Решения от заседание №40 на ОбС на 28.02.2006 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 40 - 1:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приема направените изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич:

Раздел І "Такса за битови отпадъци"
В чл. 16а, ал. 4 и ал. 7: "30-дневен" да се замени с "2-месечен".

В чл. 16а, ал. 4 да се допълни: "Ако няма промяна в обстоятелствата не се налага ежегодно подаване на декларация."

Раздел ІІІ " Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги"
В чл. 26, ал. 3, да се създаде нова т.7 със следния текст:
Трето и следващо дете, когато първите две посещават училище.

В чл. 27, ал. 3, да се създаде нова т.7 със следния текст:
Трето и следващо дете, когато първите две посещават училище.

В чл. 27, ал. 4: "от ЛКК" да се замени "с експертно решение от РЕЛКК"

Раздел VІ "Такси за административни услуги"
В чл. 39, т. 1:

Такса за 2006 год.
2.00 лв. Обикновена услуга /3 дни/
8.00 лв. Експресна услуга*

В чл. 39, т. 3:

Такса за 2006 год.
3.00 лв. Обикновена услуга/3 дни/
8.00 лв. Експресна услуга*

В чл. 39, т. 4:

Такса за 2006 год.
3.00 лв. Обикновена услуга/3 дни/
8.00 лв. Експресна услуга*

В чл. 39 се създава нова т. 5 а за издаване на удостоверение за семейно положение за брак в чужбина

Такса за 2006 год.
5.00 лв.

В чл. 39, т. 8:

Такса за 2006 год.
2.00 лв.

В чл. 39, т. 11:

Такса за 2006 год.
5.00 лв.

В чл. 39, т. 12:

Такса за 2006 год.
2.00 лв. Обикновена услуга/3 дни/
8.00 лв. Експресна услуга*

* Експресна услуга - ТРИ ЧАСА от подаване на заявката, но не по- късно от 15 часà за получаване на документа в същия ден.


ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


Чл. 53 се изменя както следва:


№ Услуга Мярка Такса за 2006
Дирекция "Административно-правно, информационно и техническо обслужване"
3. Изготвяне на образец УП-2 лв./бр. безплатна
4. Изготвяне на образец 30 лв./бр. безплатна
6. Копирни услуги
- формат А4 едностранно
- формат А4 двустранно
- формат А3 едностранно
- формат А3 двустранно
лв./стр.
0.10
0.20
0.20
0.40
7. Поставяне на рекламни/информационни визитки (на фирми, архитекти, проектанти, оценители, нотариуси, адвокати, техници и др.под.) в ЦУИ за предоставяне на алтернативи за съпътстващи услуги на клиентите лв./месец безплатна
9. /Нова/ Еднократно ползване на техника за мултимедийни презентации:
- Мултимедиен проектор
- Екран
- Преносим компютър (лаптоп)

лв./бр.
лв./бр.
лв./бр.

30.00
10.00
20.00
10 /Нова/ Ламиниране Формат А4 лв./бр. 1.00
11 /Нова/ Подвързване:
- До 50 листа
- Над 50 листа
лв.
лв.
1.50
2.00
Дирекция "Гражданска регистрация и обслужване на населението"
3. Удостоверение за получаване на административен адрес лв./стр. 5.00
4. Установяване наличието на българско гражданство от министъра на правосъдието лв./стр. 5.00
5. Заявление за промяна на имена - чл.19 "а" от ЗГР лв./стр. 8.00
Дирекция "Програми, инфраструктура и околна среда"
1. /Изм./Издаване на маршрутен пропуск за транспортно-производствени нужди за едно транспортно средство:
• Леки и товарни автомобили до 3,5 тона

• Товарни автомобили над 3,5 тона


лв./месец
лв./год.
лв./месец
лв./год.


