Решения от заседание №51 на ОбС на 19.12.2006 г.

A A A
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич - постигнати резултати и перспективи за 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 51 - 1:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма, приема Отчета на Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2006 година, съгласно Приложение № 1.
ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 8 "въздържали се".

2. Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2007 година да бъде разгледана в Общински съвет след организиране на широка обществена дискусия.
ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 


Приложение №1


ОТЧЕТ
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2006 ГОДИНА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич е част от Общинския план за развитие на Община град Добрич. Тя бе предложена от Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на Община град Добрич към Общински Съвет през ноември 2004 година. Този Съвет бе съставен в резултат на инициатива на Обществения Съвет по туризма и промените в Закона за туризма, приети от Народното Събрание през 2004 година. Правилникът за организацията на работата му бе приет от Общински Съвет с Решение № 19-24 / 26 октомври 2004 година.
В съответствие с националната стратегия за развитие на туризма, Общинския Съвет прие и Програма за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2006 година (Решение № 37-4/20 ноември 2006 година) и резервира финансов ресурс в Бюджет 2006 за нейното изпълнение в размер на 30 000 лева.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМА "Туризъм - 2006"


Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма на територията на Добрич, основавайки се на естествената географска близост до утвърдени черноморски туристически райони, както и социално-икономическия и културен потенциал на града.


ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

I.Реклама и промоционални дейности

1.1. Разработване и издаване на рекламни материали:
- диплянки на Художествена галерия на български и английски език - 8500 бр.
- диплянки на Исторически музей на български и английски език - 6000 бр.
- рекламни материали на Центъра за защита на природата и животните - 9000 бр.
- диплянки на Община град Добрич на български и английски език - 5000 бр.
- тениски с логото на град Добрич, значки и знаме на града
- рекламен филм за град Добрич на четири езика - 500 бр. DVD
- изградено скаутско селище в Центъра за защита на животните и природата
Цветни Плакати - 500
1.2. Участия в туристически борси и изложения:
- Ваканция 2006 - София , м. февруари
- Панаир на туризма и свободното време - Варна, м.март
- Участие в пролетното издание на Международен Панаир Пловдив, м. май съвместно с общини Добричка и Генерал Тошево.
- Икономически форум за Югоизточна Европа в град София, м. октомври с
презентиране на туристическия потенциал на града

II.Външна експертна помощ
II.1. Организирани семинари и обучения с външни експерти
- „Техническа помощ за българската държавна агенция по туризъм"
- „Координацията - най-сериозният фактор за потребителска защита в сферата на хотелиерството и ресторантьорството"

ПОСТИГНАТИ ИНДИКАТОРИ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА - 2006 ГОДИНА

1. Количествени индикатори

брой категоризирани обекти 145
брой нощувки 37 219
събрана туристическа такса 27 291
брой превозени пътници - Албена 20 342
брой превозени пътници - Балчик 20 936
брой посетители в културните институции 33 012
брой изнесени беседи 383
Международни и национални фестивали - 6 фестивала с 5600 участници
от над 25 страни
брой партньорски проекти -
- „Знаците на града" - ТПП
- „Алтернативна заетост" - Бизнес център
- „Консервация на икони" - Исторически музей
- „ABLE" - Регионална библиотека „Дора Габе" 4

2. Динамика спрямо 2005 година

Брой превозени пътници 2005 2006 % изменение
Албена 18248 20342 11,48
Балчик 17898 20936 16.98
Общо 36146 41278 14.20
2005 2006 % изменение
Брой категоризирани обекти 193 145 - 0.75
Туристическа такса 19190 27291 42.21
Брой нощувки 27832 37219 33.73

ПОСТИГНАТИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Средства по програмата в лева Предвидени
средства Усвоени средства % изпълнение
30 000 29 490.27 98.30

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ПОДКРЕПЯЩИ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

