Решения от заседание №30 на ОбС на 31.05.2005 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост - градски парк "Свети Георги", за изграждане на обект "Спортно игрище, клуб и съблекалня"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 1:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7, чл. 71 и чл. 72 от ЗОС и чл. 3 ал. 1, т. 7, чл. 19 и чл. 20 от Наредбата за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост Общински съвет град Добрич, реши:

I. Изменя решение № 19-5 от 26.10.2004 г. на Общински съвет - град Добрич в частта му относно описанието на обекта предмет на концесията, както следва: "с обща площ до 1900 кв. м.".

II. Приема предложението за предоставяне на концесия за част от имот - публична общинска собственост - градски парк "Свети Георги" в град Добрич, за изграждане на обект "Спортно игрище, клуб и съблекалня":

1. Предмет на концесията - за част от имот - публична общинска собственост - градски парк "Свети Георги" в град Добрич, за изграждане на обект "Спортно игрище, клуб и съблекалня" от концесионера с негови средства, по указания начин в скица С-2042/05.08.2004 г. и виза на гл. архитект от 05.08.2004 г., за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината.

Обектът "Спортно игрище, клуб и съблекалня" с обща площ 1900 кв. м., включва:

 • застроена площ на клуба и съблекалните - до 120 кв. м. с височина Н< 6,00 м., РЗП до 250 кв. м.

Обектът е ситуиран в урегулиран поземлен имот I, кв.1 по плана на град Добрич - градски парк "Свети Георги" и с граници и съседи съгласно скица № С-2042/05.08.2004 г. и виза от 05.08.2004 г. на главния архитект на Общината, Акт за публична общинска собственост № 1025 от 10.06.1999  г.

2. Срок на концесията - 30 /тридесет/ години.

3. Начин за определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в шестмесечен срок след обнародването на решението за предоставяне на концесията.

4. Годишното концесионното възнаграждение /ГКВ/ да е не по-малко от 2 260 лв.

Концесионерът се освобождава от задължението да плаща годишно концесионно възнаграждение до пускане на обекта в експлоатация, но не повече от 1 година от подписване на концесионния договор, т.е. гратисният период е 1 година.

Концесионното възнаграждение да се индексира /с натрупване/ всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ.

След изтичане на гратисния период размерът на годишното концесионно възнаграждение /ГКВ/ е, както следва:

 1. За 2-та година по договора - ГКВ2= предложеното на конкурса, но не по-малко от 2 260 лв.;
 2. За 3-та година по договора - ГКВ3= ГКВ2 +(ГКВ2*индекс на инфлация),
 3. За 4-та година по договора - ГКВ4= ГКВ3 +(ГКВ3*индекс на инфлация),
 4. За 30-та година по договора -ГКВ30= ГКВ29+(ГКВ29*индекс на инфлация) - Гаранцията по т. 7 от настоящото решение /ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.
 5. Депозитът за участие в конкурса - да се внесе по сметка на Община гр. Добрич № 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич, в размер на едно годишно концесионно възнаграждение за имота на концесията.
  В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, а депозита на спечелилия участник се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия по т. 7 от настоящото решение. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
 6. Права и задължения на КОНЦЕСИОНЕРА по концесията:
  6.1. Да заплаща дължимите концесионни възнаграждения, лихви, неустойки и санкции (ако има такива) при условията и в сроковете предвидени с концесионния ДОГОВОР, съобразени с постигнатите договорености по време на конкурсите, но не по-ниски от изброените в т. 4;
  6.2. Да представи комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, като за всяка година по договор след третата се предвидят средства за ремонт и ремонтни дейности;
  6.3. Да вложи инвестиции на стойност не по-малко от 120 000 лв., необходими за изграждане на обекта, в срок до края на първата година от придобиване на концесията;
  6.4. Да изпълнява инвестиционната програма след сключване на договор през целия срок на концесията, като се предвидят минимално изискуемите по т. 6.3. средства от настоящото решение;
  6.5.1 Да изготви и представи проект съгласно чл. 144 от ЗУТ в Община град Добрич за одобрение;
  6.5.2. Да съгласува с Община град Добрич трасетата на всички подземни комуникации;
  6.5.3. Да съгласува с Община град Добрич работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/;
  6.6 Да изгради за своя сметка, транспортна алея с дължина 75 м. и ширина - 4 м. /бетон или асфалт/, плочници, зелени площи и подземни комуникации, съгласно приложена скица и одобрения проект на градски парк "Св. Георги". Изграждането да се осъществи не по-късно от 1 година от подписване на договора за концесия;
  6.7. Да изгради спортно игрище, клуб и съблекалня със свои средства, /като общата застроена площ на клуб и съблекалня трябва да е до 120 кв. м., с височина 6 м./, но не по-късно от 1 година от подписване на договора за концесия, при спазването на всички нормативни изисквания;
  6.8. да поддържа обекта в добро техническо и хигиенно състояние, вкл. и външния архитектурен облик на обекта за целия период на концесията. След цялостното изграждане на обекта да извършва архитектурно-строителни (ново строителство) и ремонтни работи, както и промени в инсталациите в обекта само с писмено разрешение на КОНЦЕДЕНТА и след разработване на проект, който се съгласува по надлежния ред;
  6.9. Да се зарежда обекта по новоизградената от Концесионера алея;
  6.10. Да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията;
  6.11. Да осъществява търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на Общината;
  6.12. Да не преотстъпва ползването на обекта на други лица;
  6.13. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта, вкл. охрана за своя сметка;
  6.14. Да съгласува действията си с Общината и концесионерите на други обекти в Градски парк "Свети Георги", относно охрана на съответния обект;
  6.15. Да поставя рекламни и информационни системи /табла, постери, стикери, фирмени надписи и др./ за обекта на концесия в границите на Градски парк "Свети Георги"/ само след съгласуване и писмено разрешение на Община град Добрич;
  6.16. Да не зарежда обекта и да не допуска МПС по алеите на парка;
  6.17. Да изпълнява програмата за трудова заетост през целия срок на концесията, като до края на 1-вата година разкрие поне две работни места и го запази до края на срока по договора за предоставяне на концесия;
  6.18. Да сключва ежегодно задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община гр. Добрич, след като съгласува с КОНЦЕДЕНТА всички застрахователни рискове, като ежегодно в срок до 31 януари извършва плащане по тях в пълния им размер. Да заплаща всички данъци и такси по ЗМДТ за своя сметка;
  6.19. Да изготви и представи писмен отчет пред Концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения в срок до 30 /тридесет/ дни от изтичане на всяка година по договора;
  6.20. Да уведоми Концедента при възникването на нови обстоятелства относно съдебната регистрация на Концесионера като търговец, в срок от 1 /един/ месец от настъпването им, като представи в Общината актуално удостоверение за съдебна регистрация;
  6.21. Да предаде на Концедента обекта в състояние годно за ползване и експлоатация при прекратяване или изтичане срока на концесионния договор;
  6.22. Да спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписването на договора за предоставяне на концесия.
  6.23. Да отдава за четири часа седмично игрищата за ползване безплатно от ПМГ "Иван Вазов".
 7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на годишното концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в Концедента за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася в откритата за целта сметка за депозити и гаранции на Община гр. Добрич № 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич.
 8. Гаранцията за изпълнение на задължението на концесионера за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора.
 9. Санкции за неизпълнение:
  9.1. При неизпълнение на условията по т. 6.3. и 6.4. (мин. инвестиции) се налага санкция в размер на 50 % от невложените инвестиции за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията.
  - При повторно неизпълнение или неспазване на условията  на посочената точка да се наложи 100 % санкция от невложените инвестиции за съответния период.
  - При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договора за концесия.
  9.2. При неизпълнение на условията заедно или поотделно по: т. т.6.5.1.; 6.5.2.; 6.5.3.; 6.8.; 6.9.; 6.13.; 6.14.; 6.15.; 6.16.; 6.18.; 6.19.; 6.20. и 6.22. от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионно възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.
  - При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер на 100 % от годишното концесионно възнаграждение.
  - При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се прекрати договора за концесия.
  9.3. При неспазване или неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. 6.6.; 6.7.; 6.10.; 6.11. и 6.12. от настоящото решение да се наложи освен санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение и да се прекрати договора за концесия, а в случаите на неизпълнение на т. 6.21. да се наложи една санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение.
  9.4. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.17. за всяко неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 150 % от минималната работна заплата за страната.
  9.5. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 4 и т. 6.1. (заплащане на годишното концесионно възнаграждение) се налагат следните санкции:
  9.5.1. При забавено изпълнение на задължения за плащане в срок до 30 дни, неизправната страна дължи законна лихва;
  9.5.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 (тридесет) дни, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, за всеки ден след тридесетия, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период.
  9.5.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по ДОГОВОРА за предоставяне на концесия за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно ДОГОВОРА без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
 10. Други изисквания:
  10.1. Всички извършени подобрения в имота на концесия и всички последващи подобрения в него са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, за което КОНЦЕДЕНТЪТ не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора;
  10.2. Приращенията върху имоти и вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, са общинска собственост;
  10.3. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат:
  * размер на годишното концесионно възнаграждение - 60 %;
  * комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията - размер и срок на инвестициите, в която за всяка година по договор след третата се предвиждат средства за ремонт и ремонтни дейности - 40 %;
  10.4. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия:
  а/ с изтичане на срока;
  б/ с погиване на имота на концесия;
  в/ при обективна невъзможност за използване имота на концесия или за осъществяване на дейността;
  г/ при смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, или при прекратяване на юридическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, освен ако общинският съвет не реши договорът да бъде продължен с правоприемник;
  д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване на КОНЦЕСИОНЕРА в несъстоятелност;
  е/ по взаимно съгласие, постигнато между страните;
  ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение;
  з/ при неспазване на задълженията по т. 6, 7, 8 и 9 от настоящото решение;
  и/ при други, определени в договора за предоставяне на концесия и от закона основания.

При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" Общината има правата на привилегирован кредитор.

III. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници:

 1. Пламен Припърженски;
 2. инж. Неджати Якубов;
 3. Олга Задгорска - резервен член;
 4. инж. Стоян Стоянчев - резервен член,

както и служители на общинска администрация.

