Решения от заседание №50 на ОбС на 28.11.2006 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 50/28 ноември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 50
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 ноември 2006 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти на „Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич.
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното
РЕШЕНИЕ 50 - 1:
I.На основание чл.21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, чл.33, ал.1, т.10 НРПУРОИ и чл.14, ал.1, т.6 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба на следния поземлен имот, собственост на „Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич, актуван с АОС Nо 1168/19.01.2000 година, под Nо 72624.611.227 с площ 10000 кв.м.
ІІ. Имота да бъде продаден на явен търг при първоначална тръжна цена 38 лв. на кв. м. или 380 000 лв. Цените са без включен ДДС. Приходите от продажбата да се използват целево за погасяване задълженията на дружеството.
ІІІ. Общински съвет създава петчленна комисия, която да участва в търга в помощ на управителя на дружеството. Комисията е в състав:
1. инж. Нигохос Хубесерян
2. инж. Неджати Якубов
3. инж. Стоян Стоянчев
4. арх. Емилия Добрева
5. Тодор Димитров
ГЛАСУВАЛИ за състава на комисията: 37 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".
ІV. Възлага на управителя на дружеството последващите съгласно закона действия.
Поименно гласуване за цялото решение: 36 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 50/28 ноември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 50
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 ноември 2006 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот - част от III-ти етаж на сграда за административни нужди по ул. Независимост 7

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 50 - 2:
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА във връзка с чл.15 ЗДС и чл.6, ал.2 от ППЗДС Общински съвет град Добрич дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление от Община град Добрич на недвижим имот - държавна собственост, представляващ част от трети етаж на сграда за административни нужди по ул. Независимост 7, включваща стаи с No No 302,310,311,312,313,314,315 и 316 и съответната идеална част от общите части на сградата.
2.Възлага на кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

Поименно писмено гласуване: 37 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 50/28 ноември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 50
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 ноември 2006 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приключване на процедурата по предоставяне на концесия без определяне на спечелил конкурса участник на имот, публична общинска собственост "Тоалетна" находящ се в АЕМО "Старият Добрич" град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 50 - 3:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 44, ал. 1, ал. 2, т. 3 НРУПКИПОС, Общинският съвет град Добрич, реши:
I. Приключва процедурата по предоставяне на концесия, открита с решение № 32-2/26.07.2005 г. на Общински съвет град Добрич, за имот публична общинска собственост: "Тоалетна", находяща се в АЕМО "Стария Добрич" в град Добрич, с площ 36 м2, в УПИ III, кв. 119 по действащия кадастрален и ПУП - ПРЗ на ЦГЧ град Добрич актувано с АПОС № 2133/18.04.2003 г., без определяне на спечелил конкурса участник.
II. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходното решение.
Поименно писмено гласуване: 36 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 50/28 ноември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 50
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 ноември 2006 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на средства за съфинасиране на проект на Община град Добрич, по програма „Побратимяване" на Европейския съюз

