Решения от заседание №53 на ОбС на 20.02.2007 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане текст на Декларация относно цената на водата

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 1:

Общински съвет град Добрич:
1. Приема текст на Декларация относно цената на водата.
2. Предлага на Кмета на Община град Добрич да запознае с писмен текст институциите с приетата декларация и допълненията, които са направени от Постоянните комисии.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от
Общински съвет град Добрич
Община град Добрич


До: Президента на Република България Георги Първанов
Председателя на Народното събрание Георги Пирински
Министър - Председателя Сергей Станишев
Министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

Уважаеми г-н Президент,
Г-н Председател на Народното Събрание,
Г-н Министър - Председател,
Господа министри,

Общински съвет и Община град Добрич изразяваме своето несъгласие и категорична позиция по повод предложеното увеличение на цената на водата за нашия град, като заявяваме:

 Не приемаме увеличението на цената на водата за Добрич от 1.63 лева на 2.25 лева за кубик за основателно, тъй като не са взети предвид всички възможни други начини за стабилизиране на финансовото състояние на държавното дружество В и К.

 Жителите на област Добрич години наред плащат най - високата цена на водата в България и това ново увеличение е предпоставка за негативни икономически и социални последици за добруджанци.

 Настояваме ДКЕВР да извърши цялостна проверка на В и К - Добрич и да прецизира исканото увеличение на водата, след което да бъдем информирани за актуалното състояние на В и К - дружеството и предложенията за неговото оздравяване.

 Област Добрич е един от малкото райони в страната, в който добивът на питейна вода се осъществява изцяло чрез изпомпване от сондажни кладенци и се транспортира чрез помпени станции. Това утежнено добиване на вода от географските дадености, предполага много по-големи разходи в сравнение с останалите райони в страната и поставя жителите на областта, които поемат изцяло тази тежест в неравностойно положение. Считаме, че има възможности държавата да финансира реконструкцията на водопреносната мрежа и водоемите в нашата област, без да бъдат засегнати интересите на нашите съграждани.

 Отстояваме позиция за единна цена на водата за цялата страна, както при формиране на цените за ел. енергия, природен газ, нефт и други енергоносители.

 Смятаме, че в рамките на разумен диалог между централната и местната власт може да се намери справедливо решение за цената на питейната вода.
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 


Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане текст на Възражение до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 53 - 2:


Общински съвет град Добрич приема текст на Възражение до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ДО

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
С О Ф И Я


В Ъ З Р А Ж Е Н И Е

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ град ДОБРИЧ
ОБЩИНА град ДОБРИЧ

 


1. Възразяваме от името на гражданите на град Добрич за начина на формиране и калкулиране на сметките за консумираната ел. енергия - дневна и нощна тарифа.
2. Възразяваме срещу начина на организация на плащането на сметките от граждани в определените от Е.ОН България за тази цел места.
3. Възразяваме срещу липсата на определени дати при засичане и отчитането на ел. енергия.


Молим да бъдат направени необходимите замервания относно качеството на подаваната ел. енергия - дали отговаря на съответните параметри.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 53

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за придобиване на ½ ид. част от административна сграда, находяща се по ул. Йордан Йовков, 17 (бивш офис на "Югоагент Добрич" ООД)

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 3:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 33, ал. 1, т. 10 НРПУРОИ и във връзка с чл. 268, ал. 2 от Търговския закон, изменя решение № 49-25 от 31.10.2006 година, като дава съгласие Община град Добрич да придобие правото на собственост върху ½ ид.част от административна сграда по ул. Йордан Йовков, 17 при следните условия:
• оценка на ½ ид.част от имота - 185 600 лева;
• част от ликвидационен дял - 93 000 лева;
• вземане по актове на АДВФК - 49 129 лева и 500 лева дължими разноски;
• доплащане от Общината, включващо и вземането на дружеството по ВТД 218/05 на ВАпС - 43 971 лева;
• разноските по нотариалното прехвърляне са за сметка на Община град Добрич.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 53

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10-30 на Община град Добрич за 2006 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, приема отчета за изпълнението на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10-30 на Община град Добрич за 2006 година (Приложение № 1).

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 26 "за", 2 "против", 7 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

Приложение № 1

П Р О Г Р А М А
за капиталовите разходи и средствата по
§ 10 - 30 на Община град Добрич за 2006 година.
/Утвърдена с Решение 39 - 4 / 21.02.2006 г. и с
отразени корекции свързани с Решение 42 -21/28 март,
Решение 43 -8 / 25 април 2006 година , Решение 45-23
от 27.06.2006 год. и Решение 46 - 18 / 25 юли 2006 ,Решение
49 - 26 / 31.10.06г/ , Решение 50-4 / 28 11.2006 и Решение 51-14
от 19 12. 2006 година /

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ
ПО ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Утвърдени
годишни задачи след
отразяване на всички
корекции през годината

О Т Ч Е Т

ЗА

2 0 0 6
година
І. Собствени бюджетни средства 2944 563 2 656 433
1. ППР - Жил. Блок "Добруджа " бл.Д- преработка 20 000 -
2. ППР и Газификация Дом паметник "Й. Йовков " 25 000 13 717
3. Доставка на 2 бр. потопяеми помпи за транспортиране на отпадни води -
ПЗ"Север " 5 000 4 675
4. Подмяна оборудването на фонтан в ЦГЧ 24 000 24 000
5. Доставка на компютърни конфигурации - § 52-01 34 000 33 072
6. Доставка на автомобил и автостълба - § 52-04 70 000 68 134
7. Съфинансиране на обекти по утвърдени проекти 79 025 70 855
8. Изготвяне ПУП - ЖК"Добротица " 55 000 52 204
9. Изготвяне ПУП - ЖК"Изгрев " 16 000 14 352
10 Изготвяне ПУП - бивше военно поделение ул. "Армейска " № 34 35 000 -
11 Основен ремонт Детска ясла "Пролет " 120 000 119 161
12 Преасфалтиране ул." Сан Стефано" , "В. Левски" и "Цар Петър " - -
13 Преасфалтиране на ул. "Хан Крум " - -
14 Направа на бетонова настилка - ул. "Тунджа " 61 000 52 059
15 Направа на бетонова настилка - ул. "Волга " 9 000 -
16 Преасфалтиране на ул. "Осми март " - -
17 Преасфалтиране на ул. "Гоце Делчев " 60 000 59 994
18 Преасфалтиране на ул. "Цар Освободител " - -
19 Направа на бетонова настилка - ул. "Ралица " 70 000 10 000
20 Преасфалтиране ул. "Хр.Смирненски" - -
21 Направа на бетонова настилка - ул. "Лозарска " - -
22 ППР - улици - -
23 Преасфалтиране ул. Сан Стефно, В.Левски, Цар Петър", Хан Крум и Хр.Смирненски 681 000 677 028
24 Ремонтни работи - общински училища 100 000 95 239
В това число :
- Изграждане пожаро-известителна инсталация в ОУ " Ст.Караджа " 15 000 13 218
- Изграждане пожаро- известителна инсталация в ОУ"Отец Паисий " 15 000 14 800
- Изграждане пожаро- известителна инсталация в ЕГ "Гео Милев " 15 000 14 853
- Изграждане пожаро- известителна инсталация в СУ"Г.С.Раковски " 15 000 14 490
- Ремонтни работи ПМГ " Ив. Вазов " 15 000 14 972
- Възстановяване ограда - СОУ "Г.С.Раковски " 6 000 4 136
- Ремонт сортни площадки - ОУ"Хр.Ботев " 12 000 11 805
- Ремонтни работи - ОУ "П.Волов " 7 000 6 965

