Решения от заседание №45 на ОбС на 27.06.2006 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Устно докладване относно работата на ПК "Законност, обществен ред и контрол" във връзка с решение № 44-1 от 30 май 2006 г. на Общински съвет град Добрич.


По първа точка от дневния ред не бе проведено гласуване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, част от двуетажна сграда "Обреден дом", представляващ подземен етаж (бивш стол)

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 2:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА; чл. 69, ал. 1, т. 7, чл. 71 и чл. 72 ЗОС и чл. 3, ал. 1, т. 7; чл. 19 и чл. 20 от Наредбата за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост Общинският съвет - град Добрич, реши:
I. Приема предложението за предоставяне на концесия за част от имот, публична общинска собственост, представляващ подземен етаж /бивш стол за хранене/ в сградата на "Обреден дом":
1. Предмет на концесията - част от имот, публична общинска собственост - представляващ подземен етаж /бивш стол за хранене/ в сградата на "Обреден дом", с площ 455,00 кв.м., за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината, като се запази предназначението му, като обект за обществено хранене.
Идентификация на имота: част от имот публична общинска собственост, находящ се в град Добрич, ЦГЧ, ул. Адриана Будевска, № 1, поземлен имот 72624.623.497.1, кв.26, УПИ IX урбанизирана територия за обществен обект, зона 1. Aкт за публична общинска собственост № 3081/31.03.2006 г.
2. Срок на концесията - 10 /десет/ години.
3. Начин за определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в шестмесечен срок след обнародването на решението за предоставяне на концесията.
4. Годишното концесионно възнаграждение /ГКВ/ да е не по-малко от 5 700 лв.
Концесионното възнаграждение да се актуализира /с натрупване/ всяка година с % на инфлация, посочен от НСИ, както следва:
За 1-та година по договора - ГКВ1 = предложеното на конкурса, но не по-малко от 5 700 лв.
За 2-та година по договора - ГКВ2= ГКВ1 +(ГКВ1* % на инфлация).
За 3-та година по договора - ГКВ3= ГКВ2 +(ГКВ2* % на инфлация).
................................
За 10-та година по договора - ГКВ10= ГКВ9+(ГКВ9* % на инфлация), като се приспадне Гаранцията по т. 7 от настоящото решение /ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.
5. Депозитът за участие в конкурса - да се внесе по сметка на община град Добрич № BG 71 SOMB 9130 33 10000501, банков код SOMBBGSF при Общинска банка АД, клон Добрич, в размер на едно годишно концесионно възнаграждение за имота на концесията.
В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, а депозита на спечелилия участник се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия по т. 7 от настоящото решение. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер, да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
6. Основни права и задължения на концесионера по концесията:
6.1. Да заплаща дължимите концесионни възнаграждения, лихви, неустойки и санкции (ако има такива) при условията и в сроковете предвидени с концесионния договор, съобразени с постигнатите договорености по време на конкурсите, но не по-ниски от изброените в т. 4.
6.2. Да представи комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, като за всяка година по договор след втората се предвидят средства за ремонт и ремонтни дейности.
6.3. Да направи подобрения на стойност не по-малко от 40 000 лв., необходими за преустройство на обекта, в срок до края на първата година от придобиването на концесията, при спазването на всички нормативни изисквания.
6.4. Да изпълнява инвестиционната програма след сключване на договора за предоставяне на концесия през целия срок на концесията, като се предвидят минимално изискуемите по т. 6.3. средства от настоящото решение.
6.5. Да осигури разделно мерене от това на "Обреден дом" ЕООД на изразходваните в обекта на концесия консумативи /ел. енергия, вода и газ/, в срок до 3 месеца от подписване на договора за предоставяне на концесия.
6.6. Да заплаща всички данъци и такси по ЗМДТ.
6.7. Да осигурява сигурна, надеждна и безопасна експлоатация на обекта и съоръженията в него, включително като съблюдава и осигурява спазване на изискванията за противопожарна и аварийна безопасност на територията на целия имот. Да изготви и съгласува с органите на МВР /Областна дирекция "Полиция"/ и ППО /Областна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"/ необходимите инструкции, които да са лесно видими от посетителите при влизането им в обекта.
6.8. Да поддържа обекта в добро техническо и хигиенно състояние. След извършването на преустройството през първата година от действието на концесионния договор да извършва архитектурно-строителни и ремонтни работи, както и промени в инсталациите в обекта само с писмено разрешение на концедента и след разработване на проект, който се съгласува по надлежния ред.
6.9. Да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията, като обект за обществено хранене.
6.10. Да осъществява търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината.
6.11. Да не преотстъпва ползването на обекта на други лица.
6.12. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатация на обекта, вкл. охрана.
6.13. Да изпълнява програмата за трудова заетост през целия срок на концесията, като до края на 1-вата година разкрие минимум 6 работни места и ги запази до края на срока на действие на договора за предоставяне на концесия.
6.14. Да сключва ежегодно задължителните застраховки по ЗОС, в полза на Община град Добрич, след като съгласува с концедента всички застрахователни рискове, като ежегодно извършва плащане по тях в пълния им размер.
6.15. Да изготви и представи писмен отчет пред концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения в срок до 30 /тридесет/ дни от изтичане на всяка година по договора.
6.16. Да уведоми концедента при възникването на нови обстоятелства, относно съдебната регистрация на концесионера като търговец, в срок от 1 /един/ месец от настъпването им, като представи в общината актуално удостоверение за съдебна регистрация.
6.17. Да предаде на концедента обекта в състояние годно за ползване и експлоатация при прекратяване или изтичане срока на концесионния договор.
6.18. Да спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписването на договора за предоставяне на концесия.
6.19. Да осигури нормалното функциониране на канализацията на обекта, с оглед съществуващата денивелация с градската канализация.
7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в концедента за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася в откритата набирателна сметка за депозити и гаранции на община град Добрич при Общинска банка АД, клон Добрич.
8. Гаранцията за изпълнение на задължението на концесионера за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора.

