Решения от заседание №44 на ОбС на 30.05.2006 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 44


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разглеждане на договора, сключен между Община град Добрич и фирмата, спечелила конкурса за изграждане на хипермаркет в град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 44 - 1:

Цялата преписка относно сделката между Община град Добрич и фирмата, спечелила конкурса за изграждане на хипермаркет в град Добрич да бъде предоставена на ПК "Законност, обществен ред и контрол" към Общински съвет град Добрич, която да излезе със становище по цялата процедура.


ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 44


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху обект - "Млекарница", публична общинска собственост от АЕМО "Стария Добрич", град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 44 - 2:

Общинският съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7 и чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 1, т. 7, чл. 19 и чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от НРУПКИПОС:
I. Приема предложението на Кмета на Общината за предоставяне на концесия върху обект, публична общинска собственост - "Млекарница" от АЕМО "Стария Добрич", находящ се в град Добрич, при следните условия:
1. Предмет на концесията - "Млекарница" от АЕМО "Стария Добрич", находящ се в град Добрич, включен в УПИ I, кв. 119 по действащия кадастрален и ПУП-ПРЗ на ЦГЧ град Добрич, със застроена площ 57,40 кв. м., Кич - 0,20352 % от 193,00 кв. м., представляваща разгъната застроена площ на група XV при съседи на обекта: от изток - хан, запад - ганг, север - ул. д-р "К. Стоилов", юг - двор, АПОС № 2153/23.04.2003 г., за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината, според предназначението на обекта и при запазване на архитектурно - етнографския му облик, като "Млекарница".
2. Срок на концесията - 20 /Двадесет/ години.
3. Начин на определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в шестмесечен срок от обнародването на настоящото решение за предоставяне на концесията в държавен вестник.
4. Годишното концесионно възнаграждение /ГКВ/ за обекта на концесия да е не по-малко от 1 160 лева.
4.1. Концесионното възнаграждение се актуализира /с натрупване/ всяка година с инфлацията в %, посочена от НСИ, както следва:
за 1-та година по договора ГКВ1 = предложеното на конкурса, но не по-малко от 1 160 лева;
за 2-та година по договора ГКВ2= ГКВ1 +(ГКВ1*инфлацията в %);
за 3-та година по договора ГКВ3= ГКВ2 +(ГКВ2*инфлацията в %);
................................................................................................
за 20-та година по договора ГКВ20= ГКВ19+(ГКВ19*инфлацията в %) - Гаранцията по т. 7 от настоящото решение /ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.
5. Депозитът за участие в конкурса е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение, което се внася по набирателна сметка на Община град Добрич, като един екземпляр от платежното нареждане се представя в Община град Добрич.
В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, като депозита на спечелилия участник се задържа и се счита за гаранция за сключване на договора. След сключване на договора за концесия, депозита се прихваща от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия по т. 7 от настоящото решение. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на Кмета за избор на концесионер да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
6. Основни права и задължения по КОНЦЕСИЯТА:
6.1. Концесионерът да заплаща дължимите концесионни възнаграждения. Да заплаща лихви, неустойки и санкции при условията и в срока описани в концесионния ДОГОВОР.
6.2. Да запази предмета на дейност на обекта за целия срок на концесията. Обектът да се използва само по предназначение според експонираният в него занаят.
6.3. Стриктно да спазва дадените му методически указания от ръководството на АЕМО "Стария Добрич".
6.4. Да демонстрира пред музейната публика традиционния занаят и технология на работа, практикувана в добруджанския регион в края на XIX и началото на XX век, като дава на музейните посетители интересуващата ги информация, относно произведените изделия и начина на производство.
6.5. Да не променя архитектурно - етнографския облик /външен и вътрешен/ и експозиционния интериор на обекта за целия период на концесията. Да извършва архитектурно - строителните и ремонтните работи, както и промените в инсталациите в обектите само с разрешение на Концедента и след разработване на проект.
6.6. Да ползва работилницата според предназначението на експонирания в нея занаят, да опазва предоставените му от Исторически музей експонати съгласно изискванията на нормативните актове. Всяка промяна на тематико - експозиционния план да се извършва само след писмено съгласие на ръководството на историческия музей.
6.7. Да поставя рекламни и информационни системи /табла, постери, стикери, фирмени надписи и др./ за обекта на концесия в границите на АЕМО "Стария Добрич", съгласно Наредба за разполагане на рекламно - информационни елементи на територията на Община град Добрич и след съгласуване със съвета на музейните специалисти и директора на Исторически музей град Добрич.
6.8. Да не уронва с държанието и поведението си престижа на музея на открито. Облеклото да бъде подходящо за съответния занаят.
6.9. Да поддържа обекта на концесия, района и площи около него в образцов вид за целия срок на концесията.
6.10. До края на първата година по договора за концесия в обекта на концесията трябва да се вложат еднократни средства за ремонт на стойност не по-малка от 1 800 лева.
6.11. Да изпълнява представената комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, както и предвидените за всяка година средства за ремонтни дейности, конкретно посочени в предложението на концесионера, което е неразделна част от ДОГОВОРА за концесия, но не по-малки от посочените в т. 6.10 от настоящето решение.
6.12. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
6.12.1. преди подаване на документите в съда, относно промяна на съдебната му регистрация като търговец да уведоми КОНЦЕДЕНТА, за получаване на решение на Общински съвет да бъде или не продължен договора с правоприемника;
6.12.2. при възникване на новите обстоятелства, относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми КОНЦЕДЕНТА в срок от една седмица от настъпването им, като представи в Общината съдебно решение и актуално удостоверение за съдебна регистрация.
6.13. Да предаде на Общината обекта годен за експлоатация при прекратяване или изтичане на срока на концесията.
