Решения от заседание №29 на ОбС на 26.04.2005 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ № 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Условия за предоставяне на концесия върху общински нежилищенимот, публична общинска  собственост - Стадион "Дружба" и тренировъчно игрище в Градски парк "Св. Георги", гр. Добрич и продължаване договор за наем на общински нежилищен имот, публична общинска  собственост - Стадион "Дружба" в Градски парк "Св. Георги", гр. Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 1:

I.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, пар. 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Общински съвет град Добрич отдава под  наем  общински нежилищен имот, публична общинска  собственост - Стадион "Дружба" в Градски парк "Св. Георги", гр. Добрич, УПИ VII, кв. 1, втора зона, на бул. 25 септември № 1 за срок до определяне на концесионера, но не повече от  3 /три/ години,  при следните условия:

 1. Първоначална тръжна цена 500 лева
 2. Да се изпълнят  предписанията на компетентните органи - РИОКОЗ,   РДНСК, I РС ПАБ към РДВР град Добрич и всички  други, до привеждане на стадиона  във вид годен за употреба, в срок  до 6 /шест/ месеца от сключване на договора

II.Възлага на кмета последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ № 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Информация относно състоянието на спортните имоти и в частност "Шах клуб" град Добрич.

По втора точка от дневния ред не бе проведено гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ № 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за предоставяне на концесия за общински

нежилищни обекти, публична общинска собственост - спирки /5 бр./

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 3:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,  чл. 69, ал. 1, т. 7, чл. 71 и  чл. 72 ЗОС и чл. 19 и чл. 20 от Наредбата за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост, Общинският съвет - град Добрич, реши:

I. Изменя решение № 17-4.I. от 21.09.2004 г. на Общински съвет град Добрич в частта му относно предмет на концесията, както следва: "осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината за следните обекти - публична общинска собственост".

II. Приема предложението за предоставяне на концесия за обекти, публична общинска собственост - 5 броя спирки, находящи се в град Добрич, при следните условия:

1. Предмет на концесията - осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината за следните обекти - публична общинска собственост:

 1. спирка по ул. Христо Ботев, находяща се до бл. 12, жк. "Балик - Йовково" - Север пред УПИ - V, кв. 23 по плана на град Добрич - павилион 3 м., подслон - 3 м.;
 2. спирка по ул. Христо Ботев, находяща се в жк. Христо Ботев /източно от супермаркет/ пред УПИ III, кв. 30 по плана на град Добрич - павилион 3 м., подслон 3 м.;
 3. спирка по ул. Христо Ботев, находяща се в жк. Христо Ботев /до пазара/ пред УПИ VIII, кв. 3 по плана на град Добрич - павилион 3 м., 2 /два/ подслона по 3 м.;
 4. спирка по бул. Добруджа, находяща се /над подлеза/ до кв. 501 по плана на град Добрич - павилион 3 м., 2 /два/ подслона по 3 м.;
 5. спирка до бл. 2, находяща се по ул. Г. Попов, в жк. Строител - 2 /жк. Иглика/ в УПИ - I, кв.321 по плана на град Добрич - павилион 3 м., подслон 3 м.

Обект  на концесията представлява единствено и само терена, без изградените постройки върху него. Общинските постройки ще се демонтират за сметка на концесионера, като материалите от демонтажа се предадат на общината.

Обектите не подлежат на актуване на основание чл. 56, ал. 2 от ЗОС.

2. Срок на концесията - 30 години.

3. Начин за определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в шестмесечен срок след обнародването на решението за предоставяне на концесията.

4. Годишното концесионно възнаграждение /ГКВ/ за отделните обекти на концесията да е не по - малко от:

 1. спирка по ул. Христо Ботев, находяща се до бл. 12, жк. "Балик - Йовково" - Север - 380 лв.;
 2. спирка по ул. Христо Ботев, находяща се в жк. Христо Ботев /източно от супермаркет/ - 350 лв.;
 3. спирка по ул. Христо Ботев, находяща се в жк. Христо Ботев /до пазара/ - 400 лв.;
 4. спирка по бул. Добруджа, находяща се /над подлеза/ - 590 лв.;
 5. спирка до бл.2, находяща се по ул. Г. Попов, в жк. Строител - 2 /жк. Иглика/ - 380 лв.

Концесионното възнаграждение да се индексира /с натрупване/ всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ.

След изтичане на гратисния период размерът на годишното концесионно възнаграждение /ГКВ/ е, както следва:

За 2-та година по договора - ГКВ2= предложеното на конкурса, но не по - малко от посоченото по т. 4;

За 3-та година по договора - ГКВ3= ГКВ2 +(ГКВ2*индекс на инфлация),

За 4-та година по договора - ГКВ4= ГКВ3 +(ГКВ3*индекс на инфлация),

За 30-та година по договора -ГКВ30= ГКВ29+(ГКВ29*индекс на инфлация) - Гаранцията по т. 7 от настоящото решение /ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.

Концесионерът се освобождава от задължението да плаща годишно концесионно възнаграждение до пускане на обекта в експлоатация, но не повече от 1 година от подписване на концесионния договор, т. е. гратисният период е 1 година.

5. Депозитът за участие в конкурса да се внесе по сметка на Община гр. Добрич в по сметка на Община град Добрич № 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич, в размер на едно годишно концесионно възнаграждение за съответния обект на концесията.

В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, а депозита на спечелилия участник се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия по т. 7 от настоящото решение. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

6. Основни права и задължения на концесионера по концесията:

6.1. Да заплаща дължимите концесионни възнаграждения при условията и в срока описан в концесионния ДОГОВОР, съобразени с постигнатите договорености по време на кoнкурса, но не по-ниски от изброените в т. 4;

6.2. Да запази предмета на дейност за целия срок на концесията, при запазване на предназначението на обекта като спирка;

6.3. Да се поставят преместваеми павилион с подслон за спирка по одобрен модел с протокол № 38/99 г. на АГК. Да се спазят изискванията на наредба № 6/26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии /съгласно Приложение 1/;

6.4. Да поддържа:

6.4.1 обекта на концесия в образцов вид /павилиона с подслон за спирка/ за целия срок на концесията;

6.4.2 района и зелените площи около обекта на концесия в образцов вид;

6.4.3. разстоянието от спирката /павилиона и подслон за спирка/ до уличното платно и странично 2 метра от спирката/павилиона и подслона за спирка/, през целия период на концесията, както и да го благоустроява.

6.4.4. обекта на концесия - павилиона с подслон за спирка, осветени вечер, за целия период на концесия;

6.4.5. Да опазва околната среда.

6.5. Да осигури място за поставяне на маршрутни разписания; да се осигури най - малко едно място за сядане и едно място за инвалидна количка;  да подмени настилката пред спирката до една година от подписване на договора за концесия и я поддържа за целия период на концесия и др. съобразени с Наредба №6/26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии /в сила от 16.01.2004 г./;

6.6. До края на първата година по договора за концесия в отделните обекти на концесията трябва да се вложат еднократни средства за закупуване и монтиране на одобрен модел, изграждане на инфраструктура към него, като минималната инвестиция е на стойност не по - малка от:

 1. спирка по ул. Христо Ботев, находяща се до бл. 12, жк. "Балик - Йовково" - Север - 6 000 лв.;
 2. спирка по ул. Христо Ботев, находяща се в жк. Христо Ботев /източно от супермаркет/ - 6 000 лв.;
 3. спирка по ул. Христо Ботев, находяща се в жк. Христо Ботев /до пазара/ - 7 500 лв.;
 4. спирка по бул. Добруджа, находяща се /над подлеза/ - 7 500 лв.;
 5. спирка до бл.2, находяща се по ул. Г. Попов, в жк. Строител - 2 /жк. Иглика/ - 6000 лв.

6.7. Да представи комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, като се предвидят изброените в т. 6.6 минимални инвестиции и средства за ремонт и ремонтни дейности по обекта на концесия след третата година до края на срока по договора.

6.8. Концесионерът се задължава, при възникването на нови обстоятелства относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми КОНЦЕДЕНТА в срок от 1 месец от настъпването им, като представи в Общината актуално удостоверение за съдебна регистрация;

6.9. Да предаде на общината обекта /павилиона и подслона за спирки/ годен за експлоатация при прекратяване или изтичане на срока на концесията.

6.10. Да рекламира на указаното място за реклама, единствено и само своята дейност. Другите реклами да са възмездни след сключване на договор с Общината.

6.11. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта;

6.12. Да осигурява със собствени средства охрана на обекта;

6.13. Ежегодно да застрахова обекта за своя сметка, след като съгласува с КОНЦЕДЕНТА всички застрахователни рискове;

6.14. До 30 (тридесет) дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред КОНЦЕДЕНТА за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения;

6.15. Да изпълнява програмата за трудова заетост през целия срок на концесията, като минималния средно-списъчен брой работни места, които трябва да се разкрият до края на 1-вата година са по 1 работно място за всеки обект, които да се запазят до края на срока по договора за предоставяне на концесия;

6.16. Да се спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписване на договора за предоставяне на концесия.

6.17 Да не преотстъпва ползването на обекта на други лица;

7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на годишното концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в Концедента за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася в откритата за целта сметка за депозити и гаранции на Община гр. Добрич № 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич.

8. Гаранцията за изпълнение на задължението на концесионера за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора.

9. Санкции за неизпълнение:

9.1 При неизпълнение на условията по т. 6.6. /мин. инвестиции/ се налага санкция в размер на 50% от невложените инвестиции за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията.

При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се наложи санкция в размер на 100% от невложените инвестиции за съответния период.

При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договора за концесия.

