Решения от заседание №42 на ОбС на 28.03.2006 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Оспорване на Решение № 40-16 от 28.02.2006 г. на Общински съвет град Добрич

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 


РЕШЕНИЕ 42 - 1:
(отменено с решение № 144 от 08.10.2007 г. и решение № 152 от 17.10.2007 година на ДОС, подлежи на касационно обжалване пред ВАС)

На основание чл.45, ал.2 от ЗМСМА - повторно разглеждане на оспорвано решение, Общински съвет град Добрич, при поименно писмено гласуване с резултат 28 "за", 10 "против"и 2 "въздържали се", потвърди свое Решение № 40-16 от 28.02.2006 година.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Оспорване на Решение № 41-1 от 07.03.2006 г. на Общински съвет град Добрич, в частта му по точка 1

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 42 - 2:
(спряно със заповед № РД-11-291/02.05.2006 г. на Областен управител)


На основание чл.45, ал.2 от ЗМСМА - повторно разглеждане на оспорвано решение, Общински съвет град Добрич, при поименно писмено гласуване с резултат 29 "за", 10 "против" и 1 "въздържали се", потвърди свое Решение № 41-1 от 07.03.2006 г., в частта му по точка 1.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост - столова в СОУ „Св. Климент Охридски" град Добрич

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 42 - 3:

Общински съвет град Добрич:
1. Отлага вземането на решение по внесената докладна записка за откриване процедура за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост - столова в СОУ „Св. Климент Охридски" град Добрич, за следващо заседание на Общински съвет.

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

2. Възлага на дирекция "Хуманитарни дейности", в срок до следващото заседание на Общински съвет, да представи информация за състоянието на ученическите столове, а "Столове" ЕООД - информация относно дейността и експлоатацията на поверените му обекти.

ГЛАСУВАЛИ: 38 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху Кинозала и прилежащи фоайета от Дом - паметник "Йордан Йовков" (южен вход)

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 42 - 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7 , чл.71, ал.1, т.1, чл. 72 от ЗОС и чл. 3, ал. 1,т. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от НРУПКИПОС :
I. Приема предложението за предоставяне на концесия върху част от нежилищен имот, публична общинска собственост: Кинозала и прилежащи фоайета от Дом - паметник "Йордан Йовков"/сграда 1 по скица № 1956/16.12.2005 г./, поземлен имот 72624.615.7663, УПИ за обществен обект, зона I, по кадастралната карта на град Добрич, стар идентификатор: кв. 537, УПИ I, пл. № 7663, по плана на ЖК "Русия 1", ул. "Ген. Гурко" № 4, град Добрич:
1. Предмет на концесията - части от имот публична общинска собственост: Кинозала и прилежащи фоайета от Дом - паметник "Йордан Йовков" (Кинозала и прилежащи помещения, вкл.: вход изток фоайе - 23,3 кв.м.; кинозала - 99 кв.м.; апаратна - 14,51 кв.м.; сцена - 67,82 кв.м.; вход юг фоайе - 52,47 кв.м.; фоайе кино зала - 59,42 кв.м.; коридор - 18,83 кв.м.; гримьорна - 9,13 кв.м.; умивалня - 4,2 кв.м.; гримьорна - 10,69 кв.м.; WC - 2,31 кв.м.; WC - 2,31 кв.м.; фоайе с площ 23,66 кв.м.; сервизни помещения /юг/ 23,55 кв.м.; всичко - 411,20 кв.м.), поземлен имот 72624.615.7663, УПИ за обществен обект, зона I, по кадастралната карта на град Добрич, стар идентификатор: кв. 537, УПИ I, пл. № 7663, по плана на ЖК "Русия 1", ул. "Ген. Гурко" № 4, град Добрич за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината, както следва:
- създаване на киноклуб за организиране и провеждане на филмови прожекции;
- организиране и провеждане на курсове, лекции, семинари, събрания, конференции, тържества по различни поводи, театрални постановки, концертни и културни прояви и др. подобни.
2. Срок на концесията - 20 (Двадесет) години.
3. Начин на определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в шестмесечен срок от обнародването на настоящото решение за предоставяне на концесията.
4. Годишното концесионно възнаграждение /ГКВ/ за обекта на концесия да е не по-малко от 1450 лв.
4.1. Концесионното възнаграждение се индексира /с натрупване/ всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ, както следва:
За 1-та година по договора - ГКВ1 = предложеното от конкурса, но не по-малко от 1 450 лв.;
За 2-та година по договора - ГКВ2= ГКВ1 +(ГКВ1*индекс на инфлация);
За 3-та година по договора - ГКВ3= ГКВ2 +(ГКВ2*индекс на инфлация);
................................................................................................
За 20-та година по договора - ГКВ20= ГКВ19+(ГКВ19*индекс на инфлация) - Гаранцията по т. 7 от настоящото решение /ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.
5. Депозитът за участие в конкурса е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение, което се внася по набирателната сметка на Община град Добрич № 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич, като един екземпляр от платежното нареждане се представя в Община град Добрич.
В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, като депозита на спечелилия участник се задържа и се счита за гаранция за сключване на договора. След сключване на договора за концесия, депозита се прихваща от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия по т. 7 от настоящото решение. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
6. Основни права и задължения по концесията:
6.1. Концесионерът да заплаща дължимите концесионни възнаграждения. Да заплаща лихви, неустойки и санкции при условията и в срока описани в концесионния ДОГОВОР;
6.2. Концесионерът да осигури разделно мерене от това на Дом - паметник "Йордан Йовков" на изразходваните в обекта на концесия консумативи /ел.енергия, вода и газ/, в срок до 1 (една) година от подписване на договора за предоставяне на концесия;
6.3. Концесионерът да извърши вътрешно преустройство на съществуваща зала и прилежащите и фоайета киноклуб в срок до 1 (една) година от подписване на договора за предоставяне на концесия;
6.4. Концесионерът преди започването на строителните и ремонтни дейности в обекта на концесия да изгради декоративни врати:
- между фоайето на източния вход и стълбището към първия етаж и
- стълбището до южният вход,
не по-късно от 1 (една) година от подписване на договора за предоставяне на концесия.
6.4.1. Безотказно да осигурява достъп през новоизградените врати на служителите в Дом - паметник "Йордан Йовков" при пренасянето на материали, експонати и др. п. материали, свързани с дейността им;
6.5. Концесионерът да запази предмета на дейност на обекта на концесия за целия срок на концесията, като при извършването на своята дейност концесионерът не трябва да пречи на осъществяването на дейностите и мероприятията на Дом -паметник "Йордан Йовков";
6.6. Концесионерът да заплаща всички припадащи се разходи по поддържането и експлоатацията на обекта на концесия, вкл. охрана за своя сметка;
6.7. Концесионерът ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община град Добрич, след като съгласува с КОНЦЕДЕНТА всички застрахователни рискове, като ежегодно в срок до 31 януари извършва плащане по тях в пълния им размер. Да заплаща всички припадащи се данъци и такси по ЗМДТ за своя сметка;
6.8. Концесионерът да извършва една или няколко от описаните в т.1 на настоящето решение търговски дейности;
6.9. Концесионерът да не преотстъпва ползването на обекта на концесия на други лица;
6.10. Концесионерът ежегодно да осигурява безплатно ползване в рамките на 18 дни на кинозалата и прилежащите й фоайета от отделите на "Историческия музеи - град Добрич" и Общината по график, след предварителна заявка;
6.11. Концесионерът да поддържа обекта на концесия в добро техническо и хигиенно състояние, включително и припадащата му се част от външния архитектурен облик на Дом - паметник "Йордан Йовков" за целия период на концесията. Да извършва ремонтни и архитектурно - строителни дейности в помещенията предмет на концесията и извършва необходимите промени в инсталации на Дом - паметник "Йордан Йовков" само след разрешение на КОНЦЕДЕНТА и след разработването на проект, който се съгласува по надлежния ред;
6.12. Концесионерът през целия период на концесията:
- да поддържа обекта на концесия в добро техническо и хигиенно състояние, чрез извършване подмяна и ремонт на подови и стенни покрития, както и боядисване на стени и тавани;
- съгласно законодателството се определя реда за пушене на цигари в обекта на концесията;
- в кино - клуба да се предлагат продукти, съгласно изискванията на РИОКОЗ.
6.13. Концесионерът да отстранява всички щети и повреди по обекта на концесия за своя сметка най-късно в едномесечен срок от констатирането им. При констатации на длъжностни лица на КОНЦЕДЕНТА за наличието на такива, срокът тече от установяването;
6.14. Концесионерът при прекратяване или изтичане на срока на концесията да предаде на общината обекта в състояние, годно за ползване;
6.15. Концесионерът до края на първата година по договора за концесия при изграждането на обекта на концесията да вложи инвестиции на стойност не по-малко от 25 000 лв.;
6.16. Концесионерът да изпълнява комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията;
6.17. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
- преди подаване на документите в съда, относно промяна на съдебната му регистрация като търговец да уведоми КОНЦЕДЕНТА;
- при възникване на нови обстоятелства, относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми КОНЦЕДЕНТА в срок от една седмица от настъпването им, като представи в Общината съдебно решение и актуално удостоверение за съдебна регистрация;
6.18. Концесионерът до 30 (тридесет) дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред КОНЦЕДЕНТА за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения;
6.19. Концесионерът да изпълнява програмата за трудова заетост през целия срок на концесията, като до края на 1-та година разкрие поне две работни места и ги запази до края на срока на ДОГОВОРА за предоставяне на концесия;
6.20. Концесионерът да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти (паметници на културата), националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
6.21. Да осигурява сигурна, надеждна и безопасна експлоатация на обекта и съоръженията в него, включително като съблюдава и осигурява спазване на изискванията за противопожарна и аварийна безопасност на територията на целия имот. Да изготви и съгласува с органите на МВР и ППО необходимите инструкции, които да са лесно видими от посетителите при влизането им в обекта;
6.22. Концесионерът да спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписването на договора за предоставяне на концесия.
7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в КОНЦЕДЕНТА за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася по набирателната сметка на Община град Добрич № 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич.
Средствата по тази сметка да бъдат усвоявани в случаите на неизпълнение от страна на концесионера на задълженията му.
8. Гаранцията за изпълнение на задължението на концесионера за плащане на концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 (тридесет) дни след началото на всяка година по договора.
9. Санкции за неизпълнение:
9.1. При първо неизпълнение или неспазване на условията по т. 6.15, 6.16 (мин. инвестиции) заедно или поотделно от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от невложените инвестиции за съответния период.
При повторно неизпълнение или неспазване на условията на посочените точки заедно или поотделно да се наложи 100 % санкция от невложените инвестиции за съответния период.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки заедно или поотделно да се прекрати договора за концесия.
9.2. При първо неизпълнение или неспазване на условията заедно или поотделно по: т. т. 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.17, 6.18, 6.20, 6.21, 6.22 от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионно възнаграждение.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки заедно или поотделно да се наложи санкция в размер на 100 % от годишното концесионно възнаграждение.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки заедно или поотделно да се прекрати договора за концесия.
9.3. При неспазване или неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. 6.4, 6.5, 6.8, 6.9. от настоящето решение освен санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение, да се прекрати договора за концесия, а в случаите на неизпълнение на т. 6.14. да се наложи една санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение.
9.4. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.19 за всяко неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 150 % от минималната работна заплата за страната.
9.5. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 4 и т. 6.1. (заплащане на годишното концесионно възнаграждение) се налагат следните санкции:
9.5.1. При забавено изпълнение на задълженията за плащане в срок до 30 дни, неизправната страна дължи законна лихва;
9.5.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 (тридесет) дни, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, за всеки ден след тридесетият, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период.
9.5.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по концесионния договор за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно договора без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
10. Други изисквания:
10.1. Всички извършени подобрения /ремонт, преустройство и др. п./ в имота на концесия и всички последващи подобрения в него са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, за което КОНЦЕДЕНТЪТ не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора;
10.2. Приращенията върху имоти и вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, са общинска собственост;
10.3. Концесионерът няма право да се разпорежда и обременява концесията и свързаните с нея други права.
10.4. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат:
- размер на годишното концесионно възнаграждение - 50 %;
- комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесия - размер и срок на инвестициите, в която за всяка година по договор след втората се предвиждат средства за ремонт и ремонтни дейности - 40 %;
- разкрити работни места -10 %.
10.5. Договорът за концесия се прекратява при следните условия:
10.5.1. с изтичане на срока;
10.5.2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване;
10.5.3. при смърт на физическото лице - концесионер, или при прекратяване на юридическото лице - концесионер, освен ако общинският съвет реши договорът да бъде продължен с правоприемник;
10.5.4. при влязло в сила съдебно решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност;
10.5.5. по взаимно съгласие;
10.5.6. по силата на съдебно или арбитражно решение;
10.5.7. при други предвидени в закона или договорени от страните основания.
10.6. При прекратяване на договора поради смърт на физическо лице концесионер, поради прекратяване на юридическото лице концесионер и поради влязло в сила решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност общината има правата на привилегирован кредитор.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

