Решения от заседание №46 на ОбС на 25.07.2006 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация относно работата на временната комисия създадена с решение 26-8/22.02 2005 година, изменена и допълнена с решение 44-4/30.05.2006 година, във връзка с ПФК Добруджа.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 46 - 1:
Общински съвет град Добрич, на основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.19 т.2 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества:
І. Отхвърля предложението от "КЛЦ- Трейд 2001"- ООД мажоритарен собственик на капитала на ПФК "Добруджа"- АД за увеличаване капитала на дружеството.
ІІ.Задължава Кмета на Община град Добрич, като представител в Общото събрание на АД да гласува на предстоящото Общо събрание, което ще се проведе на 03.08. 2006 година по следния начин:
1. Не дава съгласие за увеличаване капитала на дружеството.
2. Не дава съгласие за промяна на адресната регистрация на дружеството.
3. Да не подкрепя предложение за нови точки в дневния ред, обнародван в Държавен вестник.
ІІІ. Задължава Председателя на Общински съвет град Добрич в срок до 3 дни от днес (25.07.2006 г.) да изпрати молба до Окръжна прокуратура град Добрич за извършване на проверка въз основа на представените одитни доклади за 2004 и 2005 година от одитора Изабела Джалъзова- "БИЕКС ОДИТ" ООД за установяване на лице ли е декапитализация на дружеството, и ако е налице да се приложи чл.252 ал.1 т.5 във връзка с т.4 от същия член на Търговския закон за прекратяване на ПФК "Добруджа" АД.

Поименно писмено гласуване: 40 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2006 г.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 46 - 2:


Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.73 от Правилника за организацията и дейността си, приема Отчета за изпълнение на решенията през първото шестмесечие на 2006 г.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

 

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за текущо изпълнение бюджета на Община град Добрич за първото полугодие на 2006 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 46 - 3:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети приема Информация за текущо изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2006 година.


ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

 

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Привеждане числеността на персонала в Общинска администрация, в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 46 - 4:
1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 2 от ПЗР на ЗВОПС:
1.1. Дава съгласие да се създаде Звено "Вътрешен одит" с численост на персонала от 3 бройки;
1.2. Увеличава численост на Общинска администрация от 175 на 178 бройки, съгласно Приложение № 1.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона действия.
ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

 

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


Приложение № 1

Численост на общинската администрация
по структурни звена

№ Длъжност
Брой

1. Кмет 1
2. Зам.-кмет "Финанси и общинска собственост" 1
3. Зам.-кмет "Устройство на територията" 1
4. Зам.-кмет "Икономическо развитие и евроинтеграция" 1
5. Зам.-кмет "Хуманитарни дейности" 1
6. Секретар 1
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 82
1. Звено "Вътрешен одит" 3
2. Дирекция "Административно-правно, информационно и техническо обслужване" 52

Директор 1
Главен юрисконсулт 1
Юрисконсулти 4
2.1. Отдел "Център за услуги и информация" 7
2.2. Отдел "Административно-информационно и техническо обслужване" 29
2.3. Отдел "Канцелария" 6
2.3.1 Сектор "Отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност на информацията"
4
3. Дирекция "Бюджет, финанси, местни данъци и такси" /численост 15/ 27
3.1. Отдел "Местни данъци и такси" 12
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 90
1. Дирекция "Архитектура, градоустройство и строителен контрол" 22
2. Дирекция "Програми, инфраструктура и околна среда" 18

3. Дирекция "Икономическо развитие и евроинтеграция" 12

4. Дирекция "Хуманитарни дейности" 12
Директор 1
4.1. Отдел "Образование и култура" 7
4.2. Отдел "Здравеопазване и социална политика" 4

5. Дирекция "ГРОН" 11

6. Дирекция "Общинска собственост" 15
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ 178

