Решения от заседание №43 на ОбС на 25.04.2006 г.

A A A

ээОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 43/25 април 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 43


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2006 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващ част от градски парк "Свети Георги": първа и втора част от езерото


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 43 - 1:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост и чл. 67, ал.1 и чл. 69, ал.1, т.7 от ЗОС:

1. Открива процедура за предоставяне на концесия за срок от 30 години, върху имот публична общинска собственост пpедставляващ част от градски парк "Свети Георги", град Добрич, находящ се в кв.1, УПИ /парцел/ I по плана на градски парк, град Добрич - първа и втора част на езерото в размер на 13 827 кв. м., съгласно приложената скица, за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината, като се запази предназначението на частите - езерото /изкуствена водна площ - изкуствено езеро/.
Концесионерът се задължава да поддържа прилежащата площ в размер на 34 918 кв.м. / в т.ч. не са включени площите на първа и втора част на езерото/, съгласно приложената скица като осъществи следните дейности:
- реконструкция на алейната мрежа и настилките;
- осветяване на алеите;
- обогатяване на декоративната растителност и нейното поддържане.

В прилежащата площ в размер на 34 918 кв.м. концесионерът НЯМА ПРАВО да осъществява търговска дейност.
Градският парк "Свети Георги" е публична общинска собственост с Акт № 1025 от 10.06.1999 г.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".


2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 43/25 април 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 43

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2006 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващ част от двуетажна сграда "Обреден дом": подземен етаж (бивш стол)

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 43 - 2:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост и чл. 67, ал. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 7 от ЗОС:
1. Открива процедурата за предоставяне на концесия за срок от 10 години върху част от имот, публична общинска собственост - представляващ подземен етаж /бивш стол за хранене/ в сградата на „Обреден дом", с площ 455,00 кв.м., за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината, като се запази предназначението му, като обект за обществено хранене.
Идентификация на имота: част от имот публична общинска собственост, находящ се в град Добрич, ЦГЧ, ул. Адриана Будевска, № 1, поземлен имот 72624.623.497.1, кв.26, УПИ IX урбанизирана територия за обществен обект, зона 1. Aкт за публична общинска собственост № 3081/31.03.2006 г.
II. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 43/25 април 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 43