25 Газификация "Художествена галерия" 10 000 10 651
26 Доставка и монтаж лъчисти тела - "Художествена галерия " - ІІ етап по утвърден проект. 50 000 49 946
27 Изграждане на ново улично осветление 60 000 60 000
28 Програмни продукти по § 53 - 00 11 300 9 760
29 Изграждане на водопроводи и канализации 78 000 76 028
В т.ч - Рехабилитация водопровод по ул. "Тунджа " 65 000 63 344
- Канализация по ул. "Оборище " 13 000 12 684
30 Направа на нови тротоари 139 860 136 425
В т.число :
-Направа на нови тротоари по бул. Трети март - от ул. Ген. Колев до ул. Л. Каравелов 20 000 19 999
- Направа на нов тротоар по ул." Сан Стефано " - от ул." Даскал Д.Попов" до ул." Кирил и Методий"
25 000
22 101
- Направа на нов тротоар по ул. "Хан Аспарух" - от ул." В. Левски" до бул. "Добр. епопея"
18 000
17 999
- Направа на нов тротоар по ул. "Орфей" - от ул. "Д. Ковачев " до ул. "Теменуга "
30 000
30 000
- Направа на нов тротоар по ул." Хр. Ботев " - от ул." Д. Ковачев" до ул. "Теменуга "
37 000
36 466
- Направа на нов тротоар по ул. "Кл.Охридски " 5 253 5 253
- Направа на нов тротоар по ул. "Софр.Врачански " 4 607 4 607
31. Извършване на СМР и / или доставка на строителни материали за благоустройствени и ремонтни работи по програмата за реализация на благоустройствени мероприятия на обекти - Общинска собственост с участие на местното население, като размерът на финансиране на всяка една от благоустройствените дейности е в границите от 1 000 до 10 000 лева. 25 000 21 592
32 Благоустрояване междублокови пространства 111 485 111 481
В т.число :
- ЖСК "Вера " и ЖСК "Явор" по ул.Кн.Дондуков 36 640 36 638
- ЖСК" Кирил и Методий" и ЖСК"Русалка " 39 013 39 012
- ЖСК " Боровец" , ЖСК "Метеор" и "Бояна " 35 832 35 831
33 ППР - Газификация спортни зали и ЦУТНТ 29 000 11 500
В т. число : -Спортна зала комплекс "Русалка " 12 000 -
- Спортна зала комплекс "Добротица " 10 000 9 600
- Спортна зала комплекс "Младост " 5 000 -
- ЦУТНТ 2 000 1 900
34 ПУП ЖК "Иглика " 10 000 -
35 ППР - Стадион "Дружба " 12 000 5 600
36 ППР - Енергиен одит 19 910 19 910
в т. число : - ЕГ"Гео Милев " 2 638 2 638
- ХГ " Св.св. Кирил и Методий " 4 260 4 260
- СОУ " Л.Каравелов " 5 829 5 829
- СОУ "Г.С.Раковски и Средн. общеж" 7 183 7 183
37 Изработване на макет пластика и емблема парк "Св.Георги" 15 000 15 000
38 Сондаж "Зоопарк " 25 000 2 037
39 Осветление ІІІ и ІV етап Градски парк"Св.Георги" 20 000 19 999
40 Изработка на специализирана карта - Военно поделение ул. "Армейска " № 34 8 000 7 800
41 Съвместяване на кадастрална карта със специализиран кадастър 2 000 -
42 Изграждане на депо за батерии и луминисцентни лампи 10 000 10 000
43 Монтажни работи - Паметник "Св.св.Кирил и Методий" 47 000 34 000
44 Съфинансиране на дейности по изграждане на регионално депо за ТБО - -
45 Основен ремонт - Детска ясла №1 29 200 29 103
46 Доставка на микробус за Дневен център за хора с увреждания - § 52 - 04 12 000 12 000
47 Ремонтни работи за изграждане на информационен шахматен център в ЦУТНТ - град Добрич 12 083 12064
48 Изграждане на ново улично осветление на част от улиците Ген. "Н.Петков ", "Ал.Стамболийски ", "Кирил и Методий " и в местността "Гаази баба " 60 000 59958
49 Основен ремонт сградата на Корпус 3 75 000 74 990
50 Ремонт на свързващи пешеходни алеи в Градски парк "Св. Георги " 72 700 71 281
51 Благоустрояване пешеходна зона "Север " - І етап 250 000 249 986
52 Стопански инвентар § 52- 05 3 400 3 343
53 Машини и съоръжения и друго оборудване -52 - 03 1600 1 578

54 Ремонтни дейности в общинските училища, ЦДГ и обслужващи звена 46 000 42 190
В т. число : - Подмяна котел в ЦДГ № 9 24 000 20 788
- Хидроизолация на покрива на УСШ -
- Доставка и монтаж на камери за
наблюдение в СОУ "Кл.Охридски " 3 000 2 500
- Доставка и монтаж на камери за
наблюдение в ОУ "П.Волов " 4 000 3 993
- Подмяна на тоалетни клекала и фаянс в
Ученическо общежитие 6 000 5 911
- Подмяна на дограма ,северна фасада в
ОУ " Й. Йовков " 4 000 3 998
- Ремонтни работи физк. салон, умивални
и санитарни възли към него - СОУ "П.Р.Славейков " 5 000 5 000

55 Преустройство на отоплителна инсталация и монтаж на
разделителен съд / с проектиране / - Корпус ІІІ 30 000 28 679
56 Осн. ремонт сграда на ул." Места " №6 на МКБППМН 11 000 8 429
57 ППР - Водопроводи, канализации в кв"Рилци " 5 000 -
58 Строителен надзор за обект "Канализация кв "Изгрев " 5 000 11
59 Рехабилитация водопровод по ул. "Хан Крум " 40 000 38 801
60 Художествена галерия - ППР водочерпане на подпочвени води
10 000
-
61 Благоустрояване междублоково пространство ЖСК"Комета", ЖСК"Восток" и ЖСК"Просвета"
45 000
44 432
62 Благоустрояване междублоково пространство заключено между бл.44 по ул. "Д.Ковачев "и бл7 по ул. "Бяла река "

