Решения от заседание №38 на ОбС на 31.01.2006 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.

 


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град
Добрич през второто шестмесечие на 2005 г.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 1:
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.73 от Правилника за организацията и дейността си, приема Отчета за изпълнение на решенията през второто шестмесечие на 2005 г.
ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

2. ПК" Законност, обществен ред и контрол " да обсъди възможностите за правна защита ( по делата, образувани по повод спрени решения) и да докладва на следващото редовно заседание на Общински съвет.

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.

 


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне на такса за битови отпадъци за 2006 година.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 2:
Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и § 19 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
І. Определя такса за битови отпадъци за 2006 година, както следва:
1. За жилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия такса битови отпадъци в размер на 2,2 промила върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ, от които:
а/ за сметосъбиране и сметоизвозване - 1,5 промила;
б/ за обезвреждане на битови отпадъци - 0,2 промила.
в/ за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила.
2. За нежилищни имоти такса за битови отпадъци в размер на 7 промила върху отчетната стойност, от които:
а/ за сметосъбиране и сметоизвозване - 5,7 промила;
б/ за обезвреждане на битови отпадъци - 0,2 промила;
в/ за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 1,1 промила.
3. Данъчно задължените лица подали декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството заплащат:
а/ за сметосъбиране и сметоизвозване, за обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения:
= 227,00 лева годишно за 1 брой пластмасов контейнер с честота на извозване три пъти на една седмица;
= 2072,00 лева годишно за 1 брой контейнер тип "Бобър" с честота на извозване 7 пъти за една седмица;
б/ за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 1,1 промила върху данъчната оценка по чл. 21 от ЗМДТ.
4. За имоти, намиращи се извън районите, в които Общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
ІІ. Възлага на Кмета на общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 9 "против", 5 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31януари 2006 г.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ на ЦГЧ 1,2,3,4 град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 3:
Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ, приема и одобрява Подробен устройствен план -План за регулация и застрояване на Централна градска част град Добрич, съгласно приложения план.

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31януари 2006 г.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Избор на площадки за изграждане на регионално депо за битови отпадъци и избиране на форма за неговото управление.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 4:
1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с реализацията на ИСПА проект „Регионално управление на отпадъците - Добрич" приема като най-подходящи за изграждане на регионално депо за обезвреждане на битовите отпадъци, генерирани от населението на общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик:

А) площадка No 8 - Попгруево - североизток;

Б) площадка No 32 - Стожер.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи действия.

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.

 


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Откриване на процедура за предоставяне на концесия за обект публична общинска собственост - "Млекарница", находящ се в АЕМО "Стария Добрич", град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 5:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост и чл. 67, ал.1 и чл. 69, ал.1, т.7 от ЗОС, Общинския съвет - град Добрич, реши:
1. Открива процедура за предоставяне на концесия за срок от 20 години върху обект, публична общинска собственост - "Млекарница" от АЕМО "Стария Добрич", находящ се в град Добрич, включен в УПИ /парцел/ IV, кв. 11 в ЦГЧ, със застроена площ 57.40 кв. м., Кич - 0.20352 % от 193,00 кв.м. , представляваща разгъната застроена площ на група XV при съседи на обекта: от изток - хан, запад - ганг, север - ул. д-р К. Стоилов, юг - двор, актуван с АПОС № 2153/23.04.2003 г., за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината.
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.