6.14. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта.
6.15. Да осигурява със собствени средства охрана на обекта.
6.16. Концесионерът ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община град Добрич, след като съгласува с КОНЦЕДЕНТА всички застрахователни рискове, като ежегодно в срок до 31 януари извършва плащане по тях в пълния им размер. Да заплаща всички припадащи се данъци и такси по ЗМДТ за своя сметка.
6.17. До 30 /тридесет/ дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред КОНЦЕДЕНТА за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения.
6.18. Да разкрие до края на 1-та година в обекта на концесия поне две работни места, които ще запази до края на срока по договора за предоставяне на концесия.
6.19. Да спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписване на договора за предоставяне на концесия.
6.20. Да не преотстъпва ползването на обекта от други лица.
6.21. Концесионерът да отстранява всички щети и повреди по обекта на концесия за своя сметка най-късно в едномесечен срок от констатирането им. При констатации на длъжностни лица на КОНЦЕДЕНТА за наличието на такива, срокът тече от установяването.
6.22. Концесионерът да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти /паметници на културата/, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
6.23 Да осигури целогодишно функциониране на обекта, като ежегодно за времето от 01 март до 31 октомври обекта може да бъде затворен само един ден седмично, а през останалото време на годината до два дни седмично. Почивните дни се определят от директора на ИМ. Ежегодно от 01 май до 30 септември обектът трябва да бъде отворен за посещение до минимум 18:00 часа.
7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в КОНЦЕДЕНТА за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася по набирателна сметка на Община град Добрич.
Средствата по тази сметка да бъдат усвоявани в случаите на неизпълнение от страна на концесионера на задълженията му включени в договора за предоставяне на концесия.
8. Гаранцията за изпълнение на задължението на КОНЦЕСИОНЕРА за плащане на концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора.
9. Санкции за неизпълнение:
9.1. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 4 и т. 6.1 от настоящото решение /заплащане на годишното концесионно възнаграждение/ се налагат следните санкции:
9.1.1. При забавено изпълнение на задължения за плащане в срок до 30 дни, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи законната лихва.
9.1.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 /тридесет/ дни, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет на сто/ на ден, за всеки ден след тридесетият, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период.
9.1.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение за повече от 60 /шестдесет/ дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно ДОГОВОРА без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
9.2. При неизпълнение на ДОГОВОРА изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията.
9.3. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения, след като КОНЦЕСИОНЕРА е неизправна страна и е бил поканен за доброволно изпълнение, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да задържи внесените гаранции и да прекрати ДОГОВОРА с едностранно предизвестие.
9.4. При неизпълнение или неспазване на условията по т.: 6.10 и 6.11 от настоящото решение /заедно или поотделно/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 50 % от средствата за ремонт за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията в посочените точки.
При повторно неизпълнение или неспазване на условията в посочените точки, да се наложи 100 % санкция от невложените средства за ремонт за съответния период.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се прекрати договора за концесия.
9.5. При неизпълнение на условията заедно или поотделно по т.т.: 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19, 6.21, 6.22 и 6.23 от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионно възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер на 100 % от годишното концесионно възнаграждение.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се прекрати договора за концесия.
9.6. При неспазване или неизпълнение на условията по т.: 6.2 и 6.20 от настоящото решение да се наложи санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение и да се прекрати договора за концесия, а в случаите на неизпълнение на т. 6.13 от настоящото решение да се наложи санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение.
9.7. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.18 от настоящото решение за неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 150 % от минималната работна заплата за страната.
10. Други изисквания:
10.1. Ремонтирането на обекта на концесия и всички последващи подобрения в него са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, за което КОНЦЕДЕНТЪТ не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора.
10.2. Приращенията върху имоти и вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост.
10.3. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат:
- размер на годишното концесионно възнаграждение - 75 %;
- размер и срок на средствата за ремонт, като за всяка година по договор след втората се предвидят средства - 25 %.
10.4. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия: а/ с изтичане на срока; б/ с погиване на обекта на концесия; в/ при обективна невъзможност за използване обекта на концесия или за осъществяване на дейността; г/ при смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, или при прекратяване на юридическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, освен ако Общинският съвет не реши договора да бъде продължен с правоприемник; д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА; е/ по взаимно съгласие постигнато между страните; ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение; з/ при неспазване на задълженията по т.: 6, 7 и 8 от настоящото решение; и/ при други, определени в настоящия договор и от закона основания; й/ по сила на съдебно решение или др. решение за реституция.
При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" Общината има правата на привилегирован кредитор.
II. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници: 1. Владимир Калчев;
2. Ирена Баирова.
В конкурсната комисия да бъде включен и представител на Регионалната камара на занаятчиите, без право на глас.
III. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на предходните точки по решението.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 44