43 000

39 664
63 Доставка на ПЕВП тръби и фитинги за водопровод по ул. "Лозарска" 5 000 3 387
64 Изработване на скулптурна фигура за парков знак "Св.Георги " .
20 000 20 000
65 Отводняване на ул. Гоце Делчев 21 000 20 318
ІІ. Целева субсидия по чл. 10 /1/ от ЗДБРБ за 2006 г 494 500 493 534
1. Водопровод по ул. "Ралица " 52 500 52 293
2. Дневен център за хора с увреждания - осн. ремонт 20 212 20 211
3. Дневен център за хора с увреждания - оборудване 19 000 18 909
4. Изграждане на водопровод ф160 и ф200 по ул. Сан Стефано и В.Левски -
5. Изграждане на водопровод ф 160 и ф 200 по ул. Сан Стефано и В.Левски и ул.Сан Стефано ф 600 344 688 344 419
6. ППР - Водопроводи и канализации в кв. "Рилци " -
7. ППР - Канализации по ул. Волга, Осми март, и Оборище 1 600 1 600
8. Компютърна техника - читалище "Романо- Дром " 1 000 1 000
9. Канализация по ул. "Байкал " 5 500 5 102
10 Проект "Нов интегрален подход на Община гр.Добрич
Към местния бизнес 50 000 50 000
ІІІ. Отчисления от приватизацията - чл.10 , ал.1 т.3 от ЗПСК 434 286 414 885
1. Разширение "Гробищен комплекс - 4 алеи 54 000 54 000
2. Изграждане на водопровод ф 600 ул"Сан Стефано " 35 000 31 322
3. Рехабилитация водопровод по ул. "Хр.Смирненски " 46 000 45 170
4. Рехабилитация водопровод ул. "Хан Крум " - -
5. Канализация по ул. "Волга " 30 000 22 369
6. Канализация по ул. "Осми март " 22 000 20 438
7. Направа на тротоари 58 221 58 112
В това число :
- Направа нов тротоар по ул. "Гоце Делчев " - от бул. "Русия " - до ул "Н.Петков " 35 000 34 998
-Направа на нов тротоар по бул. Добруджа - от мостово съоръжение до ул. "Хр.Ботев " 8 221 8 221
- Направа на нов тротоар по ул. "Н.Петков" - до СОУ"Дора Габе " 15 000 14 893
8. Извършване на СМР и / или доставка на строителни материали за благоустройствени и ремонтни работи по Програмата за за реализация на благоустройствени мероприятия на обекти- Общинска собственост с участие на местното население, като размерът на финансиране на всяка една от благоустройствените обекти е в границите от 1000 до 10 000 лева 60 000 56 005
9. Благоустрояване на междублокови пространства 122 945 121 349
В т. число :
- Направа на подход за ЖСК "Еверест " 18 000 18 000
- Направа на подход за ЖСК "Струма " 23 000 23 000
- ЖСК "Ела " и "Пчела " 44 212 44 212
- Междублоково пространство заключено между ул. "Д.Списаревски " и "Г.Кирков "
18 000
16 405
-Междублоково пространство заключено между бл. 44 по ул. "Д.Ковачев " и бл. 7 по ул. "Бяла река "
-
-
- ЖСК "Комета ", ЖСК "Восток " и "Просвета " - -
- Направа на подход към Жил. Блок по ул. "25-ти септември " № 64 19 733 19 732
10 ППР - водопровод, канализация, пътно строителство и осветление по ул. Ангел Стоянов 6 120 6 120

ІV. Средства по § 10 - 30 826 000 819 690
1. Изкърпване уличната мрежа на гр.Добрич
- Екострой - АД - 150 000 лева
- Пътно подържане - АД - 150 000 лева
- Пътно строителство - АД - 200 000 лева 500 000 499 943
2. Ремонт концертна зала "Добрич " 50 000 41 994
3. Аварийно подържане на уличната мрежа 54 000 53 614
4. Ремонт тротоари, линейни оттоци, бордюри и други благоустройствени мероприятия 54 000 53 614
5. Ремонт на ревизионни и дъждоприемни шахти по уличната мрежа на града и извършване на други аварийни и неотложни строително- ремонтни работи. 54 000 11 346
6. Аварийно поддържане и възстановяване на мрежата на уличното осветление 84 000 83 510
7. Ремонт на мрежата за улично осветление в ЖК" Балик"- ул."Цар Освободител" и ул." Бяла река " 20 000 19 885
8 Ремонтни работи сграда по ул. "В.Левски " 10 000 9 588
9 Изкърпване уличната мрежа със средства от МРРБ - 46 196

V. Облигационен заем 581 098 553 820
1. Преасфалтиране на ул." Ген. Попов " в участъка от ул. "Хр. Ботев " до 25-ти септември . 532 278 514 993
2. Подмяна на решетки на ДШ и капаци на РШ с полимер -бетонови 48 820 38 827
VІ. Други източници 623 223 557 422
1. Програма "Сократ " - компютърна техника за ЕГ"Гео Милев "
3 000
2 574
2. Програма "ФАР "- Проект "Нов интегриран подход на Община град Добрич към местния бизнес "
467 076
289 312
3. Закупуване компютър съгласно - съгласно Договор с ПУДООС 98 772 98772
4. Проект "Хет трик " на UEFA 37 800 37 800
5 Почвообработваща машина - ЦЗПЖ 1 575 1 573
6. Доставка на детски съоръжения 15 000 15 147
7 Закупуване на компютър съгласно Договор с ПУДООС - 1 860
8. Придобиване на техника - 1 896
9. Закупуване професионална фурна "Дом майка и дете" - 8 500
10 Трансфер от ПУДООС съгласно Договор - 99 988
Общо : І + ІІ + ІІІ + ІV+V +VІ 5 903 670 5 495 784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 53

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Програма за капиталовите разходи и средствата по § 10-30 на Община град Добрич за 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 53 - 5:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 12 от Закона за общинските бюджети, приема Програма за капиталовите разходи и средствата по § 10-30 на Община град Добрич за 2007 година (Приложение № 1).

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 31 "за", 2 "против", 4 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

Приложение № 1
П Р О Г Р А М А
за капиталовите разходи и средствата по § 10-30
на Община град Добрич за 2007 година

