Решения от заседание №47 на ОбС на 19.09.2006 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/19 септември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2006 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна в числеността на общинска администрация, съгласно писмо № ФО-32/13.07.2006 година на Министерство на финансите, във връзка с подобряване капацитета на общинската данъчна администрация


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 47 - 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо рег. № ФО-32 от 2006 година на Министерство на финансите:
1. Увеличава числеността на Общинска администрация от 178 на 185.5 бройки, съгласно Приложение № 1.
2. Увеличава числеността на Дирекция "БФМДТ" от 27 на 34.5 бройки, съгласно Приложение № 1.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 38 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

Приложение № 1
Численост на общинската администрация
по структурни звена

№ Длъжност
Брой

1. Кмет 1
2. Зам.-кмет "Финанси и общинска собственост" 1
3. Зам.-кмет "Устройство на територията" 1
4. Зам.-кмет "Икономическо развитие и евроинтеграция" 1
5. Зам.-кмет "Хуманитарни дейности" 1
6. Секретар 1
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 89,5
1. Звено "Вътрешен одит" 3
2. Дирекция "Административно - правно, информационно и техническо обслужване" 52

Директор 1
Главен юрисконсулт 1
Юрисконсулти 4
2.1. Отдел "Център за услуги и информация" 7
2.2. Отдел "Административно - информационно и техническо обслужване" 29
2.3. Отдел "Канцелария" 6
2.3.1 Сектор "Отбранително - мобилизационна подготовка и сигурност на информацията"
4
3. Дирекция "Бюджет, финанси, местни данъци и такси" 34,5
3.1. Отдел "Местни данъци и такси" 12
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 90
1. Дирекция "Архитектура, градоустройство и строителен контрол" 22
2. Дирекция "Програми, инфраструктура и околна среда" 18

3. Дирекция "Икономическо развитие и евроинтеграция" 12

4. Дирекция "Хуманитарни дейности" 12
Директор 1
4.1. Отдел "Образование и култура" 7
4.2. Отдел "Здравеопазване и социална политика" 4

5. Дирекция "ГРОН" 11

6. Дирекция "Общинска собственост" 15
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ 185,5

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/19 септември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2006 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. България - ЦГЧ на град Добрич

 

 


ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: С 3 гласа "ЗА", 24 "ПРОТИВ", 10 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - предложението за прекратяване на съсобственост в имот по ул. България - ЦГЧ на град Добрич не бе прието.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/19 септември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2006 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Любен Каравелов - ЦГЧ на град Добрич

 

 


ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: С 15 гласа "ЗА", 18 "ПРОТИВ", 5 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - предложението за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Любен Каравелов - ЦГЧ на град Добрич не бе прието.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/19 септември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2006 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Даме Груев - ЦГЧ на град Добрич

 

 


ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: С 1 глас "ЗА", 28 "ПРОТИВ", 9 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - предложението за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Даме Груев - ЦГЧ на град Добрич не бе прието.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/19 септември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2006 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне за безвъзмездно право на ползване на общински терен - публична общинска собственост - площадка пред Стоматологията по ул. "Отец Паисий", за нуждите на Националната автоматична система за мониторинг на околната среда /НАСЕМ/ към МОСВ, за монтиране на автоматична измервателна станция на качеството на атмосферния въздух в град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 47 - 5:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за безвъзмездно право на ползване на общински терен публична общинска собственост - площадка с размери 3 м х 4.3 м. пред Стоматологията по ул."Отец Паисий", актуван с АОС № 1912/18.10.2002 година за монтиране на автоматична измервателна станция на качеството на атмосферния въздух в град Добрич, за срок от 5 години, в полза на Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда - Регионална лаборатория - Варна.
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 38 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/19 септември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2006 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне на спечелилия търгове за покупко - продажба на два общински нежилищни имота - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 47 - 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА; чл. 14, ал. 3, чл. 16, ал. 3 НТК и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, Решение 43-5 от 25.04.2006 година на Общински съвет град Добрич за провеждане на публичен търг с явно наддаване и протоколи на комисията от 28.07.2006 година, назначена със заповед № 967 от 03.07.2006 година, допълнена със заповед № 1043 от 21.07.2006 година на Кмета на Общината за организиране и провеждане на публичен търг, реши:

1. Определя за спечелил търга за приватизация на два общински нежилищни имота - частна общинска собственост, както следва:
- За имот, актуван с АОС № 2578/11.08.2004 г. представляващ: УПИ V за "ПСД - /Производствено - складова дейност/", кв. 955, зона четвърта, пл. № 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, град Добрич, с площ 4028 кв.м., вкл.:
1. Масивна едноетажна сграда с площ - 171,00 кв.м.;
2. Масивна едноетажна сграда с площ - 117,00 кв.м.;
3. Тоалетна с площ - 23,00 кв.м.;
4. Масивна едноетажна сграда с площ - 102,00 кв.м.;
5. Масивна едноетажна сграда с площ - 183,00 кв.м.;
6. Масивна едноетажна сграда с площ - 63,00 кв.м.;
7. Масивна едноетажна сграда с площ - 419,00 кв.м.
Участник №1 - „Терин" ЕООД - гр. Добрич, с представител инж. Валентин Викторов Зеленченко, подал предложение с водящ рег. индекс № 70-00-682 oт 26.07.2006 г. по началната тръжна цена в размер на 101 500 лева, при условията на чл. 14, ал. 3 от НТК, съгласно който "Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по началната тръжна цена, ако я е потвърдил".
- За имот, актуван с АОС № 2579/11.08.2004 г. - УПИ X за "бензиностанция, търговия и услуги", кв. 955, зона четвърта, пл. № 6020848 по плана на ЖК "Рилци" по бул. Добруджа, град Добрич, с площ 2681 кв.м.
Участник №1 - „Терин" ЕООД - гр. Добрич, с представител инж. Валентин Викторов Зеленченко, подал предложение с водящ рег. индекс № 70-00-683 от 26.07.2006 г. по началната тръжна цена в размер на 67 000 лева, при условията на чл. 14, ал. 3 от НТК, съгласно който "Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по началната тръжна цена, ако я е потвърдил".

2. Начин и срок за плащане на цената на двата имота: еднократно;
- 100 % от цената на двата имота да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договорите;
Цената им се заплаща по банков път по банковата сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич, ул. Независимост, №14, град Добрич, IBAN - "Специална сметка за приходи от приватизация" - BG 62 SOMB 9130 32 10000550, код SOMBBGSF.

2.1. Собствеността върху имотите се прехвърля със заплащане на цената им.
2.2. Депозитите на спечелилия търга се задържат като гаранция за сключване на договорите за приватизация и се прихващат от цената на имотите.

3. Възлага на Кмета на Общината да подготви договори за приватизационна продажба на имотите със спечелилия търга, които да бъдат сключени в срок 30 дни от датата на настоящите решения.

4. Възлага на Кмета на Общината да подпише договори за покупко-продажба и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 35 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/19 септември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2006 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменения и допълнения в наредби на Общински съвет град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 47 - 7:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.2 и чл. 22, ал. 4 ОТ ЗМСМА, прави следните промени и изменя размера на глобите и имуществените санкции в посочените по-долу наредби, както следва:

І. В НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Глобата по чл. 2, ал. 9 да стане от 100 до 500 лева
2. Глобата по чл. 3, ал. 2 да стане от 200 до 500 лева
3. Глобата по чл. 6, ал. 3 да стане от 100 до 300 лева, а по ал. 4 - за повторно нарушение - от 300 до 500 лева
4. Глобата по чл. 7, ал. 2 да стане от 300 до 500 лева, а по ал. 3 - за повторно нарушение - от 500 до 1000 лева
5. Глобата по чл. 8, ал. 4 да стане от 300 до 700 лева
6. Глобата по чл. 9, ал. 2 да стане от 500 до 1000 лева
7. Глобата по чл. 10, ал. 2 да стане от 100 до 500 лева
8. Глобата по чл. 12, ал. 4 да стане от 300 до 500 лева, а по ал. 5 - за повторно нарушение - от 500 до 1000 лева
9. Глобата по чл. 13, ал. 2 да стане от 300 до 500 лева, а по ал. 3 - за повторно нарушение - от 500 до 1000 лева
10. Глобата по чл. 16, ал. 2 да стане от 300 до 500 лева
11. Глобата по чл. 17, ал. 2 да стане от 300 до 500 лева
12. Глобата по чл. 18, ал. 2 да стане от 50 до 100 лева
13. Глобата по чл. 19, ал. 2 да стане от 100 до 300 лева
14. Глобата по чл. 21, ал. 2 да стане от 500 до 1000 лв., а по ал. 3 за повторно нарушение - 5000 лева
15. Глобата по чл. 22, ал. 4 да стане от 500 до 1000 лева, а по ал. 5 за повторно нарушение - 5000 лева
16. Глобата по чл. 23, ал. 3 да стане от 500 до 1000 лева, а по ал. 4 за повторно нарушение - 5000 лева
17. Глобата по чл. 25, ал. 2 да стане от 300 до 500 лева
18. Глобата по чл. 26, ал. 2 да стане от 500 до 1000 лева, а по ал. 3 за повторно нарушение - от 1000 до 3000 лева
19. Глобата по чл. 27, ал. 2 да стане от 500 до 1000 лева, а по ал. 3 при повторно нарушение - 5000 лева
20. Глобата по чл. 28, ал. 3 да стане от 300 до 500 лева
21. Глобата по чл. 31, ал. 2 да стане от 100 до 500 лева
22. Глобата по чл. 32, ал. 2 да стане от 300 до 500 лева, а по ал. 3 при повторно нарушение - от 500 до 1000 лева
23. Глобата по чл. 33, ал. 2 да стане от 300 до 500 лева, а по ал. 3 при повторно нарушение - от 500 до 1000 лева
24. Глобата по чл. 36, ал. 2 да стане от 200 до 500 лева
25. Глобата по чл. 37, ал. 2 да стане от 100 до 300 лева
26. Глобата по чл. 38, ал. 2 да стане от 500 до 1000 лева
27. Глобата по чл. 40, ал. 2 да стане от 500 до 1000 лева
28. Глобата по чл. 41, ал. 2 да стане от 1000 до 3000 лева
29. Глобата по чл. 42, ал. 2 да стане от 300 до 500 лева, а по ал. 3 при повторно нарушение - от 500 до 1000 лева
30. Глобата по чл. 43 да стане 100 лева
31. Глобата по чл. 44 да стане от 500 до 1000 лева
32. Глобата по чл. 46 да стане 100 лева
33. Глобата по чл. 47 да стане от 100 до 300 лева
34. Глобата по чл. 48 да стане 200 лева
35. Глобата по чл. 49 да стане 200 лева
36. Глобата по чл. 50 да стане от 300 до 500 лева
37. Глобата по чл. 51, ал. 2, т. 1 да стане от 500 до 1000 лева
38. Глобата по чл. 51, ал. 2, т. 2 да стане от 500 до 1500 лева
39. Глобата по чл. 51, ал. 2, т. 3 да стане от 300 до 800 лева
40. Глобата по чл. 51, ал. 2, т. 4 да стане от 500 до 1200 лева
41. Глобата по чл. 51, ал. 2, т. 5 да стане от 50 до 200 лева
42. Глобата по чл. 51, ал. 2, т. 8 да стане от 1000 до 2000 лева
43. Чл. 51, ал. 3 да отпадне;
44. Глобата по чл. 52, ал. 14 да стане от 50 до 100 лева
45. Глобата по чл. 52, ал. 15 да стане от 50 до 300 лева
46. Глобата по чл. 52, ал. 16 да стане от 300 до 500 лева
47. Глобата по чл. 56, ал. 2 да стане от 3000 до 5000 лева
48. Глобата по чл. 59, ал. 2 да стане от 3000 до 5000 лева
49. Глобата по чл. 60, ал. 3 да стане от 1000 до 3000 лева
50. Глобата по чл. 61, ал. 2 да стане от 500 до 1000 лева
51. Глобата по чл. 62, ал. 2 да стане от 300 до 700 лева

