Решения от заседание №36 на ОбС на 29.11.2005 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за частична актуализация на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10-30


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, приема частичната актуализация на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10 - 30, съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

Приложение № 1

П Р О Г Р А М А
за капиталовите разходи и средствата по § 10 - 30
на
Община град Добрич за 2005 година
частична корекция - м. ноември

№ по ред Наименование на обектите и капиталовите разходи по източници за финансиране Утвърдена годишна задача -било Предложение за годишна задача - става
І.Отчисления от приватизацията 1 223 500 1 223 500
ІІ.Целева субсидия съгласно ЗДБРБ 1 580 800 1580 800
1. Проучвателни и проектантски работи-
В и К обекти 7 900 8 050
2. Канализация ул. Г. Кирков 11 900 11 750
ІІІ. Собствени бюджетни средства 1 104 112 2 268 112
1. Допълнително извършени работи по пътните обекти, включени в Програмата за реконструкция и рехабилитация на Общинската пътна мрежа 172 062 1 277 062
2. Газификация бивша Бинго зала - Младежки дом - 8 000
3. Доставка на 2 броя потопяеми помпи за транспортиране на отпадни фекални води ПС "Север " - 27 000
4. Рампа за хора с увреждания "Соц.грижи" 8 000 10 000
5. Канализация по ул. 8 - март 16 000 17 000
6. ППР -Преасфалтиране ул. Цар Петър, ул Хр.Смирненски и ул "Ралица " - 10 000
7. ППР - В и К ПЗ "Север " - 1 000
8 Доставка и монтаж на нови касети за уличното осветление 10 000 20 000
ІV. Средства по § 10 - 30 1 399 600 1 481 600
1. Локални ремонти 350 000 442 000
В т.ч Повдигане на РШ по уличната мрежа на града и извършване на други аварийни и неотложни СМР 36 000 54 000
- Ремонт тротоари, стълбища, предпазни ограждения и други благоустройствени мероприятия - 54 000
2. Възстановяване касети за улично осветление 10 000 20 000
V.Облигационен заем 4 434 014 4 434 014
Общо І +ІІ+ ІІІ + ІV+ V 9 742 026 10 988 026
VІ.Други източници 194 396 609 440
1. Реконструкция и рекултивация на Депо за ТБО - с. Богдан 194 396 609 440
Общо : 9 936 422 11 597 466

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2005 година в частта "местни дейности"


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 2:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от ЗОБ, приема актуализирания бюджет на Община град Добрич по приходната и разходната част на местните дейности в размер на 16 948 582 лева, съгласно Приложения от № 1 до № 9.
2. Задължава Кмета на общината да отрази промените по съответните дейности, функции и параграфи на Единната бюджетна класификация.


ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година


ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за общински нежилищни обекти, публична общинска собственост - спирки /5 бр./

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 3:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7 от ЗОС, чл. 3, ал. 1, т. 7 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост, Общински съвет град Добрич реши:
1. Открива процедура за предоставяне на концесия за срок от 30 години, за следните обекти, публична общинска собственост:
• спирка по ул. Ген. Гурко /до Дом Паметник "Йордан Йовков"/, съгласно кадастралния и регулационен план на ЖК "Русия 1" на град Добрич;
• спирка по ул. Батовска, /старото обръщало/, съгласно плана на гр. Добрич -ЖК "Добротица";
• спирка по ул. "Отец Паисий" /до "Стоматологичен център I- Добрич"/ ЕООД, съгласно плана на гр. Добрич - ЦГЧ;
• спирка по бул. "Русия" /до СОУ "Св. Кл. Охридски"/, съгласно плана на гр. Добрич - ЖК "Русия-2";
• спирка по ул. "Димитър Ковачев" /пред бл. 44/, съгласно кадастралния и ЗРП на ЖК "Балик-Йовково" - Юг на град Добрич,
за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината.
2. Възлага на Кмета последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението на решението.
ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Оспорване на Решение № 35-7 от 25.10.2005 година на Общински съвет град Добрич в частта му по т. 1 на основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 4:

I. Общински съвет град Добрич отменя свое решение № 35-7/ 25.10.2005 година в частта му по точка първа, а именно:
Възлага на Кмета на Община град Добрич:
1. Да изпълни решение № 14-18 от 26.05.2004 година на Общински съвет град Добрич и се влезе във владение на пазара. В едномесечен срок да докладва пред Общински съвет за предприетите законови действия по изпълнението му.
II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да изпълни решение 14-18/ 26.05.2004 година на Общински съвет град Добрич, съгласно законоустановения ред по смисъла за Търговския Закон и Устава на акционерното дружество ПФК "Добруджа".

