Решения от заседание №37 на ОбС на 20.12.2005 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Приемане на План-сметка за Дейност "Чистота" за 2006 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приема План - сметката на разходите за услугите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2006 година в размер на 2 241 575,00 лева, съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 4 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

 

 

 

Приложение № 1

 

 

 

 

ПЛАН - СМЕТКА

 

 

 

 

 за годишния и месечен размер на необходимите разходи

за Дейност "Чистота" за 2006 година

 

 

 

 

№ по

Дейности

Годишна цена

Цена на услугата

ред

 

на услугата

за 1 месец

 

 

за 2006 г.

за 2006 г.

I.

Дейност "Сметосъбиране и сметоизвозване"

1 406 893,00  

117 241,08  

II.

Дейност " Обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения"

410 000,00  

34 166,67  

III.

Дейност " Чистота на териториите за обществено ползване"

424 682,00  

35 390,17  

 

Обща сума на планираните разходи

2 241 575,00  

186 797,92  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Предложение за приключване на процедура по предоставяне на концесия за обект - "Спортно игрище, клуб и съблекалня"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 2:

Общински съвет град Добрич,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 44, ал. 2, т. 3 и чл. 45, ал. 1 НРУПКИПОС:

 1. Приключва процедурата по предоставяне на концесия, открита с решение № 19-5/26.10.2004 година на Общински съвет град Добрич, за част от имот - публична общинска собственост - градски парк "Свети Георги" в град Добрич, за изграждане на обект "Спортно игрище, клуб и съблекалня", без определяне на спечелил конкурса участник.
 2. Освобождава депозитите на участниците в конкурса.
 3. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Предложение за изменение на договор № 50 от 03.12.2004 година за предоставяне на концесия за обект - ретро будка за продажба на пакетирани хранителни стоки

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 24 от Договора за предоставяне на концесия № 50/03.12.2004 година:

І. Дава съгласие да бъде изменен договор № 50/03.12.2004 година за предоставяне на концесия за обект - ретро будка за продажба на пакетирани хранителни стоки, сключен с концесионера "КОНИС-Д" ЕООД, като за целта бъде сключен анекс, с който  да се удължи срока за заплащане на годишно концесионно възнаграждение, срока за реализиране на инвестициите и срока за изграждане на обекта, както следва:

 1. Срокът по чл. 5, ал. 1 да бъде променен от "не повече от 1 година от подписване на концесионния договор" на "не повече от 2 години от подписване на концесионния договор".
 2. Срокът по чл. 5, ал. 2, т. 1, да бъде променен, както следва:
  от "до края на първата година по настоящия договор - 100% еднократни средства за изграждане на обекта на стойност не по-малки от 6710 лева";
  на "до края на втората година по настоящия договор - 100% еднократни средства за изграждане на обекта на стойност не по-малки от 6710 лева".
 3. Срокът по чл. 8, т. 4, да бъде променен от "не по-късно от 1 година" на "не по-късно от 2 години."

ІІ. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич - постигнати резултати и перспективи за 2006 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 4:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за туризма, приема Отчета на Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2005 година, съгласно Приложение 1.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, приема Програма за развитие на туризма на територията на община град Добрич за 2006 година, съгласно Приложение 2.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.3а, ал.2 от Закона за туризма, променя чл. 33, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич в частта "туристически такси", както следва:

                                      Такси  за 2006 година

 

1. Туристическа такса за жените от 18 до 55 години и за мъжете от 18 до 60 години.

0.75 лв. на лице на нощувка

2. Туристическа такса за лицата под 18-годишна възраст, жените над 55 години и мъжете над 60 години.

0.38 лв. на реализирана нощувка

3. Туристическа такса за жените от 18 до 55 години и за мъжете от 18 до 60 години /за чужденци/.

отпада

4. Туристическа такса за лицата под 18-годишна възраст, жените над 55 години и мъжете над 60 години /за чужденци/.

