Решения от заседание №49 на ОбС на 31.10.2006 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октовмри 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 49


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Актуаизация на общинската програма за опазване на околната среда по част "Управление на отпадъците"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 49 - 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, приема Актуализация на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община град Добрич по част „Управление на отпадъците".


ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 2 "против", 9 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октовмри 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 49


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за организиране на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 49 - 2:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 15, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ЗООС, чл. 14, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, дава съгласие да бъде сключен договор с „Екопак България" АД да организира система за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на Община град Добрич.
2. Общински съвет възлага на Кмета на Община град Добрич да се направи предложение до УС на ПУДООС отпуснатата на Община град Добрич безвъзмездна помощ за реализация на проект „Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците на територията на Община град Добрич" да бъде трансформирана в безлихвен кредит, като погасителните вноски бъдат заплащани от „Екопак България" АД.
3. На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т. 1 и чл. 64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при наличие на съгласие от страна на УС на ПУДООС по т. 2, движимите вещи, придобити от Общината въз основа на отпуснатата безвъзмездна помощ за реализация на проект „Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците на територията на Община град Добрич" а именно:
• Контейнери тип „Бобър" с модифициран капак за разделно събиране на стъкло- 260 бр.;
• Контейнери тип „Бобър" с модифициран капак за разделно събиране на хартия, пластмаси и метали - 265 бр.;
• Мелница за пластмаса;
• Мотокар;
• Пресово-сортировъчна лента;
• Сметоизвозващи автомобили с вариопреса - 2 бр.,
да бъдат продадени от Община град Добрич чрез конкурс с тайно наддаване, като получената от продажбата сума да бъде възстановена на ПУДООС.
Конкурсът да бъде проведен при следните условия:
А/ Начална продажна цена - 751 440,77 лв. с ДДС.
Б/ Изисквания към кандидатите:
- Да притежават разрешение или комплексно разрешително за извършване на дейности с отпадъци, отнасящи се до събиране, съхранение, транспортиране и сортиране на отпадъци от хартия, пластмаси, метали и стъкло на територията на Община град Добрич, съгласно чл. 12 или чл. 37 от Закона за управление отпадъците, издаден от съответния компетентен орган.
- Да притежават разрешение по чл. 37 от ЗУО или имат сключени договори с фирми, извършващи рециклиране или оползотворяване на отпадъци от хартия, пластмаси, метали и стъкло.
- Да притежават документ за собственост или договор за наем на площадка, на която да бъде монтирана пресово-сортировъчната лента.
- Да докажат, че площадката отговаря на Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.
- Придобитите вещи да бъдат използвани само за осъществяване на дейността по разделно събиране на отпадъците на територията на Община град Добрич.
4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващи действия и сключи необходимите договори или споразумения за изпълнение на горните решения.


ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 0 "против", 14 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октовмри 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 49


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за членство на Община град Добрич в Асоциация на Еколозите от Общините в България (АСЕКОБ)

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 49 - 3:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Община град Добрич да подаде заявление за членство в Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ).
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи действия.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октовмри 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 49


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно изпълнение на решение № 46-23 - т. 2 от 25.07.2006 година на Общински съвет град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 49 - 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА предлага на Кмета на Община град Добрич, обектите предназначени за „училищно столово хранене" в СОУ "Св. Климент Охридски", ОУ "Христо Смирненски" и масивната постройка в двора на ОУ "Отец Паисий" да бъдат предоставени на концесия по реда на Закона за концесиите.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 26 "за", 4 "против", 9 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октовмри 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продължаване на концесионен договор № 48 от 28.09.2004 година с правоприемник

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 49 - 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от ЗК и чл. 20, ал. 1, т. г, от договора за предоставяне на концесия № 48/28.09.2004 г, реши:
1. Дава съгласие за продължаване на концесионен договор № 48/28.09.2004 г. за предоставяне на концесия върху обект публична общинска собственост - "Зографска работилница" от АЕМО "Стария Добрич" сключен с концесионера - ЕТ "СТАВА - СТАНКА ВАСИЛЕВА", представляван от Станка Василева Павлова с правоприемника ЕООД „СТАВА" и се промени КОНЦЕСИОНЕРЪТ от ЕТ "СТАВА - СТАНКА ВАСИЛЕВА" на ЕООД „СТАВА".
2. Възлага на Кмета сключване на договор за продължаването му с правоприемника и последващите съгласно закона действия по изпълнението на решението.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 37 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октовмри 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допълване на решение № 36-5/29.11.2005 година на Общински съвет град Добрич за ликвидация на "Стоматологичен център - І - Добрич" ЕООД град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 6:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 54, ал. 3, чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛЗ и Заповед № РД-09-254/10.05.2006г. на Министерство на здравеопазването, допълва свое решение № 36-5/29.11.2005 г., като създава нова т. 5 със следния текст:
"Определя за ликвидатор на Стоматологичен център-I-Добрич" ЕООД д-р Меглена Малчева Попова-Герджикова - стоматолог /висше медицинско образование/ с месечно възнаграждение в размер на 600 /шестстотин/ лева".

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич до края на месец ноември да представи на ПК "Здравеопазване и социални услуги" варианти за експлоатация на съществуващата сграда за медицински дейности.
ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година
ПРОТОКОЛ
№ 49
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното
РЕШЕНИЕ 49 - 7:
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба на търг с тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени на:
- Дворно място за жилищно застрояване по ул."Емона" и ул."Цар Освободител" - УПИ ІХ с площ 750.00 кв.м в кв.18 по плана на ЖК"Балик Йовково" - север на град Добрич, актуван с АОС № 3200 от 06.10.2006г. и начална тръжна цена 48 750 /Четиридесет и осем хиляди седемстотин и петдесет/ лева.
- Дворно място за жилищно застрояване по ул."Никола Петков" - УПИ VІІ с площ 517.00 кв.м в кв.656 по плана на ЖК"Русия 3, 4" на град Добрич, актуван с АОС №2660 от 06.12.2004г. и начална тръжна цена 42 911 /Четиридесет и две хиляди деветстотин и единадесет/ лева.
- Дворно място за жилищно застрояване по ул."Никола Петков" - УПИ VІІІ с площ 525.00 кв.м в кв.656 по плана на ЖК"Русия 3, 4" на град Добрич, актуван с АОС №3165 от 17.07.2006г. и начална тръжна цена 43 575 /Четиридесет и три хиляди петстотин седемдесет и пет/ лева.
- Дворно място за жилищно застрояване по ул. "Д-р Иван Пенаков" - УПИ ІV с площ 397.00 кв.м в кв. 120 по плана на ЦГЧ на град Добрич, актуван с АОС №3227 от 17.10.2006г. и начална тръжна цена 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лева.
2.Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3.Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно Закона, действия.
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 36 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 49