1. Приет Общински план за развитие 2007 - 2013 година с ясно дефинирани цели, приоритети, мерки и интервенции за тяхното постигане, а именно:
2. Проект "Знаците на града", водещ кандидат: ТПП град Добрич с партньори: градове от Малта, Гърция, Полша и Испания - представяне на градовете чрез представяне на езика - градски знаци, надписи, архитектура, организиране на фотоизложби и издания на промоционни материали - Подпрограма "Лингва" на Програма "Сократес" на обща стойност 253 957 евро
3. Участие на Бизнес Център Джобс по компонент "Туризъм" в рамките на Национална мрежа за Бизнес Развитие чрез развиване на туроператорска дейност и информационни услуги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изпълнението на програмата за развитие на туризма в Община град Добрич има за цел да обедини усилията на обществеността, браншовите организации и Община град Добрич за провеждане на обща политика за развитие потенциала и промоция на град Добрич като атрактивна туристическа дестинация - известен панаирен и фестивален град с модерни и качествени туристически услуги, съвременна инфраструктура и повишено качество на живот.

Поставяйки основата за бъдещо развитие - в процеса на изпълнението на програмата възникнаха нови идеи, забелязаха се пропуски, дискутираха се постиженията и на други Общини от страната и чужбина , при което участниците се убедиха, че с активната подкрепа на Общински Съвет и на Общинска администрация професионалистите, работещи в сферата на туристическия бизнес, ще допринесат за утвърждаването на град Добрич като преуспяващ икономически, търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее пълноценно.

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продължаване на договор № 20 от 08.05.2003 година за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост - северозападната част на УПИ, отреден за ЕГ "Гео Милев" по плана на град Добрич - ЦГЧ, с правоприемник

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: С 1 глас "ЗА", 19 "ПРОТИВ", 13 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - предложението за продължаване на договор № 20 от 08.05.2003 година за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост - северозападната част на УПИ, отреден за ЕГ "Гео Милев" по плана на град Добрич - ЦГЧ, с правоприемник не бе прието.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за приключване на процедурата по предоставяне на концесия без определяне на спечелил конкурса участник на обект, публична общинска собственост, представляващ част от градски парк "Свети Георги", град Добрич, находящ се в кв. 1, УПИ (парцел) І по плана на градски парк, град Добрич - първа и втора част на езерото


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 51 - 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от НРУПКИПОС, реши:
I. Приключва процедурата по предоставяне на концесия, открита с решение № 43-1/25.04.2006 година на Общински съвет град Добрич, за част от имот публична общинска собственост, представляващ част от градски парк "Свети Георги", град Добрич, находящ се в кв.1, УПИ (парцел) I по плана на градски парк, град Добрич - първа и втора част на езерото в размер на 13 827 кв. м., съгласно издадената скица, за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на Общината, като се запази предназначението на частите - езеро (изкуствена водна площ - изкуствено езеро), без определяне на спечелил конкурса участник.
II. Възлага на Kмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 26 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за замяна на имоти, частна собственост, с имоти общинска собственост по ул. Каменица

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: С 15 гласа "ЗА", 1 "ПРОТИВ", 14 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - предложението за замяна на имоти, частна собственост, с имоти общинска собственост по ул. Каменица не бе прието.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на общински имот под наем - паркинг пред РУМ "Дружба" за издръжка на Волейболен клуб "ИВАНОВ"


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 51 - 5:
(решение № 153 от 23.10.2007 година на ДОС - прогласява за нищожно решение № 51-5 в частта точка І.1., с която се отменя решение № 43-7 от 25.04.2006 г. на Общински съвет град Добрич)
І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 59, ал. 2 и чл. 63, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта:
1. Отменя свое решение № 43 - 7 от 25.04.2006 година за продължаване срока на договора с наемателя на паркинга "ВЛАМАС" ООД.
2. Дава съгласие за предоставяне под наем на паркинг пред РУМ „Дружба 2" на Волейболен клуб "ИВАНОВ" град Добрич срещу месечно обезщетение от 50 (петдесет) лева за срок от 5 (пет) години, след приключване на съдебния спор.
ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Хан Омуртаг, 15 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 51 - 6:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Георги Тодоров Георгиев и Нели Георгиева Йорданова, от град Добрич, чрез продажба частта на Община град Добрич от 15/460 (петнадесет от четиристотин и шестдесет) идеални части, от ПИ 72624. 622.7537 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ III-7537, кв.105 по действащия план на ЦГЧ, находящ се на ул. Хан Омуртаг 15, актуван с АОС Nо 3257/13.11.2006 година за сумата от 1890,00 (Хиляда осемстотин и деветдесет) лева (126,00 лв./кв. м.).
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот, находящ се на бул. 25 септември, 23 - бивш магазин за захарни изделия