 


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване на съгласие за продължаване на концесионен договор № 53/31.01.2005 г. с правоприемника на концесионера.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 6:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.73,ал.3,т.3 ЗОС, чл. 57, ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост и чл. 20, ал. 1, т. г, от договора за предоставяне на концесия № 53/31.01.2005 г. Общинският съвет - град Добрич, реши:
1. Дава съгласие концесионен договор № 53/31.01.2005 г. за предоставяне на концесия върху обект публична общинска собственост - Градски парк "Свети Георги": "Терен", отреден за "Обект за обществено хранене № 1", който ще се изгради със средства на концесионера, находящ се в град Добрич, сключен с концесионера ЕТ "СВЕТЛИН МИХАЙЛОВ" да бъде продължен с правоприемника на концесионера "БОРОСВЕТ" ООД, поради прехвърляне предприятието на концесионера ЕТ "СВЕТЛИН МИХАЙЛОВ" на "БОРОСВЕТ" ООД.
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на решението.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 2 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разпределение на клубната база на територията на град Добрич между политическите партии и коалиции.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 7:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.4 от ЗОС и чл.31, ал.1 и ал.2 от ЗПП, Общински съвет град Добрич дава съгласие за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, както следва:

На Съюза на демократичните сили
- Имот по ул. Александър Стамболийски № 13-А с площ 100.85 кв.м и месечен наем 70.60 /Седемдесет лева и 60 ст./ за срок до началото на мандата на следващото Народно събрание.
- Имот по ул. Иван Вазов № 6-А с площ 199.13 кв.м и месечен наем 139.40 /Сто тридесет и девет лева и 40 ст./ за срок до началото на мандата на следващото Народно събрание.
- Помещение на І-ви етаж от сградата по ул. Екзарх Йосиф № 3 с площ 24.80 кв.м и месечен наем 17.36 /Седемнадесет лева и 36 ст./ за срок до началото на мандата на следващото Народно събрание.
На Българска социалистическа партия
- Имот по ул. Цар Иван Асен № 6 с площ 191.00 кв.м и месечен наем 133.70 /Сто тридесет и три лева и 70 ст./ за срок до началото на мандата на следващото Народно събрание.
- Имот в жк Дружба 3 с площ 150.00 кв.м и месечен наем 75.00 /Седемдесет и пет/ лева за срок до началото на мандата на следващото Народно събрание.
- Имот по ул. Орфей № 21-А с площ 94.00 кв.м и месечен наем 47.00 /Четиридесет и седем/ лева за срок. до началото на мандата на следващото Народно събрание/

- Имот по ул. Славянска № 18 с площ 170.00 кв.м и месечен наем 119.00 /Сто и деветнадесет/ лева за срок до началото на мандата на следващото Народно събрание.

- Помещения по ул. Екзарх Йосиф № 3 /зад сградата на КТ Подкрепа/ с площ 61.60 кв.м и месечен наем 43.12 /Четиридесет и три лева и 12 ст./ за срок до началото на мандата на следващото Народно събрание.

На Национално движение Симеон Втори
- Двуетажна сграда в жк Балик до бл.8 с площ 330.00 кв.м и месечен наем 165.00 /Сто шестдесет и пет/ лева за срок до началото на мандата на следващото Народно събрание.

- Помещение в жк Дружба 2 с площ 161.70 кв.м и месечен наем 80.85 /Осемдесет лева и 85 ст./ за срок до началото на мандата на следващото Народно събрание/

На БЗНС - Народен съюз
- І-ви етаж от сградата по ул. Независимост № 7 с площ 73.63 кв.м и месечен наем 51.54 /Петдесет и един лева и 54 ст./ за срок до началото на мандата на следващото Народно събрание.

Цените са определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество към Приложение І т.1 - дейности с нестопанска цел.
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 34"за", 1"против", 2 "въздържали се"

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Питане от Валентин Николов- общински съветник, отправено до Кмета на Община град Добрич на проведено заседание на Общински съвет град Добрич от 29.11.2005 г.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 8:
Да се потърси отговорност от длъжностните лица защо през периода от 29.11.2002 година до настоящия момент не са постъпили искания от Община град Добрич до Наркооп " Възход" за заплащане на наем за ползване на общински терен и защо делото не е възобновено, а се обновявява на 23.01.2006 година.
ГЛАСУВАЛИ: 27"за", 0 "против", 7 "въздържали се"ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за работата през 2005 година, план за работа за 2006 година, приватизационна програма и приходо- разходната сметка за 2006 година.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 9:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 и чл.10 от ЗПСПК

