Решения от заседание №52 на ОбС на 30.01.2007 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 52


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 52 - 1:


Общински съвет град Добрич, на основание Параграф 2 от ГЛАВА ДЕСЕТА от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич и чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА приема изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, както следва:

• Чл. 23, ал. 2 да придобие следния вид: "Решенията на Общински съвет се вземат с явно гласуване (с вдигане на ръка или чрез електронна система) с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде тайно, както и поименно."
• Чл. 40, ал. 2 да придобие следния вид: "Явно гласуване се извършва чрез:
1. електронна система за гласуване или вдигане на ръка;
2. поименно изписване и отпечатване на имената на общинските съветници и начина на тяхното гласуване чрез електронната система за гласуване или поименно прочитане имената на съветниците, които отговарят: "за", "против" или "въздържал се", а отговорът се вписва в списък, който се прилага към протокола;
• При гласуването с електронна система всеки общински съветник гласува единствено и само чрез индивидуалния пулт за гласуване, идентифициран с неговото име.
3. поименно - чрез полагане на подпис върху предварително подготвен проект за решение.


ГЛАСУВАЛИ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 52
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Вземане на решение относно обжалвано решение № 51-19.1 от 19.12.2006 година на Общински съвет град Добрич от Областен управител
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 52 - 2:
(депозирана жалба от Областен управител до Окръжен съд)
Общински съвет град Добрич:
1. Създава Временна комисия, която да разгледа и да извършва проверки във връзка с проблеми по жалби на граждани за издаване на строителни разрешения за промяна предназначението на жилищни сгради с режим на етажна собственост в търговски обекти. Установяване - дали публична общинска собственост е засегната при извършените преустройства на същите.
2. Комисията да бъде в състав от 9 (девет) членове, като ползва услугите и на външни експерти.
3. В срок до 3 (три) месеца комисията да докладва пред Общински съвет за резултатите от дейността й.
4. Състав на комисията:
• инж. Марин Джамбазов - Председател
и членове
• инж. Неджати Якубов
• Ивелин Пейчев
• Владимир Калчев
• Владимир Банов
• Николай Николов
• Валентин Николов
• арх. Емилия Добрева
• Свежен Петров
ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2006 година

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 52 - 3:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, приема Отчета за дейността си и дейността на своите комисии през второто шестмесечие на 2006 година.


ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2006 година

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 52 - 4:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 44, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, приема Отчета за изпълнение на решенията през второто шестмесечие на 2006 година.

 

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 2 "против", 10 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на План - сметка за Дейност "Чистота" за 2007 година

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 52 - 5:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приема План - сметката на разходите за услугите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2007 година в размер на 2 402 912,00 лева, съгласно Приложение № 1.

 


ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 1 "против", 11 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

Приложение №1
ПЛАН - СМЕТКА

за годишния и месечен размер на необходимите разходи
за Дейност "Чистота" за 2007 година


№ по Дейности Год. цена Год. цена Цена на услугата Цена на услугата %
ред на услугата на услугата за 1 месец за 1 месец увел.
за 2006 г. за 2007 г. за 2006 г. за 2007 г.
I. Дейност "Сметосъбиране и сметоизвозване" 1 406 893,00 1 518 230,00 117 241,08 126 519,17 108
II. Дейност " Обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения" 410 000,00 460 000,00 34 166,67 38 333,33 112
III. Дейност " Чистота на териториите за обществено ползване" 424 682,00 424 682,00 35 390,17 35 390,17 100
Обща сума на планираните разходи 2 241 575,00 2 402 912,00 186 797,92 200 242,67 107

 

 

 

 

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне на такса за битови отпадъци за 2007 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 52 - 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и § 13 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
І. Определя такса за битови отпадъци за 2007 година, както следва:
1. За жилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия такса битови отпадъци в размер на 1,8 промила върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 21 "за", 7 "против", 13 "въздържали се".

от които:
а/ за сметосъбиране и сметоизвозване - 1,1 промила;
б/ за обезвреждане на битови отпадъци - 0,2 промила;
в/ за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 36 "за", 3 "против", 2 "въздържали се".
2. Таксата, определена според количеството на битовите отпадъци и таксата за нежилищните имоти остават без промяна съгласно решение № 38-2 от 31.01.2006 г.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 26 "за", 0 "против", 13 "въздържали се".
ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продължаване на договор № 6 от 04.12.2001 година за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост - спортен комплекс "Младост" - част от УПИ (парцел) ІІ, кв. 1 съгласно плана на градски парк "Свети Георги" град Добрич с правоприемник

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 52 - 7:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от ЗК и чл. 25, ал. 1, т. "г" от договора за предоставяне на концесия № 6 от 04.12.2001 година:
1. Дава съгласие за продължаване на договор № 6/04.12.2001 година за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост - спортен комплекс "Mладост" - част от парцел II, кв. 1 съгласно плана на градски парк "Свети Георги" гр. Добрич, находящ се във втора зона на град Добрич по ул. "Ген. Колев", сключен с концесионера - ET "Eжko - Младен Матеев", представляван от Младен Димитров Матеев с правоприемника ООД „Изида", представлявано и управлявано от Младен Димитров Матеев и се промени КОНЦЕСИОНЕРЪТ от ET "Eжko - Младен Матеев" на ООД „Изида".
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 33 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за обявяване за спечелил вторият класирал се участник в конкурса за предоставяне на концесия върху общински нежилищен имот, публична общинска собственост - "Сладкарница" АЕМО "Стария Добрич"


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 52 - 8:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 3 от ПЗР на ЗК, чл. 49, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 50 от Наредба за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост:
1. Обявява за спечелил вторият класирал се участник - ЕТ "АНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА", представлявано и управлявано от Ана Василева Георгиева в конкурса за предоставяне на концесия върху общински нежилищен имот, публична общинска собственост - "Сладкарница", находяща се в АЕМО "Старият Добрич", град Добрич, при условията на неговото предложение, а именно:
- размер на годишното концесионно възнаграждение - 2 202 лева;
- размер и срок на средствата за ремонт:
 за първата година на концесията - 5000 лева;
 за втората година на концесията - 2500 лева,
 за третата година на концесията - 2500 лева,
 за периода от четвъртата до деветата година на концесията - 1500 лева,
 за десетата година на концесията - 1000 лева,
 за периода от единадесетата до двадесетата година на концесията - 2500 лева.
Общо за целия период на концесията - 15 000 лева.