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 51 - 7:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3 6 ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и двамата съсобственици - ЕООД „Мартинов - 2003" град Добрич, ф.дело Nо 410/2003 година, EФН 2403004100, БУЛСТАТ 124614958, представлявано от Николай Иванов Мартинов и Атанас Гайдов в ПИ 72624.623.148.1.129 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ V-148, кв.17 по плана на ЦГЧ чрез продажба частта на Община град Добрич от 69,86 кв. м. (69,32 %), актувана с АОС Nо 424/05.11.1997 година, ведно с 1,21377 идеални части от правото на строеж и от общите части на сградата - на цена 1200 Евро/кв.м.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за", 2 "против", 4 "въздържали се".
2. В случай, че съсобствениците не желаят да изкупят дела на Общината на тази цена, да се открие процедура за продажба на търг при начална тръжна цена 1200 Евро/кв.м.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за", 3 "против", 3 "въздържали се".
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Капитан Димитър Списаревски, 1 - частна общинска собственост

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: С 1 глас "ЗА", 7 "ПРОТИВ", 27 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - предложението за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Капитан Димитър Списаревски, 1 - частна общинска собственост не бе прието.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Захари Стоянов, 4 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 51 - 9:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 ЗС и чл. 42, ал.1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Георги Димитров Георгиев и Янка Ташева Георгиева от град Добрич, чрез продажба частта на Община град Добрич от 31/345 (Тридесет и един от триста четиридесет и пет) идеални части, от ПИ 72624. 624.941 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ IХ-941, кв.54 по действащия план на ЦГЧ, находящ се на ул. Захари Стоянов 4, актуван с АОС Nо 3282/20.11.2006 година за сумата от 6820,00 (Шест хиляди осемстотин и двадесет) лева (220,00 лв./кв.м.).
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 33 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот в местността "Гаази Баба" - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 51 - 10:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Стоян Христов Иванов в ПИ 72624.904.112, по кадастрална карта на град Добрич, местност "Гаази Баба", чрез продажба частта на Общината от 173 (Сто седемдесет и три) кв. м. за сумата от 6 920 (Шест хиляди деветстотин и двадесет) лева (40,00 лв./кв.м.).
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 21 "за", 6 "против", 9 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Шипка, 3 - частна общинска собственост

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 51 - 11:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Иван Добрев Иванов, Веселин Василев Минков в ПИ 72624.623.4470 по кадастрална карта на град Добрич, УПИ Х-4470, кв.58, по плана на ЦГЧ град Добрич, находящ се на ул. Шипка, 3, чрез продажба частта на Общината от 65.67 (Шестдесет и пет цяло и шестдесет и седем стотни) кв. м. за сумата от 16 418 (Шестнадесет хиляди четиристотин и осемнадесет) лева (250,00 лв./кв.м.).
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 33 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Райко Даскалов, 8 - частна общинска собственост

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 51 - 12:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Пламен Иванов Добрев в ПИ 72624.623.588, по кадастрална карта на град Добрич, УПИ VІ-588,кв.58, по плана на ЦГЧ град Добрич, чрез продажба частта на Общината от 334 кв. м. (Триста тридесет и четири) кв. м. за сумата от 83 500 (Осемдесет и три хиляди и петстотин) лева (250,00 лв./кв.м.).
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 21 "за", 1 "против", 14 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отписване на вземания на Община град Добрич по отпуснат безлихвен заем в полза на "Ескулап" ЕООД, в ликвидация

 


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 - 13:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, дава съгласието си вземането по предоставения на „Ескулап" ЕООД в ликвидация безлихвен заем, дължимата сума, по който към настоящия момент възлиза на 12 000 лева (дванадесет хиляди лева) да бъде отписано от Баланса на Община град Добрич.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 4 "против", 5 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10 30 на Община град Добрич за 2006 година

 


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 - 14:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12 от Закона за общинските бюджети, приема частичната актуализация на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10 - 30 , съгласно Приложение № 1.
2. Допълнително предвидените средства за извършването на монтажните работи на Паметника "Св.св. Кирил и Методий" и благоустрояването около него да бъдат преведени по набирателната сметка на Фондация "Св.св. Кирил и Методий".


