Решения от заседание №39 на ОбС на 21.02.2006 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 39/21 февруари 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 39


от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 21 февруари 2006 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация относно протичане процедурата и начина на провеждане на конкурса за хипермаркет в град Добрич


По точка 1 от дневния ред не бе проведено гласуване.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 39/21 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 39

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 21 февруари 2006 г.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Общински план за развитие на Община град Добрич - Актуализация 2006 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 39 - 2:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 28, ал. 1 от Закона за регионалното развитие, приема Общински план за развитие на Община град Добрич - Актуализация 2006 година и Програма за реализацията му.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

2. Общински съвет град Добрич задължава общинска администрация да включва общински съветници от ПК "Търговия, услуги и туризъм" в мероприятия, свързани с Програмата за развитие на туризма.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

Приложение 1

ОТЧЕТ
За изпълнение на Програмата за реализация на План за развитие на Община Добрич за 2005 г.

Програма за реализация на План за развитие на Община град Добрич за 2005 г.

Приоритет
Цел
Мярка
Име на проекта Дейности Предвидено финансиране, лв. Извършено/ постигнато
Отчетени разходи към 31. 12. 2005 г. по източници на финансиране, лв.
РБ ОБ Др.
из- цн
РБ
ОБ Др.
из-ци
Приоритет 1 - Подобряване на инфраструктурата
Цел 1: Постигане на ефективно развитие на елементите на инфраструктурата на общинско ниво
Мярка 1 - Създаване на градоустройствена основа за обслужване на собствеността и реализиране на инвестиционни инициативи
1. Изработване на подробни устройствени планове за:
- ЦГЧ - І, ІІ, ІІІ и ІV - окончателен проект
- ЖК "Добротица
- Застроени територии от роми в ЖК "Изгрев" Проучвателни и проектни дейности - 2005 г. 101 100
- ПУП-ПРЗ за ЦГЧ приет от ОБЕСУТ. Окончателно разплатен.
- ПУП ЖК"ДОБРОТИЦА" Сключен договор, изплатен аванс в размер на 30% от стойността на договора
- ПУП-ЖК"ИЗГРЕВ" -
Сключен договор, изплатен аванс в размер на 30% от стойността на договора

22 021


23 340


6 624

2. Изработване на опорен план за промишлени зони "Север" и "Запад". Проучвателни и проектни дейности - 2005 г. 42 316 200 000
Изградена канализация в зона "Запад" и е електрифицирана зона "Север"
41 316
Цел 2: Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали
Мярка 1: Изграждане на достъпна обществена среда и благоустрояване на откритите пространства
3. Проект "Изграждане на достъпна обществена среда за хора с различна степен на дееспособност в град Добрич". Изграждане на рампи за хора с физически увреждания; ремонт на настилки; изграждане на водоотвеждащи системи; парково и алейно осветление - 2005 г. 70 400

281 600
/СИФ/ Изградени 2 бр. рампи. 11 320
4. Проект "Благоустрояване на средата за обитаване в ЖК "Модерна махала". Изграждане на достъпна среда и цялостно благоустрояване на ЖК "Модерна махала"; Осветление; Изграждане на детска площадка. 2004-2005 г. 75 600
302 400
/СИФ/
70% от дейностите по Проекта са извършени през 2004 г. Приключен е през м.април 2005 г. Има издад. УВЕ-93 от 03.06.05 г. 74 322 305 940
5. Програма за реализация на благоустройствени мероприятия с участие на местното население. Поддържане и ремонт на прилежащи тротоарни площи; поддръжка и възстановяване на пешеходни пътеки и алеи; изграждане на подходи; засаждане на растителност; Обособяване на вътрешноблокови и вътрешноквартални градини и цветни петна. - 2005-2007 г. 64 000


16 000 /дялово участие/ Програмата е приета с Р-иие на ОбС № 25-22/25.01.2005 г. В ПКР са предвидени 98 000 лв за финансиране дела на Общината. Съгласно регламентите на програмата, дяловото участие на МО е 25 %, или планът следва да бъде 32 667 лв. Средствата са одобрени с Р-ие на ОбС № 27-3/01.03.05 г., изм.с р-е № 28-26/29.03.05 г. 56 249 20 971
6. Програма за капиталови разходи на Община град Добрич за 2005 г. Ремонт на училища, детски градини и спортни площадки в учебни заведения 150 000 116 600 Планираните дейности са изпълнени. Източникът на финансиране е Общински, а не РБ. Ремонтирани са 6 общински училища. 115 951
Ремонт на Художествена галерия 50 000 Газификация 58 048
Изграждане на водопроводи и канализации 256 000 33 000 В ПКР планираните средства от РБ са 175 250, като допълнително са планирани и собствени бюджетни средства в р-р на 33 хил.лв.
Изграден е водопровод по бул. "Добруджа" и канализации по 6 улици. 174 732 32 438
Проучване и проектиране 9 050 1 000
Изработени са инвестиционни проекти и са извършени др.проектни и проучвателни дейности за изграждането на водопроводи и канализации - 8 бр. 8 050 1 000
Благоустройствени мероприятия 325 000
Сумата е актуализирана в ПКР - 507 000
Изградени са подходи към ЖСК, тротоари - ремонт и изграждане на нови по 3 улици. 387 951
Рехабилитация на улици и преасфалтиране 2 025 062 4 385 000
/обл. заем /
Преасфалтирани 10 улици и булеварди по Програмата - 88% изпълнени. С решения на ОбС в ПКР са предвидени допълнително средства извън тези, отпуснати с облигационния заем, за ремонта и преасфаалтирането на улиците - от собствени бюджетни средства и отчисления от приватизацията. 2 025 062 3 852 916
7. Проект "Красива България". АЕМО "Стария Добрич" 69 129 63 811
Договор от 23.08.2005 г
В процес на изпълнение
28 300 30 700
Градски парк "Свети Георги" - 3 77 985 71 986
Договор от 12.09.2005 г
В процес на изпълнение
28 800 31 200
Градски парк "Свети Георги" - 4 77 962 71 965
Договор от 26.09.2005 г
В процес на изпълнение
26 400 28 600
Ремонт на ЦДГ № 17 68 093 62 856
Договор от 02.08.2005 г. и завърщен обект със стр. ст-ст 98 852,22 лв. - 75% изпл.
50 960 47 892
Мярка 2: Рехабилитация на водопроводната и доизграждане на канализационната мрежа
Мярка 3 - Въвеждане на енергоефективни системи
8. Проект "Енергоефективна реконструкция на системата за улично осветление" Подмяна на паркови осветители по квартали и междублокови пространства; Рехабилитация и монтаж на нови касети за улично осветление. - 2005 г. 382 000 Това е трети етап на проекта. Първоначалната стойност е актуализирана в ПКР и е 281 000 лв. Монтирани са 1700 освет. тела. Подменени са КУО. Проектът е изпълнен. 280 000
9. Изграждане на ново улично осветление в ПЗ "Север" и подмяна на осветителни тела в кв. "Рилци" Монтаж на елементи на системата за улично осветление; изграждане на нови осветителни тела - 2005 г.
44 400
Коректната цифра е 41 000. 100% реализиран. Изготвен е и инвестиционен проект. 40 000
* Други задачи:
10. "Извършване на ремонтни дейности в Спортна зала "Добротица"" Ремонт на лекоатлетическа писта 174 920
/ Др.ф-не/

Сключен договор между ММС и СКЛА "Добруджа 99" за 80 000 лв- ремонт на покрив
79 991
11. "Извършване на ремонтни дейности в Спортна зала "Русалка" Ремонт на комбинирана зала по хандбал, волейбол и баскетбол
118 220
/ Др.ф-не/
Сключен договор между ММС И СК "Хандбал- Добруджа" за 40 000 лв.- ремонт на покрив 39 967
Цел 3: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда
Мярка 1 - Ефективно управление на отпадъците
12. Проект "Реконструкция и рекултивация на депо за ТБО" Реконструкция на 46 хил. кв. м. От площта на депото - 2002-2005 г. 1 600 000
656 772
ПУДООС
Проектът е в процес на изпълнение. Има промяна в стойностите на финансирането от ПУДООС, тъй като е извършено частично плащане от 2004 година. Изграден е стопански двор, земно-насипна дига. В процес на изграждане е ретензионен басейн. 1 200 000 851 167
13. Проект "Разделно събиране на отпадъците, в т.ч. отпадъци от опаковки" Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци - 2005 г.


877 670
ПУДООС
Проектът е в процес на изпълнение. Доставени са 420 контейнери за разделно събиране на отпадъци, мелница за пластмаси, мотокар. Изградени са площадки за разполагане на контейнерите (джобове). В процес на разработване са рекламни и обучителни материали. Очаква се проектът да приключи през м.10.2006 година.


283 288
ПУДООС
Приоритет 2 - Подобряване на инвестиционния климат и подкрепа на малкия и среден бизнес
Мярка 1 - Повишаване конкурентоспособността на местната икономика
14. Програма за развитие на туризма
Изграждане на центрове, обслужващи туристическата дейност на територията на Добрич; Реклама в страната и чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на Общината
30 000 Усвоена е част от програмата 18 008
Мярка 2 - Прилагане на местни инструменти, стимулиращи развитието на малките и средни предприятия
15. Действащ Общински гаранционен фонд Гарантиране на част от кредитния риск при отпускането на кредити на МСП. 240 000
Една гаранция. С решение № 36-23/ 29.11.05 г. е удобрена нова гаранция за 10 000 лв., която ще се реализира през 2006 г.

10 000
Мярка 3 - Подобряване на бизнес инфраструктурата и услугите

Приоритет 3 - Повишаване качеството на работната сила
Цел 1: Повишаване качеството на образованието и придобитата професионална квалификация
Мярка 3: Развиване на таланти, интегриране на малцинствени групи и на деца със специфични образователни потребности в училище
16. Превенция и контрол на HIV/СПИН - Компонент 7 "Ограничаване на рисковото поведение сред младите хора в и извън училище" Глобален фонд за борба срещу СПИН Поетапно се реализират отделните компоненти на проекта:
16.1. Проект "Да пазим себе си и запазим този когото обичаш" - Младежки дом Ограничаване на рисковото поведение чрез придобиване на знания и умения за предотвратяване на рисковете сред целевата група - 2003-2008 г.
7 500
/Др.ф-не/ Реализиран 8 060
16.2. Проект "Ти си ключът към решението" - ОУ "Стефан Караджа" 1 500
/Др.ф-не/ Реализиран 1 656
16.3. Проект "Щастливи и сигурни в любовта" - СОУ "Климент Охридски"
1 500
/Др.ф-не/ Реализиран 1 553
17. Проект "Изграждане на младежка територия за спорт и достъпна среда в ОУ"Хр. Смирненски" Изграждане на територия за спортни игри и достъпна социална среда - 2004-2005 г. 44 500
174 094 /СИФ/
Подменена дограма, топлоизолация, ремонт на покрив и спортна площадка, изградена рампа.
43 714 137 660
18. Проект "Интеграция на ромското население" Интеграция чрез образование на децата от етническите малцинства
Реализиран- доставени 18 компютъра, аудио- визуална техника и учебно- технически средства
314 000
19. Проект "Интегриране на уязвими малцинствени групи със специална насоченост в образование и здравеопазване"
Пълноценна интеграция чрез образование на децата от етническите малцинства 2004-2005 г. Община Добрич бе одобрена от НСЕДВ за доставка на учебници за III клас
102 000
20. Проект "Провеждане на професионално обучение на деца в неравностойно положение" - СОУ "Д. Габе", Дом "Дъга"
Провеждане на професионално обучение на деца в неравностойно положение
67 000 /СИФ/ Реализиран 92 485
/СИФ/
Приоритет 4 - Прозрачно и ефективно управление и стабилизирани социални процеси
Цел 1: Усъвършенствуване управлението на финансите и общинската собственост на територията на Община град Добрич - подготовка за финансова децентрализация (Финансово управление на общината)
Мярка 2: Финализиране на общинската приватизация, увеличаване ролята на концесионния процес и постигане на ефективно действуващ следприватизационен и след концесионен контрол
21. Програма за приватизация на Общинската собственост, концесия, следприватизационен контрол и следконцесионен контрол Реализация на съответните програми 123 000 Реализирани приходи от:
-приватизация-1233879
-концесия-84224 5 000 58 819
Цел 2: Осигуряване на достъпни и качествени здравна помощ и здравословна жизнена среда
за населението на Община град Добрич( здравеопазване)
Мярка 2: Разширяване видовете социални услуги за проблемни слоеве от населението
22. Проект "Трудова заетост" по програма ОСПОЗ
- "Зелен Добрич"
- "Ръка за помощ"
- "За здравословна и приветлива среда на децата на град Добрич
- "Сигурност и охрана на общинската собственост"
631 264 265 622 По този проект са заети 476 души, в т.ч 337 заети по планираните дейности , 7- по "Помощ при пенсиониране" и 132- "Аварийно- спасителни дейности"/за периода 01-03.2005г/ 699 486 169 540
23. Проект "Социален асистент"
Обслужване на хора в неравностойно положение
55 450 1 863 По проекта са заети 32 души 5276 277
24. Проект "Изграждане на приют за сираци и безпризорни деца" Съвместна дейност с Църква "Св. Троица" за изграждане на приют
МТСП
Ф"СП"
7363 Финансирането е от МТСП Фонд «СП» 28102 лв.
Кап.р-ди директно разплатени с фирмите изпълнители 28 102

3 895
Цел 3: 0богатяването на местната културна идентичост и развитието на наличния културен потенциал- градивна форма на международно сътрудничество и промоция на Общината (култура)
25. Прояви от Културния календар - Добрич 2005 /Приложение № 1/ Реализиране на проявите от Културния календар 129 600 80 000
/спонсори/ 980 прояви, от които 3 фестивала, съгласно Културния
календар 2005

103 047 2 700
(пар.88)
39 900
дарения
Цел 4: Постигане на по-добро и по-ефективно обслужване на гражданите
Мярка 1: Усъвършенствуване организацията на управление и работа в общинската администрация
26. Обезпечаване на дейностите по събиране на местните данъци и такси от Общината Изграждане на надеждна информационна система 15 000 Изградена на базата на съществуващите към периода на приемане на дейността информационна система и софтуер; дооборудвана е с 4 матрични и 1 лазерен принтери, 5 РС и 1 UPS


5 772
27. Обезпечаване надеждна физическа и електронна защита на информация и документи Осигуряване на основен сървър с лицензия и лицензи за SQL сървър, за антивирусна програма и за работни места на програмен продукт "Архимед" и "Акстър" 4 000 Основният сървър е осигурен с лицензия. Осигурени са лицензии за неограничен брой работни места на ПП «Архимед» (абонамент) и за работните места на ПП «Акстър». Поради липса на финансиране, не е осигурена лицензия за SQL сървър и за антивирусна програма.

 


3 946
Определяне на Общината като организационна единица пред Държавната комисия за сигурност на информацията 1 500 Осъществено е необходимото оборудване (СОТ, метални врата и щори; РС чрез вътрешно разместване и др.) и е получена регистрация в ДКСИ -27.05.2005 г.


1 500
28. Оптимизиране условията за административно обслужване на гражданите и бизнеса, на Общински съвет и кризисните ситуации - Компютърна техника и климатици за обслужване на ОбС
- Обновяване на компютърната техника в ЦУИ
- Оборудване на дейността "Сили и средства за бедствия и аварии"

 

 

2 000

 

4 000 - Закупени 2 климатика, а РС-техника е обезпечена чрез вътрешни размествания;
- Оборудване на сървър за ПП «Архимед»; 2 нови РС и ремонт на 2 РС;
- Извършен ремонт на ВАЗ «Нива» и осигурени материали за поддържане на пунктовете за управление при извънредни ситуации; осигурен РС чрез вътрешно разместване

 

 

 


1 834

 

3 638
29. Обновяване компютърната техника в Дирекция "ГРОН" Инсталиране на сървър и прилежащите към него периферни устройства

1 000 Сървърът е инсталиран
в основната сграда на Общината
Закупена е компютърна конфигурация за работна станция 756
Мярка 2: Повишаване информираността на гражданите и прозрачността на работа на Общинската администрация и Общинския Съвет
30.Повишаване публичността и прозрачността на работа на Общински съвет и информационната обезпеченост Издаване на Сборник с действащите наредби на Общински съвет 400 Издадени са всички наредби; предоставени на общински съветници, на контролни, съдебни органи и на обществеността чрез ЦУИ

380

31. Повишаване публичността и прозрачността на работа на Общинскта администрация, в т. нар. Рискови области Разработване на атрактивна информация за инвеститори за предлагани общински имоти; актуализиране информацията на електронното табло и в ПП "Гише на предприемача"; публичност на регистъра по приватизация през Интернет 380 Aктуализиранa e информацията на електронното табло пред ЦУИ. Изпълнен е Публичният регистър за процеса на приватизация към сайта на Общината.