II. Избира за свои представители в конкурсната комисия, която да бъде 5-членна, следните общински съветници:
Веселин Сидеров
Антония Димчева
Владимир Банов

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

III. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на решението.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за цялостната концесионна дейност за периода от 1998 година до 2005 година

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 


РЕШЕНИЕ 42 - 5:

 

Общински съвет град Добрич приема за сведение Отчета за цялостната концесионна дейност за периода от 1998 година до 2005 година.

 

ГЛАСУВАЛИ: 19 "за", 1 "против", 6 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2005 година

 


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 42 - 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, приема Отчета за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2005 година.

 

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за разполагане на паметник "Св.Св. Кирил и Методий" във връзка с решение № 39-5 от 21 февруари 2006 г. на Общински съвет град Добрич

 


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 42 - 7:


Общински съвет град Добрич, на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, дава съгласие, скулптурната композиция "Св.Св. Кирил и Методий" да бъде разположена в северозападния край на зелената площ пред сградата на ТП "Български пощи" ЕАД.


ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО ПИСМЕНО: 23 "за", 7 "против", 2 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 42 - 8:

Общински съвет град Добрич:
1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.33, ал.1 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба на търг с тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени на:

- Дворно място за обществено обслужване по ул."Бойчо Огнянов" - УПИ ХХ с площ 323 кв.м в кв.10 по плана на ЖК"Балик Йовково" - север, актуван с АОС №3045 от 31.01.2006 г. и начална тръжна цена 16 279 (Шестнадесет хиляди двеста седемдесет и девет) лева.
- Дворно място за жилищно застрояване по ул."Лозарска" - УПИ VІІІ с площ 394 кв.м в кв.571 по плана на ЖК"Русия 2", актуван с АОС №3030 от 20.01.2006 г. и начална тръжна цена 14 500 (Четиринадесет хиляди и петстотин) лева.

2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 1 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС

 


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 42 - 9:

Общински съвет град Добрич, на база внесената докладна записка, взе решение за отлагане гласуването й за следващото си заседание.
Предлага на Постоянните комисии да вземат предвид направените в залата предложения за обсъждане при внасянето на докладната записка на следващото заседание на Общински съвет.


ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 1 "против", 10 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на ненужни и амортизирани автомобили

 

 

С 20 гласа "за", 2 "против" и 14 "въздържали се", предложението за продажба на ненужни и амортизирани автомобили не бе прието.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на Рекламно - информационни елементи


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 42 - 11:

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на рекламно- информационни елементи по одобрени схеми за срок от 5 /пет/ години, както следва:

1.Общинско място на източния тротоар на бул."25-ти септември" (Варненски път), на югозападния ъгъл на пресечката с ул."Ропотамо", на мястото на съществуваща рекламно- указателна табела - едностранна с площ до 4.50 кв.м, с начална тръжна цена 47.25 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно-информационни елементи и Заповед № 142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич - І - ва зона/;
2.Общинско място, в разделителната ивица на бул. "Русия" на около 100м източно от осовата точка /пресечна с бул."25-ти септември"/, на линията на западната фасада на бл."Волга", на мястото на съществуваща рекламно- указателна табела - двустранна с площ до 4.50 кв.м, с начална тръжна цена 66.15 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно-информационни елементи и Заповед № 142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич- І-ва зона /;
3.Общинско място, в разделителната ивица на бул. "Русия" на около 190м северно от осовата точка /пресечна с ул."Дунав"/, на мястото на съществуваща рекламно-указателна табела - двустранна с площ до 4.50 кв.м, с начална тръжна цена 66.15 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно- информационни елементи и Заповед № 142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич- І-ва зона /;
4.Общинско място, на източната страна (тротоара) на околовръстния път, на юг от кръстовището на бул."Добруджа" с осоловръстното шосе /"Балчишкото"/, на мястото на съществуваща рекламно- указателна табела - едностранна с площ до 4.50 кв.м, с начална тръжна цена 47.25 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно-информационни елементи и Заповед № 142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич- І-ва зона /;
5.Общинско място, на изток от кръстовището на бул."Добруджа" с околовръстното шосе /"Балчишкото"/, на северния тротоар, срещуположно на паметника "Цимерман", на мястото на съществуваща рекламно- указателна табела - едностранна с площ до 4.50 кв.м, с начална тръжна цена 47.25 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно- информационни елементи и Заповед № 142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич- І-ва зона /;
6.Общинско място, на север от кръстовището на бул. "Добруджа" с околовръстното шосе /"Балчишкото"/, на западната страна на околовръстното шосе, до бл.1, срещуположно на бензиностанция "Спарг", на мястото на съществуваща рекламно- указателна табела - едностранна с площ до 4.50 кв.м, с начална тръжна цена 47.25 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно- информационни елементи и Заповед № 142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич- І-ва зона /;
7.Общинско място, на източния тротоар на ул. "Г.Попов" на 70м южно от пресечната точка на кръстовището с бул."Добруджа" на мястото на съществуваща рекламно- указателна табела - едностранна с площ до 4.50 кв.м, с начална тръжна цена 47.25 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно- информационни елементи и Заповед № 142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич- І-ва зона /;
8.Общинско място, в зелената островна площ, до северното платно на бул."Добруджа" на 50м източно от пресечната точка с ул."Г. Попов", на мястото на съществуваща рекламно- указателна табела - едностранна с площ до 4.50 кв.м, с начална тръжна цена 47.25 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно- информационни елементи и Заповед № 142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич- І-ва зона /;
9.Общинско място, в разделителната ивица на бул."Добруджа" на линията на тролейбусен стълб №42, където от бул. "Добруджа" се влиза в ул. "Гоце Делчев", на мястото на съществуваща рекламно- указателна табела - двустранна с площ до 4.50 кв. м. - начална тръжна цена 66.15 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл.33 от Наредбата за разполагане на рекламно и Заповед №142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич - І - ва;
10.Общинско място, на десния тротоар на бул."Добруджа", на 1.5м южно от тролейбусен стълб №32, в ухото на кръстовището с ул."Христо Ботев", на мястото на съществуваща рекламно- указателна табела - едностранна с площ до 4.50 кв.м, с начална тръжна цена 47.25 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно- информационни елементи и Заповед № 142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич- І-ва зона /;
11.Общинско място, ул."Христо Ботев", в северното "ухо" на кръстовището на бул."Добруджа" и бул."Русия", на 1.5м. западно от парапета на моста на канала, срещуположно на "Битака", на мястото на съществуваща рекламно- указателна табела - едностранна с площ до 4.50 кв.м, с начална тръжна цена 47.25 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно- информационни елементи и Заповед № 142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич- І-ва зона /;
12.Общинско място, на ул."Христо Ботев", в зелената площ непосредствено до северния тротоар на североизточния ъгъл на кръстовището с бул."Русия", на мястото на съществуваща рекламно- указателна табела - едностранна с площ до 4.50 кв.м, с начална тръжна цена 47.25 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно- информационни елементи и Заповед № 142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич- І-ва зона /;
13.Общинско място, в разделителната ивица на бул."Добруджа", на линията на южната страна на "Рилските блокове", на мястото на съществуваща рекламно- указателна табела с площ до 12.00 кв.м- двустранна, с начална тръжна цена 163.80 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно-информационни елементи и Заповед № 142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич - І - ва зона/;
14.Общинско място, на източния тротоар на бул. "Добричка епопея" на около 100м южно от пресечната точка с бул. "Добруджа" на 15м южно от подлеза, на мястото на съществуваща рекламно-указателна табела- едностранна с площ до 4.50 кв.м, с начална тръжна цена 47.25 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно - информационни елементи и Заповед №142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич - І - ва зона/;
15.Общинско място, в "триъгълника", където ул. "Цар Петър" се включва в бул."Добруджа" на 1.5м от тролейбусен стълб, на мястото на съществуваща рекламно-указателна табела - едностранна с площ до 4.50 кв. м. - начална тръжна цена 47.25 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно - информационни елементи и Заповед №142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич - І - ва зона/;
16.Общинско място, в разделителната ивица на бул."25-ти септември" на 10м северно от осова точка /пресечна с бул. "Добруджа/, на мястото на съществуваща рекламно - указателна табела- двустранна, с площ до 4.50 кв.м. - начална тръжна цена 66.15 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно - информационни елементи и Заповед №142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич - І - ва зона/;
17.Общинско място, на южната страна на бул."Трети март" в посока от „Кобаклъка" към град Добрич, срещуположно на "Обръщалото", на мястото на съществуваща рекламно - указателна табела- едностранна, с площ до 2.70 кв.м. - начална тръжна цена 28.35 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно - информационни елементи и Заповед №142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич - І - ва зона/;
18.Общинско място, на северния тротоар на бул."Трети март" в посока от град Добрич към "Кобаклъка", до "Обръщалото" на мястото на съществуваща рекламно-указателна табела- едностранна с площ до 2.70 кв.м. - начална тръжна цена 28.35 лева месечно / Цената е определена, съгласно чл.33 от Наредбата за разполагане на рекламно-информационни елементи и Заповед №142/26.01.2006 година но Кмета на Община град Добрич- І-ва зона /;
19.Общинско място, по бул."25-ти септември" в разделителната ивица, срещу алеята за спортно-туристически комплекс "СПОРТ- ПАЛАС" на мястото на съществуваща рекламно - указателна табела- двустранна, с площ до 3.00 кв. м. - начална тръжна цена 44.10 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно - информационни елементи и Заповед №142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич - І - ва зона/;
20.Общинско място, в УПИ-І за "Озеленяване" в кв. 124 /ПУП-ПРЗ на ЦГЧ фаза "Окончателен проект"/ в северозападната част на градинката пред магазин "Панчатантра", източно от кръстовището на бул."Добруджа" и бул."25-ти септември", на 15.00м източно от съществуваща рекламно-указателна табела - едностранна, с площ до 2.50 кв. м. - начална тръжна цена 26.25 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно - информационни елементи и Заповед №142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич - І - ва зона/;
21.Общинско място, в югоизточния "остров" на кръстовището на бул."Добричка епопея", с бул."Добруджа", на мястото на съществуваща рекламно-указателна табела - двустранна, с площ до 12.00 кв. м. - начална тръжна цена 163.80 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно - информационни елементи и Заповед №142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич - І - ва зона/;
22.Общинско място, в зелената площ, непосредствено до западния тротоар на бул."25-ти Септември" /до площад "Тракийски", срещу аптеката / - двустранна, с площ до 3.60 кв. м. - начална тръжна цена 52.92 лева месечно /Цената е определена, съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно - информационни елементи и Заповед №142/26.01.2006 година на Кмета на Община град Добрич - І - ва зона/.

