Решения от заседание №32 на ОбС на 26.07.2005 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град

Добрич през първото шестмесечие на 2005 г.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.73 от Правилника за организацията и дейността си, приема Отчета за изпълнение на решенията през първото шестмесечие на 2005 г.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:     (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за седем обекта публична общинска собственост, находящи се в АЕМО "Стария Добрич", град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 2 :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост Общинския съвет - град Добрич, реши:

1. Открива процедурата за предоставяне на концесия за срок от 20 години върху следните обекти, публична общинска собственост, находящи се в АЕМО "Старият Добрич", гр. Добрич:

 

Обект на концесия

АОС (публична)

1

Ретро фото

2163/24.04.2003 г.

2

Сладкарница

2124/17.04.2003 г.

3

Сарашка работилница

2147/21.04.2003 г.

4

Металическа работилница

2161/23.04.2003 г.

5

Тоалетна;

2133/18.04.2003 г.

6

Щампаджийница

2155/23.04.2003 г.

7

Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали

2122/17.04.2003 г.

2. Възлага на кмета на общината последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС

С 19 гласа "за", 1 "против" и 11 "въздържал се" - предложението за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС не бе прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:     (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 4:

  1. Общински съвет град Добрич, възлага на ПК "Териториално развитие, жилищна политика и строителство" и ПК "Приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол и управление на общинската собственост" да се запознаят с опита на общини, в които са определени базисни цени въз основа на райониране при разпореждане с имоти общинска собственост ( продажба на имоти и учредяване право на строеж).
  2. Председателите на комисиите да предложат на заседание на Общинския съвет- Добрич становище относно ефективността от подобен подход и приложимостта му за Община град Добрич, с оглед предприемане на по - нататъшни действия.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от общински нежилищен имот - Стая в сграда по ул. "Васил Левски" №7 на районно дружество на слепоглухите - град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 5:

1. На основание чл. 21, ал. 1 , т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.33, ал.1, т.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се предостави безвъзмездно за ползване и стопанисване на Стая в сграда по ул."Васил Левски" № 7 с площ от 15 кв. м на Районно дружество на слепоглухите град Добрич за срок от 5 /Пет/ години.

2. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:     (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изменение и допълнение на Програмата за за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2005 година.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 6:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, прави следните изменения и допълнения в Програмата за капиталови разходи за 2005 година, актуализирана с Решение № 31-18/05.07.2005 г. на Общински съвет, както следва:

1. В раздел І - "Отчисления от приватизацията", се създава нова точка 12: "Допълнително извършени работи по пътните обекти, включени в Програмата за реконструкция и рехабилитация на общинската улична мрежа", с годишна задача 598 000,00 лева;

2. Завишава годишната задача на раздел І - "Отчисления от приватизацията", от 475 500,00 лева на 1 073 500,00 лева;

3. Завишава утвърдената годишна задача на Програмата за капиталови разходи от 8 948 710,00 лева на 9 546 710,00 лева.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:     (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-III- 505, 506, 507, 508, 509 в кв. 632 на ЖК "Русия-3, 4" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 7:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие, за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за образуване от УПИ-III- 505, 506, 507, 508, 509 в кв. 632 (където действащият План за застрояване е приложен с изключение на трафопоста) на ЖК "Русия-3, 4" град Добрич на нов, самостоятелен УПИ за "трафопост".

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:     (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-II-за "ЖС" в кв. 1 на ЖК "Добротица" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 8:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие, за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за образуване от УПИ-II-за "ЖС" в кв. 1 на ЖК "Добротица" град Добрич на нов, самостоятелен УПИ за "трафопост".

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:     (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-II-3119, 3120, 3121 в кв. 549 на ЖК "Русия-1" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 9:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие, за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-II-3119, 3120, 3121 в кв. 549 на ЖK "Русия-1" град Добрич, за образуване от урегулирания имот на два нови УПИ - УПИ-II-3120,3121 и УПИ-II-А -3119 за "Търговия и услуги", с ново, ниско, свързано за двата новообразувани УПИ застрояване.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:     (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-VII- за "Община и спортни дейности" в кв. 1 по плана на Градски парк "Свети Георги" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 10:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие, за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за образуване от УПИ-VII- за "Община и спортни дейности" в кв. 1 по плана на Градски парк "Свети Георги" град Добрич на нов, самостоятелен УПИ за "трафопост".