 

380
Цел 5: Разширяване на международно сътрудничество и ефективността на връзките с обществеността
32. Разработване и усъвършенстване на рекламна и медийна стратегия на Общината Подготовка на рекламен каталог и представителни материали 10 000 За Празника на града и за усъвършенстване реклам-ната и медийна стратегия са изработени представителен Каталог, плакети, значки с герба на Добрич, CD, пана, хоругва знаме, специален брой на в."Българско войнство", нов тип покани, бланки, папки, 2 промоционални филма и др.

 


10 444

 

 

 

 

 

 

 

 


Индикативна финансова таблица.
Приоритет/
Мярка Предвидено в ОПР 2005 г. Постигнато през 2005 г.
Общо РБ ОБ Други източници Общо РБ ОБ Други източници
Приоритет 1
Цел 1 343 416 - 143 416 200 000 93 301 - 93 301 -
Приоритет 1
Цел 2 9 286 609 465 050 3 430 231 5 391 328 7 837 760 324 330 3 165 753 4 347 677
Приоритет 1
Цел 3 3 134 442 1 600 000 - 1 534 442 2 334 455 1 200 000 - 1 134 455
Приоритет 2 301 392 - 301 392 - 28 008 - 28 008 -
Приоритет 3
Цел 1 296 094 - 44 500 251 594 701 128 - 43 417 657 414
Приоритет 4
Цел 1 123 000 - 123 000 - 63 819 - 5 000 58 819
Приоритет 4
Цел 2 961 562 686 714 267 485 7363 906 577 704 763 169 817 31 997
Приоритет 4
Цел 3 209 600 - 129 600 80 000 145 647 - 103 047 42 600
Приоритет 4
Цел 4 28 280 3 500 24 780 - 18 206 3 344 14 872 -
Приоритет 4
Цел 5 10 000 - 10 000 - 10 444 - 10 444 -
ОБЩО 14 694 395 2 755 264 4 474 404 7 464 727 12 139 345 2 232 427 3 633 956 6 272 962

 Приложение 2


ОБЩИНА град ДОБРИЧ


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
АКТУАЛИЗАЦИЯ 2006 г.

 

 

 Законът за регионално развитие, в сила от 20.02.2004 г. формулира "Регионалното развитие" като процес на формиране и осъществяване на политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на административно-териториални единици, обединени в райони за планиране на територията на Република България.
Общинският план за развитие е средносрочен документ, определящ целите и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация.
Общинският план за развитие е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие и предвижданията на Областния план за регионално развитие 2000 г. - 2006 г. и Регионалната оперативна програма 2004 г. - 2006 г. При актуализацията на Общинския план за развитие за 2006 г. основните насоки и приоритети са съобразени с приетите от Общински съвет: „Концепция за икономическо развитие на регион Добрич" /1998 г./; дългосрочен план „Добрич 2020" и Стратегия за развитие на Община град Добрич 2000 г. - 2006 г. /решение на Общински съвет № 43-1/ 29.04.2002 г./ и Общински план за развитие на Община град Добрич 2007-2013 година. /решение на Общински съвет №35-1 от 25.10.2005 година/.

 


1. Оценка на природните потенциали и фактори за развитие.

Град Добрич е разположен в Дунавската хълмиста равнина върху Добруджанското плато. Градът е самостоятелна община и административен център на едноименната област. Територията на Община град Добрич е 109 497 дка.
Към 26.09.2005 г. населението по постоянен адрес на Община град Добрич е 115 875 души, а с настоящ адрес - 105 685 души /по данни на ГД "ГРАО" към МРРБ/. Икономически активното население е 53 383 души /по данни на Дирекция "Бюро по труда" - Добрич/.
Средната надморска височина на района е 220 м. Град Добрич е разположен върху равнинен терен с благоприятен наклон - от 1,5% до 6%. По склоновете на долината на Суха река наклоните на места в южната част на града достигат до 12 % - 15 %. Северозападно от града е разположен хълмът Чорчолийките с наклон на източния и северния склон 10 % - 12 % и много полегати склонове. По-стръмни са склоновете на долината, разположена източно от Северната промишлена зона - на места достигат до 10 % - 15 %.
Градът попада в умереноконтиненталната климатична подобласт на европейската континентална климатична област. Средната годишна температура на въздуха е 10.2°С. Абсолютният температурен минимум е отбелязан през януари - минус 22.7°С, а максимумът - през август и септември - плюс 39.1°С. Пролетта е сравнително хладна, есента е топла поради затоплящото влияние на Черно море. През зимата е по-силно изразено въздействието на североизточните въздушни маси.
Районът се характеризира с висока влажност на въздуха и слаби валежи - 540 мм средногодишно (за страната годишните валежи са 650 мм), с добре проявен континентален режим. Летният максимум е през юни, зимният минимум - през февруари. През лятото падат 80 % от годишните валежи. Средната относителна влажност на въздуха е 78 %. През зимния период влажността достига 85% - 86 %, а през лятото спада до 68 % - 69 %. Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2,5 месеца. Проявата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква отвяването и преотлагането на снежната покривка и натрупването й във вид на дебели преспи. Широкият териториален обсег на Източната Дунавска равнина, значителната й отдалеченост от планинските бариери на Карпатите и Стара планина от север и юг, както и отвореността й към изток и запад определят и ветровият режим. Районът се характеризира като ветровит. Основният въздушен пренос е от северозапад с честота на проявление на северозападните ветрове 18,7%. Втори по значимост са северните ветрове - 18,0%. Най-слабо проявление имат ветровете с южна компонента 8,1%. Характерни са силните североизточни нахлувания. Скоростта на вятъра достига до 20 м/сек.
Почвената покривка е формирана основно върху льосова основа при степни и лесостепни растителни отношения. Развити са главно черноземните почви - излужени и оподзолени. В долинните дъна се развиват алувиалните почви. Тези почви са високопродуктивни. Преобладават земи от І и ІІ категория. Само северозападно от града и източно от Чорчолийките, са разположени нископродуктивни заблатени почви от V категория. Почвите в района са изложени на водна и ветрова ерозия. За това е допринесло намаляването на горските площи и екстензивното полевъдство. На много места почвата е отнесена в леглата на суходолията. В равнината се проявява ветровата ерозия. Изграждането на защитни горски пояси и ограничаването на пашата намаляват развитието на ветровата ерозия.
Естествената растителност заема съвсем ограничени пространства. Тя е изтласкана и се е съхранила само в онези места, които са по-малко годни за развитие на земеделието. Запазилите се тук-там единични дървета и групи от дървета говорят за предишно разпространение на обширни горски масиви. Унищожени са гори от вековни дъбове, габъри, брястове, лески и др. Сега преобладава културна и селскостопанска растителност. Горската растителност в района е представена от различни видове дъб, липа, ясен, габър и др. в лесопарк Кобаклъка и изкуствено създадените горски пояси, които са характерен елемент на ландшафта.
2. Анализ на тенденциите и процесите в икономиката на общината.
2.1. Ръст на икономическото развитие.
Основните показатели на стопанските единици /нефинансов сектор/ за 2003 г. и 2004 г. е както следва:
№ Наименование 2003 г.,
в хил. лв. 2004 г.,
в хил. лв. 2004 г./2003 г.
1 Бруто продукция 356 905 384 814 7,82%
2 Приходи от дейността 617 596 761 956 23,37%
3 Нетни приходи от продажби 600 889 745 972 24,14%
4 Разходи за дейността 616 933 747 297 21,13%

Брой на предприятията по категории:
№ Категория през
2003 г. Отн. дял през
2004 г. Отн. дял
1 Микро - до 10 заети 1 401 83,54 % 2 113 88,34%
2 Малки - от 11 до 50 заети 218 13,00 % 224 9,36%
3 Средни - от 51 до 100 заети 26 1,55 % 26 1,09%
4 Межд. групи - от 101 до 250 21 1,25 % 19 0,79%
5 Големи - над 250 заети 11 0,66 % 10 0,42%
ОБЩО 1 677 100 % 2392 100 %

Разпределение на приходите от дейността по категории предприятия:
* - по данни на Териториално статистическо бюро - Добрич
2.2. Качествени характеристики на общинската икономика.
Структурата на промишлеността в Общината се определя от подотраслите: хранително - вкусова промишленост, лека промишленост и машиностроене. На територията на града са развити транспортът, търговията и услугите. Близостта на град Добрич до черноморското крайбрежие благоприятства развитието на туризма.
Основните продуктови производства от промишлеността на Община град Добрич по подотрасли са следните:
 хранително - вкусова промишленост: производство на млечни произведения; олио и маргарин; колбаси; макаронени изделия; вина и спиртни напитки; безалкохолни напитки; продукти от птиче месо; брашно; хляб и сладкарски изделия; фуражи;
 лека промишленост: производство на мъжка и дамска конфекция; облекла от кожи; мебели; платове; жакардови изделия;
 машиностроене: производство на акумулатори; полуремаркета и контейнери; селскостопански машини; радиатори и филтри за леки и тежкотоварни автомобили; пластмасови изделия.
Средно- списъчния брой на заетите лица е както следва:
№ Сектор 2003 г. 2004 г. 2005 г.
/ІІІ-то тримесечие/
1 Обществен 7 910 7 469 7 754
2 Частен 15 782 16 387 16 876
Общо 23 692 23 856 24 630
* - по данни на ТСБ - Добрич
Обработваемата земеделска земя в землището на Община град Добрич е 72 115 дка. Основните селскостопански култури за общината са пшеница, царевица и слънчоглед.
Процесите на преструктуриране на икономиката, съпроводени с масови съкращения, затихват. Паралелно с това се забелязва овладяване или увеличаване на заетостта в отделни отрасли и дейности, което е свързано с икономическа активност и с успешно прилагане на програми, насърчаващи наемането на работна сила. Нивото на безработица в Добрич е трайно над средното за страната.
Заетостта е съсредоточена основно в сферата на туризма, селското стопанство, хранително-вкусовата и текстилна промишленост, в търговията. Увеличават се заетите в сферата на услугите в частния сектор, а заетите в индустрията и услугите от обществения сектор намаляват.

2.3. Общински бюджет.
С П Р А В К А
за структурата на приходи на Община град Добрич по видове /в лева/
№ Приходи 2004 год. 2005 год. 2006 г.
Отчет Отн. дял Отчет Отн. дял План Отн. дял
1 Имуществени данъци 2 631 742 10,97% 2 345 276 7,15% 2 400 100 8,63%
2 Неданъчни приходи 5 162 249 21,51% 7 011 759 21,39% 7 133 705 25,64%
3 Взаимоотношения с ЦБ, в т.ч.: 15 827 463 65,96% 17 806 017 54,32% 16 812 235 60.43%
- преодстъпени д-ци по ЗОДФЛ 10 428 038 10 970 307 9 860 590
- обща допълваща субсидия 4 922 494 4 324 541 5 433 845
- обща изравнителна субсидия 186 654 932 400 1 166 200
- субсидия за капит. разходи 290 277 1 578 769
351 600
- възстан. трансфери от ЦБ 0 0 0
4 Трансфери 1 571 508 5,62% 2 251 698 6,87% -238 317 -0.85%
5 Възстановени заеми 44 499 0,19% 90 385 0,28% 0 0,00%
6 Финансиране на дефицита /излишъка/ -1 240 496 -5,17% 3 273 702 9,99% 1 710 988 6,15%
Сума на бюджета 23 996 965 100% 32 778 837 100% 27 818 711 100%


С П Р А В К А
за структурата на разходите на Община град Добрич по функции /в лева/
№ Функции 2004 год. 2005 год. 2006 год.
Отчет Отн. дял Отчет Отн. дял План Отн. дял
1 Общи държавни служби 1 729 776 7,21% 1 868 497 5,70% 2 137 363 7,68%
в т.ч.: - текущи разходи 1 641 187 1 809 297 1 887 363
- капиталови разходи 88 589 59 200 120 000
2 Отбрана и сигурност 127 323 0,53% 139 431 0,43% 105 644 0.38%
в т.ч.: - текущи разходи 127 323 139 431 105 644
- капиталови разходи 0 0 0
3 Образование 12 268 497 51,13% 12 777 743 38,98% 12 595 296 45.28%
в т.ч.: - текущи разходи 12 139 914 12 516 729 12 490 296
- капиталови разходи 128 583 261 014 100 000
4 Здравеопазване 1 642 511 6,84% 1 652 111 5,04% 1 800 792 6.47%
в т.ч.: - текущи разходи 1 596 834 1 573 863 1 790 792
- капиталови разходи 45 677 13 248 60 000
5 Соц. осиг., подпомагане и грижи 1 703 078 7,10% 1 781 082 5,43% 1 340 227 4.82%
в т.ч.: - текущи разходи 1 703 078 1 766 947 1 300 227
- капиталови разходи 0 14 135 40 000
6 Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда 3 155 402 13,15% 6 402 127 19,53% 5 130 557 18.44%
в т.ч.: - текущи разходи 2 530 499 3 387 762 3 552 957
- капиталови разходи 624 903 3 014 365 1 672 600
7 Почивно дело, култура, религиозни дейности 1 311 143 5,46% 1 684 110 5,14% 1 504 057 5.41%
в т.ч.: - текущи разходи 1 297 160 1 477 995 1 409 057
- капиталови разходи 13 983 206 115 85 000
8 Икономически дейности и услуги 1 887 421 7,87% 6 130 488 18,70% 2 565 747 9.22%
в т.ч.: - текущи разходи 1 136 278 1 031 073 1 134 649
- капиталови разходи 751 143 5 099 415 1 431 098
9 Разходи, некласифицирани в други функции 171 814 0,72% 343 248 1,05% 639 028 2.30%
в т.ч.: - текущи разходи 171 814 343 248 639 028
- капиталови разходи 0 0 0
Сума на бюджета 23 996 965 100% 32778837 100% 27 818 711 100%

2.4. Анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера.
2.4.1. Население.
Естествено прираст на населението през 2004г.:
№ по ред Наименование Общо Мъжки пол Женски пол
1 Живородени 924 496 428
2 Умрели 1 029 577 452
3 Умрели деца под 1 година 14 6 8
4 Естествен прираст -105 -81 -24

 

Население на 7 и повече години по степен на образование:

Население под, в и над трудоспособна възраст:

Население по юридическо семейно положение:
Население по етническа група:

Население по майчин език:

Население по вероизповедание:

2.4.2. Благосъстояние на населението.
Доходи и разходи средно на лице от домакинство /в лева/:
Години Общ доход Паричен доход от който: Разход общо Паричен разход - общо от който:
Работна заплата Пенсии От дом. стоп. Хранит. стоки Нехранит стоки
2002 1 681 1 199 532 310 24 1 355 1 249 520 729
2003 1 822 1 418 836 282 24 1 510 1 403 567 836
2004 2 310 1 699 870 423 43 1 732 1 603 654 823
* данните са на областно ниво
Потребление на основни хранителни продукти от домакинствата /средно на лице/:
Продукти м.е. Години
2002 2003 2004
Хляб и тестени изделия кг. 128,9 117,8 130,0
Месо кг. 22,5 22,6 28,8
Мляко прясно л. 14,8 12,0 14,6
Мляко кисело л. 20,7 17,2 18,0
Сирене кг. 10,8 11,3 10,9
Яйца бр. 135,0 149,6 36,8
Плодове кг. 25,2 21,6 36,8
Зеленчуци кг. 44,7 43,0 60,7
Картофи кг. 25,0 25,5 28,8
Захар кг. 7,5 8,6 8,9
Олио л. 14,4 14,5 15,2
* данните са на областно ниво
Средна работна заплата /в лева/:
№ Сектор Работна заплата през 2003 г. Работна заплата през 2004 г.
Средно годишна Средно месечна Средно годишна Средно месечна
1 Обществен 3 813 318 4 098 342
2 Частен 2 532 211 2 554 213
* - по данни на ТСБ - Добрич
Средна месечна заплата в Община град Добрич - януари 2006 год. - 387 лева - по данни на „Индъстри Уоч" и „Витоша Рисърч" - вестник "24 часа" - 1 февруари 2006 година