ІІ. В НАРЕДБА № 2 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
В чл. 3, ал. 3 да се създаде нова т. 7 със следния текст - Забранява се превозването на товари в насипно състояние, строителни материали, отпадъци, горива и други, без да са взети мерки срещу тяхното разпиляване.
Глобата по чл.63, ал. 1:
т.1 Да стане от 100 до 5000 лева
• Да стане от 100 до 5000 лева
• Да стане от 100 до 1000 лева
• Да стане 100 лева
• Да стане 200 лева
2. Да стане от 50 до 500 лева
3. Да стане от 50 до 500 лева
4. Да стане от 20 до 100 лева
5. Да стане от 20 до 200 лева
6. Да стане от 20 до 500 лева
8. Да стане от 50 до 200 лева
9. Да стане от 100 до 500 лева
10. Да стане 20.00 лена за всеки брой изхвърлена лампа
11. Да стане от 50 до 200 лева
Глобата по чл.63, ал. 2:
т. 1. Да стане от 200 до 5000 лева
• Да стане от 200 до 5000 лева
• Да стане от 200 до 5000 лева
• Да стане от 200 до 500 лева
2. Да стане от 500.00 до 5 000 лева
3. Да стане от 50 до 500 лева
4. Да стане от 30 до 500 лева
5. Да стане от 50 до 500 лева
6. Да стане от 100.00 до 500.00 лева в зависимост от количеството им
7. Да стане от 200 до 1000 лева
8. Да стане 30 лева
9. Да стане от 50.00 до 100.00 лева
Глобата по чл. 63, ал. 3 да стане от 100 до 400 лева
Алинея 5 на чл. 63 да отпадне.

ІІІ. НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Глобата по чл. 51 да стане в размер до 5 000 лева (пет хиляди лева) за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер до 50 000 лева (петдесет хиляди лева), а при повторно нарушение - и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.
ІV. НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Глобата по чл. 54 да стане от 20 до 200 лева, а за едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция от 100 до 500 лева.

V. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 2 "против", 3 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/19 септември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2006 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 47 - 8:

(проведено ново обсъждане в Общински съвет град Добрич и прието решение № 49-31 от 31.10.2006 година)

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, изменя текста на чл. 2, ал. 3 от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, като занапред текста ще се чете:
Чл. 2, ал. 3. "Използването на музикални инструменти и озвучителна апаратура по улиците на града и междублоковите пространства извън определените за това места (ресторанти, заведения) по повод сватбени тържества, както и ползването на звукови сигнали на моторни превозни средства при тези тържества".


ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 2 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/19 септември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2006 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно предоставения от ликвидатора на "Югоагент" ООД град Добрич доклад по счетоводен баланс към 30.05.2006 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 47 - 9:


Отлага вземането на решение по докладната записка относно "Югоагент" ООД град Добрич за следващото заседание на Общински съвет (31 октомври 2006 година), след обстойно разглеждане и запознаване в Постоянните комисии.

 

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/19 септември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2006 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за утвърждаване на Правилник за състава и дейността на Общинска комисия за обществен ред и сигурност


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 47 - 10:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, утвърждава "Правилник за състава и дейността на Общинската комисия за обществен ред и сигурност" съгласно Приложение № 1.

 


ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

Приложение № 1


П Р А В И Л Н И К

за състава и дейността на Общинска комисия за обществен ред и сигурност

Чл.1. Общинската комисия за обществен ред и сигурност се изгражда към Общински съвет град Добрич за обединяване и координиране на усилията на държавните органи, органите на местното самоуправление, обществените и неправителствените организации за подобряване на обществения ред и сигурността в град Добрич.
Чл.2. (1) В състава на комисията се включват представители на Общинския съвет, Община град Добрич, І - во РПУ, обществени организации.
(2) Общинската комисия за обществен ред и сигурност се състои от председател, секретар и членове.
(3) Председателят на Общинската комисия за обществен ред и сигурност е общински съветник, а секретар - член на комисията, избран на първото й заседание.
(4) Членове на Общинската комисия за обществен ред и сигурност са:
1. Председател /член/ на Постоянната комисия "Законност, обществен ред и контрол"
2. Председател /член/ на Постоянната комисия "Здравеопазване и социални услуги"
3. Директор на дирекция "Административно - правно, информационно и техническо обслужване" в Община град Добрич
4. Секретар на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи
5. Главен специалист "Гражданска защита"
6. Началник на Първо районно полицейско управление
7. Началник сектор "Пътна полиция"
8. Началник на РЗ "Пожарна безопасност и защита на населението"
9. Началник на отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" град Добрич
10. Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
11. Секретар на Областен съвет по наркотичните вещества
(5) В състава на комисията могат да се включват и други длъжностни лица по решение на Общинския съвет.
(6) Поименният състав на комисията се определя ежегодно със заповед на Кмета на Община град Добрич.
Чл.3. (1) Основните задачи на Общинската комисия за обществен ред и
сигурност са:
1. Проучва обществените потребности на населението и прави предложение до Общинския съвет
2. Съдейства за обединяване и насочване на усилията на държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствени организации, обществени формирования, фирми и медии за подобряване на обществения ред и сигурност в Община град Добрич
3. Осъществява координация и оказва помощ при осъществяване на заложените за изпълнение мероприятия в Обществения договор за сигурност
4. При необходимост привлича външни лица като експерти и консултанти
5. По решение на Общинската комисия за обществен ред и сигурност може да се създаде контролен съвет, който да води на отчет изпълнението на Обществения договор за сигурност, могат да се създадат и други органи с оглед улесняване на работата.
(2) Основни задължения на членовете на Общинската комисия за обществен ред и сигурност:
1. Председател на Общинската комисия за обществен ред и сигурност:
а) отговаря за цялостната работа на Общинската комисия за обществен ред и сигурност
б) ръководи разработването на Обществения договор за ред и сигурност
в) организира и ръководи изпълнението на работните карти към Обществения договор за ред и сигурност
г) координира действията на членовете на комисията с цел повишаване на ефективността за обществен ред и сигурност в Община град Добрич
д) внася предложения в Общинския съвет за сигурност и управление при кризи за провеждане на мероприятия, опазващи обществения ред и повишаващи сигурността на населението.
2. Секретар на Общинския съвет за обществен ред и сигурност
а) разработва план за работа на Общинската комисия за обществен ред и сигурност
б) организира заседания на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, оформя и извежда взетите решения, осъществява контрол за тяхното изпълнение и информира за това Председателя на Общинската комисия.
3. Членовете на комисията:
а) присъстват задължително на всички заседания на Общинската комисия за обществен ред и сигурност
б) проучват обществените потребности на населението и правят предложение за решаване на проблемите в тяхната сфера на дейност
в) изпълняват своите задължения, посочени в работните карти към утвърдения Обществен договор за ред и сигурност

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на Общинската комисия за обществен ред и сигурност.

Съставът на Общинската комисия за обществен ред и сигурност е приет на заседание на Общински съвет град Добрич с Решение № 8 - 27/28.01.2004 г.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/19 септември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2006 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на концесионен договор и обявяване на имот, публична общинска собственост, отреден за "Изложбен комплекс" - за частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 47 - 11:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 75, ал. 2 и чл. 77 от Закона за концесиите:
• Дава съгласие за прекратяване на договор № 51/07.01.2005 година с „Добрички панаир" АД за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост, представляващ „Дворно място", отредено за изграждането на "Изложбен комплекс", актуван с АОС № 2231/18.07.2003 година.
2. Да се проведе среща на Председателите на Постоянни комисии при Общински съвет град Добрич с общинска администрация и Съвета на директорите на "Добрички панаир" АД за изготвяне на проекторешение.
3. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/19 септември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2006 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Решение на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 47 - 12:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА:
1. Не присъжда званието "Почетен гражданин на град Добрич" за 2006 година.

2. До заседанието на Общински съвет през месец декември 2006 година да бъдат обсъдени и приети изменения в Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания и награди в раздел "Почетен гражданин на град Добрич".


ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

Файлове:

Последна промяна: 17:22:11, 20 Юни 2013
Свали в pdf