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 2 "против", 6 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
Приложение № 1

П Р О Г Р А М А

ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И СРЕДСТВАТА ПО
§ 10 - 30 НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
ЗА 2006 ГОДИНА
Частична актуализация м. декември

№ по ред
Наименование на обектите Утвърдена
годишна
задача Предложение
за годишна
задача
І. Собствени бюджетни средства 3057 083 2971 363
1. Съфинансиране на обекти по утвърдени проекти 161 545 105 825
2. Преасфалтиране ул. Сан Стефано, В.Левски, Цар Петър
490 000
-
3. Преасфалтиране на ул. Хан Крум 49 000 -
4. Преасфалтиране на ул. Хр.Смирненски 55 000 -
5. Преасфалтиране ул. Сан Стефано, В.Левски, Цар Петър, Хан Крум и Хр.Смирненски
-
681 000
6. Преасфалтиране ул. Осми март" 95 000 -
7. Направа бетонова настилка ул. Лозарска 15 000 -
8. Ремонт на свързващи пешеходни алеи в Градски парк "Св.Георги" 50 000 72 700
9. Програмни продукти по § 53 - 00 11 000 11 300
10. Монтажни работи - Паметник "Св.св.Кирил и Методий" 34 000 47 000
11. ППР Стадион "Дружба" 25 000 12 000
12. Преасфалтиране на ул. Цар Освободител 25 000 -
13. Основен ремонт сградата на Корпус 3 50 000 75 000
14. Отводняване на ул. Гоце Делчев - 21 000
15. Направа на бетонова настилка по ул. Волга 30 000 9 000
16. Направа на бетонова настилка по ул. Ралица 100 000 70 000
ІІ. Целева субсидия 444 500 494 500
1. Водопровод по ул. Ралица 53 000 52 500
2. Канализация по ул. Байкал 5 000 5 500
3 Проект "Нов интегриран подход на Община град Добрич към местния бизнес"
-
50 000
ІІІ. Отчисления от приватизацията 434 286 434 286
ІV. Средства по § 10 - 30 796 000 826 000
1. Аварийно поддържане и възстановяване на мрежата за улично осветление
54 000
84 000
V . Облигационен заем 581 098 581 098
VІ. Други източници 608 223 623 223
1. Доставка на детски съоръжения - 15 000
ОБЩО : І+ІІ+ ІІІ+ ІV+ V+ VІ: 5 921 190 5 930 470

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за преминаване на училища от Община град Добрич на системата "Делегирани бюджети"

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 - 15:


Общински съвет град Добрич, в изпълнение на Националната програма за развитие на училищното образование (2006 - 2015 година) и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и § 38 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2006 година, реши:
1. Считано от 01.01.2007 година предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети на директорите на следните общински училища: СУ „Г.С. Раковски", ОУ "Хан Аспарух", ОУ „Н. Й. Вапцаров", ОУ „Бачо Киро", ОУ „Йордан Йовков".
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич изпълнението на последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на нова стратегия за управление на общинската собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 51 - 16:

1. Общински съвет град Добрич избира комисия от 9 (девет) членове, която да осъществява контакт с БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА, в състав:
• Владимир Калчев - общински съветник
• Владимир Банов - общински съветник
• инж. Марин Джамбазов - общински съветник
• инж. Нигохос Хубесерян - общински съветник
• Тодор Димитров - общински съветник
• Герман Германов - общински съветник
• Светлана Жечева - общински съветник
• Иван Колев - Първи зам. кмет на Община град Добрич
• Иван Иванов - Директор Дирекция "Общинска собственост"
2. След приключване на разговорите, Комисията да запознае Общински съвет с резултатите от същите с цел вземане на последващи решения.