2.4.3. Безработица.ИНФОРМАЦИЯ


за текущото състояние на безработицата на територията на Община град Добрич
(към 31.12. 2005 год.)
Показател Стойност Относителен дял
Равнище на безработица 7,76% -
Регистрирани безработни лица 4 145 -
Разпределение по пол:
- жени 2 720 65,62%
- мъже 1 425 34,38%
Разпределение по възраст:
- до 19 години 77 1,86%
- от 20 до 24 години 317 7,65%
- от 24 до 29 години 447 10,78%
- от 30 до 34 години 514 12,40%
- от 34 до 39 години 467 11,27%
- от 40 до 44 години 520 12,55%
- от 45 до 49 години 536 12,93%
- от 50 до 54 години 650 15,68%
- над 55 години 617 14,49%
Разпределение по квалификация:
- с работническа квалификация 1 210 29,19%
- специалисти 1 191 28,73%
- без специалност и професия 1 744 42,07%
Разпределение по образование:
- с висше образование 627 15,13%
- със средно образование 2 129 51,36%
в т.ч. със средно професионално образование 1 535
- с основно 992 23,93%
- с по ниско образование 397 9,58%
Продължително безработни лица 1 120
- от 12 мес. до 24 мес. 473 11,41%
- над 24 мес. 647 15,61%

2.4.4. Здравеопазване и социални дейности.
Здравното обслужване на населението на територията на Община град Добрич е организирано от добре изградена и структурирана мрежа от здравни заведения, както следва:
- " Многопрофилна болница за активно лечение" АД
- "Диагностично-консултативен център І - Добрич" ЕООД
- "Диагностично-консултативен център ІІ - Добрич" ЕООД
- "Стоматологичен център І" ЕООД
- "Областен диспансер за психични заболявания със стационар д-р П.Станчев" ЕООД
- "Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3-годишна възраст"
- Медицински център "ВИВА ФЕНИКС" ООД
- ХЕИ
В началото на 2005 година беше разкрит Първичен здравен център за медицинско обслужване на ромско население. Центърът е изграден по пилотен проект на МЗ, в който община град Добрич е включена. Чрез него се осигуряват две лекарски практики в район с компактно ромско население. Чрез проект "Ръка за помощ" на НП "От социални помощи към осигуряване на заетост" са осигурени три работни места за медиатори, чиято задача е да подпомагат ромското население да направят своя избор за личен лекар.
На територията Община град Добрич функционират шест детски ясли в които се полагат грижи за около 400 деца на възраст от 1 до 3 години. Материалната база на детските ясли е в сравнително добро състояние. През настоящата година ще бъдат извършени основни ремонти на две детски ясли. Стойността на капиталовите разходи е около 50 000лв. Средствата ще бъдат осигурени от общинския бюджет.
През изминалата година се забелязва трайна тенденция към увеличението на клиентите на детска млечна кухня. Кухнята е много добре оборудвана и е в състояниеда поеме допълнително записалите се родители за получавани на храна. През настоящата година ще бъде отворен още един пуркт за раздаване на храна за деца ползващи услугите на ДМК. Същият ще бъде разкрит в сградата на ЦДГ №11
Все повече нараства тенденцията лица от различни рискови групи да се нуждаят от предоставянето на социални услуги в общността. Това с особена сила се отнася за лицата с увреждания.
Предоставянето на социални услуги в общността ще позволи нуждаещите се лица да получат необходимата социална услуга без да се откъсват от обичайната домашна среда. Това от една страна осигурява сигурност на нуждаещите се чрез предоставянето на качествени социални услуги от квалифицирани кадри и от друга освобождаване на близки и роднини от ангажимента да полагат непрекъснати грижи на лицата с увреждания, получавайки възможността да се включат активно в икономическия и социален живот на общината.
Целите, които си поставяме чрез развитието на мрежа от заведения за социални услуги предоставяни в общността е да бъде дадена възможност лицата с увреждания да бъдат ресоциализирани и адаптирани в нормалната жизнена среда.
От 2006 година предстои увеличението на капацитета наЦентъра за социална рехабилитация и интеграция от 24 на 46 места. Заедно с увеличението на капацитета ще се увеличи и числения състав на персонала от 6 на 11 щатни бройки. Това ще даде възможност да бъде разширен кръга на предоставяните социални услуги. Основно усилията ще бъсат насочени към разширяване на кръга от социални услуги за деца.
През 2006 година предстои да бъде разкрит дневен център за възрастни с увреждания с капацитет 40 места. В него ще бъдат предоставяни социални услуги на лица със заболявания на централната и периферна нервна система, с ментални увреждания, забавено интелектуално развитие и др. В Центърът ще работят 12 специалисти с различна подготовка.

2.4.5. Култура.
Културната политика е изградена съобразно принципите на равнопоставеност на културните институти и творци, свобода на художественото мислене и творчество, управленска автономност, достъпност, качество и ефективност /социална и икономическа/, конкурентност, многообразие и устойчивост на културните дейности, партньорство и диалогичност, инициативност, експериментателство и насърчаване на новото, утвърдени в нормативни документи на Министерство на културата, Общинския съвет град Добрич и Хартата на европейските градове на Съвета на Европа.
На територеята на на град Добрич съществуват:
- 2 държавни културни института - Драматичен театър "Йордан Йовков" и Държавен куклен театър "Дора Габе".
- 3 общински културни института /държавни делегирани дейности/ - Библиотека "Дора Габе", Исторически музей и Художествена галерия.
- 4 общински културни института /общински делегирани дейности/ - Български камарен оркестър, Духов оркестър, ПФА "Добруджа" и Детски хор "Добруджански звуци".
- 3 читалища - НЧ "Йордан Йовков", "Пробуда" и читалище "Романо дром"
В организацията на общоградските, националните и международни акценти на културната панорама на Добрич през 2005 г. с 1393 прояви свой дял имат всички културни професионални институти и 64 любителски колективи, 34 школи и клубове с общо 2132 участници.

2.4.6. Образование.
Мрежата на детските заведения в Общината към м. Декември 2005 година обхваща 17 целодневни детски градини с 1 група извън основните сгради, с общ брой деца 2015, 10 полудневни групи към училищата със 194 деца.
Структурата на общинските училища се състои от 10 основни училища, 5 средни общообразователни училища /СОУ/, 3 профилирани гимназии, Спортно училище, Ученическо общежитие, Център за работа с деца /ЦРД/, Център за ученическо, техническо и научно творчество /ЦУТНТ/ и Ученическа спортна школа /УСШ/.
В Основно училище "Стефан Караджа" са разкрити болнични паралелки, а в училище "Отец Паисий", квартал "Рилци" организацията на учебно-възпитателния процес е в слети класове.
В училищата на град Добрич са застъпени всички профили - хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. Профилираното обучение и разширеното изучаване на някои общообразователни предмети дава възможност да се постави индивидуалността на ученика в центъра на образователния процес, да се осигури готовност за бързо ориентиране към определен профил или определена специалност към професия.
В общинските училища през учебната 2005/ 2006 година се обучават 11 339 ученика в 501 паралелки от I до XII клас. Броят на полуинтернатните групи е 32.
Персоналът, зает в сферата "Образование" за учебната 2005/ 2006 година, е 1 645 човека.
В училищата са изградени 38 компютърни кабинета с 488 компютъра. Четиринадесет училища притежават Интернет връзка.
На територията на град Добрич функционират 8 държавни професионални гимназии, Помощно училище, Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи /ДОВДЛРГ/ "Дъга" и 5 академични учебни звена.
През учебната 2005/ 2006 година в професионалните гимназии на град Добрич се обучават 3 278 ученика в 141 паралелки, а в академичните звена - 2 847 студенти по 31 специалности.

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

1. Броят на учениците през учебната 2004/ 2005 г. в общинските училища е бил 11773, а през учебната 2005/ 2006 г. - 11 339. Намалението е с 434 ученика. Броят на децата, родени през 1998 г.са 826, през 1999 г. - 888, а през 2000 г. - 873. Очертава се тенденция на стабилизиране на раждаемостта в град Добрич и стабилизиране на приема на ученици в първи клас.
2. Тенденцията за намаляване броя на персонала, зает в целодневните детски градини и общинските училища през 2005 и 2006 г. не е така силно изразена. През 2005 г. персоналът е бил 1 645, а през 2006 г. ще бъде 1 633.Увеличаването дела на педагогическия персонал за сметка на непедагогическия води до нарастване на средната месечна брутна работна заплата в сферата на образованието, която е по-висока от средната за страната.
3. Стабилизирано е професионално- квалификационното равнище на педагогическите кадри. През 2004 и 2005 г. около 74,0% от учителите по предучилищна педагогика в Общината са с квалификационна степен, а педагозите от общинските училища - около 49 %.
4. Все по-успешни се оказват условията и дейностите за реализация на задължителното училищно обучение. В действие са механизми за обвързване изплащането на социални помощи и детски надбавки с редовното посещение на децата в училище и недопускането на дублиране на ученици в общинските училища.
5. Преодоляна е тенденцията за намаляване броя на полуинтернатните групи /ПИГ/ в училищата. През учебните 2004/ 2005 и 2005/ 2006 г. броят на полуинтернатните групи е 32.
6. Налице е подобряване и повишаване качеството на образователните услуги в Община град Добрич, изразяващо се в преминаване на нови 6 училища на делегиран бюджет и усъвършенстване на новия бюджетен позход чрез предоставяне на права и отговорности на общинските училища, в организирането на обучение на педагогически кадри за работа с компютри, провеждането на кандидатстудентска борса и изложение "Панорама на средното образование", издаване на информационни материали за ученици и родители, увеличаване броя на компютрите в общинските училища, обновяване и оцветяване фасадите на училищните сгради, повишаване степента на отопленост на отоплителните инсталации, въвеждане на съвременна техника и видеосистеми в пропускателния режим на училищата и др.

2.5. Техническа инфраструктура и околна среда.
Наличието на надеждна и отговаряща на реалните потребности инфраструктура е съществена предпоставка за развитието както на икономическата, така и на социалната и останалите сфери от обществения живот. Техническата инфраструктура е с определящо значение за регионалното развитие и основен фактор за конкурентноспособността и сближаването и в този смисъл усилията на Общинската управа са насочени именно към нейното подобряване.
Град Добрич се отличава с относително чиста околна среда - незамърсени води, въздух и почви, сравнително добре развита и поддържана зелена система.
Елементи на техническата инфраструктура са: водопроводи, канализации, улично осветление, телекомуникации, газопреносна и газоразпределителна мрежа, улична мрежа. Може да се каже, че в значителна степен в град Добрич тя е изградена, но в голямата си част е износена и се нуждае от поддръжка и реновация.

 

 


2.5.1. Водоснабдителни мрежи - водоизточници, пречиствателни станции, водоснабдителни мрежи.
Водоснабдяването на град Добрич се осъществява от сондажни кладенци, разположени около града и в областта. Водопроводната мрежа на град Добрич има обща дължина 230 км. От нея 162 км. са азбестоциментови водопроводи, 35 км. - стоманени, 3 км. - чугунени, 16 км. -полиетилен висока плътност /ПЕВП/ и 14 км. - поцинковани. Тя е изградена през 1956 - 1976 година от азбестоциментови тръби.
Изключително амортизираните стоманени водопроводи в ЦГЧ, силно износените уплътнители на връзките на азбестоциментовите водопроводи създават предпоставки за непрекъснати аварии. Средногодишно авариите в разпределителната мрежа са от 1200 до 1500, или 4.6 нерегламентирани изтичания на питейна вода на километър.
Ежегодно в Програмата за капиталовите разходи на Общината се планират и разходват средства за подмяна на съществуващи водопроводи и доизграждане на канализационната мрежа, поради доказаната невъзможност на експлоатационното предприятие "Водоснабдяване и канализация" ЕООД да извършва тези дейности.
Канализационната система на град Добрич е смесена, отвеждаща едновременно битовите и атмосферни води, с обща дължина 195 километра. Изградена е от бетонови тръби с диаметър от ф-200 до ф-800 за кръгли профили и ф-60/90 и ф-70/105 за яйцевидни профили. Основната канализационна мрежа има 14 канализационни клона, които отвеждат водите към главен колектор, минаващ през най-ниските точки на града. Отвеждащият колектор до пречиствателната станция за отпадни води в с. "Врачанци" има диаметри ф-1200 - ф-2000 и дължина 10 км.
Жилищните квартали "Рилци" и "Изгрев" нямат изградена канализация. Около 96 % от населението на град Добрич е свързано с канализационната система.

2.5.2. Газификация.
Изградените газопроводи до м. септември 2005 г. в гр. Добрич са с обща дължина 43,8 км.
Още през 2000 година Община град Добрич изработи План за газификацията на град Добрич, който определи насоките за развитие на газификацията като процес от изключителна важност за развитие на промишлеността, обществено-комуналният и битов сектор.
Към месец септември 2005 година потребителите са 27 промишлени, 91 обществено-административни и 265 битови обекта. С изпълнението на 7.3 км от клон 12 в края на 2005 година се увеличи и броят на потребителите на "Черноморска технологична компания" АД, като към момента те са 32 промишлени, 115 обществено-административни и 551 битови обекти.

2.5.3. Улично осветление.
Уличното осветление на територията на града се захранва от 200 касети с отворена магистрална схема. Част от съществуващото улично осветление на града е с живачни лампи с високо налягане с мощност 250 W, а друга с натриеви лампи с вградено запалително устройство - с мощности 110 W и 220 W. Същите са монтирани в улични и паркови осветители.
Съгласно разработената Програма за енергийна ефективност, през 2005 г. завърши третият етап от енергоефективната реконструкция на системата за улично осветление на град Добрич, обхващащ подмяна на съществуващите енергоемки осветителни тела с нови и възстановяване на кабелното захранване. Чрез реализацията на проекта се постигна до 90-95 % осветеност на уличната мрежа на града, а инсталираната мощност на уличното осветление е намалена почти 3 пъти.
Успоредно с енегроефективната реконструкция на мрежата са изпълнени и два проекта за изграждане на ново улично осветление - в ЖК "Балик" и ПЗ "Север".
Тази значителна и навременна инвестиция от страна на Добрич в осигуряването на енергоспестяващи осветители и предприети мерки за енергийна ефективност в периода 2004 - 2005 година, предполагат действия, насочени към търсенето на начини и подходи за ефективното управление на вече изградената система, с цел постигането на максимален икономически и енергиен ефект.

2.5.4. Електроснабдяване.
Трите подстанции - "Добрич", "Фаворит" и "Нона", които електроснабдяват Община град Добрич, са свързани с енергиен пръстен чрез електропровод 110 кV. Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с енергийния пръстен на Добричка област посредством електропроводни връзки 110 кV чрез подстанции в Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Балчик и Шабла.
В строеж е подстанция "Център" 110/20 кV. В ролята си на дълбок въвод в центъра на товарите тя ще ликвидира недостатъците на електроснабдителната схема, налагащи прехвърляне на енергия чрез мрежата 20 кV. Новата подстанция ще започне функционирането си с един трансформатор 10 кVА. Предстои въвеждането й в експлоатация.
Комунално-битовите потребители се осигуряват от четири възлови подстанции 20 кV - ВС "Болницата", ВС "Добрич-1", ВС "Балик" и ВС "Йовково". Потребителите от промишлеността се осигуряват от 15 броя възлови (заводски) подстанции 20 кV.
На територията на община град Добрич функционират 343 броя трансформаторни постове 20/0.4 кV с обща инсталирана мощност 326.55 МVА. Дългогодишен и задълбочаващ се проблем е осигуряването на битовите товари - съществуващи и перспективни, поради недостатъчни преносни възможности на линиите и схемата на разпределителната мрежа 20 кV. Общата трансформаторна мощност в трафопостовете е достатъчна за съществуващите товари, но е много неравномерно натоварена.