9.2. При неизпълнение на условията заедно или поотделно по: т.т. 6.4., 6.5., 6.8., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14. и 6.16. от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионно възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.

При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер на 100% от годишното концесионното възнаграждение.

При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договора за концесия.

9.3. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.2., 6.3. и 6.17 от настоящото решение да се наложи освен санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение и да се прекрати договора за концесия, а в случаите на неизпълнение на т. 6.9. да се наложи една санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение.

9.4. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.15. за всяко неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 150% от минималната работна заплата за страната.

9.5. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 4. и 6.1 /заплащане на годишното концесионно възнаграждение/ се налагат следните санкции:

9.5.1. При забавено изпълнение на задължения за плащане в срок до 30 дни, неизправната страна дължи законната лихва;

9.5.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 (тридесет) дни, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, за всеки ден след тридесетия, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период.

9.5.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по ДОГОВОРА за предоставяне на концесия за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно ДОГОВОРА без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

10. Други изисквания:

10.1. Всички извършени подобрения в обекта на концесия са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, за което КОНЦЕДЕНТА не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване, или изтичане срока на договора;

10.2. Приращенията върху имоти и вещи общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост.

10.3. Приоритетите при оценяване на предложенията по конкурсните условия ще бъдат:

 • предложеният размер на годишното концесионно възнаграждение - 70 %;
 • размер и срок на инвестициите - 30 %;

10.4. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия:

а/ с изтичане на срока;

б/ с погиване на обекта на концесия;

в/ при обективна невъзможност за използване обекта на концесия или за осъществяване на дейността;

г/ при смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, или при прекратяване на юридическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, освен ако Общинският съвет реши договорът да бъде продължен с правоприемник;

д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА;

е/ по взаимно съгласие, постигнато между страните;

ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение;

з/ при неспазване на задълженията по  т. 6,7, 8 и 9 от настоящото решение;

и/ при други, определени в договора за предоставяне на концесия и от закона основания;

й/ по сила на съдебно решение или др. решение за реституция.

При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" Общината има правата на привилегирован кредитор.

III. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници:

 1. Олга Задгорска
 2. Герман Германов
 3. Нигохос Хубесерян

IV. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за предоставяне на концесия върху общински  нежилищен имот - подземна градска тоалетна "Фонтана"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 4:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7, чл. 71 и чл. 72 ЗОС и чл. 3 ал. 1, т. 7, чл. 19 и чл. 20 от Наредбата за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост Общинският съвет - град Добрич, реши:

I. Приема предложението за предоставяне на концесия за имот, публична общинска собственост, представляващ - подземна градска тоалетна "Фонтана":

1. Предмет на концесията - осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината, за имот, публична общинска собственост, представляващ - подземна градска тоалетна "Фонтана", със застроена площ 89,80 кв.м., намиращ се под площад "Демокрация", гр. Добрич.

Идентификация на имота: имот - публична общинска собственост,  район I, кв. 45 и с граници и съседи съгласно скица № 504/14.03.2002 г. /актуализирана/, която е извадка от плана на Централна градска част на гр. Добрич и виза на главния архитект на Общината от 08.05.2002 г. /актуализирана/ и Акт за публична общинска собственост № 1678 от 12.12.2001 г.

2. Срок на концесията - 10 /десет/ години.

3. Начин за определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в шестмесечен срок след обнародването на решението за предоставяне на концесията.

4. Годишното концесионното възнаграждение /ГКВ/ да е не по-малко от 470 лв.

Концесионното възнаграждение да се индексира /с натрупване/ всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ, както следва:

За 1-та година по договора - ГКВ1 = предложеното на конкурса, но не по-малко от 470 лв.;

За 2-та година по договора - ГКВ2= ГКВ1 +(ГКВ1*индекс на инфлация),

За 3-та година по договора - ГКВ3= ГКВ2 +(ГКВ1*индекс на инфлация),

За 10-та година по договора - ГКВ10= ГКВ9+(ГКВ9*индекс на инфлация) - Гаранцията по т. 7 от настоящото решение /ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.

5. Депозитът за участие в конкурса - да се внесе по сметка на Община гр. Добрич № 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич, в размер на едно годишно концесионно възнаграждение за имота на концесията.

В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, а депозита на спечелилия участник се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия по т. 7 от настоящото решение. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

6. Права и задължения на КОНЦЕСИОНЕРА по концесията:

6.1. Да заплаща дължимите концесионни възнаграждения, лихви, неустойки и санкции (ако има такива) при условията и в сроковете предвидени с концесионния ДОГОВОР, съобразени с постигнатите договорености по време на конкурсите, но не по-ниски от изброените в т. 4;

6.2. Да изготви и представи проект съгласно чл. 144 от ЗУТ в Община град Добрич за одобрение, за да осъществи реконструкция и модернизация на имота със свои средства;

6.3. Да поддържа имота в добро техническо и хигиенно състояние и да поддържа и почиства стълбите пред имота; площадките и зелените площи пред входа на имота на разстояние поне 5 метра; Да опазва околната среда;

6.4.1. Да възстанови експлоатационната годност на имота в срок до края на първата година от придобиването на концесията, като минималният размер на инвестициите е 3 500 лв., при спазването на всички нормативни изисквания;

6.4.2. Да изгради една клетка от обществената тоалетна по начин съобразен със Закона за устройство на територията и глава VII от Наредба №6 от 26 Ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

6.4.3. Да изгради рампа за преодоляването на различни височини вследствие разликата между нивата на терена, в срок до края на първата година от придобиването на концесията;

6.5. Да запази предмета на дейност на имота непроменен за целия срок на концесията;

6.6. Да осъществява търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на Общината;

6.7. Да уведоми Концедента при възникването на нови обстоятелства относно съдебната регистрация на Концесионера като търговец, в срок от 1 /един/ месец от настъпването им, като представи в Общината актуално удостоверение за съдебна регистрация;

6.8. Да не преотстъпва ползването на имота на други лица;

6.9. Да предаде на Концедента имота в състояние годно за ползване и експлоатация при прекратяване или изтичане срока на концесионния договор;

6.10. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на имота, вкл. охрана за своя сметка;

6.11. Да сключва ежегодно задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община гр. Добрич, след като съгласува с КОНЦЕДЕНТА всички застрахователни рискове, като ежегодно в срок до 31 януари извършва плащане по тях в пълния им размер. Да заплаща всички данъци и такси по ЗМДТ за своя сметка;

6.12.  Да представи комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, като за всяка година по договор след втората се предвидят средства за ремонт и ремонтни дейности;

6.13. Да изпълнява инвестиционната програма след сключване на договор през целия срок на концесията, като се предвидят минимално изискуемите по т. 6.4. средства от настоящото решение;

6.14. Да изготви и представи писмен отчет пред Концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения в срок до 30 /тридесет/ дни от изтичане на всяка година по договора;

6.15. Да изпълнява програмата за трудова заетост през целия срок на концесията, като до края на 1-вата година разкрие поне едно работно място и го запази до края на срока по договора за предоставяне на концесия;

6.16. Да спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписването на договора за предоставяне на концесия.

7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на годишното концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в Концедента за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася в откритата за целта сметка за депозити и гаранции на Община гр. Добрич № 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич.

8. Гаранцията за изпълнение на задължението на концесионера за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора.

9. Санкции за неизпълнение:

9.1. При неизпълнение на условията по т. 6.4.1 и 6.13 (мин. инвестиции) се налага санкция в размер на 50 % от невложените инвестиции за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията.

При повторно неизпълнение или неспазване на условията  на посочената точка да се наложи 100 % санкция от невложените инвестиции за съответния период.

При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договора за концесия.

9.2. При неизпълнение на условията заедно или поотделно по: т. т.6.3; 6.4.2.; 6.4.3; 6.6; 6.7; 6.10; 6.11; 6.14 и 6.16 от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионно възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.

При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер на 100 % от годишното концесионно възнаграждение.

При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се прекрати договора за концесия.

9.3. При неспазване или неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. 6.5. и 6.8. от настоящото решение да се наложи освен санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение и да се прекрати договора за концесия, а в случаите на неизпълнение на т. 6.9. да се наложи една санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение.

9.4. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.15 за всяко неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 150 % от минималната работна заплата за страната.

9.5. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 4 и т. 6.1. (заплащане на годишното концесионно възнаграждение) се налагат следните санкции:

9.5.1. При забавено изпълнение на задължения за плащане в срок до 30 дни, неизправната страна дължи законна лихва;

9.5.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 (тридесет) дни, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, за всеки ден след тридесетия, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период.

9.5.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по ДОГОВОРА за предоставяне на концесия за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно ДОГОВОРА без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

10. Други изисквания:

10.1. Всички извършени подобрения в имота на концесия и всички последващи подобрения в него са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, за което КОНЦЕДЕНТЪТ не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора;

10.2. Приращенията върху имоти и вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, са общинска собственост;

10.3. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат:

 • размер на годишното концесионно възнаграждение - 60 %;
 • комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията - размер и срок на инвестициите, в която за всяка година по договор след втората се предвиждат средства за ремонт и ремонтни дейности - 40 %;

10.4. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия:

         а/ с изтичане на срока;

         б/ с погиване на имота на концесия;

         в/ при обективна невъзможност за използване имота на концесия или за осъществяване на дейността;

         г/ при смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, или при прекратяване на юридическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, освен ако общинският съвет не реши договорът да бъде продължен с правоприемник;

         д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване на КОНЦЕСИОНЕРА в несъстоятелност;

         е/ по взаимно съгласие, постигнато между страните;

         ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение;

         з/ при неспазване на задълженията по т. 6, 7, 8 и 9 от настоящото решение;

         и/ при други, определени в договора за предоставяне на концесия и от закона основания.