2. Да се задържи внесения депозит на спечелилия конкурса - ЕТ "ПРЕСЛАВ-78-ТИНКА ПЕТРОВА ПЕНЕВА", представляван и управляван от Тинка Петрова Пенева, поради отказ за сключване на договор.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на предходните точки на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 33 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".
 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Годишен доклад - отчет за изпълнение на Програмата за реализация на Общински План за Развитие - Актуализация 2006 година и приемане Общински План за Развитие и Програмата за реализацията му за 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 52 - 9:

Общински съвет град Добрич:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 3 и чл. 28, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, одобрява доклада за изпълнение на Програмата за реализация на Общински План за Развитие - Актуализация 2006 година.
ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за регионалното развитие, приема Общински План за Развитие и Програмата за реализацията му за 2007 година.
ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".
 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич - Отчет за 2006 и Предложение за резервиране на сума в бюджет 2007 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 52 - 10:

Общински съвет град Добрич:
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, приема Отчета за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2006 година.
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в приетите „РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ" в глава III "Условия за финансиране" точка 1 придобива следния текст:
"Максималната финансова помощ е както следва:
• В размер на 2 500 лева за проекти, в които основен донор е Община град Добрич;
• В случай на спечелен проект, за който кандидатстващата организация осигурява съфинансиране, максималната финансова помощ е 1/10 от стойността на целия проект, но не повече от 5 000 лева при наличие на бюджетен кредит."
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на наемните цени в съответствие с отчетения от НСИ индекс на инфлация

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 52 - 11:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 24 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в съответствие със средногодишната инфлация за 2006 година, определя коефициент 1,073 за актуализация на всички наемни цени и обезщетения за 2007 година на ползваните:
• обекти (помещения) общинска собственост;
• терени, върху които са разположени обекти на основание чл. 56 от ЗУТ и отменения чл. 120 от ППЗТСУ.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година


ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение от "Добрички панаир" АД за даване на съгласие за увеличаване капитала на дружеството и откриване на процедура за разпореждане с имот с кадастрален номер 463 007 за изграждане на "Изложбен комплекс"


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 52 - 12:


І. 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост обявява: поземлен имот с кадастрален № 463007 отреден за обект "Изложбен комплекс" в кв. 463 с площ 40 468,00 кв. м. (бивш Разсадник), находящ се на ул. "Батовска" в град Добрич, актуван с АОС № 2231/18.07.2003 година, вписан в Службата по вписване под № 116 том ХVІІІ, вх. рег. № 8595 от 15.08.2003 година - за имот частна общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 36 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 192, ал. 1 и чл. 193 от Търговския закон, чл. 19, т. 2 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, чл. 34, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост:
1. Дава съгласие за апортиране правото на строеж върху имот с кадастрален № 463007, отреден за обект "Изложбен комплекс" в кв. 463 с площ 40 468,00 кв. м., ул."Батовска" в капитала на "Добрички панаир" АД, град Добрич, след изготвяне на АОС и вписването му в Службата по вписване и след приемане на оценка по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 31 "за", 2 "против", 6 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация относно проведено проучване на общественото мнение от НЦИОМ

 По точка ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред не бе проведено гласуване.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за работата през 2006 година, плана за работа за 2007 година, приватизационната програма и приходо-разходната сметка за 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 52 - 14:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 и чл. 10 от ЗПСПК:
I. Приема:
1. Отчет за изпълнението на приватизационната програма за 2006 година (приложение 1);
2. Отчет на приходо-разходната сметка за 2006 година по пълна бюджетна класификация (приложения 2 и 3);
3. Отчет за контролната дейност.
II. Приема:
1. Приватизационната програма за 2007 година (приложение 4);
2. Приходо-разходната сметка за 2007 година по пълна бюджетна класификация (приложения 5 и 6).


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 52 - 15:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.33, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба на търг с тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени на:

- Дворно място за изграждане на търговски комплекс на един и два етажа по ул."Цар Освободител" и ул."Каменица", УПИ І с площ 303.00 кв.м в кв.18 по плана на ЖК"Балик Йовково" - север на град Добрич, актуван с АОС №1780 от 12.03.2002г. и начална тръжна цена 16 125 /Шестнадесет хиляди и сто двадесет и пет / лева.

- Дворно място за жилищно застрояване по ул."Петрохан", УПИ ХV с площ 1002.00 кв.м в кв.911 по плана на ЖК"Рилци" на град Добрич, актуван с АОС №2620 от 16.09.2004г. и начална тръжна цена 29 250.00 /Двадесет и девет хиляди и двеста и петдесет/ лева.

- Дворно място за жилищно застрояване, УПИ ХІ с площ 670.00 кв.м в кв.961 по плана на ЖК"Рилци" на град Добрич, актуван с АОС №3133 от 12.06.2006г. и начална тръжна цена 17 625.00 /Седемнадесет хиляди шестстотин и двадесет и пет/ лева.

- Дворно място за жилищно застрояване, УПИ ХІІ с площ 654.00 кв.м в кв.961 по плана на ЖК"Рилци" на град Добрич, актуван с АОС №3134 от 12.06.2006г. и начална тръжна цена 17 200.00 /Седемнадесет хиляди шестстотин и двадесет и пет/ лева.

- Дворно място за жилищно застрояване, УПИ ХІІІ с площ 808.00 кв.м в кв.961 по плана на ЖК"Рилци" на град Добрич, актуван с АОС №3135 от 12.06.2006г. и начална тръжна цена 21 250.00 /Двадесет и една хиляди и двеста и петдесет/ лева.

2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 36 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

 

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Д. Списаревски 67 - частна общинска собственост.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 52 - 16:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 ЗОС във връзка с чл.36 ЗС и чл.42, ал.1, т.2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Калина Енчева Николова от град Добрич в ПИ 72624.607.766 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ ХII-6626, кв.64 по действащия план на ЖК "Север 2" чрез продажба частта на Община град Добрич от 194,00 /Сто деветдесет и четири/ кв.м., актувана с АОС Nо 3327/28.12.2006 г. за сумата от 35 890 /Тридесет и пет хиляди осемстотин и деветдесет/ лева (185 лв/кв.м.).
2. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 34 "за", 2 "против", 3 "въздържали се".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година


ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Вида Димитрова, 55 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 52 - 17:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Вълкан Златев Вълканов, г-жа Петка Тодорова Колева, и г-н Пламен Златев Вълканов в ПИ 72624.606.526, по кадастрална карта на гр.Добрич, находящ се на ул. Вида Димитрова, 55, чрез продажба частта на Общината от 166.00 /Сто шестдесет и шест/кв.м. за сумата от 30 710/Тридесет хиляди седемстотин и десет /лева(185лв.кв/м.)
ІІ. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот в местността "Гаази Баба" - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 52 - 18:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Доньо Димитров Донев, г-жа Юлия Димитрова Славова в ПИ 72624.905.206, по кадастрална карта на гр.Добрич, местност "Гаази Баба", чрез продажба частта на Общината от 33 /Тридесет и три/кв.м. за сумата от 990.00/Деветстотин и деветдесет /лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 34 "за", 2 "против", 2 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот в м."Гаази Баба" - частна общинска собственост.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 52 - 19:


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 ЗОС във връзка с чл.36 ЗС и чл.42, ал.1, т.2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Атанас Димитров Атанасов от град Добрич в ПИ 72624.901.011 по кадастралната карта на град Добрич, находящ се в местността „Гаази Баба" чрез продажба частта на Община град Добрич от 30 /Тридесет/ кв.м., актувана с АОС Nо 3346/15.01.2007 г. за сумата от 1260,00 /Хиляда двеста и шестдесет/ лева (42,00 лв/кв.м.).
2. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 33 "за", 2 "против", 4 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот в м."Гаази Баба" - частна общинска собственост.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 52 - 20:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 ЗОС във връзка с чл.36 ЗС и чл.42, ал.1, т.2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Божидар Ганчев Коларов от град Добрич в ПИ 72624.906.536 по кадастралната карта на град Добрич, находящ се в местността „Гаази Баба" чрез продажба частта на Община град Добрич от 99 /Деветдесет и девет/ кв.м., актувана с АОС Nо 3309/08.12.2006 г. за сумата от 4158,00 /Четири хиляди сто петдесет и осем/ лева (42,00 лв/кв.м.).
2. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 35 "за", 2 "против", 3 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от общински нежилищен имот -стая в сграда по ул."В. Левски" №7 на Съюз на репресираните в България.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 52 - 21:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие за отдаване под наем на стая в сграда на ул."В.Левски" № 7 с площ от 17.39 кв.м., месечен наем в размер на 13.04 лева /цената е определена с Приложение І т.1 - дейности с нестопанска цел от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/ на Съюз на репресираните в България за срок от 5 /пет/ години.
2. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия по изпълнението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 2 "против", 4 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Промяна на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 52 - 22:

1. На основание чл. 21, aл. 2 от ЗМСМА приема промени в Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и в Приложенията към нея, отразени в модули от 1 до 9.
2. Промените в Наредбата и в договора за управление съгласно модули 1 и 9, влизат в сила от 01.04.2007г., с изключение на сроковете, посочени в чл. 25 от Наредбата, като сключените вече договори за управление се анексират.
3. Промените в модули от 2 до 8 вкл. и промяната в чл. 25 от Наредбата, влизат в сила с провеждането на новите конкурси за избор на управители на общинските търговски дружества.
4. Възлага на Кмета последващите съгласно Закона действия.
ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 1 "против", 6 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

Модул 1


Промени в Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества

1. В чл. 15, ал. 1, т. 12 думата „счетоводен" се заменя с „финансов".
2. В чл. 17, ал. 4 текстът „обща стойност" се заменя с „обща отчетна стойност".
3. Чл. 17, ал. 5 се изменя по следния начин:
„(5) В изключителни случаи, когато се касае до разпореждане с дълготрайни материални активи, чиято обща отчетна стойност към момента на разпореждането с активите е под 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА на дружеството към 31 декември на предходната година, сключването на договорите може да се извърши с писмено разрешение на Кмета без търг или конкурс.

4. В чл. 24 се създава ал. 4:
„/4/ Управлението на общинските търговски дружества, които са лечебни заведения, се възлага след провеждане на конкурс в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения и Закона за лечебните заведения."
5. В чл. 25 текстът „за срок не по-дълъг от три години" се заменя с текста „за срок не по-дълъг от четири години".
6. В чл. 26, т. 5 думата „икономически" се заменя с „финансови".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Модул 2

Приложение № 1 към Наредбата

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

Ред и условия за провеждане на конкурсите за възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие

1. Процедурата за провеждане на конкурсите за възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие се открива с решение на Общински съвет Добрич. Кметът на Общината предлага на Общинския съвет състава на комисия за подготовка и провеждане на конкурса.
2. Комисията съставя текст на обява за провеждане на конкурс за възлагане управлението на еднолично търговско дружество с общинско участие. В обявата се посочват условията на конкурса, необходимите документи за участие, изискванията към кандидатите, както и сроковете за набиране на кандидати. Обявата се публикува най-малко в един местен ежедневник и на страницата на Общината в Интернет.
3. Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в 15 дневен срок след публикуване на обявата в деловодството на Община град Добрич.
4. След изтичане срока за подаване на конкурсните документи, Комисията проверява допустимостта на кандидатите до участие в конкурса. Допускат се кандидатите, които са представили всички посочени в обявата документи и отговарят на описаните в нея изисквания. Комисията съставя протокол относно това, кои кандидати са допуснати до участие в конкурса. Всички кандидати се уведомяват писмено за решението на комисията.
5. Когато броят на допуснатите кандидати за дадено дружество е по-малък от 2-ма, процедурата по приемане на документи и допускане на кандидатите за участие в конкурса се провежда отново, като обявата се публикува в 3-дневен срок от датата на протокола по т. 4. Документи на нови кандидатите за участие в конкурса се приемат в 15 дневен срок след публикуване на обявата в деловодството на Община град Добрич. Допуснатите кандидати не подават повторно документи за участие. Комисията разглежда новопостъпилите документи и съставя окончателен протокол за допуснатите кандидати.
6. В 3-дневен срок от датата на изготвяне на протокола по т.4, съответно от датата на съставяне на протокола по т. 5, комисията уведомява писмено допуснатите до участие в конкурса кандидати. В уведомлението се посочват етапите и конкретните срокове за провеждане на конкурса. Кандидатите получават Условията за участие в конкурса - Приложение № 1 с всички образци към него и Удостоверение за предоставена възможност да посещават дружеството във връзка с подготовката си за конкурса - Образец № 2.
7. Конкурсът се провежда в 4 етапа: Оценка по документи; Тест за проверка на професионалната компетентност на кандидатите; Изготвяне на бизнес план и оценка на плана от комисията; Събеседване с кандидатите.
8. При оценката по документи всеки член на комисията попълва карта за оценка - Образец № 3. Целта е на този етап е да се оценят: състоянието на документите (визуално въздействие, пълнота, систематичност, актуалност); професионалният и мениджърски опит; квалификацията и специфичните познания.
9. Тестът за проверка на професионалната компетентност на кандидатите се изработва от независими експерти, които не са членове на комисията и трябва да включва 40 въпроса по търговско, данъчно, счетоводно и осигурително право (по 10 въпроса от


тема). До следващ етап се допускат кандидатите, които са отговорили правилно на най-малко 60 на сто от въпросите, включени в теста. Тестът се провежда в 5 дневен срок след датата на уведомяването по т. 6. След проверка на тестовете комисията съставя протокол и в 3-дневен срок уведомява кандидатите за резултата.
10. Успешно преминалите теста кандидати изготвят бизнес план. При оценка на бизнес плановете на кандидатите, членовете на Комисията попълват карта за оценка - Образец № 4.
11. Събеседването с кандидатите се провежда не по-късно от 30 дни от датата на уведомлението по т. 9. При провеждане на събеседването членовете на Комисията попълват карта за оценка - Образец № 5.
12. Конкурсът приключва след изслушване на всички кандидати, но не може да продължи повече от 2 работни дни.
13. В тридневен срок, считано от деня следващ датата, на която е приключило събеседването, Комисията съставя протокол за класиране на кандидатите съгласно техния общ бал и го представя незабавно на Кмета, като същевременно изпраща писмени уведомления за резултатите до всички допуснати до последния етап от конкурса кандидати.
14. Договорите за управление - Образец № 6, се сключват от Кмета на Общината съгласно чл. 23 във връзка с чл. 24 от Наредбата, след изтичане на 7 дневния срок, считано от датата на протокола по т. 9, но не по-късно от 14 дни след тази дата.
15. Възлагането на управлението се вписва в търговския регистър по реда предвиден в Търговския закон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул 3


Образец №1 към Приложение №1 от Наредбата

ОБРАЗЕЦ № 1
КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

У С Л О В И Я

за участие в конкурс за възлагане управлението на
еднолични търговски дружества с общинско участие