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 50 - 4:
На основание чл. 21, ал. т. 6 от ЗМСМА одобрява извършването на разходи за съфинансиране на проект на Община град Добрич по програма "Побратимяване" на Европейския съюз в размер на 55720 лв. Източник на финансирането са средствата предвидени за съфинансиране на обекти по утвърдени проекти в Раздел І, т. 7 на Програмата за капиталови разходи и средства по § 10-30 на Община град Добрич за 2006 г.
Поименно писмено гласуване: 27 "за", 4 "против", 7"въздържали се".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 50/28 ноември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 50
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 ноември 2006 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински нежилищен имот - магазин /северно от магазин "Бои, лакове и химикали"/ находящ се по бул. 25-ти септември № 64, град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 50 - 5:
На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 ЗПСК, чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал. 1, чл.8, ал.1 и чл. 9 НТК, чл.5, ал.3 и чл.12, ал.2 НАПСПОУРЛО Общинският съвет - град Добрич, реши:
1. Приема изготвения правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на нежилищен имот, частна общинска собственост: магазин /северно от магазин "Бои, лакове и химикали"/, находящ се в партерния етаж на жил. блок по бул. 25-ти септември № 64, град Добрич с площ 72,72 кв.м., общи части - 1, 405 %, право на строеж - 72,72 кв.м., в УПИ I, кв. 24, пл. № 1659 по действащия ПУП - ПРЗ на ЖК „Север 1", град Добрич, актуван с акт за частна общинска собственост № 37/18.07.1996 г. За магазина има издадена схема № 5164 от 05.07.2006 г. от Служба по кадастър - град Добрич на самостоятелен обект в сграда - 72624.608.1849.1.20.
2. Продажбата на имота по т.1 да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга:
- нежилищен имот, частна общинска собственост: магазин /северно от магазин "Бои, лакове и химикали"/, находящ се в партерния етаж на жил. блок по бул. 25-ти септември № 64, гр. Добрич с площ 72,72 кв.м., общи части - 1, 405 %, право на строеж - 72,72 кв.м., в УПИ I, кв. 24, пл. № 1659 по действащия ПУП - ПРЗ на ЖК „Север 1", град Добрич, актуван с акт за частна общинска собственост № 37/18.07.1996 г. За магазина има издадена схема № 5164 от 05.07.2006 г. от Служба по кадастър - град Добрич на самостоятелен обект в сграда - 72624.608.1849.1.20.
3.2. Начална тръжна цена:
- 77 622 лева, /съгласно доклада на оценителя/, цената се оферира и заплаща в левове;
- начин на плащане, еднократно, като достигнатата на търга цена трябва да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора.
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич - "Специална сметка за приходи от приватизация" IBAN - BG 62 SOMB 9130 32 10000550, код SOMBBGSF при Общинска банка АД, клон град Добрич.
3.3. Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
3.4. Размер на депозита и крайния срок за внасянето му - 10 на сто от началната тръжна цена за имота, който да се внесе по банкова сметка на община град Добрич - "Специална сметка за приходи от приватизация" IBAN - BG 62 SOMB 9130 32 10000550, код SOMBBGSF при Общинска банка АД, клон град Добрич;
- краен срок за внасяне, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5. Място, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в община град Добрич, ул. България 12, в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
3.6. Срок за закупуване на тръжната документация -до 29-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник".
3.7. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14:00 ч. на 30-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
3.8. Срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 29-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация.
3.9. Място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 31-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в 14:00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация, информационния меморандум и проекто - договора за продажба, като част от нея.
3.11. Назначава за членове в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. Владимир Банов
2. Велислав Даскалов
3. Герман Германов
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:
- срок за закупуване на тръжната документация до 59-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник";
- срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14:00 часа на 60-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
- срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 59-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация.
- място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 61-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в 14:00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
4. Възлага на кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга, като определи за председател на същата - общински съветник и последващите съгласно закона действия по изпълнението на решенията.

Поименно писмено гласуване: 31 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

 

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 50/28 ноември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 50
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 ноември 2006 г.


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 50 - 6:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.33, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба на търг с тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени на:

1.- Дворно място за жилищно застрояване по ул."Теменуга" и ул."Христо Ботев", УПИ І с площ 1762.00 кв. м в кв.37 по плана на ЖК "Балик Йовково" - юг на град Добрич, актуван с АОС №1947 от 12.12.2002 г. и начална тръжна цена 160 342 /Сто и шестдесет хиляди триста четиридесет и два/ лева.

- Пет поземлени имота в местността "Двор край село" от остатъчния поземлен фонд на Община град Добрич, кв.Рилци, а именно:
• ПИ 72624.123.85 с площ 2400 кв.м, актуван с АОС 3268/16.11.2006г. и
начална тръжна цена 3297 /Три хиляди двеста деветдесет и седем/ лева;
• ПИ 72624.123.86 с площ 2399 кв.м, актуван с АОС 3267/16.11.2006г. и
начална тръжна цена 3299 /Три хиляди двеста деветдесет и девет/ лева;
• ПИ 72624.123.87 с площ 2398 кв.м, актуван с АОС 3266/16.11.2006г. и
начална тръжна цена 3297 /Три хиляди двеста деветдесет и седем/ лева;
• ПИ 72624.123.89 с площ 2254 кв.м, актуван с АОС 3265/16.11.2006г. и
начална тръжна цена 3999 /Три хиляди деветстотин деветдесет и девет/ лева;
• ПИ 72624.123.90 с площ 1208 кв.м, актуван с АОС 3264/16.11.2006г. и
начална тръжна цена 1661 /Хиляда шестстотин шестдесет и един/ лева;

Поименно гласуване: 26 "за", 2 "против", 10 "въздържали се".
2. С Поименно гласуване и резултат 15 гласа "за", 14 "против", 9 "въздържали се" предложението за продажба по реда на ЗОС на дворно място за обществено обслужване по бул."Русия" ", УПИ VІІІ с площ 261.00 кв.м в кв.652 по плана на ЖК"Русия 3, 4" на град Добрич, актуван с АОС №3270 от 17.11.2006г. и начална тръжна цена 38 367 /Тридесет и осем хиляди триста шестдесет и седем/ лева не бе прието.