25.00
отпада
50.00
отпада
39 /Нова/ Издаване на разрешение за прокопаване на терени, общинска собственост - за трасета при които се разрушават тротоари, улични настилки и други площи с трайна настилка:
Зона І - заключена м/у бул. "Добричка епопея"; бул. "Трети март"; бул. "Русия"; бул. "25 Септември"; бул. "Добруджа"
Зона ІІ - райони извън обхвата на Зона І
- За полагане на кабелни съоръжения - ел., телефонни:
= за Зона І
= за Зона ІІ

 

 

 

 

лв./м1
лв./м1

 

 

 

 

3.10
1.60
- За полагане на водопроводи и канализации:
= за Зона І
= за Зона ІІ
лв./м1
лв./м1
5.20
2.60
- За полагане на газопроводи:
= за Зона І
= за Зона ІІ
лв./м1
лв./м1
7.30
3.60
- За полагане на други подземни комуникации:
= за Зона І
= за Зона ІІ
лв./м1
лв./м1
3.10
1.60
Отдел "Здравеопазване и социална политика"
1. Храна за едно дете на ден в Детска млечна кухня лв. 0.90
2. /Нова/ Извършване на служебни погребения на лица, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за соц. подпомагане:
- за превоз на покойника
- изкопаване и заравяне на гроба
- за ковчег
- надгробен знак

 


лв.
лв.
лв.
лв.

 


16.40
88.50
26.00
1.50
Отдел "Образование и култура"
24. /Нова/Наем концертна зала "Добрич" с отопление

 

 

За детски градини, училища и ВУЗ от гр. Добрич - 50% намаление лв. 500.00 до 4 чàса, на всеки следващ по 50.00 лв.
25. /Нова/ Ползване на музикален инструмент - орган в Зала "Добрич" лв./час
5.00
Исторически музей - Добрич"
1. /Изм./ Входна такса за обект
- възрастни
- деца
- беседа, в т.ч.:
= обща беседа
= тематична беседа
За групови посещения над 10 човека - 50 % намаление
лв.
2.00
1.00
отпада
2.00
5.00
2. /Изм./ Вход такса в рамките на туристически маршрут:
- възрастни
- деца
- беседа
= обща беседа
= тематична беседа
За групови посещения над 10 човека - 50 % намаление

лв.

4.00
2.00
отпада
2.00
5.00
3. Входна такса за обект/българи/
- възрастни
- деца
- войници, пенсионери, инвалиди
- беседа
лв.
отпада

4. Вход такса в рамките на туристически маршрут /българи/:
- възрастни
- деца
- беседа
лв.
отпада

5. Вход към Черноморски археологически парк "Дуранкулак":
- деца
- възрастни
- беседа
лв.
отпада


6. /Изм./ Образователни програми:
- деца
- възрастни
- чужденци
- тематична беседа на български език
- тематична беседа на чужд език
- обща беседа
- тематична беседа
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
1.00
5.00
отпада
отпада
отпада
2.00
5.00
8. /Изм./ За извършване на справка за наличието на документи и движими паметници на културата в основния и научноспомагателен фонд на музея:
- устна справка
- писмена справка
- експертна оценка
- издаване на документ за несъответствие на произведение на изискванията на движим паметник на културата:
= за произведения на живописта и на народните художествени занятия
= за сувенирни изделия


лв.
лв./бр.
лв.
лв./бр.


лв./бр.

лв./бр.


5.00
6.00
10.00
9.00


отпада

отпада
9. За регистриране на колекции от движими паметници на културата
лв.
отпада
10. За библиографски справки:
А) научна справка:
-от български източници
- от чужди източници
Б) текуща библиографска информация:
- от български източници
- от чужди източници

лв.
лв.

лв.
лв.

отпада
отпада

отпада
отпада
10. /Нова/ Специализирана консултация лв. 5.00
12. Копирни услуги:
А) за една страница
- формат А4
-формат А3
б) двустранно
-формат А4
-форматА3

лв.
лв.

лв.
лв.

0.05
отпада

0.10
отпада
13. Машинописни услуги:
- за страница текст на български език
- за страници с цифри и таблици
- за страница текст на чужд език
лв.
лв.
лв.
отпада
отпада
отпада
14. Еднократно ползване на зали:
- експозиционни зали
- учебен музей и зала "Й.Йовков"
- фоайе на Дом-паметник "Й.Йовков"
лв.
лв.
лв.
25.00
25.00
50.00
15. /Нова/ Входна такса с обща беседа за учащи за всички музейни обекти в рамките на една календарна година

лв.