ІІ.Общински съвет възлага на общинска администрация да премахне всички незаконно поставени рекламно-информационни елементи на територията на Община град Добрич.

ІІІ.В състава на Комисията за провеждане на търга да бъдат включени следните общински съветници:
Владимир Калчев
Донка Кюприбашиева
Пламен Припърженски

ІV.Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Продължаване срока на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ЗОС

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 42 - 12:

Общински съвет град Добрич:

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и § 78, ал.2 от ЗОС дава съгласие, договорът за наем на ЕТ "Иванов и син - Иван Иванов" за обект № 3 - магазин за месо и субпродукти, находящ се в град Добрич, ЖК "Балик" до бл. 21, да бъде продължен с 2 (две) години, но не повече от 5 (пет) години от сключване на договора.

2. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул."Загоре" 38 - частна общинска собственост

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 42 - 13:

Общински съвет град Добрич:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Калин Георгиев Иванов в ПИ 72624.606.454, по кадастрална карта на град Добрич, УПИ І 6386, кв.52, по плана на ЖК "Север 2", град Добрич, по действащия ПРЗ на ЖК "Север 2", град Добрич, чрез продажба частта на Общината от 118.00 (Сто и осемнадесет) кв.м. за сумата от 11 800 (Единадесет хиляди и осемстотин) лева.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".
 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул."Велико Търново" 46 - частна общинска собственост

 


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 42 - 14:

Общински съвет град Добрич:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Юлия Атанасова Димова в ПИ 72624.606.316, по кадастрална карта на град Добрич, УПИ Х-5312, кв.79, по действащия план на ЖК "Север 2", чрез продажба частта на Общината от 53 (Петдесет и три) кв. м, за сумата от 5 300 (Пет хиляди и триста) лева.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот № 72624.904.382 в местността "Гаази Баба"

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 42 - 15:

Общински съвет град Добрич:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Николай Димитров Николаев в ПИ 72624.904.382, по кадастрална карта на град Добрич, чрез продажба частта на Общината от 53.00 (Петдесет и три) кв.м., за сумата от 950.00 (Деветстотин и петдесет) лева.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за замяна на aпартамент по ул."Kирил и Meтодий" 3, общинска собственост, с апартамент в ЖК "Балик" бл.16, държавна собственост

 

 

С 13 гласа "за", 3 "против" и 22 "въздържали се" предложението за замяна на aпартамент по ул."Kирил и Meтодий" 3, общинска собственост, с апартамент в ЖК "Балик" бл.16, държавна собственост, не бе прието.

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за замяна на нива - имот № 321117 - частна собственост, с пустееща необработваема земя - имот № 441 - общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 42 - 17:

Общински съвет град Добрич:
1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.33, ал.1 т.2 от НРПУРОИ, дава съгласие за замяна на пустееща необработваема земя с площ 10 539 кв.м., имот № 441 - частна общинска собственост, актуван с АОС № 2776/19.05.2005 година, находяща се в землището на град Добрич, с нива, съставляваща имот № 321117 с площ 14 751 декара, собственост с нотариален акт № 46, том VІ, рег. № 9915, дело № 995/2005 г., находяща се в землището на град Добрич, собственост на "СПОРТ ГРУП" ООД град Добрич, рег. по ф.д. № 1580/1998 година на ДОС.

В случай, че предложеният в замяна имот е с по-висока стойност от общинския имот, замяната да се извърши без уравняване на стойностите.
В случай, че общинският имот се окаже с по-висока стойност, съдоговорителят следва да заплати сума за уравняване на стойностите на двата имота.

2. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-I-592, 593 и УПИ-XII-604, 605 в кв.633 на ЖК "Русия-3, 4", град Добрич

 


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 42 - 18:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за XII-604, 605 и УПИ-I-592, 593 в кв.633 на ЖК "Русия-3, 4", като от последния да се образуват два нови самостоятелни УПИ за всеки един от двата имота, с ново жилищно, свободно, ниско застрояване за тези три урегулирани имота, с Плътност на застрояване до 60%, Кинт до 1,2.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане Дружествен договор на "Диагностично-консултативен център - I - Добрич" ООД град Добрич

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 42 - 19:

Общински съвет град Добрич:
1.На основание чл.137, ал. 1 от Търговския закон и чл.18 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества упълномощава представителя на Община град Добрич в Общото събрание на съдружниците да изрази следното становище:
• Приема представения проект на Дружествен договор, съгласно Приложение №1.
2.Възлага на управителя на "Диагностично-консултативен център-I-Добрич" ЕООД град Добрич последващите съгласно закона действия.
3.Задължава представителя на Община град Добрич в Общото събрание на съдружниците да прави изявления, извършва действия и изразява становища в Общото събрание само след изрично решение на Общински съвет.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 


Приложение № 1

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР


Днес, ................. г., в гр.Добрич долуподписаните наричани по-долу съдружници:
1. Община град Добрич, представлявана от Кмет - Детелина Кирилова Николова, овластена с решение №......../.........................2006г. на Общински съвет град Добрич и
2. Антон Петров Белчев с ЕГН 4305047966, адрес: ........................ .......................................................................... и
3. Димо Йорданов Белчев с ЕГН 4006287929, адрес: ........................ ..........................................................................