9. Санкции за неизпълнение:
9.1. При неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. 6.3 и 6.4 (мин. инвестиции) се налага санкция в размер на 50 % от невложените инвестиции за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условията на посочените точки да се наложи 100 % санкция от невложените инвестиции за съответния период.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се прекрати договора за концесия.
9.2. При неизпълнение на условията заедно или поотделно по: т. 6.5.; 6.7.; 6.8.; 6.10.; 6.12.; 6.14.; 6.16. и 6.18 от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионно възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условията на посочените точки да се наложи санкция в размер на 100 % от годишното концесионно възнаграждение.
При трето неизпълнение или неспазване на условията на посочените точки да се прекрати договора за концесия.
9.3. При неспазване или неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. 6.9. и 6.11. от настоящото решение да се наложи освен санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение и да се прекрати договора за концесия, а в случаите на неизпълнение на т. 6.17. да се наложи санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение.
9.4. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.13. за всяко неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока концесионерът дължи на концедента неустойка в размер на 150 % от минималната работна заплата за страната.
9.5. При неспазване или неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. 4 и т. 6.1. (заплащане на годишното концесионно възнаграждение) се налагат следните санкции:
9.5.1. При забавено изпълнение на задължения за плащане в срок до 30 дни, неизправната страна дължи законна лихва.
9.5.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 (тридесет) дни, концесионерът дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, за всеки ден след тридесетия, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период.
9.5.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по договора за предоставяне на концесия за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно договора без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
10. Други изисквания:
10.1. Всички извършени първоначални подобрения в имота, предмет на концесията и всички последващи подобрения в него са за сметка на концесионера, за което концедента не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора.
10.2. Концесионерът няма право да се разпорежда и обременява концесията и свързаните с нея други права.
10.3. Приращенията върху имоти и вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, са общинска собственост.
10.4. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия са:
- размер на годишното концесионно възнаграждение - 60 %;
- комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията - размер и срок на инвестициите, в която за всяка година по договор след втората се предвиждат средства за ремонт и ремонтни дейности - 40 %.
10.5. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия: а/ с изтичане на срока; б/ с погиване на имота на концесия; в/ при обективна невъзможност за използване на имота; г/ при смърт на физическото лице - концесионер, или при прекратяване на юридическото лице - концесионер, освен ако Общинският съвет реши договорът да бъде продължен с правоприемник; д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност; е/ по взаимно съгласие, постигнато между страните; ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение; з/ при неспазване на задълженията посочени в настоящото решение; и/ при други, определени в договора за предоставяне на концесия и от закона основания.
При прекратяване на договора поради смърт на физическо лице концесионер, поради прекратяване на юридическото лице концесионер и поради влязло в сила решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност общината има правата на привилегирован кредитор.

II. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници:
1. арх. Емилия Добрева;
2. Тодор Димитров;
3. Пламен Добрев.
III. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на решенията.
ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху част от нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващ част от градски парк "Свети Георги": първа и втора част от езерото