IV. Възлага на Кмета последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 2 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за предоставяне на концесия за част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост - част от административна сграда на Община град Добрич, представляващ обект за обществено хранене /съществуващ стол за хранене/

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 2:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7, чл. 71 и чл. 72 от ЗОС и чл. 3 ал. 1, т. 7, чл. 19 и чл. 20 от Наредбата за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост Общински съвет град Добрич, реши:

I.    Приема предложението за предоставяне на концесия за част от имот, публична общинска собственост - част от административна сграда на Община град Добрич, представляващ обект за обществено хранене /съществуващ стол за хранене/:

 1. Предмет на концесията - част от имот, публична общинска собственост - част от административна сграда на Община град Добрич, представляващ обект за обществено хранене /съществуващ стол за хранене/ с обща площ 672,40 кв. м. и Кич - 0,15935 ид. части от общите части на административната сграда и пристройката /зала за събрания/, за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината.
  Идентификация на имота /административна сграда/: имот - публична общинска собственост, находящ се в УПИ /парцел/ III, пл. № 439, кв. 46, в ЦГЧ по плана на гр. Добрич, ул. България № 12, и с граници и съседи съгласно скица № С-1860/23.07.2004 г., която е извадка от плана на Централна градска част на гр. Добрич и виза на главния архитект на Общината от 23.07.2004 г. и Акт за публична общинска собственост № 1433/14.02.2001 г.
 2. Срок на концесията - 10 /десет/ години.
 3. Начин за определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в шестмесечен срок след обнародването на решението за предоставяне на концесията.
 4. Годишното концесионното възнаграждение /ГКВ/ да е не по-малко от 1020 лв.

Концесионното възнаграждение да се индексира /с натрупване/ всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ, както следва:

 1. За 1-та година по договора - ГКВ1 = предложеното на конкурса, но не по-малко от 1020 лв.;
 2. За 2-та година по договора - ГКВ2= ГКВ1 +(ГКВ1*индекс на инфлация),
 3. За 3-та година по договора - ГКВ3= ГКВ2 +(ГКВ1*индекс на инфлация),
 4. За 10-та година по договора - ГКВ10= ГКВ9+(ГКВ9*индекс на инфлация) - Гаранцията по т. 7 от настоящото решение /ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.
 5. Депозитът за участие в конкурса - да се внесе по сметка на Община гр. Добрич № 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич, в размер на едно годишно концесионно възнаграждение за обекта на концесията.
  - В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, а депозита на спечелилия участник се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия по т. 7 от настоящото решение. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
 6. Основни права и задължения на КОНЦЕСИОНЕРА по концесията:
  6.1. Да заплаща дължимите концесионни възнаграждения, лихви, неустойки и санкции (ако има такива) при условията и в сроковете предвидени с концесионния ДОГОВОР, съобразени с постигнатите договорености по време на конкурса, но не по-ниски от изброените в т. 4;
  6.2. Да представи комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, като за всяка година по договор след втората се предвидят средства за ремонт и ремонтни дейности;
  6.3. Да вложи инвестиции на стойност не по-малко от 25 000 лв., необходими за преустройство на обекта, в срок до края на първата година от придобиването на концесията, при спазването на всички нормативни изисквания;
  6.4. Да изпълнява инвестиционната програма след сключване на договор през целия срок на концесията, като се предвидят минимално изискуемите по т. 6.3. средства от настоящото решение;
  6.5. Да изготви и представи проект съгласно чл. 144 от ЗУТ в Община град Добрич за одобрение;
  6.6. Да изгради самостоятелна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби (външно положени) с пасантен водомер измерващ консумираните водни количества, в тримесечен срок от сключване на концесионния договор;
  6.7. Да възстановява ежемесечно 6.28 % от разхода на природен газ за отопление по месечен акт от Черноморска Газова Компания - офис Добрич;
  6.8. Да осигурява сигурна, надеждна и безопасна експлоатация на обекта и съоръженията в него, включително като съблюдава и осигурява спазване на  изискванията за противопожарна и аварийна безопасност на територията на целия имот. Да изготви и съгласува с органите на МВР и ППО необходимите инструкции, които да са лесно видими от посетителите при влизането им в обекта;
  6.9. Да поддържа обекта в добро техническо и хигиенно състояние. След извършването на преустройството през първата година от действието на концесионния договор да извършва архитектурно-строителни и ремонтни работи, както и промени в инсталациите в обекта само с писмено разрешение на КОНЦЕДЕНТА и след разработване на проект, който се съгласува по надлежния ред;
  6.10. Да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията;
  6.11. Да осъществява търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на Общината;
  6.12. Да не преотстъпва ползването на обекта на други лица;
  6.13. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта, вкл. охрана за своя сметка;
  6.14. Да изпълнява програмата за трудова заетост през целия срок на концесията, като до края на 1-вата година разкрие поне шест работни места и ги запази до края на срока по договора за предоставяне на концесия;
  6.15. Да сключва ежегодно задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община гр. Добрич, след като съгласува с КОНЦЕДЕНТА всички застрахователни рискове, като ежегодно в срок до 31 януари извършва плащане по тях в пълния им размер. Да заплаща всички данъци и такси по ЗМДТ за своя сметка;
  6.16. Да изготви и представи писмен отчет пред Концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения в срок до 30 /тридесет/ дни от изтичане на всяка година по договора;
  6.17. Да уведоми Концедента при възникването на нови обстоятелства относно съдебната регистрация на Концесионера като търговец, в срок от 1 /един/ месец от настъпването им, като представи в Общината актуално удостоверение за съдебна регистрация;
  6.18. Да предаде на Концедента обекта в състояние годно за ползване и експлоатация при прекратяване или изтичане срока на концесионния договор;
  6.19. Да спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписването на договора за предоставяне на концесия;
  6.20. Да прави отстъпка при хранене на служителите и гостите на Община град Добрич в размер не по-малко от 20 %.
 7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в Концедента за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася в откритата за целта сметка за депозити и гаранции на Община гр. Добрич № 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич.
 8. Гаранцията за изпълнение на задължението на концесионера за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора.
 9. Санкции за неизпълнение:
  9.1. При неизпълнение на условията по т. 6.3 и 6.4 (мин. инвестиции) се налага санкция в размер на 50 % от невложените инвестиции за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията.