5.00
16. /Нова/ Продажба на стоки:
- Реплика на енеолитен идол
- Сборник "Добруджа"
- Рекламни дипляни


- Картички
лв./бр.
лв./том

лв./бр.
лв./ком.
лв./бр.
3.00
7.00

1.00
5.00
0.50
17. /Нова/ Участие на експонати в международни изложби: лв.
по договаряне
Художествена галерия
1. /Изм./ Входен билет за:
- учащи
- възрастни
- войници, пенсионери, инвалиди, деца до 6-год. възраст
- чужденци
Безплатен ден - четвъртък
лв.
лв.


лв.
0.50
1.00
безплатно

отпада
4. Беседа на български език:
- за учащи
- за възрастни
- за чужденци
лв.
лв.
лв.
1.00
3.00
отпада
7. /Нова/ Каталог на Художествена галерия лв. 18.00
8. /Нова/ Гид на Художествена галерия лв. 5.00
9. /Нова/ История на Художествена галерия лв. 5.00
10. /Нова/ Компактдиск Художествена галерия лв. 5.00
11. /Нова/ Компактдиск Хартията лв. 5.00
Младежки дом
1. Ползване на зали:
- Концертна лв./час 10.00
- Фоайе лв./час 5.00
- Репетиционна зала Ансамбъл "Добротица" лв./час 12.00
- Други:
= с отопление лв./час 10.00
= без отопление лв./час 5.00
4. Такси в школи, клубове, студия
- Фолклорен ансамбъл "Добротица"
- Студио за поп - рок певци "Сарандев"
Школи за изобразително изкуство
- от 7 - 12 год. Възраст
- над 12 год. Възраст
- Школа по класически балет
- Клуб по спортни танци
- Клуб по фотография
- Клуб "Най-интересните неща на куп"
- Школи по езици
- Други школи
лв./мес.
лв./мес.

лв./мес.
лв./мес.
лв./мес.
лв./мес.
лв./мес.
лв./мес.
лв./час.
лв./мес. отпада
4. /Нова/ Такси в школи, клубове, студия, курсове
- Студия за поп - рок певци
- Детско театрално студио "Бъркотийчета"
- Школи по изобразително изкуство
- Детско ателие за приложни и изящни изкуства
- Школи по езици
- Модерен балет "Артемида"
- Клуб "Винг чун"
- Клуб "Дебати"
- Школа за красота
- Бридж клуб "М"
- Тренинги и семинари
Деца и млади хора от Домове за отглеждане и възпитание на деца и юноши и млади хора с противообществени прояви, препоръчани от МКБППМН - Добрич, участват във формите и клубовете на Младежки дом - безплатно.
лв./мес.
лв./мес.
лв./мес.

лв./мес.
лв./час
лв./мес.
лв./час
лв./мес.
лв./мес.
лв./час.
лв./час
15.00
10.00
20.00

15.00
1.00
15.00
1.00
10.00
15.00
безплатно
1.00
6. Звукозапис лв./час отпада
7. Ползване на имущество
- фолклорни костюми - бр.
- други сценични костюми - бр.
- декор
- техника
- видео стена
лв./час отпада
лв./час отпада
лв./час отпада
лв./час отпада
лв./час отпада
8. /Нова/ Билети:
- Спектакли, постановки, концерти и др.
- Други /ЕМПРК "Сарандев"/
лв.
лв.
1.00
1.00, 2.00,
3.00
Библиотека "Дора Габе"
1 Читателски абонамент:
1.4. Читателски абонамент за временно ползване на читалните /от дата до дата/
=еднодневен
=едноседмичен
=едномесечен

лв.
лв.
лв.