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2006 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху 6 обекта публична общинска собственост от АЕМО "Стария Добрич", град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 43 - 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7 и чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 1, т. 7, чл. 19 и чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от НРУПКИПОС :
I. Приема предложението на Кмета на Общината за предоставяне на концесия върху обекти, публична общинска собственост - 6 обекта, находящи се в АЕМО "Стария Добрич" в град Добрич при следните условия:
1. Предмет на концесията - 6 обекта, публична общинска собственост, находящи се в АЕМО "Стария Добрич" в град Добрич, за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на Общината, според предназначението на обектите и при запазване на архитектурно - етнографския им облик:
- Ретро-фото, актувано с АПОС № 2163/24.04.2003 г. с площ 33,60 м2 / в УПИ XIV, кв. 120 по действащия кадастрален и ПУП - ПРЗ на ЦГЧ, гр. Добрич/;
- Сладкарница, актувана с АПОС № 2124/17.04.2003 г. с площ 26,20 м2 / в УПИ III, кв. 119 по действащия кадастрален и ПУП - ПРЗ на ЦГЧ, гр. Добрич /;
- Сарашка работилница, актувана с АПОС № 2147/21.04.2003 г. с площ 25,00 м2 / в УПИ I, кв. 119 по действащия кадастрален и ПУП - ПРЗ на ЦГЧ, гр. Добрич/;
- Металическа работилница, актувана с АПОС № 2161/23.04.2003 г. с площ 33,00 м2 / в УПИ I, кв. 119 по действащия кадастрален и ПУП - ПРЗ на ЦГЧ, гр. Добрич /;
- Щампаджийница с площ от 20,38 м2 и част от площта на външна тоалетна равняваща се на 1,65 м2, актувани с АПОС № 2155/23.04.2003 г. / в УПИ I, кв. 119 по действащия кадастрален и ПУП - ПРЗ на ЦГЧ, гр. Добрич/ и
- Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали, актувана с АПОС № 2122/17.04.2003 г. с площ 32,40 м2 / в УПИ III, кв. 119 по кадастрален и действащия ПУП - ПРЗ на ЦГЧ, гр. Добрич.
2. Срок на концесията - 20 (Двадесет) години.
3. Начин на определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в шестмесечен срок от обнародването на настоящото решение за предоставяне на концесията в държавен вестник.
4. Годишното концесионно възнаграждение /ГКВ/ за обекта на концесия да е не по-малко от:
- Ретро-фото - 420 лева;
- Сладкарница - 200 лева;
- Сарашка работилница - 400 лева;
- Металическа работилница - 600 лева;
- Щампаджийница - 430 лева;
- Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали - 380 лева.
4.1. Концесионното възнаграждение се актуализира /с натрупване/ всяка година с инфлацията в %, посочена от НСИ, както следва:
за 1-та година по договора ГКВ1 = предложеното от конкурса;
за 2-та година по договора ГКВ2= ГКВ1 +(ГКВ1*инфлацията в %);
за 3-та година по договора ГКВ3= ГКВ2 +(ГКВ2*инфлацията в %);
................................................................................................
за 20-та година по договора ГКВ20= ГКВ19+(ГКВ19*инфлацията в %) - Гаранцията по т. 7 от настоящото решение /ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.
5. Депозитът за участие в конкурса е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение, което се внася по набирателната сметка на Община град Добрич № 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич, като един екземпляр от платежното нареждане се представя в Община град Добрич.
В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, като депозита на спечелилия участник се задържа и се счита за гаранция за сключване на договора. След сключване на договора за концесия, депозита се прихваща от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия по т. 7 от настоящото решение. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на Кмета за избор на концесионер да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
6. Основни права и задължения по КОНЦЕСИЯТА:
6.1. Концесионерът да заплаща дължимите концесионни възнаграждения. Да заплаща лихви, неустойки и санкции при условията и в срока описани в концесионния ДОГОВОР.
6.2. Да запази предмета на дейност на обекта за целия срок на концесията. Обектът да се използва само по предназначение според експонираният в него занаят. Да не променя архитектурно - етнографския облик (външен и вътрешен) и експозиционния интериор на обекта за целия период на концесията. Да извършва архитектурно - строителните и ремонтните работи, както и промените в инсталациите в обектите само с разрешение на Концедента и след разработване на проект.
6.3. Стриктно да спазва дадените му методически указания от ръководството на АЕМО "Стария Добрич".
6.4. Да демонстрира пред музейната публика традиционния занаят и технология на работа, практикувана в добруджанския регион в края на XIX и началото на XX век, като дава на музейните посетители интересуващата ги информация, относно произведените изделия и начина на производство. Да поставя на лицевата страна на обекта и до половин метър пред нея само собствени изделия. Същото пространство да не се използва като тераса или с друга търговска цел, а да има за цел демонстриране пред музейната публика само на собствено произведени изделия.
6.5. Да произвежда в работилницата изделия от традиционния регистър на занаята и такива с приложения в съвременния бит, но само с традиционни инструменти и като спазва и традиционна технология. КОНЦЕСИОНЕРЪТ на обекта отправя писмено предложение до директора на Историческия музей, в което описва изделията, които желае да произвежда и продава. Смята се, че разрешението за производство и продажби е дадено, когато Директорът на Исторически музей писмено одобри предложението. Производството и продажбата на всяко ново изделие се съгласува по същия ред. КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да показва и продава в работилницата само собствени изделия.
6.6. Да ползва работилницата според предназначението на експонирания в нея занаят, да опазва предоставените му от Исторически музей експонати съгласно изискванията на нормативните актове. Всяка промяна на тематико - експозиционния план да се извършва само след писмено съгласие на ръководството на историческия музей.
6.7. Да поставя рекламни и информационни системи /табла, постери, стикери, фирмени надписи и др./ за обекта на концесия в границите на АЕМО "Стария Добрич", съгласно Наредба за разполагане на рекламно - информационни елементи на територията на Община град Добрич и след съгласуване със съвета на музейните специалисти и директора на Исторически музей град Добрич.
6.8. Да не уронва с държанието и поведението си престижа на музея на открито. Облеклото да бъде подходящо за съответния занаят.
6.9. Да поддържа обекта на концесия, района и площи около него в образцов вид за целия срок на концесията.
6.10. До края на първата година по договора за концесия в обекта на концесията трябва да се вложат еднократни средства за ремонт на стойност не по-малка от:
- Ретро-фото - 700 лева;
- Сладкарница - 3 000 лева;
- Сарашка работилница - 1 000 лева;
- Металическа работилница - 1 500 лева;
- Щампаджийница - 1 000 лева;
- Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали - 1000 лева.
6.11. Да изпълнява представената комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, както и предвидените за всяка година средства за ремонтни дейности, конкретно посочени в предложението на концесионера, което е неразделна част от ДОГОВОРА за концесия, но не по-малки от посочените в т. 6.10 от настоящето решение.