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. С този дружествен договор образуваме дружество с ограничена отговорност с наименование "Диагностично консултативен център - І - Добрич" ООД.
Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: град Добрич, община Добрич, ул."Димитър Петков" № 3.
Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.
Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: Специализирана извънболнична помощ и търговски сделки за нуждите на осъществяваните от лечебното заведение медицински дейности и за обслужване на пациентите съгласно чл.3, ал.4 от Закона за лечебните заведения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
Чл.5. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 156010 (сто петдесет и шест хиляди и десет) лева.
(2) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 15 601 (петнадесет хиляди шестстотин и един) дяла, със стойност по 10 (десет) лева всеки дял поотделно.
Чл.6. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:
1. Община град Добрич - 12 706 (дванадесет хиляди седемстотин и шест) дяла,
по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 127 060 (сто двадесет и седем хиляди и шестдесет) лева, представляващи 81,443 % от капитала.
2. Антон Петров Белчев - 1 447 (хиляда четиристотин четиридесет и седем) дяла,
по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 (четиринадесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева, представляващи 9,275% от капитала.
3. Димо Йорданов Белчев - 1 447 (хиляда четиристотин четиридесет и седем) дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 (четиринадесет хиляди четиристотин и седемедесет) лева, представляващи 9,275% от капитала и
4. Антон Петров Белчев и Димо Йорданов Белчев - 1 (един) дял по 10 (десет) лева или общо в размер на 10 (десет) лева, представляващ 0,007% от капитала.
Чл.7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:
1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.
Чл.8. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.
(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лева.
Чл.9. (1) По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са равни за всеки от съдружниците.
(2) Съдружник, който не гласува за решението по предходната алинея, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно разпоредбите на Търговския закон.
(3) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.
Чл.10. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.
ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК
Чл.11. Всеки съдружник има право:
1. Да участвува в управлението на дружеството;
2. Да участвува в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството;
5. Да получи ликвидационен дял;
6. Да иска свикване на Общото събрание.
Чл.12. Съдружникът е длъжен:
1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участвува в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.
Чл.12. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.
Чл.13. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
Чл.14. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.
Чл.15. (1) Участието на съдружника се прекратява:
1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване на дружеството с ликвидация - за юридическите лица;
4. при обявяване в несъстоятелност.
(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.
(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.
Чл.16. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона, а именно:
1. С писмено предупреждение - когато не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски;
2. С писмено предупреждение, след решение на Общото събрание, когато:
- не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- не изпълнява решенията на Общото събрание;
- действа против интересите на дружеството;
- при невнасяне на допълнителната парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134 ал.2.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.17. (1) Органи на дружеството са:
1. Общото събрание;
2. Управител.
3. Контрольор
(2) Управителят може да не е съдружник.
(3) Контрольорът се назначава, ако спецификата на дружеството и финансовото му състояние налагат това.
Чл.18.(1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.
(2) Общото събрание се състои от съдружниците.
(3) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.
(4) Управителят участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.
(5) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.
Чл.19. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:
1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал;
5. определяне размера, сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
6. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
7. откриване и закриване на клонове, участие или прекратяване на участието на дружеството в други дружества;
8. прекратяване дейността на дружеството или неговото преобразуване;
9. избиране на управител, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 9 от 2000 г. за условията е реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
10. избиране на контрольор (контрольори), съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, на ДМА на стойност, надвишаваща 5% от стойността на регистрирания капитал;
12. предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване представител за водене на процеса срещу тях;
13. назначаване ликвидатори на дружеството, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения;
14. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.
(3) Решенията по т.т. 1, 2, 3, 4, 5 и 8 от ал.1 се приемат с мнозинство от 2/3 от капитала, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.
(4) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.
(5) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.
(6) Изключваният съдружник не участвува в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.
Чл.20. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.
(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.
Чл.21. Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 1 месец преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.
Чл.22. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.
Чл.23. (1) Общото събрание се организира от управителя и се председателства от представителя на мажоритарния собственик на капитала.
(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от Председателстващия и секретаря, съставил протокола.
(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.
(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.
Чл.24. Общото събрание избира управител, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения за срок от три години след провеждане на конкурс по реда на Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Чл.25. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона. Управителят няма право да извършва конкурентна дейност спрямо управлявано и представлявано от него дружество по смисъла на чл.142 от ТЗ. При нарушаване на забраната за извършване на конкурентна дейност, Управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.
(2)Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.
(3) Управителят представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си.
(4) Управителят следи за редовното водене на дружествените книги.
(6) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник, той носи пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи.
(7) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма, съгласно Образец на Приложение към действащата Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.
Чл.26. Контрольорът (контрольорите) следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред Общото събрание. Не могат да бъдат контрольори лицата, посочени в чл.144, ал.2 от ТЗ.
Чл.27. Управителят и контрольорът отговарят имуществено за причинените на дружеството вреди.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ
Чл.28. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно.
(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

ГЛАВА VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.29. Дружеството се прекратява:
1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство ¾ от капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.
Чл.30.(1) При прекратяване на т.1 и т.4 от предходния член, се открива производство по ликвидация.
(2) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат законите на Република България и действащата Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет град Добрич.

Договарящи се страни: 1. .....................
2.......................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Актуализация на Правилника за организацията и работата на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 42 - 20:

Общински съвет град Добрич:
1. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и § 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приема направените изменения съгласно Приложение № 1 в Правилника за организацията и работата на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия.
2. Приема за сведение промените в Основните принципи за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия, съгласно Приложение № 2.
3. Възлага на Кмета последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)


Приложение №1


ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАБОТАТА НА
ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД
ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ


I.Общи положения:

Чл.1. Този правилник урежда организацията и правилата за работа на Общинския Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия (ОГФ), учреден с решение № 50-23 от 29.10.2002 г. на Общински Съвет (ОбС), съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби към Закона за приватизация и следприватизационен контрол / ЗПСК/

Чл.2. (1) Фондът представлява обособено имущество на Община град Добрич, включващо приходите по чл.10, ал.1, т.2 от ЗПСК, а именно - 10 на сто от паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на обособените части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала.

Чл.3.(1)Общински съвет град Добрич:
1.Приема правилник за организацията и работата на Фонда, както и измененията, допълненията и отмяната на отделни негови текстове;
2.Приема отчетите за работата и състоянието на Фонда;
3.Контролира дейността на Фонда;
4.Приема бюджета на Фонда;
5.Утвърждава предложенията за гарантиране на част от кредитния риск за кредити, след мотивирано писмено предложение на Управителя на Фонда, одобрено от Управителния съвет на Общинския Гаранционен Фонд (УСОГФ);
6. Назначава и освобождава членовете на УСОГФ;
(2) Мотивирани предложения по въпросите, уредени в ал.1, могат да се правят от общинските съветници, УСОГФ, Кмета и зам. кметовете на Община град Добрич.
II. Цели наФонда:

Чл.4.Целите на Фонда са:
1.Гарантиране на част от кредитния риск по кредити, предоставени целево на малки и средни предприятия;
2.Разработване на схеми за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия, със съдействието на Агенция за малки и средни предприятия, които да определят размера и валидността на гаранциите, в зависимост от целите на определен вид кредит и проект на кредитополучателя;
3.Сключване на споразумения с Търговски банки, които осъществяват специални програми за кредитиране на малки и средни предприятия, които да предвиждат гаранционни схеми между банките и Фонда, по силата на които да се улеснява получаването и се гарантира част от кредита със средствата на Фонда;
4.Разглеждане на конкретните проекти на кредитополучателите и даване на становища, по силата на които да се гарантира или не част от отпуснатия кредит от определена банка;
5.Разработване на конкретни възможности на Фонда, в съответствие с приетата от Правителството Националната стратегия за насърчаване на развитието на МСП;
6.Разработване на годишни приоритети в съответствие с приоритетите на Общинския план за развитие за стимулиране чрез Фонда на малкия и среден бизнес на територията на Община град Добрич.

III. Органи на управление на Фонда:

Чл.5.(1)Органи на управление на фонда са:
1.Управителен съвет на Общинския Гаранционен Фонд (УСОГФ);
2.Управител;
(2) Оперативно-техническата работа, свързана с функционирането на Фонда, се определя от Управителния съвет на ОГФ и утвърждава от Кмета.

Управителен съвет на Общинския Гаранционен Фонд (УСОГФ)
Чл.6.(1) УСОГФ се състои от 7 члена, 5 от които са общински съветници, а останалите - представители на общинската администрация;
(2) Членовете на УСОГФ и Управителя се избират с решение на Общински съвет град Добрич, взето с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;
(3) Мандатът на членовете на УСОГФ и на Управителя е еднакъв с мандата на ОбС, който ги е избрал. УСОГФ и Управителя продължават дейността си до избиране на нов Общински Съвет.
(4) Членовете на УСОГФ и Управителят се освобождават предсрочно от заеманата длъжност при:
1.Подаване на оставка пред ОбС;
2.Трайна невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 3 месеца;
3.Напускане на заеманата длъжност;
4.Системни нарушения на задълженията си и Правилника;
5.Осъждане на лишаване от свобода с влязла в сила присъда;
6.Смърт.
(5) До изтичането на мандата на УСОГФ, освободените места се попълват от органа, който е избрал освободения член.