0.50
1.50
3.00
7. Платени библиографски и информационни услуги:
7.5. Писмена адресна бизнес-информация:
- за българска фирма
- за чуждестранна фирма
лв.
лв. 1.00
отпада
отпада
7.7. Интернет достъп
- Търсене в мрежата
= самостоятелно търсене - 1 час
= търсене от консултант - 1 час
- Бонус карти за Мрежата
= за 5 часа
= за 10 часа
- регистриране на ел.поща от консултант
- изпращане на ел. писмо от консултант - 1 стр.

лв.
лв.

лв.
лв.
лв.
лв.

1.00
2.00

4.00
6.00
1.00
0.50
8. Компютърни услуги
8.2. Компютърна разпечатка /черно-бяла/ - 1 страница
- текст
- текст и илюстрация
- илюстрация
лв.
лв.
лв.
отпада
отпада
отпада
8.2. /Нова/ Компютърна разпечатка /черно-бяла/ - двустранно лв. 0.30
8.3 Сканиране и обработка на документ - 1 страница
- гладък текст
- текст с илюстрация
- илюстрация или снимка
лв.
лв.
лв.

отпада

8.3 /Нова/ Сканиране
- 1 снимка 9/13
- 1 стр. формат А 4
лв.
лв.
0.50
0.70
8.4 /Нова/ Обработка на сканиран документ
- 1 снимка 9/13
- 1 стр. формат А 4
лв.
лв.
0.50
0.70
10.1. Копиране на документи от фонда на библиотеката 1 страница материал с над 50 страници:
- формат А4
- Формат А3
1 страница материал с до 50 стр. вкл.
- формат А4
- формат А4

лв.
лв.

лв.
лв.


отпада

10.1. /Нова/ Копиране на документи от фонда на библиотеката:
- формат А4
- Формат А3
ЗАБЕЛЕЖКА: При копиране от 50 до 100 стр. се ползва 20% отстъпка, а над 100 стр. 40%.

лв.
лв.

 

0.10
0.20

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на наемните цени в съответствие с отчетения от НСИ индекс на инфлация

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 40 - 2:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 24 НРПУРОИ, в съответствие със средногодишната инфлация за 2005 година, определя коефициент 1,05 за актуализация на всички наемни цени и обезщетения за 2006 година на ползваните:
• обекти /помещения/ общинска собственост;
• терени, върху които са разположени обекти на основание чл. 56 от ЗУТ и отменения чл. 120 от ППЗТСУ.
2. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

 

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 1 "против", 4 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за извършената концесионна дейност за 2005 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 40 - 3:


1. Общински съвет град Добрич приема отчета за извършената концесионна дейност за 2005 година.
2. Да се представи отчет за цялостната концесионна дейност за периода от 1998 година до 2005 година с оценка за изпълнение на концесионните задължения от концесионерите.

 

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация относно последното Общо събрание на ПФК "Добруджа", проведено на 18.01.2006 година

 

 


По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред не бе проведено гласуване.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване на съгласие за участие на Община град Добрич за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел за обществено полезна дейност - Сдружение "Управление на отпадъците - Регион Добрич"


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 40 - 5:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 51, ал. 3 и 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с реализацията на ИСПА проект „Регионално управление на отпадъците - Добрич":
1. Дава съгласие за участие на Община град Добрич в учредяване на юридическо лице с нестопанска цел за обществено полезна дейност - Сдружение "Управление на отпадъците - Регион Добрич", със седалище град Добрич, със срок до изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик, имащо за цел опазване на околната среда от вредното въздействие на отпадъците, както и за обединяване на усилията на общините - членки за осигуряване инвестиции от предприсъединителните фондове и финансиращите институции за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините - членки.
2. Община град Добрич да участва с първоначална имуществена вноска при учредяването на сдружението в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, която сума да се осигури от собствени бюджетни средства.
3. Община град Добрич като член на сдружението да заплаща годишен членски внос в размер на 0,20 лева на всеки жител на общината по настоящ адрес.
4. Определя за представител на Община град Добрич в учредителното и общото събрание на сдружението - Кмета на Община град Добрич - Детелина Кирилова Николова, като я упълномощава да участва в гласуването от името на Общината при приемане на решенията на учредителното /общото/ събрание и подписва необходимите документи.