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти на "Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич по реда на ЗОС

 

 

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: С 19 гласа "за", 8 - "против" и 12 - "въздържали се" предложението за продажба на имоти на "Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич по реда на ЗОС не бе прието.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октовмри 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 9:

1. Общиски съветград Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл. 33, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, на търг с тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени както следва:
 Строително петно със застроена площ 429 /Четиристотин двадесет и девет/ кв. м. за изграждане на 22 /Двадесет и два/ гаража на един етаж в УПИ ХV, кв. 46 по плана на ЖК "Балик Йовково" - юг на град Добрич, отреден за гаражи и озеленяване, на запад от бл. 61 и съществуващи гаражи по ул. Маргарита и ул. Ясна поляна с начална тръжна цена 19 300 /деветнадесет хиляди и триста/ лева.
2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 30 "за", 5 "против", 4 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октовмри 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на строеж на "Електроразпределение - Варна" АД за поставяне на съоръжение - комуникационен стълб


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 10:

1. Общински съвет град Добрич, ма основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС и във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката, дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж на "Електроразпределение - Варна" АД върху 30 /Тридесет/ кв. м земеделска земя, частна общинска собственост в поземлен имот 72624.87.67, находящ се в землището на град Добрич, за сумата от 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.


ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 36 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октовмри 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. П.Р.Славейков №№ 1, 5 и 5 а - град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 11:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич от една страна и от друга - Красимир Димитров Димитров, Кънчо Мирчев Александров и Левент Айнур Фуат в урегулиран поземлен имот І, кв.516 по кадастрален и ЗРП на ЖК"Русия 1" на град Добрич, находящ се на ул."П. Р. Славейков", чрез продажба частта на Общината - дворно място с площ 239 /Двеста тридесет и девет/ кв.м за сумата 38 837 /Тридесет и осем хиляди осемстотин тридесет и седем/ лева.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 30 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Дора Габе, 8 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 12:

1. Общински свъет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Панчо Йорданов Павлов, Росица Маринова Атанасова и Галин Георгиев Горгиев от град Добрич чрез продажба частта на Община град Добрич от 164/609 /Сто шестдесет и четири от шестстотин и девет/ идеални части, от ПИ 72624. 623.4453 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ Х-4453, кв.39 по действащия план на ЦГЧ, находящ се на ул.Дора Габе 8, актуван с АОС Nо 3195/05.10.2006 г. за сумата от 32 800 /тридесет и две хиляди и осемстотин/ лева (200 лв/кв. м).
2. Възлага на кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 33 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 49


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Любен Каравелов, 2 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 13:

Общински съвет град Добрич предлага на съсобственика на имота по ул. Любен Каравелов, 2 да бъде откупен делът му от Община град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 1 "против", 10 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Полк. Дрангов, 9 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 14:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и „Пътно строителство" АД град Добрич, рег. по ф.д.2261/1995 г., ЕФН 2495022612 чрез продажба частта на Община град Добрич от 148,5/331 /Сто четиридесет и осем и пет десети от триста тридесет и един/ идеални части, от ПИ 72624. 625.403 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ XVIII-403, кв.48 по действащия план на ЦГЧ, находящ се на ул. Полк. Дрангов 9, актуван с АОС Nо 3194/04.10.2006 г. за сумата от 38 016.00 /тридесет и осем хиляди и шестнадесет/ лева (256 лв/кв. м.).
2. Възлага на кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за", 0 "против", 8 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по бул. "25 септември", 68 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 15:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Пламен Йорданов Атанасов от град Добрич чрез продажба частта на Община град Добрич от 63/318 /шестдесет и три от триста и осемнадесет/ идеални части, от ПИ 72624. 608.1778 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ III за КОО, кв.16 по действащия план на промишлена зона "Север", находящ се на бул. "25-ти септември" 68, актувани с АОС Nо 3163/14.07.2006 г. за сумата от 9387,00 /Девет хиляди триста осемдесет и седем/ лева (149 лв/кв.м.).
2. Възлага на кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона действия.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Кап. Димитър Списаревски, 24 - частна общинска собственост.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 16:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Анатолий Христов Занев в ПИ 72624.607.875, по кадастрална карта на гр. Добрич, УПИ VІІІ-5533, кв. 65, по действащия план на ЖК "Север", чрез продажба частта на Общината от 159 кв. м, за сумата от 24 804 лв. /Двадесет и четири хиляди осемстотин и четири/ лева.
2. Възлага на кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 1 "против", 11 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година
ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Оборище, 14 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 17:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, намалява капитала на ЕООД "Жилфонд-инвест" за сметка на резервите с балансовата стойност на следният имот, находящ се по ул. Оборище, 14:
 жилище в партерен етаж на едноетажна жилищна сграда - 69.20 кв. м.
2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Веска Димитрова Петрова, г-жа Евелина Димитрова Василева и г-н Диан Димитров Василев в ПИ 72624.606.613, по кадастрална карта на гр. Добрич, чрез продажба частта на Общината, представляваща жилище в партерен етаж на едноетажна жилищна сграда с площ 69.20 кв. м. на стойност 7 000 /седем хиляди/ лева.
3. Възлага на кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за", 0 "против", 11 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имоти по ул. Ген. Киселов, 2 и ул. Г. Кирков, 2 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 18:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 3 от НУПОЧКТД, намалява капитала на ЕООД "Жилфонд-инвест" за сметка на резервите с балансовата стойност на следните имоти:
• Масивно жилище с площ 120 00 кв. м.;
• Полумасивно жилище с площ 67.00 кв. м.;
• Полумасивно жилище с площ 18.00 кв. м.;
• Дворно място, застроено и незастроено с площ 283.00 кв. м.
2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1 т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и "Сплендид" ООД, представлявано от Йордан Димитров Андреев в УПИ II-145, 152, 153, 155, 156, кв. 16 по плана на град Добрич ЦГЧ, срещу обезщетение в размер на 30 % от съответната РЗП, като площта и конкретните обекти се договарят след одобряване на проектната документация.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.
ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 26 "за", 3 "против", 7 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост - за поставяне на рекламно - информационни елементи