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 3:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7; чл. 71 и чл. 72 ЗОС и чл. 3, ал. 1, т. 7; чл. 19 и чл. 20 от Наредбата за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост Общинският съвет - град Добрич, реши:
I. Допълва решение № 43-1/25.04.2006 г. на Общински съвет град Добрич за откриване на процедура за предоставяне на концесия в точка 1 от решението, като след изречение "В прилежащата площ в размер на 34 918 кв.м концесионерът НЯМА ПРАВО да осъществява търговска дейност", с израза "с изключение на открити обекти за спортни и културни развлечения и забави (концертни естради, летни амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), които общо може да заемат площ не повече от 10 на сто от територията /Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от министерство на регионалното развитие и благоустройството/." Приема предложението за предоставяне на концесия за част от имот, публична общинска собственост:
1. Предмет на концесията - част от имот публична общинска собственост, представляващ част от градски парк "Свети Георги", град Добрич, находящ се в кв.1, УПИ /парцел/ I по плана на градски парк, град Добрич - първа и втора част на езерото в размер на 13 827 кв. м., съгласно приложената скица, за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината, като се запази предназначението на частите - езеро /изкуствена водна площ - изкуствено езеро/.
Концесионерът се задължава да поддържа прилежащата площ в размер на 34 918 кв.м. / в т.ч. не са включени площите на първа и втора част на езерото/, съгласно приложената скица като осъществи следните дейности:
- реконструкция на алейната мрежа и настилките;
- осветяване на алеите;
- обогатяване на декоративната растителност и нейното поддържане.
В прилежащата площ в размер на 34 918 кв.м. концесионерът НЯМА ПРАВО да осъществява търговска дейност, с изключение на открити обекти за спортни и културни развлечения и забави (концертни естради, летни амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), които общо може да заемат площ не повече от 10 на сто от територията /Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството). Наличните сондажи в прилежащата площ са собственост на Община град Добрич и не са предмет на концесията. Градският парк "Свети Георги" е публична общинска собственост с Акт № 1025 от 10.06.1999 г.
2. Срок на концесията - 30 /тридесет/ години.
3. Начин за определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в шестмесечен срок след обнародването на решението за предоставяне на концесията.
4. Годишното концесионно възнаграждение /ГКВ/ да е не по-малко от 450 лв.
Концесионерът се освобождава от задължението да плаща годишно концесионно възнаграждение не повече от 1 година от подписване на концесионния договор, т. е. гратисният период е 1 година.
След изтичане на гратисния период размерът на годишното концесионно възнаграждение /ГКВ/ е, както следва:
За 2-та година по договора - ГКВ2= предложеното на конкурса, но не по - малко от посоченото по т. 4, т.е. не по-малко от 450 лева;
За 3-та година по договора - ГКВ3= ГКВ2 +(ГКВ2*% на инфлация),
За 4-та година по договора - ГКВ4= ГКВ3 +(ГКВ3*% на инфлация),
...
За 30-та година по договора - ГКВ30= ГКВ29+(ГКВ29*% на инфлация), като се приспадне гаранцията по т. 7 от настоящото решение /ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.
5. Депозитът за участие в конкурса - да се внесе по сметка на Община гр. Добрич № BG 71 SOMB 9130 33 10000501, банков код SOMBBGSF при Общинска банка АД, клон Добрич, в размер на едно годишно концесионно възнаграждение.
В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, а депозита на спечелилия участник се задържа, като гаранция за сключване на договора и се прихваща от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия по т. 7 от настоящото решение. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба, срещу решението на кмета за избор на концесионер, да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
6. Основни права и задължения по концесията:
Общи права и задължения на концесионера:
6.1. Да заплаща дължимите концесионни възнаграждения, лихви, неустойки и санкции (ако има такива) при условията и в сроковете предвидени с концесионния ДОГОВОР, съобразени с постигнатите договорености по време на конкурсите, но не по-ниски от изброените в т. 4.
6.2. Да представи комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, като за всяка година по договор се предвидят и средства за ремонт и ремонтни дейности.
6.3. Да направи подобрения на стойност не по-малко от 666 000 лв. без ДДС, необходими за преустройство на обекта, в срок до:
- края на първата година от придобиването на концесията - 100 000 лв. без ДДС;
- края на втората година от придобиването на концесията - 53 000 лв. без ДДС;
- края на третата година от придобиването на концесията - 56 000 лв. без ДДС;
- края на четвъртата година от придобиването на концесията - 50 000 лв. без ДДС;
- края на петата година от придобиването на концесията - 19 000 лв. без ДДС;
- края на шестата година от придобиването на концесията - 100 000 лв. без ДДС;
- за всяка следваща година от придобиване на концесията - по 12 000 лв. без ДДС
за разходи по поддържане на прилежащата площ,
при спазване на всички нормативни изисквания.
6.4. Да изпълнява инвестиционната програма след сключване на договора за предоставяне на концесия през целия срок на концесията, като се предвидят минимално изискуемите по т. 6.3. средства от настоящото решение.
6.5. Да изготви и представи за разглеждане и одобрение от ОбСУТ при Община град Добрич технически проект за ремонт и реконструкция на територията, предмет на договора, включително езерото.
6.6. Да съобрази и разработи техническият проект на база съществуващ паркоустройствен проект на Градски парк „Св. Георги", като се спази Закона за авторското право и сродните му права.
6.7. Всички действия свързани със строително-ремонтни работи на територията, предмет на договора за предоставяне на концесия да стават въз основа на одобрения технически проект и след издаване на строително разрешение от Община град Добрич.
6.8. Да спазва всички нормативни документи, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти (паметници на културата), националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
6.9. В срок до края на първата година по договора да реализира ремонт на I-ва част на изкуственото езеро.
6.10. В срок до края на втората година по договора да направи ремонт на осветлението на територията, предмет на договора.
6.11. В срок до края на третата година по договора да реализира ремонт на алейна мрежа в територията, предмет на договора и постави парковата мебел /пейки, кошчета за смет и др./.
6.12. В срок до края на четвъртата година по договора да довърши ремонта на алейна мрежа в територията, предмет на договора и постави допълнително паркова мебел /пейки, кошчета за смет и др./.
6.13. В срок до края на петата година по договора да извърши реконструкция на зелените площи и декоративната растителност.
6.14. В срок до края на шестата година по договора да реализира ремонт на II-ра част на изкуственото езеро.
6.15. Да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията.
6.16. Да не преотстъпва ползването на обекта на други лица.
6.17. Да поставя рекламни и информационни елементи /табла, постери, стикери, фирмени надписи и др./, съгласно изискванията на "Наредба за разполагане на рекламно - информационни елементи на територията на Община град Добрич".
6.18. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта, вкл. охрана.
6.19. Да изпълнява програмата за трудова заетост през целия срок на концесията, като до:
-края на 1-вата година да разкрие минимум 1 работно място;
-края на 2-рата година да разкрие минимум още 1 работно място;
-края на 3-тата година да разкрие минимум още 1 работно място;
-края на 4-тата година да разкрие минимум още 1 работно място;
-края на 5-тата година да разкрие минимум още 1 работно място;
-края на 6-тата година да разкрие минимум още 1 работно място;
или общо минимум 6 работни места /средносписъчен бр./ след 6-тата година по договора за предоставяне на концесия и ги запази до края на срока по договора.
6.20. Да сключва ежегодно задължителните по ЗОС застраховки за своя сметка и в полза на Община град Добрич за обектите на територията на първа и втора част на езерото, след като съгласува с концедента всички застрахователни рискове, като ежегодно извършва плащане по тях в пълния им размер. Да заплаща всички данъци и такси по ЗМДТ.
6.21. Да изготви и представи писмен отчет пред концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения в срок до 30 /тридесет/ дни от изтичане на всяка година по договора.