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
4. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.
ГЛАСУВАЛИ(т.3,т.4): 34 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 50/28 ноември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 50
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 ноември 2006 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Учредяване право на строеж върху терен, общинска собственост, по реда на ЗОС.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното
РЕШЕНИЕ 50 - 7:
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.33, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, на търг с тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени за:
- строително петно със застроена площ 17 /Седемнадесет/ кв.м за изграждане на 1 /Един/ гараж на един етаж в УПИ V, кв.57 по плана на ЦГЧ на град Добрич, отреден за жилищно строителство, гаражи и озеленяване, в източния край на редица съществуващи гаражи по ул."Захари Стоянов" с начална тръжна цена 1250 /Хиляда двеста и петдесет/ лева. Поземленият имот е актуван с АОС №951/09.12.1998 г.
- строително петно със застроена площ 60 /Шестдесет/ кв.м за изграждане на обект за обществено обслужване на един етаж в УПИ ХІІ, кв.46 по плана на ЖК"Балик Йовково" - юг на град Добрич, отреден за търговия и услуги, находящ се по ул."Орфей" с начална тръжна цена 4100 /Четири хиляди и сто/ лева. Поземленият имот е актуван с АОС №2075/27.03.2003 г.
2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.
Поименно писмено гласуване: 29 "за", 3 "против", 7 "въздържали се".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 50/28 ноември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 50
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 ноември 2006 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул.Oсми март 8 - частна общинска собственост.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 50 - 8:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 ЗОС във връзка с чл.36 ЗС и чл.42, ал.1, т.2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич от една страна и Лиляна Илиева Димитрова, ЕГН 6105287958, Славка Илиева Михнева, ЕГН 5710118037 и Тошко Борисов Желев, ЕГН 4505158041 от друга страна в ПИ 72624.615.3491 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ V-3491, кв.579 по действащия план на ЖК "Русия 2" чрез продажба частта на Община град Добрич от 296 /Двеста деветдесет и шест/ кв.м., актувана с АОС Nо 2597/26.08.2004 г. за сумата от 59 200 /Петдесет и девет хиляди и двеста/ лева (200 лв/кв.м.).
2.Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

Поименно писмено гласуване: 27 "за", 2 "против", 8 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 50/28 ноември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 50
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 ноември 2006 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул.Tимок 9 - частна общинска собственост.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 50 - 9:
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 ЗОС във връзка с чл.36 ЗС и чл.42, ал.1, т.2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Анка Димова Велева, ЕГН 5501307935 в ПИ 72624.607.932 по кадастралната карта на град Добрич, представляващ част от УПИ VI-932, 933, кв.71 по действащия план на ЖК "Север 2" чрез продажба частта на Община град Добрич от 71 /Седемдесет и един/ кв.м., актувана с АОС Nо 3254/13.11.2006 г. за сумата от 10224,00 /Десет хиляди двеста двадесет и четири/ лева (144 лв/кв.м.).
2.Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

Поименно писмено гласуване: 30 "за", 1 "против", 6 "въздържали се".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 50/28 ноември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 50
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 ноември 2006 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване разрешение на „Жилфонд-инвест" ЕООД за учредяване на договорна ипотека върху имот „Общежитие № 2" по ул. „Калиакра" № 54.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 50 - 10:
1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1 т. 11 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие да бъде учредена договорна ипотека върху дълготраен актив на „Жилфонд-инвест" ЕООД град Добрич, представляващ част от имот - вход „А" на „Общежитие № 2" по ул. „Калиакра" № 54, за сумата от 160 000 (Сто и шестдесет хиляди) лева. Имотът е актуван с АОС № 1630/05.09.2001 г.;
2. Възлага на Управителя на „Жилфонд-инвест" ЕООД град Добрич последващите съгласно Закона действия.

Поименно писмено гласуване: 29 "за", 1 "против", 7 "въздържали се".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 50/28 ноември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 50
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 ноември 2006 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. д-р Ив. Пенаков, 20 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 50 - 11:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1,т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42 , ал.1, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и ЕТ "Устрем 92" - Кирчо Димитров" в ПИ 72624.625.103, по кадастралната карта на гр. Добрич, УПИ VІ 103,104, кв. 120 по ПУП на ЦГЧ, гр. Добрич, срещу обезщетение за частта на Общината от 139/Сто тридесет и девет/ кв.м. (АОС № 3108/2006г) в размер на 30% от съответната РЗП, като площта и конкретните обекти се договорят след одобряване на проектната документация, а обекта (обектите) се предадат до 24 месеца от издаването на разрешението за строеж.
ІІ. Възлага на Кмета на Община гр. Добрич последващите съгласно закона действия.
Поименно писмено гласуване: 29 "за", 0 "против", 8 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 50/28 ноември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 50
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 ноември 2006 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други
12.1
Молба от СТЕФАН НЕНЧЕВ СТОЯНОВ до Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на държавно вземане.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 50 - 12.1:
Общинският съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Стефан Ненчев Стоянов за опрощаване на дължима сума към Районно управление "Социално осигуряване" гр. Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ дължимата сума.

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

Последна промяна: 17:18:54, 20 Юни 2013
Свали в pdf