№ по ред Наименование на обектите по
източници за финансиране Утвърдена годишна
задача
І Собствени бюджетни средства 5 251 722
1. Изграждане Подходи към ЖСК 300 000
В т. число -
- Подход към Общежитие ул.
" Калиакра " 20 000
- Подход към ЖСК "София "и "Яница" 60 000
- Подход към ЖСК " 40 години СМК" 75 000
- Подход към ЖСК "2-ри юни " 60 000
- Подходи към ЖСК "България" и
ЖСК "Раковски " 45 000
- Подход ЖСК "Вихър "
40 000
2. Преасфалтиране на улици 2 013 751
В т.число - ул. "Ив. Пенаков " 150 000
- ул. "Осми март " 110 000
- ул. "Цар Освободител " 40 000
- бул. "Русия " 1 413 751
- ул. "Батовска " 300 000
3. Основен ремонт - тротоари 200 000
В т.число - ЖК "Строител " 25 000
- ЖК "Дружба " ІІІ 40 000
- ул. "25-ти септември " 15 000
- бул. Добруджа " пред СБА 25 000
- бул. "Добруджа " - пред СМК 30 000
- бул. "25-ти септември" ДКЦ -ІІ 30 000
- Пешеходни алеи - Градски парк 35 000
4. Бетонови настилки 214 000
В т.ч - Направа бетонова настилка - ул "Родопи " 84 000
- Направа бетонова настилка - ул. " Ралица" 80 000
- Направа бетонова настилка - ул. "Волга " 30 000
- Направа бетонова настилка - ул " Лозарска" 20 000
5. Благоустрояване пешеходна зона "Север "-ІІ етап 500 000
6. Реконструкция на бетоново корито и стени на фонтан пл. Демокрация 30 000
7. Изграждане на сглобяема битова сграда и склад в Градски парк "Св.Георги " 40 000
8. Осветление Градски парк 15 000
9. Проектиране и изграждане на ново улично осветление по бул. Добруджа -кв." Рилци", и ул. "Ст.Стамболов " , кв. "Строител " и кв"Добротица " 130 000
10. Основен ремонт улично осветление ул.. "Ив.Кършовски" и "Лозята - р-т "Орбита" кв. "Балик " и ул. "Поп Богомил " 50 000
11. Извършване СМР и/или доставка на строителни материали за благоустройствени и ремонтни работи по Програмата за реализация на благоустройствени мероприятия на обекти - Общинска собственост с участие на местното население, като размерът на финансиране на всеки един от обектите е в границите от 1000 до 10 000 лв. 80 000
12. ППР ЖБ "Добруджа " блок Д с обществено обслужваща част 80 000
13. Изработване специализирана карта след съвместяване на кадастралната карта на ЖК "Иглика" 10 000
14. Изработване -ПУП - ПРЗ бивше военно поделение ул" Армейска " № 34 35 000
15. Изработване на ПУП - ПРЗ на ЖК "Север "1 и "Север " 2 80 000
16. Газификация Дом паметник "Й.Йовков " - ІІ етап 37 000
17 Газификация Дом паметник "Й.Йовков " - довършване І етап / преходен / 3 000
18. Газификация Художествена галерия - ІІ етап 50 000
19. Газификация Спортен комплекс "Добротица " 210 000
20. ППР - Газификация спортни зали к-с "Русалка " 10 000
21. Сондаж "Център за защита на животните " 35 000
22. Основен ремонт училища и детски градини 284 000
В т. число по обекти :
А. Училища 212 000
- Изграждане пожаро-известителна инсталация /ПИИ/ в СОУ "Св.Кл.Охридски " 15 000
- Изграждане ПИИ в СОУ " П.Р. Славейков " 15 000
- Изграждане ПИИ в СОУ "Дора Габе " 15 000
- Изграждане ПИИ в ОУ "Хр.Смирненски " 15 000
- Осн. ремонт ОВ инсталация и ограда игрище ЕГ "Гео Милев " 10 000
- Подмяна котел в ПМГ " "Ив.Вазов " 25 000
- Осн. ремонт покрив източно крило ХГ "Св.св. Кирил и Методий " 11 000
- Изграждане на видео наблюдение в ХГ"Св.св.Кирил и Методий " 5 000
- Подмяна дървена с РVС дограма -северна част ОУ "Хр.Ботев " 20 000
- Осигуряване достъп на деца с увреждания - ОУ "Ст.Караджа " 15 000
- Направа изолация - покрив УСШ 20 000
- Осигуряване достъп на деца с увреждания в ОУ"Хан Аспарух " 6 000
- Преасфалтиране спортни площадки и ремонт ограда в СУ" Г.С.Раковски " 15 000
-Ремонт В и К инсталация , фаянс и теракот санитарни възли - ОУ"Отец Паисий " 15 000
- Изграждане система за видео наблюдение - ОУ "Й.Йовков " 5 000
- Изграждане система за видео наблюдение в ОУ "Н.Й.Вапцаров " 5 000
Б. Детски градини 72 000
- ЦДГ № 7 - Ремонт плочници, пясъчници и закупуване съоръжения за игра 7 000
- ЦДГ № 8 - Осн. ремонт кухненски блок 10 000
- ЦДГ № 10 - Осн. ремонт кухненски блок 10 000
- ЦДГ № 12 - Осн. ремонт покриви парокотелно и северна част на сградата 5 000
-ЦДГ № 17 - Газификация кухненски блок 10 000
-ЦДГ № 20 - Ремонт В и К инсталация и умивални 10 000
- ЦДГ № 23 - Ограда на уличната регулация . 10 000
- ЦДГ № 24 - Ремонт плочници, пясъчници и закупуване съоръжения за игра 7 000
- ЦДГ № 9 - Подмяна котел / преходен / 3 000
23 Детски градини - 16 000
- ЦДГ № 26 Преместване ограда 8 000
- Доставка компютърни конфигурации 8 000
24. Разширение Гробищен комплекс 54 000
25 Фигурална композиция св." Георги Победоносец" - скулптурно парков ансамбъл / преходен / 58 000
26 Изграждане на стилобат за скулптурно парков
ансамбъл "Св.Георги Победоносец "
15 000
27 Изграждане на социално достъпна среда 50 000
В т. число :
Проектиране и изграждане на подемна уредба за деца с увреждания в ХГ" св.св.Кирил и Методий " 30 000
Подобряване на социалната градска среда с изграждане на рампи и подходи за хора с увреждания в широк център 20 000
28 Основен ремонт пешеходен подлез - РИОКОЗ 50 000
29 Монтажни работи Паметник "Св.св Кирил и Методий" 13 000
30 Възстановяване фасадите на Корпус ІІІ 80 000
31 Ремонт покрив библиотека "Дора Габе " 50 000
32 Изграждане на пристройка на общинска сграда /съюз на слепите / на бул." Русия " № 34 20 000
33 Изработване ПУП- ПРЗ жк "Иглика " 10 000
34 Изработване проект за организация на движението - зона Център 50 000
35. Обезопасяване на подлези 50 000
36. Детски площадки 35 000
- ЖК "Дружба " 2 - 2 броя
- ЖК " Добротица " - 1 брой
- ЖК " Иглика " - 1 брой
37. Компютърни конфигурации § 52-01 35 000
38. Програмни продукти § 53 - 00 10 000
39. Машини, съоръжения и друго оборудване § 52-03 70 000
40. Основни ремонти на Детски ясли 77 000
В т. число :
- Детска ясла № 3 51 000
- Детска ясла № 2 - ремонт фасади 10 000
-Детска ясла № 4 - ремонт фасади 6 000
-Детска ясла № 6 - ремонт фасади 10 000
41 - Детска ясла № 4 - Подмяна котел 23 000
42. Проектиране на Преч. станция за отпадни води - тип "Биоротор " в ПЗ "Север " 25 000
43. Проектиране Канализация по ул."Ген. Кантарджиев и ул. "Ген Ст.Попов " 10 000
44. Придобиване на собственост върху сграда по ул. Йордан Йовков № 17 43 971
ІІ. Целева субсидия 2 825 000
1. ППР и изграждане водопровод по ул. "Трепетлика " 61 000
2. ППР и рехабилитация водопровод по ул." Кузман Христов" 51 000
3. Рехабилитация водопровод ул. "Ген.Цимерман " 15 000
4. Рехабилитация канализация по ул. "Батовска " 16 000
5. ППР и рехабилитация водопровод ул. "Родопи " 132 500
6. Канализация по ул "Ген. Цимерман " - тупик 13 000
7. Проект "Добрич - кръстопът на култури и цивилизации" 16 000
8. ППР и Канализация по ул. "П.Р.Славейков " - от ул." Брегалница" до ул." Ерма " 25 000
9. Изграждане водопровод по ул. "Бузлуджа " 27 000
10 Регионално Депо за ТБО - с.Богдан 2 000 000
11. Канализация кв. " Изгрев" гр.Добрич 420 000
12. Строителен надзор и такси Канализация кв Изгрев 9 000
13. Основен ремонт на местни общински пътища , съгл. Чл. 10 ал.1 от ЗДБРБ 39 500
ІІІ. Средства от приватизацията 350 000
1. Подход към ЖСК "Мечта " 60 000
2. Подход към ЖСК "Радина " 60 000
3. Направа на нова бетонова настилка ул."Тополите" 30 000
4. Преасфалтиране ул. "Батовска " 200 000
ІV. Средства по § 10 - 30 782 000
1. Изкърпване на уличната мрежа на гр. Добрич 500 000
2. Аварийно възстановяване на уличното осветл. 120 000
3. Аварийно подържане на уличната мрежа 54 000
4. Ремонт на тротоари ,линейни оттоци, бордюри и
други благоустройствени мероприятия 54 000
5. Ремонт на ревизионни и дъждоприемни шахти по уличната мрежа на града и извършване на други
аварийни и неотложни строително-монт. работи

54 000
V. Облигационен заем 27 278
1 Преасфалтиране бул. "Русия " 27 278

VІ . Други източници 454 136
1 Аварийно възстановяване на уличната настилка по ул. "Ген. Попов " и път Гаази Баба "
276 008
2. Проект " Нов интегриран подход на Община град Добрич към местния бизнес "
66 394
3. Проект "Нов интегриран подход на Община град Добрич към местния бизнес "
111 734
ОБЩО : І + ІІ+ ІІІ + ІV + V + VІ : 9 690 136

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на отчета на бюджет 2006 година и бюджета за 2007 година на Община град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 53 - 6:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 7, чл. 12 и 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 година и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община град Добрич:
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община град Добрич за 2006 година, както следва:
1.1. По прихода - 30 428 414 лева, разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;
1.2. По разхода - 30 428 414 лева, разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения № 2 - 90.
2. Приема Отчета за състоянието на общинския дълг за 2006 година, съгласно Приложение № 91.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 29 "за", 1 "против", 8 "въздържали се".