При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" Общината има правата на привилегирован кредитор.

II. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници:

 1. Олга Задгорска
 2. Герман Германов
 3. Нигохос Хубесерян

III. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на
Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 5:

На основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА:

1.  Отменя досегашната Наредба за организация на търговската дейност на територията на Община град Добрич

2. Приема нова Наредба за търговската дейност на територията на Община град Добрич /съгласно Приложение № 1/

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

Н А Р Е Д Б А

ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА  ГРАД ДОБРИЧ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1). С тази Наредба се уреждат реда и условията за разкриване и функциониране на всички търговски обекти, изискванията за осъществяване на търговия, туризъм и услуги, както и редa и организацията на амбулантната търговия на територията на Община град Добрич;

(2). Търговски обект може да се разкрива и експлоатира само от физически и юридически лица, регистрирани по действащото законодателство.

Чл. 2. Търговски обекти по смисъла на тази Наредба са:

(1) стационарни обекти - складове за търговия на едро, магазини за хранителни и промишлени стоки, заведения за хранене и развлечения, средства за подслон и места за настаняване, обекти извършващи услуги, аптеки, бензиностанции и газстанции, интернет зали, площадки за изкупуване на отломки от черни и цветни метали и други обекти за извършване на търговия.

(2) нестационарни /преместваеми/ обекти - маси, щандове, колички, стойки  за продажба на открито, атракции, увеселителни съоръжения, без подлежащите на търг по Закона за устройство на територията

Чл. 3. Извършването на търговска дейност на територията на Община гр. Добрич се основава на свободната стопанска инициатива. Цените на стоките и услугите се формират свободно в съответствие с търсенето и предлагането, с изключение на някой стоки и услуги, определени от Министерския съвет.

ГЛАВА ВТОРА

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 4. (1). При упражняване на търговска дейност в стационарен обект физическите и юридически лица уведомяват за това общинската администрация;

(2). Уведомлението по ал.1 ( по утвърден образец ) се подава до Кмета на Общината в 7 (седем) дневен срок от заверката  на свидетелството за регистрация на фискалното устройство за обекта в Териториална данъчна дирекция.

(3). В уведомлението се посочват:

 1. предмета на дейност на търговския обект;
 2. адрес на търговския обект;
 3. вид и наименование на търговския обект;
 4. фирма, БУЛСТАТ, адрес на управление и телефон на търговеца;
 5. трите имена на лицето, упражняващо търговската дейност;
 6. имената и адреса на собственика на обекта.
 7. Дата на заверка на свидетелството за регистрация на фискалното устройство в ТДД
 8. Принадлежност към браншова организация ( ако е член )

(4). Уведомителят предлага работно време на обекта в рамките на установеното в чл.19 ал.1 от настоящата наредба, а при необходимост за заведенията и съгласувана от гл. архитект схема за разполагане на столове и други съоръжения около обекта.

Чл.5.(1). За извършване на търговска дейност в стационарни обекти към уведомлението се прилагат заверени копия от следните документи:

 1. удостоверение за актуална съдебна регистрация;
 2. регистрация по БУЛСТАТ;
 3. удостоверение за данъчна регистрация;
 4. удостоверение за регистрация по Закона за храните, издадено от РИОКОЗ / за обекти, които извършват търговия с храни/.
 5. свидетелство за регистрация на фискално устройство в ТДД

Чл. 6. (1). В 14 (четиринадесет) дневен срок от постъпването на документите по чл. 5 уведомленията се вписват в информационен масив "Търговски обекти" от упълномощено от Кмета на Общината длъжностно лице,  като един екземпляр се предоставя на търговеца по служебен ред.

(2). При необходимост Кметът на Общината дава задължителни писмени указания на търговеца за промяна на предложеното работно време, както и други такива, свързани с прилагането на императивни законови норми за осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред.

(3). При промяна в обстоятелствата по чл. 4 ал. 3 търговецът е длъжен в 14 (четиринадесет) дневен срок от настъпването им да информира Кмета по реда на ал. 2 от същия член. Вписването се извършва по реда на чл. 6, ал.1. и ал. 2..

(4). Информацията за постъпилите уведомления се предоставя на техническата служба за установяване законноста на обекта, в съответствие с изискванията на ЗУТ.

Чл. 7. (1). Информационният масив "Търговски обекти" съдържа:

 1. номер на уведомлението;
 2. адрес на търговския обект;
 3. вид и наименование на търговския обект;
 4. предмет на дейност на търговския обект;
 5. работно време на обекта;
 6. фирма, адрес на управление и телефон на търговеца;
 7. име на лицето, упражняващо търговска дейност.

(2). По преценка на Кмета могат да се вписват и други обстоятелства;

(3). Постъпилите документи за извършване на търговска дейност се съхраняват от длъжностното лице, което води информационния масив.

Чл. 8. Уведомлението за извършване на търговска дейност се съхранява в обекта.

ГЛАВА ТРЕТА

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

РАЗДЕЛ І - Общи изисквания за извършване на търговска дейност

Чл. 9. (1). На видно място в близост до входа, или фасадата на търговския обект задължително се поставя постоянен надпис на български език с наименованието на обекта;

(2). Търговецът може да изпише допълнително наименованието на обекта и на чужд език, като надписът да бъде от същия вид и с размери не по-големи от българския текст.

Чл.10. (1). На видно място в близост до входа на търговския обект задължително се поставя табела със следната информация:

 1. наименование на фирмата и адреса на управление;
 2. работно време и почивни дни на обекта;
 3. името и фамилията на лицето, отговарящо за обекта;

(2). Когато обектът е базар с участие на повече търговци, всеки един изписва фирмата си над, или в непосредствена близост до щанда;

(3). Когато търговският обект е затворен, търговецът обявява това на място в близост до табелата с работното време.

Чл.11. (1). Външните витрини на търговските обекти се аранжират в съответствие със стоковата специализация и тематично във връзка със символиката на големи празници;

(2). Допускат се надписи на български език, указващи наименованието на предлаганите стоки и услуги и надписи на чужд език, ако те ги дублират, или представляват търговска марка, или фирмен знак (лого);

(3). Кметът на Общината назначава постоянна комисия, която осъществява контрол върху оформянето на витрините, съгласно утвърдени от него правила.

Чл. 12. (1). Търговецът е длъжен да съхранява в обекта и да представя пред контролните органи следните документи:

 1. съдебна и данъчна регистрация на фирмата- копие;
 2. документ за правомерно ползване на обекта;
 3. уведомление по чл.4 ал.3
 4. разрешение за продажба на тютюневи изделия със заверка за платена годишна такса, ако се предлагат в обекта;
 5. удостоверение за платена годишна такса за продажба на вино и спиртни напитки, ако се предлагат в обекта;
 6. удостоверение за категоризиране, или удостоверение, че обектът не подлежи на категоризация - за заведенията за хранене и развлечения;
 7. удостоверение за регистрация по Закона за храните - за търговците на хранителни продукти и обектите за обществено хранене;
 8. документи за произход на стоките;
 9. в заведенията за хранене - количествени калкулации за предлаганата кухненска продукция, заверени от управителя на обекта.
 10. копия от трудовите договори с наетия персонал;
 11. други документи, изискващи се от специални нормативни актове.

Чл. 13. (1). Лицата, упражняващи търговска дейност на територията на Общината са длъжни:

 1. да извършват търговска дейност, съответствуваща на вида и категоризацията на обекта ( в сила за заведенията за обществено хранене и развлечения ).
 2. да подържат чистота в обекта и околната територия;
 3. да следят за спазването на обществения ред в обекта, като при необходимост да информират компетентните органи;
 4. да осигурят шумозаглушителна изолация в обекти с нощен режим на работа;
 5. да почистват през зимния сезон снега около търговските обекти;
 6. да спазват останалите нормативни актове, имащи отношение към извършваната дейност.

Чл. 14. (1). Забранява се:

 1. извършването на търговска дейност със спирт , спиртни напитки и вино както и с тютюневи изделия без издадено разрешение и заплатени годишни такси по чл.113 от ЗМДТ, освен в указания в закона срок за заплащането им ( 31.01 ).
 2. озвучаването с изпълнения на живо на оркестри, певци и друга музика, в заведения и открити тераси, разположени в жилищни сгради или в близост до тях освен с писменото разрешение, протоколирано от Общото събрание на живущите съгласно закона за етажната собственост
 3. продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица;
 4. сервирането на алкохолни напитки на клиенти в явно нетрезво състояние;
 5. допускането в увеселителни и питейни заведения и барове на лица, носещи огнестрелно оръжие, за времето от 22.00 до 6.00 часа, с изключение на лица, изпълняващи служебни задължения по охрана на мероприятия и обекти;
 6. изнасянето на маси пред търговски обекти, неработещи като заведения за обществено хранене;
 7. сервирането (отварянето) на спиртни напитки, вино и бира, в магазините за хранителни стоки;
 8. връщането на ресто в натура по принуда;
 9. нерегламентираното използване на площ пред търговските обекти за реклама или разпродажба на предлаганите от обекта стоки.
 10. продажбата на стоки с отклонение от обявеното по време на заплащането им тегло
 11. несъответствието на мерните единици при доставка и реализация на стоките от един търговец

Чл. 15. Когато консумацията в заведение за хранене е на самообслужване, това се обявява на видно от всички клиенти място в обекта.

Чл. 16. (1). Претеглянето и продажбата на стоки в насипно състояние се извършва само със заверени от компетентните контролни органи и нивелирани измервателни уреди, комплектовани с контролни мярки от 0.5 и 1 кг;

(2). Претеглянето на стоките се извършва само с нивелирани и ненатоварени везни.