Конкурсът се провежда в съответствие с изискванията на ЗМСМА, Търговския закон, Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и Приложение 1 към нея.
1. Право на участие има всеки кандидат, който отговаря на условията за провеждане на конкурса, описани в обявата по т. 2 от Приложение №1.
2. Кандидатите предоставят задължително следните документи в съответствие с изискванията, посочени в обявата:
• Мотивационно писмо за участие в конкурса;
• Документи за завършено образование (образователно квалификационна степен "магистър"), специализации и квалификации.
• Медицинско свидетелство;
• Свидетелство за съдимост;
• Автобиография.
• Клетвена декларация съгласно чл.20 от Наредбата
3. Документите посочени в т. 2 трябва да бъдат валидни съгласно българското законодателство.
4. След проверка на допустимостта на кандидатите съгласно т. 4 на Приложение №1 всеки от кандидатите получава:
• Условията за участие в конкурса - Образец № 1;
• Удостоверение за предоставена възможност да посещават дружеството във връзка с подготовката си за конкурса - Образец № 2;
• Копие от Приложение №1 към Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества;
• Копие на проекто договора за възлагане на управлението - Образец № 7 към Приложение № 1
5. Конкурсът се провежда в четири етапа: Оценка по документи; Тест за проверка на професионалната компетентност на кандидатите; Изготвяне на бизнес план и оценка от комисията; Събеседване с кандидатите.
6. На първия етап се оценяват състоянието на документите (визуално въздействие, пълнота, систематичност, актуалност); професионалният и мениджърски опит; квалификацията и специфичните познания.
7. По време на втория етап, кандидатите попълват Тест за проверка на професионалната компетентност, включващ въпроси от темите: Търговско право; Данъчно право; Счетоводно право и Осигурително право. До следващ етап се допускат кандидатите, които са отговорили правилно минимум на 60 на сто от въпросите, включени в теста. След проверка на тестовете комисията съставя протокол и в 3-дневен срок уведомява кандидатите за резултата.
8. На третия етап всеки от кандидатите изготвя бизнес план за периода на действие на договора за управление. Кандидатът има права да посещава дружеството, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа на ден. В рамките на тези посещения трябва да му бъде осигурен достъп до работните помещения и финансовите отчети на дружеството.
9. Кандидатът, който не е представил бизнес план не се допуска до участие в конкурса.
10. Събеседването с кандидатите се провежда не по-късно от 30 дни от датата на уведомлението по т. 9 от Приложение №1. До събеседване се допускат кандидатите, които са отговорили правилно минимум на 60 на сто от въпросите, включени в теста.
11. Събеседването включва въпроси:
• за личните планове за професионално развитие;
• по бизнес плана на кандидата;
• по търговско, гражданско и трудово законодателство;
• по спецификата на отрасъла, в който попада търговското дружество;
• за спецификата на пазара;
• свързани с мениджърския опит и управленски умения на кандидата.

12. Класирането на кандидатите се извършва на база обобщените резултати от всички етапи на конкурса. При обобщаване на резултатите се използва карта - Образец № 6 към Приложение 1.
13. В протокола на Комисията за класирането на кандидатите, който се представя на Кмета на Общината се вписва класирането на кандидатите. Всички допуснати кандидати се уведомяват писмено за резултатите от класирането.
14. Договорите се сключват с Кмета на Общината съгласно чл. 23 във връзка с чл. 24 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.
15. Възлагането на управлението се вписва в търговския регистър по реда на Търговския закон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Модул 4

 

IV. Образец №2 към Приложение №1 от Наредбата


О Б Щ И Н А Г Р А Д Д О Б Р И Ч

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ ............ / ............... г.

 


Настоящото удостоверение се издава на ................................. ..........................................................., Л. К. № ...............................
в уверение на това, че същият е подал документи за участие в конкурса за възлагане на управлението на:............................................................................. ....................................................................................... .гр. Добрич
и има право да посещава дружеството в продължение на 3 / три / работни дни по 8 часа дневно. В рамките на тези посещения трябва да му бъде осигурен достъп до работните помещения и финансовите отчети на дружеството.

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

"ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ":

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Модул 5

Образец №3 към Приложение №1 от Наредбата
Образец № 3
към Приложение № 1
К А Р Т А

за оценка по документи на кандидат
............................................................................................................................
Моля, отбележете вашата оценка по възходящата скала от 1 до 10 (от много неподходящ до много подходящ)със знак "Х" в съответното поле, като имате предвид описанието на показателите представено по-долу.
№ Показатели Оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Състояние на документите
2. Професионален опит
3. Мениджърски опит
4. Квалификация
5. Специфични познания, свързани с длъжността
6. Компютърни умения или други технически умения
7. Мотивация
8. Празноти в автобиографията
9. Честа смяна на работни места
10 Препоръки
Средна оценка
Описание на показателите:
1. Състояние на документите - оценява се визуалното въздействие, пълнотата на документите, систематичност на представената информация, актуалност на информацията.
2. Професионален опит - оценява се общият професионален опит (продължителност, заемани позиции, израстване в кариерата), както и връзката с бранша на дружеството, за което се кандидатства.
3. Мениджърски опит - оценява се опитът, който кандидатът има на ръководни позиции, като по-висока оценка би следвало да получат кандидатите, които са управлявали или са участвали в ръководните органи на търговски дружества.
4. Квалификация - оценява се наличието на допълнителни квалификации, участия в обучения, специализации и т.н., които имат отношение към управлението на дружеството.
5. Специфични знания и умения, свързани с изпълнението на длъжността - оценява се притежаването от кандидата на подобни знания и умения, напр. знания в сферата на финансите, познания по чужд език, умения за разработване и управление на проекти, бизнес-планиране, маркетинг и т.н.
6. Компютърни умения - оценява се степентта на компютърните умения на кандидата и опита му в работата с компютърна техника и софтуер.
7. Мотивация - оценява се аргументацията на личните мотиви на кандидата за заемане на позицията, описани в мотивационното писмо.
8. Празноти в автобиографията - проследява се хронологията в автобиографията, като по-високи оценки получават кандидатите, описали последователно и детайлно образователния и професионалния си път.
9. Честа смяна на работни места - по-високи оценки получават кандидатите, които са сменяли работните си места на интервал не по-малък от 3 години.
10. Препоръки - по-висока оценка получават кандидатите, които са представили препоръки, като тежест имат препоръки от бивши работодатели, признати авторитети в бранша и пр.

 

 

 

 

Модул 6
Образец №4 към Приложение №1 от Наредбата
Образец № 4
към Приложение № 1

К А Р Т А

за оценка на бизнес план на кандидат
............................................................................................................................
Моля, отбележете вашата оценка по възходящата скала от 1 до 10 (от много неподходящ до много подходящ) със знак "Х" в съответното поле като имате предвид описанието на показателите представено по-долу.
№ Показатели Оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Оригиналност на бизнес плана
2. Ясна бизнес стратегия
3. Степен на познаване на спецификата на отрасъла
4. Практическа приложимост
5. Реалистични финансови показатели
6. Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на плана.
7. Познаване на пазара и пазарните сегменти
8. Маркетингов план
9. Планиран социален ефект
10. Убедителност на изложението
Средна оценка

Описание на показателите:
1. Оригиналност на бизнес плана - оценява се наличието на оригинални моменти, креативен и новаторски подход.
2. Ясна бизнес стратегия - оценява се доколко бизнес стратегията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите.
3. Степен на познаване на спецификата на отрасъла - оценява се наличието в плана на конкретни описания на особеностите на отрасъла, имащи отношение към развитието на дружеството.
4. Практическа приложимост - оценява се реалистичността на предложените в плана мерки.
5. Реалистични финансови показатели - оценяват се предложените финансови показатели.
6. Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на плана - оценява се наличието на измерими показатели за икономическо развитие и ефективност.
7. Познаване на пазара и пазарните сегменти - доколко ясно е описана спецификата на пазара, както и отделните му сегменти, описание на общия обем на пазара и делът на дружеството в него, очаквания за развитие на пазара.
8. Маркетингов план - включени ли са проучване на пазара, виждането за развитието на пазара и продуктите, предлагани от дружеството, наличие и състояние на конкурентите, описание на потребителското търсене и нагласите на клиентите.
9. Планиран социален ефект - оценява се доколко в плана са включени мерки целящи ясно различим социален ефект.
10. Убедителност на изложението - използван ли е ясен и разбираем език.