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Прехвърляне на целеви средства от функция "Икономически дейности и услуги" във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 46 - 5:
Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация връзка с чл.18 от Закона за общинските бюджети реши:
1. Прехвърля предвидени целеви средства от Функция " Икономически дейности и услуги", дейност 898 "Други дейности по икономиката ", от § 10-20, предвидени за поевтиняване карти за градския транспорт на пенсионери над 70 години и учащи се, както и средства за безплатни карти на инвалиди във Функция " Социално осигуряване, подпомагане и грижи", дейност "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - дофинансиране", в § 42-19 "Други трансфери за домакинствата".
2.Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите действия
ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на безвъзмездно ползване на две общински жилища на „ОДПЗС Д-р П. Станчев - Добрич" ЕООД във връзка с участие по съвместен проект по програма „ФАР"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 46 - 6:
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл. 39, ал.2 и 4 ЗОС Общински съвет град Добрич дава принципно съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на две общински жилища за целите на реализацията на проект на „ОДПЗС Д-р П.Станчев - Добрич" ЕООД по програма "ФАР", бюджетна линия BG 2004/016-711.01.02 за срок от 5 /пет/ години в случай, че проектът бъде одобрен.
2.Задължава Кмета на Община град Добрич на следващо заседание на Общински съвет да предложи за одобрение две подходящи за целта жилища.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Обособяване на имот с площ от 8 дка от поземлен имот с идентификатор №72624.603.073 по КК на град Добрич, западно от "Феникс ресурс" АД за изграждане на приют за кучета

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 46 - 7:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - град Добрич, реши:
I. Да се обособи имот /реално определена част/ с площ от около 8 дка в поземлен имот с идентификатор №72624.603.073 по КК на град Добрич, необработваема земеделска земя, находящ се източно от "Феникс ресурс" АД за изграждане на приют за кучета.
II. Дава съгласие за промяна на предназначението на земята на новообразувания имот от начин на трайно предназначение - земеделска земя в приют за кучета.
III. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия по изпълнението на решението.

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне начин на обезщетяване на наследниците на Ангел Господинов Лазаров, съсобственици на Община град Добрич в АЕМО „Стария Добрич".


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 46 - 8:
На наследниците на Ангел Господинов Лазаров, съсобственици на Община град Добрич в АЕМО "Стария Добрич" да бъдат предложени за обсъждане три варианта като начин за обезщетяване:

Вариант 1
На основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:
Временната комисия, определена с Решение № 26-8/22.02.2005г. на Общински съвет град Добрич да предложи на наследниците на Ангел Господинов Лазаров, да станат акционери в "ПФК Добруджа" АД, за сметка на собствеността им в Хан и Гостилница, находящи се в АЕМО "Стария Добрич" в град Добрич.

Вариант 2
На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 ЗОС и чл.33, ал.1, т.2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие за замяна на свои имот:
21,873 % идеални части, собственост на наследниците на Ангел Господинов Лазаров, представляващи част от недвижим имот: Хан /хотел/ актуван с АОС Nо 1382 от 04.12.2000 г., да бъдат заменени със съответните идеални части от собствеността на Община град Добрич в недвижим имот Гостилница, находяща се от АЕМО "Стария Добрич".

Вариант 3
На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 ЗОС и чл.33, ал.1, т.2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие за замяна на 21,873 % идеални части, собственост на наследниците на Ангел Господинов Лазаров, представляващи част от недвижим имот: Хан, находящ се в АЕМО "Стария Добрич" и 12,513 % идеални части, собственост на наследниците на Ангел

 

Господинов Лазаров, представляващи част от недвижим имот: Гостилница, находяща се в АЕМО "Стария Добрич" с равностоен имот в ЦГЧ на град Добрич, собственост на Община град Добрич.
Възлага на Временната комисия последващите действия по изпълнение на решението.


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно изготвяне на концепция за реновирането на почивна база "Белите скали" град Балчик от ЕООД "Столове" град Добрич.
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 46 - 9:
На основание чл. 21 ал.1 т. 8 и чл.20 във връзка с чл.17 ал.1 т.10 от ЗМСМА и чл.12 ал.5 от ЗОС, Общински съвет град Добрич задължава Кмета на Община град Добрич да изготви варианти за развитие, управление, модернизиране и реновиране на почивна база "Белите скали" град Балчик.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 46 - 10:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.33, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба на търг с тайно
наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени на:

- Дворно място за жилищно застрояване по ул."Кокиче" - УПИ І с площ 333.00 кв.м в кв.659 по плана на ЖК"Русия 3, 4" на град Добрич, актуван с АОС №2337 от 20.01.2004г. и начална тръжна цена 23 310 /Двадесет и три хиляди триста и десет/ лева.
ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

- Дворно място за жилищно застрояване по ул."Кокиче" - ПИ с УПИ ІІ с площ 334.00 кв.м в кв.659 по плана на ЖК"Русия 3, 4" на град Добрич, актуван с АОС №2338 от 20.01.2004г. и начална тръжна цена 23 380 /двадесет и три хиляди триста и осемдесет/ лева.
ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