Чл. 17. (1). Работещите в търговските обекти са длъжни да приемат писмени съобщения, протоколи, и други документи по приложението на Наредбата от лицата, упълномощени да провеждат контрол по нейното изпълнение;

(2). В случай на отказ, това се удостоверява по реда на ГПК и документът се счита за връчен.

Чл. 18. Лицата, упражняващи търговска дейност, са длъжни при писмена покана да се явят в Общината и предоставят исканата от контролните органи информация.

РАЗДЕЛ ІІ - Организация на работното време

Чл. 19. (1). Крайния час на работното време на търговските обекти се определя от управителя, или от упълномощено от него лице, но не по-късно от 23.00 часа;

(2). Обявява се в уведомлението до Общината и по указания в чл. 10, ал. 1, т.2 начин.

Чл. 20. Търговски обекти могат да работят с удължено работно време - по-късно от 23.00 часа, само след издаване на Заповед от Кмета на Общината.

Чл. 21. (1). Заведения за хранене и развлечения могат да получат удължено работно време до 4.00 часа при спазване на пределно допустимите нива на шум в населените места след урегулирана озвучителна уредба или при използуване на такива с индикатори

(2). За магазини за хранителни стоки, средства за подслон, бензиностанции и газстанции, компютърни зали, паркинги може да бъде разрешено и денонощно работно време, съобразно потребността от такова обслужване.

(3).  Обектите по ал.1 и ал. 2 следва да се помещават в сгради, които да:

 1. отговарят на всички технически норми за строителство;
 2. притежават всички необходими подходи и съоръжения за пожарна безопасност;
 3. са създали организация, гарантираща охраната на клиентите на заведението, прилежащия паркинг и спокойствието на живущите в близост.

Чл.22 (1). Търговците, стопанисващи заведения за хранене и развлечения, работещи с удължено работно време, се задължават:

 1. да осигурят строг пропускателен режим, като на персонала бъдат вменени задълженията за : непропускане в заведението на малолетни и непълнолетни лица, лица в нетрезво състояние, недопускане превишаване капацитета на посещаемост на заведението
 2. да монтират допълнителни осветителни тела пред и около входа на заведението
 3. да монтират шумоизолиращи стени
 4. да осигурят безплатно ползуване на гардероб и тоалетна, като за целта поставят указателни табели на видно място в заведенията
 5. да почистват ежеседмично района около заведението.

Чл. 23. За издаване на Заповед за удължено работно време се подава заявление по образец.

Чл. 24. (1). Кметът издава заповед за удължено работно време след получаване на писмени становища от Началника на РПУ и  от Директора на РИОКОЗ и разрешение  съгл.чл.14.ал.1 т.2 ( ако е необходимо )

(2). Търговските обекти с удължено работно време се вписват в специален регистър;

(3). Заповедта за удължено работно време е със срок една година от датата на издаването й.

(4).  При промяна на обстоятелствата се издава нова Заповед по реда на чл. 23;

Чл. 25.(1). Кметът със заповед прекратява разрешеното удължено работно време при:

 1. системно нарушаване на обществения ред и спокойствие на гражданите в рамките на разрешеното работно време;
 2. превишаване на разрешеното работно време;
 3. сервиране на алкохолни напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни;

(2). Копие от заповедта за прекратяване на разрешеното удължено работно време се свежда до знанието на компетентните органи.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ

РАЗДЕЛ І - Общи условия

Чл. 26.(1). Амбулантната търговия е търговска дейност на открито - продажба на дребно, извършвана в нестационарни обекти по чл.2. ал. 2., на публични места - улици, тротоари, площади;

(2). Не е амбулантна търговия разнасянето по домовете на закупена или поръчана стока и дейността на търговските представители.

Чл. 27.(1). На територията на Общината не могат да бъдат предмет на амбулантна търговия:

 1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;
 2. лекарства, лекарствени продукти, санитарни и хигиенни материали;
 3. петролни продукти и дериватите им;
 4. вино и спиртни напитки;
 5. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.

Чл. 28.(1). Задължителни изисквания при извършване на търговска дейност на открито са:

 1. да се извършва търговия само с определените в разрешението за търговия на открито стоки;
 2. дейността да се извършва на точно определеното в разрешението за търговия на открито място, като стриктно се спазва размерът на указаната площ;
 3. работните съоръжения да се разполагат така, че да не затрудняват пътникопотока и безопасността на движението;
 4. разрешението за търговия на открито и документът за платената такса да се съхраняват от лицето, работещо на обекта и да се представят при проверка;
 5. за разрешения за търговска дейност със срок по-дълъг от един месец - таксата се заплаща до 5-то число на текущия месец, а за краткосрочните - при получаването им;
 6. не се допуска намаляване на предварително заявената площ;
 7. да се подържа чистота на територията на обекта и прилежащите площи;
 8. за извършване на търговия с хранителни стоки, веднага след получаване на разрешението за търговия на открито, търговецът е длъжен да подаде заявление за регистрация по Закона за храните в РИОКОЗ. Издаденото от Кмета на Общината разрешение за търговия на открито не гарантира успешна регистрация в РИОКОЗ при неспазени хигиенно-санитарни норми и стандарти за търговията с хранителни стоки;
 9. При използуване на крепежни елементи за по-голяма устойчивост на търговските поставки, последните да бъдат отстранявани ежедневно заедно с търговските поставки от търговеца след края на работното време;
 10. наличие на сертификат за безопасност / при експлоатация на атракционни съоръжения /

Чл. 29. (1). Забранява се:

 1. поставяне на търговски съоръжения за извършване на търговска дейност на открито без издадено разрешение от Общината и без платена такса;
 2. издаване на разрешение за търговска дейност на открито и поставяне на съоръжения по чл. 2., ал. 2. в Централна градска част, включваща : бул. "25-ти Септември - от входа на подлеза до пл. "Тракийски", ул. "България" и ул. "Независимост" до пресечката с ул. "Любен Каравелов", площад "Свобода", освен по време на организирани празнични мероприятия и базари;
 3. търговията със стоки, различни от тези, за които е получено разрешението за търговия на открито;
 4. предприемане на инициативи от страна на търговеца, целящи намаляване на предварително заявената или предоставена площ за търговия;
 5. търговията с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества;
 6. разполагане на търговски съоръжения в зелени площи;
 7. продажба на семки по улици, площади, паркове и други обществени места;
 8. продажба на храни от транспортни средства

Чл.30. (1).Определят се минимални площи за извършване на дейността съответно:

 1. за продажба на определени сезонни стоки - дини, тикви, зеле, елхи и др. - не по-малко от 3.00 кв. м.
 2. за продажба на всички останали стоки - не по-малко от 1.5 кв. м.;

(2). Определя се минимална продължителност за ползване на мястото - 3 (три) дни;

РАЗДЕЛ ІІ - Ред и условия за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени публична общинска собственост

Чл. 31. (1). Ежегодно в срок до 31.01. Кметът на Общината одобрява график с началните дати за отдаване на места и времетраенето на:

 1. празничните базари;
 2. кампании по продажба на открито на сезонни стоки.

(2). Графикът по ал. 1 се публикува в местните медии и в интернет страницата на Общината;

Чл. 32./1/ Отдаването на места за търговия на открито се извършва без търг по реда на постъпващите заявления или след постигнато споразумение между кандидатите за едно място в случай, че са повече от един;

/2/  Заявленията се подават от физическото или юридическото лице и са по утвърден образец. В тях се посочват: желаното място за разполагане на съоръжението, вида на стоковия асортимент и времетраенето на търговската дейност

/3/ Към заявленията се прилагат следните документи :

 1. копие на последната актуална съдебна регистрация на лицето;
 2. копие от регистрация БУЛСТАТ;
 3. регистрация за производител на селскостопанска продукция - ако е такъв;
 4. схема с означение на мястото, одобрена от гл. архитект;
 5. за монтиране на атракционни съоръжения - сертификат за безопасност, издаден от компетентен орган;
 6. становище от РИОКОЗ относно условията за търговия с даден вид хранителни стоки

Чл. 33. (1). Кметът на Общината издава разрешение за търговия на открито след одобряване от главния архитект на мястото за разполагане на съоръжението, и одобряване на стоковия асортимент от директора на дирекция "ИРЕ".

(2). Разрешението се издава в 14 (четиринадесет) дневен срок от подаване на заявлението;

(3). В разрешението задължително се посочват:

 1. данни по съдебната и данъчната регистрацията на търговеца;
 2. регистрация за производител на селскостопанска продукция ( ако търговецът е такъв );
 3. адрес на управление на фирма, или домашен адрес;
 4. точен адрес на мястото, разрешено за търговска дейност;
 5. площта на мястото за осъществяване и продължителността на търговската дейност;
 6. вида на стоките, с които ще се търгува;
 7. документ за платена такса.

Чл. 34. (1). Срокът на разрешението е не по дълъг от края на календарната година, като за ползване на мястото ежемесечно до пето число се заплащат такси, предвидени в ЗМДТ.

Чл. 35. (1).Кметът на Общината отказва издаването на разрешение за търговия на открито, ако:

 1. не са представени изискваните по чл.32 ал.3 документи
 2. мястото не е одобрено от главния архитект
 3. стоковият асортимент не е одобрен от директора на дирекция "ИРЕ"

(2). Отказът се мотивира писмено до 14 (четиринадесет) дневен срок от подаване на заявлението;

(3) Отказът може да се обжалва в 7 (седем) дневен срок по реда на ЗАП.