I.Приема:
1.Отчет за изпълнението на приватизационната програма за 2005 г. /приложение 1/.
2.Отчет на приходо-разходната сметка за 2005 г. по пълна бюджетна класификация /приложения 2 и 3/.
3.Отчет за контролната дейност /приложение 4/.
ГЛАСУВАЛИ: 27"за", 0"против", 21 "въздържали се"
II.Приема:
1.Приватизационната програма за 2006 г. /приложение 5/
2.Приходо-разходната сметка за 2006 г. по пълна бюджетна класификация /приложения 6 и 7/.
ГЛАСУВАЛИ: 23"за", 0 "против", 8 "въздържали се"

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 10:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.33, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба на търг с тайно
наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени на следните общински имоти в град Добрич:
- Дворно място за жилищно строителство по ул."Каменица" - УПИ ХХІ с площ 511 кв.м в кв.20 по плана на ЖК"Балик Йовково" - север, актуван с АОС №2752 от 27.04.2005г. и начална тръжна цена 25 550 /Двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет/ лева;
- Дворно място за жилищно строителство по ул."Каменица" - УПИ ХХІІ с площ 433 кв.м в кв.20 по плана на ЖК"Балик Йовково" - север, актуван с АОС №2753 от 27.04.2005г. и начална тръжна цена 20 870 /Двадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ лева.
2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 1 "въздържали се"

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на начални тръжни цени за общински имоти, одобрени за продажба по реда на ЗОС с решение на Общински съвет 37-8/20.12.2005г.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 11:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич одобрява актуализираните начални тръжни цени за имотите, а именно:

- УПИ ІІ с площ 1 916 кв.м в кв.69 по плана на ЖК"Балик Йовково" - юг, отреден за изграждане на търговски комплекс, находящ се на ул."Теменуга" - от 40 200 лева на 57 700 /Петдесет и седем хиляди и седемстотин/ лева;

- УПИ І с площ 148 кв.м в кв.71 по плана на ЖК"Север 2", отреден за жилищно строителство, находящ се на ул."Методи Кусевич" - от 10 400 лева на 14 100 /Четиринадесет хиляди и сто/ лева;

- УПИ ХХVІ с площ 709 кв.м в кв.30 по плана на ЖК"Балик Йовково" - юг,
отреден за жилищно строителство, находящ се на ул."Ген.Г.Попов" - от 22 900 лева на 29 800 /Двадесет и девет хиляди и осемстотин/ лева;

- УПИ ІІ с площ 480 кв.м в кв.57 по плана на ЖК"Балик Йовково" - юг, отреден
за жилищно строителство, находящ се на ул."Орфей" - от 17 200 лева на 21 800 /Двадесет и една хиляди и осемстотин/ лева;

- УПИ ІІІ с площ 464 кв.м в кв.57 по плана на ЖК"Балик Йовково" - юг, отреден
за жилищно строителство, находящ се на ул."Орфей" - от 14 400 лева на 18 200 /Осемнадесет хиляди и двеста/ лева;

- УПИ ІV с площ 522 кв.м в кв.57 по плана на ЖК"Балик Йовково" - юг, отреден
за жилищно строителство, находящ се на ул."Орфей" - от 15 900 лева на 20 100 /Двадесет хиляди и сто/ лева;
- УПИ ХVІІ с площ 450 кв.м в кв.57 по плана на ЖК"Балик Йовково"-юг, отреден
за жилищно строителство - от 13 700 лева на 16 600 /Шестнадесет хиляди и шестстотин/ лева;

- УПИ ХVІІІ с площ 520 кв.м в кв.57 по плана на ЖК"Балик Йовково"-юг, отреден
за жилищно строителство - от 19 300 лева на 25 400 /Двадесет и пет хиляди и четиристотин/ лева;

- УПИ ХІХ с площ 459 кв.м в кв.57 по плана на ЖК"Балик Йовково" - юг, отреден
за жилищно строителство - от 17 100 лева на 21 600 /Двадесет и една хиляди и шестстотин/ лева.
2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.


ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 2 "въздържали се"

 

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от общински нежилищен имот - Едноетажна масивна сграда по ул. "Трети март" №38 на дружество "Военноинвалид" - град Добрич към Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите - град София

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 12:
1. На основание чл. 21, ал. 1 , т.8 от ЗМСМА, чл39, ал.4 от ЗОС и чл.33, ал.1, т.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се предоставят за безвъзмездно ползване две помещения в едноетажна масивна сграда по ул."Трети март" № 38 с площ от 33.05 кв. м на дружество"Военноинвалид" - град Добрич за срок от 5 /Пет/ години.
2.Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 1 "въздържали се"

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за увеличаване капитала на ЕООД "Газинженеринг" с недвижим имот - офис № 1 в ЖБ "Добруджа"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 13:

Докладната записка относно увеличаване капитала на ЕООД "Газинженеринг" с недвижим имот - офис № 1 в ЖБ "Добруджа" да се отложи за следващото редовно заседание на Общински съвет град Добрич, след като се изясни бизнес- плана на Управителя на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 12 "против", 1 "въздържали се"

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по бул. Русия, 78 (стар53 ) - частна общинска собственост.

 


С 6 гласа "за", 13 "против" и 18 "въздържали се", предложението за прекратяване на съсобственост на имот по бул. Русия, 78 (стар 53) - частна общинска собственост, не бе прието.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Арда 25, частна общинска собственост.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 15:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Румяна Георгиева Колева в ПИ 72624.614.2832, по кадастрална карта на гр. Добрич, УПИ V, кв.543, по действащия ПРЗ на ЖК "Русия 1", чрез продажба частта на Общината от 29.00/Двадесет и девет/ кв.м., за сумата от 3200.00 /Три хиляди и двеста лева/ лева.
ІІ. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 7 "въздържали се"

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Ясна поляна- частна общинска собственост.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 16:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Иван Йорданов Иванов за ПИ 72624.619.261, по кадастрална карта на гр. Добрич, УПИ ІІ, кв.43, по действащия ПРЗ на ЖК "Балик-Йовково-юг", чрез продажба частта на Общината от 164/ Сто шестдесет и четири/кв. м, за сумата от 13 120.00 / Тринадесет хиляди сто и двадесет /лева.
ІІ. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.
ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 1 "против", 10 "въздържали се"

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Морава, 7 - частна общинска собственост.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 17:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Стоян Вутов Петков, и г-н Деню Георгиев Денев за ПИ 72624.607.943, по кадастрална карта на гр. Добрич, участващ в УПИ VІ 5626, кв.68, по действащия ПРЗ на ЖК "Север 2", гр. Добрич, чрез продажба частта на Общината от 119.00 /Сто и деветнадесет /кв.м. за сумата от 11 900.00 / Единадесет хиляди и деветстотин /лева.
ІІ. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 5 "въздържали се"

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-III-за "KOO" в кв. 16 на ПЗ "Север" град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 18:
Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие, за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-III-за "KOO" в кв. 16 на ПЗ "Север", така че и северната регулационна линия да съвпадне със съответната кадастрална граница по действащата кадастрална карта.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 6 "въздържали се"

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-I-за "Пазар" в кв. 5 на ЖК "Балик-Йовково-юг" град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 19:
Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие, за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-I-за "Пазар" в кв. 5 на ЖК "Балик-Йовково-юг" за образуване от УПИ-I-за "Пазар" на 3 нови УПИ: УПИ-VII-1215 (частен жилищен имот), УПИ-VIII за "ОО" и УПИ-IX-за "Пазар", без да се изменят съответните улично регулационните линии.
ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 2 "въздържали се"