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване съгласие за безвъзмездно придобиване на недвижим имот - земя и сграден фонд на бивше военно летище град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 44 - 3:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 27 и 28 от Закона за регионално развитие и в изпълнение на Общинския план за развитие, дава съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на Община град Добрич за недвижим имот - държавна собственост, представляващ поземлен имот /ПИ/ 72624.036.005 по кадастралната карта на град Добрич с площ 4010,803 дка - бивше военно летище град Добрич.
2. Възлага на кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година
ПРОТОКОЛ
№ 44

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация относно последното Общо събрание на ПФК "Добруджа", проведено на 28.04.2006 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 44 - 4:

Общински съвет град Добрич изменя и допълва състава на Комисията, създадена с Решение № 26-8/ 22.02.2005 година, както следва:
• Председател: Пламен Припърженски - Председател на ПК "Законност, обществен ред и контрол"
и членове:
• инж. Марин Джамбазов - Председател на ПК "Промишленост, земеделие и трудова заетост";
• Пламен Добрев - общински съветник;
• Светлана Жечева - общински съветник;
• инж. Нигохос Хубесерян - общински съветник;
• Ирена Баирова - общински съветник;
• Владимир Калчев - общински съветник;
• Николай Николов - общински съветник;
• Детелина Николова - Кмет на Община град Добрич;
• Иван Иванов - Директор на Дирекция "Общинска собственост";
• Владислава Петрова - Главен юрисконсулт.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 2 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година
ПРОТОКОЛ
№ 44
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 44 - 5:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба на търг с тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени на:
- Дворно място за жилищно застрояване по ул."Баба Минка" - УПИ V с площ 218.00 кв. м в кв.20 по плана на ЦГЧ на град Добрич, актуван с АОС №3104 от 09.05.2006г. и начална тръжна цена 32 700 /Тридесет и две хиляди и седемстотин/ лева.
ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".
- Дворно място за жилищно застрояване по ул."Байкал" № 5 - УПИ ІІ с площ 567.00 кв. м в кв.802 по плана на ЦГЧ на град Добрич, актуван с АОС №3106 от 09.05.2006г. и начална тръжна цена 62 410 /Шестдесет и две хиляди четиристотин и десет/ лева.
- Дворно място за жилищно застрояване по ул."Байкал" № 7 - УПИ І с площ 394.00 кв. м в кв.802 по плана на ЦГЧ на град Добрич, актуван с АОС №3105 от 09.05.2006г. и начална тръжна цена 43 340 /Четиридесет и три хиляди триста и четиридесет/ лева.
- Дворно място за търговия и услуги по ул."Трапезица" - УПИ VІІІ с площ 443.00 кв. м в кв. 12 по плана на ЖК "Балик Йовково" север на град Добрич, актуван с АОС № 1903 от 10.10.2002 г. и начална тръжна цена 34 111 /Тридесет и четири хиляди сто и единадесет/ лева.
2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.
ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 1 "против", 6 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 44


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС

 


С 18 гласа "за", 4 "против" и 10 "въздържали се" предложението за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС, не бе прието.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година
ПРОТОКОЛ
№ 44

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по бул. "Трети март" 15 А - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 44 - 7:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жa Maдлена Йорданова Симеонова в ПИ 72624.626.4628 по кадастралната карта на град Добрич, включен в УПИ XIX-4627,4628, кв. 807 по действащия план на ЦГЧ, чрез продажба частта на Община град Добрич от 8 /oсем/ кв. м., актувана с АОС Nо 3098/ 28.04.2006 г. за сумата от 880.00 /осемстотин и осемдесет/ лева /110 лв./кв. м./.
2. Възлага на кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 0 "против", 10 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година
ПРОТОКОЛ
№ 44


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Иван Пенаков, 18 - частна общинска собственост

 


С 13 гласа "за", 3 "против" и 19 "въздържали се" предложението за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Иван Пенаков, 18 - частна общинска собственост, не бе прието.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година
ПРОТОКОЛ
№ 44

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Отец Паисий, 23 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 44 - 9:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Саркис Парсек Салбашян в ПИ 72624.625.369 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ V-369, кв. 14 по действащия план на ЦГЧ, чрез продажба частта на Община град Добрич от 15 /петнадесет/ кв. м., актувана с АОС Nо 3109/ 10.05.2006 г. за сумата от 2632,50 /Две хиляди шестстотин тридесет и два и 50 стотинки/ лева (175,50 лв./кв. м.).
2. Възлага на кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.


ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година
ПРОТОКОЛ
№ 44

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.


ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Ген. Цимерман, 16 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 44 - 10:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Ивелин Йорданов Савов в ПИ 72624.614.2284 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ ХXII-2284, кв.514 по действащия план на ЖК "Русия 1" чрез продажба частта на Община град Добрич от 88 /oсемдесет и осем/ кв. м., актувана с АОС Nо 3099/02.05.2006 г. за сумата от 15.400 /петнадесет хиляди и четиристотин/ лева (175 лв./кв. м.).
2. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 1 "против", 9 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година
ПРОТОКОЛ
№ 44

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.


ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за замяна на апартамент по ул. Кирил и Методий, 3 - общинска собственост, с апартамент в ЖК "Балик" бл. 16 - държавна собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 44 - 11:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4 от ЗОС, чл. 33, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и чл. 48, ал. 2 и ал. 3 от НРУУЖНННРЖОЖФ, дава съгласие за замяна на апартамент № 33 по ул. Кирил и Методий 3, ет. VII със застроена площ 47,39 кв. м., изба № 29 с площ 4,45 кв. м. и Кич от общите части на сградата и правото на строеж - 0,01718, собственост на Oбщина град Добрич, актуван с АОС № 3046/ 02.02.2006 г. с пазарна оценка 29393,20 лева, с апартамент № 10 в ЖК "Балик-Йовково-юг", бл. 16, вх. Г, ет. 3 със застроена площ 49,31 кв. м., изба № 10 с площ 2,75 кв. м. и Кич - 0,01499 от общите части на сградата и правото на строеж, частна държавна собственост, актуван с АДС № 3456/ 31.05.2005 г. с пазарна оценка 16132,80 лева.
Националната ветеринарномедицинска служба следва да заплати на Община град Добрич сумата от 13260,40 лева, представляваща разликата в цената на двата имота, включваща дължимите данъци и такси по сделката.
2. Възлага на кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 44


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

 


ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за осъществения контрол за периода от 01.01.2006 година до 19.05.2006 година на сключените договори за предоставяне на концесия

 

По дванадесета точка от дневния ред не бе проведено гласуване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 44


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 33-4/21.09.2001 година на Общински съвет град Добрич

 

С 12 гласа "за", 9 "против" и 8 "въздържали се" предложението за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 33-4/21.09.2001 година на Общински съвет град Добрич, не бе прието.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 44


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ І - за "Търговия и услуги" в кв. 31 на ЖК "Балик - Йовково - юг" град Добрич

 


С 18 гласа "за", 3 "против" и 16 "въздържали се" предложението за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ І - за "Търговия и услуги" в кв. 31 на ЖК "Балик - Йовково - юг" град Добрич, не бе прието.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година
ПРОТОКОЛ
№ 44
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за продажба дяловете на Община град Добрич в "Иванов - хранителни стоки" ООД и "Добруджа спорт" ООД и допълнителното включване на "Добруджа спорт" ООД в Програмата за приватизация за 2006 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 44 - 15:
І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК:
1. в изпълнение на чл. 3, ал. 2 от ЗПСК, допълва списъка за общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, приет с Решение № 44-5/ 28.05.2002 г. на Общински съвет град Добрич с 12,17 %-ен дял от "Добруджа спорт" ООД, представляващ дела на общинското участие в капитала на търговското дружество, както и 10 %-тен дял от "Добруджански хляб" АД, представляващ дела на общинското участие в капитала на търговското дружество.
2. допълва Решение № 38-9/ 31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич, в частта му на ІІ., т.1, като приема допълнение на Програмата за приватизация за 2006 г., чрез включване в нея продажбата на:
2.1. 12,17 %-ен дял от "Добруджа спорт" ООД чрез публичен търг.
ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК, одобрява продажбата на:
1. 10 %-ен дял от "Иванов - Хранителни стоки" ООД чрез публичен търг.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.
ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 3 "против", 7 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 44

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.


ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на ред и условия за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от общинския бюджет.