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година


ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно "Стоматологичен център - І - Добрич" ЕООД

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, глава ХVІІ "Ликвидация", чл. 266 и следващите от Търговския закон, чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, реши:
1. Прекратява "Стоматологичен център-І-Добрич" ЕООД и го обявява в ликвидация.
2. Определя 6 /шест/ месечен срок за ликвидация.
3. Делегира на Кмета на Община град Добрич последващите права и задължения по прекратяването и ликвидацията на търговското дружеството, съгласно закона и Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.
4. След приключване на процедурата по ликвидиране и прекратяване на Търговското дружество и вписване на заличаването в търговския регистър при Добрички окръжен съд, за имот, представляващ Стоматологична поликлиника на четири етажа и сутерен със застроена площ от 1834 кв. м., ведно със застроено и незастроено дворно място, представляващо парцел І в кв. 12а с площ 5000 кв. м., находящ се в град Добрич, ул. Д. Петков №5, Кметът на Община град Добрич да предприеме действия за обявяване на същия за имот публична общинска собственост на основание чл. 3, ал. 2 от ЗОС.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ:27 "за", 7 "против", 5 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за разпределение на клубната база на територията на град Добрич между политическите партии и коалиции


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 36 - 6:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 4 от ЗОС и чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП, одобрява направеното предложение за разпределение на клубната база между политическите партии и коалиции в Община град Добрич съгласно Приложение 1.
2. Възлага на Кмета последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

Приложение № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛУБНАТА БАЗА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ДОБРИЧ
МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

№ Политическа партия/коалиция Адрес Обща квадратура
кв.м
1. Партия "Ново време" Стая № 3 на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда по ул. Христо Смирненски 13 28.30
2. ПД "Социалдемократи" Двойната стая в сградата по ул. Хан Кардам 13 32.40
3. Коалиция "Атака" Сграда по ул. Славянска 24 57.40
4. "ВМРО - Българско национално движение" Помещение в партерния етаж на жилищна сграда по бул.25-ти септември 18 /под бл.34/ 51.00
5. "Демократи за силна България" Стаи №№ 2 и 4 на І-ви етаж и стая № 1 на ІІ-ри етаж от двуетажна масивна сграда по ул. Христо Смирненски 13 41.00
6. "Движение за права и свободи" Масивна сграда по ул. Максим Горки 8 и помещение по ул. Отец Паисий 26 172.50
7. "БСДП" Стая в сградата по ул. Хан Кардам 13 16.00
8. "ПБС" Стая в сградата по ул. Хан Кардам 13 11.40
9. "БЗНС - НС" ІІ-ри и ІІІ-ти етаж от сградата по ул. Независимост 7 140.00
10. Коалиция "За Добрич" Стая № 1 на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда по ул. Христо Смирненски 13 11.70

11. Съюз на патриотичните сили и войните от запаса "Защита" Стая № 6 от сградата по ул. Васил Левски 7 15.84

Забележка: Цените са определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество към Приложение І т.1 - дейности с нестопанска цел/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за побратимяване на Община град Добрич с Община Сочи, Русия

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 36 - 7:

1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема предложението за побратимяване на Община град Добрич с Община Сочи, Русия.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.


ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване и утвърждаване на предложението от Комисията за провеждане на конкурси за избор на управители на лечебни заведения (определена с решение № 33-15/ 20.09.2005 г. на Общински съвет град Добрич), определяне на кандидата, спечелил конкурса, и класиране по ред на следващите участници за управители на лечебни заведения - "ДКЦ I - Добрич" ЕООД град Добрич, "ДКЦ II - Добрич" ЕООД град Добрич и "ОДПЗС д-р Петър Станчев" ЕООД град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 8:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 11, ал.2 от Наредба № 9 от 20.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, утвърждава предложеното от Комисията класиране, а именно:
1. Класира кандидатите за управители на "Диагностично- консултативен център І Добрич" ЕООД, както следва:
НА ПЪРВО МЯСТО - д-р Велина Комарева с крайна оценка "Много добър" 5
НА ВТОРО МЯСТО - д-р Ивелин Марков с крайна оценка "Много добър" 4,95
2. Класира кандидатът за управител на "Диагностично-консултативен център ІІ Добрич" ЕООД на първо място - д-р Силвия Демирева с крайна оценка "Много добър" 5,18
3. Класира кандидатите за управители на "Областен диспансер за психично здраве и стационар д-р Петър Станчев" ЕООД
НА ПЪРВО МЯСТО - д-р Маргарита Новоселска - с крайна оценка "Много добър" 5,08
НА ВТОРО МЯСТО - д-р Евгений Георгиев - с крайна оценка "Много добър" 4,67

ІІ. Определя класираните на първо място за спечелили конкурса за управител за лечебните заведения, а именно:
за "ДКЦ І Добрич" ЕООД - д-р Велина Комарева
за "ДКЦ ІІ Добрич" ЕООД - д-р Силвия Демирева;
за "ОДПЗС д-р П. Станчев" ЕООД - д-р Маргарита Новоселска.

