Решения от заседание №35 на ОбС на 25.10.2005 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Общински план за развитие на Добрич за периода 2007 - 2013 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 35 - 1:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.28, т.1 на Закона за регионално развитие, приема Общински план за развитие на Добрич за периода 2007-2013 година.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 1 "против", 12 "въздържали се".

2. Възлага на Кмета последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 1 "против", 8 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за решение за постигане на споразумение с "РМД Жакард" АД


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 35 - 2:


І. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, възлага на Тристранната комисия и Председателя на същата - в срок до 10.ХІ.2005 година да довърши работата си по изпълнение на решение № 29-32/26.04.2005 година на Общински съвет град Добрич, като даде становище по спорните въпроси, а именно:
1. точният размер на дължимата от "РМД Жакард" АД главница по приватизационния договор;
2. точният размер на дължимата неустойка от "РМД Жакард" АД за забава, ако такава се дължи;
3. стойността на липсващите 6 945 кв.м. земя;
4. включена ли е в цената на приватизационната сделка стойността на липсващите 6 945 кв.м. земя;
5. стойността на липсващите в оценката апартамент и магазин описани по-горе, собственост на тогавашното дружество "Жакард" ЕООД;
6. да се уточнят какви точно са претенциите на "РМД Жакард" АД по отношение на заведеното дело срещу Община град Добрич, с оглед решаване на спорните въпроси, съответно оттегляне на иска от страна на "РМД Жакард" АД;
По т.3 и т. 5 преди да се извърши оценката, да преценят и съответно да се мотивират, по коя точно цена ще се оценят - към настоящият момент или към датата на сключване на договора.
ІІ. Да се изпрати проекто-предложение за споразумение до Управителния орган на "РМД Жакард" АД за тяхна оценка и становище.
ІІІ. След изясняване на спорните въпроси между Община град Добрич и "РМД Жакард" АД в срок до 20.ХІ.2005 година да се предложи на Общински съвет град Добрич проект на споразумение, за обсъждане и съответно одобряване.


ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 12 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация относно състоянието на "Стоматологичен център І - Добрич" ЕООД град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 35 - 3:

 

Общински съвет град Добрич приема за сведение информацията относно състоянието на «Стоматологичен център І - Добрич» ЕООД град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Потвърждаване на действията на Кмета на Община град Добрич по Т.Гр.Д. № 68/2002 г. по описа на Добрички окръжен съд


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 35 - 4:

1. Общински съвет град Добрич , на основание чл. 21, ал. 1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, чл. 25 от Гражданско - процесуален кодекс, потвърждава действията на Кмета на Община град Добрич по завеждане на иска срещу "Медицински център - Добрич" ЕООД и потвърждава извършените в съдебното производство действия.

2. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за подпомагане издаването на том трети "Преди да се родя и след смъртта ми" от Ивайло Петров - Почетен гражданин на Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 35 - 5:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, дава съгласие Община град Добрич да предостави на Издателство "Захарий Стоянов" град София сумата от 5 000 (пет хиляди) лева за издаване на третия том "Преди да се родя и след смъртта ми" от съчиненията на Ивайло Петров - Почетен гражданин на Добрич. Средствата да бъдат осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи, § 9700.

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

2. Срещу сумата (в тираж, съответстващ на стойността) да бъдат предоставени издадените съчинения на Ивайло Петров - том трети - "Преди да се родя и след смъртта ми" и разпределени на училищните библиотеки.

ГЛАСУВАЛИ: 17 "за", 2 "против", 14 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Избор на площадки за изграждане на регионално депо за битови отпадъци и избиране на форма за неговото управление

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 35 - 6:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с реализацията на ИСПА проект „Регионално управление на отпадъците - Добрич", приема като най-подходящи за изграждане на регионално депо за обезвреждане на битовите отпадъци, генерирани от населението на общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик.
А) площадка Сенокос - юг (с пореден номер 20 в доклада на „Консорциум ГеоКомплекс" ООД);
Б) площадка Бенковски - запад (с пореден номер 25).
2. Като най-удачна форма за управление на новоизграденото регионално депо за битови отпадъци приемаме създаването на Акционерно дружество.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи действия.


ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ:
21 "за", 1 "против", 9 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложения на Временната комисия във връзка с изясняване обстоятелствата, изложени в молбите на наследниците на Ангел Господинов Лазаров - АЕМО "Стария Добрич"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 35 - 7:

Общински съвет град Добрич възлага на Кмета на Община град Добрич:
1. Да изпълни решение №14-18 от 26.05.2004 година на Общински съвет град Добрич и се влезе във владение на пазара. В едномесечен срок да докладва пред Общински съвет за предприетите законови действия по изпълнението му.
ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 11 "въздържали се".

2. Да обжалва постановлението на Окръжна прокуратура град Добрич от 04.10.2005 година по преписка № 377 от 2005 година по описа на Окръжна прокуратура Добрич пред Апелативна прокуратура град Варна.
ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

3. Да извърши последващи действия по изпълнение на горните две решения.
ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Обявяване на конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 35 - 8:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21а, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, ОБЯВЯВА конкурс за избиране на Обществен посредник /Омбудсман/.
2. На основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник кандидатите следва да представят в срок не по-късно от 09.11.2005 година в Общински съвет град Добрич СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
• мотивирана молба;
• автобиография;
• свидетелство за съдимост;
• копие от диплом за висше образование;
• копие от трудова /служебна/ книжка или документ, удостоверяващ трудов стаж;
• декларация за липса на обстоятелства, свързани с несъвместимост по чл. 11 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник;
• препоръки;
• концепция за дейността си като обществен посредник до три стандартни печатни страници.
3. Задължава в срок до 21.11.2005 година ПК "Законност, обществен ред и контрол" да извърши проверка на документите на всички кандидати, представени от екипа на проекта и новопостъпили такива /след обявяване на конкурса от Общински съвет/. Да извърши събеседване по реда на чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник и да предложи на Общински съвет кандидатурите на явилите се на конкурса.
4. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допълване списъка на общинските имоти - публична общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 35 - 9:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, параграф 5, ал.2 ПЗР на Закона за общинската собственост, допълва решение № 29-8/24.04.2001 година, доп. и изм. с решения №№ 44-4/28.05.2002 година; 59-6/27.05.2003 година; 14-8/26.05.2004 година и 25-24/25.01.2005 година с имотите - публична общинска собственост, както следва:
- Дворно място УПИ VII за озеленяване, кв.509 с площ 480 кв.м. по ул. Г.Делчев, АОС № 2515/07.07.2004 г.;
- Дворно място УПИ I за озеленяване, кв.589 с площ 12136 кв.м. по бул. Русия, АОС № 2720/31.01.2005 г.;
- Дворно място УПИ Х за озеленяване, кв.560 с площ 180 кв.м. по бул. Русия, АОС № 2893/23.06.2005 г.;
- Търговски обект - работилница за тестени изделия с площ 50,85 кв.м., представляваща имот № 5489, кв.107 по ул. Черноризец Храбър 1, АОС № 2751/22.04.2005 година.
2.Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 35 - 10:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.33, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж на търг с тайно наддаване за:
- Строително петно с общо застроена площ 408 кв.м. за изграждане на 20 /Двадесет/ броя гаражи на един етаж в УПИ ІІ, кв.1 по плана на ЖК "Запад" на град Добрич;

2. Общински съвет град Добрич одобрява предложената начална тръжна цена за строително петно в УПИ ІІ, кв.1 по плана на ЖК "Запад" на град Добрич - 12 624 /Дванадесет хиляди шестстотин двадесет и четири/ лева;

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
4. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - столова /разливна/ в ОУ "Стефан Караджа" град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 35 - 11:


Сградата /бивш стол - разливна/, намираща се в двора на ОУ "Стефан Караджа" град Добрич да бъде демонтирана и по този начин увеличен двора на училището.


ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 3 "против", 6 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - Корпус ІІІ /бивш партиен дом/ - южно фоайе - град Добрич.


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 35 - 12:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - южно фоайе в Корпус ІІІ град Добрич - за поставяне на банкомат - 1,00 кв. м. с начална тръжна цена 50,00 лева /месец/. Цената е определена с Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество към Приложение І, т.14 - за срок от 5 /пет/ години.
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.


ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по бул. Русия, 45 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 35 - 13:


І. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Иван Стоянов Иванов за УПИ V-3224, отреден за бензиностанция, кв.560 по бул. Русия, 45, като Общината продаде своята част за сумата от 12 150.00 /Дванадесет хиляди сто и петдесет/ лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година


ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10-30 на Община град Добрич за 2005 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 35 - 14:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, приема актуализираната Програма за капиталовите разходи, средствата по § 10-30 и включването на нови обекти, посочени в Приложение № 1.

2. Завишава годишната задача с 389 712 лева, от които:
• 150 000 лева от преизпълнение на приходите от приватизационната програма;
• 92 000 лева капиталови разходи от Министерство на финансите;
• 147 712 лева за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи § 9700.
ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".

3. Възлага на Кмета да се създаде регистър на некоректните изпълнители на обекти.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


Приложение № 1

П Р О Г Р А М А
за капиталовите разходи и средствата по § 10 - 30
на Община град Добрич за 2005 година
Частична корекция - м. октомври

№ по ред Наименование на обектите и капиталовите разходи по източници за финансиране Утвърдена годишна задача
било
Предложение за годишна задача става
І. Отчисления от приватизацията - чл. 10, ал.1, т.3 ЗПСК 1 073 500 1 223 500
1. Разширение Гробищен комплекс - 2 алеи християнска част и 2 алеи мюсюлманска част 54 000 53 000
2. Център за защита на природата и животните - Административна сграда - газификация 25 000 15 300
3. Кабелна линия и изграждане на ново осветление в Промишлена зона "Север " 40 000 41 000
4. Магазинна част ЖБ "Добруджа " - блок Г 66 000 78 700
5. Благоустройствени мероприятия - ЖБ "Добруджа" бл.Г 26 000 26 000
6. ПУП - ЦГЧ - окончателен проект І 5 600 5 600
7. ПУП - ЦГЧ - окончателен проект ІІ 5 400 5 400
8 ПУП - ЦГЧ - окончателен проект ІІІ 5 500 5 500
9. ПУП - ЦГЧ - окончателен проект ІV 5 600 5 600
10. Благоустройствени мероприятия в междублокови пространства 237 400 237 400
в това число по обекти :
- Подход ЖСК "Еверест " от ул. Места 34 824 34 824
- Подход ЖСК "Струма " № 7 и 9 от ул. "Струма" 26 089 26 089
- Подход ЖСК "Методи Кусевич" от ул. "Г.Кирков" 69 481 69 481
- Подход ЖСК "В.Коларов " 1 и 2 40 463 40 463
- Подход за бл. 70 в ЖК "Дружба " ІІ 18 675 18 675
- Подход за ЖСК "Родопа " и тротоар по ул. "В..Левски " и ул. "Хан Аспарух " 20 910 20 910
-Тротоар по ул. "Стефан Стамболов" - ЖК "Дружба" 4 26 958 26 958
11. ППР - Газификация ЦУТНТ 5 000 2 000
12. Допълнително извършени работи по пътните обекти, включени в Програмата за реконструкция и рехабилитация на общинската улична мрежа 598 000 748 000


ІІ. Целева субсидия по чл. 10 ал.1 от ЗДБРБ и ПМС № 179 на МС от 29.07.2005 год.
1488 800  1580 800
А. Местни дейности 1396 000 1438 000
1. Рехабилитация на водопровод бул. "Добруджа" 85 000 85 000
2. Водопровод и канализация по ул. "Акация" 16 000 -
3. Канализация по ул. "Хаджи Димитър" 20 000 30 000
4. Канализация по ул. "Г.Кирков" 8 000 11 900
5. Канализация по ул. "Ц.Церковски" 9 000 12 800
6. Водопровод и канализация по ул. "Ген. Цимерман"- тупик 10 000 -
7. Канализация по ул. "Оборище" 9 000 8 500
8. Проучвателни и проектни работи на В и К обекти 10 000 7 900
9. Проучвателни и проектни работи -- кабелни линии и изграждане ел. осветление в ПЗ "Север" 6 000 5 400
10. ППР Реконструкция на обслужващ път към Депо за ТБО - при с. Богдан 3 000 2 750
11. ППР - Ел. осветление - Градски парк 1 000 600
12. Канализация по ул. "Огоста" 1 000 750
13. Канализация по ул. "Боряна" 18 000 18 400
14. Изграждане на ново осветление в ЖК "Балик " - ул. Теменуга, Хр.Ботев, Каменица, Емона , Ясна поляна - 54 000
15. Реконструкция и рекултивация на Депо за ТБО - при с. Богдан съгл. Приложение № 6 от ЗДБРБ за 2005 година. 1 200 000 1 200 000
В т. число : Строителен надзор 20 000 5 000
Инвеститорски контрол 20 000 -