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 44 - 16:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, приема ред и условия за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от функция "Икономически дейности и услуги" дейност 898 "Други дейности по икономиката" § 10-98 на общинския бюджет съгласно Приложение 1.
Определя за свои представители в Комисията за оценка на предложенията общинските съветници:
2.1. Герман Германов;
2.2. Донка Кюприбашиева;
2.3. Геновева Димитрова.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
РЕД И УСЛОВИЯ
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
І. Цели:
1. Подпомагане на инициативи за развитие на гражданско общество на територията на Община Добрич.
2. Стимулиране на сътрудничеството между НПО, местни общности, граждански групи и граждани и изграждане на партньорства с органите на местно самоуправление.
3. Повишаване капацитета на гражданския сектор в общината и в частност капацитета на малки общностни НПО да идентифицират нуждите на целевите си групи и да лобират за тях.
4. Създаване на реални предпоставки за активно участие на гражданите в различни сфери на обществения живот в общината.
5. Изграждане на ефективни партньорства с местната власт за реализиране на значими за съответните общности проекти;
6. Развиване на "граждански манталитет" в общностите.
ІІ. Финансират се инициативи и дейности, свръзани със следните приоритети:
1. Решаване на конкретни социални проблеми;
2. Повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми ( общуване, образование, възможности на пазара на труда, свободно време и др.)
3. Преодоляване социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи
4. Насърчаване на доброволческа дейност, междукултурно и междуетническо
сътрудничество, утвърждаване на национални традиции и европейски практики;
5. Здравословен начин на живот
6. Опазване на околната среда
7. Икономическо развитие
8. Гражданско образование
ІІІ. Условия за финансиране:
1. Максималната финансовата помощ е в размер на 2500 лв.
2. Подкрепят се проекти на организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, регистрирани обществена полза, коалиции от организации.
3. Финансирането се превежда на два транша - 90% в началото и 10% след завършване на дейностите и представяне на отчет за цялостно изпълнение на проекта.
4. Не се финансират:
• проекти с политическа насоченост
• разходи по предварителната подготовка на проекта
• административни разходи и институционална подкрепа
• самоцелни ремонтни дейности и офис обзавеждане
• възнаграждения на екипа на проекта
• дейности, които се финансират от други пера на общинския бюджет;

Забележка:
Кандидатстването и финансирането на граждански групи се извършва въз основа на сключен договор за гражданско дружество съгласно Закона за задълженията и договорите.

ІV. Ред за кандидатстване:
1. Кандидатстващите организации представят проектите си на формуляр, утвърден от Общинския съвет.
2. Формулярът следва да бъде попълнен четливо.
3. При наличието на непопълнени части, липсващи приложения, подписи или печат на организацията, проектът не се разглежда по същество.
4. Кандидатстващите трябва да представят:

а) За ЮЛНЦ:
* копие от съдебна регистрация на организацията;
* удостоверение от съда за актуално състояние на организацията;
* копие от устава на организацията;
* копие от документ за открита банкова сметка;
* професионална автобиография за ръководителя на проекта;

б) За граждански групи:
* Копие от договора за гражданско дружество;
* копие от документ за открита банкова сметка;
* копие от устава на организацията;
* професионална автобиография за ръководителя на проекта.


V. Указания за попълване на формуляра:

1. Формулярът се попълва на компютър или на пишеща машина;
2. Формулярът се изпраща с придружително писмо до Кмета на общината, което съдържа пълен опис на всички необходими документи за кандидатстване;
3. Проектите не могат да се подават по факс или електронна поща;
4. Кандидатстващата организация няма право да поправя или добавя части от проекта след неговото подаване, освен ако комисията не изисква това;
5. Общината не връща получени от конкурса материали или документи.

VІ. Процедура за кандидатстване и финансиране:

1. Документи на кандидатстващите организации се приемат до 15 април и 01 септември за съответната календарна година, в зависимост от средствата по перо 10-98 от общинския бюджет (за мероприятия по програма "Синди" и общински програми за младежта, хора от "Третата възраст", закрила на децата и други проекти на юридически лица с нестопанска цел за решаване проблеми на местната общност). За 2006 г. първата дата за приемане на документите е 15 юли.
2. Проектите се разглеждат, одобряват и мониторират от назначена със заповед на Кмета Комисия, в която участват: 2 представители на общинска администрация, 3 общински съветници, 2 излъчени от неправителствения сектор представители.
3. Заседанията на Комисията са открити. Те са редовни, ако на тях присъстват 2/3 от членовете на Комисията.
4. Комисията взема решения с обикновено мнозинство, съблюдавайки принципите за недопускане конфликт на интереси.
5. Ако комисията реши, може да поиска мнение от независими експерти относно целесъобразността и качеството на проектните предложения.
6. Комисията изготвя и представя на Кмета междинен и годишен отчет за своята работа.
7. След одобряването на даден проект се сключва договор между Община Добрич и кандидатстващата организация.
VІІ. Критерии и изисквания, на които трябва да отговарят проектите:
1. Проектът да се осъществява от НПО, регистрирана(и) в гр. Добрич.
2. Проектът да се осъществява на територията на гр. Добрич и в полза на общността.
3. Проектът да е съобразен с приоритетите, описани в настоящите ред и условия;
4. Проектът да има обществена значимост;
5. Проектът да е създаден и изпълнен от кандидатстващите организации или граждански групи;