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:     (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Даване съгласие за участие на Община град Добрич с проектно предложение по програма ФАР - ИСС - "Пилотна интегрирана инвестиционна схема за регионално развитие на Североизточен планов район"- ВG2003/004-937.11.03- компонент "Бизнес- свързваща инфраструктура"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 11:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на приетия с решение на Общински съвет № 27-1 от 01 март 2005 година Общински план за развитие Приоритет 2- Подобряване на инвестиционния климат и подкрепа на малкия и среден бизнес - Мярка 3 - Подобряване на бизнес инфраструктурата и услугите:

1. Дава съгласие върху публична общинска собственост, находяща в промишлена зона "Север", ограничена от улици "Ангел Стоянов", " Ген. Стефан Попов", "Тодор Кантарджиев" и бул. "25-ти септември", да се извършат интегрирани инфраструктурни дейности и право на експлоатация по проект "Пилотна интегрирана инвестиционна грантова схема за регионално развитие на Североизточен планов район"- BG2003/004-937.11.03- компонент "Бизнес- свързваща инфраструктура", в случай, че проектното предложение бъде финансирано.

2. Дава съгласие да се предвидят средства от бюджета за съфинансиране на дейностите по проекта в размер на 10 на сто и ДДС от одобрената проектна стойност.

3. Възлага на Кмета последващи съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Даване съгласие за учредяване на ипотека върху сградата на "Диагностично-консултативен център ІІ - Добрич " ЕООД или за сключване на договор за поръчителство с цел обезпечаване на инвестиционен банков кредит за закупуване на ядрено-магнитен резонанс

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 12:

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл.40 от Закона за общинския дълг, Общински съвет град Добрич дава съгласие за сключване на Договор за поръчителство по Договор за банков кредит за сумата от 789048 лева на "ДКЦ ІІ - Добрич" ЕООД с Търговски банки за закупуване на ядрено - магнитен резонанс.

ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 1 "против", 6 "въздържали се".

2. Определя за свои представители в комисията, която да проведе процедура на пряко договаряне с кредитодатели Председателите на ПК "Здравеопазване и социални услуги" и ПК Приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол и управление на общинската собственост", зам.- председателя на ПК "Бюджет, финанси и данъчна политика", представители на общинска администрация и представители на "ДКЦ ІІ- Добрич" ЕООД.

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

3. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия .

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Информация за състоянието и готовността за учебната 2005/2006 година в общинските училища и детски градини

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 13:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА

1. На основание чл. 11 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОН утвърждава за учебната 2005/2006 г. четири слети паралелки в ОУ "От. Паисий" Рилци.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

2. ЕГ "Г. Милев", СОУ" Дора Габе" , ОУ "Хр. Ботев", ОУ "Хр. Смирненски", ОУ "Ст. Караджа" и ОУ "От. Паисий" да преминат делегиран бюджет, считано от 01.01.2006 г. след разпределяне на средствата по обективни критерии, съгласувано с директорите на училищата и утвърждаване от кмета.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

3. Считано от 01.07.2005 г. издръжката на Хор на учителките гр. Добрич да се увеличи от 4 000 лв на 5 000 лв годишно, за сметка на "Други дейности по образованието".

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Информация относно "ПФК Добруджа" АД град Добрич

По точка 14 от дневния ред не бе проведено гласуване

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 15:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната одобрява разходите за командировки на Kмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за първото шестмесечие /пътни, дневни и квартирни пари/, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Удължаване срока за ликвидация на ЕООД "Добруджа- автотранспорт"- в ликвидация град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 16:

1. Текстът на чл. 27 ал. 2 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, който гласи " По изключение при неизвършване на ликвидацията в срок, договорът с ликвидатора може да бъде удължен, но за не повече от шест месеца" се изменя, като отпада текстът "но за не повече от шест месеца" .

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 1 "против", 7 "въздържали се".

2. Текстът на чл. 27 ал. 3 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, който гласи" Не се допуска повторно сключване на договор със същия ликвидатор при неизвършване на ликвидацията в сроковете по ал. 1 и ал. 2 " отпада

ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".

3. На основание чл. 266 ал. 2 от Търговския закон и чл. 27 ал. 1 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества удължава срока за ликвидация на "Добруджа- автотранспорт" ЕООД- в ликвидация до окончателната разпродажба на активите на дружеството, но за не повече от шест месеца.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

4. Задължава Кмета да предприеме необходимите съгласно Закона действия за удължаване срока на договора на досегашния ликвидатор Нели Колева Иванова и за вписване на новонастъпилите обстоятелства по партидата на дружеството в ДОС.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕПИС - извлечение!
ОСЗ 32/26 юли 2005 година

ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2005 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Конкретизиране на средствата предоставени за ППР - Газификация на спортните зали в град Добрич - по комплекси

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 32 - 17:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1 т.6 от ЗМСМА разпределя предвидените средства за обект № 36 - Раздел ІІІ Собствени бюджетни средства от Програмата за капиталови разходи за 2005 г. , по зали и комплекси, както следва :

Обект ППР-Газификация "Спортни зали"- 21 000 лева

В т.ч ППР - Газификация спортни зали комплекс "Русалка " - 8 500 лева

ППР - Газификация спортна зали комплекс "Добротица"- 10 000 лева

ППР - Газификация спортна зали комплекс "Младост" - 2 500 лева

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

Последна промяна: 17:05:37, 20 Юни 2013
Свали в pdf