-Дворно място за търговия и услуги по ул."Суха река" - ПИ с идентификатор 72624.615.102 по КК на град Добрич с площ 1339.00 кв.м, част от УПИ ІІ в кв.589 по плана на ЖК"Русия 2" на град Добрич, актуван с АОС №3156 от 11.07.2006г. и начална тръжна цена 160 680 /Сто и шестдесет хиляди шестстотин и осемдесет/ лева.
ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 46 - 11:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.33,
ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, на търг с тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени както следва:

Четири строителни петна в УПИ ХІІ, кв.15 /АОС №1708 от 07.02.2002г./ по плана на ЖК"Балик Йовково" - север на град Добрич, отреден за гаражи и озеленяване, на изток от бл.17 по ул."Димитър Ковачев" и ул."Емона", а именно:


- Строително петно "А0" със застроена площ 126 /Сто двадесет и шест/ кв.м за изграждане на 7 /Седем/ гаража на един етаж с начална тръжна цена 4 864 / Четири хиляди осемстотин шестдесет и четири/ лева;

- Строително петно "Б0" със застроена площ 126 /Сто двадесет и шест/ кв.м за изграждане на 7 /Седем/ гаража на един етаж с начална тръжна цена 4 864 / Четири хиляди осемстотин шестдесет и четири/ лева;


- Строително петно "В0" със застроена площ 36 /Тридесет и шест/ кв.м за изграждане на 2 /Два/ гаража на един етаж с начална тръжна цена 1 390 /Хиляда триста и деветдесет / лева;

- Строително петно "Г0" със застроена площ 36 /Тридесет и шест/ кв.м за изграждане на 2 /Два/ гаража на един етаж с начална тръжна цена 1 390 /Хиляда триста и деветдесет / лева;

 

 

Две строителни петна в УПИ ІХ, кв.35 /АОС №1960/16.01.2003г./ по плана на ЖК"Балик Йовково" - юг на град Добрич, отреден за жилищно строителство, гаражи и озеленяване, на изток от бл.23 по ул."Димитър Ковачев", а именно:

- Строително петно "А0" със застроена площ 113.75 /Сто и тринадесет и 0.75/ кв.м за изграждане на 5 /Пет/ гаража на един етаж с начална тръжна цена, 4 390/Четири хиляди триста и деветдесет / лева.

- Строително петно "Б0" със застроена площ 250.25 /Двеста и петдесет и 0.25/ кв.м за изграждане на 11 /Единадесет/ гаража на един етаж с начална тръжна цена 9 660 /Девет хиляди шестстотин и шестдесет/ лева;

Едно строително петно в УПИ VІІ, кв.14 /АОС №1900/04.10.2002г./ по плана на ЖК"Балик Йовково" - север на град Добрич, отреден за жилищно строителство, гаражи и озеленяване със застроена площ 435.60 /Четиристотин тридесет и пет и 0.60/ кв.м за изграждане на 22 /Двадесет и два/ гаража с начална тръжна цена 16 800.00 /Шестнадесет хиляди и осемстотин/ лева;
38.60 лв/кв.м; 764.00 лв/гараж.

2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.


ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 8"въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот- магазин / северно от магазин "Бои, лакове и химикали"/ на бул. 25-ти септември №641 град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 46 - 12:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 ЗПСК, във връзка с чл.4, ал.2; чл.31, ал.1; чл.32, ал.3, т.1 ЗПСК и в изпълнение на чл. 3, ал. 2 ЗПСК, Общинският съвет - град Добрич, реши:

1. Допълва списъка на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, приет с Решение № 44-5/28.05.2002 г. на Общински съвет град Добрич в раздел „общински нежилищни имоти" с нежилищен имот, частна общинска собственост: магазин /северно от магазин „Бои, лакове и химикали"/, находящ се в партерния етаж на жил. блок по бул. 25-ти септември № 64, гр. Добрич с площ 72,72 кв.м., общи части - 1, 405 %, право на строеж - 72,72 кв.м., в УПИ I, кв. 24, пл. № 1659 по действащия ПУП - ПРЗ на ЖК „Север 1", гр. Добрич, актуван с акт за частна общинска собственост № 37/18.07.1996 г.