Б. Държавни дейности 92 800 142 800
1. Газификация Художествена галерия - оборудване котелно и ОВ инсталация 60 800 58 800
2. Газификация Корпус ІІІ - Библиотека "Дора Габе" 30 000 59 000
3. Читалище "Й .Йовков"- компютърна техника 2 000 2 000
4. Осн. ремонт и преасфалтиране спортна площадка ОУ "Хр.Смирненски " - 23 000
ІІІ. Собствени бюджетни средства 971 000 1104 112
1. Съвместяване на кадастрален план с изработената карта за ЖК "Изгрев" 2 000 2 000
2. Защитен софтуерен модел " SMATREY " - 3 бр. 1 500 1 500
3. ПУП на ЖК "Добротица" - предварителен проект 42 000 27 000
4. ПУП на ЖК "Изгрев " - предварителен проект 35 000 29 000
5. ППР - ЖБ "Добруджа " блок Д - преработка на проекта в монолитно строителство 50 000 50 000
6. Проект "Благоустрояване на средата за обитаване в ЖК Модерна махала" Дялово участие - строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол 7 600 6 400
7. Проект " Изграждане на младежка територия за спорт и социално достъпна среда ОУ "Хр. Смирненски" - Дялово участие - строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол 2 900 2 100
8. Сглобяема битова сграда дейност "Озеленяване" 12 000 15 000
9. Изработване на специализиран кадастрален план на Градски парк "Св.Георги" по указани граници. 10 000 6 300
10. § 52 - 01 Компютърни конфигурации и аксесоари 99 000 95 700
11. § 52 - 05 Стопански инвентар 9 000 15 500
12. § 52 - 04 Транспортни средства 30 000 24 300
13. § 52-- 03 Друго оборудване, маш. и съоръжения 42 000 39 500
14. § 53 - 00 Програмни продукти 10 000 10 000
15. Покриване разлики в цени на апартаменти на отчуждени собственици обезщетени в ЖСК / за общи части / 3 000 -
16. Жилищен блок "Добруджа" - секция Д 46 000 -
17. Изработване и монтаж - Градски часовник 15 000 -
18. Изграждане паметник "Св.Св.Кирил и Методий" 11 000 10 650
19. Рехабилит. водопровод - домови отклонения ул. Славянска 1 000 1 000
20. Изграждане на приют за бездомни кучета 50 000 -
21. Газификация Корпус ІІІ и Зала "Добрич " 50 000 100 000
22. Газификация Клуб на пенсионера "Димят" по ул.Л. Каравелов 3 000 3 000
23. Увеличаване размера на Общинската част от капитала в "Добрички панаир" АД 20 000 20 000
24. Рехабилитация на водопровод по бул. Добруджа 15 000 16 000
25. ППР - Отоплителна инсталация - Община Добрич 5 000 1 100
26. Рампа за хора с увреждания -- Поща 3 000 3 000
27. Рампа за хора с увреждания - "Соц. грижи" 5 000 8 000
28. Основен ремонт "Бинго зала" - Младежки дом 45 000 54 000
29. Канализация по ул. "8 - ми март" 15 000 16 000
30. Основен ремонт на училища 110 000 116 600
в това число :
- ОУ "Й. Йовков" - физк. салон - подмяна дюшеме и бояджийски работи 10 000 14 200
- ОУ "Хр. Смирненски" - основен ремонт фасада физк.салон 8 000 4 600
- ОУ "П.Волов" - осн. ремонт фасади 30 000 30 000
-СОУ "Дора Габе" - частичен ремонт основна канализация 3 000 3 000
- ОУ "Ст.Караджа" - физк. салон - подмяна дюшеме и стр. бояджийски работи 10 000 14 500
- ОУ "Хр. Ботев" - пожароизвестителна инсталация 13 000 14 300
- ОУ "Хан Аспарух" - асфалтиране спортна площадка 12 000 12 000
- СОУ "Л.Каравелов" - асфалтиране спортна площадка 14 000 14 000
- СОУ "П.Р. Славейков" - ремонтни работи 10 000 10 000
31. Подмяна оборудването на фонтан в ЦГЧ 8 000 8 000
32. Съфинансиране на проекти одобрени от Социално - инвестиционния фонд към Министерство на труда и социалната политика - 20 % 60 000 -
33. Съфинансиране на основен ремонт на обекти по Проект "Красива България " - 52 % ДГ № 17 и ДЯ "Пролет" 69 000 110 000
34. Изработване на задание за проектиране на стадион "Дружба" - 5 000
35. Основен ремонт външна канализация - Младежки дом 4 000 2 400
36. Дялово участие на Общината в търговско дружество 4 000 4 000
37. ППР - Газификация "Спортни зали"
в т.ч.
ППР - Газификация спортна зала комплекс "Русалка"
ППР - Газификация спортна зала комплекс "Добротица"
ППР - Газификация спортна зала комплекс "Младост" 21 000