3. Приема бюджета на Община град Добрич за 2007 година, както следва:
3.1. По приходите в размер на 34 702 179 лева, съгласно Приложение № 1;
3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 16 406 371 лева, в т.ч.:
3.1.1.1. Преотстъпен данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за делегирани дейности в размер на 12 147 949 лева;
3.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на 3 800 422 лева;
3.1.1.3. Преходен остатък от 2006 година в размер на 458 000 лева, в т.ч.:
3.1.1.3.1. Остатък по левови сметки в размер на 458 000 лева;
3.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 18 295 808 лева, в т.ч.:
3.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 790 000 лева;
3.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 8 141 060 лева;
3.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 681 700 лева, в т.ч.:
- Компенсиране приходи от отменения пътен данък - 800 000 лева;
- Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване - 6 800 лева;
3.1.2.6. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 809 000 лева;
3.1.2.7. Преотстъпен трансфер, театри, в размер на /-/ 22000 лева;
3.1.2.8. Трансфер по проект "Красива България" /-/ 66 577 лева;
3.1.2.9. Погашения на общински ЦК в размер на /-/ 1 280 000 лева;
3.1.2.10. Преходен остатък от 2006 година в размер на 4 242 625 лева, в т.ч.:
3.1.2.10.1. Остатък по левови сметки в размер на 3 716 575 лева;
3.1.2.10.2. Остатък в левова равностойност по валутни сметки в размер на 526 050 лева.
3.2. По разходите в размер на 34 702 179 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2 - 90;
3.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 16 406 371 лева;
3.2.2. За местни дейности в размер на 18 295 808 лева, в т.ч.:
3.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи и съфинансиране на проекти в размер на 719 632 лева.
4. Приема разчета на целевите разходи за 2007 година, съгласно Приложение № 92.
5. Приема числеността на персонала и средните брутни работни заплати, съгласно Приложение № 93.
6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 94.
7. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет за 2007 година по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
8. Възлага на Кмета на общината:
8.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
8.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системите за финансово управление и контрол;
8.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя;
8.4. Да предлага на Общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид в друг вид разходи в съответната функция за делегирани от държавата дейност без да се увеличава СМБРЗ, утвърдена от отрасловото министерство.
9. Задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в едномесечен срок от приемане на бюджета конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 1 "против", 6 "въздържали се".
 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич през 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 53 - 7:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, приема Програма за подпомагане развитието на туризма на територията на община град Добрич за 2007 година, съгласно Приложение № 1 и резервира финансов ресурс в Бюджет 2007 на Община град Добрич в размер на 50 000 (Петдесет хиляди) лева.


ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


Приложение №1

ПРОГРАМА
ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2007 ГОДИНА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич е съобразена с приоритетните задачи за развитие на отрасъла, наличните ресурси в Общината, функциониращите туристически фирми и агенти и изградените обществени структури в подкрепа на туризма - браншови сдружения в туристическия бизнес и други неправителствени организации. Тя е в съответствие с политиката на местните органи за самоуправление относно туризма на местно ниво, която е определена в Закона за туризма.
В Програмата са дефинирани мероприятията, които Общината изпълнява в съответствие с националната стратегия за развитие на туризма, финансирайки ги в съответствие с постъпленията от туристически такси и категоризации на туристически обекти на територията Общината.

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА
ЦЕЛ НА ПРОГРАМА "Туризъм - 2007"
Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма на територията на Добрич, основавайки се на естествената географска близост до утвърдени черноморски туристически райони, както и социално-икономическия и културен потенциал на града.
В съответствие с Приетия от Общинския съвет Общински план за развитие на Добрич 2007 - 2013 година (приоритет 1, цел 5, мярка 2), с приоритетите на националната стратегия за развитие на туризма и съобразно местните туристически ресурси и потребности, програмата си поставя за изпълнение в едногодишен срок следните мероприятия, финансирани от бюджета на община град Добрич:

Действия за реализация на програмата Стойност % от бюджета
1. Изработване на стратегия за развитие на туризма с външна експертна помощ 5000 10
2.Промоционални дейности - изработване на рекламни билбордове за входните пътни артерии, печатни издания, участия в туристически борси и изложения, срещи с туроператори 18000 36
3.Изграждане, оборудване и дейности на туристически информационен център 15000 30
4. Идеен проект за изграждане на скейт-парк 5000 10
5. Откупуване на гостуващи изложби 7000 14
Обща стойност 50000 100

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
Съгласно чл. 16, ал. 2 от Закона за туризма средствата за изпълнение на програмата за развитие на туризма се набират от : туристически такси, такси за категоризиране на туристически обекти, наложени глоби и санкции, продажба на рекламни материали, средства за изпълнение на целеви програми и проекти.
Програмата за развитие на туризма финансира единствено дейностите, описани в посочените по-горе мерки.
Общото финансиране на програмата за развитие на туризма в Община град Добрич за 2007 година възлиза на 50 000 лева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изпълнението на Програмата за развитие на туризма през 2007 година ще даде възможност за създаване на предпоставки и партньорства за реализация на стратегическите цели за развитие на Общината през 2007 - 2013 относно туризма като приоритет за Община град Добрич.
Опазването на културно-историческото наследство и съхраняването на нашата културна идентичност, утвърждаването на град Добрич като панаирен и фестивален град и развиването на конкурентно способен туристически продукт са съществени мерки , дефинирани в Общинския план, максимално удовлетворяващи нуждите на населението и стимулиращи изграждането на ползотворни обществено-частни партньорства с фирми от туристически бранш в Общината.

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продължаване на договор № 68 от 13.10.2006 година за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост - Кинозала и прилежащи фоайета от Дом - паметник "Йордан Йовков" с правоприемник


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 53 - 8:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за концесиите и чл. 21, ал. 1, т. г, от договора за предоставяне на концесия № 68 от 13.10.2006 година:

1. Дава съгласие за продължаване на договор № 68 от 13.10.2006 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост, представляващ:
• Кинозала и прилежащи фоайета от Дом - паметник "Йордан Йовков" (Кинозала и прилежащи помещения, вкл.: вход изток фоайе - 23,3 кв.м.; кинозала - 99 кв.м.; апаратна - 14,51 кв.м.; сцена - 67,82 кв.м.; вход юг фоайе - 52,47 кв.м.; фоайе кино зала - 59,42 кв.м.; коридор - 18,83 кв.м.; гримьорна - 9,13 кв.м.; умивалня - 4,2 кв.м.; гримьорна - 10,69 кв.м.; WC - 2,31 кв.м.; WC - 2,31 кв.м.; фоайе с площ 23,66 кв.м.; сервизни помещения /юг/ 23,55 кв.м.; всичко - 411,20 кв.м.), поземлен имот 72624.615.7663, УПИ за обществен обект, зона I, по кадастралната карта на град Добрич, стар идентификатор: кв. 537, УПИ I, пл. № 7663, по плана на ЖК "Русия 1", ул. "Ген. Гурко" № 4, град Добрич, сключен с концесионера - ET "БИЗНЕС КЛУБ - ИЛИЯ ИЛИЕВ", представляван от Илия Чернев Илиев с правоприемника ЕООД „КИНОКЛУБ ИКАР" , представлявано от Илия Чернев Илиев и се промени КОНЦЕСИОНЕРЪТ от ET "БИЗНЕС КЛУБ - ИЛИЯ ИЛИЕВ" на ЕООД „КИНОКЛУБ ИКАР".

