Решения от заседание №41 на ОбС на 07.03.2006 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 41/07 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 41

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 07 март 2006 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разискване проблемите във връзка с провеждането на конкурс за продажба на обект Топлоцентрала" с цел изграждане на хипермаркет, за отмяна актовете на Кмета, издадени в нарушение решения на Общински съвет.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 41 - 1:
(депозирана касационна жалба /13.06.2007 г./
от Общински съвет град Добрич до ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД срещу решение № 99 от 05.06.2007 г. на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД)

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 45, ал.1 от ЗМСМА отменя заповед №49 от 11.01.2006 г. на Кмета на град Добрич, издадена във връзка с решение № 36-12 / 29.11.2005 г. на Общински съвет за обявяване на конкурс за продажба на общински недвижим имот № 72624. 614.7667 по кадастралната карта на град Добрич, представляващ урегулиран поземлен имот IX, кв. 529 по плана на ЖК "Русия 1" с площ 21 305.00 кв. м, отреден за търговия и услуги, заедно с построените в него незавършени сгради и съоръжения, поради допуснати съществени нарушения на процедурата по изготвяне на конкурсните книжа и провеждане на конкурса, уредени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет град Добрич, и поради несъответствие между решението на Общински съвет № 36-12/29.11.2005 г. и заповедта на Кмета № 49 от 11.01.2006 г.

Поименно писмено гласуване: 29 "за", 8 "против", 3 "въздържали се".

2. Общински съвет град Добрич гласува вот на недоверие на Кмета на град Добрич г-жа Детелина Николова, като морална мярка, продиктувана от действията й свързани с административната й дейност, водеща до ограничаване на конкуренцията при извършване на сделки с общинска собственост.
Поименно писмено гласуване: 25 "за", 12 "против", 3 "въздържали се".

 

3. Задължава Председателя на Общински съвет град Добрич да изготви мотивирана жалба до Окръжна прокуратура град Добрич за извършване проверка по така проведения конкурс за продажба на "Топлоцентрала"- град Добрич и установяване наличие на противозаконни действия от длъжностни лица.

Поименно писмено гласуване: 32 "за", 8 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

Файлове:

Последна промяна: 17:42:13, 20 Юни 2013
Свали в pdf