отпада

ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 1 "против", 9 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

Приложение 1

ОТЧЕТ

НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2005 ГОДИНА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич е част от Общинския план за развитие на Община град Добрич. Тя бе предложена от Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на Община град Добрич към Общински съвет през ноември 2004 година. Този Съвет бе съставен  в резултат на инициатива на Обществения съвет по туризма и промените в Закона за туризма, приети от Народното събрание през 2004 година. Правилникът за организацията на работата му бе приет от Общински съвет с  Решение № 19-24 от 26 октомври 2004 година.

В съответствие с националната стратегия за развитие на туризма, Общинския Съвет прие и Програма за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2005 година    ( Решение №  21-12 / 30 ноември 2004 година)  и резервира финансов ресурс в Бюджет 2005 за нейното изпълнение в размер на 30 000 лева.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМА "Туризъм - 2005"

Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма на територията на Добрич, основавайки се на естествената географска близост до утвърдени черноморски туристически райони, както и социално-икономическия и културен потенциал на града.

ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

I.Реклама и промоционални дейности

1.1. Разработване и издаване на рекламни материали:

Плакати и листовки                  - 3 500 броя

Цветни Плакати                       - 500 броя

Цветни PVC Плакати                - 2 броя

Каталог                                   - 100 броя

Промоционални тениски          -  800 броя

Рекламен филм     - 10 минутен, излъчван по рекл. канал на КК"Албена"

Указателни табели                   - 9 броя ( на входните пътища )

Указателни табели към Турист.обекти         - 5 табели

Туристически информ.табла     - 2 броя - ЖП гара и Автогара

Значки и промоц.сувенири

Цветно издание "Добруджа в стари карти и гравюри"

1.2. Участия в туристически борси и изложения:

 • Ваканция 2005 - София , м. февруари
 • Панаир на туризма и свободното време - Варна, м.март
 • Изложба на Общините в България - Международен Панаир Пловдив, м. май
 • Международно изложение във Варшава, Полша, м. септември
 • Панаир на туризма и свободното време - Варна, м.октомври
 • Включване на Община град Добрич в Националната система за туристическа информация "Инфотур"

II.Външна експертна помощ

II.1. Организирани семинари и обучения с външни експерти

Семинари:

 • "Кой е туристическия продукт, който Добрич заслужава"
 • "Създаване и утвърждаване качеството на алтернативния туризъм. Добри практики"
 • Стратегическо планиране

III. Подкрепа на инициативи на Обществения Съвет по туризъм

III.1. Съфинансиране на промоции и участия

Съфинансиране участие в панаир на туризма - м.март

Съфинансиране на абонамент за участие             - м.юни

ПОСТИГНАТИ ИНДИКАТОРИ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА - 2005 ГОДИНА

1. Количествени индикатори

брой посетители в културни обекти

 7 719

брой изнесени беседи в обектите

    121

брой групи туристи

    126

брой продадени билети

 1 521

брой продадени / раздадени рекламни материали

    380

брой нощувки в хотели в Добрич

27 832

брой събрани туристически такси / лв.

15 600

превозени пътници по линията Албена-Добрич и Балчик - Добрич

36 182

брой участници в международните конкурси и фестивали в Добрич

  4 100

брой участия на общината в туристически борси и панаирни прояви

        4

брой написани проекти

      28

брой спечелени проекти / Култура, Oбщина и партньори /

      25

брой студенти, обучаващи се в туристически специалности

    293

2. Динамика спрямо 2004 година

Брой превозени пътници

2004

2005

% изменение

Албена

15 338

18 284

19,21

Балчик

18 020

17 898

- 0,67

Общо

33 358

36 182

8,46

 

 

2004

2005

% изменение

Брой категоризирани обекти

127

180

41,73

 

Брой нощувки

 

21 735

27 832

28,05

Туристическа такса

11 138

15 599

 

40,05

 

ПОСТИГНАТИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Действия за реализация на програмата

Сума

План

% от бюджета

Сума

Отчет

% изпъл-нение

1.Реклама и промоционални дейности

 

18 000

60,00

16 847,5

94,00

2.Изграждане на Туристически информационен център и информационно обслужване

 

  6 500

22,00

-

0

3. Външна експертна помощ

 