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година


ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно извършените проверки на "ДКЦ - І - Добрич" ЕООД и "ДКЦ - ІІ - Добрич" ЕООД


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 - 17:
(върнато от Областен управител с молба за преразглеждане на точка втора, същата не е преразглеждана в Общински съвет, депозирана жалба до ДОС от Управителя на "ДКЦ - І - Добрич")

1. В срок до края на месец януари 2007 година да бъде изпълнено решение № 49 - 29 от 31.10.2006 година относно провеждане на нов конкурс за отдаване под наем на магазин за очила в "ДКЦ - І - Добрич". При неспазване на този срок от управителя - да се приложи от страна на Кмета на Община град Добрич глава VІ, т. 1.2, буква "е" от Договора за управление.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да регламентира времето за работа на управителите на "ДКЦ - І - Добрич" и "ДКЦ - ІІ - Добрич" с РЗОК след 15.30 часа за всеки работен ден на седмицата съгласно глава ІІІ, т.1.13 от Договорите за управление на двамата управители.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да санкционира управителя на "ДКЦ - І - Добрич" относно неправомерно сключения договор за "наем" на очен ретинален лазер.
ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да задължи управителя на "ДКЦ - ІІ - Добрич" да представя тримесечни справки относно възвращаемостта за направената инвестиция в ЯМР (ядрено - магнитен резонанс) на ПК "Здравеопазване и социални услуги".
ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

5. Възлага на Кмета на Община град Добрич да установи има ли нанесени вреди и пропуснати ползи на "ДКЦ - І - Добрич" от неговия управител.
ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич до края на мандата 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 - 18:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, приема предложения календарен график за провеждане на своите заседания до края на мандата 2007 година, съгласно Приложение № 1.

 

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

Приложение №1


Г Р А Ф И К

ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ град ДОБРИЧ ДО КРАЯ НА МАНДАТА
2007 ГОДИНА


МЕСЕЦ
ДАТА

ЯНУАРИ
30

ФЕВРУАРИ
27

МАРТ
27

АПРИЛ
24

МАЙ
29

ЮНИ
26

ЮЛИ
31

АВГУСТ
отпуск

СЕПТЕМВРИ
18, 25

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година
ПРОТОКОЛ
№ 51
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.
19.1. Решение във връзка с питане от Валентин Николов - Председател на ПК "Търговия, услуги и туризъм" при Общински съвет град Добрич
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 51 - 19.1:
(депозирана жалба от Областен управител до ВАС)
Общински съвет град Добрич:
1. Създава Временна комисия, която да разгледа дейността на Главния архитект във връзка с издаване на строителни разрешения за промяна предназначението на жилищни сгради с режим на етажна собственост в търговски обекти. Установяване - дали публична общинска собственост е засегната при извършените преустройства на същите.
2. Проверка на издадени строителни книжа от Главния архитект за обекти, за които има постъпили оплаквания от граждани.
3. Комисията да бъде в състав от 9 (девет) членове, като ползва услугите и на външни експерти.
4. В срок до 3 (три) месеца комисията да докладва пред Общински съвет за резултатите от дейността й.
5. Състав на комисията:
• инж. Марин Джамбазов - Председател
и членове
• инж. Неджати Якубов
• Ивелин Пейчев
• Владимир Калчев
• Владимир Банов
• Николай Николов
• Валентин Николов
• арх. Емилия Добрева
• Свежен Петров
ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/19 декември 2006 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2006 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.
19.2. Решение във връзка с питане от Антония Димчева - Председател на ПК "Регионално развитие, международно сътрудничество и евроинтеграция" при Общински съвет град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 - 19.2:


На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с проведено проучване на общественото мнение от НЦИОМ в началото на ноември 2006 година по поръчка на Община град Добрич, Общински съвет град Добрич възлага на Кмета на Община град Добрич - в срок до 30 януари 2007 година да предостави на Общински съвет следната информация:
1. Анкетния формуляр (въпросник), с който е проведено допитването;
2. Интерпретационния доклад и резултатите от проучването;
3. Информация за цената на социологическото проучване, която е платена на НЦИОМ и от кое разходно перо на Бюджета е усвоена цената.

 

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

Последна промяна: 17:17:07, 20 Юни 2013
Свали в pdf