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на строеж на "Електроразпределение - Варна" АД за монтаж на БКТП върху общински терен

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 9:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката, дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж за монтаж на БКТП 630 kVA;20/0.4kV на "Електроразпределение - Варна" АД върху терен с площ 34 (Тридесет и четири) кв.м. до западната кадастрална граница на жилищен блок № 2 по бул."Трети март", построен в УПИ ІІ, кв.116 по плана на ЦГЧ на град Добрич, частна общинска собственост (АОС № 3362 от 29.01.2007 година), за сумата от 5 200 (Пет хиляди и двеста) лева.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Даме Груев, 9 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 10:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Димитричка Неделчева Узунова в ПИ 72624.625.378, по кадастрална карта на град Добрич, УПИ ІХ- 378, кв.15, по плана на ЦГЧ, гр. Добрич, находящ се на ул. Даме Груев, 9, чрез продажба частта на Общината от 108.00 (Сто и осем) кв.м. за сумата от 42 100 (Четиридесет и две хиляди и сто) лева, или 389.81 лв./кв.м.
ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 23 "за", 2 "против", 5 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Теменуга - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 11:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Венетко Димитров Великов, Тодор Иванов Калпакчиев в ПИ 72624.618.141, по кадастрална карта на град Добрич, УПИ VІІ за поликлиника, кв.23, по плана на ЖК "Балик-Йовково-север", чрез продажба частта на Общината от 99.00 (Деветдесет и девет) кв.м. за сумата от 6 100.00 (Шест хиляди и сто) лева, или 61.61 лв./кв.м.
ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 25 "за", 2 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Иван Георгиев, 2 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 12:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Василка Мирчева Костова в ПИ 72624.615.3525, по кадастрална карта на град Добрич, УПИ І-3525, кв. 582, по плана на ЖК "Русия 2", град Добрич, чрез продажба частта на Общината от 246.00 (Двеста четиридесет и шест) кв.м. за сумата от 67 650.00 (Шестдесет и седем хиляди шестстотин и петдесет) лева или 275.00 лв./кв.м.
ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 22 "за", 3 "против", 9 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Д-р К. Стоилов, 28 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 13:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Риза Мустафа Риза в ПИ 72624.625.84, по кадастрална карта на град Добрич, УПИ ХV-84, кв.120, по плана на ЦГЧ град Добрич, находящ се на ул. Д-р К. Стоилов, 28, чрез продажба частта на Общината от 124.00 (Сто двадесет и четири) кв.м. за сумата от 37 200 (Тридесет и седем хиляди и двеста) лева или 300.00 лв./кв.м.
ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 22 "за", 2 "против", 5 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот в местността "Гаази Баба" - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 14:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Росица Йорданова Михайлова за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.903.31, по кадастрална карта на град Добрич, местност "Гаази Баба", чрез продажба частта на Общината от 151 (Сто петдесет и един) кв.м. за сумата от 6 342.00 (Шест хиляди триста четиридесет и два) лева, или 42.00 лв./кв.м.
ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 25 "за", 4 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот в местността "Гаази Баба" - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 53 - 15:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Росица Йорданова Михайлова за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.903.37, по кадастрална карта на град Добрич, местност "Гаази Баба", чрез продажба частта на Общината от 83 (Осемдесет и три) кв.м. за сумата от 3 486.00 (Три хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева, или 42.00 лв. /кв.м.
ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 25 "за", 4 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - стая № 7 в сградата на ул. Васил Левски, 7 град Добрич на Българска асоциация на онкоболните - БАО и Национална асоциация на жените с онкологични заболявания в България

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 16:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за отдаване под наем на стая № 7 в сграда на ул. "Васил Левски" № 7 с площ от 17.00 кв.м., и месечен наем в размер на 12.75 (Дванадесет лева и 75 ст.) и 20 % ДДС. Цената е определена с Приложение І, т.1 - дейности с нестопанска цел от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - за срок от 5 (пет) години.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - стая № 1 в сграда по ул. Христо Смирненски, 13 - град Добрич - на Спортен клуб по ориентиране "Добротица" град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 17:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за отдаване под наем на стая № 1 в сграда на ул. "Христо Смирненски" № 13 с площ от 18.50 кв.м., и месечен наем в размер на 13.88 (Тринадесет лева и 88 ст.) и 20 % ДДС. Цената е определена с Приложение І, т.1 - дейности с нестопанска цел от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - за срок от 5 (пет) години.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 31 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - VІ - 489, 490 в кв. 629 на ЖК "Русия - 3, 4" град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 18:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за образуване от УПИ-VI-489, 490 на два нови УПИ (с площ 370 кв.м и 438 кв.м), с ново, жилищно, средно (М/Г+4) застрояване, свързано за двата новообразувани УПИ, УПИ-VII-491 и УПИ-VIII-492, без да се променят показателите за зоната.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за увеличение на наемната цена на жилищата в "Общежитие № 2" по ул. Калиакра, 54


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 19:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 5 от НРУУЖНННРЖОЖФ, допълва свое решение № 13-13/27.04.2004 година, като към т. 1 добавя следният текст: „Базисната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на жилищата във входовете „А" и „Б" на „Общежитие № 2" по ул. „Калиакра" № 54, се определя на 1,10 лева, считано от 01.01.2007 година".
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на „Жилфонд-инвест" ЕООД град Добрич последващите съгласно Закона действия.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 30 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно решение № 51-17 от 19.12.2006 година на Общински съвет град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 20:
(депозирана жалба от управителя на "ДКЦ-І-Добрич" ЕООД до Окръжен съд град Добрич)
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 9, ал. 1, т. 1, чл. 11 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община град Добрич да приложи Глава VI, т. 1.2, буква "е" (при неизпълнение на решение на Доверителя, в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството) от Договора за управление и пристъпи към нов конкурс за Управител на "ДКЦ-І-Добрич" ЕООД град Добрич.

 

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 4 "против", 7 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно подкрепа на проект и предоставяне сграда за безвъзмездно ползване с оглед изпълнение целите и проектните дейности


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 21:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА:
• Подкрепя целите и заложените проектни дейности на Проект „Достоен живот за децата на Добрич" по Програма ФАР 2005/017-353.01.02 - Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи на кандидатстващото Сдружение ФИЦЕ България в партньорство с Фондация „Ръка за помощ" - Добрич и Община град Добрич.

ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост:
1. Обявява имот публична общинска собственост Детско заведение - бивша Целодневна детска градина № 31, представляващ по акт № 953 масивна сграда със застроена площ 1122 масивна с железобетон, строена през 1988 година, застроено и незастроено дворно място - парцел ІІ в кв. 8, пл. № 7295 - ЖК „Дружба 4", с площ 8 585 кв. м., за имот частна общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващи съгласно решението на Общински съвет действия.

ІІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост:
1. При спечелване на проект „Достоен живот за децата на Добрич" по Програма ФАР 2005/017-353.01.02 от Сдружение ФИЦЕ България в партньорство с Фондация „Ръка за помощ" - Добрич и Община град Добрич, след актуване на имота и вписването му в Агенцията по вписванията, предоставя за безвъзмездно ползване имота на бивша ЦДГ № 31, в която се помещава Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа „Дъга" град Добрич, представляващ масивна сграда със застроена площ 1122 масивна с железобетон, строена през 1988 година, застроено и незастроено дворно място - парцел ІІ в кв. 8, пл.7259 - ЖК „Дружба 4" с площ 8 585 кв. м., на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ България, за изпълнение целите на проекта. Имотът се предоставя за срок от 5 (пет) години.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващи съгласно решението на Общински съвет действия.