 

 

 

 

 


Модул 7

Образец №5 към Приложение №1 от Наредбата

Образец № 5
към Приложение № 1

К А Р Т А

за оценка на събеседване с кандидат
............................................................................................................................

Моля, отбележете вашата оценка по възходящата скала от 1 до 10 (от много неподходящ до много подходящ) със знак "Х" в съответното поле като имате предвид описанието на показателите представено по-долу.

№ Показатели Оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Мотивация на кандидата
2. Планове за професионално развитие
3. Познаване на нормативни документи
4. Познаване на отрасъла
5. Познаване на пазара
6. Креативност
7. Комуникативни умения
8. Убедителност и аргументираност
9. Лидерство(предпочитан стил, качества, опит)
10. Общо впечатление (темперамент, характер, интелект, уравновесеност, настроение)
Средна оценка

Описание на показателите:

1. Мотивация на кандидата - оценява се степента на мотивация на на кандидата за заемане на позицията на управител.
2. Планове за професионално развитие - оценява се доколко конкретната позиция на управител на общинско търговско дружество се вписва в кариерния път на кандидата и в плановете му за кариерно развитие.
3. Познаване на нормативни документи - оценява се знанията на кандидата по търговско, гражданско и трудово законодателство.
4. Познаване на отрасъла - оценяват се знанията за особеностите на отрасъла в който е дружеството.
5. Познаване на пазара - оценяват се познаването на пазара, познаване на конкурентите, познаване на потенциалните клиенти, както и на техните нагласи.
6. Креативност - оценява се оригиналността на предлаганите от кандидата мерки.
7. Комуникативни умения - оценява се вербалната и невербална комуникация на кандидата.
8. Убедителност и аргументираност - оценява се доколко убедително и аргументирано кандидатът защитава тезите си, както и даването на примери по време на отговорите си.
9. Лидерство - оценяват се предпочитания лидерски стил, лидерски качества, опит в управлението на хора, опит в управлението на екипи.
10. Общо впечатление - оценява се темперамента, характера, интелекта, уравновесеността и основното настроение на кандидата.

 

 


Модул 8

Образец № 6 към Приложение № 1 от Наредбата
Образец № 6
към Приложение № 1

К А Р Т А

За обобщена оценка на резултатите на ............................................................................................., участник в конкурса за управител на ....................................................................................................

Етап Средни оценки на членовете на комисията
1 2 3 4 5 6 7
1. Оценка по документи

2. Тест за професионална компетентност
3. Бизнес план

4. Събеседване

Сума (т.1 +т.2+т.3+т.4)
Общ бал на кандидата

Забележка: Общия бал на кандидата се изчислява, като сумата (т.1 +т.2+т.3+т.4) се раздели на броя на членовете на комисията.

Дата:


КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

 

 

 

 

 

 

Модул 9

Образец № 7 към Приложение № 1 от Наредбата

(приет с Решение №23-10 от 21.12.2004 г.)


ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Д О Г О В О Р

за възлагане на управление на ЕООД с общинско имущество

Днес, ..................... година в град Добрич между Община град Добрич, представлявана от Кмет-Детелина Кирилова Николова, наричана в договора ДОВЕРИТЕЛ от една страна и от друга ................................................................................. живущ ................................................................., ЕГН ...................................
Управител на ........................................................................ ЕООД съгласно Протокол № ........./.............................. от проведен конкурс, наричан по-нататък УПРАВИТЕЛ, се сключи настоящия договор със следния:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

В съответствие с Търговския закон, ЗМСМА, Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и общото гражданско законодателство, ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и представлява Дружеството за постигане на определените в бизнес-програмата и бизнес-задачата икономически показатели, при условия, отразени в нормативната база и клаузите на настоящия договор.

ІІ. СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

1. Този договор се сключва между ДОВЕРИТЕЛЯ и УПРАВИТЕЛЯ за срок от .................. години и влиза в сила от датата на вписването на Управителя в търговския регистър на Добричкия окръжен съд.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

1. ПРАВА НА ДОВЕРИТЕЛЯ
1.1. Образува, преобразува и прекратява Дружеството.
1.2. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, заверен от експерт-счетоводител.
1.3. Увеличава и намалява капитала на Дружеството.
1.4. По установения в закона ред взема решение за откриване на процедура за приватизация на Дружеството.
1.5. Взема решение за откриване или закриване на клонове на Дружеството и за участие на Дружеството в други търговски или граждански дружества.
1.6. Взема решение за отчуждаване на недвижими имоти-собственост на Дружеството и за учредяване на вещни права върху тях, както и за придобиване на недвижими имоти.
1.7. Взема решения за разпореждане с акции или дялове, собственост на Дружеството.
1.8. Взема решения за даване на обезпечения в полза на трети лица.
1.9. Взема решения за учредяване на ипотеки или залог върху дълготрайни активи на Дружеството.
1.10. Избира проверители и дава съгласие за определяне на експерт-счетоводител на Дружеството.
1.11. Определя бизнес-задача /съгласно Приложение № 1/ за изпълнение от Управителя за всяка година, както и за целия срок на действие на настоящия договор.
1.12. Има право да изисква от Управителя текущ и годишен отчет за икономическото състояние на Дружеството, както и за предприетите действия по управлението на Дружеството.
1.13. Контролира цялостната дейност на Дружеството, действията по осъществяване на управлението и стопанисването на общинското имущество, като има право да определя срокове, в рамките на които Управителят да предприеме мерки за отстраняване на допуснатите нарушения или слабости, както и за постигане на определени задачи.
1.14. Определя възнаграждението на Управителя, като съобразно постигнатите финансови показатели и ефективност на Дружеството и може да го променя.
1.15. Има право по своя преценка да назначи втори Управител или Контрольор, при невъзможност на Управителя да изпълнява функциите си по този договор, извън случаите, които са основание за прекратяването му.
1.16. Командирова Управителя в страната и чужбина съгласно действащата Наредба, приета от Министерски съвет.
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ
2.1. Да предостави управлението на Дружеството на Управителя, в съответствие с клаузите на настоящия договор.
2.2. Приема отчета на Дружеството за отчетните периоди, както и в случаите на оперативно искане на отчет.
2.3.Осигурява на Управителя платен годишен отпуск, който се разрешава от Кмета на общината или от ресорния зам.кмет в размер на 25 работни дни , като изисква от Управителя да определи длъжностно лице от Дружеството, което да го замества докато отсъства. Годишният отпуск се ползва в рамките на календарната година, освен в случай, когато със Заповед на Кмета е разпоредено друго.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