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 19:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на рекламно- информационни елементи по одобрени схеми за срок от 5 /пет/ години, като цените са определени съгласно чл.33 от Наредбата за разполагане на рекламно - информационни елементи и Заповед № 142/26.01.2006г. на Кмета на Община град Добрич, както следва:
1.Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранна външна реклама /Билборд/ с площ до 6.00 кв.м. в разделителната ивица на бул."25-ти септември" на линията на Варненската бензиностанция, на мястото на съществуваща реклама, с начална тръжна цена 88.20 лева месечно;
2.Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранен билборд с площ до 2.5 кв. м. по бул."25-ти септември" /в зелените площи пред бившия магазин "Валентина"-южна част/ с начална тръжна цена 36.75 лева месечно;
3.Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранен билборд с площ до 2.5 кв. м. по бул."25-ти септември" /в зелените площи пред бившия магазин "Валентина" - североизточна част/ с начална тръжна цена 36.75 лева месечно;
4.Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранен билборд с площ до 2.5 кв. м. по бул."25-ти септември" /в зелените площи пред аптека № 1 - северна част/ с начална тръжна цена 36.75 лева месечно;
5.Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранен билборд с площ до 2.5 кв. м. по бул."25-ти септември" /в зелените площи пред аптека № 1 - южна част/ с начална тръжна цена 36.75 лева месечно;
6.Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранен билборд с площ до 2.5 кв. м. по ул. България /в източната част на зелената площ срещу Община град Добрич/ с начална тръжна цена 36.75 лева месечно;
7.Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранен билборд с площ до 2.5 кв. м. по ул. България /в североизточния ъгъл на зелената площ, намираща се южно от бившия Партиен дом град Добрич/ с начална тръжна цена 36.75 лева месечно;
8.Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранен билборд с площ до 12.60 кв. м. в разделителната ивица на бул."25-ти септември" - срещу бившата Мебелна къща, с начална тръжна цена 171.99 лева месечно;
9.Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранен билборд с площ до 12.60 кв. м. в разделителната ивица на бул."25-ти септември" - пред зала "Добротица", с начална тръжна цена 171.99 лева месечно;
10.Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент
на основание чл.57 от ЗУТ - едностранен билборд с площ до 12.60 кв. м. на североизточния ъгъл на бул."Добруджа" и ул. Отец Паисий - на тротоара с начална тръжна цена 105.84 лева месечно;
11.Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент
на основание чл.57 от ЗУТ - двустранен билборд с площ до 12.00 кв. м. в улична регулация на пресечката на бул. "Добруджа" и ул. Калиакра с начална тръжна цена 163.80 лева месечно;
12. Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент
на основание чл.57 от ЗУТ - двустранен билборд с площ до 12.00 кв. м. в разделителната ивица на бул."25-ти ІХ", срещу сградата на ДАИ с начална тръжна цена 163.80 лева месечно;
13. Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранен билборд с площ до 12.00 кв. м. в разделителната ивица на бул. "25-ти септември", срещу входа на магазин "Тойота" с начална тръжна цена 163.80 лева месечно;
14. Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ- двустранна информационна табела с площ 2.50 кв.м. по ул. Независимост в четвъртата градинка, източно от Областна управа, с лице към ул. М. Дринов с начална тръжна цена 36.75 лева месечно;
15. Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранна табела с площ 2.50 кв.м. по ул."Независимост" в градинката срещу хотел "Добруджа" с начална тръжна цена 36.75 лева месечно;
16. Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранна табела с площ 2.50 кв.м. по бул."25-ти септември" в градинката пред бившия магазин "Детмаг" с начална тръжна цена 36.75 лева месечно;
17. Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ- двустранна информационна табела с площ 2.50 кв.м по бул."25-ти септември" в първата южна градинка пред бившия магазин "Валентина" с лице към пешеходната зона с начална тръжна цена 36.75 лева месечно;
18. Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ- двустранна табела с площ 2.50 кв.м. по бул. "25-ти септември" в градинката пред банка ДЗИ с начална тръжна цена 36.75 лева месечно;
19. Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ- двустранна табела с площ 2.50 кв.м. по ул. България в градинката пред сградата на "АЛИАНЦ - БЪЛГАРИЯ" с начална тръжна цена 36.75 лева месечно;
20. Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ- двустранен билборд с площ 12.00 кв.м. по бул."25-ти септември" в разделителната ивица до Туристическата спалня "Добротица" на мястото на съществуващ РИЕ с начална тръжна цена 163.80 лева месечно;
21. Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранен билборд с площ 6.00 кв.м. по ул. Калиакра срещу входа на Нова бирена фабрика, до оградата на ПРК с начална тръжна цена 88.20 лева месечно;
22. Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранен билборд с площ 6.00 кв.м. по бул. "3-ти март" в разделителната ивица срещу обръщалото на автобус № 176 - към "Кобаклъка" с начална тръжна цена 88.20 лева месечно;
23. Общинско място за поставяне на Рекламно - информационен елемент на основание чл.57 от ЗУТ - двустранен билборд с площ 4.50 кв.м. в разделителната ивица на бул. "Добруджа", срещу сградата на Съдебната палата, на мястото на съществуващи основи за РИЕ с начална тръжна цена 66.15 лева месечно;
ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 2 "против", 8 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост - за поставяне на преместваеми павилиони на територията на град Добрич за продажба на вестници и списания


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 20:

Предложението за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост - за поставяне на преместваеми павилиони на територията на град Добрич за продажба на вестници и списания да не бъде разглеждано до произнасяне на Добрички окръжен съд по законосъобразност относно решение 45-16/ 27.06.2006 година на Общински съвет град Добрич.


ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 8 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се по ул. Независимост, пред градинката между хотел "Добруджа" и пицария "Ропотамо" град Добрич - за продажба на книги

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 21:

Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се по ул. Независимост, пред градинката между хотел "Добруджа" и пицария "Ропотамо" град Добрич - за продажба на книги да не бъде разглеждано до произнасяне на Добрички окръжен съд по законосъобразност относно решение 45-16/ 27.06.2006 година на Общински съвет град Добрич.


ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - стая в сграда по ул. Васил Левски № 7 на Сдружение с нестопанска цел "БЪЛГАРИЯ ВИТА"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 22:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за отдаване под наем на стая в сграда на ул. В.Левски №7 с площ от 15. 00 кв. м. месечен наем в размер на 11.25 лева /цената е определена с Приложение І т. 1 - дейности с нестопанска цел от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/ на сдружение "БЪЛГАРИЯ ВИТА" за срок от 5/пет/ години.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за", 0 "против", 10 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от общински нежилищен имот - стая в сграда по ул. Васил Левски, 7 на Районно дружество на слепоглухите - град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 23:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване и стопанисване стая в сграда по ул. Васил Левски № 7 с площ от 15.44 кв. м на Районно дружество на слепоглухите град Добрич за срок от 5 /Пет/ години.
2. Възлага на кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 36 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 49


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

 


ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за замяна на имоти, частна собственост, с имоти общинска собственост по ул. Каменица

 

 

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: Със 17 гласа "за", 2 - "против" и 19 - "въздържали се" предложението за замяна на имоти, частна собственост, с имоти общинска собственост по ул. Каменица не бе прието.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Проекто решение по предоставения от г-н Манолов - ликвидатор на "Югоагент" ООД град Добрич доклад към счетоводен баланс към 30.05.2006 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 25:

1. Общински съвет приема актуализираната оценка 182 хил. лв. за ½ идеална част от административна сграда находяща се в гр. Добрич, ул. Й. Йовков №17.
2. Общински съвет град Добрич, на основание решение 40-14/ 28.02.2006 г., дава съгласие за придобиване на ½ идеална част от административна сграда находяща се в гр. Добрич ул. Й. Йовков № 17 срещу своя дял от 10% в дружеството, при следните условия:
2.1 10% от ликвидационния дял от наличните за разпределение 1 202 666 лв.
- 120 267 лв.
2.2 47 000 лв. дължими от " ЮГОАГЕНТ " ООД към Община гр. Добрич, представляващи 5% от събраните наеми съгласно АКТ на АДФК
2.3 14 733 лв. доплащане от Община гр. Добрич на " ЮГОАГЕНТ " ООД представляваща разликата до стойността на обекта от 182 000 лв..

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 29 "за", 0 "против", 8 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10-30 на Община град Добрич за 2006 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 26:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12 от Закона за общинските бюджети, приема актуализираната Програма за капиталови разходи и средствата по § 10 - 30, съгласно Приложение № 1.
2. Предвидените средства за извършването на монтажните работи на Паметника "Св. св. Кирил и Методий" и благоустрояването около него да бъдат преведени по набирателната сметка на Фондация "Св. св. Кирил и Методий" на основание Докладна записка с вх. № 69-18-1 / 12.10.2006 година.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: 30 "за", 0 "против", 8 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


Приложение № 1

П Р О Г Р А М А
за капиталовите разходи и средствата по
§ 10 - 30 на Община град Добрич за 2006 година.
/Утвърдена с Решение 39 - 4 / 21.02.2006 г. и с
отразени корекции свързани с Решение 42 -21/28 март,
Решение 43 -8 / 25 април 2006 година , Решение 45-23
от 27.06.2006 год. и Решение 46 - 18 / 25 юли 2006 г/

№ по ред Наименование на обектите по източници за финансиране Утвърдена
годишна
задача Предложение
за годишна
задача
І. Собствени бюджетни средства 3 032 083 3 057 083
1. ППР - Жил. Блок "Добруджа " бл.Д- преработка 50 000 20 000
2. ППР и Газификация Дом паметник "Й. Йовков " 25 000 25 000
3. Доставка на 2 бр. потопяеми помпи за транспортиране на отпадни -не на на отпадни води ПЗ"Север " 5 000 5 000
4. Подмяна оборудването на фонтан в ЦГЧ 20 000 24 000
5. Доставка на компютърни конфигурации - § 52-01 20 000 34 000
6. Доставка на автомобил и автостълба - § 52-04 70 000 70 000
7. Съфинансиране на обекти по утвърдени проекти 535 000 161 545
8. Изготвяне ПУП - ЖК"Добротица " 55 000 55 000
9. Изготвяне ПУП - ЖК"Изгрев " 16 000 16 000
10 Изготвяне ПУП - бивше военно поделение ул. "Армейска " № 34 35 000 35 000
11 Основен ремонт Детска ясла "Пролет " 60 000 120 000
12 Преасфалтиране ул." Сан Стефано" , " В. Левски" и "Цар Петър " 350 000 490 000
13 Преасфалтиране на ул. "Хан Крум " 49 000 49 000
14 Направа на бетонова настилка - ул. "Тунджа " 61 000 61 000
15 Напрана на бетонова настилка - ул. "Волга " 30 000 30 000
16 Преасфалтиране на ул. "Осми март " 95 000 95 000
17 Преасфалтиране на ул. "Гоце Делчев " 60 000 60 000
18 Преасфалтиране на ул. "Цар Освободител " 25 000 25 000
19 Направа на бетонова настилка - ул. "Ралица " 100 000 100 000
20 Преасфалтиране ул. "Хр.Смирненски" 55 000 55 000
21 Направа на бетонова настилка - ул. "Лозарска " 15 000 15 000
22 ППР - улици 10 000 -