  При повторно неизпълнение или неспазване на условията  на посочената точка да се наложи 100 % санкция от невложените инвестиции за съответния период.
  При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договора за концесия.

  9.2. При неизпълнение на условията заедно или поотделно по: т. т.6.6.; 6.7.; 6.8.; 6.9.; 6.11.; 6.13.; 6.15.; 6.16.; 6.17.; 6.19 и 6.20 от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионно възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.

  При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер на 100 % от годишното концесионно възнаграждение.
  При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се прекрати договора за концесия.

  9.3. При неспазване или неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. 6.10. и 6.12. от настоящото решение да се наложи освен санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение и да се прекрати договора за концесия, а в случаите на неизпълнение на т. 6.18. да се наложи една санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение.
  9.4. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.14. за всяко неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 150 % от минималната работна заплата за страната.
  9.5. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 4 и т. 6.1. (заплащане на годишното концесионно възнаграждение) се налагат следните санкции:
  9.5.1. При забавено изпълнение на задължения за плащане в срок до 30 дни, неизправната страна дължи законна лихва;
  9.5.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 (тридесет) дни, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, за всеки ден след тридесетия, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период.
  9.5.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по ДОГОВОРА за предоставяне на концесия за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно ДОГОВОРА без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
 10. Други изисквания:
  10.1. Всички извършени подобрения в имота на концесия и всички последващи подобрения в него са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, за което КОНЦЕДЕНТЪТ не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора;
  10.2. Приращенията върху имоти и вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, са общинска собственост;
  10.3. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат:
  - размер на годишното концесионно възнаграждение - 50 %;
  - комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията - размер и срок на инвестициите, в която за всяка година по договор след втората се предвиждат средства за ремонт и ремонтни дейности - 35 %;
  - размер на отстъпката при хранене - 15 %.
  10.4. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия:
  а/ с изтичане на срока;
  б/ с погиване на имота на концесия;
  в/ при обективна невъзможност за използване имота на концесия или за осъществяване на дейността;
  г/ при смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, или при прекратяване на юридическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, освен ако общинският съвет не реши договорът да бъде продължен с правоприемник;
  д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване на КОНЦЕСИОНЕРА в несъстоятелност;
  е/ по взаимно съгласие, постигнато между страните;
  ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение;
  з/ при неспазване на задълженията по т. 6, 7, 8 и 9 от настоящото решение;
  и/ при други, определени в договора за предоставяне на концесия и от закона основания.

При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" Общината има правата на привилегирован кредитор.

II. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници:

 1. Владимир Калчев;
 2. Веселин Сидеров;
 3. Олга Задгорска - резервен член.

както и служители на общинска администрация.

III. Възлага на Кмета последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за приключване на процедура за предоставяне на концесия за обект - спирка "Първомайска"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 3:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 2, т. 3 НРУПКИПОС, Общински съвет град Добрич, реши:

I. Приключва процедурата по предоставяне на концесия, открита с решение № 35-3/30.10.2001 г. на Общински съвет град Добрич, за обект публична общинска собственост - спирка "Първомайска", находяща се по ул. Тополите по плана на град Добрич, без определяне на спечелил конкурса участник.

II. Възлага на Кмета последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението на предходното решение.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за продажба на общински жилищни имоти

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 4:

Общински съвет град Добрич:

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА : чл. 137, ал.1, т. 4 и чл. 147, ал. 2 от ТЗ; чл.14, ал.1, т.3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, намалява капитала на ЕООД "Жилфонд инвест" гр. Добрич за сметка на резервите с балансовата стойност на следните имоти :

 1. ЖК "Балик", бл.1, вх. б, ет.4, ап.13
 2. ЖК "Балик", бл.9, вх. В, ет.3, ап.6
 3. ЖК "Балик", бл.7, вх. Г, ет.7, ап.25
 4. ЖК "Балик", бл.15, вх. А, ет.6, ап.23

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 47 от ЗОС и чл. 42  от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, дава съгласие за продажба на следните общински жилищни имоти:

 1. ЖК "Балик", бл.1, вх. Б, ет.4, ап.13 със застроена площ 46,57 кв. м. при цена 8 491,90 лв. на Росица Георгиева Стоянова, молба вх.№ 94Р-00-81/24.02.2005 г.
 2. ЖК "Балик", бл.9, вх. В, ет.3, ап.6 със застроена площ 72,05 кв. м. при цена 13 774,10 лв. на Добринка Янакиева Табакова, молба вх.№ 94Д-00-647/26.10.2004 г.
 3. ЖК "Балик", бл.7, вх. Г, ет.7, ап.25 със застроена площ 46,18 кв. м. при цена 8 917,85 лв. на Пламен Михайлов Първанов, молба вх.№ 94З-00-387/26.10.2004 г.
 4. ЖК "Балик", бл.15, вх. А, ет. VI, ап.23 със застроена площ 68,30 кв. м. при цена 11 391,10 лв. на Мария Георгиева Алексиева, молба вх.№ 94М-00-675/23.12.2004 г.

ІІІ. Отказва продажбата на общински жилищни имоти:

- на основание чл.42. ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд поради това, че са настанени и обитават общинското жилище по-малко от 5 /пет/ години и на основание решение 28-10/29.03.2005 г. на Общински съвет град Добрич, тъй като жилището не е включено в списъка за продажба на:

 1. Йорданка Тодорова Момчева, молба вх.№ 94Й-00-150/18.10.2004 г., ЖК "Балик", бл.15,вх.В,ап.2
 2. Галина Миткова Тодорова, молба вх. № 94Г-00-460/20.10.2004 г., ул. "К. Методий", бл. Мир 1,ап.38
 3. Сезгин Исмет Али, молба вх. № 94С-00-698/05.11.2004 г., бул. "Русия", бл.51, ап.54
 4. Снежана Недялкова Крумова, молба вх.№ 94С-00-714/16.11.2004 г., ЖК "Балик", бл.54,вх.А,ап.19
 5. Стелка Иванова Гатева, молба вх. № 94С-00-739/29.11.2004 г., ЖК "Дружба, бл.29,вх.Д,ап.16
 6. Анифе Хайридин Яшар, молба вх. № 94А-00-388/30.11.2004 г., ЖК "Балик", бл. 44, вх. А, ап. 11
 7. Антония Емилова Иванова, молба вх.№ 94А-00-393/09.12.2004 г., ул. "Димитър Ковачев" 6, вх. А, ап. 7
 8. Станиела Миткова Петрова, молба вх.№ 94С-00-759/09.12.2004 г., ЖК "Христо Ботев" бл.6,вх.Г,ап.13
 9. Димитър Маринов Маринов, молба вх.№ 94Д-00-728/13.12.2004 г., ЖК "Балик" бл. 4, вх. А, ап. 12
 10. Галя Иванова Димитрова, молба вх.№ 94Г-00-524/14.12.2004 г., бул. "25 септември" 23, вх. Г, ап. 8
 11. Йордан Стоянов Йорданов, молба вх.№ 94Й-00-11/20.01.2005 г., бул. "Добричка епопея" бл. 14, вх. А, ап. 3
 12. Мюфет Февзи Якуб, молба вх. № 94М-00-60/27.01.2005 г., бул. "Русия", бл. 55, ап. 63
 13. Зюлбия Мустафа Касабова, молба вх.№ 94З-00-7/27.01.2005 г., ЖК "Христо Ботев" бл. 9, вх. Д, ап. 7
 14. Зеки Мехмед Рифат, молба вх. № 94З-00-11/28.01.2005 г., ЖК "Балик", бл. 66, вх. Б, ап. 7
 15. Виолета Александрова Симеонова, молба вх.№ 94В-00-509/25.11.2004 г., бул."25 септември" 7, вх. Б, ап.1

IV. Възлага на Кмета последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 5:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба на търг с тайно наддаване на следните общински имоти:

 • Дворно място за жилищно строителство - УПИ I, кв. 660 по плана на ЖК "Русия" 3, 4" със застроена площ 256.00 кв. м, актуван с АОС №2339 от 20.01.2004 година;
 • Дворно място за жилищно строителство - УПИ II, кв.660 по плана на ЖК "Русия" 3, 4" със застроена площ 395.00 кв. м, актуван с АОС №2340 от 20.01.2004 година;
 • Дворно място за жилищно строителство - УПИ II, кв.502 по плана на ЖК "Русия" 1 със застроена площ 475.00 кв. м, актуван с АОС №1453 от 03.04.2001 година;
 • Дворно място за жилищно строителство - УПИ ІII, кв.502 по плана на ЖК "Русия" 1 със застроена площ 359.00 кв. м, актуван с АОС №1454 от 03.04.2001 година;
 • Дворно място за жилищно строителство - УПИ IV, кв.502 по плана на ЖК "Русия" 1 със застроена площ 319. 00 кв. м, актуван с АОС №1455 от 03.04.2001 година.