2.5.5. Депа за твърди битови отпадъци.
Сметосъбирането се извършва организирано ежедневно по райони, определени със заповед на кмета. От м.март 2000 година дейностите сметосъбиране и сметоизвозване са отдадени на концесия на фирма "Шеле България" ЕООД. Отпадъците се депонират от 1977 г. на депо в землището на с. Богдан, разположено на ~5 км. от града. Технологичната схема е пробутване без запръстяване и достатъчно уплътняване, което намалява капацитета на депото и създава екологични проблеми. Поради това след 1995 г. са разработени проекти за рекултивация на старото депо и за неговото разширение с цел удължаване на експлоатационния му срок, който е трябвало да изтече през 1991 г. Разширението на практика не засяга нови земи, тъй като поради липса на точни граници старото сметище е заело около 100 дка, вместо отредените му 70 дка. 71,564 дка от площта на депото е собственост на Община Добричка, а 28,463 дка са собственост на Община град Добрич.
Проектът за реконструкция на депото предвижда обособяване на площ от 46 дка за депониране на битови отпадъци. Площта, подлежаща на рекултивация, е 44 дка.
Тъй като депото край с. Богдан не решава дълготрайно проблемът с депонирането на отпадъците, се провеждат предпроектни проучвания със съдействието на МОСВ и чужди консултанти по програма ИСПА за направа на регионално депо край с. Крупен съвместно с общините Добричка, Крушари, Балчик, Никола Козлево, Генерал Тошево, Каварна и Шабла.
В процес на избиране са две площадки, които да бъдат разгледани като алтернативни в Доклада за оценка на въздействието върху околната среда. Площадките ще бъдат избрани въз основа на предварителната селекция, представена в Доклада на „Консорциум ГеоКомплекс" ООД, на база направените геоложки и хидрогеоложки проучвания.
Консултант по проекта е испанската фирма EPTISA Proyectos Internacionales, S.A., която има офис в Добрич и до момента има изготвен доклад по първите две задачи от техническото задание на МОСВ - „Базисни технически данни" и „Прогноза за генерирането на отпадъци".

2.5.6. Транспортни мрежи - пътища и др. видове транспорт, обществен транспорт.
През изградената на територията на град Добрич комуникационно-транспортна система в момента се осъществява само т.нар. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло по околовръстния път, който е с подходящ габарит.
Зонирането на град Добрич, както сега, така и в перспектива очертава основните транспортни потоци в чертите на града, породени от трудови и културно-битови пътувания.Основните от тях са:
 жилищни зони - централна градска част /пешеходната зона/;
 жилищни зони - производствени зони.
На територията на общината предлагат транспортни услуги около 600 леки таксита и няколко транспортни фирми.
Транспортното обслужване в общината основно се извършва от три фирми: "Пътнически превози" ЕООД, "Тролейбусен транспорт" ЕООД и "ПГ Комерс" ООД и отделни частни превозвачи или техни сдружения ("Албена Автоекспрес 98" ООД, "Минибус експрес" ООД, ЕТ "Спринт", ЕТ "Стоянов агро", СД "Радилов и синове", "Темпо травъл" ООД).
Пътища:
• първокласен път Е-87: Бургас - Варна - Балчик - Шабла;
• второкласен път Е-21: Силистра - Добрич - Оброчище - Албена;
• второкласен път Е-27: Добрич - Балчик - Каварна;
• второкласен път Е-29: Варна - Добрич - Ген. Тошево.
Железопътен възел свързва Добрич със столицата‚ крайбрежието и европейски страни. ЖП гара Добрич е с 12 основни коловоза и възможности за преработка на около 50 хил. тона товари годишно. ЖП гара Добрич - Север е с възможности за преработка на около 200 хил. тона годишно.
Близостта на града до град Варна /летище, пристанище - 45 км./ и град Балчик /пристанище - 36 км./ прави удобно използването на въздушния и морски транспорт.

2.5.7. Комуникационни мрежи - пощи, далекосъобщения, радио и телевизия.
В град Добрич функционират 6 обекта за пощенски услуги. Териториално обектите покриват цялата градска зона и напълно задоволяват нуждите.
Община град Добрич е обхваната от две районирани телефонни мрежи с три аналогови и цифрова централа. Общият брой на монтирания капацитет е 17 000 броя цифрови номера, то които 1 000 незаети и 28 000 броя аналогови номера, от които 54 % са незаети. До края на годината ще се развие цифровата централа с още 13 000 номера. В града функционират четери мобилни мрежи - цифрови на "М-тел", "ГлоБул", "Вивател" и аналогова на "Мобиком". През 2005 г. в Добрич започна и предлагането на услугата Triple Play на телекомуникационната компания Кейбъл Тел, която включва кабелна телевизия, интернет и телефон.
В Общината работи радио-телевизионна станция за пренасяне и разпространение на радио телевизионни програми, кабелни телевизии и телефония. В станцията са монтирани четири телевизионни предавателя, осем радиопредавателя и съоръжения за четири радиорелейни линии.
Град Добрич е свързан с оптичен кабел с Варна-Албена-Балчик-Каварна-Генерал Тошево-Добрич, отклонение Варна-Тервел-Силистра, с което се осигуряват надеждни и качествени междуселищни телефонни връзки, мобилни и интернет връзки със страната и чужбина.

2.5.8. Улична мрежа.
Уличната мрежа на град Добрич е развита съобразно характерните теренни дадености и наличието на железопътна линия, като схемата на града е радиално кръгова с елементи на свободна или правоъгълна в отделни райони. Общата дължина на уличната мрежа е 165 км., като 60 км. от тях са главна улична мрежа.
Сравнително неудовлетворителното състояние на уличната мрежа на град Добрич, както и наличието на обекти от главната улична мрежа, по които беше невъзможно да се извършва текуща поддръжка на носещия пласт асфалтобетон, наложиха извършването на цялостен ремонт и преасфалтиране на 11 булеварда и улици. Със средства от емитирания през 2004 година общински облигационен заем, през 2005 година продължиха да се изпълняват обектите, заложени в Програмата за ремонт и реконструкция на уличната мрежа. Към момента изпълнението на Програмата е около 90 на сто. Това позволи да се осигури нормален достъп по главната улична артерия на град Добрич, както и транзитното преминаване на МПС.
Следва да се отбележи, че относителната финансова стабилност и бюджетна дисциплина в Община град Добрич са от изключително важно значение при кандидатстването за финансиране от програми на ЕС и национално съфинансиране.
Напълно ремонтираните и възстановени участъци от уличната мрежа на град Добрич съставляват 16 на сто от общата дължина (165 км). Планирането на дейностите в Програмата за капиталовите разходи на Общината за 2006 година показват тенденция към насочване на ресурс за основен ремонт и цялостно преасфалтиране на улици, изграждане на нови тротоари и др., като значително намалява ръстът на средствата за изкърпване на уличната мрежа. Следва да се прилага интегриран подход при решаването на проблемите с ремонта и преасфалтирането на уличната мрежа - паралелна подмяна на водопроводи, канализации, други подземни проводи и др.
Усилията на Общинската управа ще бъдат насочени и към реализацията на публично-частните партньорства при реализацията на крупни инфраструктурни инициативи, съобразно действащото законодателство в Р. България.

2.5.9. Благоустрояване.
Управлението на откритите пространства - тротоари, обслужващи улици, булеварди, паркове, детски площадки, паркове и градини, е ключов фактор за развитието на висококачествена градска среда. Добре проектираните и планирани открити пространства придават по-голяма привлекателност на града и допринасят за неговото икономическо развитие. Действащата нормативна уредба задължава местните власти да изграждат среда за обитаване, достъпна за всички хора, независимо от степента на тяхната дееспособност.
В периода от 1980 - 1990 г. в град Добрич масово се реализира кооперативно жилищно строителство, като междублоковите пространства на новоизградените ЖСК останаха неблагоустроени поради липса на финансови средства. През 2005 година се задели значителен финансов ресурс за извършване на мащабни благоустроявания, като тенденцията е в рамките до 2007 година този процес да бъде завършен.
През 2005 г. се реализира Проект "Благоустрояване на средата за обитаване в ЖК "Модерна махала", както и обекти по Програма "Красива България". За да може да отговори на изискванията на ЕС, на българското законодателство и като отчита принципите, заложени в Европейската социална харта, Община град Добрич ще търси алтернативни източници на финансиране за изпълнение на тези ангажименти - хоризонтални програми на ЕС, национално съфинансиране, реализация на ПЧП и др.


2.6. Урбанизация.
По действащите Подробни устройствени планове за жилищните територии повечето от терените са предвидени за комплексно жилищно строителство, а тези за обществено строителство са преоразмерени. Съвременните обществено-икономически условия налагат изработването на нови планове, с преосмисляне на предназначението и застрояването на терените.
Жилищните сгради към края на 2003 година на територията на Община град Добрич са 9 521 бр. с 39 554 броя жилища разположени на 1 615 690 кв. м. жилищна площ.
Липсата на ПУП за части от територията на града, населени от наши съграждани от ромски произход, не дава възможност за извършване както на ново строителство, така и за ремонтни работи на вече изпълненото. Това налага изготвянето на ПУП за кв. "Изгрев", който е компактно населен с ромско население.
Подробните устройствени планове за промишлените зони са стари, неточни, с невярна вече кадастрална и друга информация. Същите са изготвени на хартиен носител.
Кадастралната карта, изработена в цифров вид, не предоставя нужната информация, тъй като в нея са отразени само имотните граници и сградите. Там липсват специализирани елементи, като релеф, улици, тротоари, електрически и други стълбове, ВиК, телефонни, Ел. шахти и други, т.е липсват инфраструктурните елементи. Тя не може да бъде опорен план за изработването на ПУП и поради това се налага съвместяването на кадастралните планове в цифров вид (съдържащи голяма част от елементите на специализираната карта), където ги има и кадастралната карта на района. За разлика от ПЗ "Запад", за ПЗ "Север" е необходимо допълване на кадастралната карта със специализираната информация, което е възможно единствено, чрез геодезическо заснемане на място, извършвано от оторизирани лица по ЗКИР.
През 2005 година се изработи ПУП-ПРЗ за Централна градска част, който бе приет от Националния експертен съвет по устройствост на територията през м. декември м.г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SWOT анализ.
Силни страни
1. Благоприятно географско положение - близост до Черно море (неговите курорти и пристанища), предмостие към източните пазари и т.н.;
2. Център на развита селскостопанска област (житница на България);
3. Силна суровинна база за хранително-вкусовата промишленост;
4. Добре развита лека и хранително-вкусова промишленост;
5. Изградена институционална структура и основа на сътрудничество с бизнеса и НПО;
6. Екологично чист регион;
7. Газификация;
8. Дългосрочен план за развитие"Добрич 2020";
9. Наличие на човешки ресурси - добре подготвени кадри в сферата на културата. Слаби страни
1. Отдалеченост от столицата (липса на крупни инвестиции по Национални програми);
2. Силно износена и недоизградена градска техническа инфраструктура (В и К проблеми, лошо състояние на пътната мрежа и др.);
3. Липса на свободни терени за развитие на бизнеса и качествено административно обслужване;
4. Лошо състояние на съществуващия сграден фонд.
5. Неактуални Общи общински устройствен и Подробни устройствени планове;
6. Липса на система за привличане и обслужване на инвеститори на регионално и местно ниво.
7. Наличие на производства с ниска добавена стойност;
8. Неотговарящи на потребностите на работодателите програми за професионално обучение;
9. Липса на Културно-информационен център.
Шансове
 Модернизация на леката и хранително-вкусовата промишленост;
 Приоритетно развитие на малкия и среден бизнес;
 Модернизация на земеделието и селско-стопанското производство;
 Развитие на публично-частното партньорство и концесиите като форма за привличане на външен капитал;
 Повишаване конкурентноспособността на човешкия ресурс;
 Усвояване на средства от предприсъединителни инструменти и структурни фондове на ЕС;
 Развитие на информационното общество;
 Изграждане на технологичен парк;
 Привличане на капитали и инвеститорски интерес;
 Развитие на производства, обслужващи туризма и приложен интегриран туристически продукт;
 Утвърждаване на Добрич като търговско и панаирно средище и фестивален град;
 Добрич - университетски град;
 Членство в Еврорегион „Дунав - Изток";
 Развитие на трансгранично сътрудничество. Рискове
 Намален кадрови потенциал за внедряване на иновации;
 Задълбочаване на демографския проблем и трудова емиграция, особено на млади хора;
 Привличане на неекологични производства;
 Превръщане на региона в "суровинен придатък";
 Липса на достатъчно централни инвестиции за решително подобряване на инфраструктурата;
 Висока цена на енергоносителите;
 Висока цена на водата;
 Успешно покриване на изискванията на Европейския съюз от местния бизнес.
 Липса на законодателство, стимулиращо меценатството и гарантиращо опазване на културното наследство.


4. Стратегическа част.

Визия за развитие
Добрич - преуспяващ икономически, търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее пълноценно.

Мисия
Стратегическата роля (мисия) на Община град Добрич за осъществяване на тази визия за бъдещето на града се свежда до:
 Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова заетост;
 Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура;
 Създаване на здравословна екологична среда за обитаване и подобряване на здравния и социален статус на населението;
 Осигуряване на условия за инвестиции в човешките ресурси чрез стимулиране на достъпно, модерно и качествено образование и здравеопазване чрез развитие на пълноценна и културна дейност, чрез разширяване на възможностите за отдих, възстановяване и развлечения;
 Създаване на предпоставки за утвърждаване на Добрич като туристически, панаирен и фестивален град;
 Разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоуправление и в обществения живот.


Приоритети
1. Подобряване на инфраструктурата.
2. Подобряване на инвестиционния климат и подкрепа на малкия и среден бизнес.
3. Повишаване заетостта и качеството на работната сила.
4. Прозрачно и ефективно управление и стабилизиране на социалните процеси в общината.
5. Подготовка за присъединяване към Европейския съюз.
Приоритет 1: Подобряване на инфраструктурата
Цел 1: Постигане на ефективно развитие на елементите на инфраструктурата на общинско ниво.
Мярка 1: Създаване на градоустройствена основа за обслужване на собствеността и реализиране на инвестиционни инициативи.
Дейности:
1. Изработване на ПУП-ПРЗ за ЖК "Добротица";
2. Изработване на ПУП-ПРЗ за кв. "Изгрев";
3. Изработване на ПУП за територията на бивше военно поделение 36250

Цел 2: Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали.
Мярка 1: Изграждане на достъпна обществена среда и благоустрояване на откритите пространства
Дейности:
1. Изграждане на достъпна обществена среда по ул. "25-ти септември" /от пл. "Свобода" до пл. "Тракийски"/ - І-ви етап;
2. Подобряване на условията за пешеходен и транспортен достъп в Индустриалните зони;
3. Ремонт и възтановяване на улична настилка;
4. Благоустрояване на жилищни квартали.
Мярка 2: Рехабилитация на водопроводната и доизграждане на канализационната мрежа
Дейности:
1. Подмяна на участъци със силно амортизирани водопроводи;
2. Изграждане на нови канализационни клонове.
Мярка 3: Въвеждане на енергоефективни системи
Дейности:
1. Доизграждане на мрежата от улично осветление в неосветени райони;
2. Ефективно експлатиране на реконструираната и новоизградена система за улично осветление, через въвеждане на режим на работа "целонощно"-"полунощно" осветление;
3. Подмяна на осветителната инсталация в Община град Добрич и други общински обекти /със собствени средства/;
4. Газифициране на общински сграден фонд: "Художествена галерия", Дом-паметник "Йордан Йовков".

 

 

Цел 3: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда.
Мярка 1: Ефективно управление на отпадъците

Дейности:
1. Въвеждане в експлоатация на първа клетка от депото за ТБО при с. Богдан;
2. Избор на оператор и стартиране на проекта за разделно събиране на отпадъците;
3. Почистване на микросметища.
4. Отреждане на терен и изграждане на приют за бездомните кучета;
5. Изготвяне на Общинска програма за управление на отпадъците;
6. Почистване на дерето на река "Суха" и изграждане на корекция.

