от Търговския закон и Решения на Общото събрание на "Газинженеринг" ООД от 15.12.2004 година:
1. Дава съгласие за изкупуване на 80 % - ния дружествен дял на "Черноморска технологична компания" АД град Варна в "Газинженеринг" ООД град Добрич по номинална стойност в размер на общо 4 000 (четири хиляди) лева, като изкупува дяловете от съдружника "ЧТК" АД без евентуални задължения на "ЧТК" АД, които са могли да възникнат до настоящия момент и дадат отражение на правата на "Газинженеринг" ООД или претенции на трети лица към "Газинженеринг" ООД. "ЧТК" АД отговаря за задълженията, които са възникнали за "Газинженеринг" ООД до датата на вписване на прехвърлянето на дяловете в Търговския регистър.
2. Взема решение за преобразуване на "Газинженеринг" ООД в "Газинженеринг" ЕООД с едноличен собственик на капитала Община град Добрич, с капитал 5000 лева, разпределен в 500 дяла, по 10 лева всеки един от тях.
3. Извършва промяна в адреса на управление както следва: от ул. "Генерал Киселов" 1, ет. 4 стая 411 на ул. "Генерал Киселов" 1 , ет. 5 офис 504.
4. Допълва предмета на дейност на "Газинженеринг" ЕООД със "сервизна дейност- поддръжка и ремонт".
5. Приема учредителен акт на "Газинженеринг" ЕООД в Приложение 1.
6. Кметът да назначи временен управляващ и представляващ дружеството до провеждане на конкурс.
7. Възлага на Кмета да предприеме всички последващи съгласно Закона действия по изкупуване на дела от "Черноморска технологична компания" АД град Варна.
8. Възлага на временно управляващия, назначен от Кмета, да извърши всички необходими действия по вписване в Търговския регистър на новонастъпилите обстоятелства по партидата на дружеството в Добрички окръжен съд.


ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

Приложение № 1
У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
на еднолично дружество с ограничена отговорност
"ГАЗИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД град Добрич
СТАТУТ
Чл.1. /1/ ГАЗИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - град Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено на основание чл.61 и чл.62 от ТЗ.
/2/ ГАЗИНЖЕНЕРИНГ ЕОО Д - град Добрич е самостоятелно юридическо лице, регистрирано по ф.д. 62/1996 г. на Добрички окръжен съд.
/3/ Дружеството е правоприемник на ГАЗИНЖЕНЕРИНГ ООД .
/4/ Имуществото на ГАЗИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - град Добрич е отделно от това на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.2. /1/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.
/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.
ФИРМА
Чл.3. Дружеството се регистрира с фирма - ГАЗИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.
Чл.5. Седалището и адреса на управление на Дружеството е: гр.Добрич, ул. "Генерал Киселов" 1 , ет. 5 офис 504.
Чл.6. Предметът на дейност на Дружеството е: инженерингови услуги в т.ч. в областта на природния газ и други енергийни източници, изграждане на други съоръжения и инсталации, необхванати от специфичното лицензиране на ЗЕ , търговска дейност, касаеща материали, части и изделия, в т.ч. в областта на природния газ и другите енергийни източници, също необхванати от специфичното лицензиране на ЗЕ , сервизна дейност- поддръжка и ремонт;
СРОК
Чл.7. Дружеството се създава за неопределен срок.
КАПИТАЛ
Чл.8. Капиталът на Дружеството към е 5000 лв. /пет хиляди лева/, разпределен в 500 дяла по 10 лв. всеки.
УПРАВЛЕНИЕ
Чл.9. Органи на Дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала - Община град Добрич;
2. Управителят;
3. Контрольорът, ако е назначен такъв;
Чл.10. /1/ Общинският съвет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала в Дружеството:
1. Учредява, преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването.
4. Взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество.
6. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях.
7. Взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица.
8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
9. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
10. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
11. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
12. Освобождава от отговорност управителя и контрольора.
13. Приема годишния отчет и баланса.
/2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала, посочени в Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества:
1. Назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл.24 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл;
2. Извършва подбор, назначаване и освобождаване на контрольор на дружеството;
3. Избира проверители и експерт-счетоводители на дружеството;
4. Взема решения за предявяване на иск срещу управителя и назначава представители за водене на процес;
5. Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството.
Чл.11. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.
/2/Управител на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон.
/3/ Управителят се определя чрез конкурс по ред, утвърден от Общински съвет град Добрич.
/4/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата на Общински съвет град Добрич за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и актовете - решения, заповеди и др., на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.
Чл.12. Управлението се възлага с договор за управление, сключен между Кмета на Община град Добрич и съответния управител.
Чл.13. Договорът за управление урежда:
1.Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и начина на взаимодействието му с другите органи на дружеството;
2. Размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя;
3.Основанията за прекратяване;
4.Икономически показатели, които следва да постигне управителя;
Чл.14. Кметът на Община град Добрич назначава контрольор на дружеството, ако спецификата и финансовото му състояние налагат това.
Чл.15. Контрольорът следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият учредителен акт е одобрен с решение № 28-29 от 29 март 2005 година на Общински съвет град Добрич.

За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Учредителният акт се състави в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, архива на дружеството и Добрички окръжен съд, Фирмено отделение.

Председател на Кмет на
Общински съвет Община град Добрич
Град Добрич

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.


ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
30.1. Молба от Паскал Стойков Колев за опрощаване на държавно вземане


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 28 - 30.1.


Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Паскал Стойков Колев - ЕГН - 3810078063, за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" гр.Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА НЕ ОПРОЩАВА дължимата сума.


ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 2 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 28/29 март 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 28

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2005 г.


ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
30.2. Вземане на решение във връзка с осигуряване място за пушене в сградата на Община град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 28 - 30.2.Общински съвет град Добрич възлага на Кмета на Община град Добрич в срок до 12 април 2005 година да определи и оборудва място за пушене в сградата на Общината.


ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Теодора Милева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

Последна промяна: 17:10:01, 20 Юни 2013
Свали в pdf