6.12. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
6.12.1. преди подаване на документите в съда, относно промяна на съдебната му регистрация като търговец да уведоми КОНЦЕДЕНТА, за получаване на решение на Общински съвет да бъде или не продължен договора с правоприемника;
6.12.2. при възникване на новите обстоятелства, относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми КОНЦЕДЕНТА в срок от една седмица от настъпването им, като представи в Общината съдебно решение и актуално удостоверение за съдебна регистрация.
6.13. Да предаде на Общината обекта годен за експлоатация при прекратяване или изтичане на срока на концесията.
6.14. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта.
6.15. Да осигурява със собствени средства охрана на обекта.
6.16. Концесионерът ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община град Добрич, след като съгласува с КОНЦЕДЕНТА всички застрахователни рискове, като ежегодно в срок до 31 януари извършва плащане по тях в пълния им размер. Да заплаща всички припадащи се данъци и такси по ЗМДТ за своя сметка.
6.17. До 30 (тридесет) дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред КОНЦЕДЕНТА за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения.
6.18. Да разкрие до края на 1-та година в обекта на концесия поне едно работно място, което ще запази до края на срока по договора за предоставяне на концесия.
6.19. Да спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписване на договора за предоставяне на концесия.
6.20. Да не преотстъпва ползването на обекта от други лица.
6.21. Концесионерът да отстранява всички щети и повреди по обекта на концесия за своя сметка най-късно в едномесечен срок от констатирането им. При констатации на длъжностни лица на КОНЦЕДЕНТА за наличието на такива, срокът тече от установяването.
6.22. Концесионерът да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти (паметници на културата), националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
6.23 Да осигури целогодишно функциониране на обекта, като ежегодно за времето от 01 март до 31 октомври обекта може да бъде затворен само един ден седмично, а през останалото време на годината до два дни седмично. Почивните дни се определят от директора на ИМ. Ежегодно от 01 май до 30 септември обектът трябва да бъде отворен за посещение до минимум 18,00 часа.
7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в КОНЦЕДЕНТА за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася по набирателната сметка на Община град Добрич № 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич.
Средствата по тази сметка да бъдат усвоявани в случаите на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията му, включени в договора за предоставяне на концесия.
8. Гаранцията за изпълнение на задължението на КОНЦЕСИОНЕРА за плащане на концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 (тридесет) дни след началото на всяка година по договора.
9. Санкции за неизпълнение:
9.1. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 4 и т. 6.1 от настоящото решение (заплащане на годишното концесионно възнаграждение) се налагат следните санкции:
9.1.1. При забавено изпълнение на задължения за плащане в срок до 30 дни, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи законната лихва.
9.1.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 (тридесет) дни, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, за всеки ден след тридесетият, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период.
9.1.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно ДОГОВОРА без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
9.2. При неизпълнение на ДОГОВОРА изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията.
9.3. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения, след като КОНЦЕСИОНЕРА е неизправна страна и е бил поканен за доброволно изпълнение, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да задържи внесените гаранции и да прекрати ДОГОВОРА с едностранно предизвестие.
9.4. При неизпълнение или неспазване на условията по т.: 6.10 и 6.11 от настоящото решение (заедно или поотделно) КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 50 % от средствата за ремонт за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията в посочените точки.
При повторно неизпълнение или неспазване на условията в посочените точки, да се наложи 100 % санкция от невложените средства за ремонт за съответния период.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се прекрати договора за концесия.
9.5. При неизпълнение на условията заедно или поотделно по т.т.: 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19, 6.21, 6.22 и 6.23 от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионно възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер на 100 % от годишното концесионно възнаграждение.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се прекрати договора за концесия.
9.6. При неспазване или неизпълнение на условията по т.: 6.2 и 6.20 от настоящото решение да се наложи санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение и да се прекрати договора за концесия, а в случаите на неизпълнение на т. 6.13 от настоящото решение да се наложи санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение.
9.7. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.18 от настоящото решение за неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 150 % от минималната работна заплата за страната.
10. Други изисквания:
10.1. Ремонтирането на обекта на концесия и всички последващи подобрения в него са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, за което КОНЦЕДЕНТЪТ не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора.
10.2. Приращенията върху имоти и вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост.
10.3. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат:
- размер на годишното концесионно възнаграждение - 75 %;
- размер и срок на средствата за ремонт, като за всяка година по договор след втората се предвидят средства - 25 %.
10.4. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия: а/ с изтичане на срока; б/ с погиване на обекта на концесия; в/ при обективна невъзможност за използване обекта на концесия или за осъществяване на дейността; г/ при смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, или при прекратяване на юридическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, освен ако Общинският съвет не реши договора да бъде продължен с правоприемник; д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА; е/ по взаимно съгласие постигнато между страните; ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение; з/ при неспазване на задълженията по т.: 6, 7 и 8 от настоящото решение; и/ при други, определени в настоящия договор и от закона основания; й/ по сила на съдебно решение или др. решение за реституция.
При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" Общината има правата на привилегирован кредитор.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".
II. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници: 1. Пламен Припърженски
2. Антония Димчева
3. Зоя Иванова
В конкурсната комисия да бъде включен и представител на Регионалната камара на занаятчиите, без право на глас.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на предходните точки по решението.
ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 43/25 април 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 43