Чл.7.(1)Управителният съвет на Общинския Гаранционен Фонд:
1.Осигурява реализирането на целите на Фонда, изброени в чл.4.
2.Изготвя и внася в Общински съвет информация на всеки 6 месеца за дейността на Фонда;
3.Осъществява текущ контрол на дейността на управителя и следи за точното изпълнение на основните принципи за работа на Фонда;
4.Осъществява координация на дейности на Фонда във връзка с работата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерски съвет, както и други общински гаранционни фондове, касаещи разработване на гаранционни схеми, схеми за рисково финансиране и нови финансови инструменти за улесняване на достъпа на малките и средни предприятия до финансиране на дейността им;
5.Одобрява проектите на споразумения с търговски банки, които осъществяват специални програми за кредитиране на малки и средни предприятия, като споразуменията да предвиждат гаранционни схеми между банките и Фонда;
6.Одобрява предложения на Управителя на фонда, касаещи даването или не на гаранции за част от кредитния риск - до 50%, по кредити, предоставени целево на малки и средни предприятия от търговски банки;
7.Прави мотивирани предложения във връзка с дейността си пред Общински съвет град Добрич, които се внасят с докладни записки.
(2)Предложения пред УСОГФ в качеството му на орган на управление на Фонда, могат да се правят от длъжностните лица, посочени в чл.3, ал.2.

Чл.8.(1) УСОГФ избира свои председател и заместник-председател от състава на своите членове. Управителят на Фонда не може да бъде председател или зам. председател на УСОГФ.
(2)Председателят на УСОГФ ръководи заседанията на съвета и организира текущата му дейност. При отсъствие на председателя, неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.
(3) Председателят и зам. председателят не могат да заемат щатни длъжности в Община град Добрич и в търговските фирми с общинско участие.

Чл.9. (1) УСОГФ се събира редовно на заседания най-малко един път месечно и взема решения ако присъстват повече от половината от членовете на съвета.
(2) Заседанията се свикват от председателя на УСОГФ, по искане на една трета от членовете на УСОГФ или по предложение на Управителя.
(3) Решенията на УСОГФ се приемат с обикновено мнозинство, освен ако този правилник не предвижда друго.
(4) На заседанията на УСОГФ се водят протоколи, които се подписват от протоколчик и Председателя.
Чл.10.Управителят:
1.Осъществява текущо оперативно ръководство на дейността на Фонда;
2.Подготвя и внася за одобрение от УСОГФ правилата за разглеждане на исканията на кандидатстващи за гаранции от Фонда малки и средни предприятия, които да предвиждат срокове за разглеждане на исканията и необходимия за разглеждането пакет от документи, касаещи отпускането на кредита;
3.Прави предложения до УСОГФ за бюджета на Фонда, в съответствие с планираните приходи от общинската приватизация;
4.Изготвя становища по исканията, отправени до Фонда от кредитоискатели, съгласно одобрените от УСОГФ правила, след което ги одобрява и внася в УСОГФ за окончателно решение;
5.Изготвя шестмесечни отчети за дейността на Фонда, които се внасят за одобрение в УСОГФ;
6.Подготвя необходимите документи и проекторешенията на съответните органи на управление на Фонда, свързани с даването или не на гаранции по отпуснати на кредитоискатели кредити от банки;
7.Внася проекти, доклади, отчети, предложения и материали в УСОГФ и Общински съвет град Добрич;
8.Осъществява непосредствено сътрудничество във връзка с работата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерски съвет, както и други общински и други гаранционни фондове, касаещи разработване на гаранционни схеми, схеми за рисково финансиране и нови финансови инструменти за улесняване на достъпа на малките и средни предприятия до финансиране на дейността им;
9.Организира и контролира воденето на книгите на Фонда;
10.Изисква и представя информация на звената на общинската администрация, както и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерски съвет, както и други гаранционни фондове;
IV. Правила за работа на Фонда:

Основни предпоставки:
Чл.11.(1) Целите на Фонда се реализират въз основа на следните предпоставки:
1.Сътрудничество с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерски съвет, Териториално статистическо бюро, общинската администрация, както и други общински гаранционни фондове;
2.Мерките, предвидени в приетата от Правителството Националната стратегия за насърчаване на развитието на МСП;
3.Експертни становища, споразумения, проекти и предложения;
4.Конкретни договорености с Търговски банки, които осъществяват специални програми за кредитиране на малки и средни предприятия, предвиждащи гаранционни схеми, схеми за рисково финансиране и други финансови инструменти за улесняване на достъпа на малките и средни предприятия до финансиране на дейността им;
5.Изводите, оценките и препоръките от отчета за дейността на Фонда от предходни периоди;
(2) На основата на предпоставки по ал.1, Управителят на Фонда, в едномесечен срок от приемането на Правилника, разработва и предлага за одобрение от УСОГФ основни правила за дейността на Фонда;
1. Приемането, регистрирането и разглеждането на искания за гарантиране със средства на Фонда, на одобрени от определени Търговски банки кредити за малки и средни предприятия завършва със становища на Управителния съвет, в които да има предложения за одобряване или не на искането, а също така и на размера на кредитния риск, който се поема от Фонда във всеки конкретен случай.
2. Кредитополучателите, които отправят искания за даване на гаранции от Фонда, следва да придружат исканията си с цялата документация, свързана с отпускането на кредита и проекта за реализирането на средствата по кредита;
3.Изготвените от Управителя на фонда становища се внасят за окончателно решение в УСОГФ, след което се предприемат необходимите за гарантирането на част от кредитния риск действия.
4. Приоритет при поемането на част от кредитния риск от Фонда ще имат малките и средни предприятия от отраслите, изброени в чл.14. от Закона за малките и средни предприятия, в съответствие с средносрочната стратегия за икономическо развитие на Община Добрич и приетия от Общинския съвет План за развитие на общината през съответната бюджетна година.

Отчетност и контрол:

Чл.12. (1) Банковите сметки на Фонда са отделни от другите сметки на Община град Добрич. От тях се изплаща настъпилия кредитен риск, до размерите на одобреното от УСОГФ гаранционно покритие.
(2) Счетоводното обслужване на Фонда се извършва от специалисти на дирекция "Бюджет, финанси, местни данъци и такси" на Община град Добрич, а Главният счетоводител на общината организира и контролира счетоводното обслужване на Фонда.
Чл.13. Всички платежни документи по разплащанията и прехвърляне на средства от Фонда на основата на съответното решение на УСОГФ или ОбС се подписват от Кмета на Община град Добрич и от Главния счетоводител.
Чл.14. (1) Контролът върху дейността на Фонда се осъществява от УСОГФ и Общински съвет град Добрич чрез:
1. Годишните и шестмесечните отчети за дейността на Фонда, докладвани пред УСОГФ от Управителя и гл.счетоводител, които съдържат:
а) обем на постъпилите във Фонда средства;
б) опис на всички утвърдени предложения за поемането на част от кредитните рискове по отпуснати от търговски банки кредити;
в) опис на всички гаранции, по които при реализиран кредитен риск (непогасяване на взетия от малките и средни предприятия кредит) от Фонда са покрити съответните суми по кредити;
г) други важни обстоятелства и данни свързани с дейността на Фонда;
(2) По решение на УСОГФ и ОбС по всяко време могат да се изискват от Управителя на Фонда и гл.счетоводител данни и информация, свързани с воденето на книги и кореспонденцията на Фонда, спазването на сроковете, последователността и реда на разглеждането на отправените към Фонда искания за поемане на части от кредитния риск, както и всякакви други данни и информация за дейността на Фонда.