 

Приоритет 2: Подобряване на инвестиционния климат
и подкрепа на малкия и среден бизнес
Мярка 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика
Дейности:
1. Трансформиране на бивши военни бази и поделение в технологичен парк;
2. Създаване на условия за развитие на общинските търговски дружества;
3. Маркетингови дейности за привличане на инвеститори в Община град Добрич;
4. Участие в инициативи и проекти съвместно в местния бизнес;
5. Изпълнение на Програма за развитие на туризма 2006;
6. Трансформиране на терен на бивша топлоцентрала в търговски комплекс.
Мярка 2: Прилагане на местни инструменти, стимулиращи развитието на малките и средни предприятия
Дейности:
1. Изграждане на административен капацитет за усвояване на предприсъединителните фондове;
2. Защита интересите на потребителите и регулиране на търговската дейност;
3. Увеличаване броя на подкрепените от общинския гаранционен фонд и от схеми за финансов лизинг по програма JOBS малки и средни предприятия.
Мярка3: Подобряване на бизнес инфраструктурата и услугите
Дейности:
1. Реализация на проект "Интегрирана пилотна схема за регионално развитие на СПР" BG 2003/004.937.11.03 - за подобряване на инфраструктурата по ул. "Ангел Стоянов" в промишлена зона "Север"
2. Развитие на публично-частните партньорства и на бизнес асоциациите, работещи в подкрепа на месния бизнес.
3. Маркетингови дейности в услуга на местния бизнес.
4. Подобряване транспортното обслужване на населението.
Мярка 4: Популяризиране европейските стандарти за качество и програмите по предприсъединителните европейски фондове
Дейности:
1. Издаване на бюлетин "Партньори"
2. Провеждане на информационни кампании и инфо дни.


Приоритет 3: Повишаване заетостта и качеството на работната сила
Цел 1: Повишаване качеството на образованието и придобитата професионална квалификация
Мярка 1: Постигане на ефективното управление на наличните общински ресурси в образованието и оптималното им използване;
Дейности:
1. Разработване и прилагане на ясни критерии за разпределяне на финансовите средства;
• Утвърждаване на системата за делегиран бюджет в училищата.
• Упражняване на постоянен контрол върху начина на изразходване на предоставените средства на общинските детски градини, училища, обслужващи звена.
Мярка 2: Повишаване качеството на предлаганите образователни услуги
Дейности:
1. Намаляване броя на децата в задължителната училищна възраст, които не посещават общински училища;
2. Подобряване на материално-техническата база в общинските училища чрез реализиране на строителна програма /капиталови разходи/, участие в проекти и др., оборудване с нова училищна мебел и компютърна техника;
3. Повишаване квалификациута на педагогическите кадри;
4. Модернизиране на спортната база в училищата и реализиране на Програма съвместно с БЧК и др. за пълноценното й използване през ваканциите и почивните дни;
5. Разширяване на дейностите по проектите за борба срещу разпространението на ХИВ/СПИН и наркоманиите и работата на консултативните кабинети по наркомании и към МКБППМН.
6. Подобряване на здравното обслужване и здравословната и безопасна среда за обучение и възпитание и др.
7. Подобляване организацията запровеждане на изложенията "Кандидатстуденска борса" и "Панорама на средното образование" в град Добрич;
8. Създаване на съвременни условия за информазионно обслужване на ЦДГ, училищата и обслужващите звена, на ученици, кандидат-студенти, родители и граждани.

 


Мярка 3: Развиване на таланти, интегриране на малцинствени групи и на деца със специфични образователни потребности в училище.
Дейности: Участие в проекти
Мярка 4: Прилагане на Националните Програми за учене през целия живот в партньорство с местни работодатели с цел адекватно предлагане на професионални образователни услуги
Дейности: Участие в проекти.


Приоритет 4: Прозрачно и ефективно управление
и стабилизирани социални процеси

Цел 1: Усъвършенствуване управлението на финансите и общинската собственост на територията на Община град Добрич - подготовка за финансова децентрализация (Финансово управление на общината)
Мярка 1: Прилагане на съвременни системи за финансово управление и контрол за целесъобразното разходване на бюджетните средства, в съответствие с международно приетите стандарти за вътрешен контрол.

Дейности:
1. Повишаване събираемостта на приходите от местни данъци и такси чрез организиране и извършване на насрещни проверки на фирми и граждани по прилагането на ЗМДТ, след поемане всички правомощия и ангажименти по определянето и администрирането им от общината.
2. Прозрачност и публично обсъждане от местната общност на проекта за бюджет и отчета за неговото изпълнение;
3. Разработване на бюджета на Община град Добрич за 2006 година и представяне за обсъждане и приемане от Общински съвет.
4. Изготвяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на общината за първото полугодие на 2006 година и представяне за обсъждане от Общински съвет.
5. Организиране изпълнението на Решение № 32-13/26.07.2005 г. на Общински съвет град Добрич за преминаване на делегирани бюджети считано от 01.01.2006 година на ЕГ "Гео Милев", СОУ "Дора Габе", ОУ "Христо Ботев", ОУ "Хр. Смирненски", ОУ "Ст. Караджа", ОУ "Отец Паисий".
6. Организиране на своевременното плащане на главницата и лихвите по поетия от общината облигационен заем.
7. Превантивен и текущ контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.
Мярка 2: Финализиране на общинската приватизация, увеличаване ролята на концесионния процес и постигане на ефективно действуващ следприватизационен и след концесионен контрол
Дейности:
1. Създаване на условия за прозрачна, бърза и икономически ефективна приватизация, при равнопоставеност на инвеститорите;
2. Подпомагане на малкия и среден бизнес при равнопоставеност на частната инициатива на територията на Общината;
3. Подобряване на условията за инвестиции, засилващи конкурентноспособността на местния бизнес, чрез предлагане на нови обекти за приватизация;
4. Засилване на ролята и ефективността на следприватизационния контрол върху изпълнението на задълженията на купувачите, поети с приватизационните договори, чрез съвместни проверки с общински съветници.
Мярка 3: Повишаване събираемостта на дължимите неданъчни приходи
Дейности:
1. Контрол по събираемостта на дължимите неданъчни приходи;
2. Взаимодействие с данъчна администрация и съдия-изпълнители за подобряване на събираемостта на публичните и частните общински вземания.

Цел 2: Осигуряване на достъпни и качествени здравна помощ и здравословна жизнена среда за населението на Община град Добрич( здравеопазване)
Мярка 1: Постигане на по-добра здравна профилактика сред подрастващото поколение
Дейности:
1. Преразпределение на медицинските лица в училищата и детските градини, с цел по-добро медицинско наблюдение и обслужване;
2. Оптимизиране на дейността на Първичен здравен център за медицинско обслужване на ромското население;
Мярка 2: Разширяване видовете социални услуги за проблемни слоеве от населението
Дейности:
1. Разкриване на дневен център за възрастни с капацитет 40 места;
2. Пребазиране на дневен център за деца и младежи с увреждания;
3. Оптимизиране на дейността на общинските социални звена;
4. Увеличение на капацитета на Центъра за социална рехабилитация и интеграция;
5. Увеличаване на броя на обслужваните лица по програма "социален асистент".

Цел 3: 0богатяването на местната културна идентичост и развитието на наличния културен потенциал- градивна форма на международно сътрудничество и промоция на Общината (култура)
Мярка 1: Иницииране и осъществяване на културни прояви, конкурси, изложения и други промоционални прояви
Дейности по Приложение 1: Реализация на Културен календар 2006 година
Мярка 2: Осъществяване на проекти за културно сътрудничество с акцент - насърчаване на млади таланти
Дейности по Приложение 1 : Реализация на Културен календар 2006 година (раздел - международни прояви)
Мярка 3: Реставрация и съхраняване на сградния фонд на културните институти на територията на Община град Добрич
Дейности: Участие в реставрациони мероприятия.

Цел 4: Постигане на по-добро и по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса
Мярка 1: Усъвършенствуване организацията на управление и работа в общинската администрация
Дейности:
1. Въвеждане на ISO - стандартите в работата на общинската администрация.
2. Обезпечаване надеждна физическа и електронна защита на информация и документи.
Мярка 2: Повишаване информираността на гражданите и прозрачността на работа на Общинската администрация и Общинския Съвет
Дейности:
1. Поетапно реализиране на проекта за електронно правителство.
• Осъществяване на текущ документооборот с институции и ведомства с електронни документи, подписани с универсален електронен подпис;
• Извършване на услуги по електронен път посредством официалния сайт на Общината, в т.ч. въвеждане на електронни банкови плащания за общински услуги.
2. Устойчива публичност и прозрачност в работата на Общински съвет и за информационната обезпеченост
3. Устойчива публичност и прозрачност в работата на Общинска администрация в т.нар. рискови области.

Цел 5: Разширяване на международно сътрудничество и ефективността на връзките с обществеността
Дейности:
1. Разширяване механизмите за участие на гражданите в процесите на местното самоуправление.
2. Усъвършенстване на рекламна стратегия на Добрич и популяризиране символите на Общината.
3. Разширяване на международните контакти и акцентиране върху икономическите аспекти на сътрудничеството.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Дейности и проекти за реализация на Плана за развитие на Община град Добрич за 2006 година.

Програма за реализация наПлан за развитие на Община град Добрич за 2006 г.
Приоритет
Цел
Мярка
Име на проекта Дейности Необх. финансови ресурси Национално съ-финансиране Програми ЕС Привлечени средства от заеми Други безвъзм. финанс.
Общо РБ ОБ Търг. друж.
Приоритет 1 - Подобряване на инфраструктурата
Цел 1: Постигане на ефективно развитие на елементите на инфраструктурата на общинско ниво
Мярка 1 - Създаване на градоустройствена основа за обслужване на собствеността и реализиране на инвестиционни инициативи
1. Изработване на ПУП - ПРЗ за ЖК "Добротица" Проектни и проучвателни дейности - 2005, 2006 г. 55 000 55 000 55 000
2. Изработване на ПУП - ПРЗ за ЖК "Изгрев" Проектни и проучвателни дейности - 2005, 2006 г. 15 000 15 000 15 000
3. Изработване на ПУП за терена на бивше поделение в ПЗ "Запад" Проектни и проучвателни дейности - 2005 г. 23 000 23 000 23 000
Цел 2: Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали
Мярка 1: Изграждане на достъпна обществена среда и благоустрояване на откритите пространства
4. Програма за благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участието на местното население Благоустрояване на открити пространства - околоблокови, тротоари, улични осветителни тела, паркове, алеи, подходи към имоти и др. 54 000 40 000 40 000 14 000 Дялово участие на Местните общности
5. Благоустрояване на вътрешноквартални пространства Вертикална планировка, благоустрояване - подходи, паркинги, оформяне на зелени площи и др. 50 000 50 000 50 000
6. Основен ремонт и преасфалтиране на общинска улична мрежа ("Ралица", "Сан Стефано", "Цар Петър", "В. Левски", "Ген. Попов") Възстановяване на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка, престъргване и профилиране, преасфалтиране, коригиране на нивелетата 950 000 450 000 450 000

500 000 Общински облигационен заем
7. "Нов интегриран подход на Община град Добрич към местния бизнес" по Пилотна интегрирана схема за СИРП (Промишлена зона "Север")
BG2003/004.937.03-01-05 -Подобряване на ключови елементи на системите на техническата инфраструктура - подмяна и доизграждане на водопровод, канализация, ремонт на уличната настилка, изграждане на тротоари, улично осветление по ул. "Ангел Стоянов" в ПЗ "Север" 945 000 345 000 345 000

 

600 000 Програма PHARE
8. Проект "Красива България". -Паметник "Йордан Йовков" - благоустрояване, функционално обогатяване и достъпна обществена среда 149 999 80 999 80 999 69 000
-Архитектурно-художествено оформяне и достъпна обществена среда по бул. "25-ти септември" 149 906 80 949 80 949 68 957
-Архитектурно-художествено оформяне около жилищна група "Република", достъпна обществена среда и елементи на градския дизайн 149 984 80 992 80 992 68 992
-Ремонтни работи, функционално приобщаване и достъпна обществена среда на бул. "25-ти септември" с архитектурно -етнографски комплекс 149 910 80 951 80 951 68 959
-Ремонт на осветление и настилки в мемориален парк "Хан Аспарух" 149 910 80 951 80 951 68 959

Мярка 2: Рехабилитация на водопроводната и доизграждане на канализационната мрежа
9.Рехабилитация на водопроводи ф160, ф200 и ф600 по улиците "Сан Стефано" и "Васил Левски" В и К дейности 310 000 310 000 200 000 110 000
10. Рехабилитация на водопровод ф110 по ул. "Ралица" В и К дейности 88 000 88 000 88 000
11. Изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане на водопроводи и канализации Проектни и проучвателни дейности 33 600 33 600 23 600 10 000
12. Изграждане на канализации по ул. "Волга", "Оборище", "8ми Март" В и К дейности 78 000 78 000 78 000
Мярка 3 - Въвеждане на енергоефективни системи
13. Доизграждане на мрежата за улично осветление в неосветени райони Изграждане на улично осветление в райони, където липсва такова -
-ул. "Отец Паисий" (в района на Пазара);
-ул. "Климент Охридски" (от бул. 25.09." до ул. "Кубадин");
-ЖК "Дружба 2" (до СОУ "Д. Габе"), -ЖК "Хр. Ботев" (до ОУ "Йовков"); ул. "З. Стоянов" (от ул. "Л. Каравелов" до "П. Хитов") 60 000 60 000 60 000
14. Възстановяване на улично осветление в ЖК "Балик" Ново изграждане на улично осветление- ІІ-ри етап (2005-2006 г.) 20 000 20 000 20 000
15. Газификация на Художествена галерия град Добрич Реализация на ІІ-ри етап - доставка и монтаж на инфрачервени лъчисти тела (2005, 2006 г.) 60 000 60 000 60 000
16. Газификация на Дом-паметник "Йордан Йовков" Изготвяне на инвестиционен проект; газификация на сградата, изграждане на вътрешна газова инсталация; климатизация 25 000 25 000 25 000
Цел 3: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда
Мярка 1 - Ефективно управление на отпадъците
17. Проект "Разделно събиране на отпадъците, в т.ч. отпадъци от опаковки" Избор на оператор и стартиране на проекта за разделно събиране на отпадъците - 2006 г. 594 000 594 000 финансиране от ПУДООС
Приоритет 2 - Подобряване на инвестиционния климат и подкрепа на малкия и среден бизнес
Мярка 1 - Повишаване конкурентоспособността на местната икономика
18. Програма за развитие на туризма Изграждане на центрове, обслужващи туристическата дейност на територията на Добрич; Реклама в страната и чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на Общината. Участие в национални изложения в сферата на туризма. 42 000 42 000 42 000
Мярка 2 - Прилагане на местни инструменти, стимулиращи развитието на малките и средни предприятия
19. Действащ Общински гаранционен фонд Гарантиране на част от кредитния риск при отпускането на кредити на МСП. 290 000 290 000 290 000
Мярка 3 - Подобряване на бизнес инфраструктурата и услугите
20.Развитие на транспортно-комуникационната инфраструктура в индустриалните зони на град Добрич Проучвателни дейности за състоянието на транспортната инфраструктура и пътникопотока; изграждане на заслони на спирки за МГТ. 350 000 262 500 87 500
21. Поставяне на указателни табели на улици и спирки на градския транспорт и маркиране на таксиметрови стоянки. Одобряване на идеен проект, изработване и монтаж на указателни табели. 39 240 31 392 31 392 7 848
Приоритет 3 - Повишаване заетостта и качеството на работната сила
Цел 1 Повишаване качеството на работната сила

Мярка 3: Развиване на таланти, интегриране на малцинствени групи и на деца със специфични образователни потребности в училище
22. Превенция и контрол на HIV/СПИН - Компонент 7 "Ограничаване на рисковото поведение сред младите хора в и извън училище" Съфинансиране от Общински бюджет Глобален фонд за борба срещу СПИН
22.1. Реализиране на Общинска стратегия за превенция и контрол на ХИВ/СПИН.
Ограничаване на рисковото поведение чрез придобиване на знания и умения за предотвратяване на рисковете сред целевата група - 2003-2008 г.
22.2 Развитие на Общинска и училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН.

22.3.Реализиране на общински и училищни проести.
23. "Еднопосочен билет за страната на сънищата"- подобряване качеството на възпитателно-образователната работа и засилване на европейските измерения в ЦДГ 1. Опознаване и сравняване на ритуали и здравословни навици при децата от предучилищна възраст от различни държави.
2. Работни срещи с педагози от други европейски страни.
3.Обучение и работа с родители. 15 000 Национална агенция "сократ" Предприсъединителни фондове на ЕС 15 000
24. Проект "Интегриране на уязвими малцинствени групи със специална насоченост към ромите в областа на образованието. 1. Строителни ремонти.
2. Ремонт на кухни, столови, вътрешни инсталации.
3. Оборудване за учебния процес
4.Осигуряване на учебни помагала и учебно-технически пособия. Програма ФАР 2003
Приоритет 4 - Прозрачно и ефективно управление и стабилизирани социални процеси
Цел 1: Усъвършенствуване управлението на финансите и общинската собственост на територията на Община град Добрич - подготовка за финансова децентрализация (Финансово управление на общината)
Мярка 2: Финализиране на общинската приватизация, увеличаване ролята на концесионния процес и постигане на ефективно действуващ следприватизационен и след концесионен контрол
25. Програма за приватизация на Общинската собственост, концесия, следприватизационен контрол и следконцесионен контрол Реализация на програмата за приватизация.