 


ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване на съгласие за кандидатстване по Проект за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията - BG 2005/017-684.01 на Програма PHARE 2005 на ЕО


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 40 -6:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община град Добрич да кандидатства за безвъзмездна помощ в рамките на Програма PHARE BG 2005/017-684.01 Проект за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията с проекто-предложение „Рехабилитация на общинска транспортна инфраструктура - местен обслужващ път и третокласна улица, повредени от наводненията".

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост, на "Български пощи" ЕАД - ТП град Добрич

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 40 -7:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 и 4 от Закона за общинската собственост, учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на "Български пощи" ЕАД - ТП град Добрич върху имот - гарсониера № 7 с площ 43,00 кв.м. във вх. Б на общинско общежитие № 2 по ул. Калиакра 54, актувано с АОС № 1630/05.09.2001 година, за предоставяне на пощенски услуги на населението.
2. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, на Сдружения с нестопанска цел


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 40 -8:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, както следва:

• На Национален център за социална рехабилитация:
- Стая № 1-А от сградата по ул. Васил Левски 7 с площ 20.84 кв.м и месечен наем 15.63 /Петнадесет лева 63 ст./ за срок от 5 /пет/ години.

• На сдружение "Бяла лястовица"
- пристроена част към къща - музей "Йордан Йовков" по ул."Капитан Андреев" с площ от 60.50 кв.м. и месечен наем 45.38 /Четиридесет и пет лева и 38 ст./ за срок от 5 /пет/ години.

• На Национална браншова организация "Български пчеларски съюз"
- Стая № 16 на ІІ-ри етаж от сградата по ул. Васил Левски 7 с площ 16.60 кв.м и месечен наем 12.45 /Дванадесет лева 45 ст./ за срок от 5 /пет/ години.

• На сдружение Футболен фен клуб "Добруджа"
- Стая № 5 на ІІ-ри етаж от сградата по ул. Васил Левски 7 с площ 16.08 кв.м и месечен наем 12.06 /Дванадесет лева 06 ст./ за срок от 5 /пет/ години.

• На сдружение "Пчела - Добрич"
- Стая № 15 на ІІ-ри етаж от сградата по ул. Васил Левски 7 с площ 14.82 кв.м и месечен наем 11.12 /Единадесет лева 12 ст./ за срок от 5 /пет/ години.

• На сдружение "Сътворение"
- Помещение № 1 в подлеза на "Гара юг" с площ 170.00 кв.м и месечен наем 127.50 /Сто двадесет и седем лева 50 ст./ за срок от 5 /пет/ години.

Цените са определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Приложение І т.1 - дейности с нестопанска цел.

2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за увеличаване капитала на ЕООД "Газинженеринг" с недвижим имот - офис № 1 в ЖБ "Добруджа"


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 40 -9:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 и 4 от Закона за общинската собственост, учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на ЕООД "Газинженеринг" град Добрич върху имот - офис № 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.625.389.1.1, разположен във вход "Г", на ЖБ "Добруджа" със застроена квадратура 102,40 кв.м., стълбище с площ 13,70 кв.м. и ид.част от отстъпеното право на строеж, находящ се в град Добрич, ул. Ив. Пенаков 15, ЦГЧ, /стар идентификатор - кв.12, парцел I по плана на ЦГЧ/, зона I, подробно описан в акт за общинска частна собственост № 3019/29.12.2005 година.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за преобразуване на "ДКЦ-І-Добрич" град Добрич от ЕООД в ООД

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 40 -10:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1,т. 1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл.122 от Търговския закон и в изпълнение на влязло в сила решение №11685/28.12.2005 година на Върховен административен съд - петчленен състав - I-ва колегия, приема като съдружници в "Диагностично - консултативен център-I-Добрич" ЕООД град Добрич наследниците на Йордан Петров Белчев - Димо Йорданов Белчев, ЕГН 4006287929 и Антон Йорданов Белчев, ЕГН 4305047966, като им бъдат прехвърлени общо 2895 дружествени дяла, по 1447 на всеки един и един дял като съсобствен, представляващи 18,56 % от регистрирания капитал на дружеството.
ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 2 "против", 11 "въздържали се".