Чл. 36. Търговецът може да прекрати дейността си преди да е изтекъл срокът на разрешението за търговия на открито, като внесе писмено предизвестие със 7 (седем) дневен срок. В този случай, платената такса за заетата площ за текущия месец не се връща на търговеца. При депозирано предизвестие, се преразглежда заявлението на следващия кандидат за определеното място за търговия на открито.

Чл. 37. Издадените разрешения за търговия на открито се вписват в регистър от упълномощено със заповед на Кмета лице.

РАЗДЕЛ ІІІ - Ред и условия за организиране на празнични базари и търговия на стоки със сезонен характер

Чл. 38. (1).Кметът на Общината издава заповед за провеждане на празнични мероприятия и търговски базари;

(2). В заповедта се определят времетраенето, мястото за извършване на търговската дейност, разрешения стоков асортимент и други специфични изисквания.

Чл. 39. (1). Директорът на дирекция "ИРЕ" изготвя план-график, в който са посочени мероприятията по:

 1. организирането и провеждането на празничния базар;
 2. контрола, управлението и организирането на празничния базар или търговския базар;
 3. медийното отразяване и прозрачността;

(2) Главният архитект изготвя схема за разполагане на работните места.

Чл. 40. (1). Отдаването на местата започва на датата, обявена в графика по чл.39;

(2). За базари с продължителност над 20 (двадесет) дни се изготвя предварителен график с определени дати за поетапно въвеждане на нови участници, който се включва в плана по чл. 38, ал.1 ;

(3). Заемането на определените по схемата места за търговия се извършва на определените дати, в присъствието на длъжностни лица от дирекция "ИРЕ".

Чл. 41. (1). На търговците се издават разрешения за търговия на открито за участие в базар;

(2). В разрешението за участие в базар се вписват данните по реда на чл. 33, ал.3.;

(3). Датата на крайния срок на разрешението за търговия на открито не може да превишава времетраенето на базара;

(4). При получаване на разрешението за търговия на открито се заплаща такса, съгласно тарифите на ЗМДТ.

Чл. 42. Издаденото разрешение за търговия на открито не се преотстъпва на други лица.

Чл.43. Търговците, участвуващи в базара, са длъжни да спазват изискванията за осъществяване на търговия на открито съгласно чл.28 на настоящата Наредба.

ГЛАВА ПЕТА

ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО В ИМОТИ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 44. За извършване на търговия от съоръжения за търговска дейност по чл. 2, ал.2, в имот частна собственост, търговецът подава следните документи:

 1. заявление типов образец с приложени копия на:
 2. актуално удостоверение за съдебна регистрация;
 3. карта по регистър БУЛСТАТ;
 4. документ за собственост и скица на имота;
 5. договор със собственика на имота ;
 6. становище от РИОКОЗ относно условията за търговия с даден вид хранителни стоки

Чл. 45. Мястото за извършване на търговската дейност се одобрява от гл. архитект, а стоковияТ асортимент от директора на дирекция "ИРЕ".

Чл. 46. В срок до 14 дни от подаване на заявлението Кметът на Общината издава разрешение за срок най-късно до края на календарната година.

Чл. 47. Разрешение за продажба на дърва за горене, дървен материал и други горими материали се издава само на площадки  извън жилищна територия;

Чл. 48. Разрешението е в сила, до промяна в обстоятелствата по издаването му и при проверка се представя от търговеца.

ГЛАВА ШЕСТА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 49. (1) Контролът по спазване разпоредбите на тази наредба се осъществява от Кмета на Община град Добрич.

(2) Проверки на лицата, извършващи търговска дейност на територията на Общината, се извършват от служители на общинската администрация, упълномощени със заповед от Кмета на Община град Добрич

Чл. 50. (1) При констатирани нарушения лицата по чл. 49, ал. 2 съставят актове за установяване на административни нарушения.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община град Добрич.

Чл. 51. При неспазване разпоредбите на наредбата на виновните лица, се налагат глоби в размер до 500 (петстотин) лева.

Чл. 52. За образуване на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставяне на актове, издаване, връчване и обжалване на наказателните постановления и тяхното изпълнение, се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Разпоредбите на тази наредба, свързани с основанията и размера на санкциите, не се прилагат за търговска дейност със стоки и услуги, в случаите когато същата е уредена с друг нормативен акт.

§2. Указания по тълкуване и прилагане на наредбата се дават от Кмета на Община град Добрич.

§3. Тази наредба отменя Наредбата за търговската дейност на територията на Община град Добрич, приета с решение № 35-20 от 30.10.2001 г. на Общински съвет град Добрич.

§4. Настоящата наредба се довежда до знанието на населението чрез публикуване в Интернет-страницата  на Община град Добрич.

§5. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия, във връзка с чл. 72 и чл. 80 от Закона за местните данъци и такси.

§6. Наредбата е приета от Общински съвет град Добрич с решение №29-5  по протокол № 29 от 26.04..2005 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА град ДОБРИЧ /Детелина Николова/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /д-р Мирослав Попов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за продажба на общински жилищни имоти

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 6:

Общински съвет град Добрич:

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА : чл. 137, ал.1, т. 4 и чл. 147, ал. 2 от ТЗ; чл.14, ал.1, т.3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, намалява капитала на ЕООД "Жилфонд-инвест" гр.Добрич за сметка на резервите с балансовата стойност на следните имоти :

 1. ЖК "Балик", бл.9, вх.А, ап.18
 2. ЖК "Балик", бл.13, вх.Б, ап.21
 3. ЖК "Балик", бл.13, вх.В, ап.7
 4. ЖК "Балик", бл.13, вх.В, ап.26
 5. ЖК "Балик", бл.16, вх.А,ап.32
 6. ЖК "Балик", бл.20, вх.Е, ап.15
 7. ЖК "Балик", бл.24, вх.А, ап.3
 8. ЖК "Балик", бл.24, вх.Г, ап.19
 9. ЖК "Балик", бл.32, вх.Г, ап.17
 10. ЖК "Балик", бл.50, вх.А, ап.8
 11. ЖК "Балик", бл.51,вх.А, ап.25
 12. ЖК "Балик", бл.59, вх.В, ап.3
 13. Бул.Русия, бл.49, ап.22
 14. Бул.Русия, бл.49, ап.52
 15. Бул.Русия, бл.55, ап.74
 16. ЖК "Хр.Ботев", бл.9, вх.Д, ап.11
 17. ЖК "Дружба", бл.20, вх.Д, ап.1
 18. ЖК "Дружба", бл.20, вх.Д, ап.23
 19. Ул.Дим.Ковачев 3, вх.А, ап.22
 20. Ул.Дим.Ковачев 4, вх.А, ап.7
 21. Ул.Силистра 53, вх.Д, ап.2

ІІ. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 47 от ЗОС и чл. 42  от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, дава съгласие за продажба на следните общински жилищни имоти:

 1. ЖК "Балик", бл.9, вх.А, ап.18  със застроена площ 72,05 кв.м. при цена 12572,30 лв. на  Тодорка Върбанова Иванова, молба вх.№ 94Т-00-4/04.01.2005 г.
 2. ЖК "Балик", бл.13, вх.Б, ап.21  със застроена площ 46,19 кв.м. при цена 9320,60 лв. на Марийка Демирева Митева, молба вх.№ 94М-00-109/04.02.2005 г.
 3. ЖК "Балик", бл.13,вх.В, ап.7  със застроена площ 68,30 кв.м. при цена 12202,00 лв. на Павлина Недялкова Илиева, молба вх.№ 94П-00-376/14.10.2004 г.
 4. ЖК "Балик", бл.13, вх.В, ап.26  със застроена площ 49,70 кв.м. при цена 9275,40 лв. на Юрфет Неджати Мустафа, молба вх.№ 94Ю-00-46/15.11.2004 г.
 5. ЖК "Балик", бл.16,вх.А,ап.32  със застроена площ 46,19 кв.м. при цена 8878,20 лв. на Зейра Юмерова Булун, молба вх.№ 94З-00-13/02.02.2005 г.
 6. ЖК "Балик", бл.20, вх.Е, ап.15  със застроена площ 71,45 кв.м. при цена 11283,20 лв. на Симеон Димитров Симеонов, молба вх.№ 94С-00-90/25.01.2005 г.
 7. ЖК "Балик", бл.24, вх.А, ап.3  със застроена площ 69,82 кв.м. при цена 11395,20 лв. на Атанаска Иванова Иванова, молба вх.№ 94А-00-366/10.11.2004 г.
 8. ЖК "Балик", бл.24, вх.Г, ап.19  със застроена площ 68,70 кв.м. при цена 12938,40 лв. на Ивелин Тодоров Иванов, молба вх.№ 94И-00-144/16.02.05 г.
 9. ЖК "Балик", бл.32, вх.Г, ап.17  със застроена площ 47,27 кв.м. при цена 10022,30 лв. на Стоян Дончев Стоянов, молба вх.№ 94С-00-737/29.11.2004 г.
 10. ЖК "Балик", бл.50, вх.А, ап.8  със застроена площ 89,06 кв.м. при цена 15347,60 лв. на Иван Георгиев Иванов, молба вх.№ 94И-00-591/30.11.2004 г.
 11. ЖК "Балик", бл.51,вх.А, ап.25  със застроена площ 46,57 кв.м. при цена 8368,80 лв. на Петранка Минчева Герова, молба вх.№ 94П-00-390/27.10.2004 г.
 12. ЖК "Балик", бл.59, вх.В, ап.3  със застроена площ 66,65 кв.м. при цена 6007,80 лв. на Нина Леонтиевна Искимжи, молба вх.№ 94И-00-354/06.07.04 г.
 13. Бул.Русия, бл.49, ап.22  със застроена площ 70,32 кв.м. при цена 12291,90 лв. на Георги Маринов Георгиев, молба вх.№ 94Г-00-532/20.12.04 г.
 14. Бул.Русия, бл.49, ап.52  със застроена площ 70,32 кв.м. при цена 12027,70 лв. на Иван Иванов Стоянов, молба вх.№ 94И-00-130/08.02.05 г.
 15. бул.Русия, бл.55, ап.74  със застроена площ 57,59 кв.м. при цена 9683,10 лв. на Керанка Димитрова Стоянова, молба вх.№ 94К-00-394/19.10.2004 г.
 16. ЖК "Хр.Ботев", бл.9, вх.Д, ап.11 със застроена площ 45,28 кв.м. при цена 8049,30 лв. на Ивелин Иванов Павлов, молба вх.№ 94И-00-159/24.02.05 г.
 17. ЖК "Дружба", бл.20, вх.Д, ап.1  със застроена площ 61,67 кв.м. при цена 10873,00 лв. на Антон Маринов Георгиев, молба вх.№ 94А-00-35/25.01.05 г.
 18. ЖК "Дружба", бл.20, вх.Д, ап.23  със застроена площ 64,11 кв.м. при цена 9836,10 лв. на Зефкин Назми Юдаимов, молба вх.№ 94З-00-22/18.02.05 г.
 19. Ул.Дим.Ковачев 3, вх.А, ап.22  със застроена площ 66,65 кв.м. при цена 11267,80 лв. на Кемал Емин Рашид, молба вх.№ 94К-00-433/01.12.04 г.
 20. Ул.Дим.Ковачев 4, вх.А, ап.7  със застроена площ 42,86 кв.м. при цена 9194,20 лв. на Тодорка Стоянова Николова, молба вх.№ 94Т-00-20/13.01.05 г.
 21. Ул.Силистра 53, вх.Д, ап.2 със застроена площ 116,31 кв.м. при цена 19783,70 лв. на Станко Петров Станков, молба вх.№ 94С-00-91/26.01.05 г.