  4 500

15,00

158,2

3,5

4. Подкрепа на инициативи на Обществения съвет по туризъм

 

  1 000

  3,00

1000

100,00

Обща стойност

 30 000

 100,00

18 008

60,00

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ПОДКРЕПЯЩИ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

1. Приет Общински план за развитие 2007 - 2013 година с ясно дефинирани цели, приоритети, мерки и интервенции за тяхното постигане, а именно:

Приоритет1. Цел 5. Развитие на туризма както и набелязани мерки и интервенции за нейното постигане

Мярка 1: Възстановяване и опазване на културно-историческото наследство

Мярка 2: Валоризиране на потенциалите за развитие на туризма в град Добрич

Приоритет 3 Цел 5:Развитие на културата, спорта и младежките дейности

Мярка 1 Съхраняване на културната идентичност

Мярка 3: Реставрация и съхраняване на сградния фонд на културните институти на територията на Община град

2. Одобрен Проект "Знаците на града", водещ кандидат: ТПП град Добрич с партньори: градове от Малта, Гърция, Полша и Испания - представяне на градовете чрез представяне на езика - градски знаци, надписи, архитектура, организиране на фотоизложби и издания на промоционни материали - Подпрограма "Лингва" на Програма "Сократес" на обща стойност 253 957 евро

3. Одобрен проект на Бизнес Център Джобс по Програма ФАР "Алтернативна заетост" - "Туризъм, обучение и заетост - алтернативен шанс за добруджанската младеж" на стойност 42000 евро.

4. Участие на Бизнес Център Джобс по компонент "Туризъм" в рамките на Национална мрежа за Бизнес Развитие чрез развиване на туроператорска дейност и информационни услуги..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изпълнението на програмата за развитие на туризма в Община град Добрич и финансирането на нейния бюджет чрез Общински бюджет 2005 година е първи опит за обединяване усилията на обществеността, браншовите организации и Община град Добрич за провеждане на обща политика за развитие потенциала и промоция на град Добрич като атрактивна туристическа дестинация - известен панаирен и фестивален град с модерни и качествени туристически услуги, съвременна инфраструктура и повишено качество на живот.

Поставяйки основата за бъдещо развитие -  в процеса на изпълнението на програмата възникнаха нови идеи, забелязаха се пропуски, дискутираха се постиженията и на други Общини от страната и чужбина , при което участниците се убедиха, че с активната подкрепа на Общински Съвет и на Общинска администрация професионалистите, работещи в сферата на туристическия бизнес, ще са най-успешните дипломати  и рекламни агенти на град Добрич за неговото утвърждаване като преуспяващ икономически, търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее пълноценно.

Приложение 2

ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2006 ГОДИНА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич е съобразена с приоритетните задачи за развитие на отрасъла, наличните ресурси в Общината, функциониращите туристически фирми и агенти и изградените обществени структури в подкрепа на туризма - браншови сдружения в туристическия бизнес и други неправителствени организации. Тя е в съответствие с политиката на местните органи за самоуправление относно туризма на местно ниво, която  е определена в Закона за туризма.

В Програмата са дефинирани мероприятията, които Общината изпълнява в съответствие с националната стратегия за развитие на туризма, финансирайки ги в съответствие с постъпленията от туристически такси и категоризации на туристически обекти на територията Общината.

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА

ЦЕЛ НА ПРОГРАМА "Туризъм - 2006"

Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма на територията на Добрич, основавайки се на естествената географска близост до утвърдени черноморски туристически райони, както и социално-икономическия и културен потенциал на града.

ПРИОРИТЕТНИ МЕРКИ  И ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА

В съответствие с Приетия от Общинския Съвет Общински план за развитие на Добрич 2007 - 2013 година, с приоритетите на националната стратегия за развитие на туризма и съобразно местните туристически ресурси и потребности, програмата си поставя за изпълнение в едногодишен срок на част от следните мероприятия:

Мярка1. Подобряване и доразвиване  на инфраструктурата на територията на общината с цел оптимизиране на възможностите за развитие на модерен туризъм:

 • Осъществяване на ремонт и реконструкция на инфраструктурата, свързваща туристически обекти в рамките на града;
 • Оказване на съдействие на предприемачи за създаване на нови туристически обекти и развитие на съществуващите;
 • Разработване на проектопредложения към донорски програми за развитие на инфраструктурата на туризма

Мярка 2. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи

 • Организация на сътрудничество между туристическите организации и природоопазващи органи с цел осигуряване на екологична безопасност на туристическите бази и маршрути;
 • Прилагане на санитарно - хигиенни дейности, свързани с подобряването на санитарното състояние на територията в зоните за отдих и отделните туристически обекти.