23 Ремонтни работи - общински училища 100 000 100 000
В това число :
- Изграждане пожаро-известителна инсталация в ОУ " Ст.Караджа " 15 000 15 000
- Изграждане пожаро- известителна инсталация в ОУ"Отец Паисий " 15 000 15 000
- Изграждане пожаро- известителна инсталация в ЕГ "Гео Милев " 15 000 15 000
- Изграждане пожаро- известителна инсталация в СУ"Г.С.Раковски " 15 000 15 000
- Ремонтни работи ПМГ " Ив. Вазов " 15 000 15 000
- Възстановяване ограда - СОУ "Г.С.Раковски " 6 000 6 000
- Ремонт сортни площадки - ОУ"Хр.Ботев " 12 000 12 000
- Ремонтни работи - ОУ "П.Волов " 7 000 7 000

24 Газификация "Художествена галерия" 10 000 10 000
25 Доставка и монтаж лъчисти тела - "Художествена галерия " - ІІ етап по утвърден проект. 50 000 50 000
26 Изграждане на ново улично осветление 60 000 60 000
27 Програмни продукти по § 53 - 00 25 000 11 000
28 Изграждане на водопроводи и канализации 78 000 78 000
В т.ч - Рехабилитация водопровод по ул. "Тунджа " 65 000 65 000
- Канализация по ул. "Оборище " 13 000 13 000
29 Направа на нови тротоари 139 860 139860
В т.число :
-Направа на нови тротоари по бул. Трети март - от ул. Ген. Колев до ул. Л. Каравелов 20 000 20 000
- Направа на нов тротоар по ул." Сан Стефано " - от ул." Даскал Д.Попов" до ул." Кирил и Методий"
25 000
25 000
- Направа на нов тротоар по ул. "Хан Аспарух" - от ул." В. Левски" до бул. "Добр. епопея"
18 000
18 000
- Направа на нов тротоар по ул. "Орфей" - от ул. "Д. Ковачев " до ул. "Теменуга "
30 000
30 000
- Направа на нов тротоар по ул." Хр. Ботев " - от ул." Д. Ковачев" до ул. "Теменуга "
37 000
37 000
- Направа на нов тротоар по ул. "Кл.Охридски " 5 253 5 253
- Направа на нов тротоар по ул. "Софр.Врачански " 4 607 4 607
30. Извършване на СМР и / или доставка на строителни материали за благоустройствени и ремонтни работи по програмата за реализация на благоустройствени мероприятия на обекти - Общинска собственост с участие на местното население, като размерът на финансиране на всяка една от благоустройствените дейности е в границите от 1 000 до 10 000 лева. 25 000 25 000
31 Благоустрояване междублокови пространства 120 000 111 485
В т.число :
- ЖСК "Вера " и ЖСК "Явор" по ул.Кн.Дондуков 45 000 36 640
- ЖСК" Кирил и Методий" и ЖСК"Русалка " 30 000 39 013
- ЖСК " Боровец" , ЖСК "Метеор" и "Бояна " 45 000 35 832
32 ППР - Газификация спортни зали и ЦУТНТ 23 000 29 000
В т. число : -Спортна зала комплекс "Русалка " 8 500 12 000
- Спортна зала комплекс "Добротица " 10 000 10 000
- Спортна зала комплекс "Младост " 2 500 5 000
- ЦУТНТ 2 000 2 000
33 ПУП ЖК "Иглика " 10 000 10 000
34 ППР - Стадион "Дружба " 25 000 25 000
35 ППР - Енергиен одит 19 910 19 910
в т. число : - ЕГ"Гео Милев " 2 638 2 638
- ХГ " Св.св. Кирил и Методий " 4 260 4 260
- СОУ " Л.Каравелов " 5 829 5 829
- СОУ "Г.С.Раковски и Средн. общеж" 7 183 7 183
36 Изработване на макет пластика и емблема парк "Св.Георги" 15 000 15 000
37 Сондаж "Зоопарк " 25 000 25 000
38 Осветление ІІІ и ІV етап Градски парк"Св.Георги" 20 000 20 000
39 Изработка на специализирана карта - Военно поделение ул. "Армейска " № 34 8 000 8 000
40 Съвместяване на кадастрална карта със специализиран кадастър 2 000 2 000
41 Изграждане на депо за батерии и луминисцентни лампи 10 000 10 000
42 Монтажни работи - Паметник "Св.св.Кирил и Методий" 10 000 34 000
43 Съфинансиране на дейности по изграждане на регионално депо за ТБО 15 000 -

44 Основен ремонт - Детска ясла №1 25 000 29 200
45 Доставка на микробус за Дневен център за хора с увреждания - § 52 - 04 12 000 12 000
46 Ремонтни работи за изграждане на информационен шахматен център в ЦУТНТ - град Добрич 12 083 12 083
47 Изграждане на ново улично осветление на част от улиците Ген. "Н.Петков ", "Ал.Стамболийски ", "Кирил и Методий " и в местността "Гаази баба " 56 230 60 000
48 Основен ремонт сградата на Корпус 3 50 000 50 000
49 Ремонт на свързващи пешеходни алеи в Градски парк "Св. Георги " 30 000 50 000
50 Благоустрояване пешеходна зона "Север " - І етап 250 000 250 000
51 Стопански инвентар § 52- 05 5 000 3 400
52 Машини и съоръжения и друго оборудване -52 - 03 - 1 600

53 Ремонтни дейности в общинските училища, ЦДГ и обслужващи звена 40 000 46 000
В т. число : - Подмяна котел в ЦДГ № 9 23 000 24 000
- Хидроизолация на покрива на УСШ 7 000 -
1. Доставка и монтаж на камери за
наблюдение в СОУ "Кл.Охридски " - 3 000
2. Доставка и монтаж на камери за
наблюдение в ОУ "П.Волов " - 4 000
- Подмяна на тоалетни клекала и фаянс в
Ученическо общежитие 6 000 6 000
- Подмяна на дограма ,северна фасада в
ОУ " Й. Йовков " 4 000 4 000
3. Ремонтни работи физк. салон, умивални
и санитарни възли към него - СОУ "П.Р.Славейков " - 5 000