2. ОТКРИВА процедура за приватизация, чрез публичен търг с явно наддаване на нежилищен имот, частна общинска собственост: магазин /северно от магазин „Бои, лакове и химикали"/, находящ се в партерния етаж на жил. блок по бул. 25 - ти септември № 64, гр. Добрич с площ 72,72 кв.м., общи части - 1, 405 %, право на строеж - 72,72 кв.м., в УПИ I, кв. 24, пл. № 1659 по действащия ПУП - ПРЗ на ЖК „Север 1", гр. Добрич, актуван с акт за частна общинска собственост № 37/18.07.1996 г. За магазина има издадена схема № 5164 от 05.07.2006 г. от Служба по кадастър - гр. Добрич на самостоятелен обект в сграда - 72624.608.1849.1.20.

 

 

 

3. Възлага на Кмета на Общината изпълнението на последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 1 "против", 4 "въздържали се".

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот, находящ се на ул. "Kирил и Meтодий" 41

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 46 - 13:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 ЗОС във връзка с чл.36 ЗС и чл.42, ал.1, т.2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и ЕКСПИРИАН" ЕООД от град Варна, ф. дело Nо 1817/2002 г., EФН 0302018170, БУЛСТАТ 103776330, представлявано от Борислав Атанасов Беков в ПИ 72624.624.948 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ XI, кв.56 по плана на ЦГЧ, находящ се по ул. "Кирил и Методий" 41 чрез продажба частта на Община град Добрич от 772,00 кв.м., актувана с АОС Nо 3164/17.07.2006 г. за сумата от 301 080 /Триста и една хиляди и осемдесет / лева (390 лв/кв.м.).
2.Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 3 "против", 10 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот, находящ се на бул."25 септември "23 - бивш магазин за захарни изделия

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 46 - 14:
Община град Добрич да ликвидира съсобствеността, като предложи на съсобствениците да им изкупи дяловете.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 1 "против", 8 "въздържали се".

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот в местността "Гаази Баба" - ПИ 72624.904.122 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 46 - 15:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Здравка Наумова Недялкова ЕГН 4102128075 в ПИ 72624.904.122, по кадастрална карта на гр. Добрич, местност "Гаази Баба", стар идентификатор: пл.№ 5190, чрез продажба частта на Общината от 34.00/Тридесет и четири/ кв. м. за сумата от 1020.00/Хиляда и двадесет/ лева.
ІІ. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 2 "против", 1 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост- ЦДГ находяща се в град Добрич, квартал Рилци.
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 46 - 16:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.17 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 години, чрез провеждане на търг, част от имот публична общинска собственост, представляващ част от блок "А1" на ЦДГ, находящ се в кв. 915, УПИ ХІ по плана на квартал Рилци град Добрич, с площ 45.56 кв. м. за разкриване на амбулатория за първична медицинска помощ. Определя начална наемна цена 168.57 лева /Цената е 3.70 лв. на кв. м/ определена съгласно Приложение №1 от НРПУРОИ на Общински съвет град Добрич- ІV- та зона /
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.


ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Продажба на общинско жилище.

С 19 гласа "за", 4 "против" и 8 "въздържали се" предложението за продажба на общинско жилище не бе прието.

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение и допълнение на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10 -30 за 2006 година.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 46 - 18:


Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал1
т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12 от Закона за общинските бюджети, приема:
1. Да бъдат променени годишните задачи на обектите включени в Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10 - 30 на Община град Добрич за 2006 година съгласно Приложение № 1.
2 .Да бъде намалена Програмата за капиталовите разходи - Раздел І - Собствени бюджетни средства с 58 917 лева които да бъдат заложени по съответните параграфи и дейности на Общинския бюджет

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 


Приложение № 1


П Р О Г Р А М А

за капиталовите разходи и средствата по § 10-30
на Община град Добрич за 2006 година
/ частична корекция м. юли /


№ по ред Наименование на обектите по източници
за финансиране Утвърдена
годишна
задача Предложение
за годишна
задача
І. Собствени бюджетни средства 3 091 000 3 032 083
1. Рехабилитация водопровод по ул. "Тунджа " 87 000 65 000
2. Направа на нов тротоар по ул. "Кл.Охридски" 10 000 5 253
3. Направа на нов тротоар по ул."Софр.Врачански" 10 000 4 607
4. ППР - Енергиен одит 24 000 19 910
- ЕГ"Гео Милев " 3 166 2 638
- ХГ "Св.св.Кирил и Методий" 5 220 4 260
- СОУ "Л.Каравелов " 6 995 5 829
- СУ "Г.С.Раковски" и
Ученическо общежитие 8 619 7 183
5. Изграждане на ново улично осветление на част от улиците "Н.Петков" , "Ал.Стамболийски,"Кирил и Методий" и в местността "Гаази баба"