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване съгласие за ползване на краткосрочен банков овърдрафт до 20 000 лева на "Диагностично- консултативен център- II-Добрич" ЕООД.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 20:
1. На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, дава съгласие за ползване на краткосрочен банков овърдрафт до 20 000 лева на "Диагностично- консултативен център- II-Добрич" ЕООД за срок до края на 2006 година.
2. Задължава Кмета да предприеме необходимите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 2 "против", 1 "въздържали се"

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Общински съвет град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 21:

Общински съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА приема следните изменения и допълнения в Наредбата за опазване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

Чл. 8, ал. 3 се изменя по следния начин:
Ал.3 Забранява се движението и паркирането на МПС по пешеходната зона с изключение на средствата със специален режим на движение и тези МПС , за които е издаден временен маршрутен пропуск за преминаване през пешеходната зона и Централна градска част в указаните им часове за зареждане на търговски обекти .
Към чл. 8 се създава нова ал. 4 със следния текст:
Ал. 4 " Зареждането на търговските обекти с МПС в ЦГЧ се разрешава в часовете от 08.00 до 10.00 часа, както и от 20.00 до 22.00 часа"
Към чл. 8 се създава се нова алинея 5 със следния текст :
Ал. 5 "Забранява се движението с велосипеди през пешеходната зона в ЦГЧ, с изключение на детски велосипеди, управлявани от деца на възраст до 7 години. "
Досегашната алинея 4 става алинея 6, като текста й се изменя по следния начин :
Ал. 6 "При нарушение по ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 на виновните лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лв."
Към чл. 8 се създава нова ал. 7 със следния текст:
Ал. 7 " При нарушение по ал.5 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв".

В чл.12, ал.3 след думата "по ал.1..., " се допълва с текста : "както и употребата на газови пистолети, спрейове и въздушни пушки"

Чл. 20 се отменя.

Чл.21,ал.1 досегашния текст се изменя по следния начин:
Забранява се работата на туристически обекти след определения краен час на работно време.

Чл.23, ал.1 след израза "........в явно нетрезво състояние" се добавя "или под влияние на други упойващи вещества".

В Чл.26, ал. 1 думите " ...... след 23:00 часа" се заменят с думите" след определения краен час на работно време"

Чл.28, ал.2 след израза ".....пиротехнически средства," се добавя " употребата на газови пистолети, спрейове и въздушни пушки"; след думите "........ във видимо нетрезво състояние" се добавя " или под влиянието на друго упойващо вещество"

Досегашният член 29 и чл. 30 се отменят, като се създават нови членове със следното съдържания:

Чл. 29, ал.1 Стопаните на кучета са длъжни:
т.1 При навършване на 6 - месечна възраст на кучето да го представят на ветеринарен лекар за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване
т.2 При навършване на 4- месечна възраст на кучето или в 7-дневен срок от придобиването на куче над тази възраст да регистрира кучето при ветеринарен лекар
т.3 Да вземат мерки кучето да не създава опасност за хора или други животни като не допускат то да се движи свободно в неоградени дворове, междублокови пространства, входове на жилищни сгради, както и на разстояние по - малко от 2 метра от не обезопасени огради и входни врати, както и да поставят табела с текст " ЗЛО КУЧЕ" на оградите и входните врати и други подобни.
т.4 Да вземат мерки кучето да не замърсява обществени места, като почистват фекалиите, отделени от кучето при разхождането му , като за целта е необходимо собственикът да носи достатъчен брой найлонови или хартиени торбички, специална ръкавица и щипка или лопатка.
т.5 При извеждане на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицински паспорт и да го представят при поискване за проверка на общинските органи
т.6 Да предадат кучето безвъзмездно в приют за бездомни кучета, ако не са в състояние да продължат отглеждането му.
Ал.2 При нарушаване на разпоредбите на т.1 и т.2 на виновните лица се налага глоба в размер на 20 лв. Когато нарушението е извършено от ЮЛ или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 20 до 40 лв.
Ал.3 При нарушаване на разпоредбата на т.3, т.4, т.5 и т.6 на собственика се налага глоба в размер на 50 лв. и животното може да се отнеме в полза на държавата.
Ал.4 За стопанин на кучето се счита и водещия го несобственик
чл.30. Забранява се :
т.1 Извеждането на кучета без повод, а на едрите и средни породи и без намордник
т.2 Разхождането на кучета на детски площадки, детски заведения, дворове на училища и на места, обозначени от Общината със забранителни знаци.
т.3 Отглеждането на селскостопански животни в апартаменти, тераси, мазета, тавани, гаражи и дворове на територията на Община град Добрич. Забраната не се отнася за отглеждането на селскостопански животни на територията на кв."Рилци" при спазване изискванията на Закона за ветеринарно -медицинската дейност.
т.4. Пашата на селскостопански животни на територията на паркове, градини, територията на депата за отпадъци, в дворовете на училищата, културните и здравни заведения, както и на местата, забранени за паша по силата на закон, подзаконов нормативен акт или акт на органите на местната власт
т.5 Въвеждането на животни в търговски обекти, обществени места и превозни средства от обществения транспорт с изключение на кучета - водачи, придружаващи слепи хора
т.6 Използването на животни - диви или домашни за комерсиални цели - просия, фотография, платени демонстрации на дресура и представления.
Ал.2 При нарушаване на разпоредбите на т.1 и т.2 на виновните лица се налага глоба в размер на 100 лв и животното може да се отнеме в полза на държавата
Ал.3 При нарушаване на разпоредбите на т.3 , т.4, т.5 и т.6 на виновните лица се налага глоба в размер на 100лв, при повторно нарушение - глоба в размер на 300 лв.

В чл.52 се създава нова алинея 12 със следния текст:
Ал.12 -"Изхвърлянето на места, различни от определените на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, батерии, акумулатори и отработени моторни масла"
Досегашната ал.12, става ал.13
Досегашната ал.13 става ал.14
Досегашната ал.14 става ал.15
Досегашната ал.15 става ал.16 като след "...... ал.11" се добави "и ал.12"

В чл. 64 се създава нова ал.4 със следния текст:
Ал.4 Актовете за установяване на административни нарушения по чл. 29 и чл.30 се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община град Добрич
Досегашните ал.4 и ал.5 стават съответно ал.5 и ал.6

Настоящите изменения и допълнения влизат в сила в тридневен срок от публикуването им в печата.

ГЛАСУВАЛИ: 39 "за", 0 "против", 0 "въздържали се"

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 22:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл. 36а, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:
1. Подкрепя разширяването на кръга от предоставяни социални услуги от Център за социална рехабилитация и интеграция, считано от 01.01.2006 година, както следва:
1.1. Да бъде увеличен капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция от 24 на 45 места;
1.2. Да бъде увеличена числеността на персонала от 6 на 11 бройки с полагащ се ФРЗ в размер на 16116 лева , изчислен на базата на определената работна заплата за дейността в размер на 268.60 лв., със средства от държавния бюджет;
1.3. Да бъде увеличена веществената издръжка за 2006 година с 19049.31 лв.,изчислена по стандарт в размер на 907.11 лв. за едно настанено лице, със средства от държавния бюджет;
2. Задължава Кмета на Община град Добрич да направи предложение за промяна на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция пред Агенция за социално подпомагане.
ГЛАСУВАЛИ: 39 "за", 0 "против", 0 "въздържали се"
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разкриване на дневен център за възрастни с увреждания.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 23:

На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл. 36а,ал.2,т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с разширяването на кръга от социални услуги за лица в неравностойно положение:
1. Да бъде разкрит Дневен център за възрастни с увреждания с капацитет 40 места, като държавно делегирана дейност;
2. За разкриването на ДЦВУ да бъде предоставена на Общинска служба за социални услуги обособена част от бивша Целодневна детска градина № 30;
3. Веществената издръжка да е в размер на 41 428 лв., изчислена по стандарт 1035. 70 лв. на едно настанено лице, със средства от държавния бюджет;
4. Фонд работна заплата за 12 щатни бройки да е в размер на 36000лв., изчислена върху 250 лв. на едно лице.
5. Възлага на кмета на общината да направи предложение пред Агенция за социално подпомагане за разкриването му, с оглед получаване на необходимото разрешение за предоставяне на услугата.
ГЛАСУВАЛИ: 39 "за", 0 "против", 0 "въздържали се"

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.

 


ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2005 г.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 24:
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от ЗБППМН, одобрява отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община град Добрич през 2005 г.

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.

 


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето - 2005 г. и Програма за 2006 г.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 25:

На основание чл. 22 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето
1.Приема Отчета на Комисията за закрила на детето за изпълнението на Общинската програма за 2005 година.
2.Приема Общинска програма за закрила на детето през 2006 година "ДЕЦАТА - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ".
3. Задължава Комисията по закрила на детето в лицето на нейния Председател, да предостави на вниманието на Общински съвет обсъждане отчета за нейното изпълнение и Програма за работа с децата за 2007 г.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.

 


ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 26:
Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната одобрява разходите за командировки на Kмета на Община град Добрич и на Председателя на Общински съвет град Добрич за четвърто тримесечие /пътни, дневни и квартирни пари/, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 Отчет
за получените командировъчни пари от Детелина Николова -
Кмет на Община гр. Добрич
за периода 01.10.2005 г. - 31.12.2005 г.

/ в лева /
Командировки Дневни Нощувки Транс- Всичко По покана на: Поети разходи
в страната порт
30.09-01.10 - Кубрат 24,00 40,25 64,25 Заседание на УС на НСОРБ
03.10-04.10 - София 24,00 42,00 179,48 245,48 Участие в Кръгла маса, организирана съвместно
от МРРБ и ПРООН на тема:"Партньорствата в
планирането и усвояването на средствата от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС
за регионално развитие.Изводи от практиката на
страните-членки на ЕС"
06.10-07.10 - София 24,00 42,00 176,00 242,00 Заседание на УС на НСОРБ
26.10-28.10 - София 36,00 180,64 216,64 Преговори с Министъра на финансите по ЗДБРБ нощувки за сметка
за 2006 г.,в съответствие с чл. 37 от Закона за на Евопейската
общинските бюджети. комисия
Участие във ІІ БИЗЕ форум "Интелигентна енергия в
Общините от страните членки и кандидат-членки
на ЕС "
15.11-16.11 - София 24,00 42,00 177,15 243,15 Заседание на УС на НСОРБ
24.11-25.11 - София 24,00 44,00 176,00 244,00 Участие в среща с ръководствата на парламен-
тарните групи и среща в НСОРБ
29.11-01.12 - София 24,00 108,00 179,48 311,48 29.11 - Заседание на УС на НСОРБ
30.11 - Откриване изложба "Икони" в криптата
на храм-паметник "Александър Невски"
08.12-09.12 - София 24,00 54,00 176,00 254,00 Среща в МРРБ във връзка с оперативната
програма за регионално развитие.
Всичко: 204,00 332,00 1285,00 1821,00


Командировки Дневни Нощувки Транс- Всичко По покана на: Поети разходи
в чужбина порт
02-06.11.2005 Сочи,Русия 205,82 1231,59 1437,41 Участие като член на жури в Петото фестивално нощувки
събитие по Международната Фестивална
Програма на детско творчество в Сочи
Всичко: 205,82 1231,59 1437,41

 

 


Приложение №2

 

 


Отчет
за получените командировъчни пари от Мирослав Попов -
Председател на Общински съвет на Община гр. Добрич
за периода 01.10.2005 г. - 31.12.2005 г.