Мярка 3. Изграждане на центрове, обслужващи туристическата дейност на територията на Добрич

 • Създаване на Информационен туристически център

Мярка 4. Реклама в страната и чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.

 •  Изработването на промоционни материали (справочници, пътеводители, карти, карти - схеми, брошури, проспекти, комплекти снимки и др.).
 • Създаване на постоянно действащи канали за комуникация: Интернет, туристически борси, пътеводители, опознавателни турове, тур оператори
 • Провеждане на семинари, изложби, презентации и т. н. по въпросите на дейността на туристическия отрасъл;
 • Провеждане на маркетингови изследвания с цел определяне на приоритетните пазари за местния туристически продукт;

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Съгласно чл.16, ал.2 от Закона за туризма средствата за изпълнение на програмата за развитие на туризма се набират от :

 • Туристически такси - 100 %
 • Такси за категоризиране на туристически обекти - 50 %
 • Наложени от Кмета на Общината глоби и санкции - 100 %
 • Средства за изпълнение на целеви програми и проекти - 100 %
 • Лихви и други източници - 100 %

Програмата за развитие на туризма финансира  единствено дейностите, описани в посочените по-горе мерки.

Общото финансиране на програмата за развитие на туризма в Община град Добрич за 2006 година възлиза на 30 000 лева.

МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Главна цел на реализацията на програмата за развитие на туризма е изпълнението на стратегическите задачи за икономическо развитие на Община град Добрич при максимално адекватно приспособяване към реалните икономически, социални и екологични местни условия в Общината. За тази цел ще се провежда работа за ежегодно включване на мероприятията за развитие на туризма и на промоцията на туристическите възможности на Общината  във всички програми за социално-икономическо развитие и културни дейности.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ - ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

Степента на Изпълнението на Програмата за развитие на туризма през 2006 година може да бъде оценена посредством дефинирани количествени и качествени показатели - индикатори. За тази цел се използуват заложените индикатори в Общински План за развитие 2007 - 2013, а именно:

Приоритет 1  Цел 4: Развитие на туризма.

 • Брой реставрирани и модернизирани културно-исторически обекти на територията на Общината със съвременни технологии;
 • Създадени нови местни туристически продукти;
 • Предоставена площ в туристически обекти /кв.м./;
 • Брой маркетингови инициативи за промоция на туристическия продукт;
 • Брой създадени /подобрени атракции;
 • Дължина на изградена нова /подобрена техническа инфраструктура в подкрепа на местни туристически продукти;
 • Ръст на туристи /2004 г. = 100 %/;
 • Брой нощувки годишно /2004 г. = 100 %/.

Приоритет 5 Цел 4: Културният потенциал- градивна форма на международно сътрудничество и промоция на Общината /култура/.

 • Брой нови маркетингови инициативи /схеми за промоциране на културния туризъм;
 • Популярност на лятната академия и брой подкрепени млади таланти
 • Дължина на изградена нова /подобрена техническа инфраструктура в подкрепа на местния културен и фестивален туризъм;
 • Среден брой посетители в културните проекти;

Очакван успешен резултат от изпълнението на програмата за развитие на туризма през 2006 ще е  позиционирането на Община град Добрич като атрактивна дестинация със собствен облик и специфичност, както и по-етапно изпълнение на дългосрочната стратегия за развитие на отрасъла в Общината.

ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - 2006 ГОД., ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ / проект /

Действия за реализация на програмата

Стойност

% от бюджета

1.Реклама и промоционални дейности за развитие на фестивален, културен и исторически туризъм

 

15 500

51,00

2.Изграждане на Туристически информационен център и информационно обслужване

 

6 500

22,00

3. Поддържане на зелените площи и санитарно - хигиенни дейности

 

8 000

27,00

Обща стойност

30 000

100,00

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ПОДКРЕПЯЩИ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Одобрените проекти на неправителствените организации, работещи в сферата на туризма, посочени в Отчета на Програмата за развитие на туризма 2005 година, на практика ще се изпълняват през календарната 2006 година.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изпълнението на Програмата за развитие на туризма през 2006 година ще даде възможност за създаване на предпоставки и партньорства за реализация на стратегическите цели за развитие на Общината през 2007 - 2013 относно туризма като приоритет за Община град Добрич.

Опазването на културно-историческото наследство и съхраняването на нашата културна идентичност, утвърждаването на град Добрич като панаирен и фестивален град и развиването на конкурентно способен туристически продукт са съществени мерки, дефинирани в Общинския план, максимално удовлетворяващи нуждите на населението и стимулиращи изграждането на ползотворни обществено - частни партньорства с фирми от туристически бранш в Общината.

Успешното изпълнение на заложените в програмата мероприятия е немислимо без наличието на работещо обществено - частно партньорство между местната власт, частния бизнес, професионалните учебни заведения, областните и национални браншови организации и НПО.

Програмата има съществен принос за постигане на интегриран подход за развитие на Община град Добрич, допринасяща за постигане на съгласуваност и координация на политиките, ефективно прилагане на инструментите за местно развитие и осигуряване на приемственост и последователност на местната политика от Общински съвет на Община град Добрич.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Предложение за частична актуализация на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10 - 30 за 2005 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 5:

Общински съвет град Добрич, на  основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, приема частичната  актуализация на  Програмата за  капиталовите  разходи и  средствата по § 10 - 30 съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

Приложение №1

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

за капиталовите  разходи и  средствата  по  §  10 -  30
на
Община град Добрич за  2005 година
частична  корекция  -  м. декември

№ по ред

Наименование  на  обектите  и  капиталовите  разходи по  източници  за  финансиране

Утвърдена годишна  задача -било

Предложение за годишна  задача - става

 

 І .Отчисления от приватизацията

 1 223 500

      1 223 500

 

ІІ. Целева субсидия  съгласно ЗДБРБ

 1 580 800

       1 580 800

 

ІІІ.Собствени бюджетни средства

 2 268 112

       2 257 112

1.

ППР- ЖБ"Добруджа" бл. Д - преработка на проекта в монолитно строителство

      50 000

            14 000

2.

Подход  ЖСК  "В.Коларов "  1  и  2

         -

         20 000

3.

Газификация бивша Бинго зала - Младежки дом

        8 000

         13 000

4.

Съфинансиране на основен ремонт на обекти по проект "Красива България - 52 % ЦДГ № 17 и  ДЯ "Пролет "

     110 000

90 000           

5.

Съфинансиране на проекти одобрени от МТСП     - СОУ "Кл.Охридски "

       -

20 000    

 

 

 

 

 

ІV. Средства  по §  10 - 30

 1 481 600

1 492 600   

 1.

Енергоефективна реконструкция на системата от улично осветление - ІІІ  етап

    250 000

          261 000

 

V. Облигационен  заем

  4 434 014

4 434 014

 

                      Общо  І + ІІ + ІІІ + ІV + V :

10 988 026

10 988 026

 

VІ. Други  източници

     609 440

          609 440

 

                                          Общо :

11 597 466

  11 597 466

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Предложение за актуализация на Наредба № 2 за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прави следните допълнения и изменения на Наредба № 2 за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община град Добрич:

 1. В чл. 2, т. 1 текста „Разработва Програма за управление на дейностите по ТБО в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда" се променя в „Разработва Програма за управление на дейностите по управление на отпадъците в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците".
 2. В чл. 2, т. 7 отпада думата „Екоинспекция".
 3. В чл. 2, т. 12 отпада.
 4. Чл. 19 - отпада.
 5. Чл. 20, ал. 1 и ал. 3 - отпадат.
 6. В чл. 21, ал. 1 „ТБО" се заменя с „Отпадъците", „Закона за общинската собственост или ЗВДОбП" се заменя със „Закона за управление на отпадъците".
 7. В чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 2 - отпадат.
 8. В чл. 21, ал. 2 текста „конкурс по условията на Закона за общинската собственост или ЗВДОбП" се променя в „процедура по реда на Закона за обществените поръчки".
 9. В чл. 23 текста „Звено „Екоинспекция" - отпада.
 10. В чл. 23, т. 3 - отпада.
 11. В чл. 24 отпада думата „Екоинспекция"
 12. Чл. 25 - отпада.
 13. В чл. 34, ал. 2 цифрата „0,8" се променя в „0,5".
 14. В чл. 39, ал. 1, т. 2 текста „ЗОВВООС" се заменя със „Закон за управление на отпадъците".
 15. В чл. 55 текста „чл. 4, ал. 1 от ЗОВВООС" се променя в „чл. 5, ал. 1 от ЗУО".
 16. В чл. 58, т.2 текста „ЗОВВООС" се заменя със „Закон за управление на отпадъците".
 17. В чл. 59 текста „Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства (обн. ДВ, бр.98 от 16.11.2001 г.)" се променя с „Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (обн. ДВ бр.58 от 2005 г.)"
 18. В чл.60 текста „ЗОВВООС" се заменя със „Закон за управление на отпадъците".
 19. В заключителните разпоредби текста „Тази наредба се издава на основание чл. 18, ал. 1 на Глава III от Закона за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда" се променя в „Тази наредба се издава на основание чл.19 от Закона за управление на отпадъците".

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Предложение за попълване състава на Постоянните комисии при Общински съвет град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 7:

Общински съвет град Добрич, на  основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, т.1 и чл. 10, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет:

1. Избира за член на ПК "Приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол и управление на общинската собственост":

 • Ирена Русева Баирова - Алексиева

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

2. Избира за член на ПК "Наука, образование":

 • Михаил Николов Христов

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

3. Избира за член на ПК "Законност, обществен ред и контрол":

 • Велислав Георгиев Даскалов

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 11 "въздържали се".

4. Избира за член на ПК "Здравеопазване и социални услуги":

 • Донка Добрева Кюприбашиева

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

5. Избира за член на ПК "Регионално развитие, международно сътрудничество и евроинтеграция":

 • проф. Енчо Събев Калчев

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

6. Избира за член на ПК "Регионално развитие, международно сътрудничество и евроинтеграция":

 • Стойка Иванова Янъкова

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

7. Избира за член на ПК "Териториално развитие, жилищна политика и строителство":

 • Стойка Иванова Янъкова

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

8. Избира за член на ПК "Транспорт, инфраструктура и екология:

 • Донка Добрева Кюприбашиева

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

9. Освобождава като член на ПК "Здравеопазване и социални услуги":

 • Владимир Димов Калчев

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".

10. Избира за член на ПК "Здравеопазване и социални услуги":

 • проф. Енчо Събев Калчев

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

11. Избира за зам. председател на ПК "Законност, обществен ред и контрол":

 • Герман Димитров Германов

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 1 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 8:

І. Общински съвет град Добрич, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,  чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба на търг с тайно наддаване на следните девет общински имота в град Добрич:

 1. Дворно място по ул."Теменуга" за изграждане на търговски комплекс - УПИ ІІ, кв.69 по плана на ЖК "Балик Йовково" - юг, с площ 1 916 кв.м, актуван с АОС 1895 от 20.09.2002 година;
 2. Дворно място по ул."Методи Кусевич" №12 за жилищно строителство - УПИ І, кв.71 по плана на ЖК "Север 2", с площ 148 кв.м, актуван с АОС 972/09.02.1999 година;
 3. Дворно място по ул."Ген.Г.Попов" за жилищно строителство - УПИ ХХVІ, кв.30 по плана на ЖК"Балик Йовково" - юг, с площ 709 кв.м, актуван с АОС 1931/20.11.2002 година;
 4. Дворно място по ул."Орфей" за жилищно строителство - УПИ ІІ, кв.57 по плана на ЖК "Балик Йовково" - юг, с площ 480 кв.м, актуван с АОС 2043/14.03.2003 година;
 5. Дворно място по ул."Орфей" за жилищно строителство - УПИ ІІІ, кв.57 по плана на ЖК "Балик Йовково" - юг, с площ 464 кв.м, актуван с АОС 2044/14.03.2003 година;
 6. Дворно място по ул."Орфей" за жилищно строителство - УПИ ІV, кв.57 по плана на ЖК "Балик Йовково" - юг, с площ 522 кв.м, актуван с АОС 2045/14.03.2003 година;
 7. Дворно място за жилищно строителство - УПИ ХVІІ, кв.57 по плана на ЖК"Балик Йовково" - юг, с площ 450 кв.м, актуван с АОС 2058/19.03.2003 година;
 8. Дворно място за жилищно строителство - УПИ ХVІІІ, кв.57 по плана на ЖК"Балик Йовково" - юг, с площ 520 кв.м, актуван с АОС 2059/19.03.2003 година;
 9. Дворно място за жилищно строителство - УПИ ХІХ, кв.57 по плана на ЖК"Балик Йовково" - юг, с площ 459 кв.м, актуван с АОС 2060/19.03.2003 година.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ІІ. Общински съвет град Добрич възлага на общинска администрация, на базата на направените изказвания в залата, да преразгледа началните тръжни цени в докладната записка и предложи нови такива за одобрение.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно закона, действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 9:

1.  Общински съвет град Добрич, на основание   чл.21,  ал.1,  т.8   от   ЗМСМА,   чл.37,   ал.1 от ЗОС и чл.33, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж върху терен, общинска собственост / УПИ І, кв.4 по плана на ЖК"Строител" на град Добрич/, на търг с тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени както следва:

 • Строително петно "А" със застроена площ 42 /Четиридесет и два/ кв.м за изграждане на два броя гаражи на един етаж с начална тръжна цена 400 /Четиристотин/ лева;
 • Строително петно "Б" със застроена площ 100 /Сто/ кв.м за изграждане на обект за комплексно обществено обслужване /търговия и услуги/ на един етаж с начална тръжна цена 1050 /Хиляда и петдесет/ лева;
 • Строително петно "В" със застроена площ 50 /Петдесет/ кв.м за изграждане на обект за комплексно обществено обслужване /търговия и услуги/ на един етаж с начална тръжна цена 530 /Петстотин и тридесет/ лева;

2.  Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно  закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - помещения от Младежки дом град Добрич (находящи се в бивша печатница и парокотелно)

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 10:

1.  Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско  имущество, дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сградата на Младежки дом както следва:

 • помещение от 60.00 кв. м.  /бивша книжна борса/,
 • помещение от 80.00 кв. м. в избата  /бившо парокотелно/,

с начална конкурсна цена 98,00  /Дeветдесет и осем/ лева и 20 % ДДС месечно, за осъществяване на дейности по обучението на кадри за професии, свързани с газификацията, съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Цената е определена с Приложение № 1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/,  за срок от  5  /пет/  години.

2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по бул. Русия, 29 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 11:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Марин Симеонов Николов за ПИ 72624.615.3150, по  кадастрална карта на гр. Добрич, УПИ V, кв.553, по действащия ПРЗ на ЖК "Русия 1", чрез продажба частта на Общината от 71.00 /Седемдесет и един/ кв.м. за сумата от 5 000 /Пет хиляди/ лева.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Предложение за замяна на общински жилищен имот - ап. 17, вх. В, ет. VІ, бл. 6 в ЖК "Христо Ботев" с частен жилищен имот - ап. 15, вх. А, ет. ІV, бл. 46 в ЖК "Балик"
 • С 2 гласа "за", 1 "против" и 27 "въздържали се", предложението за замяна на общински жилищен имот - ап. 17, вх. В, ет. VІ, бл. 6 в ЖК "Христо Ботев" с частен жилищен имот - ап. 15, вх. А, ет. ІV, бл. 46 в ЖК "Балик", не бе прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Приемане на Общинска стратегия за превенция и контрол на ХИВ-СПИН - 2006 - 2008 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 13:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Общинска стратегия за превенция и контрол на ХИВ/СПИН - 2006 - 2008 година.