6. Проектът да посочва ясно дефинирана целева група;
7. Проектът да съдържа конкретни дейности и реално постижими цели;
8. Проектът да отразява висока степен на партньорство между участниците в него;
9. Проектът да се базира на реалистичен бюджет;
10. Кандидатстващата организация да осигури минимум 20% от стойността на проекта;
11. Проектът да откроява ясни и конкретни крайни резултати от реализацията на дейностите в полза за участниците;
12. Проектът да съдържа подробен график за осъществяване му;
13. Проектът да осигурява устойчивост и да дава възможност за мултиплициране на основната идея.
14. Времетраенето на проекта да не надхвърля календарната година, в която е сключен договора за изпълнението му.
VІІІ. Отчитане на проектите:
1. Крайният отчет, финансов и технически, се представя от организацията - изпълнител в Община Добрич не по - късно от 15 дни след приключването на проекта.
2. Към финансовите отчети се прилагат заверени копия от всички оригинални документи за направените разходи по проекта.
3. Организация - изпълнител на проект, която не представи краен отчет от определените в договора с Общината срокове за разходване на отпуснатите средства, или е разходвала предоставените средства по начин, различен от посочения в договора, дължи връщането им заедно със законоустановената лихва и се лишава от правото да кандидатства с проект за финансиране през следващата календарна година.

 

 

 

 

 

 

 


ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Име на организацията:
Адрес за кореспонденция:
Телефон с кодове: факс. ел. поща:
Ръководител на проекта:
Име на проекта:

 

Продължителност: Начало: Край:
Кратко описание (в рамките на 10 реда):

 


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

1. ИМЕ НА ПРОЕКТА :


2 . ПРИОРИТЕТИ:
Моля отбележете със знак Х една от следните приоритетни дейности,която в най-голяма степен съответства на вашия проект:

• Решаване на конкретни социални проблеми;
• Повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми ( общуване, образование, възможности на пазара на труда, свободно време и др.)
• Преодоляване социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи
• Насърчаване на доброволческа дейност, междукултурно и междуетническо сътрудничество, утвърждаване на национални традиции и европейски практики;
• Здравословен начин на живот
• Опазване на околната среда
• Икономическо развитие
• Гражданско образование

3 . ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

4. ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТА :

5. ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

6 . ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ:

7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

8. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

9. УСТОЙЧИВОСТ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МУЛТИПЛИЦИРАНЕ

 


БЮДЖЕТНА СТРАНИЦА

Име на организацията:

Име на проекта:
Продължителност на проекта: Начало: Край:
Ръководител на проекта: Телефон: E-mail:

Вид разход Собствен
Принос/ средства от други източници Искани средства от община Добрич Общо средстваОБЩО

Подробно описание и обосновка на видовете разходи


Банкова информация:
Име и адрес на банката:
№ на банковата сметка: Банков код:


Дата: Р-л на проекта: ................................
/подпис и печат/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 44

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване съгласие за провеждане на акредитационна процедура на "Диагностично-консултативен център-II-Добрич" ЕООД град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 44 - 17:

 

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 89 от ЗЛЗ и чл. 24 от Наредба № 18/ 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на "Диагностично-консултативен център-II-Добрич" ЕООД град Добрич.
2. Възлага на Управителя на "Диагностично-консултативен център-II-Добрич" ЕООД град Добрич последващите, съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 44


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за оказване на помощ на клуб за спортни танци "Фантастика" за участие в световното първенство за спортни танци в Барселона, Испания от 7-ми до 9-ти юли 2006 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 44 - 18:

1. На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич дава съгласие Община град Добрич да окаже финансова помощ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева за представяне на града и страната на Световно първенство по спортни танци в град Барселона, Испания от 7-ми до 9-ти юли 2006 година.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 44


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение в Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околната среда на Общински съвет град Добрич и Наредба за търговската дейност на територията на Община град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 44 - 19:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА:
І. Приема изменения и допълнения в Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Общински съвет град Добрич
&1. чл. 15 се отменя
&2. чл. 22 се изменя по следния начин:
Текстът на ал.1 се изменя по следния начин
Ал.1 "Забранява се на собственици, наематели, ползватели, управители и въобще на всички лица, които държат търговски обект като бар, дискотека, ресторант, игрална зала, интернет клуб, фитнес зала, кино или друго обществено заведение, в което се осъществява търговска дейност да допускат влизането, пребиваването или престоя в държания от тях търговски обект на непълнолетни лица /от 16 до 18 години / след 23:00 часа.
Текстът на ал. 3 се изменя по следния начин:
Ал.3 "Забраната по ал. 1 не се прилага в случаите, когато непълнолетните лица се придружават от родител, попечител или настойник.
&3.Настоящите изменения и допълнения влизат в сила в 3-дневен срок от публикуването на настоящото Решение в печата.