2. Общински съвет град Добрич одобрява предложените начални тръжни цени за имотите, а именно:

 • за УПИ I, кв.660 по бул."Русия" - 10 714 /Десет хиляди седемстотин и четиринадесет/ лева;
 • за УПИ II, кв.660 по бул."Русия" - 16 630 /Шестнадесет хиляди шестстотин и тридесет/ лева;
 • за УПИ ІІ, кв.502 по ул."Бачо Киро" - 20425 /Двадесет хиляди четиристотин двадесет и пет/ лева;
 • за УПИ ІІІ, кв.502 по ул."Бачо Киро" - 15867 /Петнадесет хиляди осемстотин шестдесет и седем/ лева;
 • за УПИ ІV, кв.502 по ул."Бачо Киро" - 13717 /Тринадесет хиляди седемстотин и седемнадесет/ лева.

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

4. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от имот - частна общинска собственост в ЖК "Добротица" - за охраняем паркинг на Сдружение на инвалидите "Надежда"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 6:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от ЗОС и чл. 44, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се предостави безвъзмездно за ползване и стопанисване общински терен от 882 кв. м за охраняем паркинг в ЖК "Добротица" парцел ІІ, кв.1, заключен между югоизточните фасади на бл. 26 и бл. 29 на Сдружение на инвалидите "Надежда" за срок от 5 /пет/ години.
 2. Възлага на Кмета последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от общински нежилищен имот - Клуб по ул. "Климент Охридски" № 36

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 7:

 1. На основание чл. 21, ал. 1 , т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.33, ал.1, т.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се предостави безвъзмездно за ползване и стопанисване на Клуб по ул. "Климент Охридски" № 36 с площ от 198 кв. м на Сдружение на инвалидите "Надежда" за срок от 5 /пет/ години.
 2. Възлага на Кмета последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по ул. Независимост № 7 /бивш Партиен дом/ в партерния етаж - за монтаж на апарат за топли напитки

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 8:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, както следва:
     част от фоайе в сградата на Корпус ІІІ по ул."Независимост" № 7 /бивш Партиен дом/ - северен вход - за монтаж на апарат за топли напитки с площ 2,50 кв. м с начална тръжна цена 50,00 /Петдесет/ лева и 20 % ДДС месечно. Цената е определена с Приложение № 1 т. 14 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 5 /пет/ години.
 2. Възлага на Кмета последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за Рекламно - информационни елементи /билбордове/

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 9:

Предложението за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за Рекламно - информационни елементи /билбордове/ да бъде разгледано на следващо заседание на Общински съвет град Добрич, като бъде актуализирана Наредбата за разполагане на рекламно - информационни елементи на територията на Община град Добрич и внесена информация по отношение досега съществуващата практика за отдаване под наем на места за билбордове.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми павилиони по одобрена схема от Главния архитект за продажба на вестници и списания

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 10:

1. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич отменя т.12 а от Приложение №1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич, дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми павилиони с площ от 3,5 кв. м. по модел одобрен със Заповед №11/05.01.2001 година на Кмета на Община град Добрич и одобрена схема за разполагане от гл. архитект както следва:

 • Общинско място на пресечката на бул."3-ти март" и ул."Капитан Андреев" с начална конкурсна цена 17,85 лв.- месечно;
 • Общинско място по ул."Генерал Гурко" северно от Дом паметник "Йордан Йовков" с начална конкурсна цена 17,85 лв.- месечно;
 • Общинско място на пресечката на бул."25-ти септември" и ул."Славянска" с начална конкурсна цена 29,75 лв. -месечно;
 • Общинско място по ул."Кирил и Методий" северно от Младежки дом с начална конкурсна цена 29,75 лв- месечно;
 • Общинско място по ул."България" срещу Община град Добрич с начална конкурсна цена 29,75 лв- месечно;
 • Общинско място по ул."България" северно от входа на хотел "България" с начална конкурсна цена 29,75 лв. - месечно;
 • Общинско място на пресечката на ул."Полк. Дрангов" и ул."Отец Паисий" с начална конкурсна цена 29,75 лв. - месечно;
 • Общинско място пред градинката източно от Община Добричка с начална конкурсна цена 29,75 лв. - месечно;
 • Общинско място по ул."Отец Паисий" северно от спирката на Стоматологията с начална конкурсна цена 29,75 лв. - месечно;
 • Общинско място по ул."Васил Левски" срещу супермаркет "Звезда" с начална конкурсна цена 29,75 лв. - месечно;
 • Общинско място по бул."25-ти септември" в зелената площ между блок с пл.№5657 и блок с пл.№336 с начална конкурсна цена 29,75 лв. - месечно;
 • Общинско място по бул."3-ти март" северно от рампата за подлеза с начална конкурсна цена 29,75 лв. - месечно;
 • Общинско място по бул."25-ти септември" до блок с пл.№661 с начална конкурсна цена 29,75 лв. - месечно;
 • Общинско място по ул."Охрид" до подлеза към пазара с начална конкурсна цена 17,85 лв. месечно;
 • Общинско място пред Първо ДКЦ /южно от фасадата без прозорци/ с начална конкурсна цена 29,75 лв. - месечно;
 • Общинско място по ул."Независимост" в джоба северно от Картинната галерия с начална конкурсна цена 29,75 лв. - месечно;
 • Общинско място на площад "Тракийски" в североизточната част галерия с начална конкурсна цена 29,75 лв. - месечно;
 • Общински места на площад "Свобода" - 2 броя с начална конкурсна цена 29,75 лв. - за всеки - месечно;