40 000

56 230

6. Преустройство на отоплителна инсталация и монтаж на разделителен съд / с проектиране /- Корпус ІІІ - 20 000
7. Ремонтни работи за изграждане на информационен център в ЦУТНТ -град Добрич

15 000

12 083
8. Почистване дере "Суха река " 40 000 -
9. Стопански инвентар 52 - 05 - палатки за ЦЗПЖ 4 000 -
10. Разработка на програма за управление на отпадъците
12 000
-
11. Програмни продукти по § 53 - 00 30 000 25 000
12. Стопански инвентар по § 52 - 05 - 5 000
ІІ.Целева субсидия 351 600 352 600
1. Компютърна техника - читалище "Романо - Дром "
Писмо 04-06-36/13.06.06 на М-во на културата - 1 000
ІІІ.Отчисления от приватизацията 654 000 654 000
ІV.Средства по § 10 - 30 796 000 796 000
V. Облигационен заем 581 098 581 098

Общо : І + ІІ+ ІІІ+ ІV+ V 5 473 698 5 415 781

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич и Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 46 - 19:
Общински съвет на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местно самоуправление и местната администрация:
1. Изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

Раздел V
Такси за технически услуги

Чл. 37. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

т. 1. Издаване на скица за недвижим имот:

Такса за 2004 Предложение
2006
10.00 лв. отпада
-
т. 7. Да се измени и допълни:

7. за издаване на разрешение за строеж: Такса
за 2004 Предложение
2006
за огради лв./
л.м. 0.20
( не по-малко от 5.00 лв.) 0.50
( не по-малко от 10.00 лв.)
- за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали лв./кв.м./
месец 1.50 3.00
- за монтаж на сградни газови инсталации:
« за жилищни сгради
« за обществени, промишлени и складови сгради лв./
имот

-
-
2 на 1000 от стойността на обекта

 


ГЛАВА ТРЕТА

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


Чл. 53. (изм. и доп. Решение 24-1/27.12.2004 г.; изм. и доп. Решение № 40-1/28.02.2006г.) Общинският съвет определя следните услуги и цените, предоставяни от Община град Добрич:

Дирекция "Архитектура, градоустройство и строителен контрол" Такса за 2004 Предложение
2006
По
т. 1. Удостоверение за ТУДА относно степен на завършеност на строеж
лв./бр.
10.00
15.00
По
т. 3. За одобряване и разрешаване на РИЕ и издаване разрешение по чл. 57 от ЗУТ:
 /нова подточка/ за временни рекламни елементи с площ до 0,5 кв.м. лв./бр. - 5.00
По
т. 4. Заверяване на заповедна книга, съгласно чл. 158, ал. 2 от ЗУТ лв./бр. 5.00 отпада
По
т. 7. Цялостна процедура по разглеждане изменение на действащи устройствени планове(за имот) лв./ за новообразуван УПИ 30.00 30.00

По
т. 8. Цялостна процедура по изменение на регулационни планове по взаимно искане на пряко заинтересовани собственици ( за имот) лв./ за новообразуван УПИ 20.00
20.00

По
т. 11. Издаване на удостоверения за приложимостта на § 6 от Наредба № 2 на МРРБ лв./бр. 15.00 30.00
По
т. 14.2. 2. С оценка, извършена като комплексен доклад от консултант за съответствие с предвижданията на ПУП, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта за обекти: /изменена/
 За обекти ІV категория
 За обекти V категория:
- с РЗП до 50 кв.м. /нова/
- с РЗП над 50 кв.м. /нова/ лв./
обект 40.00
30.00
-
- 60.00