ІІ. Приема изменения и допълнения в Наредба за търговската дейност на територията на Община град Добрич на Общински съвет град Добрич
&1. В Чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения:
т.3 се отменя
&2 Настоящите изменения и допълнения влизат в сила в 3-дневен срок от публикуването на настоящото Решение в печата.


ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 44


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания и награди в раздел "Почетен гражданин на град Добрич"


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 44 - 20:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА:

1. Утвърждава в Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания и награди, нов раздел "Почетен гражданин на град Добрич".
2. Отменя досега действащия раздел "Почетен гражданин на град Добрич".


ГЛАСУВАЛИ: 39 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези правила определят принципите, условията и реда за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Добрич".
Чл. 2. Званието се присъжда по процедурата, предвидена в този правилник, в съответствие със следните принципи:
1.публичност и прозрачност;
2.свобода и честна конкуренция;
3.равнопоставеност на всички кандидати.
Чл. 3. Званието "Почетен гражданин на град Добрич" е отличие, с което се изразява дълбоката благодарност и признателност на гражданите на Добрич към положените от носителя усилия за развитие във всички сфери на обществения живот.
Чл. 4. Със званието "Почетен гражданин на град Добрич" се удостояват личности за:
1.Изключителен и траен принос във всички области на обществения живот или значително дарение за развитието им /икономика, наука, образование, социална дейност, култура, здравеопазване, спорт/.
2. Проявена смелост, гражданска доблест и героизъм.
Чл. 5. Със званието "Почетен гражданин на град Добрич" се удостояват български и чуждестранни граждани приживе.
Чл. 6. Званието "Почетен гражданин на град Добрич" се присъжда с Решение на Общинския съвет на град Добрич на специална церемония по време на тържествена сесия на Общински съвет град Добрич по случай 25 септември - Ден на град Добрич и включва връчване на :
1. Художествена пластика - уникат.
2. Диплом.
3. Плакет на герба на град Добрич.

РЕГЛАМЕНТ НА ИЗБОР

Чл. 7. Предложенията за избор на "Почетен гражданин на град Добрич" се отправят в писмен вид с мотивировка до Председателя на Общински съвет град Добрич в срок до 31 август на всяка календарна година.
Чл. 8. Предложения за удостояване с почетното звание могат да правят :
1. Държавни и общински институции.
2. Обществени, професионални организации и творчески групи.
3. Граждани на град Добрич.

Чл. 9.При извънредни обстоятелства предложенията се подават при възникването им.
Чл. 10. Физическите и юридическите лица могат да правят само по едно предложение.
Чл. 11. Председателят на Общински съвет, след изтичане на срока по чл.8, публикува постъпилите предложения в Интернет страницата на Общината и в местните СМО. Същият предава материалите на комисия от 13 /тринадесет/ члена.
Чл. 12. Персоналният състав на комисията се утвърждава от Общински съвет град Добрич по предложение на Председателя на Общински съвет град Добрич и Кмета на Община град Добрич, за срока на неговия мандат.
Чл. 13. В състава на 13-членната комисия 8/осем/ члена са общински съветници, в т.ч. Председателят на Общински съвет град Добрич. За членове на комисията могат да бъдат привличани и изтъкнати общественици, дейци на стопанския и културния живот на град Добрич, граждани.
Чл. 14. Комисията обработва всички постъпили предложения, като има право да:
1. Изисква допълнителни данни по предложенията .
2. Организира публични дискусии.
3. Направи допитване до гражданството чрез: Интернет страницата на Община град Добрич, СМО, анкети, поставяне на нарочни кутии в сградата на Общината и други общодостъпни места за набиране на информация.
4. Изисква информация от Регистър на потенциални носители на званието, който се води системно през годината от длъжностно лице от общинската администрация.
5. Извършва други дейности в тази връзка по нейна преценка.
Чл. 15. Председателят на Общинския съвет град Добрич поставя постъпилите материали на разглеждане от комисията на предварително насрочено заседание на същата:
1. Комисията степенува предложенията според доказания принос на номинираните за издигане авторитета на град Добрич.
2. С тайно гласуване и квалифицирано мнозинство, комисията взема решение и дава до три предложения пред Общински съвет за носител на званието "Почетен гражданин на град Добрич" на базата на оценъчна карта за всеки номиниран от всеки член на комисията.
- ОТ МЕСТНО, НАЦИОНАЛНО ИЛИ МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ Е ПРИНОСЪТ НА НОМИНИРАНИЯ
- ДО КОЛКО НОМИНИРАНИЯТ Е ДОПРИНЕСЪЛ РЕАЛНО ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ДОБРИЧ
- ПРИНОСЪТ НА НОМИНИРАНИЯ ДАЛИ Е В РАМКИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ МУ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ ИЛИ Е НАПРАВЕН В РАМКИТE НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРУД
- СТЕПЕН НА УЧАСТИЕ НА НОМИНИРАНИЯ В ДРУГИ СФЕРИ /ИЗВЪН ТАЗИ, В КОЯТО Е НОМИНИРАН/ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ
Чл. 16. С тайно гласуване и обикновено мнозинство Общински съвет взема решение единствено въз основа на предложенията на комисията.
Чл. 17. Званието може да се присъжда и в изключителни случаи, както и посмъртно в случаите по чл. 4, т. 2. В рамките на една календарна година се присъжда не повече от две звания "Почетен гражданин на град Добрич". Допустимо е и неприсъждане на званието.
Чл. 18. Званието "Почетен гражданин на град Добрич" може да бъде отнето приживе в следните случаи:
1. При извършени действия, уронващи престижа или интересите на Община град Добрич.
2. При извършени престъпления срещу Родината и криминални престъпления.
Чл. 19. Отнемането на званието "почетен гражданин на град Добрич" става с решение на Общински съвет, при квалифицирано мнозинство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този раздел за "Почетен гражданин на град Добрич" е приет с Решение № 44-20/ 30.05.2006 година на Общински съвет град Добрич и отменя раздела за "Почетен гражданин на град Добрич" приет с Решение № 28-12/ 24.02.1998 година и допълнен с Решение № 18-1/ 19.09. 2000 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Критерии /точкова система/ за оценка на приноса на предложените за носител на званието "Почетен гражданин на град Добрич".
2. Оценъчна карта на номинирания.