3. Възлага на Кмета последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински нежилищен имот: двуетажна сграда по ул. Ал. Кръстев № 2 /бивша ЦДГ № 3/

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 11:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от НТК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от НАПСПОУРЛО, Общински съвет град Добрич, реши:

1. Изменя свое решение № 51-12/26.11.2002 г., за откриване на процедура за приватизация и определяне на начина за приватизация, в частта определяща начина за приватизация, от търг с тайно наддаване на търг с явно наддаване за общински нежилищен имот - двуетажна сграда по ул. Ал. Кръстев № 2 /бивша ЦДГ № 3/ и дворно място с пл. № 6793, пар. XVII, кв. 40 по плана на гр. Добрич.

2. Приема изготвения правен анализ и приватизационна оценка за следния общински нежилищен имот:

 • двуетажна сграда по ул. Ал. Кръстев № 2 /бивша ЦДГ № 3/ и дворно място с пл. № 6793, пар. XVII, кв. 40 по плана на гр. Добрич

3. Продажбата на имота да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия:

3.1. Наименование на обекта на търга:

 • двуетажна сграда по ул. Ал. Кръстев № 2 /бивша ЦДГ № 3/ и дворно място с пл. № 6793, пар. XVII, кв. 40 по плана на гр. Добрич

3.2. Начална тръжна цена -  142 000 лева.

За имота цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - еднократно, като достигнатата на търга цена трябва да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора.

Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на Община град Добрич: БИН 7444500000, с-ка № 3010000528, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон град Добрич.

3.3. Стъпка на наддаване  - 3 000 лева.

3.4. Размер на депозита и крайния срок за внасянето му - 10 на сто от началната тръжна цена за съответния имот, който да се внесе по банкова сметка на Община град Добрич - 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон град Добрич; краен срок за внасяне - най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.

3.5. Място, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в Община град Добрич, ул. България 12, в "Център за услуги и информация" на Общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в на "Център за услуги и информация "Общината, ет. 1,  работно място "каса".

3.6. Срок за закупуване на тръжната документация -до 29-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник".

3.7. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 30-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на Общината, ул. България, 12 ет.1, "Център за услуги и информация", работно място "Деловодство".

3.8. Срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 29-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация.

3.9. Място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 31-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в 14.00 часа, в сградата на Общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.

3.10. Утвърждава тръжната документация, информационния меморандум и проекто-договорът за продажба, като част от нея.

3.11. Определя за членове в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:

 1. Владимир Калчев;
 2. Ивелин Пейчев;
 3. инж. Нигохос Хубесерян - резервен член,

както и служители на общинска администрация.

3.12. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:

 • срок за закупуване на тръжната документация - до 59-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник"
 • срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 60-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на Общината, ул. България 12, ет. 1, "Център за услуги и информация", работно място "Деловодство".
 • срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 59-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация.
 • място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 61-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в 14.00 часа, в сградата на Oбщината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.

4. Възлага на Кмета на Общината назначаване на комисия за провеждане на търга.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Брацигово, 31 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 12:

Отхвърля предложението за ликвидиране на съсобственост и предлага на съсобственика участие в общо строителство.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Вардар, 27 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 13:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Цветан Костов Ников в УПИ ХVІІІ-2944, кв.535 по плана на ЖК "Русия-1, град Добрич чрез продажба частта на Общината за сумата от 1 166.00 /Хиляда сто шестдесет и шест/ лева.

2. Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Волга, 1 и 5 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 14:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 47, ал. 2 от ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет град Добрич, намалява капитала на ЕООД "Жилфонд-инвест" за сметка на резервите с балансовата стойност на следният имот, находящ се по ул. Волга 1 и 5:

 • масивно едноетажно жилище с площ 63.80 кв. м,
 • масивно едноетажно жилище с площ 57.70 кв. м,
 • дворно място, застроено и незастроено с площ 247.25 кв. м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Павел Желев Димов, г-жа Галина Стойкова Николова, г-жа Дарина Великова Иванова в УПИ ІV-3059, 3062, 3063, кв.538 по плана на ЖК "Русия-1", чрез продажба частта на Общината.

3. На следващото заседание на Общински съвет град Добрич да бъде предложена нова цена за частта на Община град Добрич.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. "Крайовски договор", 53 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 15:

Не приема докладната записка относно прекратяване на съсобственост на имот по ул. "Крайовски договор", 53 - частна общинска собственост, в предложения вариант.