8 500
10 000
2 500 21 000

8 500
10 000
2 500
38. ППР - Стадион "Дружба" 40 000 -
39. Подлез "Градски парк"- парапети, облицовка с бет. плочи и други СМР 15 000 15 000
40. Магазинна част ЖБ "Добруджа " - блок Г - 44 000
41. Доставка и монтаж на нови касети за уличното осветление - 10 000
42. Допълнително извършени работи по пътните обекти, включени в Програмата за реконструкция и рехабилитация на Общинската пътна мрежа - 172 062
43. ППР - Преасфалтиране ул. Сан Стефано, В. Левски - 8 000
44. Изграждане и монтаж барелеф "Райко Цончев " - 15 000
45. Газификация читалище "Й. Йовков" - 10 000
46. Отоплителна инсталация - сграда Община -Добрич - 6 000
ІV. Средства по § 10 - 30 1385 000 1399 600
1. Изкърпване на уличната мрежа - град Добрич 500 000 500 000
2. Локални ремонти 350 000 350 000
В т. число - Ремонт и асфалтиране тротоари по ул. Отец Паисий - от бул. Добруджа до ул. Гурко 54 000 54 000
- Ремонт и асфалтиране тротоари ул. Славянска и Вихър 54 000 54 000
- Обезопасяване и оформяне на екстериора на пешеходен подлез по бул. Трети март 54 000 54 000
- Повдигане на РШ по уличната мрежа на града и извършване на други аварийни и неотложни строително- ремонтни работи 36 000 36 000
- Извършване на СМР и/или доставка на строителни материали за благоустройствени и ремонтни работи по програмата за реализация на благоустройствени мероприятия на общински обекти - Общинска собственост с участие на местното население, като размерът на финансиране на всяка една от благоустройствените дейности е в границите от 1000 до 10 000 лева 98 000 98 000
- Аварийно поддържане на уличната мрежа през годината 54 000 54 000
3. Енергоефективна реконструкция на системата от улично осветление - ІІІ етап 250 000 250 000
4. Аварийно поддържане на уличното осветление 50 000 50 000
5. Съфинансиране на Проект "Красива България" - 52 % 225 000 225 000
6. Ремонтни работи сграда по ул. "В.Левски" 10 000 10 000
7. Възстановяване касети за улично осветление - 10 000
8. Ремонтни работи - Младежки дом - 1 600
9. Ремонт фасада - Художествена галерия - 3 000
V. Облигационен заем 4 434 014 4 434 014
1. Преасфалтиране ул. Славянска и Вихър 42 321 42 321
2. Преасфалтиране бул. Добруджа 1 434 840 1 434 840
3. Преасфалтиране бул. 25-ти септември 1 143 265 1 143 265
4. Преасфалтиране бул. Русия 438 446 438 446
5. Преасфалтиране бул. Трети март 401 352 401 352
6. Преасфалтиране ул. Ген. Георги Попов 515 211 515 211
7. Преасфалтиране ул. Калиакра 364 445 364 445
8. Строителен надзор 94 134 94 134
VІ. Други източници 194 396 194 396