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето - 2006 година и Програма за 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 22:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето:
1. Приема Отчета на Комисията за закрила на детето за изпълнението на Общинската програма за 2006 година.
2. Приема Общинска програма за закрила на детето през 2007 година "ОБЕДИНЕНИ В ИМЕТО НА ДЕТЕТО".
3. Задължава Комисията по закрила на детето, в лицето на нейния Председател, да предостави на вниманието на Общински съвет обсъждане отчета за нейното изпълнение и Програма за работа с децата за 2008 година.


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЕДИНЕНИ В ИМЕТО НА ДЕТЕТО

 


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА
НА ДЕТЕТО
през 2007 година

 

 

 

 

 

Основна цел:


 Да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като се осигури на всички подходяща икономическа и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ


1. Изготвяне на отчет по изпълнението на Програмата за закрила на детето за 2006г.и План за действие през 2007г., пред Общински съвет град Добрич.
Срок: 31.01.2007 година
Отговорник: Магдалена Миткова
Иванка Титова

2. Комисията по закрила на детето в сътрудничество с Обществения съвет по етнически и демографски въпроси да подпомага ромските семейства, при възпитанието на децата, прибирането и задържането им в детски градини и училище.
Срок: 31.12.2007 година
Отговорник: И. Титова
К. Динолова

3. Осъществяване на акции на мултидисциплинарните екипи, с цел превенция на попадане на децата на улицата и откъсването им от неблагоприятната среда.

Срок: 31.12.2007 година
Отговорник: И. Титова
Р. Добрева
М. Бончева

4. Упражняване на контрол по реализирането на Националната програма "Осигуряване на закуска и мляко (чай) за всеки ученик от I до IV клас, както и за децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка".
Срок: януари - май 2007 година
септември - декември 2007г.
Отговорник: И.Титова
В.Кожухаров
М.Леонидова

5. Провеждане на информационни кампании срещу насилието, сексуалната и трудова експлоатация, злоупотребата на деца в Интернет.

Срок: януари - декември 2007 година
Отговорник: И. Титова
М. Бончева
К. Динолова

6. Членове на Комисията за закрила на детето да участват в "Открити дни на МКБППМН - 2007 година".

Срок:септември - октомври 2007 година
Отговорник: И.Титова
Р.Добрева
В. Закова

7. Да се работи съвместно с Неонатологично отделение към МБАЛ град Добрич за намаляване броя на децата, изоставени от родителите си и предотвратяване настаняването им в специализирани институции.

Срок: януари - декември 2007 година
Отговорник: М. Миткова
М. Леонидова
С. Никова

8. Сътрудничество с общинската администрация, държавни и неправителствени организации за изграждане на устойчиви партньорски мрежи за предоставяне на алтернативни социални услуги, съобразно потребностите на местната общност.
Срок: януари - декември 2007 година
Отговорник: М.Миткова
К. Динолова
В. Николова

9. Информиране, с цел реализиране на професионалната приемна грижа на общинско ниво, като алтернативна форма на институционалната грижа.

Срок: януари - декември 2007 година
Отговорник: И. Титова
Г. Антонова

10. Намаляване броя на постъпващите деца в специализирани институции, чрез прилагане на Закона за закрила на детето, а именно - настаняване в семейство на близки и роднини, приемни семейства и осиновяване.

Срок: януари - декември 2007 година
Отговорник: И. Титова
Г.Антонова
К. Динолова

11. Периодично преразглеждане на резултатите от индивидуалните планове за грижа и плановете за действие за всяко дете, настаненно в специализирана институция.

Срок: януари - декември 2007 година
Отговорник: И. Титова
К. Динолава
М.Леонидова
12. Консултиране и препоръки за изграждане на умения за самостоятелен живот на децата от институциите, с цел интеграция в общността.

Срок: януари - декември 2007 година
Отговорник: М.Миткова;
Р. Добрева
Б. Саркизов

13. Сътрудничество между отдел "Закрила на детето", Комисията по трафика на хора и Областния съвет по наркотични вещества към Община град Добрич.
Срок: януари - декември 2007 година
Отговорник: М.Миткова
В.Кожухаров
Р. Добрева

14. Създаване на условия за равнопоставеност на децата с увреждане, социална интеграция и упражняване на правата им, както и подкрепа на децата с увреждане и техните семейства.

Срок: януари - декември 2007 година
Отговорник: М.Миткова
К. Динолова
М.Леонидова

15. Работа с утвърдените стандарти за качеството на услуги за деца с увреждания, с цел подобряване начина им на живот.

Срок: януари - декември 2007 година
Отговорник: И.Титова
К. Динолова

16. Контрол по спазване правата на децата в творчески дейности, школи, кръжоци, курсове, център за работа с деца, младежки дом, за активиране на творческото мислене и развитие на техните таланти.

Срок: януари - декември 2007 година
Отговорник: В. Кожухаров
К. Динолова
Р. Добрева

17. Осигуряване и гарантиране правата на децата във всички съдебни и административни производства.
Срок: януари - декември 2007 година
Отговорник: И. Титова
Г. Антонова
18. Организиране на срещи с децата в общообразователните училища в час на класа, провеждане на разговори и беседи, относно техните права и задължения.
Срок: ежемесечно
Отговорник: И. Титова
Б. Саркизов

19. Консултиране и подпомагане на родители на деца отпаднали от училище. Регистриране на случаите в ОЗД, насочване на децата към училище или подходящи други услуги, включително алтернативни форми за обучение на отпадналите или не постъпвали в училище деца и проследяване на установените случаи.
Срок: януари - декември 2007 година Отговорник: К.Динолова
М. Миткова
Р. Добрева

20. Разширяване на интеграцията на ромските деца, чрез консултиране и социална работа на семействата от ромски произход.

Срок: януари - декември 2007 година
Отговорник: И. Титова
В. Кожухаров
Б. Саркизов

21. Отделът за закрила на детето да работи съвместно с МКБППМН, по възпитателни дела, чиято цел е корекция на поведението на децата и предотвратяване на противообществени прояви.

Срок: януари - декември 2007 година
Отговорник: И. Титова
Р. Добрева

22. Участие на социален работник от отдела за закрила на детето, като консултант в Информационно - консултативния кабинет към МКБППМН.

Срок: януари-декември 2007 година Отговорник: И. Титова
Д. Добрева

23. Осигуряване на ресурсни учители, допълнителен помощен персонал /придружители, лични и социални асистенти/ за подпомагане на интегрираното обучение на децата нуждаещи се от специални грижи в детските градини и училищата.

Срок: януари-декември 2006 година
Отговорник: И. Титова
М. Леонидова
24. Участие на член от Комисията за закрила на детето при оценка на предоставяните социални услуги за деца и семейства в общността и анализ на потребностите от такива.

Срок: постоянен
Отговорник: И.Титова
К. Динолова
В. Николова

25. Съвместна работа с БЧК за подкрепа на уязвимите деца в бедствени и кризисни ситуации, с цел облекчаване и предотвратяване на страданието им, закрила на здравето и живота им, осигуряване на уважение към човешката личност.
Срок: постоянен
Отговорник: М. Миткова
В. Закова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 53/20 февруари 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 53

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 февруари 2007 година


ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества - 2006 година и План за действие за изпълнение на стратегията на Областен съвет по наркотични вещества - 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 53 - 23:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, приема отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества за 2006 година.
2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА приема План за действие за изпълнение на стратегията на Областен съвет по наркотични вещества - 2007 година.


ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

П Л А Н
ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ГРАД ДОБРИЧ - 2007 година

 

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

СРОК
1 2 3 4

І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ

1. Разширяване на информационна банка - набиране, селектиране и каталогизиране. ОбСНВ
ПИЦ Текущ
2. Годишно проучване по ключовите показатели на Европейския мониторинг център по наркотици и наркомании (EMCDDA). ОбСНВ
ПИЦ октомври

3. Годишен доклад по тенденциите на употреба на наркотици и свързани проблеми, съгласно методиката на "Мулти сити" - Група Помпиду, Съвет на Европа. ОбСНВ
ПИЦ септември
4. Анкетно проучване сред населението за оценяване степента на разпространение и моделите на консумация сред общата популация, характеристики и поведение на употребяващите и нагласите на различните групи към употреба на наркотици. ОбСНВ
ПИЦ
ОбМСВН
МКБППМН
ОбОСЕДВ
НПО април
май
5. Разпространение на годишния доклад по тенденциите за употреба на наркотици и проблеми свързани с тях. ОбСНВ
ПИЦ Ноември


6. Разпространение на анкетни проучвания по училищата и на общата популация. ОбСНВ
ПИЦ септември
7. Разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали. ПИЦ текущ
8. Публикации в медиите. ПИЦ текущ

ІІ. ПРЕВАНТИВНА РАБОТА

1. Организиране на програма по превенция на наркомании в училища на територията на Община град Добрич, предназначена за ученици от 5-8 клас. Пилотно въвеждане през учебната 2007/2008г. ОбСНВ
ПИЦ текущ
2. Разработване, издаване и разпространение на превантивни материали за различни прицелни групи. ПИЦ Текущ
3. Изграждане на мрежа от обучени лица.Обучение на лица, заети в превантивни програми, събития и кампании - учители, педагогически съветници, социални работници, журналисти и доброволци. ОбСНВ
ПИЦ текущ
4. Да се изгради система на основата на координация между институциите работещи по проблема за обучение на неформални лидери (ученици и младежи) на принципа "връстници обучават връстници". ОбСНВ
ПИЦ
ОбМСВН
МКБППМН
ОбОСЕДВ
НПО Текущ

5. Партньорство при реализиране и изпълнение на програми за спорт и туризъм за децата и младите хора
• Реализиране на програма "Спортът в свободното време-средство за
борба с негативните явления"
• "Тенис-училище" и "Плувай за здраве" ОбСНВ
ПИЦ
текущ
6. Медийна кампания за превенция на употребата на алкохол, тютюн и наркотици, насочена към цялото население. Дни на издания без реклама на алкохол. Младежки дом
РИОКОЗ
ОСНВ
ПИЦ Май
юли
7. Провеждане на семинар за превенция на наркомании съвместно с Общински обществен съвет по етнически и демографски въпроси. ОбСНВ
ОбСЕДВ юни
8. Да се организират и финансират съвместни мероприятия на Областен съвет по наркотични вещества и Общински младежки съвет по наркотични вещества изграден към МКБППМН. ОбСНВ
ОбМСНВ
МКБППМН текущ
9. Обучение на младежи, провеждане на летен лагер от ОбСНВ. ОбСНВ
МКБППМН
РИОКОЗ Юли
август
10. Провеждане на кръгла маса - дискусия, представяне на проучвания в осемте общини от област Добрич за разпространението на наркотиците. ОбСНВ
РИОКОЗ септември

.

ІІІ. НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ И АУТРИЧ ДЕЙНОСТИ

1. Подпомагане дейността на Консултативен кабинет за лица, употребяващи наркотици и техните семейства. МКБППМН
ПИЦ текущ
2. Участие в подготвителния процес на кадри за работа с интравенозни наркомани. ПИЦ
ОбСНВ
РИОКОЗ текущ
3. Участие в междурегионална мрежа за работа с лица, употребяващи наркотици-организационно и експертно подпомагане на здравно-образователни програми сред общността и на дейности по снабдяване с информационни материали, презервативи, лубриканти, обмен на използвани игли и спринцовки. ПИЦ
ОбСНВ
РИОКОЗ
текущ
4. Информационно и експертно подпомагане на дейности, по намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни практики в ромската общност (12-25г.). ОбСЕДВ
ПИЦ
ОбСНВ
РИОКОЗ текущ
5.

 


. Информационно и експертно подпомагане на дейности, по намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни практики сред проституиращи мъже и жени - участие в изграждането на Национална система за постоянен епидемиологичен и поведенчески надзор на ХИВ/СПИН.
• Изследване на 20 здравно неосигурени зависими за хепатит "В" и "С".

МКБППМН
ПИЦ

 

ПИЦ


Текущ

 


Юни

 


ІV. ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

1. Популяризиране и подпомагане на дейността на Детско - юношески кабинет за реализиране на програмата за интензивна извънболнична рехабилитация на зависими лица. ПИЦ
ОДПЗС
ДЮК текущ
2. Популяризиране и разширяване на дейността на програмата за терапевтичен подход към зависимостите при амбулаторни условия в "ОДПЗС" Д-р П.Станчев"ЕООД гр.Добрич. ПИЦ
ОДПЗС
текущ
3. Институционално и експертно подпомагане на резидентни програми.
• Предоставяне на помещение от Общински съвет град Добрич с оглед кандидатствне по проекти за зависими. ПИЦ
ОДПЗС
ОбСНВ текущ
4. Включване в обучителни модули на един психиатър и две медицински сестри за придобиване на лиценз за прилагане на Метадонова програма ПИЦ
ОДПЗС октомври

V. УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ, ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

1. Експертно подпомагане и координиране на проекти по превенция на наркомании, осъществявани от НПО. ОбСНВ
Началник отдел ЗСП
НПО текущ
2. Провеждане на мероприятия по случай Международния ден за борба с наркоманиите
• Провеждане на рок концерт с мото " Не на дрогата";
• Европейски младежки поп-рок конкурс "Сарандев" -2007г.;
• Откриване на изложби от конкурс за рисунка "Децата и изкуството срещу дрогата"; ОбСНВ
Младежки дом
МКБППМН
РИОКОЗ Май
Юни
Септември

3. Организиране на летен семинар за обучение по метода "връстници обучават връстници" за Общински младежки съвет по наркотични вещества. Младежки дом
МКБППМН
РИОКОЗ Юни
Август
4. Ваканционни училища "Децата също имат права" - Програма за физическо и духовно развитие. Младежки дом
МКБППМН
РИОКОЗ

ПИЦ Юни
Август

 

5. Актуализиране на План за действие на Областен съвет по наркотични вещества на територията на Община град Добрич 2007 - 2008г. ОбСНВ
март
6. Участие в осъществяването на дейности произтичащи от изпълнението на Националната стратегия и плана за действие на местно/ регионално равнище. ОбСНВ
ПИЦ текущ
7. Информационно подпомагане на проекти одобрени от Национален център по наркомании, осъществявани от НПО. ОбСНВ
ПИЦ
НПО текущ

VІ. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ, РЕСУРСИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА

1. Анализ на очакванията и потребностите на прицелните групи - градско население, етнически групи, младежи и техните семейства, млади хора с рисково поведение, злоупотребяващи и зависими лица, субгрупи със специални нужди и др. ОбСНВ
ПИЦ
Младежки дом декември
2. Ежегоден анализ на наличните ресурси. Планиране на искани ресурси. ОбСНВ
ПИЦ декември
3. Отчет на резултатите и ефективността на превантивни, здравни и социални дейности, финансирани бюджетно или чрез национални програми.
Планиране и въвеждане на инструменти за оценка. ОбСНВ
ПИЦ декември

Файлове:

Последна промяна: 17:46:31, 26 Юни 2013
Свали в pdf