Реализация на концесионната програма. 113 550
/средствата са по извън бюджетна сметка/


5 000 113 550

 

 

 

 

5 000 113 550

 

 

 

 

5 000
26. Разпореждане с общинско имущество Провеждане на търгове и конкурси 4 000 4 000 4 000
Цел 2: Осигуряване на достъпни и качествени здравна помощ и здравословна жизнена среда
за населението на Община град Добрич( здравеопазване)
Мярка 2: Разширяване видовете социални услуги за проблемни слоеве от населението
27. Проект "Граждани на Добрич за Добрич" по програма ОСПОЗ - "Дейностти с траен остат. ефект" - 120 души /комп. 1/
- "Подръжка на сгради и мебели в общински училища" - 13 души /комп. 2/
- "Социални дейности" - 10 души /комп.2/
- "Сигурност и охрана на общинската собственост" - 17 души /комп. 2/
/160 души/ 691 195 691 195 348 714 342 481
28. Проект "Социален асистент" Обслужване на хора в неравностойно положение
/27 души/ 73 813 73 813 71 539 2 274
29. Разкриване на дневен център за възрастни с увреждания Разширяване на кръга от социални услуги за възрастни 138 010 138 010 88 010 50 000
30. Увеличение на капацитета на ЦСРИ Разширяване на кръга от социални услуги за деца с увреждания 41 197 41 197 41 197
Цел 3: 0богатяването на местната културна идентичост и развитието на наличния културен потенциал- градивна форма на международно сътрудничество и промоция на Общината (култура)
31. Прояви от Културния календар - Добрич 2006 /Приложение № 1/ Реализиране на проявите от Културния календар-2006 184 000 184 000 134 000 50 000
/спонсори/
Цел 4: Постигане на по-добро и по-ефективно обслужване на гражданите
Мярка 1: Усъвършенствуване организацията на управление и работа в общинската администрация
32. Внедряване на система за управление на качеството Сертифициране по ISO относно административните услуги и документооборота 15 000
15 000
33. Обезпечаване устойчивост на системата за набиране на местните приходи и на документооборота
Изграждане собствена (на Общината) съвременна локална мрежа за дейността "Местни данъци и такси"
16 000

16 000

16 000


Оптимизиране техническата обезпеченост за административното обслужване на гражданите и бизнеса и предотвратяването на външен неоторизиран достъп към мрежата
20 000 20 000
20 000

Внедряване на софтуер за длъжниците на Общината, електронни банкови плащания, осигуряване антивирусна защита и лицензия за Windows 2003 20 000 20 000
20 000

Подобряване информационната обезпеченост посредством сателитен интернет 1 000 1 000
1 000

34. Оптимизиране възможностите и условията за оперативна дейност и управление при кризи Обезпечаване на високопроходим и лек автомобили за обслужване на дейностите 24 000 24 000
24 000

Мярка 2: Повишаване информираността на гражданите и прозрачността на работа на Общинската администрация и Общинския Съвет
35. Участие в работата по разработване на електронен архив на общината в честта за ГРОН Внедряване на мултифункционално устройство за електронен архив на регистри Оборудване на помещението на архив ГРОН с климатик. - -
36. Развитие предлагането на електронни услуги - Разработване и въвеждане за ползване чрез общинския сайт на още поне 10 електронни услуги за гражданите и бизнеса, в т.ч. електронни плащания
- Разработване на електронен портал за интегрирани административни услуги за гражданите и бизнеса (в сътрудничество с други администрации по конкретни услуги) 25 000

 

20 000
5 000

 

5 000
5 000

 

5 000


20 000
(евент.вкл.в проект)


15 000 (евент.вкл.в проект)
37. Оптимизиране условията за публичност, прозрачност и ефективност на работа на Общинска администрация и Общински съвет - Оптимизиране дизайна и функционалността на общинския сайт, в т.ч. повишаване атрактивността за инвеститори и туристи; разработване на публичен Регистър за концесиите
- Разработване версия на сайта на английски език 2 000

 

2 500 2 000

 

2 500 2 000

 

2 500
Цел 5: Разширяване на международно сътрудничество и ефективността на връзките с обществеността
38. Разширяване и поддържане на международните контакти и сферите на сътрудничество Споразумения за побратимяване със Сочи, Русия и Охрид, Македония 4 000 4 000 4 000
39. Развитие на рекламната стратегия на Общината - Популяризиране - чрез различни форми - на символите на Общината сред учебни заведения, организации и ведомства и при международни контакти
- Знаци и символи на Добрич на прага на присъединяването към ЕС 10 000


5 000 10 000


5 000 10 000

 

5 000
40. Активизиране участието на Община град Добрич в еврорегион "Долен Дунав" 5 000 5 000 5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Индикативна финансова таблица.
Финансова таблица на План за развитие на Община град Добрич за 2006 година
Приоритет/
Мярка Общо финансиране Национално съфинансиране Програми ЕС Привл. Средства от заеми Др. безвъзм. финан.
Общо РБ ОБ Търг. друж.
Приоритет 1
Цел 1 93 000 93 000 - 93 000 - - - -
Приоритет 1
Цел 2 3 423 309 1 964 442 223 600 1 740 842 - 600 000 500 000 358 867
Приоритет 1
Цел 3 594 000 - - - - - - 594 000
Приоритет 2 721 240 363 392 - 363 392 - 262 500 - 95 348
Приоритет 3
Цел 1 15 000 - - - - - - 15 000
Приоритет 4
Цел 1 122 550 122 550 - 122 550 - - - -
Приоритет 4
Цел 2 944 215 944 215 549 460 394 755 - - - -
Приоритет 4
Цел 3 184 000 184 000 - 134 000 50 000 - - -
Приоритет 4
Цел 4 145 500 95 500 - 95 500 - 35 000 - 15 000
Приоритет 4
Цел 5 24 000 24 000 - 24 000 - - - -
ОБЩО 6 266 814 3 791 099 773 060 2 968 039 50 000 897 500 500 000 1 078 215


7. Ред и начин за осигуряване на информация и публичност на плана.

• Информиране на гражданите чрез медиите за приетия Общински план за развитие
• Информиране чрез местни и регионални форуми

 

 


Приложение № 1
Реализиране на Културен календар - Добрич 2006 година

П Р О Я В А ПЕРИОД, МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ОРГАНИЗАТОР
1 2 3
Отбелязване на 158 години от рождението на Христо Ботев - поет, революционер и публицист 06.01.2006г.
ОУ"Хр.Ботев" - поднасяне цветя на паметника на Хр. Ботев Община град Добрич
ОУ "Христо Ботев"
13 януари - Ден на българското кино 13 януари 2006
14 януари - Национално честване на Ромска Нова година - Василица 14.01.2006г.
София - Участие на любителски състави при Читалище "Романо дром" Читалище "Романо дром"
Общоградски тържества, посветени на 128 години от освобождението на Добрич от османско владичество 27.01.2006 г.
Добрич - общогр. поклонение, концерти, изложби, лит.четения Община град Добрич
Културни институти
Учебни заведения
Концерт "Ръка за ръка" с участието на Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет" - Разград 30.01.2006г.
Добрич Община град Добрич
Общ.свет за сътрудни-чество по етнически и демографски въпроси
Отбелязване на 14 февруари -
Ден на лозаря, Трифон Зарезан Възстановка на ритуал "Зарязване на лозата" 14.02.2006г.
Добрич - Етнографски комплекс "Старият Добрич" Община град Добрич
Исторически музей
Възпоменателни прояви, посветени на 133 години от гибелта на Васил Левски 19.02.2006г.
Добрич - общоградско поклонение на паметника на В. Левски Община град Добрич
Общ. комитет "В.Левски"
Общобългарски съюз "Добруджа",
ФСГ "В. Левски"
Дни на руската култура в Добрич 20.02.-05.03.2006г.
Добрич - концерти, изложби, конкурси Община град Добрич
Движение "Русофили"
Културни институти
Учебни заведения
Комплексна културна програма, посветена на 3 март - Освобождението на България; Национален празник на Република България 25.02.-10.03.2006г.
Добрич - общогр. поклонение, концерти, спектакли, изложби, премиери на книги Община град Добрич
Културни институти
Учебни заведения
Турне на ДТ "Йордан Йовков" 27.02 и 28.02.2006г.
София, Ловеч - спектакли ДТ "Й. Йовков"
1 март - Ден на любителското художествено творчество 01.03.2006г.
Добрич - концерти, изложби Община град Добрич
Културни институти
Благовещение 25.03.2006г.
Добрич- празнични литургии, беседи, изложби Архиер. наместничество
Исторически музей
Младежки дом
27 март - Международен ден на театъра 27.03.2006г.
Добрич - спектакли ДТ"Й.Йовков"
ДКТ "Д.Габе"
2 април -
Международен ден на детската книга 02.04.2006г.
Добрич - литературни четения, премиери на книги Община град Добрич
Библиотека "Д.Габе", Читалища,
Учебни заведения
8 април -
Международен ден на ромите 08.04.2006 г.
Добрич - концерти, конференции, изложби
Читалище "Романо дром"
Ромски НПО
Със съдействието на Община град Добрич
Комплексна културна програма, посветена на Цветница /16 април/ и Великден /23,24 и 25 април/ - Добрич 2006 10.04.-25.04.2006 г.
Добрич - концерти, изложби, литературни четения, спектакли Община град Добрич
Културни институти
Учебни заведения
Архиер.наместничество
23 април -
Световен ден на книгата и авторското право 23.04.2006г.
Добрич - литературни четения Община град Добрич
Библиотека "Дора Габе"
Читалища, Учебни заведения
V Национален конкурс
"Музикални надежди"- фолклор
15.04 и 16.04. 2006 г.
Добрич - провежда се всяка година - редуват се класика и фолклор Община град Добрич
РИ на МОН - Добрич
СОУ"Св.Кл.Охридски"
Изложба "Добруджа в стари карти и гравюри - ІІ - ХХ в. " Април 2006г.
Добрич Община град Добрич
Конс. съвет по туризъм
МТКЦ "Геопан" - Бургас
Гостуване на Оперно-филхармонично дружество - Варна Април 2006г.
Добрич Община град Добрич
Концерт "Ръка за ръка" Април 2006г.
Добрич Община град Добрич
Общ. съвет за сътрудни-чество по етнически и демографски въпроси
1 май -
Ден на труда 01.05.2006г.
Празници на
Народно читалище "Й. Йовков" 01.05.-11.05. 2006 г.
Добрич - концерти, изложби, спектакли
Народно читалище "Й. Йовков"

Седмица на камерната музика -
Добрич 2006 02.05-06.05. 2006 г.
Добрич - концерти Община град Добрич
Музик. къща "Катлин"
6 май -
Ден на храбростта и българската армия. Гергьовден 06.05.2006г.
Добрич - концерти, възстановка на ритуали
Исторически музей
7 май - Ден на радиото и телевизията 07.05.2006г.
9 май - Ден на победата над хитлерофашизма.
Ден на Европа 09.05.2006г.
Добрич - поклонение, концерти Община град Добрич
НПО, Култ. Институции, Учебни заведения
Турне на ДКТ "Дора Габе" Май 2006г.
Кърджали ДКТ "Дора Габе"
ХVІІІ Европейски поп рок конкурс "Сарандев" - Добрич 2006 10, 11 и 12.05.2006г.
Добрич - конкурсни програми, рецитали, екопрояви Община град Добрич
Младежки дом
"З. Стоянов"
11 май -
Ден на библиотекаря 11 май 2006 Библиотека "Д. Габе", читалищни и училищни библиотеки
18 май -
Международен ден на музеите
18.05.2006г.
Исторически музей
Художествена галерия

Комплексна културна програма, посветена на 24 май - Ден на славянската писменост, българската просвета и култура Май 2006 г.
Добрич - концерти, спектакли, изложби, празнично шествие, събор на град Добрич, откриване паметника на Св. Св.Кирил и Методий Община град Добрич
Културни институти
Учебни заведения, Инициативен комитет
Общоградски прояви, посветени на 1 юни - Ден на детето 01.06.2006г.
Добрич - състезания, игри, концерти, рисунки на асфалт Община град Добрич
Младежки дом
Център за работа с деца
Учебни заведения
Възпоменателни прояви, посветени на 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за освобождението и независимостта на България
02.06.2006 г.
Добрич - общоградско поклонение и поднасяне на цветя на паметници Община град Добрич
НПО
Културни институции
V Международно ученическо изложение-конкурс "Даровете на земята, водата и въздуха" - Добрич 2006 04-08. 06. 2006г.
Добрич /ежегодно/ - изложби, състезания, конкурси, научно-практическа конференция Община град Добрич
РИ на МОН
ЦУТНТ - Добрич


ХІІ Национална среща на млади балетни изпълнители "Анастас Петров" - София- Добрич София - 11-13.06.2006г.
Добрич - 07.06.2006г. Община град Добрич
Фондация "Международен балетен конкурс" - Варна
VІІ Национален събор на хлебопроизводителите и сладкарите в България под патронажа на кмета Детелина Николова 9 и 10.06.2006г.
Добрич - национално състезание на гимназиите по хляб и сладкарство, водосвет, шествие, изложение на хлебопроизводители и сладкари, художествени програми Община град Добрич
Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в Бъгария - Регионален съюз - Добрич
65 години аграрна наука в Добруджа 08,09,.06.2006 ДЗИ, СУБ - клон Добрич
VІ Международен младежки фестивал-конкурс "Фолклор без граници" - Добрич - КК"Албена" 21.06.-26.06.2006г.
Добрич - КК "Албена" /ежегодно/
Община град Добрич
КК "Албена"
ТА "Романтик травъл"със съдействието на МК , СБК и СБМТД
ІІІ Международен фестивал на детски хорове "Маестро Захари Медникаров"- КК"Албена" - Добрич Юни 2006г.
КК "Албена" - Добрич /ежегодно/ Община град Добрич
Международна програма за детско творчество "Приятели на България"
КК "Албена"
Отбелязване на 169-та годишнина от рождението на Васил Левски 18.07.2006г.
Добрич - поклонение и поднасяне на цветя на паметника на Апостола на свободата - Васил Левски Община град Добрич
Общински комитет "Васил Левски"
Общобългарски съюз "Добруджа"
ФСГ "Васил Левски" НПО

Литературни празници "Дора Габе" - 118 години от рождението й
10-30.08.2006г.
Добрич / от 2003 г. На всеки 5години - Нац. литературна награда "Дора Габе"/ Община град Добрич
Библиотека "Дора Габе"
ДКТ "Дора Габе"
СОУ "Дора Габе"
Комплексна културна програма - честване на 90 години Добричка епопея - 5, 6 и 7 септември Септември 2006 г.
Добрич - изложби, концерти, спектакли, литер. четения, военен ритуал - панихида и запалване на "Вечен огън", заря проверка Община град Добрич
Инициативен комитет
Културни институти
Военен гарнизон - Варна
6 септември -
Ден на Съединението на България
06.09.2006г.
Добрич, Поднасяне цветя на паметника на Захарий Стоянов Община град Добрич
НПО
ХІ Международен младежки музикален фестивал-конкурс "Надежди, таланти, майстори" - Добрич-Албена 2006
06.09.-17.09. 2006 г.
Добрич - КК "Албена" /ежегодно/ Община град Добрич
КК "Албена",
ТА "Роман-тик травел" със съдействието на МК, СБК и СБМТД
7 септември - 66 години от подписването на Крайовския договор 07.09.2006г. Община град Добрич
Исторически музей
Международна научна археологическа конференция "Европейски степи и Долнодунавският регион" Септември 2006г. Община град Добрич
Исторически музей
Комплексна културна програма "25 септември - Ден на град Добрич и 66 години от възвръщането на Южна Добруджа към България" Септември 2006 г.
Тържествена сесия на Общински съвет - Добрич, изложби, концерти, премиери, спектакли
Община град Добрич
Културни институти
Учебни заведения
22 септември -
Ден на независимостта на България 22.09.2006г.
Добрич - концерти, Зонален преглед на любителските фолклорни ансамбли от Североизточна България Община град Добрич, ЦИОФФ
Културни институти
Учебни заведения
ІV Национален фестивал с международно участие на мажоретния танц "Златен помпон" - Албена-Добрич 2006
23, 24 и 25.09.2006 г.
Албена - Добрич /ежегодно/- конкурс с демонстрации
Община град Добрич