1.
Реконструкция и рекултивация на Депо за ТБО - с. Богдан
194 396
194 396
Общо : І+ІІ+ ІІІ+ ІV+ V+ VІ : 9 546 710 9 936 422

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за даване съгласие за начална спирка на международни автобусни линии

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 35 - 15:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35, т. 5 от Наредба 11 от 31.10.2002 година на Министерството на транспорта и съобщенията дава съгласие "Търново туризъм" ЕООД град Варна да ползва за начална спирка Автогара град Добрич за международната автобусна линия гр. Добрич - гр. Варна - гр. Бургас - гр. Малко Търново - до гр. Истанбул /Турция/ с начален час на тръгване от град Добрич 9:30 и 16:00 часа.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промени в списъка на таксиметровите местостоянки.


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 35 - 16:
(изменено с решение № 36-9 от 29.11.2005 година)

1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 47, ал. 1 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на Министерството на транспорта и съобщенията изменя свое Решение 14-15/27.04.2000 г. като:
• Закрива таксиметрова стоянка № 31 пред ресторант "Стара къща";
• Измества таксиметрова стоянка № 38 от входа на ДКЦ II на 30 метра южно от съществуващата автобусната спирка;
• Променя местоположението на таксиметрова стоянка № 26 от тротоара срещу спортни зали съответно на пешеходната пътека по бул. "25-ти септември", срещу магазин "Хускварна".
2. Възлага на Кмета последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне на носителя на Националната литературна награда "Йордан Йовков" и на отличие за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 35 - 17:


1. Удостоява академик АНТОН ДОНЧЕВ с Националната литературна награда "Йордан Йовков".

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

2. Удостоява АТАНАС ЦОНКОВ - писател, изследовател на Йовковото творчество и ЙОРДАН ДАЧЕВ - публицист, изследовател на Йовковото творчество, с отличие за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за именуване на Огледална зала град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 35 - 18:


Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:
І. Именува Огледалната зала на град Добрич като Огледална зала "Нели Божкова", в памет на оперната певица със световна слава, родена в Добрич - Нели (Недялка) Костова Божкова (1949-2004).
ІІ. В случай, че с окончателно съдебно решение обектът бъде обявен за имот държавна собственост, Общински съвет предлага на компетентните органи да приемат наименованието Огледална зала "Нели Божкова".


ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за освобождаване на член на Управителния съвет на Общински гаранционен фонд от квотата на Общински съвет и избор на нов член на Управителния съвет


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 35 - 19:


На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 и ал.4., от "Правилника за организацията и работата на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия" освобождава като член на УС на ОГФ Олга Задгорска и избира за член на Управителния съвет Светлана Жечева - общински съветник.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич.


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 35 - 20:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява разходите за командировки на Kмета на Община град Добрич за третото тримесечие /пътни, дневни и квартирни пари/, съгласно Приложение № 1.

 

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна на Решение № 7-12/16.12.2003 година на Общински съвет град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 35 - 21:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 3 от ППЗУЖВГМЖСВ и във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ, прави промяна в състава на Местната комисия, определен с Решение № 7-12/16.12.2003 година, както следва:

1. Да бъде заличен досегашния член от състава на Комисията Олга Габриел Задгорска - зам. председател на ПК "Законност, обществен ред и контрол".
2. Да бъде вписан на мястото на заличения член в състава на Комисията Владимир Димов Калчев - общински съветник.

 

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, на неправителствени организации

С 18 гласа "за", 8 "против" и 4 "въздържал се", предложението за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, не бе прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/25 октомври 2005 година


ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2005 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Попълване състава на Постоянните комисии при Общински съвет град Добрич

Предложението за попълване състава на Постоянните комисии при Общински съвет град Добрич бе оттеглено от вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

Последна промяна: 17:03:16, 20 Юни 2013
Свали в pdf