ІІІ. Увеличава капитала на ЕООД "Жилфонд-инвест" град Добрич за сметка на резервите с балансовата стойност на следните имоти :

 1. Дворно място-УПИ IІ, кв.655, ул. Koкиче 6.
 2. Дворно място-УПИ IІІ, кв.655, ул.Koкиче 6-А.
 3. Дворно място-УПИ IІ, кв.654, ул. Koкиче 2.

IV. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за  учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 7:

1. На основание   чл.21,  ал.1,  т.8   от   ЗМСМА,  чл.37,   ал.1 от ЗОС и чл.33, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж на търг с тайно наддаване за:

 • строително петно "А" с площ 198.00 /Сто деветдесет и осем/ кв.м за изграждане на дванадесет броя гаражи на един етаж в УПИ VІ, кв.44 в ЖК"Балик Йовково" - юг на град Добрич;
 • строително петно "Б" с площ 198.00 /Сто деветдесет и осем/ кв.м за изграждане на дванадесет броя гаражи на един етаж в УПИ VІ, кв.44 в ЖК"Балик Йовково" - юг на град Добрич;

2. Общински съвет град Добрич одобрява предложените начални тръжни цени както следва:

 • за строително петно А - 2395.00 /Две хиляди триста деветдесет и пет/ лева;
 • за строително петно Б - 2475.00 /Две хиляди четиристотин седемдесет и пет/ лева.

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

4. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за замяна на имот в кв.Рилци - частна
собственост с имот по бул.Русия - общинска собственост

С 19 гласа "за" 1 "против" и 13 "въздържали се" предложението за замяна на имот в кв.Рилци - частна собственост с имот по бул.Русия - общинска собственост не бе прието.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се по бул. "25-ти септември", между кафе-аперитив "Блага Вайзе" и  "Калисто"- град Добрич - за продажба на сладолед

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 9:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - по бул. "25-ти септември" между кафе-аперитив "Блага Вайзе" и  "Калисто" ,град Добрич - с площ 1.50 кв.м. за продажба на сладолед с начална тръжна цена 100.00 лв./Сто лева/ месечно. Срокът за отдаване е 5 /пет/ години, като наемната цена е 6 /шест/ месечни наемни вноски през текущата година.

2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 2 "против", 3 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се по бул. "25-ти септември", пред читалище "Йордан Йовков"- град Добрич - за продажба на сладолед

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 10:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - по бул. "25-ти септември" пред читалище "Йордан Йовков",  град Добрич - с площ 1.50 кв.м. за продажба на сладолед с начална тръжна цена 100.00 лв./Сто лева/ месечно. Срокът за отдаване е  5 /пет/ години, като наемната цена е 6 /шест/ месечни вноски през текущата година.

2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 1 "против", 8 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се по бул. "25-ти септември", пред читалище "Йордан Йовков"- град Добрич - за продажба на пуканки

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 11:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - по бул. "25-ти септември" пред читалище "Йордан Йовков",  град Добрич - с площ 1.50 кв.м. за продажба на пуканки с начална тръжна цена 100.00 лв. /Сто лева/ месечно. Срокът за отдаване  е  5 /пет/ години, като наемната цена е 6 /шест/ месечни вноски през текущата година.

2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 1 "против", 8 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се по бул. "25-ти септември №7", срещу сладкарница "Фея"- град Добрич- за продажба на пуканки

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 12:

1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - по бул. "25-ти септември" №7 -ЦГЧ  град Добрич - с площ 1.50 кв.м. за продажба на пуканки с начална тръжна цена 100.00 лв./Сто лева/ месечно. Срокът за отдаване е  5 /пет/ години, като наемната цена е 6 /шест/ месечни вноски през текущата година.

2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 3 "против", 8 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ТРИАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се във фоайе в ОУ "Христо Смирненски"- град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 13:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост -част от фоайе на І етаж в сградата на ОУ "Христо Смирненски" град Добрич, - за монтиране на   апарат за топли напитки -  3,00 кв.м.  с начална тръжна цена  50,00 лв.   /Цената е определена с Приложение  №1 т.14 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / за срок от 5 /пет/ години.

2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се във фоайе в СОУ "Любен Каравелов"- град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 14:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост -част от фоайе на ІI етаж в сградата на СОУ "Любен Кравелов" град Добрич, - за монтиране на   апарат за топли напитки -  3,00 кв.м.  с начална тръжна цена  50,00 лв.   /Цената е определена с Приложение №1 т.14 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/ за срок от 5 /пет/ години.

2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ № 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се във фоайе в ОУ "Христо Ботев"- град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 15:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост -част от фоайе на І етаж в сградата на ОУ"Христо Ботев" град Добрич, - за монтиране на   апарат за топли напитки - 3,00 кв.м. с начална тръжна цена  50,00лв. /Цената е определена с Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество към Приложение І т.14 / за срок от 5 /пет/ години.

2.Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Предоставяне за безвъзмездно ползване част от общински  нежилищен имот по ул. ."Любен Каравелов" №55 на "ХОБИСКЛУБ" - сдружение с нестопанска цел

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 16:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 78 от ПЗР на ЗИД на ЗОС,

Общински съвет град Добрич дава съгласие да се продължи с 5 /Пет/ години срока на договора с "ХОБИСКЛУБ" за безвъзмездно ползване на част от общински нежилищен имот - помещение с площ 25.00 кв.м в югоизточната част на Центъра за рехабилитация и социална интеграция по ул."Любен Каравелов" №55.

2. Възлага на Кмета на общината последващите,  съгласно   закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Определяне нa спечелилия търга за покупко-продажба на имот: бивша ЦДГ № 14 в промишлена зона «Север», кв. Индустриален, гр. Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 17:

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 16, ал.3 и чл.14,ал.3 НТК и  чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, Решение № 21-16 от 30.11.2004 г. на ОбС за провеждане на публичен търг с явно наддаване и протокол на комисията от 06.04.2005 г., назначена със заповед № 225 от 18.02.2005 г. на кмета на общината за организиране и провеждане на публичен търг Общинският съвет - град Добрич, реши:

1. Определя за спечелил търга за приватизация на нежилищен имот, частна общинска собственост: Бивша ЦДГ № 14, състояща се от първи етаж от пет етажна масивна сграда със застроена площ от 945 кв.м., с масивна пристройка към първи етаж със застроена площ 230 кв.м., отстъпено право на строеж на дворното място представляващо част от УПИ /парцел/ III в кв.5 в промишлена зона "Север" с площ 1 175 кв.м. по плана на града; АОС 1392/19.12.2000 г., единствения допуснат кандидат, Участник № 1 с предложение № 1 с вх. рег. номер 94Б-00-41/05.04.2005 г. от 10,32 часа на Борислав Атанасов Беков, управител на "НОРФА" ЕООД, град Варна, при начална тръжна цена, както следва:

1.1. Цена в размер на: 104 000 лева;

1.2. Начин и срок на плащане: еднократно;

 • 100 % от цената да се изплати до деня  /или в деня/ на сключване на договора в левове;

Цената да се заплати по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444 50 000 0, с-ка № 3010000528, банков код 13080425 при «Общинска банка» АД, клон град Добрич.

1.3.  В 20-дневен срок от датата на провеждане на търга купувачът следва да представи декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.

1.4.  Собствеността върху имота се прехвърля с заплащане на цената.

2.  Да се задържи депозитът на участника, спечелил търга, като гаранция за сключване на договора за покупко-продажба и да се прихване от цената по приватизационния договор.

3. Възлага на кмета да подготви договор за приватизационна продажба на имота със спечелилия търга, който да бъде сключен в срок 30 дни от датата на настоящото решение.