Ц Р Д - Добрич
Национални културни празници "Албена"-2006 Септември 2006 г.
Добрич /ежегодно/- литературни премиери, литературни четения, рецитали, изложби, среща с творци Община град Добрич

Издателство "Захарий Стоянов"
Месец октомври - месец на дарителството Октомври 2006 г. Културни институти
НПО
1 октомври - Световен ден на музиката и Празник на поезията 01.10.2006т. Община град Добрич
Професионални и люб. музикални състави
Сдружение на писателите
10 октомври - Ден на архивите в България
10.10.2006г. ТД "Държавен архив" - Добрич
Научна конференция "Добруджа в изобразителното изкуство" с участието на румънски изкуствоведи

Октомври 2006 г. Община град Добрич
Художествена галерия гр. Добрич

Концерт "Ръка за ръка" Октомври 2006г. Община град Добрич
Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси
Общоградски тържества, посветени на 1 ноември - Ден на народните будители и Ден на българските учени.Обявяване и връчване на Годишни награди на Община град Добрич в областта на духовната култура 1 ноември 2006 г.
Добрич /ежегодно/ Община град Добрич
Културни институти
Учебни заведения
Литературни празници "Йордан Йовков" - 126 години от рождението на писателя
10.11-30.11.2006г.
Добрич /от 1970 г. на 5 години се връчва Национална литературна награда "Й. Йовков"/
Община град Добрич
Културни институции
Комплексна културна програма "Коледни и Новогодишни празници в Добрич" - 2006 Декември 2006 г.
Добрич /ежегодно/ Община град Добрич
Културни институти
Архиерейско наместничество
Учебни заведения

Традиционни Коледни детски тържества "Дарованията на Добрич" Декември 2006 г.
Добрич /ежегодно/ - общоградски концерти /по жанрове/, брошура "Дарования", изложби Община град Добрич

Ротари клуб град Добрич
Откриване на експозиция "Добруджанският въпрос - 1878-1940г." - ІІ част Декември 2006 г. Исторически музей
Община град Добрич
Гостуване на Оперно-филхармонично дружество - Русе Декември 2006г. Община град Добрич
Премиерни спектакли на Нешка Робева и Илияна Раева Неуточнена дата Община град Добрич
Музикални вечери с участието на изявени гост-солисти, Кръгли маси по проблемите на музикалното изкуство Периодично Община град Добрич
Професионални и любителски музикални състави, БАН медии, СМО
Музикално-образователни концерти на БКО, Духов оркестър, ПФА "Добруджа" и Мария Филипова - орган Периодично Община град Добрич
Проф.музикални състави
Учебни заведения
Литературен салон - среща с авторите Виктор Пасков, Дончо Цончев, Константин Павлов, Димитър Шумна-лиев,Вера Мутафчиева, Валери Петров, Елка Няголова, Емил Андреев, Константин Илиев - носители на Литературни награди - 2005 година Периодично Община град Добрич
Сдружение на писателите
Литературни четения, премиери на книги Периодично Община град Добрич
Сдружение на писателите
Дружество на краеведите
Салон на изобразителното изкуство - изложби на изявени гостуващи художници и художници от Добрич. Организиране на постоянни експозиции Периодично Община град Добрич
Художествена галерия
СБХ,Дружество на художниците,Дружество "Ателие 13"
Чуждестранни КИЦ
Мис "Добрич" Неуточнена дата Община град Добрич
Мис "Добруджа" с международно участие Неуточнена дата Община град Добрич
100 години Земеделско образование в Добрич Неуточнена дата Община град Добрич , РИ на МОН, ПГАС
65 години от създаването на първото техническо училище в Добрич и Добруджа Неуточнена дата Община град Добрич, РИ на МОН ПГМЕ "М. Ломоносов


НАУЧНО-ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

История на Добруджа - том ІV - септември
Сборник "Добруджа" кн.22 и 23 - декември
Подготовка на преработено и допълнено издание на История на Добруджа - том І - декември


ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ НА ТВОРЦИ

3 януари - 100 години от рождението на ЛЮБА ПАЛИКАРОВА - художник, родена в Добрич
8 януари - 60 години от рождението на ПЕТЪР ПЕТРОВ - художник, роден в Добрич
/юбилейна изложба-тържество-м. октомври или ноември 2006г./
11 януари - 100 години от рождението на БОРИС КАРАДЖА - скулптор
31 януари - 95 години от рождението на ДАНАИЛ БЕКЯРОВ -
юрист, краевед, почетен гражданин на Добрич
11 март - 80 години от рождението на РУСКА ЦЕКОВА -
режисьор /юбилейно тържество - 27 март/
20 март - 130 години от рождението на ЛОВЧО СТОЯНОВ - учител
27 март - 80 години от рождението на ДИМИТРИНА КУНЕВА - народна певица
26 април - 80 години от рождението на ВЕРКА СИДЕРОВА -
народна певица, почетен гражданин на Добрич /честването ще бъде в рамките на VІ ММФ "Фолклор без граници" - Добрич-Албена 2006/
май - Юбилейно тържество - 40 години ХОР НА УЧИТЕЛКИТЕ
13 юни - 80 години от рождението на КАЛЧО ГЕОРГИЕВ - артист / портретна вечер/ - май
22 юли - 75 години от рождението на ГАЛИНА НЕНОВА - актриса /портретна вечер/ - май
22 август - 60 години от рождението на РОСЕН РУСЕВ - художник, роден в Добрич
26 август - 105 години от рождението на АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ - художник
12 септември - 75 години от рождението на ДЖУЗЕПЕ МАРКОВ - белетрист
/ честването ще бъде през октомври/
23 септември - 65 години от рождението на МАРГАРИТА АНГЕЛОВА - актриса
/юбилеен спектакъл през септември/
30 септември - 75 години от рождението на ИВАН ГЕОРГИЕВ - народен певец
/честването ще бъде в рамките на Национален конкурс "Иван Георгиев"
- с. Дъбовик - 7, 8 май 2006г. или м. октомври
1 ноември - 70 години от рождението на АТАНАС ПЕЕВ -
журналист, краевед, почетен гражданин на Добрич /честването ще бъде на 2.ХІ./
20 декември - 80 години от рождението на ЯНКО АТАНАСОВ - художник - изложба - декември

 

 

 

 

КОНЦЕРТНИ ТУРНЕТА

Духов оркестър - Истанбул /Турция/ - юли
Хор "Добруджански звуци" - Истанбул, Одрин /Турция/ - април
- Санкт Петербург /Русия/ - май
- Солун /Гърция/ - октомври
Хор на учителките - Норвегия
ПФА "Добруджа" - Норвегия - юни
ФТС "Добруджа" - Тайван - юли, август
ДКТ "Дора Габе" - Люлебургас /Турция/ - февруари
- Турция - април
- Турция - май, юни
ФТА "Добротица" - Залаегерсег /Унгария/ - юни
Дамска формация "Мистика" /Детски хор/ - Атина /Гърция

 

Панаирен календар за 2006 г. на "Добрички панаир" АД
Проява Период
на провеждане
1. Борса за семена и посадъчен материал 07 - 11 февруари
2. Пчеломания 31 март - 02 април
3. Селското стопанство и всичко за него 29 август - 02 септември
4. Национален аграрен семинар 05 декември - 07 декември

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 39/21 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 39

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 21 февруари 2006 г.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на отчета на бюджет 2005 година и бюджета за 2006 година на Община град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 39 - 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 7, чл. 12 и 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община град Добрич:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община град Добрич за 2005 г., както следва:
1.1. По прихода - 32 778 837 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;
1.2. По разхода - 32 778 837 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения № 2-80.
2. Приема Отчета за състоянието на общинския дълг за 2005 година, съгласно Приложение № 81.
3. Приема бюджета на Община град Добрич за 2006 г., както следва:
3.1. По приходите в размер на 28 368 711 лв., съгласно Приложение № 1;
3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 15 524 435 лв., в т.ч.:
3.1.1.1. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности в размер на 9 860 590 лв.;
3.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на 5 433 845 лв.;
3.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на 40 000 лв.;
3.1.1.4. Предоставен трансфер в размер на /-/ 216 317 лв.;
3.1.1.5. Преходен остатък от 2005 година в размер на 406 317 лв., в т.ч.:
3.1.1.5.1. Остатък в лв. по сметки в размер на 190 000 лв.;
3.1.1.5.2. Остатък в лв. равностойност по валутни сметки в размер на 216 317 лв.
3.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 12 844 276 лв., в т.ч.:
3.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 450 100 лв.;
3.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 7 633 705 лв.;
3.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 366 200 лв.;
3.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 311 600 лв.;
3.1.2.5. Компенсиране приходи от отменения пътен данък в размер на 800 000 лв.;
3.1.2.6. Преотстъпен трансфер, театри, в размер на /-/ 22000 лв.;
3.1.2.7. Погашения на общински ЦК в размер на /-/ 1 280 000 лв.;
3.1.2.8. Преходен остатък от 2005 година в размер на 2 584 671 лв., в т.ч.:
3.1.2.8.1. Остатък в лв. по сметки в размер на 2 539 555 лв.;
3.1.2.8.2. Остатък в лв. равностойност по валутни сметки в размер на 45 116 лв.
3.2. По разходите в размер на 28 368 711 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2 - 80;
3.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 15 524 435 лв.;
3.2.2. За местни дейности в размер на 12 844 276 лв., в т.ч.:
3.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 832 028 лв.
4. Приема разчета на целевите разходи за 2006 г., съгласно Приложение № 82.
5. Приема числеността на персонала и средните брутни работни заплати, съгласно Приложение № 83.
6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 84.
7. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет за 2006 г. по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
8. Възлага на Кмета на общината:
8.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
8.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системите за финансово управление и контрол;
8.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя;
8.4. Да предлага на Общинския съвет след 30.06. да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност, без да се увеличава Ср.МБр.РЗ, утвърдена от отрасловото министерство.
9. Задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в едномесечен срок от приемане на бюджета конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

 

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

 

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 39/21 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 39

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 21 февруари 2006 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на отчета за 2005 година и Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10-30 на Община град Добрич за 2006 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 39 - 4:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, приема отчета за изпълнението на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10-30 за 2005 година, съгласно Приложение № 1.
ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 12 от Закона за общинските бюджети, приема Програма за капиталовите разходи и средствата по § 10-30 на Община град Добрич за 2006 година, съгласно Приложение № 2.
ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

3. Неразпределените 483 000 лева да останат в резерва на бюджета и да се разпределят след обсъждане в Постоянните комисии на едно от следващите заседания на Общински съвет.
ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
Приложение №1

ОТЧЕТ
за капиталовите разходи и средствата по § 10 - 30
на Община град Добрич за 2005 година


№ Наименование на обектите и капиталовите разходи по източници за финансиране Утвърдена годишна
задача Отчет за годината
І. Отчисления от приватизацията - чл. 10, ал.1, т.3 ЗПСК 1 223 500 1046 480
1. Разширение Гробищен комплекс - 2 алеи християнска част и 2 алеи мюсюлманска част 53 000 52 944
2. Център за защита на природата и животните - Административна сграда - газификация 15 300 15 300
3. Кабелна линия и изграждане на ново осветление в Промишлена зона "Север " 41 000 39 981
4. Магазинна част ЖБ "Добруджа " - блок Г 78 700 74 152
5. Благоустройствени мероприятия - ЖБ "Добруджа" бл.Г 26 000 25 310
6. ПУП - ЦГЧ - окончателен проект І 5 600 5 544
7. ПУП - ЦГЧ - окончателен проект ІІ 5 400 5 526
8 ПУП - ЦГЧ - окончателен проект ІІІ 5 500 5 410
9. ПУП - ЦГЧ - окончателен проект ІV 5 600 5 541
10 Благоустройствени мероприятия в междублокови пространства 237 400 186 208
в това число по обекти :
- Подход ЖСК "Еверест " от ул. Места 34 824 16 315
- Подход ЖСК "Струма " № 7 и 9 от ул. "Струма" 26 089 2 860
- Подход ЖСК "Методи Кусевич" от ул. "Г.Кирков" 69 481 60 040
- Подход ЖСК "В.Коларов " 1 и 2 40 463 40 463
- Подход за бл. 70 в ЖК "Дружба " ІІ 18 675 18 675
- Подход за ЖСК "Родопа " и тротоар по ул. "В..Левски " и ул. "Хан Аспарух " 20 910 20 900
-Тротоар по ул. "Стефан Стамболов" - ЖК "Дружба" 4 26 958 26 955
11. ППР - Газификация ЦУТНТ 2 000 -
12.

Допълнително извършени работи по пътните обекти, включени в Програмата за реконструкция и рехабилитация на общинската улична мрежа 748 000

630 563
ІІ. Целева субсидия по чл. 10 ал.1 от ЗДБРБ и ПМС № 179 на МС от 29.07.2005 год. 1580 800
1578 769
А. Местни дейности 1438 000 1437 469
1. Рехабилитация на водопровод бул. "Добруджа" 85 000 85 000
2. Водопровод и канализация по ул. "Акация" - -
3. Канализация по ул. "Хаджи Димитър" 30 000 29 801
4. Канализация по ул. "Г.Кирков" 11 750 11 750
5. Канализация по ул. "Ц.Церковски" 12 800 12 567
6. Водопровод и канализация по ул. "Ген. Цимерман"- тупик - -
7. Канализация по ул. "Оборище" 8 500 8 497
8. Проучвателни и проектни работи на В и К обекти 8 050 8 050
9. Проучвателни и проектни работи - кабелни линии и изграждане ел. осветление в ПЗ "Север" 5 400 5 400
10. ППР Реконструкция на обслужващ път към Депо за ТБО - при с. Богдан 2 750 2 750
11. ППР - Ел. осветление - Градски парк 600 600
12. Канализация по ул. "Огоста" 750 750
13. Канализация по ул. "Боряна" 18 400 18 317
14. Изграждане на ново осветление в ЖК "Балик " - ул. Теменуга, Хр.Ботев, Каменица, Емона , Ясна поляна 54 000 53 998
15. Реконструкция и рекултивация на Депо за ТБО - при с. Богдан съгл. Приложение № 6 от ЗДБРБ за 2005 година. 1 200 000 1199 989
в т. число : Строителен надзор 5 000 3 815
Б. Държавни дейности 142 800 141 300
1. Газификация Художествена галерия - оборудване котелно и ОВ инсталация 58 800 58 048
2. Газификация Корпус ІІІ - Библиотека "Дора Габе" 59 000 58 406
3. Читалище "Й .Йовков"- компютърна техника 2 000 2 000
4. Осн. ремонт и преасфалтиране спортна площадка ОУ "Хр.Смирненски " 23 000 22 846
ІІІ. Собствени бюджетни средства 2 257 112 2 069 139
1. Съвместяване на кадастрален план с изработената карта за ЖК "Изгрев" 2 000 1 440
2. Защитен софтуерен модел " SMATREY "- 3 бр. 1 500 552
3. ПУП на ЖК "Добротица" - предварителен проект 27 000 23 340
4. ПУП на ЖК "Изгрев " - предварителен проект 29 000 6 624
5. ППР - ЖБ "Добруджа " блок Д - преработка на проекта в монолитно строителство 14 000 -
6. Проект "Благоустрояване на средата за обитаване в ЖК Модерна махала" Дялово участие - строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол 6 400 6 350
7. Проект " Изграждане на младежка територия за спорт и социално достъпна среда ОУ "Хр. Смирненски" - Дялово участие - строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол 2 100 2 052
8. Сглобяема битова сграда дейност "Озеленяване" 15 000 15 000
9. Изработване на специализиран кадастрален план на Градски парк "Св.Георги" по указани граници. 6 300 6 300
10. § 52 - 01 Компютърни конфигурации и аксесоари 95 700 96 788
11. § 52 - 05 Стопански инвентар 15 500 7 587
12. § 52 - 04 Транспортни средства 24 300 23 473
13. § 52-- 03 Друго оборудване, маш. и съоръжения 39 500 36 831
14. § 53 - 00 Програмни продукти 10 000 7 090
15. Покриване разлики в цени на апартаменти на отчуждени собственици обезщетени в ЖСК / за общи части / - -
16. Жилищен блок "Добруджа" - секция Д - -
17. Изработване и монтаж - Градски часовник - -
18. Изграждане паметник "Св.Св.Кирил и Методий" 10 650 10 634
19. Рехабилитация. водопровод - домови отклонения ул. Славянска 1 000 987
20. Изграждане на приют за бездомни кучета - -
21. Газификация Корпус ІІІ и Зала "Добрич " 100 000 99 920
22. Газификация Клуб на пенсионера "Димят" по ул.Л. Каравелов 3 000 2 951
23. Увеличаване размера на Общинската част от капитала в "Добрички панаир" АД 20 000 20 000
24. Рехабилитация на водопровод по бул. Добруджа 16 000 15 637
25. ППР - Отоплителна инсталация - Община Добрич 1 100 1 100
26. Рампа за хора с увреждания - Поща 3 000 1 791
27. Рампа за хора с увреждания - "Соц. грижи" 10 000 9 530
28. Основен ремонт "Бинго зала" - Младежки дом 54 000 48 573
29. Канализация по ул. "8 - ми март" 17 000 16 801
30. Основен ремонт на училища 116 600 115 951
в това число :
- ОУ "Й. Йовков" - физк. салон - подмяна дюшеме и бояджийски работи 14 200 14 172
- ОУ "Хр. Смирненски" - основен ремонт фасада физк.салон 4 600 4 596
- ОУ "П.Волов" - осн. ремонт фасади 30 000 29 857
-СОУ "Дора Габе" - частичен ремонт основна канализация 3 000 2 783
- ОУ "Ст.Караджа" - физк. салон - подмяна дюшеме и стр. бояджийски работи 14 500 14 499
- ОУ "Хр. Ботев" - пожароизвестителна инсталация 14 300 14 044
- ОУ "Хан Аспарух" - асфалтиране спортна площадка 12 000 12 000
- СОУ "Л.Каравелов" - асфалтиране спортна площадка 14 000 14 000
- СОУ "П.Р. Славейков" - ремонтни работи 10 000 10 000
31. Подмяна оборудването на фонтан в ЦГЧ 8 000 4 000
32. Съфинансиране на проекти одобрени от Социално - инвестиционния фонд към Министерство на труда и социалната политика - 20 % - -
33. Съфинансиране на основен ремонт на обекти по Проект "Красива България " - 52 % ДГ № 17 и ДЯ "Пролет " 90 000 68 100
34. Основен ремонт външна канализация - Младежки дом 2 400 2 377
35. Дялово участие на Общината в търговско дружество 4 000 4 000
36. ППР - Газификация "Спортни зали "
в т.ч.
ППР - Газификация спортна зала комплекс "Русалка"
ППР - Газификация спортна зала комплекс "Добротица"
ППР - Газификация спортна зала комплекс "Младост" 21 000