Книги и архиви:

Чл.15.(1)Управителят или специалист (при условие, че има назначен такъв) на Фонда води следните книги:
1.Регистър на постъпилите искания към Фонда;
2.Регистър на одобрените гаранции;
3.Протоколна книга за решенията на органите на управление на Фонда;
4.Дневник за входяща и изходяща кореспонденция на Фонда;
(2) Управителят или специалист (при условие, че има назначен такъв) на Фонда организира и поддържа неговия архив, който съдържа всички годишни и шестмесечни отчети, досиета на одобрените и отхвърлени искания за даване на гаранции и всички документи, свързани с тях, както и други документи, касаещи дейността на Фонда.
(3) Книгите на Фонда се водят и съхраняват според общите правила за прошнурована и прономерована документация, а архивът на Фонда се организира и съхранява според правилата за служебните архиви.

V.Конфликт на интереси:

Чл.16. Всички ангажирани със създаването, управлението и функционирането на Фонда лица, както и членовете на техните семейства нямат право да се възползват от привилегиите и ресурсите на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия.

VІ. Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на този Правилник "Малки и средни предприятия " и "дребен и среден бизнес" е понятието, дадено в чл.3 от Закона за малки и средни предприятия.
§2. По смисъла на чл. 16 "ангажирани със създаването, управлението и функционирането на Фонда лица" са членовете на Управителния съвет на ОГФ и Управителят.

VII.Преходни и заключителни разпоредби

§1.Настоящият Правилник е приет с Решение № 55-17 по Протокол № 55 от 25.02.2003 г.на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с Решение № 13-15 от 27.04.2004 г. и Решение №. 42-20 от 28.03.2006 г. на Общински съвет и може да бъде изменян и допълван само от него и по същия ред.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

О Б Щ И Н А Г Р А Д Д О Б Р И Ч

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия
(ОГФМСП), приети на 14.03.2006 г. от УС на ОГФ

Основните принципи за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия /ОГФМСП/ са разработени на основание решение № 50-23 от 29.10.2002 г. на Общински съвет град Добрич и съгласно чл.2 от приетия Правилник за организацията и работата на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Община град Добрич.
Средствата в размер на 10% от паричните постъпления от приватизация на:
- общинското участие в капитала на търговските дружества;
- обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;
- обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50% общинско участие в капитала, се разпределят за попълване на ОГФМСП на Община град Добрич.
Заделените и набрани средства в капитала на ОГФМСП ще се използуват за покриване /гарантиране/ на част от кредитния риск в размер до 50% от главницата на кредитите , но не повече от 30 000 лева на МСП по смисъла на чл.3 ал.1,2,3 и 4 от Закона за МСП на територията на Община град Добрич

І. Цели на ОГФМСП
1. Да улесни достъпа на МСП за финансиране на техни проекти, с кредитни средства от търговските банки и съкрати сроковете за получаване на кредити от МСП.
2. Да повиши конкурентно-способността на МСП на територията на общината и осигури финансово-икономически условия за растеж и създаване на нови работни места.
3. Да повиши качеството на услугите за населението.
4. Да намали кредитния риск.
5. Да създаде условия за подпомагане на МСП чрез привличане на допълнителни средства за разширяване възможностите и сферата на дейност на този финансов инструмент.

ІІ. Дейности на ОГФМСП
ОГФМСП ще постигне целите си като осъществява следната дейност:
1. Гарантира част от кредитния риск при отпускането на кредити на МСП в размер до 50 на сто от главнизата на кредитите, но не повече от 30 000 лева.

ІІІ. Изисквания към потенциалните получатели на гаранционна подкрепа от ОГФМСП
1. Да отговарят на критериите за МСП по Закона за МСП.
2. Фирмата /МСП/ да е с над 50% българско участие.
3. Лицето, представляващо фирмата, да живее на територията на Община Добрич.
4. Фирмата да осъществява дейност на територията на Община Добрич и да е регистрирана в град Добрич.
5. Бизнес проектът да се реализира на територията на Община Добрич.

ІV. Ограничения спрямо получателите на гаранции от ОГФМСП
Не могат да кандидатстват за получаване на гаранции фирми, които са:
1. Обявени или са в процедура по обявяване в несъстоятелност или ликвидация.
2. Новорегистрирани стопански субекти или такива, които нямат финансова и бизнес история минимум за период от 6 месеца.
3. С дейност в сферата на хазартните игри.
4. С намерение, да използват средствата от кредита за погасяване на задължения към други кредитори.
5. Със задължения по чл. 87 ал. 6 от ДОПК.

V. Преференциално третиране на искатели за гаранционна подкрепа:
Следните категории искатели ще се ползват с предимство при равни други условия:
1. Фирми с кредитна история;
2. Жени-предприемачи;
3. Лица с увреждания;
4. Ръководители на МСП и предприемачи до 30 годишна възраст;
5. Фирми, осигуряващи собствени източници и средства за съфинансиране на бизнес проекта.

VІ. Приоритети при гарантирането:
Ще бъдат разглеждани с предимство бизнес проекти, които са в областта на :
1. Високите технологии и информационни услуги;
2. Туризъм и в частност семейно хотелиерство и ресторантьорство;
3. Производство на стоки и продукти от леката и хранителна промишленост;
4. Транспорт и транспортни услуги за населението;
5. Услуги за свободното време спорт, културни и младежки дейности и други;
6. Екология;
7. Експортно ориентирани производства;
8. Производство на екологично чисти продукти, както и на машини и оборудване;
9. Енергийната ефективност.
С предимство ще се гарантират кредити, предоставени за:
1. Закупуване на нови технологии и технологични линии.
2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване.
3. Закупуване на патенти и лицензи, касаещи основната инвестиция.
4. Въвеждане на системи за управление на качеството.
5. Оборотен капитал.
Управителният съвет на ОГФ, въз основа на приоритетите на Община град Добрич, може да актуализира всяка календарна година приоритетите за предоставяне на гаранции.
Основните критерии за оценка на инвестиционните проекти са:
- Принос на инвестицията за подобряване качеството на произвежданите стоки или предлаганите услуги и повишаване на конкурентноспособността на МСП на общинския, националния или международния пазар.
- Осигуряване на финансова стабилност и растеж на фирмата инвеститор.
- Разкриване и поддържане на нови работни места.
- Критерии при отпускане на гаранцията:
- перспективност на финансирания проект;
- запазване и създаване на работни места;
- подобряване на качеството и разнообразието на стоките и услугите на територията на Община Добрич.