4. Възлага на кмета на общината да подпише договора за покупко-продажба и последващите съгласно закона действия по изпълнението на  решенията.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Определяне нa спечелилия търга за покупко-продажба на имот: ателие по ул. Методи Кусевич № 4, гр. Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 18:

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 16, ал.3 НТК и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, Решение № 21-15 от 30.11.2004 г. на ОбС за провеждане на публичен търг с явно наддаване и протокол на комисията от 13.04.2005 г., назначена със заповед № 226 от 18.02.2005 г. на кмета на общината за организиране и провеждане на публичен търг Общинският съвет - град Добрич, реши:

1. Определя за спечелил търга за приватизация на нежилищен имот, частна общинска собственост: Ателие, намиращо се на ІІ-ри етаж от осеметажна жилищна сграда по ул. Методи Кусевич № 4, УПИ I, кв. 7 по плана на град Добрич - ЦГЧ, актувано с акт за частна общинска собственост № 1818/23.04.2002 г. и представлява: ателие с площ 53,60 кв.м., общи части - 0.0125 от 410,04 кв.м. и отстъпено право на строеж - 0,0125 от 442,25 кв.м., участника, предложил най-високата цена:

Участник №3 - Мариана  Господинова Чунчукова подала предложение с входящ рег. индекс № 94М-00-259 от 12.04.2005 г. в 11,40 часа с достигната на търга цена - 20 600  лева. Класира на първо място.

1.1. Цена в размер на: 20 600  лева;

1.2. Начин и срок на плащане:

Цената се заплаща в левове; при расрочено плащане;

 • 50 % от достигнатата на търга цена да се изплати до деня  /или в деня/ на сключване на договора;

Остатъкът - 50 % от достигнатата на търга цена да се заплати в срок до шест месеца от сключване на договора за покупко-продажба.

За срока на разсроченото плащане се дължи лихва в размер на ОЛП+10 пункта.

Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444 50 000 0, с-ка № 3010000528, банков код 13080425 при «Общинска банка» АД, клон град Добрич.

1.3.  В 20-дневен срок от датата на провеждане на търга купувачът следва да представи декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.

1.4. Собствеността върху имота се прехвърля след окончателно заплащане на цената и евентуално начислените лихви и неустойки за забава.

2. Класира по ред останалите участници съобразно предложените при наддаването цени, както следва:

2.1 На второ място се класира: Участник №1 - ДЗЗД "Ефект" с представител Живко Радичков Христов подал предложение с входящ рег. индекс № 70-00-236 от 08.04.2005 г. в 16,23 часа, чрез пълномощно с последна потвърдена от него  цена - 19 600   лева.

2.2. На трето място се класира: Участник №2 - Николай Евгениев Георгиев подал предложение с входящ рег. индекс № 94-Н-00-164 от 12.04.2005 г. в 11,24 часа с последна потвърдена от него цена - 16 600  лева.

3. В срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на настоящото решение да се освободят депозитите на участниците, като депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената. В случай, че от участник в търга бъде подадена жалба срещу настоящото решение да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

4. Възлага на кмета да подготви предварителен договор за приватизационна продажба на имота със спечелилия търга, който да бъде сключен в срок 30 дни от датата на настоящото решение.

5. Възлага на кмета на общината да подпише предварителния договор за покупко-продажба и последващите съгласно закона действия по изпълнението на решенията.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Промяна  наименованието  на  подобект, предвиден за  финансиране  със  средства  от Раздел ІV  - Средства  от  §  10 - 30

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 19:

Общински  съвет - град  Добрич,  на  основание  чл.21,ал.1 т.6 от ЗМСМА прави  следната  промяна в  наименованието на  подобект  2.4  в  Раздел ІV - Средства по §  10-30:

Подобект 2.4 "Повдигане  на РШ по  уличната мрежа на града" се  записва  като  Подобект  " Повдигане РШ по уличната мрежа на града и извършване на  други аварийни и  неотложни  строително - ремонтни  работи "

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-XVI- за "ОО" в кв. 10 на Ж "Балик-Йовково-север" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 20:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-XVI- за "ОО" в кв. 10 на ЖК "Балик-Йовково-север" за образуване от УПИ-XVI- за "ОО" на два нови УПИ за "ОО".

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Допускане  на  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-I "къща - музей" в кв. 537 на ЖК "Русия-1" град  Добрич

Със 7 гласа "за" 2 "против" и 19 "въздържали се" предложението за допускане  на  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-I "къща - музей" в кв. 537 на ЖК "Русия-1" град  Добрич  не бе прието.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:    (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Допускане  на  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-I- за "ОЖС и трафопост' в кв. 62 на ЦГЧ град  Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 22:

Общински  съвет  град  Добрич  на  основание  чл. 21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, във  връзка  с чл. 131, ал.1    от  ЗУТ, дава  съгласие, за допускане изработване на план-извадка за УПИ-I- за "ОЖС и трафопост" в кв. 62 съгласно предвижданията на одобрения ПУП-ПРЗ на ЦГЧ във фаза Предварителен проект, без да се отрежда самостоятелен УПИ за имот №4781

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Финансово-икономически резултати за 2004 година на търговските дружества със 100 % участие на Община град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 23:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 270, ал. 2 от Търговския закон и чл. 14, ал. 1 т. 13 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества приема Годишния отчет и Баланса за 2004 година, на търговските дружества със 100 % общинско участие както следва:

 • "Диагностично-консултативен център I - Добрич" ЕООД, съгласно Приложение №1;
 • "Диагностично-консултативен център IІ - Добрич" ЕООД, съгласно Приложение №2;
 • "Стоматологичен център I - Добрич" ЕООД, съгласно Приложение № 3;
 • "ОДПЗС д-р П. Станчев" ЕООД, съгласно Приложение № 4;
 • "Жилфонд - инвест" ЕООД, съгласно Приложение № 5;
 • "Спортни имоти" ЕООД, съгласно Приложение № 6;
 • "Тролейбусен транспорт" ЕООД, съгласно Приложение № 7;
 • "Обреден дом" ЕООД, съгласно Приложение № 8;
 • "Комуналефект" ЕООД, съгласно Приложение № 9;
 • "Общински пазари" ЕООД, съгласно Приложение № 10;
 • "Столове" ЕООД, съгласно Приложение № 11;
 • "Добруджа - автотранспорт" ЕООД в ликвидация, съгласно Приложение № 12;
 • "Добрич радио" ЕООД в ликвидация, съгласно Приложение № 13

2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 270 от Търговския закон и чл. 14, ал. 1 т. 12 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества освобождава от отговорност за дейността им през 2004 година управителите на търговски дружества:

 • "Диагностично-консултативен център I - Добрич" ЕООД;
 • "Диагностично-консултативен център IІ - Добрич" ЕООД;
 • "Стоматологичен център I - Добрич" ЕООД;
 • "ОДПЗС д-р П. Станчев" ЕООД;
 • "Жилфонд - инвест" ЕООД;
 • "Спортни имоти" ЕООД;
 • "Тролейбусен транспорт" ЕООД;
 • "Обреден дом" ЕООД;
 • "Комуналефект" ЕООД;
 • "Общински пазари" ЕООД;
 • "Столове" ЕООД;

и Ликвидаторите на:

 • "Добруджа - автотранспорт" ЕООД в ликвидация;
 • "Добрич радио" ЕООД в ликвидация.

3. На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, едноличните търговски дружества със 100% общинско участие да отчислят дивидент за Общината за 2004 година в размер на 50 на сто от печалбата на дружеството след данъчно облагане. Останалата част от печалбата да се отнесе във Фонд "Общи резерви".

4. Дължимият за Общината дивидент да се внася в Община град Добрич по сметка № 3010000600, БИН 7311480008, банков код 13080425 при ТБ "Общинска банка" АД - клон Добрич - "Дивидент за общината от търговски дружества с общинско участие за 2004 година" в срок до 31.05.2005 година.

5. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Финансово - икономическите резултати за 2004 г. на  търговските дружества, в които Община град  Добрич има дялово участие

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 24:

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, приема информацията за финансово-икономическите резултати за 2004 година на търговските дружества, в които Общината има дялово участие за сведение.

2. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и чл.221, т.7 от Търговския закон, задължава представителите на Общината в Общите събрания на търговските дружества, приключили на печалба, да гласуват за отчисляване на дивидент за 2004 година на съдружниците /акционерите/ минимум 50 % от печалбата на дружеството след данъчно облагане.

3. Дължимият за Общината дивидент да се внася в Община град  Добрич по сметка № 3010000600, БИН 7311480008, банков код 13080425 при ТБ "Общинска банка" АД София клон Добрич - "Дивидент за общината от търговски дружества с общинско участие за 2004 година" в срок до 1 /един/ месец от вземане на решението от Общото събрание.

4. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Предложение за замяна на недвижим имот на ЕООД "Тролейбусен транспорт" с недвижим имот на "Трансинс индъстри"  АД гр.Варна

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 25:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и 9 ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 ЗОС, чл.14, ал.1, т.3 и т.6 НУПОЧКТД и чл.33, ал.1, т.2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие за замяна на УПИ XVI-7074, kв.2 по плана на ПЗ "Север"  с площ 9000 кв.м. - незастроен, собственост на ЕООД "Тролейбусен транспорт" град Добрич с УПИ VIII, кв.2 по плана на ПЗ "Север" с площ 6100 кв.м. ведно с построените в имота масивни сгради, представляващи - склад № 1 със ЗП - 184 кв.м., склад № 2 със ЗП - 184 кв.м. и склад № 3 със ЗП - 319 кв.м., собственост на "Трансинс индъстри" АД град Варна.

Замяната да се извърши без доплащане на стойността на получения в резултат на замяната имот от страна на ЕООД "Тролейбусен транспорт" град Добрич.