6.22. Да уведоми концедента при възникването на нови обстоятелства относно съдебната регистрация на концесионера като търговец, в срок от 1 /един/ месец от настъпването им, като представи в Общината актуално удостоверение за съдебна регистрация.
6.23. Да предаде на концедента обекта в състояние годно за ползване и експлоатация при прекратяване или изтичане срока на концесионния договор.
6.24. Да спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписването на договора за предоставяне на концесия.
Задължения на концесионера свързани с първа и втора част на изкуственото езеро:
6.25. Да изпълни за своя сметка поетапен ремонт /съгласно проекта/ на частите от езерото, предмет на концесията.
6.26. Да се грижи и извършва текущ ремонт на частите от езерото, предмет на концесията.
6.27. Да поеме всички разходи по пълнене на частите от езерото, предмет на концесията.
6.28. Ежегодно, в началото на пролетно - летния сезон, да източва и почиства за своя сметка частите от езерото, предмет на концесията.
6.29. Да извършва текущо почистване на частите от езерото, предмет на концесията от плаващи отпадъци и паднали клони.
6.30. Да обозначи с табели, забрана за къпането в частите от езерото, предмет на концесията.
6.31. С проекта да се определят местата за разполагане на обекти от типа на воден бар, пристан за водни колелета и лодки, водни развлекателни съоръжения или др. съоръжения на територията на частите от езерото, предмет на концесията.
6.32. Да поеме всички разходи по допълване на частите от езерото, предмет на концесията.
6.33. Да осигури необходимите безопасни условия при евентуално използване на частите от езерото, предмет на концесията, през зимния период за ледена пързалка.
Задължения свързани с прилежащите площи
6.34. Да изпълни ремонт на алейната мрежа в територията, предмет на договора, съгласно проекта на Градски парк „Св. Георги".
6.35. Да изгради алейно и парково осветление в територията, предмет на договора, съгласно одобрен проект.
6.36. Да реконструира зелените площи и декоративната растителност в територията, предмет на договора.
6.37. Да поддържа за своя сметка тревните и цветни площи на територията, предмет на договора - косене, зацветяване, окопаване и др.
6.38. Да постави градински пейки по одобрен детайл от проектанта на Градски парк „Св. Георги".
6.39. Да поддържа инфраструктурата и парковата мебел за периода на концесията /включително и мостчетата/.
6.40. Да пази и се грижи за съществуващата дървесна и храстова растителност.
6.41. Всички необходими действия свързани с растителността да стават след писмено уведомяване на Община град Добрич, съгласуване на последващите действия и спазване на нормативната уредба.
6.42. Да мете и поддържа чисти алеите на територията, предмет на договора.
6.43. Концесионера да организира извозването на отпадъците от поддържането на територията на място определено от Община град Добрич или като заплаща ежегодно необходимата такса за организирано сметоизвозване в Община град Добрич.
6.44. Да почиства алеите в територията, предмет на договора, от сняг през зимния период.
6.45. Да почиства периодично коригираното дере на река Добричка, като извозването на отпадъците става на място определено от Община град Добрич.
6.46 Концесионерът НЯМА ПРАВО :
6.46.1. Да изгражда ограда и да огражда обекта, предмет на концесията и прилежащата площ.
6.46.2. Да изгражда бариери и да въвежда пропускателен режим до обекта, предмет на концесията и прилежащата площ.
6.46.3. Да отдава под наем, да извършва съвместна или друг вид дейност, с която може да се преотстъпи ползването на обекта, предмет на концесията и прилежащата площ.
6.46.4. Да покрива коригираното дере.
6.46.5. На свободно движение на МПС в района предмет на договора, с изключение на достъпа до паркинга към ресторант „Лебед".
6.46.6. Да допуска къпане в изкуственото езеро.
6.46.7. В прилежащата площ в размер на 34 918 кв.м. да осъществява търговска дейност, с изключение на открити обекти за спортни и културни развлечения и забави (концертни естради, летни амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), които общо може да заемат площ не повече от 10 на сто от територията /Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството).
7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в концедента за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася в откритата за целта набирателна сметка за депозити и гаранции на Община град Добрич при Общинска банка АД, клон Добрич.
8. Гаранцията за изпълнение на задължението на концесионера за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора.
9. Санкции за неизпълнение:
9.1. При неизпълнение на условията по т. 6.3 и/или 6.4 (мин. инвестиции) се налага санкция в размер на 50 % от невложените инвестиции за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условията на посочените точки да се наложи 100 % санкция от невложените инвестиции за съответния период.
При трето неизпълнение или неспазване на условията на посочените точки да се прекрати договора за концесия.
9.2. При неизпълнение на условията заедно или поотделно по: т. 6.5; 6.6; 6.7; 6.9; 6.10; 6.11; 6.12; 6.13; 6.14; 6.17; 6.18; 6.20; 6.22; 6.23; 6.24; 6.25; 6.26; 6.27; 6.28; 6.29; 6.30; 6.31; 6.32; 6.33; 6.34; 6.35; 6.36; 6.37; 6.38; 6.39; 6.40; 6.41; 6.42; 6.43; 6.44 и 6.45 от настоящото решение се налага санкция в размер на 100 % от годишното концесионно възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условията на посочените точки да се наложи санкция в размер на 200 % от годишното концесионно възнаграждение.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се прекрати договора за концесия.
9.3. При неспазване или неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. 6.8; 6.15; 6.16; 6.46.1; 6.46.2; 6.46.3; 6.46.4; 6.46.5; и 6.46.7 от настоящото решение да се наложи освен санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение и писмено предупреждение за прекратяване на договора за предоставяне на концесия. При неизпълнение на указанията да се прекрати договора за предоставяне на концесия.
9.4. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.19. за всяко неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока концесионерът дължи на концедента неустойка в размер на 150 % от минималната работна заплата за страната.
9.5. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 4 и/или т. 6.1. (заплащане на годишното концесионно възнаграждение) се налагат следните санкции:
9.5.1. При забавено изпълнение на задълженията за плащане в срок до 30 дни, неизправната страна дължи законна лихва.
9.5.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията за плащане за повече от 30 (тридесет) дни, концесионерът дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, за всеки ден след тридесетия, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период.
9.5.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по договора за предоставяне на концесия за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно договора без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
10. Други изисквания:
10.1. Всички първоначално извършени подобрения в имота на концесията и всички последващи подобрения в него са за сметка на концесионера, за което концедентът не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора.
10.2. Приращенията върху имоти и вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, са общинска собственост.
10.3. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия са:
- размер на годишното концесионно възнаграждение - 20 %;
- комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията - размер и срок на инвестициите, в която за всяка година по договор се предвидят и средства за ремонт и ремонтни дейности - 80 %.
10.4. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия: а/ с изтичане на срока; б/ с погиване на имота на концесия; в/ при обективна невъзможност за използване имота на концесия или за осъществяване на дейността; г/ при смърт на физическото лице - концесионер, или при прекратяване на юридическото лице - концесионер, освен ако общинският съвет не реши договорът да бъде продължен с правоприемник; д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност; е/ по взаимно съгласие, постигнато между страните; ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение; з/ при неспазване на задълженията посочени в настоящото решение; и/ при други, определени в договора за предоставяне на концесия и от закона основания.
При прекратяване на договора поради смърт на физическо лице концесионер, поради прекратяване на юридическото лице концесионер и поради влязло в сила решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност общината има правата на привилегирован кредитор.
II. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници:
1.арх. Емилия Добрева;
2.Тодор Димитров;
3.Пламен Добрев.
III. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