VІІ. Схема за оценяване на МСП, желаещи да получат гаранции от ОГФ при кредитирането им
Основните показатели за оценка на МСП, желаещи да получат гаранции от ОГФ при кредитирането им, са:
1. Показатели за оценка на съответствието с приоритетите на ОГФ
1.1. Близост на основната дейност на МСП до приоритетните за общината отрасли и дейности /представени в т.VІ/ - до 10 точки.
1.2. Близост на гарантираната по конкретния проект дейност на МСП до приоритетните за общината отрасли и дейности /представени в г.VІ/ - до 15 точки.
1.3. Съответствие с приоритетните за общината възрастови, полови и други характеристики /представени в т.V/ на собствениците и ръководителите на МСП - до 10 точки.
1.4. Поемане на ангажименти за разкриване и поддържане на нови работни места в общината - до 15 точки./ по 3 (три) точки за разкрито работно място,но не повече от 15 за над 5 работни места /
1.5. Репутация на МСП в бранша според преценка на браншовата организация /ТПП, ИСА, АРИРИ/ и други - до 10 точки.
2. Показатели за оценка на кредитния риск:
2.1. Стабилност на досегашното "финансово здраве" на МСП кредитоискател, т.е. финансов рейтинг съгласно счетоводните му отчети - до 10 точки
2.2. Достатъчен размер на очакваните чисти приходи и очаквана степен на стабилност на паричните потоци в резултат на кредитирането - до 10 точки
2.3. Подходяща квалификация и опит на предприемача и на екипа на МСП за реализация на проекта, чието кредитиране ще се гарантира от ОГФ - до 10 точки
2.4. Степен на покритие на кредита със собствено обезпечение - до 10 точки.
Всеки от посочените общо 9 показателя получава определено тегло с обща сума на теглата от 100 единици. След натрупване на определен опит в оценяването може да се премине към друга диференциация на теглата.
В резултат на оценката на всеки показател и на претеглянето й с помощта на тези теглови коефициенти се формира крайната оценка /със значение от 0 до 100/ на кредитния риск и на съответствието с приоритетите на ОГФ.
Ако оценката е над 66 единици, това означава, че рискът от гарантирането на кредита е достатъчно малък, а близостта до критериите на ОГФ е достатъчно висока. В този случай оценката на кредитоискателя е от тип А /зелена светлина на светофара на гаранцията/ и се препоръчва гарантирането на този кредит.
При оценка от 33 до 66 единици, т.е. оценката е от тип Б /жълта светлина на светофара на гаранцията/ се счита, че кредитният риск и близостта до приоритетите на ОГФ са умерени, но се препоръчва още веднъж по-внимателно да се преценят плюсовете и минусите на гарантирането на този кредит.
При оценка от 0 до 32 точки се счита, че оценката е от тип С /червена светлина на светофара на гаранцията/. В този случай се приема, че кредитният риск и отклоненията от приоритетите на ОГФ са твърде големи, поради което се препоръчва отказ от гарантиране на такъв кредит.
ОГФМСП ще прави собствени проучвания и оценки за ефективността на проекта и неговото съответствие с приоритетите за гарантиране.

VІІІ.Условия на гаранцията:
1. Гаранцията покрива до 50% от главницата по кредита.
2. Максимален размер на гаранцията - до 30 000 лева.
3. Матуритет на гаранционния ангажимент /валидност на гаранцията /- максимален срок до 36 месеца от датата на издаването й.
4. Kомисионната, която се заплаща за издаването на Банкова гаранция е за сметка на кредитоискателя.
5. Такса за разглеждане на заявка за гарантиране на кредит - 10 лева.

ІХ. Срок за разглеждане на искания за издаване на гаранцията и съотношение между гарантираните кредити и капитала на ОГФ:
- Искания за издаване на гаранция се разглеждат в срок до 10 работни дни от датата на подаване на искането.
- В рамките на първите две години от стартирането на дейността на ОГФ съотношението между общата сума на гаранционните ангажименти, поети към търговските банки, към капитала на фонда да не надвишава 1,5:1.

Х. Отношения с търговските банки, които ще предоставят гарантирани от ОГФ кредити на МСП
Банка - депозитар на ОГФМСП е обслужващата банка на Община град Добрич.
За целта в Банката - депозитар по искане на Община град Добрич се открива отделна аналитична сметка към специалната сметка, по която се набират паричните постъпления от общинската приватизация.

ХІ. Документи, които ОГФ ще изисква от кредитоискателите:
1. Молба-искане за гарантиране на кредит / по образец/;
2. Становище от банката по искания кредит;
3. Икономическа обосновка на искания кредит;
4. Съдебно решение за регистрация на фирмата;
5. Регистрация по БУЛСТАТ;
6. Данъчна регистрация;
7. Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, издадено не по рано от един месец от датата на искането за кредит;
8. Решение на компетентния орган /само за търговски дружества/ за искане на кредит;
9. Данъчна декларация, заверена от данъчната служба за последната финансова година;
10. Удостоверение за задължения чл.87, ал. 6 от ДОПК;
11. Копие от личните документи на лицето, представляващо фирмата;
12. Отчет за приходи и разходи, баланс и отчет за паричния поток за предходната година и последния междинен отчетен период;
13. Декларация за свързани лица;
14. Документи, даващи информация за обезпечението /нотариални актове, фактури, протоколи, застрахователни полици и други/;
15. Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела от Районен съд;
16. Декларация за изпълнение изискванията на трудовото законодателство /по образец/;
17. Копия от платежни документи от последния месец преди кандидатстването за извършени плащания към фонд "Обществено осигуряване" и фонд "Здравно осигуряване".

Документите се представят в Център за услуги и информация на Община град Добрич, работно место "гише на предприемача". Тези документи, които се искат от Банката кредитор и съвпадат с исканите от ОГФМСП град Добрич, могат да бъдат заверени копия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УС НА ОГФМСП: (п)
(Герман Германов)
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Светлана Жечева)
И ЧЛЕНОВЕ :
1. .........(п)............
/ Галина Митева /
2. .........(п)...........
/ Пламен Добрев /
3. .........(п)............
/ Стоян Стоянчев /
4. .........(п)............
/ Нигохос Хубесерян /
5. .........(п)............
/ Снежка Димитрова /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Ремонтни работи за изграждане на информационен шахматен център "Веселин Топалов" в ЦУТНТ град Добрич

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 42 - 21:

1.На основание чл.21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.12 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет град Добрич:
Включва в Раздел I. от Програмата за капиталови разходи и средствата по § 10-30 на Община град Добрич за 2006 година нова точка - "Ремонтни работи за изграждане на информационен шахматен център "Веселин Топалов" в ЦУТНТ град Добрич, с утвърдена годишна задача в размер на 15 000 (Петнадесет хиляди) лева.

2.Залата да се използва безплатно от всички деца по график.

3.Ремонтните работи да приключат в срок до 31.05.2006 година.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 5 "против", 3 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Промяна статута на ДТ „Йордан Йовков" град Добрич

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 42 - 22:

Общински съвет град Добрич:
1. На основание чл.5, ал.1 т.7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и чл.17, ал.1 т.5 от ЗМСМА, предлага на Министерството на културата на Република България:
- да промени статута на Драматичен театър „Йордан Йовков", град Добрич, в „репертоарен театър на държавна издръжка", като щатният състав бъде не по-малко от 25 бройки;
- да осигури целеви средства за основен ремонт на сградата, както и изграждане на отоплителна инсталация.

2. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за участие в семинар на тема "Подготовка и изпълнение на проекти в рамките на структурните фондове"

 

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 42 - 23:


През 2006 година да бъде организирано обучение на общинските съветници за разработка на проекти и усвояване на средствата от европейските фондове.

 

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
1.Молба от Кольо Василев Колев до Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на дължими здравноосигурителни вноски към НЗОК

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 42 - 24.1.:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Кольо Василев Колев за опрощаване на дължима сума към НЗОК, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА НЕ ОПРОЩАВА дължимата сума.


ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 42/28 март 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 42

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
2. Молба на Милена Руменова Ангелова от град Добрич, ул."Ген.Г.Попов" 94 А за отпускане на персонална пенсия на детето й Ани Апостолова Ангелова

 


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 42 - 24.2.:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.92 от КЗОО и изискванията на чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите, взе решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Ани Апостолова Ангелова.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Боряна Андреева)

 

Файлове:

Последна промяна: 17:32:02, 20 Юни 2013
Свали в pdf