ПРАВА НА УПРАВИТЕЛЯ
1.1. Извършва действия и сключва сделки по управление на имуществото на Дружеството.
1.2. Да разходва средства на Дружеството за представителни цели.
1.3. Извършва маркетингови проучвания и сключва договори с физически и юридически лица в страната.
1.4. Представлява Дружеството пред всички съдебни, държавни, финансови институции и трети лица, както и пред легитимните синдикални организации.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ
2.1. Управлява повереното от Доверителя имущество добросъвестно, с грижата на добър търговец в интерес и защита на Доверителя.
2.2. Организира и внася в съответния Окръжен съд необходимите документи за вписване в търговския регистър на обстоятелствата, подлежащи на вписване.
2.3. Представя годишен доклад за дейността на дружеството, информация за изпълнение на "бизнес-плана" и поставената от Доверителя бизнес-задача в края на всяко шестмесечие, както и при поискване от Доверителя.
2.4. Уведомява писмено Доверителя за всички обстоятелства от съществено значение за имуществото и управлението на Дружеството, както и за заведените от и срещу Дружеството съдебни производства.
2.5. Определя и утвърждава в съответствие с нормативната уредба организационната структура на ............................................ ЕООД, както и система за финансово управление и контрол.
2.6. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в Дружеството, като представлява Дружеството пред синдикалните организации, вкл. с право да подписва КТД, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова служители и работници в страната.
2.7.Отговаря за изготвяне и представяне на финансовите отчети на Дружеството в законоустановените срокове пред регулаторните органи и ги представя за заверяване от експерт-счетоводител.
2.8. Предоставя незабавно на Доверителя пълен комплект от документи при извършена проверка или ревизия от съответните държавни органи.

3. ЗАБРАНИ ЗА УПРАВИТЕЛЯ
3.1. Да взема решения за откриване или закриване на клонове и офиси на Дружеството, без изрично писмено съгласие на Доверителя.
3.2. Да взема решения за придобиване или продажба на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях, без изрично писмено съгласие на Доверителя.
3.3. Да взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи /ДМА/, собственост на Дружеството,чиято обща отчетна стойност за текущата година надхвърля 5 % от общата балансова стойност на ДМА към 31.12. на предходната година, без писмено съгласие на Доверителя.
3.4. Да взема решения за придобиване на ДМА, чиято обща отчетна стойност надхвърля 5 % от общата балансова стойност на ДМА на Дружеството към 31.12. на предходната година, без писмено съгласие на Доверителя.
3.5. Да дава обезпечения в полза на трети лица.
3.6. Да сключва договори за кредитиране на трети лица.
3.7. Да учредява ипотека или залог върху дълготрайни активи на Дружеството.
3.8. Да предоставя на физически или юридически лица информация за финансово-икономическото състояние на Дружеството.
3.9. Да огласява служебна информация и сведения за Дружеството, докато е в сила настоящия договор, както и за срок от 5 /пет/ години след прекратяването му.
3.10. Да извършва конкурентна дейност спрямо Дружеството до три години след прекратяване на този договор.
3.11. Да сключва договори за гражданско дружество и договори за съвместна дейност, както и такива за теглене на кредити в размер по-голям от 5 000 /пет хиляди/ лв. без писменото съгласие на Доверителя.
3.12. Да се разпорежда с правата на интелектуална собственост на Дружеството.


V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

1. Доверителят определя възнаграждение на Управителя в размер на ......... на сто от средното брутно възнаграждение на наетите по трудово правоотношение в предприятието за съответния месец, с изключение на временно заетите и заетите по програми по реда на Закона за насърчаването на заетостта ( Приложение 2 или Приложение 2А").
2. На Управителя се изплаща ежемесечно авансова сума в размер на 85 на сто от сумата, определена по реда на предходната точка. Останалата част в размер на 15 на сто се резервира, като се превежда в Търговска банка на името на Дружеството по отделна депозитна сметка с месечно олихвяване.
3 Резервираната сума по т.2 се изплаща заедно с лихвите след писмено разрешение на Доверителя, след приемане на годишния финансов отчет и при условие, че:
3.1. Са достигнати определените с годишната бизнес-задача стойности на показателите възвращаемост на нетните приходи от прожби , коефициент на ефективност на разходите за дейността и коефиециент на финансова автономност.
3.2. През финансовата година не е реализирано превишение на средствата за възнаграждение на наетите по трудово правоотношение по тримесичия, съгласно наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговски дружества над 50% на сто държавно или общинско участие в капитала.
4.При неизпълнение на показателите посочени в т.3.1 на управителя не се изплаща резервирана сума. За всеки неизпълнен показател се приспада по една трета (5 на 100) от резервираната по т.2 сума заедно с начислената лихва по приспадналата част.
5. Извън случаите по т.3 и т.4 Управителят няма право на допълнително възнаграждение, освен при изпълнение на други критерии по бизнес-задачата или бизнес-програмата, с която е спечелил конкурса за възлагане на управление на търговското дружество. Резервираните и неизплатени суми не са дължими в бъдещи периоди и се прехвърлят в разплащателна сметка на Дружеството.
6. Изчисляването на размера на месечното възнаграждение на Управителя, както и формирането на окончателното му годишно възнаграждение се извършва в Дружеството на основата на финансово отчитане в съответствие със закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
7. Възнаграждението на Управителя, данъчното облагане и осигуряването за всички осигурителни случаи са за сметка на дружеството и се извършват в съответствие с действуващата нормативна уредба и при условията на настоящия договор. Отговорност за деклариране на сумите, получени като възнаграждения и за изплащане на полагащите се данъци и вноски, носи Управителят.
8. Доверителят не гарантира размера на месечното възнаграждение на Управителя при липса на средства в Дружеството и не го компенсира занапред.
9. Управителят се осигурява за всички осигурителни случаи върху начисленото му възнаграждение по този договор за сметка на Дружеството, като времето, за което се осигурява се зачита за осигурителен стаж .
10. Възнаграждения, получени от Управителя в завишен размер, вследствие грешки в отчетността, неспазване на разпоредбите на нормативните документи и др., не се считат за "добросъвестно получени" и завишението се възстановява.
11. В случаите на временна неработоспособност поради болест, на Управителя се изплаща парично обезщетение, съгласно Нормативната уредба.
12. За времето на ползуване на платен годишен отпуск по този договор, на Управителя се заплаща възнаграждение в размера на изплатеното му среднодневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който Управителят е изпълнявал задълженията си най-малко 10 работни дни.
13.Доверителят изплаща на управителя пет на сто тантиеми върху реализираната печалба след данъци при изпълнение система от показатели, включваща показатели за динамика и нефинансови показатели съгласно Приложение 1А, което е неразделна част от договора.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор може да бъде прекратен, считано от датата на заличаване името на Управителя в търговския регистър /в случаите по Раздел VІ, т. 1.1., буква "в" на този договор от датата на възникване на основанието/:
1.1. Без виновност на страните:
а/ с изтичане срока на договора;
б/ при преобразуване, прекратяване и след приватизиране на Дружеството;
в/ в случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя, съответно при откриване на производство по несъстоятелност на Дружеството;
г/ по взаимно съгласие на страните;
д/ с решение на Доверителя в интерес на Дружеството;
е/ при фактическа невъзможност на Управителя да упражнява функциите си по този договор, продължила повече от 60 дни;
1.2. По вина на Управителя в следните случаи:
а/ при неизпълнение на критериите по бизнес-задачата, съгласно договора и представената бизнес-програма;
б/ при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по настоящия договор;
в/ при извършване на действия или бездействия на Управителя, довели до влошаване на финансовия резултат на Дружеството или от които са произтекли щети за Дружеството;
г/ при предоставяне от Управителя на Доверителя на невярна информация за финансовото и имуществено състояние на дружеството или съставяне и утвърждаване от Управителя на документи с невярно съдържание;
д/ при извършено от Управителя престъпление, установено с влязла в сила присъда;
е/ при неизпълнение на решения на Доверителя, в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството;
1.3. По вина на Доверителя, когато той не изпълнява задълженията си по този договор:
а/ Доверителят не предостави Дружеството за управление на Управителя след вписването му в търговския регистър;
б/ Доверителят се намесва в управлението на Дружеството в нарушение на клаузите на този договор;
В случаите при прекратяване на договора по реда на:
2.1. Букви "б", "д" и "е" на Раздел VІ, т. 1.1. на Управителя се изплаща обезщетение в размер на едномесечното му възнаграждение по този договор.
2.2. Раздел VІ, т. 1.2. Управителят възстановява три месечни възнаграждения по този договор.
2.3. Раздел VІ, т. 1.3. на Управителя се изплаща обезщетение в размер на три месечни възнаграждения по този договор.
3. Когато през време на действието на настоящия договор Управителят придобие право на пенсия за изслужено време и старост, той има право на обезщетение в размер на две месечни възнаграждения при прекратяване на настоящия договор, а ако е работил в същото Дружество през последните 10 години - в размер на 6 месечни възнаграждения.
4. Размерът на обезщетенията по точки 2 и 3 от настоящия Раздел се изчислява на база начисленото на Управителя възнаграждение за последния пълен месец преди прекратяването, през който той е изпълнявал задълженията си по този договор.