54 Преустройство на отоплителна инсталация и монтаж на
разделителен съд / с проектиране / - Корпус ІІІ 20 000 30 000
55 Осн. ремонт сграда на ул." Места " №6 на МКБППМН - 11 000
56 ППР - Водопроводи, канализации в кв"Рилци " - 5 000
57 Строителен надзор за обект "Канализация кв "Изгрев " - 5 000
58 Рехабилитация водопровод по ул. "Хан Крум " - 40 000
59 Художествена галерия - ППР водочерпане на подпочвени води -
10 000
58 Благоустрояване междублоково пространство ЖСК"Комета " , ЖСК"Восток" и ЖСК"Просвета " -
45 000
59 Благоустрояване междублоково пространство заключено между бл.44 по ул. "Д.Ковачев "и бл7 по ул. "Бяла река " -

43 000
60 Доставка на ПЕВП тръби и фитинги за водопровод по ул. "Лозарска" - 5 000
61 Изработване на скулптурна фигура за парков знак "Св.Георги " .
- 20 000
ІІ. Целева субсидия по чл. 10 /1/ от ЗДБРБ за 2006 г 352 600 444 500
1. Водопровод по ул. "Ралица " 88 000 53 000
2. Дневен център за хора с увреждания - осн. ремонт 40 000 20 212
3. Дневен център за хора с увреждания - оборудване - 19 000
4. Изграждане на водопровод ф160 и ф200 по ул. Сан Стефано и В.Левски 200 000 -
5. Изграждане на водопровод ф 160 и ф 200 по ул. Сан Стефано и В.Левски и ул.Сан Стефано ф 600 - 344 688
6. ППР - Водопроводи и канализации в кв. "Рилци " 20 000 -
7. ППР - Канализации по ул. Волга, Осми март, и Оборище 3 600 1 600
8. Компютърна техника - читалище "Романо- Дром " 1 000 1 000
9. Канализация по ул. "Байкал " - 5 000
ІІІ. Отчисления от приватизацията - чл.10 , ал.1 т.3 от ЗПСК 654 000 434 286
1. Разширение "Гробищен комплекс - 4 алеи 54 000 54 000
2. Изграждане на водопровод ф 600 ул"Сан Стефано " 110 000 35 000
3. Рехабилитация водопровод по ул. "Хр.Смирненски " 60 000 46 000
4. Рехабилитация водопровод ул. "Хан Крум " 55 000 -
5. Канализация по ул. "Волга " 40 000 30 000
6. Канализация по ул. "Осми март " 25 000 22 000
7. Направа на тротоари 60 000 58 221
В това число :
- Направа нов тротоар по ул. "Гоце Делчев " - от бул. "Русия " - до ул "Н.Петков " 35 000 35 000
-Направа на нов тротоар по бул. Добруджа - от мостово съоръжение до ул. "Хр.Ботев " 10 000 8 221
- Направа на нов тротоар по ул. "Н.Петков" - до СОУ"Дора Габе " 15 000 15 000
8. Извършване на СМР и / или доставка на строителни материали за благоустройствени и ремонтни работи по Програмата за за реализация на благоустройствени мероприятия на обекти- Общинска собственост с участие на местното население, като размерът на финансиране на всяка една от благоустройствените обекти е в границите от 1000 до 10 000 лева 60 000 60 000
9. Благоустрояване на междублокови пространства 180 000 122 945
В т. число :
- Направа на подход за ЖСК "Еверест " 18 000 18 000
- Направа на подход за ЖСК "Струма " 23 000 23 000
- ЖСК "Ела " и "Пчела " 30 000 44 212
- Междублоково пространство заключено между ул. "Д.Списаревски " и "Г.Кирков "
18 000
18 000
-Междублоково пространство заключено между бл. 44 по ул. "Д.Ковачев " и бл. 7 по ул. "Бяла река "
43 000
-
- ЖСК "Комета ", ЖСК "Восток " и "Просвета " 23 000 -
- Направа на подход към Жил. Блок по ул. "25-ти септември " № 64 25 000 19 733
10 ППР - водопровод, канализация, пътно строителство и осветление по ул. Ангел Стоянов 10 000 6 120

ІV. Средства по § 10 - 30 796 000 796 000
1. Изкърпване уличната мрежа на гр.Добрич
- Екострой - АД - 150 000 лева
- Пътно подържане - АД - 150 000 лева
- Пътно строителство - АД - 200 000 лева 500 000 500 000
2. Ремонт концертна зала "Добрич " 50 000 50 000
3. Аварийно подържане на уличната мрежа 54 000 54 000
4. Ремонт тротоари, линейни оттоци, бордюри и други благоустройствени мероприятия 54 000 54 000
5. Ремонт на ревизионни и дъждоприемни шахти по уличната мрежа на града и извършване на други аварийни и неотложни строително- ремонтни работи. 54 000 54 000
6. Аварийно поддържане и възстановяване на мрежата на уличното осветление 54 000 54 000
7. Ремонт на мрежата за улично осветление в ЖК" Балик"- ул."Цар Освободител" и ул." Бяла река " 20 000 20 000
8 Ремонтни работи сграда по ул. "В.Левски " 10 000 10 000

V. Облигационен заем 581 098 581 098
1. Преасфалтиране на ул." Ген. Попов " в участъка от ул. "Хр. Ботев " до 25-ти септември . 532 278 532 278
2. Подмяна на решетки на ДШ и капаци на РШ с полимер -бетонови 48 820 48 820
VІ. Други източници - 608 223
1. Програма "Сократ " - компютърна техника за ЕГ"Гео Милев "
-
3 000
2. Програма "ФАР "- Проект "Нов интегриран подход но Община град Добрич към местния бизнес "
-
467 076
3. Трансфер от ПУДООС - съгласно Договор - 98 772
4. Проект "Хет трик " на UEFA - 37 800
5 Почвообработваща машина - ЦЗПЖ - 1 575
Общо : І + ІІ + ІІІ + ІV+V +VІ 5 415 781 5921 190

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 27:


Общински съвет град Добрич отлага промяната на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и нейното разглеждане за заседанието през месец януари 2007 година, като всички комисии ангажирани с тази Наредба, включително и г-жа Галина Митева, вземат участие в разработването и привличане на външни експерти като консултанти.


ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 3 "против", 1 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 49


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за провеждане на конкурс за обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени линии от градската и междуселищна транспортна схема


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 28:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТ за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, възлага на кмета на Община град Добрич провеждането на конкурс за превоз на пътници с автобуси по градска автобусна линия № 233 и автобусна линия от републиканската транспортна схема Добрич-Несебър, и от Областна транспортна схема автобусна линия Добрич-Алцек-Добрич.
2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 5 от Наредба № 2 на МТ от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, възлага на кмета да назначи комисия за провеждане на конкурса, която да включва в своя състав :
Председател : Зам. кмет
и членове :
1. Общински съветници:
1.1. Свежен Петров;
1.2. инж. Нигохос Хубесерян;
1.3. инж. Михаил Божилов;
1.4. Веселин Сидеров.
2. Представител на ИА „Автомобилна администрация".
3. Представител на „Национална агенция по приходите".
4. Юрист и специалист от Общината.
5. Представители на браншови организации.
3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 на МТ от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участващи в конкурса съгласно Приложение № 1.
4. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТ за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, определя цена на тръжната документация - 20 лв.


ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

 

 

 

 

Приложение 1

 

ТОЧКОВИ ИЗМЕРИТЕЛИ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

 

1. Средна възраст на превозните средства:

Възраст в години до 5 г. от 5 г. вкл. до 10 г. над 10 г.

10 т. 5 т. 0 т.


2. Собственост върху превозните средства по офертата за кандидатстване:

процент
собствени МПС
спрямо общ 100% 80% - 100% 60% - 79 % 40 - 59 % до 40 %
бр.лицензирани
10т. 8 т. 6 т. 4 т. 2 т.


Забележка: Към собствените превозни средства се приравняват и тези, закупени на финансов лизинг, които са счетоводно отразени, съгласно Закона за счетоводството.

3. Резерв по офертата:

процент 50%-100% 30%- 49% под 30%
на свободни
автобуси
спрямо заети
в най - натоварен
момент
5 т. 4 т. 0 т.

 

4. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица:

над 70 % 30% - 69% 10% - 29% под 10%


10 т. 5 т. 2 т. 0 т.

 

Забележка: Определя се процентното съотношение на оборудваните спрямо общия брой превозни средства, с които се кандидатства.


5. Данъчна регистрация на превозвача:
 Регистриран в Община град Добрич - 5 т.
 Регистрация в други селища - 0 т.


6. Цена на превозите:
- минимална цена в лева за билет по линия от градския транспорт - 10 т.
- минимална цена за пътникокилометър за междуселищните превози -10 т.

Забележка: Точките на кандидатите, предложили следващите по-високи цени се определят като предложените от тях цени се отнесат спрямо най-ниските и така получените коефициенти се умножат по 10.

7. Екологичност на превозните средства:
- използващи газово гориво - 4 т.
- притежаващи сертификат "Евро 2" - 6 т.
- притежаващи сертификат "Евро 3" - 8 т.
- притежаващи сертификат по-висок от "Евро 3" - 10 т.


Кандидатите могат да кандидатстват за всяка линия от транспортната схема, като се оценяват по всеки от така приетите критерии. Получените точки по всеки критерий се сумират и се получава окончателната оценка на всеки кандидат, кандидатствал за съответната линия. За класиран на първо място се счита кандидатът, събрал най-много точки. При равен брой точки се класира кандидатът, притежаващ повече точки по критерий № 1. С класираните кандидати се сключва договор за срок от пет години.

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно статута на управителя на "ДКЦ - І - Добрич" и утвърдените конкурсни условия за отдаване под наем на магазин за очила в "ДКЦ - І"
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 29:

1. Да се създаде Временна комисия в състав:
 Николай Николов - Председател;
 Светлана Жечева;
 Пламен Добрев;
 Геновева Димитрова;
 д-р Красимир Йорданов;
 Владимир Банов;
 Пламен Припърженски,
която в срок до месец ноември да извърши компетентна проверка на "ДКЦ-І-Добрич" и "ДКЦ-ІІ-Добрич" и предложи на Общински съвет и Кмета на Община град Добрич решения.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да възложи на Управителя на "ДКЦ-І-Добрич" да проведе нов конкурс за отдаване под наем на магазин за очила.
ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разглеждане на уведомление с вх. рег. № 94С-00-647/ 15.09.2006 година от Стойчо Стойчев по решение № 31-1/ 27.10.2006 г. на ПК "Търговия, услуги и туризъм"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 30:

Задължава Временната комисия, избрана с решение 49-29/ 31.10.2006 година на Общински съвет град Добрич, в срок до края на годината /2006/ да извърши пълна проверка относно дейността на дружеството във връзка с уведомление с вх. рег. № 94С-00-647/ 15.09.2006 година от Стойчо Стойчев.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.


ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 31:
(обжалвано пред ВАС от Областен управител на 12.07.2007 година)
Общински съвет град Добрич потвърждава свое решение № 47-8/ 19.09.2006 година:
"Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, изменя текста на чл. 2, ал. 3 от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, като занапред текста ще се чете:
Чл. 2, ал. 3. "Използването на музикални инструменти и озвучителна апаратура по улиците на града и междублоковите пространства извън определените за това места (ресторанти, заведения) по повод сватбени тържества, както и ползването на звукови сигнали на моторни превозни средства при тези тържества"."