Поименно писмено гласували: 26 "за", 13 "против", 2 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху 7 обекта /спирки/, публична общинска собственост, град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 4 :


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7 и чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 1, т. 7; чл. 19 и чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от НРУПКИПОС:
I. Приема предложението за предоставяне на концесия върху 7 обекта /спирки/, публична общинска собственост:
1. Предмет на концесията - обекти, публична общинска собственост 7 обекта /спирки/, град Добрич за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на Общината, при запазване предназначението им като спирки:
 по ул. "Ген. Гурко" /до Дом Паметник "Йордан Йовков"/, площ на павилиона 6 кв.м. /лице 3 м/, а на подслона - 8 кв.м. /лице 4 м/;
 по ул. "Батовска" /старото обръщало/ - ЖК "Добротица", площ на павилиона 6 кв.м. /лице 3 м/, а на подслона - 8 кв.м. /лице 4 м/;
 по ул. "Отец Паисий" /до "Стоматологичен център I - Добрич" ЕООД/, площ на павилиона 6 кв.м. /лице 3 м/, а на подслона - 6 кв.м. /лице 3 м/;
 по бул. "Русия" /до СОУ "Св. Кл. Охридски"/, площ на павилиона 4 кв.м. /лице 2 м/, а на подслона - 6 кв.м. /лице 3 м/;
 по ул. "Димитър Ковачев" /пред бл. 44/, площ на павилиона 4 кв.м. /лице 2 м/, а на подслона - 6 кв.м. /лице 3 м/;
 по бул. "Tрети март" до Летен театър, площ на павилиона 4 кв.м. /лице 2 м/, а на подслона - 6 кв.м. /лице 3 м/;
 по бул. "Tрети март" срещу Летен театър, площ на павилиона 4 кв.м. /лице 2 м/, а на подслона - 6 кв.м. /лице 3 м/.
Обект на концесията представлява единствено и само терена, без изградените постройки върху него. Общинските постройки ще се демонтират за сметка на концесионера, като материалите от демонтажа се предадат на Общината.
Обектите не подлежат на актуване на основание чл. 56, ал. 2 от ЗОС.
2. Срок на концесията - 15 /петнадесет/ години.
3. Начин на определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в шестмесечен срок от обнародването на решението за предоставяне на концесия.
4. Годишното концесионно възнаграждение за обекта на концесията да е не по-малко от:
 по ул. Ген. Гурко /до Дом Паметник "Йордан Йовков"/ - 820 лева;
 по ул. "Батовска" /старото обръщало/ - ЖК "Добротица" - 1300 лева;
 по ул. "Отец Паисий" /до "Стоматологичен център I-Добрич" ЕООД/ - 1600 лева;
 по бул. "Русия" /до СОУ "Св. Кл. Охридски"/ - 890 лева;
 по ул. "Димитър Ковачев" /пред бл. 44/ - 830 лева;
 по бул. "Tрети март" до Летен театър - 460 лева;
 по бул. "Tрети март" срещу Летен театър - 720 лева.
4.1. Концесионното възнаграждение се актуализира /с натрупване/ всяка година с инфлацията %, посочена от НСИ, както следва:
За 1-та година по договора ГКВ1 = предложеното на конкурса;
За 2-та година по договора ГКВ2 = ГКВ1+(ГКВ1*инфлацията в %);
За 3-та година по договора ГКВ3 = ГКВ2+(ГКВ2*инфлацията в %);
................................................................................................
За 15-та година по договора ГКВ15 = ГКВ14+(ГКВ14*инфлацията в %) - Гаранцията по т. 7 от настоящото решение /ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.
Концесионното възнаграждение следва да се плаща по сметка на Община град Добрич IBAN: BG 06 SOMB 9130 84 10000644, Код за вид плащане: 44 57 00, Код: SOMBBGSF, при Общинска банка АД, клон Добрич или в касата на Общината в Центъра за услуги и информация - работно място "Каса".
5. Депозитът за участие в конкурса да се внесе по сметка на Община град Добрич IBAN: BG 71 SOMB 9130 33 10000501, Код: SOMBBGSF при Общинска банка АД, клон Добрич или в касата на общината в Центъра за услуги и информация - работно място "Каса", в размер на едно годишно концесионно възнаграждение за съответния обект на концесията.
В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, като депозита на спечелилия участник се задържа и се счита като гаранция за сключване на договора и се прихваща от годишното концесионно възнаграждение за последната година след сключване на договора за концесия. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на Кмета за избор на концесионер да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
6. Основни права и задължения на концесионера по концесията:
6.1. Концесионерът да заплаща дължимите концесионни възнаграждения. Да заплаща лихви, неустойки и санкции при условията и в срока описани в концесионния договор;
6.2. Да запази предмета на дейност на обекта за целия срок на концесията, при запазване предназначението на обекта непроменен като спирка;
6.3. Да се поставят преместваеми павилион с подслон за спирка по одобрен модел с протокол № 38/1999 г. на АГК. Да се спазят изискванията на Наредба № 6/26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;
6.4. Да поддържа:
6.4.1. обекта на концесия в образцов вид /павилиона с подслона за спирка/ за целия срок на концесията;
6.4.2. района и зелените площи около обекта на концесия в образцов вид, на разстояние от спирката /павилиона и подслона за спирка/ до уличното платно и странично 2 метра от спирката /павилиона и подслона за спирка/ през целия период на концесията, както и да го благоустроява;
6.4.3. обекта на концесия - павилиона с подслона за спирка, осветени вечер, за целия период на концесия;
6.4.4. Концесионерът да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти (паметници на културата), националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
6.5. Да осигури място за поставяне на маршрутни разписания; да се осигури най-малко едно място за сядане и едно място за инвалидна количка; да се подмени настилката пред спирката до една година от подписване на договора за концесия и я поддържа за целия период на концесия и др. съобразени с Наредба № 6/26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии /в сила от 16.01.2004 г./;
6.6. До края на първата година по договора за концесия в обекта на концесията трябва да се вложат еднократни средства за закупуване и монтиране на одобрен модел спирка, изграждане на инфраструктура към нея, като инвестицията е на стойност не по-малка от:
 по ул. Ген. Гурко /до Дом Паметник "Йордан Йовков"/ - 10 000 лева;
 по ул. "Батовска" /старото обръщало/ - ЖК "Добротица" - 10 000 лева;
 по ул. "Отец Паисий" /до "Стоматологичен център I - Добрич" ЕООД/ - 9 000 лева;
 по бул. "Русия" /до СОУ "Св. Кл. Охридски"/ - 9 000 лева;
 по ул. "Димитър Ковачев" /пред бл. 44/ - 9 000 лева;
 по бул. "Tрети март" до Летен театър - 8 000 лева;
 по бул. "Tрети март" срещу Летен театър - 8 000 лева.
6.7. Да изпълнява представената комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, както и предвидените за всяка година средства за ремонтни дейности, конкретно посочени в предложението на концесионера, което е неразделна част от договора за концесия, но не по-малки от посочените в т. 6.6 от настоящето решение;
6.8. Концесионерът се задължава:
6.8.1. преди подаване на документите в съда, относно промяна на съдебната му регистрация като търговец да уведоми концедента, за получаване на решение на ОбС да бъде или не продължен договора с правоприемника;
6.8.2. при възникване на новите обстоятелства, относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми концедента в срок от една седмица от настъпването им, като представи в Общината съдебно решение и актуално удостоверение за съдебна регистрация;
6.9. Да предаде на Общината обекта /павилион и подслон за спирка/ годен за експлоатация при прекратяване или изтичане на срока на концесията;
6.10. Да поставя рекламни и информационни системи /табла, постери, стикери, фирмени надписи и др./ съгласно изискванията на "Наредба за разполагане на рекламно - информационни елементи на територията на Община град Добрич";
6.11. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта;
6.12. Да осигурява със собствени средства охрана на обекта;
6.13. Концесионерът ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община град Добрич, след като съгласува с концедента всички застрахователни рискове, като ежегодно в срок до 31 януари извършва плащане по тях в пълния им размер. Да заплаща всички припадащи се данъци и такси по ЗМДТ за своя сметка;
6.14. До 30 /тридесет/ дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения;
6.15. Да разкрие до края на 1-та година в обекта на концесия поне едно работно място, което ще запази до края на срока по договора за предоставяне на концесия;
6.16. Да спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписване на договора за предоставяне на концесия;
6.17. Да не преотстъпва ползването на обекта от други лица.
7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в концедента за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася в откритата за целта сметка за депозити и гаранции на Община град Добрич IBAN: BG 71 SOMB 9130 33 10000501, Код: SOMBBGSF при Общинска банка АД, клон Добрич.
8. Гаранцията за изпълнение на задължението на концесионера за плащане на концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора.
9. Санкции за неизпълнение:
9.1. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 4 и т. 6.1, от настоящия договор /заплащане на годишното концесионно възнаграждение/ се налагат следните санкции:
9.1.1. При забавено изпълнение на задълженията за плащане в срок до 30 дни, концесионерът дължи законната лихва.
9.1.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията за плащане по настоящото решение за повече от 30 /тридесет/ дни, концесионерът дължи неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет на сто/ на ден, за всеки ден след тридесетият, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период.
9.1.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по настоящото решение за повече от 60 /шестдесет/ дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно договора без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
9.2. При неизпълнение на настоящото решение изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията.
9.3. При системно неизпълнение на настоящото решение или при неизпълнение на задълженията след като концесионера е неизправна страна и е бил поканен за доброволно изпълнение, концедента има право да задържи внесените гаранции и да прекрати договора с едностранно предизвестие.
9.4. При неизпълнение или неспазване на условията по т. 6.6 и 6.7 от настоящото решение /заедно или поотделно/ концесионерът дължи на концедента неустойка в размер на 50 % от невложените инвестиции или средства за ремонт за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условията на посочените точки да се наложи 100 % санкция от невложените инвестиции или средства за ремонт за съответния период.
При трето неизпълнение или неспазване на условията на посочените точки да се прекрати договора за концесия.
9.5. При неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. 6.4, 6.5, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 и 6.16 от настоящия договор се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионно възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условията на посочените точки да се наложи санкция в размер на 100 % от годишното концесионно възнаграждение.
При трето неизпълнение или неспазване на условията на посочените точки да се прекрати договора за концесия.
9.6. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.2, 6.3 и 6.17 от настоящото решение да се наложи санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение и да се прекрати договора за концесия, а в случаите на неизпълнение на т. 6.9 от настоящото решение да се наложи една санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение.
9.7. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.15 от настоящото решение за неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока концесионерът дължи на концедента неустойка в размер на 150 % от минималната работна заплата за страната.
10. Други изисквания:
10.1. Изграждането на обекта на концесии и всички последващи подобрения в него са за сметка на концесионера, за което концедента не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора;
10.2. Приращенията върху имоти и вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост;
10.3. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат:
- размер на годишното концесионно възнаграждение - 90 %;
- комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, размер и срок на инвестициите, в която за всяка година по договор след втората се предвиждат средства за ремонт и ремонтни дейности - 10 %;
10.4. Договорът за концесия да се прекрати при следните условия: а/ с изтичане на срока; б/ с погиване на обекта на концесия; в/ при обективна невъзможност за използване обекта на концесия или за осъществяване на дейността; г/ при смърт на физическото лице - концесионер, или при прекратяване на юридическото лице - концесионер, освен ако общинският съвет не реши договорът да бъде продължен с правоприемник; д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера; е/ по взаимно съгласие, постигнато между страните; ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение; з/ при неспазване на задълженията по т. 6, 7 и 8 от настоящото решение; и/ при други, определени в настоящия договор и от закона основания.
При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" Общината има правата на привилегирован кредитор.

II. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници:
1. Нигохос Хубесерян
2. Велислав Даскалов
3. Пламен Добрев

III. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на решението.
Гласували: 34 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за общински нежилищен обект, публична общинска собственост - спирка

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 5 :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7 ЗОС, чл. 3, ал. 1, т. 7 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост, Общински съвет град Добрич, реши:
I. Открива процедура за предоставяне на концесия за срок от 15 /петнадесет/ години, за обект, публична общинска собственост:
- спирка находяща се в североизточната част на поземлен имот 72624.436.1 - "Гробищен парк", град Добрич, с площ на павилиона 6 кв.м. /лице - 3м./ и на подслона 6 кв.м. /лице - 3м./, съгласно скица и виза на главния архитект на общината, за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на Общината, при запазване предназначението й като спирка.
II. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на решението.

Гласували: 34 "за", 0 "против", 1 "въздържал се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно обособяване на имот с площ от 7 дка от поземлен имот с идентификатор № 72624.615.80 - разсадник по КК на град Добрич за изграждане на приют за кучета.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 6:


Общински съвет град Добрич възлага на кмета на Община град Добрич да се проучат възможностите за обособяването на 8 дка от имота, разположен западно от "Феникс-ресурс" АД или за друг подходящ терен за изграждане на Приют за кучета и да докладва на следващото заседание на Общински съвет град Добрич.

Гласували: 27 "за", 1 "против", 4 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне на приоритетност на проект "Изграждане на канализация в кв. "Изгрев" град Добрич".

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 7 :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общински съвет град Добрич определя като приоритетен обект за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда изграждането на канализация в кв. "Изгрев" град Добрич.

Гласували: 25 "за", 0 "против", 1 "въздържал се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно замяна на дълг срещу собственост между Община град Добрич и "Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич за задълженията им към "Електроразпределение Варна" ЕАД, клон Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 45 - 8 :

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с § 4, ал. 1 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, Общински съвет град Добрич изменя решение 33-10/20.09.2005 година в частта му на цената на общинските трафопостове, която е 469806 лева с ДДС се коригира, както следва:
1. ТП 223 "Добротица" - 63413 лв.
2. МТП ЖСК "Елпром" 9 - 31000 лв.
3. ТП "Простор" - 64260 лв.
4. Дом "Стари хора" - 71920 лв.
5. ТП "Разсадника" - 48500 лв.
6. ТП "Здравец" - 26700 лв.
7. ТП "Дуранкулак" - 28500 лв.
8. ТП "Градско благоустрояване" - 26293 лв.
Общо 360586 лева без ДДС.
ІІ. Възлага на кмета на Общината и управителя на "Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич последващите съгласно закона действия.

Гласували: 30 "за", 0 "против", 2 "въздържали се" .


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за замяна на общински имот по бул. "Русия" 144 с имот частна собственост по бул. "Русия" 148


С 13 гласа "за", 5 "против", 16 "въздържали се" решението за замяна на общински имот по бул. "Русия" 144 с имот частна общинска собственост по бул. "Русия" 148 НЕ БЕ ПРИЕТО.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.


ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. "Устрем" 1 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 10:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 ЗОС във връзка с чл.36 ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Коста Милев Костов, ЕГН 3403237906 в ПИ 72624.615.3306 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ ХVII-3306, кв. 570 по действащия план на ЖК "Русия 2" чрез продажба частта на Община град Добрич от 110 /Сто и десет/ кв.м., актувана с АОС Nо 3139/13.06.2006 г. за сумата от 9790 /Девет хиляди седемстотин и деветдесет/ лева (89 лв/кв.м.).
2. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

Гласували: 29 "за", 2 "против", 4 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.


ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. "Първомайска" 26 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 11:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 ЗОС във връзка с чл.36 ЗС и чл.42, ал.1, т.2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Енгин Ниязиев Мустанов, ЕГН 7506248000 и Анастасия Василева Вълкова в ПИ 72624.617.781 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ III-781, кв.648 по действащия план на ЖК "Русия 3,4" чрез продажба частта на Община град Добрич от 47 /Четиридесет и седем/ кв.м., актувана с АОС Nо 3138/12.06.2006 г. за сумата от 4183 /Четири хиляди сто осемдесет и три/ лева (89 лв/кв.м.).
2. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

Гласували: 30 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.


ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. "Горчиви чешми" 3 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 12:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 ЗОС във връзка с чл.36 ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Андрей Апостолов Бонев, ЕГН 4306248029 в ПИ 72624.607.966 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ II-966, кв. 69 по действащия план на ЖК "Север 2" чрез продажба частта на Община град Добрич от 151 /Сто петдесет и един/ кв.м., актувана с АОС Nо 1388/12.12.2000 г. за сумата от 15 100 /Петнадесет хиляди и сто/ лева (100 лв/кв.м.).
2. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

Гласували: 21 "за", 1 "против", 6 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.


ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. "Петрохан" 7 кв. "Рилци" - частна общинска собственост

 

С 10 гласа "за", 10 "против" и 17 "въздържали се" предложението за прекратяване на съсобственост в имот по ул. "Петрохан" 7 кв. "Рилци" - частна общинска собственост НЕ БЕ ПРИЕТО.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.


ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. "Теменуга" 40 - частна общинска собственост


С 0 гласа "за", 6 "против" и 21 "въздържали се" предложението за прекратяване на съсобственост в имот по ул. "Теменуга" 40 - частна общинска собственост НЕ БЕ ПРИЕТО.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне състав на комисията за провеждане конкурс за управители на "Обреден дом" ЕООД, "Общински пазари" ЕООД и "Спортни имоти" ЕООД град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 45 - 15:

1.Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.24, ал. 1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества одобрява комисия за провеждане конкурс за управители на "Обреден дом" ЕООД, "Общински пазари" ЕООД и "Спортни имоти" ЕООД град Добрич в състав:
Председател: Зам.-кмет на Община град Добрич
Секретар: Служител от Общинска администрация
и членове: 1. Валентин Николов - Председател на ПК "Търговия, услуги и туризъм" - гласували 31 "за"
2. Марин Джамбазов - Председател на ПК "Промишленост, земеделие и трудова заетост" - гласували 24 "за"
3. Камелия Койчева - Председател на ПК "Култура, вероизповедания и етнически въпроси" - гласували 24 "за"
4. Йордан Йорданов - Председател на ПК "Спорт и младежки дейности" - гласували 32 "за"
5. Николай Николов - общински съветник - гласували 34 "за"
6. Ивелин Пейчев - общински съветник - гласували 25 "за"
7. Правоспособен юрист от Община град Добрич.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

Гласували (за числения състав на комисията): 28 гласа "за", 3 "против" и 5 "въздържали се"

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.


ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 33-4 / 21.09.2001 г.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 45 - 16:

(Депозирана жалба от Общински съвет град Добрич срещу решение № 77 от 03.05.2007 година на ДОС )
(в частта по § 5, с който се изменя и допълва член 13 от Наредбата)

Общински съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация приема следните изменения и допълнения в Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 33-4/21.09.2001 год.


§ 1. В чл.1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на ал.1 се изменя по следния начин:
ал.1 "Тази Наредба определя условията и реда за поставяне и премахване на преместваемите обекти на територията на Община град Добрич, съгласно чл.56 от ЗУТ.
2. Досегашният текст на ал.2 се отменя, като новият текст е със следното съдържание:
ал.2 "По реда на тази наредба се разрешават тези от обектите по чл.55 от ЗУТ, за които се издава разрешение за поставяне"

§ 2. В чл.4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашните текстовете на чл. 4, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 8 се отменят, като новите им текстовете са със следното съдържание:
т. 4 "Колички, хладилни, автоматични и други съоръжения на открито"
т. 5 "Спортни, атракциони и детски съоръжения"
т. 8 "Тоалетни кабини"

§ 3. В текста на чл.12 се правят следните изменения:
1. В ал.1 се заличава текста "територията на Централна градска част"
2. В т. 2 на ал. 1 се заличава текста "разполагането на"
3. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
ал. 2 : "Забранява се за преместваемите обекти по чл. 4, промяна в конструкцията, включително остъкляване и ограждане с материали от всякакъв вид."

§ 4. Текста на заглавието на Раздел ІV се изменя по следния начин:
"Ред за поставяне и регистриране на преместваемите обекти"

§ 5. В чл.13 се правят следните изменения и допълнения.

1. (Депозирана жалба от Общински съвет град Добрич срещу решение № 77 от 03.05.2007 година на Добрички окръжен съд) Създава се нова ал.1 със следния текст:
"Разполагането на обектите по тази Наредба става по схема. Схемите се изработват служебно от техническата служба на общинска администрация под ръководството на Главния архитект. Одобряването на схемите става от Главния архитект след решение на Общински съвет.
2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
"Разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава от Главния архитект на общината, заедно с одобряването на съответната проектна документация".
3. Досегашната ал. 1 става съответно ал. 3 като след думата "общинска" се добавя "и държавна".
4. Досегашната ал. 2 отпада.
Гласували за §5: 24 "за", 4 "против", 8 "въздържали се".

§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения: думата "Подробните" се заличава, а думата "схеми" се изменя на "Схемите".

§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "Подробните" се заличава, а думата "схеми" се изменя на "Схемите".
2. В т. 5 на ал. 1 текста "РХЕИ" се изменя на "РИОКОЗ".
3. В ал. 2 думата "Подробните" се заличава, а думата "схеми" се изменя на "Схемите".
4. Досегашният текст ал. 2, т. 1 се отменя и се приема нов текст със следното съдържание:
Ал. 2, т. 1 : " ОбЕСУТ за разполагане на преместваеми обекти в ЦГЧ.
5. Досегашният текст на ал. 2, т. 2 се отменя и се приема нов текст със следното съдържание:
Ал. 2, т. 2 : "Областният управител, когато обектите се разполагат върху терени държавна собственост."

§ 8. Текста на заглавието на раздел V се отменя,
чл. 17 и чл. 18 се отменят.

§ 9. Текста на заглавието на раздел VІ се отменя.

§10. В чл. 19, ал. 1 се правят следните допълнения:
след думата "върху" се добавя текста: " незастроени съгласно чл.55 от ЗУТ "

§ 11. Досегашният раздел VІІ става Раздел V като текста на заглавието се изменя по следния начин:
Раздел V - "Административно - наказателни разпоредби, премахване на незаконни преместваеми обекти и рекламни съоръжения."

§ 12. В чл. 22 се правят следните допълнения:
В ал.1 след т. 3 се създават нови точки т.4; т.5; т.6; т.7; т.8 и т.9 със следните текстове:
1. т. 4 " Издаденото разрешение за поставяне е с изтекъл срок."
2. т. 5 "Са поставени в чужд недвижим имот без правно основание или правното основание на разрешението им за поставяне в чужд недвижим имат е отпаднало"
3. т. 6 "При неплащане на наемната цена за повече от един месец."
4. т. 7 "Не са извършени в указания срок направените предписания по чл. 25, т.4"
5. т. 8 "Обектът не се използва по предназначение."
6. т. 9 "Мястото за поставяне бъде отменено с промяна на схемата за поставяне."

§ 13. В чл.23 се правят следните изменения и допълнения:
След думите "се извършва" се добавя текста "на основание чл. 57а от ЗУТ".
1. Текстовете на т.1; т.2; т.3 се отменят, създават се нови ал.1; ал.2; ал.3; ал.4; ал.5; ал.6 и ал.7 съответно със следните текстове:
ал.1 "Кметът на Общината издава заповед за премахване на преместваемия обект (съоръжение) въз основа на констативен акт, съставен от служители по чл. 223 ал. 2 от ЗУТ."
ал.2 "Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта, на нарушителя се дава срок за доброволно изпълнение. След изтичане на този срок, заповедта се привежда в изпълнение от упълномощено от Кмета на Общината дружество. Премахването на обекта и освобождаването на имота - когато е общинска собственост става за сметка на нарушителя."
ал.3 "Когато обектите или съоръженията по ал.1 са с неизвестен собственик, констативният акт и заповедта за премахване се залепват на видно място върху обекта или съоръжението в присъствието на двама свидетели. Със заповедта по ал.1 Кметът задължава собственика на поземления имот или сграда да ги премахне за своя сметка. При отказ или неизпълнение в определения срок заповедта се изпълнява принудително за сметка на собственика на поземления имот
ал. 4 "Премахването на обектите или съоръженията по ал.1 се удостоверява с констативен протокол от служители на общинската администрация."
ал. 5 "Когато обектите или съоръженията по ал.1 са с неизвестен собственик и са поставени върху имот, общинска собственост, след изтичане на определения срок същите се изземват в полза на Общината.
ал.6 "При констатиране на незаконно свързване на преместваемия обект с инсталации за вода и енергия, служителите на общинската администрация уведомяват дружествата, доставчици на вода и енергия, за да упражнят същите правомощията си по реда на специални закони."
ал.7 "При извършване на действията по премахване на обекта се съставя протокол за направените разходи, въз основа на който и на основание § 2 ал.1 от ДР на ЗУТ, Общината се снабдява с изпълнителен лист за вземанията срещу собственика на премахнатия обект, по реда на чл.237, б. "и" от ГПК."

§ 14 Досегашният раздел ІХ става раздел VІ.
§ 15 В §1 към Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
изразът "констативен протокол" се изменя на "констативен акт".
§ 16 Настоящите изменения и допълнения влизат в сила от датата на приемането им от Общински съвет град Добрич.


Гласували: 28 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.


ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-І за "Търговия и услуги" в кв. 31 на ЖК "Балик-Йовково-юг" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 17:


Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за образуване от УПИ-І за "Търговия и услуги" в кв. 31 на ЖК "Балик-Йовково-юг" на три нови УПИ, с ниско (М + 2), свободно за единия и свързано за другите два нови УПИ застрояване, с Плътност на застрояване до 60 %, Кинт до 1,2.

Гласували: 22 "за", 1 "против", 9 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-общ., УПИ VІІ-за "КОО" и УПИ ІІІ - за "Търговия, обществено хранене и услуги" в кв. 7 по плана на ЖК "Дружба" 1,2,4 гр. Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 18:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 11, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-общ., УПИ VІІ - за "КОО" и УПИ ІІІ - за "търговия, обществено хранене и услуги" и поземлени имоти № 72624.620.48 и № 72624.620.32 в кв. 7 по плана на жк "Дружба 1,2,4" гр. Добрич, като регулационната линия между УПИ VІ, VІІ и ІІІ се променя с цел запазване на съществуващо благоустрояване и дървесна растителност /попадащи в част от УПИ VІ и ІІІ/, сега придаващи се към улична регулация; площта на УПИ ІІІ се компенсира, като се разширява в южна посока; променя се характера на застрояване за УПИ VІІ и ІІІ - от ниско на средно /Н до 12.0 м. - 4 етажа/ като се запазва начина на застрояване - свързано за двата УПИ, на 3.0 м от уличната регулационна линия и на изискуемите отстояния от страничните регулационни линии и дъното на имота, указано с ограничителни линии с плътност на застрояване до 70%, Кинт до 2.0 и плътност на озеленяване до 30 % /1/3 дървесна растителност/, съгласно коригираната скица-предложение.
Гласували: 29 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І - за "озеленяване и трафопост" и УПИ ІІ - за "Обслужваща производствена сграда" в кв. 507 на ЖК "Русия 1" град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 19:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 11, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І - за "озеленяване и трафопост" и УПИ ІІ - за "Обслужваща производствена сграда" в кв. 507 на жк "Русия 1", като регулационната линия между двата горепосочени УПИ се измести в западна посока и се предвиди пристрояване към съществуващата масивна производствена сграда в УПИ ІІ - за "Обслужваща производствена сграда" с Н до 10.0 м.; на 5.0 м. от уличната регулационна линия на бул. "Добруджа"; северната регулационна линия към бул. "Добруджа" да се измести южно от сега съществуващата за сервизно обслужване на елементите на техническата инфраструктура и на изискуемите отстояния от страничните регулационни линии, съгласно приложената скица-предложение.

Гласували: 32 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Ред и условия за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от общинския бюджет


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 20:

Общински съвет град Добрич:

1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА променя т. ІІІ.2. от Ред и условия за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич, както следва:
ІІІ.2. Подкрепят се проекти на организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, коалиции от организации.
Гласували: 28 "за", 0 "против", 1 "въздържал се".

2. Възлага на комисията за оценка на проектите на НПО в срок до следващото заседание на Общински съвет на 25.07.2006 г. да изготви и представи критерии за оценяване на постъпилите проекти.

Гласували: 28 "за", 0 "против", 1 "въздържал се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно молба на Теодора Петрова Николова от град Добрич, ул. "Витоша" 11, вх. А, ап. 11 за отпускане на персонална пенсия на децата й Глория Георгиева Николова и Яник Георгиев Николов

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 21:


На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от КЗОО и изискванията на чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите, Общински съвет град Добрич взе решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Глория Георгиева Николова и Яник Георгиев Николов.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно актуализация на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда и Наредба № 2 за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 45 - 22:


Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прави следните допълнения и изменения в Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда и Наредба No 2 за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община град Добрич както следва:

1. В Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда:
• В чл. 30, ал. 2 в текста „При нарушаване на разпоредбите на т. 1 и т. 2" се прибавя текста „и т. 3".

2. В Наредба No 2 за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община град Добрич:
• В чл. 3, ал. 3 се създава нова т. 6 „Транспортирането на строителни отпадъци и земни маси без съответното предписание.".
• В чл. 4 т. 1 към текста „Ръководителите на фирмата или организацията" се допълва „а за извозването на строителни отпадъци и земни маси - и водачите на моторното превозно средство.".
• В чл. 26, ал. 2 текста „Депонирането на земни маси при извършване на изкопни работи става по реда на издадените предписания." се променя в „Депонирането на строителни отпадъци и земни маси при извършване на строително - ремонтни дейности и изкопни работи става по реда на издадените предписания.".
• В чл. 63, ал. 1 в т. 1 се създава нова подточка „При извозване на строителни отпадъци без наличие на предписание - 100 лева.".


Гласували: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно промяна на наименованията на някои от обектите включени в Програмата за капиталовите разходи на Общината за 2006 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 23:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12 от Закона за общинските бюджети, приема да бъдат променени наименованията на обектите в Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10 - 30 на Община град Добрич за 2006 година, съгласно Приложение № 1.

Гласували: 26 "за", 1 "против", 6 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 

 

 

 


Приложение № 1

 

П Р О Г Р А М А
за капиталовите разходи и средствата по § 10 - 30 на
Община град Добрич за 2006 година

№ по ред Наименование на обектите по източници
за финансиране Утвърдена
годишна
задача
І.Собствени бюджетни средства 3 091 000
1 Направа на бетонова настилка - ул."Тунджа" 61 000
2. Направа на бетонова настилка - ул. "Волга" 30 000
3. Направа на бетонова настилка - ул. "Ралица" 100 000
4. Направа на бетонова настилка - ул. "Лозарска" 15 000
ІІ. Целева субсидия по чл. 10 /1/ от ЗДБРБ за 2006г. 351 600
ІІІ. Отчисления от проватизацията 654 000
ІV.Средства по § 10 - 30 796 000
V. Облигационен заем 581 098
Общо І + ІІ + ІІІ + ІV + V : 5 473 698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне място за паметник на генерал Иван Колев

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 24:

Общински съвет град Добрич:
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, определя място за издигане паметник на ген. Иван Колев и на загиналите във военните действия български воини през 1916 година, пространството на ул. "България", заемано до 1991 г. от паметника на маршал "Ф.И.Толбухин".
2. В обявяването на конкурса за паметник да се включи изискване за преместване на Кръста-паметник в същото пространство, както и да се включи текст за събитията на 5, 6 и 7 септември 1916 година, както и за откараните над 25 000 добруджанци - мъже, жени и деца, мнозина от тях, които никога не се завръщат по родните места.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да организира дейностите по обявяване и провеждане на конкурса за паметника, съобразно финансовите възможности.
4. Средствата за паметника да се осигурят от доброволни дарения на физически и юридически лица, с помощта на Общината, Областната администрация, Министерство на отбраната под патронажа на Президента на Република България.

Гласували: 31 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 45/27 юни 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 45

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Декларация от Общински съвет град Добрич относно несъгласие за увеличаване цената на водата в град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 45 - 25:

Общински съвет град Добрич приема декларацията относно несъгласие за увеличаване цената на водата в град Добрич.

Гласували: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Радостина Колева)

 

Файлове:

Последна промяна: 17:27:37, 20 Юни 2013
Свали в pdf