5. При прекратяване на договора, на Управителя се изплаща обезщетение, съответствуващо на неползвания от него платен годишен отпуск и дължимото възнаграждение по този договор за месеца на прекратяването, съобразно броя отработени дни.
6. Размерът на обезщетението по Раздел VІ, т. 5 се изчислява на база начисленото на Управителя среднодневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ прекратяването на договора, през който Управителят е изпълнявал задълженията си най-малко 10 работни дни.


VІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Измененията на този договор се извършват с писмено споразумение между страните.
2. При промяна в законодателството и икономическите условия, рефлектиращи върху изпълнението на настоящия договор, задълженията на страните ще бъдат конкретизирани с допълнителни споразумения към настоящия договор.
3. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действуващото гражданско законодателство.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
Настоящият договор влиза в сила от датата на вписване на Управителя в търговския регистър на Добричкия окръжен съд и важи за срока на договора.

 

УПРАВИТЕЛ: ........................ ДОВЕРИТЕЛ:........................ /......................... / /......................./

Приложение №1 към Договора за възлагане на управление на ЕООД с общинско имущество (Договора)
Приложение № 1
към раздел V, т.3.1
от Договора

БИЗНЕС-ЗАДАЧА

на Управителя на ............................................. ЕООД, гр. Добрич
ИН .............................................
за ..................... година

1. Възвръщаемост на нетните приходи от продажби =
Нетен финансов резултат  *100 =
Нетни приходи от продажби


2. Коефициент на ефективност на
разходите за дейността =
Приходи от дейността =
Разходи за дейността


3. Коефициент за финансова автономност =
Собствен капитал =
Пасиви
 


 Всички стойности са в хиляди лева.
 Нетни приходи от продажби са сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, генерирани от обичайната дейност от предприятието, намалени с търговските отстъпки, отбивите, рабатите и ДДС. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, използвани в дейността на предприятието.
 Собственият капитал се коригира в намаление с преоценъчните резерви.
 Пасивите се коригират в намаление с отсрочените данъци, финансиранията и приходите за бъдещи периоди.

 

ДОВЕРИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 1А към Договора

Приложение № 1А
към раздел V, т.13
от Договора

СИСТЕМА от ПОКАЗАТЕЛИ
за изплащане на тантиеми от печалбата


I. Показатели за динамика

1. Коефициент на динамика на приходите от дейността =
Приходи от дейността (отчетен период) ≥
Приходи от дейността (предходен период) 1.15

2. Коефициент на динамика на нетните активи =
Нетни активи (отчетен период) ≥
Нетни активи (предходен период) 1.10

Забележка:
1. Всички стойности са в хиляди лева.
2. Показателят нетни активи е разликата между балансовата стойност на активите и пасивите (задълженията). Активите се коригират в намаление с преоценъчните резерви. Пасивите се коригират в намаление с отсрочените данъци, финансиранията и приходите за бъдещи периоди.

 

II. Нефинансови показатели

1. Реализиран проект или сключен договор по структурните фондове на ЕС и/или регионалните фондове за развитие; или
2. През финансовата година са произведени нови продукти и/или нови услуги; въведени са нови технологии и иновации и/или нови дейности, различни от осъществяваните през предходната година, в резултат на което са открити нови работни места.

 

Задължително условие за получаване на тантиеми в размер на 5 на сто от нетната печалба за финансовата година е кумулативното изпълнение на показателите за динамика по раздел I и един от нефинансовите показатели по раздел II.

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 2 към Договора

Приложение № 2
към раздел V, т.1
от Договора

СИСТЕМА от ПОКАЗАТЕЛИ
за определяне на възнагражденията на управителите
на общински търговски дружества, прилагащи финансова отчетност
на основание чл.22 б от Закона за счетоводството

Средно списъчен брой
на персонала
Активи
(балансова стойност) до 20 души от 21 до 50 души от 51 до 100 души над 100 души
До 250 хил.лв. 270% 280% 290% 320%
От 251 хил.лв. до 750 хил.лв. 280% 290% 300% 330%
От 751 хил.лв. до 1500 хил.лв. 290% 300% 310% 340%
Над 1500 хил.лв. 300% 310% 320% 350%

Възнагражденията на управителите по договорите за управление на общинските лечебни заведения - търговски дружества са в размер на 290% от средната брутна месечна заплата в дружествата в съответствие с Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

 


 Средната брутна заплата за съответния месец, на чиято база се определя възнаграждението, не включва начислените суми за компенсируеми отпуски на персонала, в резултат на неизползвано право на отпуск по реда на СС №19.
 Показателят средно списъчен брой на персонала се определя на база на информацията за предходната финансова година.
 Показателят балансова стойност на активите се определя към 31 декември на предходната финансова година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение 2А към Договора

Приложение №2А
към раздел V, т.1
от Договора

СИСТЕМА от ПОКАЗАТЕЛИ
за определяне възнагражденията на управителите
на общински търговски дружества, прилагащи финансова отчетност
на основание чл.22 а от Закона за счетоводството


Средно списъчен брой
на персонала
Активи
(балансова стойност) до 50 души от 51 до 100 души от 101 до 250 души над 250 души
До 8 000 хил.лв. 330% 340% 350% 370%
Над 8 000 хил.лв. 340% 350% 360% 380%

Възнагражденията на управителите по договорите за управление на общинските лечебни заведения - търговски дружества са в размер на 330% от средната брутна месечна заплата в дружествата съгласно Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

  Средната брутна заплата за съответния месец, на чиято база се определя възнаграждението, не включва начислените суми за компенсируеми отпуски на персонала, в резултат на неизползвано право на отпуск по реда на МСС №19.
 Показателят средно списъчен брой на персонала се определя на база на информацията за предходната финансова година.
 Показателят балансова стойност на активите се определя към 31 декември на предходната финансова година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване съгласие за ползване на краткосрочен банков овърдрафт в размер на 20 000 лева на "Диагностично- консултативен център- II-Добрич" ЕООД


Със 17 гласа "за", 3 - "против" и 12 - "въздържали се" предложението за даване съгласие за ползване на краткосрочен банков овърдрафт в размер на 20 000 лева на "Диагностично- консултативен център- II-Добрич" ЕООД, не бе прието

 

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда и Наредба № 2 за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община град Добрич на Общински съвет град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 52 - 24:

І.На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет град Добрич, приема следните изменения и допълнения в Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда:

§1. В чл.5 се правят следните допълнения
1. Създава се нова ал. 2:
"Ал.2. Забранява се разливането на отпадни води съдържащи перилни и миещи препарати и други вредни вещества върху земната повърхност."
Досегашната Ал. 2 става ал.3.