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2006 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху обект - "Тоалетна", публична общинска собственост от АЕМО "Стария Добрич", град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 43 - 4:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7 и чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 1, т. 7, чл. 19 и чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от НРУПКИПОС:

I. Приема предложението на Кмета на Общината за предоставяне на концесия върху обект, публична общинска собственост - "Тоалетна", находящa се в АЕМО "Стария Добрич" в град Добрич при следните условия:
1. Предмет на концесията - обект, публична общинска собственост "Тоалетна" с площ 36 кв. м. в АЕМО "Стария Добрич", град Добрич за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на Общината, според предназначението на обекта и при запазване на архитектурно - етнографския му облик. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 2133/18.04.2003 г. / в УПИ III, кв. 119 по действащия кадастрален и ПУП - ПРЗ на ЦГЧ град Добрич/.
2. Срок на концесията - 20 (Двадесет) години.
3. Начин на определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в шестмесечен срок от обнародването на настоящото решение за предоставяне на концесията.
4. Годишното концесионно възнаграждение /ГКВ/ за обекта на концесия да е не по-малко от 220 лв.
4.1. Концесионното възнаграждение се актуализира /с натрупване/ всяка година с инфлацията в %, посочена от НСИ, както следва:
за 1-та година по договора ГКВ1 = предложеното от конкурса, но не по-малко от 220 лв.;
за 2-та година по договора ГКВ2= ГКВ1 +(ГКВ1*инфлацията в %);
за 3-та година по договора ГКВ3= ГКВ2 +(ГКВ2*инфлацията в %);
................................................................................................
за 20-та година по договора ГКВ20= ГКВ19+(ГКВ19*инфлацията в %) - Гаранцията по т. 7 от настоящото решение /ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.
5. Депозитът за участие в конкурса е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение, което се внася по набирателната сметка на Община град Добрич № 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич, като един екземпляр от платежното нареждане се представя в Община град Добрич.
В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, като депозита на спечелилия участник се задържа и се счита за гаранция за сключване на договора. След сключване на договора за концесия, депозита се прихваща от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия по т. 7 от настоящото решение. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на Кмета за избор на концесионер да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
6. Основни права и задължения по КОНЦЕСИЯТА:
6.1. Да заплаща дължимите концесионни възнаграждения. Да заплаща лихви, неустойки и санкции при условията и в сроковете описани в концесионния ДОГОВОР.
6.2. Да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията - като тоалетна.
6.3. Да изготви и представи проект съгласно чл. 144 от ЗУТ в Община град Добрич за одобрение, да осъществи реконструкция на имота със свои средства в срок до 1 година от подписване на договора за предоставяне на концесия.
6.4. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта.
6.5. Да осигурява със собствени средства охрана на обекта.
6.6. Да извършва търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на Общината - тоалетна.
6.7. Ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община град Добрич, след като съгласува с КОНЦЕДЕНТА всички застрахователни рискове, като ежегодно в срок до 31 януари извършва плащане по тях в пълния им размер. Да заплаща всички данъци и такси по ЗМДТ за своя сметка.
6.8. Да поддържа обекта в добро техническо и хигиенно състояние, включително и външния архитектурен облик на обекта за целия период на концесия, както и района и площите около обекта на концесия. Да извършва архитектурно - строителни и ремонтни работи, както и промени в инсталациите в обекта само с писмено разрешение на КОНЦЕДЕНТА и след разработване на проект, който да се съгласува по надлежния ред.
6.9. Да поставя рекламни и информационни системи /табла, постери, стикери, фирмени надписи и др./ за обекта на концесия в границите на АЕМО "Стария Добрич", съгласно Наредба за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на Община град Добрич и след съгласуване със съвета на музейните специалисти и директора на Исторически музей град Добрич.
6.10. Да отстранява всички щети и повреди по обекта за своя сметка най-късно в едномесечен срок от констатирането им. При констатации на длъжностни лица на КОНЦЕДЕНТА за наличието на такива, срокът тече от установяването.
6.11. При прекратяване или изтичане на срока на концесията да предаде на Общината в тридневен срок обекта в състояние, годно за ползване и експлоатация.
6.12. До края на първата година по договора за концесия в обекта на концесията да се вложат еднократни средства за ремонт, на стойност не по-малка от 3 000 лв., като за всяка година по договор след втората се предвидят допълнителни средства.
6.13. Да изпълнява представената комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, както и предвидените за всяка година средства за ремонт и ремонтни дейности, конкретно посочени в предложението на концесионера, което да е неразделна част от ДОГОВОРA.
6.14. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
- преди подаване на документите в съда, относно промяна на съдебната му регистрация като търговец да уведоми КОНЦЕДЕНТА, за получаване на решение на Общински съвет да бъде или не продължен договора с правоприемника;
- при възникване на новите обстоятелства, относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми КОНЦЕДЕНТА в срок от една седмица от настъпването им, като представи в Общината съдебно решение и актуално удостоверение за съдебна регистрация;
6.15. До 30 (тридесет) дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред КОНЦЕДЕНТА за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения.
6.16. Да разкрие до края на 1-та година в обекта на концесия поне едно работно място, което да запази до края на срока по договора за предоставяне на концесия.
6.17. Да спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписването на договора за предоставяне на концесия.
6.18. Да не преотстъпва ползването на обекта от други лица.
6.19. Да изгради една клетка от обществената тоалетна по начин съобразен със Закона за устройство на територията и глава VII от Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.
6.20. Концесионерът да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти (паметници на културата), националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в КОНЦЕДЕНТА за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася по набирателната сметка на Община град Добрич № 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич.
Средствата по тази сметка да бъдат усвоявани в случаите на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията му, включени в договора за предоставяне на концесия .
8. Гаранцията за изпълнение на задължението на КОНЦЕСИОНЕРА за плащане на концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 (тридесет) дни след началото на всяка година по договора.
9. Санкции за неизпълнение:
9.1. При неспазване или неизпълнение на условията по т.: 4 и 6.1 от настоящото решение (заплащане на годишното концесионно възнаграждение) се налагат следните санкции:
9.1.1. При забавено изпълнение на задължения за плащане в срок до 30 дни, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи законната лихва.
9.1.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 (тридесет) дни, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, за всеки ден след тридесетият, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период.
9.1.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно ДОГОВОРА без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
9.2. При неизпълнение на ДОГОВОРА изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията.
9.3. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения, след като КОНЦЕСИОНЕРА е неизправна страна и е бил поканен за доброволно изпълнение, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да задържи внесените гаранции и да прекрати ДОГОВОРА с едностранно предизвестие.
9.4. При неизпълнение или неспазване на условията по т. 6.12 и 6.13 от настоящото решение (заедно или поотделно) КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 50 % от невложените средства за ремонт за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията в посочените точки.
При повторно неизпълнение или неспазване на условията в посочените точки, да се наложи 100 % санкция от невложените средства за ремонт за съответния период.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договора за концесия.
9.5. При неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. т.: 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.14, 6.15, 6.17, 6.19 и 6.20 от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионно възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер на 100 % от годишното концесионно възнаграждение.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се прекрати договора за концесия.
9.6. При неспазване или неизпълнение на условията по т.: 6.2 и т. 6.18 от настоящото решение да се наложи санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение и да се прекрати договора за концесия, а в случаите на неизпълнение на т. 6.11 от настоящото решение да се наложи санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение.
9.7. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.16 от настоящия договор за неразкрито и запазено работно място за всеки следващ месец след срока КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 150 % от минималната работна заплата за страната.
10. Други изисквания:
10.1. Първоначалното ремонтиране на обекта на концесия и всички последващи подобрения в него са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, за което КОНЦЕДЕНТЪТ не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора.
10.2. Приращенията върху имоти и вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост.
10.3. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат:
- размер на годишното концесионно възнаграждение - 75 %;
- размер и срок на средствата за ремонт, като за всяка година по договор след втората се предвидят средства - 25 %.
10.4. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия: а/ с изтичане на срока; б/ с погиване на обекта на концесия; в/ при обективна невъзможност за използване обекта на концесия или за осъществяване на дейността; г/ при смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР или при прекратяване на юридическото лице - КОНЦЕСИОНЕР освен ако Общински съвет не реши договорът да бъде продължен с правоприемник; д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА; е/ по взаимно съгласие, постигнато между страните; ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение; з/ при неспазване на задълженията по т.: 6, 7 и 8 от настоящото решение; и/ при други, определени в настоящия договор и от закона основания.
При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" Общината има правата на привилегирован кредитор.

II. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници: 1. Пламен Припърженски
2. Антония Димчева
3. Зоя Иванова

III. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на предходните точки по решението.

 

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 43/25 април 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 43

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2006 г.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за обявяване на нов търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти: УПИ V и УПИ X в кв. 955, пл. № 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. "Добруджа", град Добрич и намаляване на началната им тръжна цена

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 43 - 5:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 ЗПСК, чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.14, ал.4 НТК:
1. Намалява началната тръжна цена, приета с решение 28-9/29.03.2005 г. /обн., ДВ, бр.43/2005 година/ и намалена с решение № 33-8 от 20.09.2005 година /обн. ДВ, бр. 94/25.11.2005 г./ от Общински съвет на общинските нежилищни недвижими имоти, както следва:
1.1. от 80 400 лева на 67 000 лева за УПИ X за бензиностанция, търговия и услуги, кв.955, зона четвърта, пл. N 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, гр. Добрич, с площ 2681 кв.м. АОС 2579 от 11.08.2004 г.
1.2. от 106 575 лева на 101 500 лева за УПИ V за ПСД /производствено - складова дейност/, кв.955, зона четвърта, пл. N 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, гр. Добрич, с площ 4028 кв.м., вкл.:
а/масивна едноетажна сграда с площ - 171,00 кв.м.;
б/масивна едноетажна сграда с площ - 117,00 кв.м.;
в/тоалетна с площ - 23,00 кв.м.;
г/масивна едноетажна сграда с площ - 102,00 кв.м.;
д/масивна едноетажна сграда с площ - 183,00 кв.м.;
е/масивна едноетажна сграда с площ - 63,00 кв.м.;
ж/масивна едноетажна сграда с площ - 419,00 кв.м.
АОС 2578 от 11.08.2004 г.

2. Продажбата на имотите по т.1 да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга:
3.1.1. УПИ X за бензиностанция, търговия и услуги, кв.955, зона четвърта, пл. N 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, гр. Добрич, с площ 2681 кв.м. АОС 2579 от 11.08.2004 г.
3.1.2. УПИ V за ПСД /производствено - складова дейност/, кв.955, зона четвърта, пл. N 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, гр. Добрич, с площ 4028 кв.м., вкл.:
а/масивна едноетажна сграда с площ - 171,00 кв.м.;
б/масивна едноетажна сграда с площ - 117,00 кв.м.;
в/тоалетна с площ - 23,00 кв.м.;
г/масивна едноетажна сграда с площ - 102,00 кв.м.;
д/масивна едноетажна сграда с площ - 183,00 кв.м.;
е/масивна едноетажна сграда с площ - 63,00 кв.м.;
ж/масивна едноетажна сграда с площ - 419,00 кв.м.
АОС 2578 от 11.08.2004 г.
3.2.Начална тръжна цена:
3.2.1. 67 000 лева за УПИ X за бензиностанция, търговия и услуги, кв.955, зона четвърта, пл. N 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, гр. Добрич, с площ 2681 кв.м. АОС 2579 от 11.08.2004 г.
3.2.2. 101 500 лева за УПИ V за ПСД /производствено - складова дейност/, кв.955, зона четвърта, пл. N 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, гр. Добрич, с площ 4028 кв.м., вкл.:
а/масивна едноетажна сграда с площ - 171,00 кв.м.;
б/масивна едноетажна сграда с площ - 117,00 кв.м.;
в/тоалетна с площ - 23,00 кв.м.;
г/масивна едноетажна сграда с площ - 102,00 кв.м.;
д/масивна едноетажна сграда с площ - 183,00 кв.м.;
е/масивна едноетажна сграда с площ - 63,00 кв.м.;
ж/масивна едноетажна сграда с площ - 419,00 кв.м.
АОС 2578 от 11.08.2004 г.
За двата имота цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - еднократно, като достигнатата на търга цена трябва да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора.
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444 50 000 0, с-ка № 3010000528, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон град Добрич.
3.3. Стъпка на наддаване:
3.3.1. за УПИ X, кв.955, пл.N 6020848 по плана на ЖК "Рилци", гр. Добрич - 2 000 лева;
3.3.2. за УПИ V, кв. 955, пл.N 6020848 по плана на ЖК"Рилци", гр. Добрич
- 3 000 лева.
3.4. Размер на депозита и крайния срок за внасянето му - 10 на сто от началната тръжна цена за съответния имот, който да се внесе по банкова сметка на Община град Добрич - 501 0000 537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон град Добрич; краен срок за внасяне - най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5. Място, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в Община град Добрич, ул. България 12, в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в Центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса", за всеки имот поотделно.
3.6. Срок за закупуване на тръжната документация - до 29 ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник".
3.7. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 30 ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
3.8. Срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 29-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация.
3.9. Място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 31-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в 14.00 часа, в сградата на Общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация, информационния меморандум и проекто - договора за продажба, като част от нея.
3.11. Назначава за членове в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. Велислав Даскалов и
2. Пламен Припърженски - правоспособен юрист;
и резервен член Герман Германов,
както и служител на общинска администрация.
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:
3.12.1. срок за закупуване на тръжната документация - до 59 ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник";
3.12.2. срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 60-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство";
3.12.3. срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 59-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация;
3.12.4. място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 61-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.