20.00
50.00
По т. 14.3. 3. С оценка за съответствие като съгласуване на част "Конструктивна"/отпаднало основание по ЗУТ/:
 За обекти ІІІ категория
 За обекти ІV категория
 За обекти V категория лв./
обект 150.00
50.00
30.00 отпада
По т. 14.4 4. Одобряване на инвестиционни проекти /изменена/:
а/ за доброволна делба на сгради по чл. 202 от ЗУТ:
- до 100 кв.м. лв./ 20.00 Цените се запазват
- от 100 до 500 кв.м.
- от 500 до 1000 кв.м
- над 1000 кв.м. обект 40.00
100.00
150.00
б/ за обекти V-та категория /служебно съгласуване; отпаднало законово основание/:
- жилищни сгради, ниско застрояване с Н до 10 метра лв./
обект 50.00
- строежите на допълващото застрояване извън тези от VІ-та категория лв./
обект 30.00 отпада
- строежите по чл. 54, ал. 1 и ал. 4 и чл. 147 от ЗУТ лв./
обект 25.00
- реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория лв./
обект 30.00
По т. 16. Заверяване на екзекутивна документация, съгласно чл. 175 ал. 1 от ЗУТ /изменена/:
- За сгради с РЗП до 100 кв.м.;
- За сгради с РЗП от 100 кв.м. до 1000 кв.м.;
- За сгради с РЗП над 1000 кв.м.
лв./
обект 20.00

-
-
-

20
50
100
По т. 17. Одобряване на проекти за отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура за свързване с отделните недвижими имоти. лв. 5.00 10.00
По т. 20. Издаване служебна бележка за отстояние на търговски обект до здравно, детско и учебно заведение /отпаднало основание/ лв./бр. 15.00 отпада
По т. 21. За цялостна процедура по попълване на кадастрален план /отпаднало основание/. лв./
обект 10.00 отпада
По т. 22. За цялостна процедура по поправка на кадастрален план /отпаднало основание/. лв./
имот 10.00 отпада
По т. 23. Издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР, във връзка с § 4, ал. 1, т. 4 от ЗКИР /отпаднало основание/. лв./
обект 10.00 отпада
Нова т. 26.
Одобряване на изгубен инвестиционен проект-заснемане на извършен строеж, съгласно чл.145, ал.5 от ЗУТ. лв./
обект - цена 20% от предвид. такса по общия ред, но не по-малко от 30.00
Нова т. 27. За ново одобряване на инвестиционен проект , който е загубил правно действие, съгласно чл.145, ал.4 от ЗУТ. лв./
обект - цена 30% от предвид. такса по общия ред, но не по-малко от 30.00
Нова т. 28. Изготвяне на констативен акт по чл. 181 от ЗУТ за обект, предмет на прехвърлителна сделка.

лв./
обект - 15.00
Нова т. 29. Цялостна процедура по изработване на РУП (Работен устройствен план). лв.
/обект - 30.00
Нова т. 30.
Издаване на скици-извадки от действащ ПУП на книжен носител, обикновена услуга със срок 7 дни.

« скица с формат А4
« скица с формат А3
« скица с формат по-голям от А3

За бърза /3 дни/ и експресна /1 ден/ услуги таксите са съответно в двоен и троен размер от цената. лв./
бр.


-
-
-


15.00
25.00
35.00.
Нова т. 31.
Извадка от цифров модел на кадастрален или регулационен план
« предоставена на магнитен носител в един формат:

 

 


« предоставена на магнитен носител в повече от един формат:
лв./
10 дка/
100 л.м.

 


-

 

 

-

6.00 на 10 дка или 100л.м. (за линейни обекти), но не по-малко от 10.00 лв.

8.00 на 10 дка или 100л.м. (за линейни обекти), но не по-малко от 14.00 лв.
Нова т. 32. Предоставяне на координати на точки от планове в КС 1970 г. в графичен вид:
« координати, извлечени от цифров модел -

 

«координати, извлечени от графичен модел -
лв. / бр.
точки

 

-

 

-

0,70 лв. не по-малко от 2.00

2,50 лв. не по-малко от 5.00
Нова т. 33. Одобряване схеми за организирани сезонни тераси.
лв./
бр.
- 30.00
Нова т. 34. Продажба на тръжна документация за изработване на ПУП. лв./
ком-плект - По калкулация но не по-малко от 30.00

 


Дирекция "Програми, инфраструктура и околна среда"
Такса за 2004
Предло-жение
2006
По т. 3. Такса за депониране на отпадъци на общинското депо за ТБО, различни от обхванатите от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, лв./куб.м. /изменена/. лв./м3

3.00

- 3.00
Нова т. 40 Издаване разрешение за паркиране на леки коли върху общински терени с неорганизирани и неизградени паркинги за обслужване на заведения за обществено хранене и обекти за услуги.
лв./месец

-
25.00


2. Изменя и допълва Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, както следва:
- ал. 6 на чл. 8 да придобие следния вид: "Забранява се паркирането на МПС на местата сигнализирани с табела "Платен абонамент" на физически и юридически лица, незаплатили съответната абонамента такса";
- досегашните ал. 6 и ал. 7 стават съответно ал. 7 и ал. 8;
- създава се нова ал. 9 със следния текст: "На лицата нарушили ал. 6 се налага наказание глоба в размер от 25.00 лева до 100.00 лева".


ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 5 "против", 4 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне състав на комисията за провеждане конкурс за управител на "Столове" ЕООД град Добрич.
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 46 - 20:
1.Общински съвет град Добрич на основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.24 ал.1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества одобрява комисия за провеждане конкурс за управител на "Столове " ЕООД град Добрич в състав:
Председател:Зам.-кмет на Община град Добрич
Секретар: Служител от Общинска администрация
и членове: 1. Валентин Николов - Председател на ПК "Търговия, услуги и туризъм"
2. Марин Джамбазов - Председател на ПК "Промишленост, земеделие и трудова заетост"
3. Камелия Койчева - Председател на ПК "Култура, вероизповедания и етнически въпроси"
4. Йордан Йорданов - Председател на ПК "Спорт и младежки дейности"
5. Николай Николов - общински съветник
6. Ивелин Пейчев - общински съветник
7. Правоспособен юрист от Община град Добрич.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 2 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за готовността за учебната 2006/2007 година в общинските училища и детски градини


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 46 - 21:

1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА приема информацията за подготовката на 2006/2007 учебна година в общинските училища и ЦДГ.
ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

2. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН утвърждава за учебната 2006/2007 г. четири слети паралелки от І до VІІІ клас в ОУ "Отец Паисий", кв. Рилци.
ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 2 "против", 8 "въздържали се".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 46 - 22:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА:
1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община град Добрич за периода 2006-2010 година.
2. Задължава ежегодно Председателят на Обществения съвет по социална политика Ваня Балчева - Заместник-кмет "Хуманитарни дейности" да внася на сесия на Общински съвет град Добрич отчет за изпълнението на поставените цели и задачи в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Столово хранене в общинските училища.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 46 - 23:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА:
1. Подкрепя реализирането на проект за публично-частно сътрудничество "Предоставяне на услугата училищно столово хранене от Община град Добрич на външен доставчик".
ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 2 "против", 5 "въздържали се".
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да внесе докладна записка през месец септември 2006 г. за предоставяне под наем или на концесия на училищните столове в СОУ "Св. Кл.Охридски", ОУ "Христо Смирненски" и масивната постройка в двора на ОУ "Отец Паисий" с условие за предоставяне на услугата училищно столово хранене.
ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 2 "против", 0 "въздържали се".
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предложи решение относно собствеността, ползвана от " Столове" ЕООД в общинските училища на град Добрич в срок до 01.10.2006 година.
ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за второ тримесечие на 2006 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 46 - 24:
Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната одобрява разходите за командировки на Kмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за второто тримесечие на 2006 година /пътни, дневни и квартирни пари/, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 Приложение № 1
Отчет
за получените командировъчни пари от Детелина Николова -
Кмет на Община гр. Добрич за периода 01.04.2006 г. - 30.06.2006 г.

1. Командировки в страната
/ в лева /
Командировки Дневни Нощувки Транс- Всичко По покана на: Поети разходи
в страната порт
05.04 - 06.04 - София 24 47 195,24 266,24 Във връзка с ком. във Великобритания
18.04 - 19.04 - София 12 47 200,2 259,2 Заседание на УС на Фонд "Енергийна
ефективност"
25.04 - 26.04 - София 12 47 59 Във връзка с командировка в Брюксел
27.04 - 28.04 - София 12 47 59 /Кралство Белгия/ - която е за сметка на ЕС
04.05 - 05.05 - София 24 50,85 198,22 273,07 Участие в Осма годишна конференция
на тема:"ЕкоЕнергия пред прага на
Европейския съюз"
16.05 - 16.05 - София 12 195,24 207,24 Участие в заседание на УС на Фонд
"Енергийна ефективност"
19.05 - 20.05 - Габрово 12 36 140,73 188,73 Участие в заседание на УС на НСОРБ
13.06 - 16.06 - София 36 94 210,82 340,82 Участие в заседание на УС на НСОРБ
22.06 - 22.06 - Търговище 6 74,24 80,24 Областна администрация
26.06 - 27.06 - София 24 54 211,22 289,22 Заседание на УС на Фонд "Енергийна
ефективност"