ІІІ. На основание чл. 12 от Наредба № 9 от 20.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, възлага на Председателя на Комисията, определена за организиране и провеждане на конкурси за възлагане управление за срок от три години на лечебни заведения - проф. Енчо Калчев -общински съветник от Общински съвет град Добрич, в пет дневен срок от приемането на настоящото решение да обяви класирането на кандидатите на таблото за съобщения на Общински съвет - Добрич, находящо се в Община град Добрич, ул. България № 12 , както и да уведоми участниците в конкурса за класирането и приетото решение от Общински съвет град Добрич.

IV. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно закона и подзаконовите нормативни актове, действия по сключването на договори за възлагане на управление на "ДКЦ І Добрич" ЕООД, "ДКЦ ІІ Добрич" ЕООД и "ОДПЗС д-р П. Станчев" ЕООД.


ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година


ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за частично изменение на Решение № 35-16 от 25.10.2005 година на Общински съвет град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 9:
(спряно със заповед № РД-11-06 от 05.01.2006 година на Областен управител; решение на ДОС № 20/12.02.2007 г. за отмяна на решение № 36-9/29.11.2005 г., депозирана жалба от Общински съвет до ВАС срещу решение № 20 на ДОС)

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, изменя свое решение № 35-16/ 25.10.2005 г. в частта му по точка първа, предложение първо, както следва:
• Определя два броя паркоместа на таксиметрова стоянка № 31 пред ресторант "Стара къща".
2. Възлага на Кмета последващите, съгласно Закона, действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 3 "против", 9 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година


ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за решение за избиране на обществен посредник на територията на Община град Добрич

 

Във връзка с резултатите от проведеното тайно гласуване (Марияна Петрова - 19 гласа "за", Пламен Тодоров - 7 гласа "за") обществен посредник не бе избран.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година


ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно изпълнение на решение № 35-2 от 25 октомври 2005 година на Общински съвет град Добрич във връзка с "РМД - Жакард" АД


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 11:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, отменя свое решение № 33-18 от 20 септември 2005 година относно изготвяне на споразумение между Община град Добрич и "РМД Жакард" АД.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба чрез конкурс на общински нежилищен имот - отоплителна централа Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 12:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 чл. 64 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич:
• дава съгласие за продажба чрез конкурс на общински недвижим имот № 72624.614.7667 по кадастрална карта на град Добрич за изграждане на хипермаркет при начална конкурсна цена 1 597 710 лева. Имотът е частна общинска собственост, актуван с АОС № 2999/16.11.2005 година и представлява УПИ IX в кв. 529 по плана на ЖК "Русия", предназначен за "търговия и услуги" с площ 21 305 кв. м. с недовършен строеж.
• определя следните приоритети и тежести при оценяване предложенията на участниците, които да бъдат включени в условията за провеждане на конкурса:
- предложена цена - 70 на 100;
- предложен размер на инвестициите - 30 на 100;
- срок за изграждане и въвеждане в експлоатация до 2 години от датата на сключване на договора.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година


ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допълване списъка на общинските жилища за продажба


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 36 - 13:

Общински съвет град Добрич не приема предложението за допълване списъка на общинските жилища за продажба, тъй като счита, че към настоящия момент това противоречи на социалната политика на Община град Добрич и спира продажбата на общински жилища до края на мандат 2003-2007 година.


ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за одобряване на начална тръжна цена за отдаване под наем на снек бар в сутерена на сградата на "Жилфонд - инвест" ЕООД


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 14:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8 от ЗОС и във връзка с чл. 17, ал. 8 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет град Добрич:
1. Определя начална тръжна цена за отдаване под наем на снек бар в сутерена на сградата на "Жилфонд-инвест" ЕООД в размер на 176,06 лева без ДДС и срок за отдаване под наем 5 /пет/ години.
2. Възлага на Управителя на "Жилфонд-инвест" ЕООД последващите, съгласно Закона, действия.


ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имот, общинска собственост, по реда на ЗОС.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 15:

На основание чл. 1, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич:
1. Дава съгласие за продажба чрез търг с тайно наддаване на следния общински имот:
• дворно място за жилищно строителство - УПИ ХІІІ, кв. 104 по плана на ЖК Север 3" с площ 439. 00 кв. м, актуван с АОС № 2772 от 18. 05. 2005 година.
2. Одобрява предложената начална тръжна цена за УПИ ХІІІ, кв.104 по плана на ЖК "Север 3", находящ се на ул. "Столетов" № 76 - 8 400 /Осем хиляди и четиристотин/ лева.
3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
4. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 36 - 16:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж чрез търг с тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени както следва:

• строително петно със застроена площ 40.00 кв. м за изграждане на обект за комплексно обществено обслужване на един етаж при спазване на съответните сервитути в УПИ І, кв.54 по плана на ЖК "Балик Йовково" - юг на град Добрич с начална тръжна цена 1425 /Хиляда четиристотин двадесет и пет/ лева;

• шест строителни петна за изграждане на шест групи гаражи на един етаж в УПИ ХХІІ, кв.1 по плана на ЖК "Балик Йовково" - север на град Добрич, а именно:
а/ А0 с площ 54. 00 кв. м и начална тръжна цена 1512 /Хиляда петстотин и дванадесет/ лева;
б/ Б0 с площ 54. 00 кв. м и начална тръжна цена 1512 /Хиляда петстотин и дванадесет/ лева;
в/ В0 с площ 54. 00 кв. м и начална тръжна цена 1512 /Хиляда петстотин и дванадесет/ лева;
г/ Г0 с площ 54. 00 кв. м и начална тръжна цена 1512 /Хиляда петстотин и дванадесет/ лева;
д/ Д0 с площ 54. 00 кв. м и начална тръжна цена 1512 /Хиляда петстотин и дванадесет/ лева;
е/ Е0 с площ 108. 00 кв. м и начална тръжна цена 3 024 /Три хиляди двадесет и четири/ лева.

2.Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

3.Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.


ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно общински дворни места, останали празни /незастроени/, след освидетелстване и ликвидиране на жилищата

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 17:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, намалява капитала на "Жилфонд-инвест" ЕООД за сметка на резервите с балансовата стойност на следните имоти:
1. Дворно място по бул. Русия №73 с площ 920 кв. м. с балансова стойност 3312 лева
2. Дворно място по ул. Арда №24 с площ 173 кв. м. с балансова стойност 432 лева.
3. Дворно място по ул. Арда №12 с площ 200 кв. м. с балансова стойност 2160 лева.
4. Дворно място по ул. Люле Бургас №20 с площ 70 кв. м. с балансова стойност 504 лева.
5. Дворно място по бул. Добричка епопея №23 с площ 355 кв. м. с балансова стойност 3231 лева.
6. Дворно място по бул. Добричка епопея №27 с площ 100 кв. м. с балансова стойност 910 лева.
7. Дворно място по ул. Екзарх Антим №31 с площ 104 кв. м. с балансова стойност 514.08 лева.
8. Дворно място по ул. Здравец №14 с площ 201 кв. м. с балансова стойност 1407 лева.
9. Дворно място по ул. Максим Горки №31 с площ 285 кв. м. с балансова стойност 1995 лева
10. Дворно място по ул. Радецки №11 с площ 932.44 кв. м. с балансова стойност 805 лева.
11. Дворно място по ул. Еделвайс №7 с площ 50 кв. м. с балансова стойност 540 лева.
12. Дворно място по ул. Хаджи Димитър № 67 с площ 258 кв. м с балансова стойност 712.83 лева.
13. Дворно място по ул. Ал.Кръстев № 13 с площ 155 кв. м. с балансова стойност 1674 лева.
14. Дворно място по ул. Добруджа № 40 с площ 540 кв. м. с балансова стойност 1944 лева.
15. Дворно място по ул. Река Тимок № 5-а с площ 150 кв. м. с балансова стойност 1620 лева.
16. Дворно място по ул. Стоил войвода №2 с площ 200 кв. м. с балансова стойност 1432 лева.
17. Дворно място по ул. Иван Рилски №7-а с площ 292 кв. м. с балансова стойност 3153 лева.
18. Дворно място по ул. Иван Рилски №2-а с площ 91 кв. м. с балансова стойност 982.80 лева.
19. Дворно място по ул. Иван Рилски №2 с площ 105 кв. м. с балансова стойност 1134 лева.
20. Дворно място по ул. Волга № 50 с площ 98 кв. м. с балансова стойност 1058 лева.
21. Дворно място по ул. Петрохан №1,кв.Рилци с площ 1003 кв. м. с балансова стойност 1354 лева.
22. Дворно място по ул. Байкал №3 с площ 250 кв. м. с балансова стойност 2700 лева.
23. Дворно място по ул. Г. Попов № 16 с площ 250 кв. м. с балансова стойност 2700 лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година


ПРОТОКОЛ
№ 36


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване на имоти, частна общинска собственост, на Сдружения с нестопанска цел

Докладната записка относно, предложение за отдаване на имоти, частна общинска собственост, на Сдружения с нестопанска цел, бе оттеглена от вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за включване на обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2006 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 36 - 19:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 75, ал. 1 от Правилника за приложение на закона за пътищата, приема списък-предложение за включване на обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинска пътна мрежа през 2006 година (НГП - 2006), съгласно Приложение А.


ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

Приложение А

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на проект на специализирана план - схема на разпределителни газопроводи в границите на урбанизираната територия на град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 36 - 20:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127, ал. 6, чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, одобрява представения проект на специализирана план - схема на разпределителни газопроводи в границите на урбанизираната територия на град Добрич.


ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ - I - за "Трафопост и озеленяване", УПИ - II - за "Търговия и услуги", УПИ - IV - за "Търговия и услуги" и УПИ - VI за "озеленяване" в кв. 652 на ЖК "Русия -3, 4" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 36 - 21:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-I за "Трафопост и озеленяване", УПИ-II за "Търговия и услуги", УПИ-IV за "Търговия и услуги", в кв. 652 на ЖК "Русия-3, 4" за образуване от същите на 4 нови УПИ, без да се изменя начина и характера на застрояване, при което регулационните линии се привеждат в съответствие с кадастралните граници; УПИ-I за "трафопост и озеленяване" се разделя на два нови УПИ за "трафопост" и УПИ за "ОО", УПИ-VI за "озеленяване и паркиране" (предложение на ОбЕСУТ) се преотрежда за "ОО", с Плътност на застрояване до 60% и Кинт 1,2.

ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 3 "против", 5 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година


ПРОТОКОЛ
№ 36


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне състав на комисията за провеждане конкурс за управители на "Жилфонд-инвест" ЕООД и "Комуналефект" ЕООД град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 22:
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 24, ал. 1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, одобрява комисия за провеждане конкурс за управители на "Жилфонд-инвест" ЕООД и "Комуналефект" ЕООД град Добрич в състав:

Председател: арх. Пламен Ганчев - зам. кмет на Община град Добрич
Секретар: правоспособен юрист от Община град Добрич
и членове:
1. арх. Емилия Добрева - председател на ПК "Териториално развитие, жилищна политика и строителство",
2. инж. Михаил Божилов -- председател на ПК "Транспорт инфраструктура и екология",
3. инж. Марин Джамбазов - председател на ПК "Промишленост, земеделие и трудова заетост" ,
4. г-н Тодор Димитров - председател на ПК "Бюджет, финанси и данъчна политика " ,
5. г-н Владимир Калчев - общински съветник.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Утвърждаване на предложение на Управителния съвет на Общински гаранционен фонд за издаване нова Банкова гаранция на фирма "А Ве М" ЕООД град Добрич по договор за кредит № 003889-001/25.03.2005 година с "Интернешънъл Асет Банк" АД - клон Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 23:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и работата на Общински гаранционен фонд, дава съгласие за издаване нова гаранция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева за срок от 12 месеца, считано от 25.03.2006 година до 25.03.2007 г. на фирма "А Ве М" ЕООД град Добрич с цел удължаване на срока за погасяване на кредита по договор № 003889-001/25.03.2005 г. с "Интернешънъл Асет Банк" АД - клон Добрич.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме всички необходими действия за реализиране на гаранцията със средства от Общинския гаранционен фонд, съгласно нормативните изисквания.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за попълване състава на Постоянните комисии при Общински съвет град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 36 - 24:

Предложението за попълване състава на Постоянните комисии при Общински съвет град Добрич да бъде разгледано на следващото заседание, което ще се проведе на 20.12.2005 година.


ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други
25.1 Молба от Стоянка Лъчезарова Цонкова до Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на дължими здравноосигурителни вноски към фонд "ЗО"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 25.1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Стоянка Лъчезарова Цонкова - ЕГН - 7311077991, за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" гр. Добрич, на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/29 ноември 2005 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 ноември 2005 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други
25.2 Молба на Тейнур Рифатова Заабитова от гр. Добрич, ЖК "Иглика" бл. 2, вх. А, ап. 10 за отпускане на персонална пенсия на сина й Ахмед Самир Кямил.


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 36 - 25.2:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от КЗОО и изискванията на чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите, Общински съвет град Добрич взема решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Ахмед Самир Кямил.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

Последна промяна: 17:01:58, 20 Юни 2013
Свали в pdf