/ в лева /
Командировки Дневни Нощувки Транс- Всичко По покана на: Поети разходи
в страната порт
16.12-17.12 - Хисар 24,00 79,00 142,68 245,68 Среща с Председателите на ОбС, обсъждане
Бюджет 2006 г.
Всичко: 24 142,68 245,68

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение на решение 5-2 от 2.12.2003 година на Общински съвет град Добрич, попълване състава на Постоянните комисии и избор на Председател на ПК "Регионално развитие, международно сътрудничество и евроинтеграция".

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 27:

І. Променя чл.49, ал.4 т.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, като наименованието на ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА МАЛЦИНСТВАТА" се променя на ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ"
ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ІІ.Общински съвет град Добрич изменя свое решение 5-2 от 2.12.2003 година, както следва:
1. Увеличава състава от 5 (пет) членен на 7 (седем) членен на следните Постоянни комисии:
 ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ"
 ПК "ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ"
 ПК "ПРОМИШЛЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ"

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

2. Попълва състава на следните Постоянни комисии, както следва :

 ПК"КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ"
Николай Николов
Галин Михайлов
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 ПК "ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ"
д-р Желязко Железов
Тодор Димитров.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 ПК "ПРОМИШЛЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ"
Свежен Петров
Ирена Баирова.
ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 ПК "БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА"
инж. Стоян Стоянчев (на мястото на подалия заявление за освобождаване Герман Германов)
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 ПК "НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ"
Зоя Иванова (на мястото на подалата заявление за освобождаване Камелия Койчева)
ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


3. Избира за Председател на ПК "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ" - Антония Димчева
ГЛАСУВАЛИ: 21 "за" /съгласно протокола от тайното гласуване/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.

 


ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на чл.17, ал.1, т.6 и 7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет град Добрич и допълнение на решение №4-2.2 от 25 ноември 2003 година на Общински съвет град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 28:
Общински съвет град Добрич на основание §2 от глава десета "заключителни разпоредби" и чл.9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет:

І. Приема следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич:
1. Чл.17, ал.1, т.6 придобива следния вид:
• Да получава месечно възнаграждение за участието си в работата на общински съвет в размер на 50% от основното възнаграждение на Председателя на Общински съвет, а за председател на Постоянна комисия - 55% от основното възнаграждение на Председателя на Общински съвет и за работа в Постоянните комисии- в размер на 60% от основното си месечно възнаграждение.

2. Чл.17, ал.1, т.7 придобива следния вид:
• Общинския съветник не получава възнаграждение по преценка на Председателя на Общински съвет, както следва:

 За отсъствие от заседание на Общински съвет- до 70% от месечното си възнаграждение по т.6;
 За отсъствие от заседание на Постоянната комисия- до 100 % от възнаграждението за работа в Постоянните комисии по т.6.
ІІ. Допълва решение №4-2.2 от 25 ноември 2003 година на Общински съвет град Добрич, както следва:
• Определя допълнително възнаграждение на Председателя на Общински съвет град Добрич за организация работата на Постоянните комисии в размер на 30% от основното му възнаграждение.
ІІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и ПМС №137 от 0.4.07.2005 година, определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на Община град Добрич в размер на 1 191 /хиляда сто деветдесет и един/ лева.

ІV. Измененията и допълненията влизат в сила, считано от 01.01.2006 година.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 2 "против", 4 "въздържали се".

 

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 38/31 януари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 38

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2006 г.

 


ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Молба на СЕМРА ИСМАИЛ ДЖАФЕРОГЛУ от гр.Добрич, ЖК. "Балик" 21, вх.Ж, ап.1 за отпускане на персонална пенсия на детето й Ирфан Бахтияр.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 38 - 29:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.92 от КЗОО и изискванията на чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите, Общинският съвет взема решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на ИРФАН БАХТИЯР ДЖАФЕРОГЛУ.

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

Файлове:

Последна промяна: 17:47:39, 20 Юни 2013
Свали в pdf