2. Възлага на управителя на дружеството последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Промяна на решение № 60-15/ 24.06.2003 г. на Общински съвет за отдаване под наем на помещение на първи етаж - бивша регистратура за възрастни корпус "В",  41,8 кв. м. на "ДКЦ-II-Добрич"  ЕООД

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 26:

1. На основание чл. 21, ал. 2,  от ЗМСМА,  изменя свое решение№ 60-15/ 24.06.2003 г. в частта, след думите на "територията на ДКЦ II", като текста "за дрогерия, съгласно чл. 81в, ал. 1 и 2 от  Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина"  отпада и се заменя с нов текст "за аптека, съгласно чл. 70, ал. 1   от  Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина".

2. Възлага на Кмета на Общината  да отдаде помещението под наем, чрез търг или конкурс в съответствие с изискванията на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Създаване на Комисия по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, квартали и други обекти с общинско значение

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 27:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1 т.1 и ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

І. Създава Комисия по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, квартали и други обекти с общинско значение, която да обсъжда и внася в Общински съвет предложения за именуване/преименуване.

ІІ.Определя срок за работа на Комисията - до края на мандата на Общинския съвет.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ІІІ.Избира 15-членен състав на Комисията, както следва:

 • Общински съветници:
 1. Камелия Койчева
 2. Милена Иванова
 3. Йордан Йорданов
 4. Михаил Христов
 5. Николай Николов
 • Общественици / представители на институции:
 1. Атанас Пеев - председател на Дружеството на краеведите, Почетен гражданин на Добрич
 2. Васил Ташев - старши експерт по история в Регионален инспекторат по образованието
 3. Гинка Димитрова - журналист, кореспондент на БНР
 4. Драгомил Георгиев - преподавател по български език и литература, член на УС на Сдружението на писателите
 5. Цветолин Недков - научен сътрудник, Исторически музей
 • Представители на общинска администрация:
 1. Румен Русев - секретар
 2. Ценка Костова - директор "Гражданска регистрация и обслужване на населението"
 3. Боряна Андреева - директор "Административно-правно, информационно и техническо обслужване"
 4. инж.Митка Андонова - директор "Архитектура, градоустройство и строителен контрол"
 5. Владислава Петрова - главен юрисконсулт

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ІV. Избира за председател на Комисията Румен Русев - секретар на Община град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Определяне  на  представител  на  Общински съвет град Добрич в
Местна  комисия  за борба  с  трафика  на  хора.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 28:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА определя за свой представител в Местната комисия за борба с трафика на хора Владимир Калчев - член на ПК "Законност, обществен ред и контрол " при Общински съвет град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 20 "за", 0 "против", 9"въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:          (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изменение и допълнение на Статут на литературна  награда"Йордан Йовков".

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 29:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 18, ал.2, т.7 от ЗЗРК,  утвърждава Статута на Национална литературна награда "Йордан Йовков", съгласно  Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:          (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

Приложение № 1

С Т А Т У Т

НА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

 1. Националната литературна награда "Йордан Йовков" е учредена от Община град Добрич и се присъжда приживе на български автори за значителни художествени постижения в съвременната българска литература в духа на Йовковата литературна традиция.
  1.1. Националната литературна награда "Йордан Йовков" се връчва на 5 години.
 2. Материален израз на наградата са плакет, грамота и парична сума в размер на 2000 /две хиляди/ лв.
 3. Националната литературна награда "Йордан Йовков" може да бъде съпътствана от отличие за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство: плакет, грамота и парична сума в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв.
 4. Националната литературна награда "Йордан Йовков" и награда за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство, нямат конкурсен характер.
 5. Процедурата по присъждане на наградите се извършва в три кръга:
  5.1. В първи кръг се внасят номинациите за наградата и отличието в Община град Добрич - Дирекция "Хуманитарни дейности" в срок до 30 септември на годината на връчване на наградата.
  5.2. Номинациите се правят от творчески съюзи, културни и научни институти, издателства и граждани.
  5.3. Експертната комисия се състои от 9 /девет/ члена, която се назначава със Заповед на Кмета на Община град Добрич
  5.4. В състава на комисията влизат представители на писателски творчески обединения, културни институти, научни звена, издателства, творци и общественици.
  5.5. Експертната комисия заседава в град Добрич. Решенията й се вземат с тайно гласуване и обикновено мнозинство.
  5.6. Във втори кръг Експертната комисия селекционира номинациите и излиза с решение за присъждане на наградата и отличието.
  5.7. В трети кръг решението на Експертната комисия се внася за утвърждаване на заседание на Общинския съвет град Добрич.
  5.8. Срок за определяне на носителя на наградата - м. октомври.
  5.9. Общинският съвет взема решение за носителя на Националната литературна награда "Йордан Йовков" и отличие с обикновено мнозинство.
  5.10. Националната литературна награда "Йордан Йовков" се връчва от Кмета или от Председателя на Общинския съвет на град Добрич, на тържествена церемония през м. ноември по време на Йовковите тържества.
  5.11. Възможно е Националната литературна награда "Йордан Йовков", както и отличието за научен принос да не бъдат присъдени.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Правилник за присъждане на годишни награди в  областта  на  духовната  култура  в  Община  град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 30:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т. 7 от ЗЗРК:

1. Отменя Правилник за присъждане на годишни награди на Община град Добрич в областта на духовната култура, утвърден с решение 19-9 от 27.05.1997 г. и допълнен с Решение 20-15 от 31.10.2000 г.

2. Утвърждава Правилник за присъждане на годишни награди на Община град Добрич в областта на духовната култура съгласно Приложение 1.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:          (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

Приложение 1

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ
В ОБЛАСТТА НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА
В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

I. Общи положения

Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за присъждане на Годишните награди за творчески постижения в областта на духовната култура в Община град Добрич.

Чл. 2. Годишните награди в областта на духовната култура са колективни и индивидуални общо за професионалното и любителско  художествено творчество и нямат конкурсен характер.

Чл. 3. Годишните награди са морални и материални.

(1) Моралните награди са Грамота и Почетен знак.

(2) Материалните награди са предметни или парични.

Чл. 4. Годишните награди се присъждат за периода на творческа и научна дейност от 30 октомври на предходната година до 30 октомври на годината на присъждане.

Чл. 5. Годишните награди се връчват на 1-ви ноември - Ден на народните будители и Ден на българските учени на специална церемония, организирана от Община град Добрич.

Чл. 6. Средствата за Годишните награди се осигуряват от спомоществователи и бюджета на Община град Добрич

II. Условия за присъждане на годишните награди

Чл. 7. Годишните награди се присъждат за принос в духовния живот на града в следните направления:

 1. Културно-просветна дейност.
 2. Театрална дейност.
 3. Музикално  изкуство.
 4. Танцово изкуство.
 5. Изобразително изкуство и архитектура.
 6. Литературно творчество.
 7. Журналистическо творчество.
 8. Образование и Наука.

Чл. 8. Специални награди:

 1. Спомоществователство.
 2. Награда за млад творец  (до 35 години).
 3. Голяма награда за изключителен принос в областта на духовната култура (парична - 1000 лв.).

Чл. 9. Във всеки раздел от чл. 7 и чл. 8 (1) се присъжда максимум по една колективна и една индивидуална награда.

Чл. 10. (1) Предложенията за годишните награди се правят от ръководствата на творческите и синдикални съюзи, от неправителствени организации и граждани в срок до 30 септември на годината на присъждане.
(2) Предложенията за годишните награди по чл. 7 и чл. 8 могат да бъдат не повече от едно.
(3) Не се приемат самопредложения за номинации.
(4) Номинираните предварително се оповестяват чрез средствата за масова информация.

III. Ред за присъждане на годишните награди

Чл. 11. (1) Предложенията за годишните награди се оценяват от комисия в състав от 11 /единадесет/ члена, включително председател и секретар.
(2) За членове на комисията се привличат изтъкнати дейци и творци на художествената култура, предложени от Обществено-експертния съвет по култура.
(3) Персоналният състав на комисията се утвърждава със Заповед на Кмета на Община град Добрич.

Чл. 12. (1) Комисията оценява и класира направените предложения чл. 7 и чл. 8 (1), (2), като взема решение с обикновено мнозинство.
(2) Решение за Голямата награда, чл. 8. (3), се присъжда с квалифицирано мнозинство.
(2) По преценка на комисията, награди могат и да не се присъждат.
(3) Комисията може да присъжда награди по своя преценка.

ІV. Заключителни разпоредби

§ 1. Този Правилник е утвърден на заседание на Общинския съвет град Добрич, проведено на 26.04. 2005 г., с Решение № 29- 30 от 26.04.2005 г. по протокол № 29

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Общинска стратегия за борба с наркотиците 2004 - 2007 и  План за действие  за изпълнение на Общинската стратегия  на Общински съвет по наркотични вещества град Добрич - 2005г.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 31:

 1. Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема Общинска стратегия за борба с наркотиците 2004 - 2007г.
 2. Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема План за действие за изпълнение на Общинската стратегия от Общински съвет по наркотични вещества - 2005 г.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:          (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 29/26 април 2005 година

ПРОТОКОЛ № 29

от заседание на Общински съвет град Добрич ,
проведено на 26 април 2005 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Обсъждане по проблема "Жакард"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 29 - 32:

Да се създаде  тристранна комисия от ПК "ТРЖПС", ПК "ЗОРК", ПК "ПССКУОС" съвместно с директора на "Жакард" АД, под председателството на д-р Мирослав Попов, която в срок да следващото заседение на ОбС  да предложи решение относно  проблемите  свързани с "Жакард"- АД

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0"въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:          (Д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :             (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

Последна промяна: 17:09:11, 20 Юни 2013
Свали в pdf