 


КРИТЕРИИ
/ТОЧКОВА СИСТЕМА/
ЗА ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА НОСИТЕЛ НА ЗВАНИЕТО
"ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДОБРИЧ"

1. От местно, национално или международно значение е приносът на номинирания:
1.1 От местно значение - от 1 до 4 точки
1.2. От национално значение - от 4 до 7 точки
1.3. От международно значение -от 7 до 10 точки

2. До колко номинираният е допринесъл реално за повишаване на качеството на живот на гражданите на Добрич - от 1 до 10 точки.

3. Дали приносът на номинирания е в рамките на професионалните му задължения и ангажименти или е направен в рамките на обществения труд.
3.1. В рамките на професионалните му задължения - от 1 до 5 точки.

3.2. В рамките на обществения труд - от 5 до 10 точки.

4. Степен на участие на номинирания в други сфери /извън, в която е номиниран/ на обществения живот.

4.1. Ако няма участие в други сфери на обществения живот - 0 точки.

4.2. Ако има участие в други сфери на обществения живот - от 1 до 10 точки.

 

 

 

 

ОЦЕНЪЧНА КАРТА
на
...............................................................................................................
/попълва се името на номинирания/

1. От местно, национално или международно значение е приносът на номинирания:

1.1 От местно значение - .........................
/от 1 до 4 точки/

1.2. От национално значение - .....................
/ от 4 до 7 точки/

1.3. От международно значение - ......................
/от 7 до 10 точки/
2. До колко номинираният е допринесъл реално за повишаване на качеството на живот на гражданите на Добрич - .......................
/ от 1 до 10 точки/
3. Дали приносът на номинирания е в рамките на професионалните му задължения и ангажименти или е направен в рамките на обществения труд.
3.1. В рамките на професионалните му задължения - ..................
/от 1 до 5 точки/

3.2. В рамките на обществения труд - .................................
/ от 5 до 10 точки/
4. Степен на участие на номинирания в други сфери /извън тази, в която е номиниран/ на обществения живот.

4.1. Ако няма участие в други сфери на обществения живот - ........
/ 0 точки/

4.2. Ако има участие в други сфери на обществения живот - ........
/ от 1 до 10 точки/


ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:................

ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА:

/ПОДПИС/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 44


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други
21.1 Обсъждане решение на ПК "Търговия, услуги и туризъм" относно търговските обекти, подлежащи на премахване


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 44 - 21.1:

Общински съвет град Добрич иска пълна информация от общинска администрация относно направения списък на обектите по отменения чл. 120 от ППЗТСУ, подлежащи на премахване, критериите, според които са избрани тези обекти и какви мероприятия са проведени на местата, на които са изградени и заради които подлежат на премахване.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 44/30 май 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 44


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2006 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други
21.2 Предложение за въвеждане на електронна система за гласуване в Общински съвет град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 44 - 21.2:


Общински съвет град Добрич дава съгласие за въвеждане на електронна система за гласуване.


ГЛАСУВАЛИ: 38 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

Файлове:

Последна промяна: 17:29:07, 20 Юни 2013
Свали в pdf