2. Възлага на Общинския екип да организира и координира дейността по изпълнението на Общинската стратегия за превенция и контрол на ХИВ/СПИН - 2006 - 2008 година.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Приемане на календарен график за провеждане на редовни заседания на Общински съвет град Добрич през 2006 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 14:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич приема предложения календарен график за провеждане на своите редовни заседания през 2006 година, съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

Приложение № 1

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за провеждане на редовните заседания
на Общински съвет град Добрич
през 2006 година

 

МЕСЕЦ

 

 

ДАТА

ЯНУАРИ

31

ФЕВРУАРИ

28

МАРТ

28

АПРИЛ

25

МАЙ

30

ЮНИ

27

ЮЛИ

25

АВГУСТ

отпуск

СЕПТЕМВРИ

19, 25

ОКТОМВРИ

31

НОЕМВРИ

28

ДЕКЕМВРИ

19

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Предложение за изменение на т. 2 от решение № 15-32 от 29.06.2004 година на Общински съвет град Добрич за смяна на представителя на Община град Добрич в Надзорния съвет на ПФК "Добруджа"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 15:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от  ЗМСМА, изменя т.2 на решение № 15-32 от 29.06.2004 година, като на мястото на  Николай Дяков  определя  Иван Манолов като представител на Община град Добрич в Надзорния  съвет на ПФК "Добруджа" АД.

2. Задължава Кмета, като представител на Общината в Общото събрание на акционерите, да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 • Даване на съгласие за продажба на акциите на "Международен колеж" ООД в "ЦБК" АД на Сдружение с дейност в частна полза "ДАБУ"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 16:

 • Докладната записка относно даване на съгласие за продажба на акциите на "Международен колеж" ООД в "ЦБК" АД на Сдружение с дейност в частна полза "ДАБУ" да бъде разгледана на заседанието на Общински съвет град Добрич на 31 януари 2006 година.

ГЛАСУВАЛИ: 17 "за", 6 "против", 7 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ДРУГИ

17.1. Разглеждане възражения с вх.№№ 94Е-00-281/09.12.2005 година; 94Е-00-278/05.12.2005 година от Евгений Йорданов Георгиев и Възражение с вх.№ 94М-00-831/16.12.2005 година от Мариана Христова Генова против процедурата за провеждане на конкурс за възлагане управлението на "Областен диспансер за психично здраве и стационар д-р П. Станчев" ЕООД град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 17.1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3 ал. 1 и чл. 13, ал.2 от Наредба №  9 от 26 юни 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения:

 1. Оставя в сила решение № 36-8 от 29.11.2005 година на Общински съвет град Добрич, с което са класирани кандидатите за управители на "ОДПЗС д-р П. Станчев" ЕООД град Добрич и класираният на първо място кандидат - д-р Маргарита Новоселска, обявена за спечелил конкурса управител на "ОДПЗС д-р П. Станчев" ЕООД град Добрич.
 2. Отхвърля възраженията с вх.№№ 94Е-00-281/09.12.2005 година; 94Е-00-278/05.12.2005 година на д-р Евгений Георгиев и вх.№ 94М-00-831/16.12.20005 година на д-р Мариана Генова като неоснователни.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/20 декември 2005 година

ПРОТОКОЛ № 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 декември 2005 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ДРУГИ

17.2. Молба от СТАНКА ЗЛАТКОВА СТЕФАНОВА  за отпускане на персонална пенсия

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 37 - 17.2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 92 от КЗОО и изискванията на чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите, взе решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на Валентина Атанасова Иванова, Христо Атанасов Иванов, Веско Атанасов Стефанов и Десислава Атанасова Иванова.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:         (д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК :    (Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Кера Колева)

Последна промяна: 17:00:45, 20 Юни 2013
Свали в pdf