2. На основание чл. 13 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, избира за представител на Община град Добрич в Общото събрание на съдружниците д-р Красимир Йорданов.
ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за преобразуване на Исторически музей - Добрич и Библиотека "Дора Габе" в Регионален исторически музей и Регионална библиотека "Дора Габе"


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 40 -11:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 9, ал. 2 и във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за закрила и развитие на културата:

1. Предлага Министерски съвет да преобразува Исторически музей - Добрич в регионален музей със седалище град Добрич и територия, на която да осъществява културна дейност - Област Добрич.

2. Предлага Министерски съвет да преобразува Библиотека "Дора Габе" - Добрич в регионална библиотека със седалище град Добрич и територия, на която да осъществява културна дейност - Област Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси за 2005 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 40 -12:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Отчета за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси за 2005 година.


ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - 2005 година и План за действие за изпълнение на Общинската стратегия на Общински съвет по наркотични вещества град Добрич - 2006 година.


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 40 -13:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, приема отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества за 2005 година.
2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, приема План за действие за изпълнение на Общинската стратегия от Общински съвет по наркотични вещества - 2006 година.

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за извършените действия от ликвидатора на "Югоагент Добрич" ООД град Добрич в процеса на ликвидация

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 40 -14:


1. Потвърждава решение на Общински съвет да получи сградата на ул. Йордан Йовков 17 срещу 10-процентния си дял в дружеството.
2. Разпределението на средствата в размер на 1 135 300 лева да се извърши непосредствено преди окончателното приключване на ликвидацията.
3. Да се сезира Окръжна прокуратура и Добрички окръжен съд относно дейността и легитимността на синдика и ликвидатора с оглед защита интересите на Община град Добрич.
4. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ
15.1. Молба от Владислав Георгиев Дюзев за опрощаване на задължение към държавата

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 40 -15.1:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Владислав Георгиев Дюзев, за опрощаване на задължение към държавата, на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА НЕ СЕ ОПРОЩАВА дължимата сума.


ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ
15.2. Молба от Емил Пенев Бяливанов за опрощаване на задължение към държавата

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 40 -15.2:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Емил Пенев Бяливанов, за опрощаване на задължение към държавата, на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА НЕ СЕ ОПРОЩАВА дължимата сума.

 

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ
15.3. Молба от Райна Славова Стоянова за отпускане на персонална пенсия на Ралица Радомирова Божидарова

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 40 -15.3:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от КЗОО и изискванията на чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите, взе решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на Ралица Радомирова Божидарова.

 


ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/28 февруари 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2006 г.


ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 40 -16:

(отменено с решение № 37 от 19 март 2007 година на ДОС)