ГЛАСУВАЛИ: 15 "за", 0 "против", 10 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. "Ген. Г. Попов" 49 - частна общинска собственост

С 16 гласа "за, 1 - "против" и 7 - "въздържали се" предложението за прекратяване на съсобственост на имот по ул. "Ген. Г. Попов" 49 - частна общинска собственост не бе прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за частично заличаване на ипотека върху недвижим имот от капитала на "Монолит" ООД - град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 17:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА да се извърши частично заличаване на ипотека върху недвижим имот, както следва:

 • Застроено и незастроено дворно място, УПИ XLVII, кв. 256, ПЗ "Запад", с площ 673 кв. м., по плана на град Добрич и прилежаща "Пристройка дърводелска работилница" с РЗП 340 кв. м., собственост на "Монолит" ООД - град Добрич, обезпечаваща вземане на Община град Добрич от "Монолит - 98" ООД.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич изпълнението на последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за замяна на нива имот № 321117 - частна собственост с пустееща необработваема земя имот № 000441 - общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 18:

Предложението за замяна на нива имот № 321117 - частна собственост с пустееща необработваема земя имот № 000441 - общинска собственост да бъде разгледано на следващото заседание на Общински съвет град Добрич, след допълнително проучване.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за определяне на нов срок за сключване на договор с класирания на второ място участник в търг за покупко-продажба на имот: северна част от едноетажна масивна сграда по ул. Кирил и Методий № 41, град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 19:

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от НТК и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, Решение № 21-14/30.11.2004 г. на Общински съвет град Добрич за провеждане на публичен търг с явно наддаване и протокол на комисията от 21.02.2005 г., назначена със заповед № 122/28.01.2005 г. на Кмета на Община град Добрич за организиране и провеждане на публичен търг и Решение 28-23/29.03.2005 г. на Общински съвет за определяне на спечелилия търга, Общински съвет град Добрич, реши:

1. Определя нов срок 30 дни, от датата на настоящето решение, за сключване на договор с класирания на второ място участник в търга за приватизация на нежилищен имот, частна общинска собственост: северна част от едноетажна масивна сграда по ул. Кирил и Методий № 41, град Добрич, състояща се от партер - 1008.57 кв.м. и сутерен - 675,60 кв.м., ид. части 0,40977 % от общите части на сградата и от дворното място, представляващо УПИ I, пл. № 4571, кв. 56 с обща площ 3755,00 кв.м. АОС №1213/16.03.2000 г., "ЕКСПИРИАН" ЕООД - град Варна, представлявано от Кирил Беков Пантелеев с предложение с вх. рег. № 15-00-5/16.02.2005 г. от 10,51 часа, с цена 584 289 лева;

1.1. Цена в размер на: 584 289 лева;

1.2. Начин и срок на плащане - еднократно;

 • 100 % от офертната цена да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора;

Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444500000, с-ка № 3010000528, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон град Добрич.

1.3. В 20-дневен срок от датата на настоящото решение купувачът следва да представи декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.

1.4. Собствеността върху имота се прехвърля със заплащане на цената.

2. Възлага на Кмета да подготви договор за приватизационна продажба на имота с класирания на второ място участник в търга, който да бъде сключен в срок 30 дни от датата на настоящото решение.

3. Възлага на Кмета на Общината да подпише договора за покупко-продажба и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

II. На основание чл. 39 от НТК, депозита на ЕТ "Валиданс - Донка Лазарова" - град Добрич, представляван от Донка Николова Лазарова, се задържа.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ - ІІ - за "озеленяване" в кв. 572 на ЖК "Русия - 2" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 20:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, дава съгласие, за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-II- за "озеленяване" в кв. 572 на ЖК "Русия-2" за отреждане на УПИ за "Супер - маркет" със ЗП=8100 кв. м. с 393 паркоместа и нов директен подход от бул. "Русия" чрез мост над канала.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ -ІІ-1, 45 и УПИ - ІІІ - 2, 3, 44 в кв. 605 на ЖК "Русия 3 - 4" ЦГЧ град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 21:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие, за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-II-1, 45 и УПИ-III-2, 3, 44 в кв. 605 на ЖК "Русия 3-4" за урегулиране на самостоятелен УПИ за имот No 1 като страничните регулационни линии да съвпаднат със съответните кадастрални граници, без да се изменя уличнорегулационната линия и без да изменя начина на застрояване с УПИ-III-2, 3, 44.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ - 86 в кв. 30  на ЖК "Балик-Йовково-юг" и ПУР град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 22:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - VІІ - 86 в кв. 30 на ЖК " Балик - Йовково - юг" и ПУР, за увеличаване площта на имота за сметка на източния тротоар на задънена улица, който да се стесни на 1.50 м.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за изменение бюджета на Център за ученическо, техническо и научно творчество по § 10 за 2005 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 23:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич реши: Изменя бюджета на Община град Добрич в приложение № 26-разходи на "Други дейности за децата"- ЦУТНТ от 13 000 на 18 000 лева, като сумата бъде отпусната за сметка на резерва.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Други

24.1 Промяна в графика за провеждане заседание на Общински съвет град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 24.1:

Следващото редовно заседание на Общински съвет град Добрич да се проведе на 05 юли 2005 година вместо на 28 юни 2005 година.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:       (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис извлечение!
ОСЗ 30/31 май 2005 година

ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 май 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Други

24.2 Вземане на решение относно информация за издадени удостоверения за гласуване на друго място след изтичане на срока по ЗИНП

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 30 - 24.2:

Общински съвет град Добрич задължава Румен Русев - Секретар на Община град Добрич след изтичане срока за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, да се предостави точна информация в медиите за броя на издадените такива, както и броя на постъпилите искания за гласуване по настоящ адрес.

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :  (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мая Христова)

Последна промяна: 17:08:19, 20 Юни 2013
Свали в pdf