4. Възлага на Кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга, като определи за председател на същата - общински съветник и последващите съгласно закона действия по изпълнението на решението.

 


ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 7 "против", 3 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 43/25 април 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 43

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2006 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно изпълнение на задълженията на концесионера по концесионен договор № 7/25.06.2002 година за имот публична общинска собственост: "Летен театър" по бул. Трети март № 7, град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 43 - 6:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 21 от Договор за предоставяне на концесия № 7/25.06.2002 година:
• Задължава Кмета да наложи неустойка на КОНЦЕСИОНЕРА "Международен колеж" ООД, в размер на левовата равностойност на 5 534,84 $, платими по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 3 "против", 5 "въздържали се".
ІІ. В срок до 3 месеца комисия да извърши проверка на инвестиционната програма за периода м. май 2005 - м. май 2006 година и на базата на изготвената информация, Общински съвет да вземе съответни решения.
ГЛАСУВАЛИ: 38 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".
ІІІ. Общински съвет град Добрич предлага на Кмета на Община град Добрич, съставът на Комисията да бъде същият, извършил проверката за периода м. май 2004 - м. май 2005 година.
ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 3 "против", 6 "въздържали се".
IV. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на решението.
ГЛАСУВАЛИ: 40 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 43/25 април 2006 година
ПРОТОКОЛ
№ 43

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2006 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продължаване срока за наем на основание § 78, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 43 - 7:
(спряно със заповед № РД-11-356/25.05.2006 г. на Областен управител; отменено с решение № 51-5 от 19.12.2006 г. на Общински съвет град Добрич; прекратено АД 342/2006 година поради оттегляне на предложението на Областния управител, частна жалба от "ВЛАМАС" ООД до ВАС, възражение от Общински съвет до ВАС от 09.03.2007 г.)
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1., т. 8 от ЗМСМА и & 78 ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, дава съгласие договорът за наем на "Вламас" ООД за обект "Паркинг пред РУМ в ЖК "Дружба 2" да бъде продължен с 2 /две/ години, но не повече от 5 /пет/ години от сключване на договора.
ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".
2. В анекса за удължаване на договора да се впише условие - след изтичане срока на договора - направените от наемателя подобрения да останат в полза на Общината.
ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".
3. Възлага на Кмета последващите от Закона действия.
ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 43/25 април 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 43

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2006 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за включване на нови обекти в Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10-30 на Община град Добрич за 2006 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 43 - 8:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12 от Закона за общинските бюджети, приема да бъдат включени нови обекти в Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10 - 30 на Община град Добрич за 2006 година, съгласно Приложение № 1.
ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

2. Да бъдат заделени средства в размер на 4 000 лева (от резерва на общинския бюджет) за подпомагане финансирането на Международен математически турнир "Черно море" в град Добрич през 2006 година.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

Приложение № 1

П Р О Г Р А М А

за капиталовите разходи и средствата
по § 10 - 30 на Община град Добрич за 2006 г.
/Частична корекция - м. април/

 

№ по ред Наименование на обектите по източници за финансиране Утвърдена годишна задача /било/ Предложение за годишна
задача
/става/
І. Собствени бюджетни средства 2 623 000 3 091 000
1. Изграждане на ново улично осветление на част от улици "Н.Петков","Ал.Стамболийски","Кирил и Методий" и в местността "Гаази баба"

-

40 000
2. Основен ремонт сградата на "Корпус 3" - 50 000
3. Ремонт на свързващи пешеходни алеи в Градски парк "Св.Георги"
-
30 000
4. Благоустрояване пешеходна зона "Север " - І етап
-
250 000
5. Стопански инвентар § 52 - 05 - палатки за ЦЗПЖ
-
4 000
6. Почистване дере "Суха река" и подлези - 40 000
7. ППР - Енергиен одит 10 000 24 000
В това число:
- ЕГ "Гео Милев " - 3 166
- ХГ "Св.Св. Кирил и Методий" - 5 220
- СОУ "Л.Каравелов " - 6 995
- СОУ "Г.С.Раковски" и "Средношколско общежитие"
-
8 619
8. Ремонтни дейности в общинските училища, ЦДГ и обслужващи звена
-
40 000
В това число:
- Подмяна на котел в ЦДГ № 9 - 23 000
- Хидроизолация на покрива на УСШ - 7 000
- Подмяна на тоалетни клекала и фаянс в Ученическо общежитие
-
6 000
- Подмяна на дограма северна фасада в ОУ "Й.Йовков"
-
4 000
ІІ.Целева субсидия по чл. 10 /1/ ЗДБРБ 351 600 351 600
ІІІ. Отчисления от приватизацията - чл. 10 ,ал.1 т.3 от ЗПСК
654 000
654 000
ІV. Средства по § 10 - 30 796 000 796 000
V. Облигационен заем 581 098 581 098