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, приема следните промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество":
• Чл. 49 се променя по следния начин: "По реда на тази глава след решение на Общинският съвет се извършва продажба чрез търг или конкурс на:
1. нежилищни имоти - частна общинска собственост;
2. вещи - общинска собственост."
• Чл. 52 се променя по следния начин:
Ал. 1 - Търгът се открива с решение на Общинският съвет, въз основа на което Кмета на Общината издава заповед която съдържа:
1. описание на имота
2. вида на търга - с тайно или явно наддаване;
3. начална тръжна цена;
4. начин на плащане;
5. изискваните обезпечения , ако следва да се предоставят такива;
6. дата , място и час на провеждането на търга;
7. специални изисквания към участниците , когато това се налага от вида и предназначението на обекта;
8. размера на депозита;
9. други тръжни условия;
Ал. 2 - "Със заповедта по ал. 1 се утвърждава тръжната документация, условията за участие , реда за оглед на обекта, проекто - договора и крайният срок за закупуване на тръжната документация."
Ал. 3 - "Комисията по провеждането на търга се определя от Общинският съвет с решението по ал. 1 и се състои от 3 до 7 члена , като задължително в нейният състав се включва юрист и двама резервни членове."
Ал. 4 - "Размерът на определеният депозит не може да бъде по-малък от 10 на сто от началната тръжна цена , съответно 30 на сто от годишния наем при търгове за отдаване под наем."
• В чл. 53 се отменя следния текст - "с изключение на състава на комисията."
• Чл. 54, ал. 3 се променя по следният начин - "Когато не се яви нито един участник, търгът се обявява за не проведен и Общинският съвет насрочва нов търг. Когато на новият търг се яви само един участник , той се обявява за спечелил по предложената от него цена , която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена."
Ал. 4 се променя по следният начин - "Когато е насрочен нов търг поради неявяване на нито един участник, Общинският съвет може да намали първоначалната цена до 30 на сто еднократно и до 10 на сто при всеки следващ случай , но не повече от 50 на сто общо."
• Чл.55 ал. 3 се променя по следният начин - "При възникване на обстоятелства, които правят невъзможни откриването, провеждането или продължаването на търга, комисията съставя протокол, въз основа на който Общинският съвет насрочва нов търг."
• Чл.59 ал. 1 се променя по следният начин: "Въз основа на резултатите от проведеният търг, Общинският съвет взема решение, въз основа на което Кметът на Общината издава заповед, с която обявява участниците, класирани на първите три места и определя за контрагент участника, класиран на първо място ."
В ал. 7 текстът " Кметът на Общината насрочва нов търг", се заменя с - "Общинският съвет насрочва нов търг."
• Чл.65 ал. 1 се променя по следният начин - "Общинският съвет взема решение, въз основа на което Кметът на Общината назначава комисия, която изготвя изискванията за сключването на договора."
• Чл. 66 ал. 1 се променя по следният начин "Общинският съвет взема решение, въз основа на което, Кметът на Общината издава заповед, с която утвърждава конкурсните книжа и изискванията по предходния член, като определя кои от тях са приоритетни. В заповедта се определят и условията за участие в конкурса ."
В ал. 2 се отменя следния текст - "състава на конкурсната комисия."
Ал. 3 се променя по следният начин "Конкурсната комисия се определя с решение от Общинският съвет и се състои от 5 до 7 члена , като задължително в нейният състав се включва юрист , като се определят и двама резервни членове."
• Чл. 67 ал.2 се променя по следният начин - "Извлечение от решението на Общинският съвет и от заповедта на Кмета на Общината по ал. 1 на предходният член, с изключение на състава на комисията, се поставя на видно място в сградата на Общината в 3-дневен срок от нейното издаване."
• Чл.71 ал. 1 се променя по следният начин - "Общинският съвет взема решение, въз основа на което Кметът на Общината издава заповед за провеждане на нов конкурс в случаите, когато в срока за подаване на предложенията не постъпи нито едно предложение."
Ал. 3 се променя по следният начин - "Когато и след удължаването на срока по предходната алинея не постъпят други предложения, Общинският съвет взема решение за провеждане на нов конкурс.
• Чл. 73 вместо "доклад до Кмета на Общината", се променя в "доклад до Общинският съвет."
• Чл. 75 ал. 1 се променя по следният начин - "Въз основа на доклада на комисията, Общинският съвет взема решение с което определя за контрагент участника, класиран на първо място, въз основа на което Кмета на Общината издава заповед за сключване на договора , цената и начина на плащане , както и класираните до трето място участници".
Ал. 2 се променя по следният начин - "Заповедта по ал. 1 се издава в тридневен срок от решението на Общинският съвет по ал.1 и се поставя в деня на издаването й на таблото за обявления в Общината."
Ал. 6 текстът "Кмета на Общината насрочва нов конкурс" се изменя в "Общинският съвет насрочва нов конкурс."

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Създава се нов & 6 със следното съдържание - "Всички започнали към момента на приемане на настоящите изменения на Наредбата търгове и конкурси се продължават по реда, предвиден с новите промени."

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 1 "против", 8 "въздържали се".

ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия по изпълнение на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

Файлове:

Последна промяна: 17:44:18, 20 Юни 2013
Свали в pdf