8 500
10 000
2 500 -

-
-
-
37. ППР - Стадион "Дружба" - -
38. Подлез "Градски парк"- парапети, облицовка с бет. плочи и други СМР 15 000 14 902
39. Магазинна част ЖБ "Добруджа " - блок Г 44 000 33 183
40. Доставка и монтаж на нови касети за уличното осветление 20 000 19 998
41. Допълнително извършени работи по пътните обекти, включени в Програмата за реконструкция и рехабилитация на Общинската пътна мрежа 1 277 062 1244 122
42. ППР-Преасфалтиране ул Сан Стефано, В. Левски 8 000 4 550
43. Изграждане и монтаж барелеф "Райко Цончев " 15 000 13 624
44. Газификация читалище "Й. Йовков " 10 000 10 000
45. Отоплителна инсталация - сграда Община -Добрич 6 000 5 376
46. Газификация бивша Бинго зала - Младежки дом 13 000 11 258
47. Доставка на 2 броя потопяеми помпи за транспортиране на отпадни фекални води ПЗ "Север " 27 000 10 907
48. ППР -Преасфалтиране ул. Цар Петър, ул. Хр.Смирненски и ул. Ралица 10 000 7 280
49. ППР - В и К ПЗ "Север " 1 000 1 000
50. Подход ЖСК "В.Коларов " 1 и 2 20 000 17 722
51 Съфинансиране на проекти одобрени от МТСП - СОУ "Кл.Охридски" 20 000 19 988
52 Изработване на задание за проектиране стадион "Дружба" 5 000 -
ІV. Средства по § 10 - 30 1 492 600 1 431 092
1. Изкърпване на уличната мрежа - град Добрич 500 000 499 991
2. Локални ремонти 442 000 365 962
В т. число - Ремонт и асфалтиране тротоари по ул. Отец Паисий - от бул. Добруджа до ул. Гурко 54 000 53 970
- Ремонт и асфалтиране тротоари ул. Славянска и Вихър 54 000 54 000
- Обезопасяване и оформяне на екстериора на пешеходен подлез по бул. Трети март 54 000 53 948
- Повдигане на РШ по уличната мрежа на града и извършване на други аварийни и неотложни строително- ремонтни работи 54 000 53 994
- Извършване на СМР и/или доставка на строителни материали за благоустройствени и ремонтни работи по програмата за реализация на благоустройствени мероприятия на общински обекти - Общинска собственост с участие на местното население, като размерът на финансиране на всяка една от благоустройствените дейности е в границите от 1000 до 10 000 лева 98 000 56 249
- Аварийно поддържане на уличната мрежа през годината 54 000 54 000
- Ремонт тротоари, стълбища, предпазни ограждения и други благ. мероприятия 54 000 39 801
- Възстановяване касети за улично осветление 20 000 20 000
3. Енергоефективна реконструкция на системата от улично осветление - ІІІ етап 261 000 259 280
4. Аварийно поддържане на уличното осветление 50 000 49 970
5. Съфинансиране на Проект "Красива България" - 52 % 225 000 225 000
6. Ремонтни работи сграда по ул. "В.Левски" 10 000 9 302
7. Ремонтни работи - Младежки дом 1 600 1 587
8. Ремонт фасада - Художествена галерия 3 000 -
V. Облигационен заем 4 434 014 3 852 916
1. Преасфалтиране ул. Славянска и Вихър 42 321 42 320
2. Преасфалтиране бул. Добруджа 1 434 840 1 431 400
3. Преасфалтиране бул. 25-ти септември 1 143 265 1 143 264
4. Преасфалтиране бул. Русия 438 446 438 446
5. Преасфалтиране бул. Трети март 401 352 401 352
6. Преасфалтиране ул. Ген. Георги Попов 515 211 -
7. Преасфалтиране ул. Калиакра 364 445 364 445
8. Строителен надзор 94 134 31 689
VІ. Други източници 609 440 1 134 448

1.
Реконструкция и рекултивация на Депо за ТБО - с. Богдан
609 440
851 160
2. Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците на територията на Община - Дч - 283 288
Общо : І + ІІ + ІІІ + ІV + V+ VІ 11597 466 11112 844

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2
ПРОГРАМА
за капиталовите разходи и средствата
по § 10 - 30 на Община град Добрич за 2006 година.

№ Наименование на обектите по източници за финансиране Предложение за годишна задача
І. Собствени бюджетни средства 2 608 000
1. ППР - ЖБ "Добруджа" бл.Д - преработка 50 000
2. ППР и Газификация Дом паметник "Й. Йовков" 25 000
3. Доставка на 2 бр. потопяеми помпи за транспортиране отпадни води ПЗ"Север " 5 000
4. Подмяна оборудването на фонтан в ЦГЧ 20 000
5. Доставка на компютърни конфигурации - § 52-01 20 000
6. Доставка на автомобил по § 52-04 и автостълба 70 000
7. Съфинансиране на обекти по утвърдени проекти 535 000
8. Изготвяне ПУП - ЖК "Добротица" 55 000
9. Изготвяне ПУП - ЖК "Изгрев" 16 000
10 Изготвяне ПУП - бивше военно поделение ул. "Армейска" № 34 35 000
11 Основен ремонт Детска ясла "Пролет" 60 000
12 Преасфалтиране на ул. "Сан Стефано", "В. Левски" и "Цар Петър" 350 000
13 Преасфалтиране на ул. "Хан Крум" 49 000
14 Преасфалтиране на ул. "Тунджа" 61 000
15 Преасфалтиране на ул. "Волга" 30 000
16 Преасфалтиране на ул. "Осми март" 95 000
17 Преасфалтиране на ул. "Гоце Делчев" 60 000
18 Преасфалтиране на ул. Цар Освободител " 25 000
19 Асфалтиране на ул. "Ралица" 100 000
20 Преасфалтиране ул. "Хр.Смирненски" 55 000
21 Преасфалтиране ул. "Лозарска" 15 000
22 ППР - улици 10 000
23 Ремонтни работи - общински училища 100 000
В това число :
- Изграждане пожароизвестителна инсталация в ОУ "Ст. Караджа" 15 000
- Изграждане пожароизвестителна инсталация в ОУ "От. Паисий" 15 000
- Изграждане пожароизвестителна инсталация в ЕГ "Гео Милев" 15 000
- Изграждане пожароизвестителна инсталация в СУ "Г.С.Раковски" 15 000
- Ремонтни работи ПМГ "Ив. Вазов " 15 000
- Възстановяване ограда - СОУ "Г.С.Раковски " 6 000
- Ремонт спортни площадки - ОУ"Хр.Ботев " 12 000
- Ремонтни работи - ОУ "П.Волов " 7 000
24 Газификация "Художествена галерия" 10 000
25 Доставка и монтаж лъчисти тела - "Художествена галерия " - ІІ етап по утвърден проект. 50 000
26 Изграждане на ново улично осветление 60 000
27 Програмни продукти по § 53 - 00 30 000
28 Изграждане на водопроводи и канализации 100 000
В т.ч - Рехабилитация водопровод по ул. "Тунджа " 87 000
- Канализация по ул. "Оборище " 13 000
29 Направа на нови тротоари, 150 000
В т.число:
-Направа на нови тротоари по бул. Трети март - от ул. Ген. Колев до ул. Л. Каравелов 20 000
- Направа на нов тротоар по ул." Сан Стефано " - от ул." Даскал Д.Попов" до ул." Кирил и Методий"
25 000
- Направа на нов тротоар по ул. "Хан Аспарух" - от ул." В. Левски" до бул. "Добр. епопея"
18 000
- Направа на нов тротоар по ул. "Орфей" - от ул. "Д. Ковачев " до ул. "Теменуга "
30 000
- Направа на нов тротоар по ул." Хр. Ботев " - от ул." Д. Ковачев" до ул. "Теменуга "
37 000
- Направа на нов тротоар по ул. "Кл.Охридски " 10 000
- Направа на нов тротоар по ул. "Софр.Врачански " 10 000
30 Извършване на СМР и / или доставка на строителни материали за благоустройствени и ремонтни работи по Програмата за за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти, общинска собственост, с участие на местното население 25 000
31 Благоустрояване междублокови пространства, 120 000
В т.число:
- ЖСК "Вера" и ЖСК "Явор" по ул.Кн.Дондуков 45 000
- ЖСК "Кирил и Методий" и ЖСК "Русалка" 30 000
- ЖСК "Боровец" , ЖСК "Метеор" и "Бояна" 45 000
32 ППР - Газификация спортни зали и ЦУТНТ 23 000
В т. число : Спортна зала комплекс "Русалка" 8 500
Спортна зала комплекс "Добротица" 10 000
Спортна зала комплекс "Младост" 2 500
ЦУТНТ 2 000
33 ПУП ЖК "Иглика " 10 000
34 ППР - Стадион "Дружба " 25 000
35 ППР - Енергиен одит 10 000
36 Изработване пластика и емблема парк "Св.Георги " 15 000
37 Сондаж "Зоопарк " / ЦЗПЖ / 25 000
38 Осветление ІІІ и ІV етап Градски парк"Св.Георги" 20 000
39 Разработка на програма за управление на отпадъците 12 000
40 Изработка на специализирана кадастрална карта - Военно поделение ул. "Армейска " № 34 8 000
41 Съвместяване на кадастрална карта със специализиран кадастър 2 000
42 Изграждане на депо за батерии и луминисцентни лампи 10 000
43 Монтажни работи - паметник "Св.Св.Кирил и Методий" 10 000
44 Съфинансиране на дейности по изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци 15 000
45 Основен ремонт - Детска ясла № 1 25 000
46 Доставка на микробус за Дневен център за хора с увреждания - § 52-04 12 000
ІІ. Целева субсидия по чл. 10 /1/ от ЗДБРБ за 2006 година. 351 600
1. Рехабилитация водопровод по ул. "Ралица " 88 000
2. Дневен център за хора с увреждания 40 000
3. Рехабилитация водопровод ф.160 и ф 200 по ул. Сан Стефано и В.Левски 200 000
4. ППР - Водопроводи и канализации в кв. "Рилци " 20 000
5. ППР - Канализации по улиците Волга, Осми март и Оборище 3 600
ІІІ. Отчисления от приватизацията - чл.10 , ал.1 т.3 от ЗПСК 654 000
1. Разширение "Гробищен комплекс - 4 алеи 54 000
2. Изграждане на водопровод ф 600 по улица "Сан Стефано" 110 000
3. Рехабилитация водопровод по ул. "Хр.Смирненски " 60 000
4. Рехабилитация водопровод ул. "Хан Крум " 55 000
5. Канализация по ул. "Волга " 40 000
6. Канализация по ул. "Осми март " 25 000
7. Направа на нови тротоари, 60 000
в това число:
- Направа нов тротоар по ул. "Гоце Делчев" - от бул. "Русия" до ул "Н.Петков" 35 000
-Направа на нов тротоар по бул. Добруджа - от мостово съоръжение до ул. "Хр.Ботев" 10 000
- Направа на нов тротоар по ул."Н.Петков" - до СОУ "Дора Габе" 15 000
8. Извършване на СМР и / или доставка на строителни материали за благоустройствени и ремонтни работи по Програмата за за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти, общинска собственост, с участие на местното население 60 000
9. Благоустрояване на междублокови пространства, 180 000
в това число:
- Направа на подход за ЖСК "Еверест"; 18 000
- Направа на подход за ЖСК "Струма"; 23 000
- ЖСК "Ела" и "Пчела"; 30 000
- Междублоково пространство, заключено между ул. "Д.Списаревски" и "Г. Кирков";
18 000
-Междублоково пространство, заключено между бл.44 по ул. "Димитър Ковачев" и бл. 7 по ул. "Бяла река";
43 000
- ЖСК "Комета", ЖСК "Восток" и "Просвета"; 23 000
- Направа на подход към Ж.Блок по ул. "25-ти септември" № 64. 25 000
10 ППР - водопровод, канализация, пътно строителство и осветление по ул. "Ангел Стоянов" 10 000
ІV. Средства по § 10 - 30 796 000
1. Изкърпване уличната мрежа на гр.Добрич 500 000
2. Ремонт концертна зала "Добрич" 50 000
3. Аварийно подържане на уличната мрежа 54 000
4. Ремонт тротоари, линейни оттоци, бордюри и други благоустройствени мероприятия 54 000
5. Ремонт на ревизионни и дъждоприемни шахти по уличната мрежа на града и извършване на други аварийни и неотложни строително- ремонтни работи 54 000
6. Аварийно поддържане и възстановяване на мрежата на уличното осветление 54 000
7. Ремонт на мрежата за улично осветление в ЖК "Балик"- ул "Цар Освободител" и ул. "Бяла река" 20 000
8. Ремонтни работи сграда по ул. "В.Левски" 10 000
V. Облигационен заем 581 098
1. Преасфалтиране на ул. "Ген. Попов" в участъка от ул. "Хр. Ботев" до бул. "25-ти септември" 532 278
2. Подмяна на решетки на ДШ и капаци на РШ с полимербетонови 48 820
Общо І + ІІ + ІІІ + ІV+V 4 990 698

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 39/21 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 39

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 21 февруари 2006 г.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване паметник на "Св. Св. Кирил и Методий" в град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 39 - 5:


Общински съвет град Добрич възлага на Кмета да внесе алтернативни преложения за разполагане паметника на "Св. Св. Кирил и Методий" в срок до края на месец март.

ГЛАСУВАЛИ: 20 "за", 10 "против", 3 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

Файлове:

Последна промяна: 17:45:55, 20 Юни 2013
Свали в pdf