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 2 "против", 2 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за поставяне химически тоалетни на територията на град Добрич от ЕТ "НИНА-ИСКИМДЖИ" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 49 - 32:

Предложението за поставяне на химически тоалетни на територията на град Добрич да не бъде разглеждано до произнасяне на Добрички окръжен съд по законосъобразност относно решение 45-16/ 27.06.2006 година на Общински съвет град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за определяне начин за обезщетяване на наследниците на Ангел Господинов Лазаров - съсобственици с Община град Добрич в АЕМО "Стария Добрич" в изпълнение на решение № 46-8 от 25.07.2006г. на Общински съвет град Добрич, във връзка с постъпило заявление № 94-00-328/20.072005 г.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 33:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, предлага следния начин за обезщетяване на наследниците на Ангел Господинов Лазаров, съсобственици с Община град Добрич в АЕМО "Стария Добрич" в изпълнение на решение № 46-8 от 25.07.2006 г. на Общински съвет град Добрич, във връзка с постъпило заявление № 94-00-328/ 20.07.2005 г. :
 Да изкупи дела на съсобствениците /наследниците на Ангел Господинов Лазаров/ при следните условия - 900 Евро/ кв. м. търговска площ , 480 Евро за припадащата се част от избените помещения, задължават се да прекратят водените срещу Община град Добрич дела и заплащането да стане до 3 месеца от подписване на споразумението, като се задължават да нямат други финансови претенции към Община град Добрич.
ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 26 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за трето тримесечие на 2006 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 34:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява разходите за командировки на Kмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за третото тримесечие на 2006 година /пътни, дневни и квартирни пари/, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


Отчет Приложение № 1
за получените командировъчни пари от Детелина Николова -
Кмет на Община гр. Добрич
за периода 01.07.2006 г. - 30.09.2006 г.

1. Командировки в страната
/ в лева /
Командировки Дневни Нощувки Транс- Всичко По покана на: Поети разходи
в страната порт
02.07.-02.07-София 200,47 200,47 Във връзка с отпътуване за Португалия
14.07.-14.07.-София 200,47 200,47 Във връзка с пътуване до Португалия
21.07 -22.07 - София 24 37 205,55 266,55 Работна среща при МРРБ
31.08.-01.09.-Несебър 70,27 70,27 Участие в заседание на УС на НСОРБ от НСОРБ
08.09.-09.09.-София 24 202,67 226,67 Среща в МОСВ относно проект за
Управление на отпадъците
13.09.-14.09.-София 24 151,38 175,38 Участие в заседание на УС на НСОРБ
29.09.-30.09.-София 12 54 48,32 114,32 Във връзка с отпътуване за Украйна


Всичко: 84 91 1079,13 1254,13

2. Командировки в чужбина

Командировки Дневни Нощувки Транс- Всичко По покана на: Поети разходи
в чужбина порт
02.07.-14.07.Португалия 410,72 410,72 Участие в обучително пътуване на тема От Програма
и Естония "Отговорни общински съвети=ефективно ИМС за пътни и
общинско управление" нощувки

Всичко: 410,72 0 0 410,72Приложение № 2


Отчет
за получените командировъчни пари от Мирослав Попов -
Председател на Общински съвет на Община гр. Добрич
за периода 01.07.2006 г. - 30.09.2006 г.

/ в лева /
Командировки Дневни Нощувки Транс- Всичко По покана на: Поети разходи
в страната порт
16.07-23.07.-Зл.Пясъци 20,80 20,80 Участие във форум-"Дни на икономиката,
културата, екологията, туризма и спорта"
02.08.-02.08.-с.Крапец 6,00 31,00 37,00 Участие в международен фест на руските
бардове
29.09.-30.09.-София 12 54 48,32 114,32 Във връзка с отпътуване за Украйна
Всичко: 18,00 54,00 100,12 172,12

 

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други
35.1 Молба от Павлина Великова Ламбева до Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на дължими здравноосигурителни вноски към фонд "ЗО"


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 35.1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на ПАВЛИНА ВЕЛИКОВА ЛАМБЕВА ЕГН 8008167935 с настоящ адрес град Добрич, ул. Струма 9, вх. Б, ап. 1, за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" град Добрич, на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА НЕ СЕ ОПРОЩАВА дължимата сума


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други
35.2 Молба от Емануил Ангелов Атанасов до Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на държавно вземане


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 35.2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Емануил Атанасов ЕГН 3904058009, за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" гр.Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/31 октомври 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2006 г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други
35.3 Молба от ДРАГОМИР АТАНАСОВ ДРАГНЕВ до Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на държавно вземане

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 49 - 35.3:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Драгомир Атанасов Драгнев ЕГН 7712088001 за опрощаване на дължима сума към ДФ "Земеделие" ОД, на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА НЕ ОПРОЩАВА дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Одобряване на две общински жилища, върху които да се учреди безвъзмездно право на ползване на "ОДПЗС д-р П. Станчев - Добрич" ЕООД за целта на реализацията на проект на ОДПЗС по програма "ФАР"


Р Е Ш Е Н И Е 49 - 36 от 10.11.2006 г.:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 33, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява за учредяване безвъзмездно право на ползване на "ОДПЗС д-р П. Станчев - Добрич" ЕООД за срок от 5 (пет) години за целите на реализацията на проект на ОДПЗС по програма "ФАР", бюджетна линия BG 2004/016-711.01.02 следните две общински жилища:
• Двустаен апартамент със застроена площ 65.69 кв.м., с идентификатор 72624.618.31.8.45, находящ се в град Добрич, ЖК "Христо Ботев", бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 9, актуван с акт за общинска частна собственост № 3253;
• Двустаен апартамент, находящ се в град Добрич, ЖК "Строител", бл. 62, вх. А, ет. 1, ап. 2, актуван с акт за общинска собственост № 627.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО ПИСМЕНО ПО ОПЕРАТИВЕН ПОРЯДЪК:

"ЗА" - 27; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 

Вземане на решение във връзка с прилагане разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 


Р Е Ш Е Н И Е 49 - 37 от 20.11.2006 г.:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Прекратява изплащането на възнаграждението на общинския съветник д-р Желязко Железов във връзка с чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 24.11.2006 година.
2. Считано от 28.11.2006 година да се изплаща възнаграждение на общинския съветник д-р Желязко Железов за участие в заседанията на Общински съвет град Добрич и неговите комисии.

ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО ПИСМЕНО ПО ОПЕРАТИВЕН ПОРЯДЪК:

"ЗА" - 22; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

Последна промяна: 17:20:24, 20 Юни 2013
Свали в pdf