Всичко: 174 422,85 1425,91 2022,76

 

Командировки в чужбина

Командировки Дневни Нощувки Транс- Всичко По покана на:
в чужбина порт
03.04 - 06.04 - Обединено 223,81 568,14 195,24 987,19 Участие в среща с британски и ирландски
Кралство Великобритания местни власти в рамките на официална
и Северна Ирландия визита на Президента на Република
България г-н Георги Първанов
26.04 - 27.04 - Брюксел Участие в 64 Пленарна сесия и заседания
на политическите групи на Комитета на
регионите на ЕС
11.05 - 12.05 - Констанца 39,2 96,04 65,82 201,06 Участие в делегация от Област Добрич в
Румъния окръг Констанца
14.06 - 15.06 - Брюксел 890,89 890,89 Участие в Пленарната сесия на Комитета
на регионите в Брюксел

Всичко: 1153,9 664,18 261,06 2079,14

Приложение № 2
Отчет
за получените командировъчни пари от Мирослав Попов -
Председател на Общински съвет на Община гр. Добрич
за периода 01.04.2006 г. - 30.06.2006 г.

/ в лева /
Командировки Дневни Нощувки Транс- Всичко По покана на: Поети разходи
в страната порт
02.06-03.06.06 с.Крапец 24,00 14,14 38,14 Работна среща между Общ.съвет-Община
Търговище и Община гр. Добрич
Всичко: 24,00 14,14 0 38,14
 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/25 юли 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 юли 2006 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Преименуване на Общински съвет по наркотични вещества в Областен съвет по наркотични вещества и утвърждаване състава на Областен съвет по наркотични вещества град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 46 - 25:

1. Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА променя наименованието на Общински съвет по наркотични вещества в Областен съвет по наркотични вещества.
2. Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА утвърждава структура на Областен съвет по наркотични вещества.
3.Избира за член на Областен съвет по наркотични вещества г-н Николай Желев - председател на Клуба на родителя

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

С Т Р У К Т У Р А

на ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Председател - Д-р Георги Желев - Общински съветник, Председател ПК "Здравеопазване и социални услуги"

Зам.-председател - Ваня Балчева - Зам.-кмет "Хуманитарни дейности" Община град Добрич

Секретар - Иванка Нанова - "Превантивно - информационен център" Община град Добрич.

Членове:
1. Румен Русев - Секретар на Община град Добрич.
2. Д-р Вяра Николова Момчева - Главен инспектор "Контрол по наркотичните вещества" при РЦЗ град Добрич.
3. Д-р Надежда Йорданова - Заведущ кабинет по зависимости при ОДПЗС "Д-р П.Станчев" ЕООД град Добрич.
4. Герасим Герасимов - ст.експерт по биология при РИО гр.Добрич.
5. Васил Кожухаров - ст. инспектор - педагог в отдел ООЗ при РИОКОЗ гр. Добрич
6. Милен Янков - началник отдел в "Митница" град Добрич.
7. Нейчо Нейчев - началник отдел "Образование и култура" Община град Добрич.
8. д-р Желязко Железов - Общински съветник - член на ПК "Здравеопазване и социални услуги".
9. Д-р Красимир Йорданов - Общински съветник - член на ПК "Здравеопазване и социални услуги".
10. Милена Иванова - Общински съветник - Председател на ПК "Наука и образование"
11. Йордан Йорданов - Общински съветник - Председател на ПК "Спорт и младежки дейности"
12. Камелия Койчева - Общински съветник - Председател на ПК "Култура и вероизповедания"
13. Нела Кръстева - прокурор в Окръжна прокуратура град Добрич
14. Станислав Богданов - началник група Криминална полиция в І-во РПУ град Добрич.
15. Нели Павловска - инспектор ДПС в І-во РПУ град Добрич.
16. Росица Добрева - секретар на МКБППМН.
17. Иванка Титова - началник отдел "Закрила на детето"
18. Николай Желев- Председател на Клуба на родителя

 

Файлове:

Последна промяна: 17:25:40, 20 Юни 2013
Свали в pdf