§. 2. В чл. 8, ал. 3 след термина пешеходна зона се добавя "и градски парк".

§ 3. В чл. 34 се създава нова ал. 2:
"Ал.2. Административно - наказателно отговорни по ал.1 са извършителите, лицата допуснали или наредили извършване на деянието по ал.1, както и тези, които черпят благоприятни последици за дейността си от тези материали."

§ 4. В чл. 35 ал.1 думите ", поставени върху стопанисваните от тях сгради или съоръжения" се заличават.

 

§ 5. Чл. 39 ал.1 се изменя по следния начин:
"Ал.1. Забранява се използването или ограждането на терени - общинска собственост, без правно основание, с цел засаждане на зеленчукови или други култури."

§ 6. В чл. 45 ал. 2 след думата "размер" се изменя и допълва със следните думи "от 50 лв. до 500 лв."

§ 7. В чл. 47 ал.1 след думите "зелени площи" се добавя "градски парк".

§ 8. В чл. 50 ал.1, след думата "отчет", се добавя "както и купета от ППС".

§ 9. 1. Чл. 51 ал.1 се изменя по следния начин:
"Ал. 1. Премахването на дървета и декоративна растителност по какъвто и да е начин и трайното им увреждане чрез отсичане, чупене и рязане на клони, забиването на метални и други предмети, нараняване на кората, изгаряне, насипване на осолен сняг и химикали около стъблата и други увреждащи действия"
2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
"Ал. 2. Административно - наказателно отговорни са както извършителите на деянието, така и управителите на фирми или физически лица, допуснали, наредили или организирали премахването или други дейности по трайното увреждане на дървета и декоративна растителност."
Сегашната ал.2 става ал.3.

§ 10. Настоящите изменения и допълнения в Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, влизат в сила в 14 - дневен срок от публикуването им в печата.

ІІ.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет град Добрич приема следните изменения и допълнения в Наредба № 2 за управление на дейността по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община град Добрич:
§ 1 .В наименованието на наредбата "№2" се заличава.
§ 2. В чл.З се правят следните изменения :
1.В ал.З, т 1 преди думата "строителни" се добавя "земна маса"
2. Създават се нови т.8 и т.9 със следното съдържание:
т.8 "Замърсяването на уличните платна чрез изнасяне и разсипване на
земни маси, бетон или строителни материали"
т.9 "Замърсяване на уличните платна от превозни средства, движещи се
непочистени от земни маси, бетон или строителни материали.
§ 3 В чл.63 се правят следните изменения и допълнения
1. Към ал.1 , т.1 се създават нови подточки със следното съдържание:
• "Замърсяване на уличните платна чрез изнасяне и разсипване на пръст и земни маси, бетон или строителни материали - от 200.00 до 1000.00 лева
• "Замърсяване на уличните платна от превозни средства, движещи се непочистени от земни маси, бетон или строителни материали - от 500.00 до 2000.00 лева
2. Ал.4 се изменя по следния начин:
ал.4 "Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни лица - инспектори по контрол по опазване на околната среда на Община град Добрич.
Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или негов заместник.
Административнонаказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
§ 4 Настоящите изменения и допълнения на Наредбата влизат в сила 14 дни след публикуването им в печата.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите действия по изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община град Добрич през 2006 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 52 - 25:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община град Добрич през 2006 година.


ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за четвърто тримесечие на 2006 година.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 52 - 26:
Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната одобрява разходите за командировки на Kмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за четвърто тримесечие на 2006 година /пътни, дневни и квартирни пари/, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 Приложение №1

Отчет
за получените командировъчни пари от Детелина Николова -
Кмет на Община гр. ДобричКомандировки Дневни Нощувки Транс- Всичко По покана на: Поети разходи
в страната порт
5.10. - 6. 10. - София 18,00 54,00 136,9 208,90 Участие в заседание - МОСВ
11.10. - 14.10. - Златни Пясъци 54,16 54,16 Годишна среща на местните власти - НОСРБ
18.10. - 19.10. - София 24,00 47,00 187,36 258,36 Участие в заседание - МДААР
25.10. - София 200,47 200,47 Отпътуване за Есекс
7.11-9.11 - София 36,00 108,00 210,64 354,64 Участие в заседание - МРРБ
21.11. - София 6,00 195,38 201,38 Работна среща при НСОРБ
30.11-3.12. - Златни Пясъци 36,00 34,98 70,98 Семинар и международна конференция "Възобновяема енергия от селското стопанство"
17.12-19.12. - София 36,00 54,00 190,51 280,51 Участие в заседание - МРРБ и конференция при МДААР
Всичко: 156,00 263,00 1210,40 1629,40

 

 

 


Приложение №2

Отчет
за получените командировъчни пари от Мирослав Попов -
Председател на Общински съвет на Община гр. Добрич
за периода 01.10.2006 г. - 31.12.2006 г.

/ в лева /
Командировки Дневни Нощувки Транс- Всичко По покана на: Поети разходи
в страната порт
12.10. - 14.10. -Зл.Пясъци 18,00 18,00 Работна среща на НОСРБ
Всичко: 0,00 0,00 18,00 18,00

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване мандат на делегата и зам.-делегата в Общото събрание на НСОРБ за подкрепа на предложение за Проект за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 52 - 27:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с Решение на УС на НСОРБ от 31.08.2006 година, протокол № 7 за приемане на Проект за изменения и допълнения на Устава на НСОРБ:
1. Одобрява проекта за изменения и допълнения на Устава на НСОРБ, приет от УС на сдружението на 31.08.2006 година с Протокол № 7
2. Дава мандат и възлага на избраните с Решение № 7-1 от 16.12.2003 година на Общински съвет град Добрич - Детелина Кирилова Николова - Кмет на Община град Добрич - делегат и д-р Мирослав Малчев Попов - Председател на Общински съвет град Добрич - зам.-делегат на Община град Добрич в Общото събрание на НСОРБ, да подкрепят Проекта за изменения и допълнения на Устава на НСОРБ при неговото обсъждане и гласуване от Общото събрание на НСОРБ.

ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/30 януари 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 януари 2007 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други:
Молба от ДОНКА ПЕНЕВА РАШЕВА - МАРИНОВА до Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на държавно вземане (дължима сума към Данъчна администрация).


С 1 глас "за", 20 - "против" и 19 - "въздържали се " предложението Общински съвет град Добрич да предложи на Администрацията на Президента на Република България да се опрости дължимата сума, не бе прието.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

Файлове:

Последна промяна: 17:48:41, 26 Юни 2013
Свали в pdf