Общо : І + ІІ + ІІІ + ІV + V 5 005 698 5 473 698

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 43/25 април 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 43

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2006 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно финансово - икономическите резултати за 2005 година на търговските дружества със 100 % участие на Община град Добрич.


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 43 - 9:


1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 270, ал. 2 от Търговския закон и чл. 14, ал. 1, т. 13 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества приема Годишния отчет и Баланса за 2005 година, на търговските дружества със 100 % общинско участие както следва:
- "Диагностично- консултативен център I - Добрич" ЕООД, съгласно Приложение №1;
- "Диагностично- консултативен център IІ - Добрич" ЕООД, съгласно Приложение №2;
- "Стоматологичен център I - Добрич" ЕООД, съгласно Приложение № 3;
- "ОДПЗС д-р П. Станчев" ЕООД, съгласно Приложение № 4;
- "Жилфонд - инвест" ЕООД, съгласно Приложение № 5;
- "Спортни имоти" ЕООД, съгласно Приложение № 6;
- "Тролейбусен транспорт" ЕООД, съгласно Приложение № 7;
- "Обреден дом" ЕООД, съгласно Приложение № 8;
- "Комуналефект" ЕООД, съгласно Приложение № 9;
- "Общински пазари" ЕООД, съгласно Приложение № 10;
- "Столове" ЕООД, съгласно Приложение № 11;
- "Газинженеринг" ЕООД, съгласно Приложение № 12;
- "Добруджа - автотранспорт" ЕООД в ликвидация, съгласно Приложение № 13.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 270 от Търговския закон и чл. 14, ал. 1, т. 12 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества освобождава от отговорност за дейността им през 2005 година управителите на търговски дружества, след ревизия от Националната агенция по приходите за съответната финансова година:
- "Диагностично - консултативен център I - Добрич" ЕООД;
- "Диагностично - консултативен център IІ - Добрич" ЕООД;
- "Стоматологичен център I - Добрич" ЕООД;
- "ОДПЗС д-р П. Станчев" ЕООД;
- "Жилфонд - инвест" ЕООД;
- "Спортни имоти" ЕООД;
- "Тролейбусен транспорт" ЕООД;
- "Обреден дом" ЕООД;
- "Комуналефект" ЕООД;
- "Общински пазари" ЕООД;
- "Столове" ЕООД;
- "Газинженеринг" ЕООД
и Ликвидатора на:
- "Добруджа - автотранспорт" ЕООД в ликвидация;
ГЛАСУВАЛИ т.2: 24 "за", 1 "против", 9 "въздържали се".

3. На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, едноличните търговски дружества със 100% общинско участие да отчислят дивидент за Общината за 2005 година в размер на 50 на сто от печалбата на дружеството след данъчно облагане. Останалата част от печалбата да се отнесе във Фонд "Общи резерви".

4. Дължимият за Общината дивидент да се внесе в Община град Добрич по сметка № 3010000600, БИН 7311480008, банков код 13080425 при ТБ "Общинска банка" АД - клон Добрич - "Дивидент за общината от търговски дружества с общинско участие за 2005 година" в срок до 31.05.2006 година.

5. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ т.1 до т.5 ОБЩО: 36 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Препис - извлечение!
ОСЗ 43/25 април 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 43

 

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2006 г.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно финансово - икономическите резултати за 2005 година на търговските дружества, в които Община град Добрич има дялово участие

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 43 - 10:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, приема информацията за финансово - икономическите резултати за 2005 година на търговските дружества, в които Общината има дялово участие за сведение.
2. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и чл.221, т.7 от Търговския закон, задължава представителите на Общината в Общите събрания на търговските дружества, приключили на печалба, с изключение на "Добрички панаир" АД да гласуват за отчисляване на дивидент за 2005 година на съдружниците /акционерите/ минимум 50 % от печалбата на дружеството след данъчно облагане.
3. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.221, т.2 и т.7 от Търговския закон, и чл.19, т.2 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества задължава представителя на Общината в Общото събрание на акционерите на "Добрички панаир" АД да гласува дружеството да не внася дивидент за Общината, а 50 /петдесет/ хил. лева от печалбата да бъдат внесени за увеличаване на капитала от 150 хиляди лева на 200 хиляди лева, като съдружниците запазват размера на дяловото си участие.
4. Дължимият за Общината дивидент да се внесе в Община град Добрич по сметка № 3010000600, БИН 7311480008, банков код 13080425 при ТБ "Общинска банка" АД София клон Добрич - "Дивидент за общината от търговски дружества с общинско участие за 2005 година" в срок до 1 /един/ месец от вземане на решението от Общото събрание.
5. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 1 "против", 11 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 43/25 април 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 43

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2006 г.


ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно състояние на ученическото столово хранене

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 43 - 11:


Общински съвет град Добрич:

1. Приема за сведение информацията относно състоянието на ученическото столово хранене.
2. Изисква от вносителя в срок до заседанието на Общински съвет през месец юли 2006 година да внесе концепция относно решение на въпроса за столовото хранене, като вземе под внимание дебатите на заседанието на Общински съвет от 25 април 2006 година.


ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 43/25 април 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 43

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2006 г.


ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за обявяване на общински имоти за публична общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 43 - 12:
(отменено с решение № 49 от 3 април 2007 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД)

 

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:
1. Удължава срока на договора за наем на наемателя "СТОЛОВЕ" ЕООД от 3 (три) на 5 (пет) години за общински имот: УПИ XIX, кв.18, по плана на вилна зона „Белите скали", град Балчик, актуван с АОС № 1164 от 13.01.2000 година.


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 43/25 април 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 43

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2006 г.


ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за създаване на комисия по преработване Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания и награди в частта му за определяне на почетен гражданин


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 43 - 13:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА:
І. Създава комисия по преработване на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания и награди в частта му за определяне правила за избор на почетен гражданин.
ІІ. Определя срок за работа на Комисията - до следващото заседание през месец май 2006 г.
ІІІ. Избира 11- членен състав на Комисията, както следва:

Общински съветници:
1. д-р Мирослав Попов - Председател
2. Веселин Бончев
3. Камелия Койчева
4. Тодор Димитров
5. Донка Кюприбашиева

Общинска администрация:
1. Румен Русев
2. Марияна Попова

Общественици:
1. Петранка Божкова
2. инж. Стефан Щърбанов
3. Ахил Карамузов
4. Марин Василев

ІV. Възлага на Председателя на Комисията да внесе проект на правила за приемането им от Общински съвет.

 

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 43/25 април 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 43

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2006 г.


ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 43 - 14:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната одобрява разходите за командировки на Kмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за първото тримесечие на 2006 година /пътни, дневни и квартирни пари/, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

 

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 2 "против", 4 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

Приложение № 1
Отчет
за получените командировъчни пари от Детелина Николова -
Кмет на Община гр. Добрич
за периода 01.01.2006 г. - 31.03.2006 г.

/ в лева /
Командировки Дневни Нощувки Транспорт Всичко По покана на: Поети разходи
в страната
11.01 - 12.01 - София 24,00 42,00 180,18 246,18 Заседание на УС на ФЕЕ
16.01 - 17.01 - София 24,00 91,26 115,26 НСОРБ - заседание на УС
26.01 - 28.01 - София 24,00 108,00 175,47 307,47 Общо събрание на НСОРБ и среща в МФ във връзка с поетите от българското правителство ангажименти в преговорния процес по Глава 28 "Финансов контрол" и изискванията на Главна дирекция "Бюджет" на Европейската комисия
14.02 - 15.02 - София 12,00 42,00 182,53 236,53 Във връзка с командировка в Брюксел /Кралство
17.02 - 18.02 - София 24,00 35,00 184,9 243,90 Белгия/ - която е за сметка на ЕС
21.02 - 23.02 - София 24,00 108,00 182,53 314,53 МРРБ - първо заседание на работната група за разработване на Стратегия за децентрализация и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация
Е- Правителството в България - предизвикателства и перспективи - 7 национална конференция по ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
26.02 - 27.02 - София 24,00 55,00 79,00 НСОРБ - заседание на УС
11.03 - 13.03 - София 24,00 74,00 189,62 287,62 Среща с Министър - Председателя
21.03 - 22.03 - София 24,00 54,00 91,26 169,26 Заседание на УС на Фонд "Енергийна ефективност"
30.03 - 31.03 - Ст.Загора 12,00 242,27 254,27 Заседание на УС на НСОРБ. Заседание на работната група за разработване на Стратегия за децентрализация и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация
Всичко: 216,00 518,00 1520,02 2254,02
Командировки
в чужбина Дневни Нощувки Транспорт Всичко По покана на: Поети разходи

17.01 - 20.01 - Турция Официална покана от координатора на Проект "Учение
През целия живот" по Програма POWAR разходите са за сметка на Програмата


15.02 - 17.02 - Кралство Белгия
Участие в 63 Пленарна сесия на Комитета на регионите на Европейския съюз
всички разходи по командировката са за сметка на ЕС
08.03 - 11.03 - Италия

Участие в заседание на Комитета по социално сближаване на Конгреса на местните и регионални власти в Европа /КМРВЕ/ всички разходи по командировката са за сметка на ЕС
22.03 - 25.03 - Холандия

 


274,12

 


274,12

 


Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Участие в 11-а годишна конференция на мрежата на европейските градове Енержи-Сите


пътни, квартирни и такса за участие - за сметка на Общинската мрежа за енер.ефективност ЕкоЕнергия
Всичко: 274,12 348,26 0 274,12


Приложение № 2
Отчет
за получените командировъчни пари от Мирослав Попов -
Председател на Общински съвет на Община гр. Добрич
за периода 01.01.2006 г. - 31.01.2006 г.

/ в лева /
Командировки Дневни Нощувки Транспорт Всичко По покана на: Поети разходи
в страната
03.02 - 04.02 - В.Търново 24,00 70,00 80,21 174,21 Участие в Национална конференция на Председателите на Общински съвети в РБългария

Всичко: 24,00 80,21 174,21

 

Файлове:

Последна промяна: 17:30:45, 20 Юни 2013
Свали в pdf